close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Referans Laboratuvarı Şube Müdürlüğünün Görevleri

embedDownload
Çevre Referans Laboratuvarı Şube Müdürlüğünün Görevleri
1. Çevre mevzuatı kapsamında alınması gereken her türlü izin, izleme ve
denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapmak ve ölçüm ve analiz
faaliyetlerinde referans laboratuvar rolünü üstlenmek,
2. Şahit numune analizleri yapmak ve bilirkişi sıfatıyla görüş bildirmek,
3. Çevre ölçüm ve analizleri konusunda metotlar geliştirmek ve özel uzmanlık
gerektiren ölçüm ve analizleri yapmak,
4. Çevre konusunda çalışan laboratuvarların yetkilendirilmesinde uzman
desteği sağlamak,
5. TS/EN ISO 17025 - "Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için
genel şartlar” standardı kapsamında ölçüm ve analiz sistemlerine yönelik
kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri oluşturmak, uygulamak ve
sürdürmek,
6. Mobil su/atık su laboratuvarlarının belirlenen noktalarda çevresel hedeflerin
oluşturulmasına, havza ve denizlerde etkin önlemlerin alınmasına ve
mevzuatın uygulanmasına katkı sağlayacak izleme ve denetim programlarını
ilgili birimlerle işbirliği yaparak oluşturmak ve uygulamak,
7. Mobil su/atık su laboratuvarlarını kirlilik artışı olan yerlere yönlendirmek,
ölçümler yapmak ve ilgililere raporlamak,
8. Çevre mevzuatı kapsamındaki çevre ölçüm ve analiz yöntemlerine ilişkin
standartları belirlemek, metodoloji, yöntem birlikteliğini sağlamak ve görevleri
ile ilgili konularda eğitim vermek,
9. İyi Laboratuvar Uygulamaları faaliyetleri kapsamında Ulusal İLU İzleme
Mercii ile birlikte koordineli çalışmak,
10. Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek, katılım
sağlamak ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,
11. Görev alanına giren konularda eğitimler düzenlemek, yayın ve yayım
çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak, toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar konusunda ilgili
kurum ve kuruluşlarla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,
12. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content