close

Enter

Log in using OpenID

11. Sınıflar Müfredat Kılavuzu

embedDownload
1
Müfredat Kılavuzu
11. Sınıf
2014 – 2015
Enka Okulları
İstanbul, Türkiye
2
Ders Seçimleri 2014-15
Eylül 2014’ten itibaren, bütün 11. sınıf öğrencileri bir dizi IB Diploma seçeneği arasından kendi ders
programlarını seçebilecek. Öğrenciler, IB Diploma programının şartlarını yerine getirmek ve/ya kendi bireysel
ilgilerine ve kabiliyetlerine cevap vermek amacıyla, 6 IB DERSİNDEN oluşan ve içinde ileri seviye ve standart
seviyede dersler olan onaylı bir ders kombinasyonu seçeceklerdir.
2. Bütün öğrencilerin iki IB dil dersi, bir IB Matematik dersi, bir IB Fen dersi ve bir IB Beşeri Bilimleri dersi
(Grup 3 dersi) görmeleri gerekmektedir.
3. Bütün 11. sınıf öğrencileri BİLGİ KURAMI dersi alacaklar (muaf olan özel eğitim öğrencileri hariç) ve IB
Diploma programına girmeyi düşünsün düşünmesin BÜTÜN ÖĞRENCİLER 11. sınıfta Yaratıcılık-HareketHizmet (CAS) şartlarını yerine getirmek zorundadır.
4. Bütün 11/12. sınıf öğrencileri, Ben-Araştırıyorum şartının yerine, bir bitirme tezi yazacaklar. IB Diploma
programı yapmayan öğrencilerin tezleri IB kriterlerine göre okul içinde notlandırılacaktır.
5. 11.SINIF TÜRKÇE ZORUNLU ŞARTLAR Bütün 11. sınıf öğrencileri, Bilgi Kuramı dersini VE İnkilap
Tarihi ve Atatürkçülük derslerini seçmek zorundadır. İlave bir IB Modern Yabancı Diller dersi almayan
öğrencilerin, 2 ders saati olarak Modern Yabancı Diller Fransızca veya Modern Yabancı Diller Almanca dersini
seçmeleri gerekmektedir. Öğrenciler hem İngilizce’yi hem Türkçe’yi almak zorundadır- bir IB Modern Yabancı
Diller dersi ve IB İngilizce dersini seçen öğrenciler hem Türk Edebiyatı hem de Dil ve Anlatım seçeneklerini
yine de seçmek zorundadırlar.
6. Öğrenciler ek olarak kendilerine Türkçe müfredatı çerçevesinde LYS sınavına hazırlanma koşullarını da yerine
getirme imkanı tanıyan Türkçe müfredat seçeneklerinden faydalanabilirler.
7. Öğrenciler yüksek seviyede bir dersi seçmeden önce, 10. sınıf seviyesinde bu dersin ortalamasının 70 olması
gerekmektedir. Seçtikleri her yüksek seviye ders için o dersin öğretmeninden veya bölüm başkanından imza ve
önerilerini almak zorundadırlar.
8. 11. sınıf seviyesinin sonunda tam kapsamlı IB Diploması almak için başvurmak isteyen öğrenciler aşağıdaki
kriterlere uymak zorundadırlar:
i.
TÜM IB derslerin not ortalamaları en az 65 olmalı
ii.
İngilizce sınavının not ortalaması en az 65 olmalı
iii.
Yüksek seviyedeki bir derse devam edebilmesi için 11. sınıf seviyesinde bu dersin not ortalaması en az
65 olmalı
iv.
Yüksek seviyede almak istedikleri her dersin öğretmeninden aşağıdaki konularla ilgili referans
almaları gerekmektedir.
 Öğrencinin bir işi belirtilen zaman içersinde teslim edebilmesi konusunda.
 Öğrencinin istikrarlı bir şekile çalışabilmesi konusunda.
 Öğrencinin akademik dürüstlük kaydı konusunda.
 Öğrencinin öz-motivasyon seviyesi konusunda.
v.
Öğrenciler aynı zamanda bir niyet mektubu hazırlamalıdır. Bu belgeyi öğrenci kendi hazırlar ve IB
Diploma programına neden girmek istediğini ve programa katılmaya neden uygun olduğunun
gerekçelerini açıklar.
9. Enka öğrencileri, tam kapsamlı IB Diploması almaları yönünde teşvik edilir. Tüm öğrenciler yeterliliklerinin
bir parçası olarak en az 2 IB Sertifikasını tamamlamaları yönünde yoğun biçimde teşvik edileceklerdir.
10. ToK, tam kapsamlı IB Diploma öğrencisi olmayan öğrenciler için 12. sınıfta isteğe bağlı olacaktır. Tüm 12.
sınıf öğrencileri Felsefe dersini seçmek ve MFL gerekliliklerini yerine getirmek zorundadırlar.
11. İki haftada bir üniversite danışmanı ve IB/CAS kordinatörü ile toplantı yapılacak şekilde zamanlama
ayarlanacaktır.
1.
3
IB DERS TANIMLARI
Grup 1: IB Dil ve Edebiyat Dersleri
TÜRKÇE IB Türkçe: Edebiyat (A1)
IB Türkçe programının hedefi; öğrencilerin, (ileri düzey Türkçe A1 dersinde 13, standart düzey
Türkçe A1 dersinde 10 yapıtı) ayrıntılarıyla işleyerek değerlendirmelerini sağlamak ve böylece
öğrencilere bağımsız olarak edebiyat eleştirisinde bulunabilme ve yazılı-sözlü anlatımda
düşüncelerini açık, bilinçli, tutarlı, eksiksiz ve akıcı olarak aktarma becerisi kazandırmaktır.
Böylece öğrenciler anadillerini edebiyat incelemesi yapabilecek düzeyde kullanabilecek ve
yapıtları ayrıntılı inceleyerek edebiyata sağlam bir yaklaşım becerisi kazanacaklardır. Bu derste
öğrenciler, değişik dönemler ve kültürlere ait yazınsal yapıtlar arasındaki benzerlikleri ve
ayrımları nasıl değerlendireceklerini öğrenirler. Öğrenciler, ayrıca yazarların kullandığı dil,
teknik, biçem ve bunların okur üzerindeki etkilerini de ayrıntılı biçimde ele alır, yazınsal teknik
açısından da donanırlar. IB derslerinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla, öğrenciler
eleştirel okuma becerisini ve yapıta yönelik eleştiri yazma becerisini geliştirecek yazmaya ve
sözlü sunuma dayalı pek çok çalışma yürütürler. Öğrenciler, okul içi ve okul dışı olmak üzere iki
biçimde değerlendirilirler. Okul içi değerlendirmeler sözlü sunumlar, projeler ve her dönem
uygulanan yazılı sınavlarla yapılır. Öğrencilerin uzun tezleri, okudukları yapıtlar üzerine
yazdıkları dünya edebiyatı ödevleri ve kayda alınan bireysel sözlü sunumları, IB programının
son senesinde mayıs ayında girdikleri Paper 1 ve Paper 2 sınavları ise IBO tarafından
değerlendirilir.
İNGİLİZCE IB Dil A: Dil ve Edebiyat
A Dili: dil ve edebiyat dersi; dilin kültür bağlamında incelenmesi, dil ve kitle iletişimi, edebi
metinler ve bağlamlar, edebiyatın eleştirel bir gözle ele alınması olmak üzere dört bölümden
oluşur. Dersin temel amacı, öğrencileri dil ve metinler tarafından üretilen anlamı sorgulamaya
teşvik etmek ve öğrencilerin kültürel bağlamın, ifade biçiminin ve edebi üslubun yazarın amacını
ve mesajını iletmede oynadığı rollerin farkına varırken metin çözümlemesi becerisi
kazanmalarını sağlamaktır.
Öğrenciler, anlamın üretim ve algı koşullarından nasıl etkilendiğini incelerken öte yandan anlamı
oluşturan biçimsel öğeleri kavrarlar. Bu dersin genel amacı ise, öğrencilerin “eleştirel okuryazarlık” anlayışı geliştirmeleridir.
Bu dersin amaçları şöyledir:
 öğrencilere farklı dönemlerden, biçemlerden ve edebiyat türlerinden metinler sunmak
 öğrencilere metinleri ayrıntılı ve derinlemesine çözümleme ve doğru bağlantılar kurma
becerileri kazandırmak
 öğrencilerin yazılı/sözlü anlatım ve iletişim becerilerini geliştirmek
4






öğrencileri, metinlerin yazıldığı ve sunulduğu bağlamların önemini kavramaya teşvik
etmek
metin incelemesi yoluyla farklı kültürlerden insanların farklı bakış açılarını anlamaya ve
bu bakış açılarının anlamı nasıl oluşturduğunu kavramaya teşvik etmek
öğrencileri, metinlerin biçimsel, biçemsel ve estetik niteliklerini değerlendirmeye teşvik
etmek
öğrencilere, dil ve edebiyat zevki, hayat boyu sürecek dil ve edebiyat merakı aşılamak
öğrencilerin dilin, kültürün ve bağlamın metinlerde anlamı nasıl oluşturduklarını
kavramalarını sağlamak
öğrencileri metin, hitap edilen kitle ve amaç arasındaki etkileşimi eleştirel bir biçimde
değerlendirmeye teşvik etmek.
İleri seviye dersinde öğrencilerin, metinleri, bağlamları ve anlamı değerlendiren eleştirel bir yazı
yazmaları beklenir, ayrıca çözümlemeye ve karşılaştırmaya dayalı, dengeli bir makale yazmaları
istenir. Öğrenciler, öğrenme hedeflerine ulaşmak için ders boyunca altı metin üzerinde çalışırlar.
Standart seviye dersinde ise öğrencilerin metinleri, bağlamları ve anlamı değerlendiren eleştirel
bir yazı yazmaları beklenir, ayrıca değerlendirmeye ve karşılaştırmaya dayalı bir makale
yazmaları istenir. Öğrenciler, öğrenme hedeflerine ulaşmak için ders boyunca dört metin
üzerinde çalışırlar.
Öğrenciler, hem ders öğretmenleri tarafından okul içinde hem de IBO kurumu tarafından okul
dışında çeşitli biçimlerde değerlendirilirler. Nihai ölçme-değerlendirmenin bir parçası olarak
öğrenciler bireysel sözlü ve etkileşimli sözlü değerlendirmelerden geçerler. Ayrıca nihai ölçmedeğerlendirmenin bir parçası olarak yazılı sınavlar ve yazılı çalışmalar da (ileri seviye için iki,
standart seviye için bir çalışma) mevcuttur. Program boyunca öğrenciler, sözlü sunumlar,
sınavlar, denemeler ve yorumlar aracılığıyla değerlendirilirler.
Grup 2: IB Dil Öğrenme
Dil B (İngilizce, Fransızca veya Almanca) dersi, ilgili dil ile ilgili biraz bilgisi olan öğrenciler
için ek bir dil dersi olarak tasarlanmıştır. Bu ders, yüksek seviye veya standart seviye olarak
alınabilir. Bu derste, dil öğrenme ve dil becerilerinin geliştirilmesine odaklanılır. Bu dil
becerileri, çeşitli yazılı ve sözlü materyalin kullanılmasıyla geliştirilir. Bu materyaller, günlük
konuşmalardan edebi metinlere kadar oldukça çeşitlidir ve bulunduğu toplum ile de ilgili olmak
durumundadır. Bu materyaller, öğrencilerin dil becerilerini daha da geliştirmek ve kültürlerarası
anlayış geliştirmek amacıyla seçilmelidir. Sadece belirli bir konu veya içerikle ilgili olmamalıdır.
5
IB SL Fransızca
İki yıllık bu program, IB öğrencilerine 11. ve 12. sınıflarda sunulur. Bu dersin amacı, öğrencileri
IB Fransızca sınavına hazırlamaktır. Derste günlük hayattaki konuşma dilinden edebi metinlere
kadar farklı araçları inceleyip kullanarak öğrencilerin dili anlamalarını, dil becerilerini (dinleme,
okuma ve yazma becerilerini) ve kültürlerarası anlayışlarını geliştirmeye odaklanırız.
Öğrencilere gazete ve dergi makaleleri, romanlar, kısa hikayeler, biyografiler, şiirler, ropörtajlar,
filmler ve şarkılar gibi otantik metinler sunulur. Sunulan materyallerin tümü; İletişim ve Medya,
Küresel Konular ve Sosyal İlişkiler başlıklı üç temel IB konusu ile Kültürel Çeşitlilik, Gelenekler
ve Görenekler, Bilim ve Teknoloji ve Boş Zaman Etkinlikleri başlıkları altındaki dört seçmeli
konu ile ilintilidir. Bu, öğrencilere Fransız kültürü, tarihi, politikası ve toplumu ile ilgili bazı
unsurları inceleme olanağı sunar. Programda ayrıca iki yıl boyunca üç metin çalışılır. Bunlardan
biri, Yasmina Reza’nın ART isimli Fransızca tiyatro oyunudur. Öğrenciler bu eseri çalışarak ilgili
kültürü tanırlar, sanat ve edebiyat aracılığıyla estetik değerleri tartışırlar. İkinci metin, Delphine
de Vigan’ın evsizlik konulu, insanı düşünmeye sevk eden NO ET MOI isimli romanıdır. Üçüncü
metin ise Matthieu Delaporte ve Alexandre de la Patellière’ye ait LE PRENOM isimli kitaptır.
Bu kitap, bir ismin değerinin ve öneminin zekice ele alındığı bir eserdir. Her ünitede,
öğrencilerin görüşlerini yargılayabilmeleri, eleştirebilmeleri ve ifade edebilmeleri için yeni
dilbilgisi kavramları ve sözcükler ortaya konur. Öğrenciler, sınavın bölümlerini oluşturan makale
yazma, okuma, dinleme, konuşma, cümle tamamlama, çoktan seçmeli sorularla ilgili alıştırma
yaparak IB Fransızca sınavına hazırlanırlar. Öğrenciler, sınavlar, quizler, projeler, derse katılım
ve yuvarlak masa tartışmaları gibi çeşitli yöntemler ile değerlendirilirler.
IB SL Almanca
İki yıllık bu program, IB öğrencilerine 11. ve 12. Sınıflarda sunulur. Bu dersin amacı, öğrencileri
IB Almanca sınavına hazırlamaktır. Derste günlük hayattaki konuşma dilinden edebi metinlere
kadar farklı araçları inceleyip kullanarak öğrencilerin dili anlamalarını, dil becerilerini (dinleme,
okuma ve yazma becerilerini) ve kültürlerarası anlayışlarını geliştirmeye odaklanırız.
Öğrencilere gazete ve dergi makaleleri, romanlar, kısa hikayeler, biyografiler, şiirler, ropörtajlar,
filmler ve şarkılar gibi otantik metinler sunulur. Sunulan materyallerin tümü, İletişim ve Medya,
Küresel Konular ve Sosyal İlişkiler olan üç temel IB konusu ve Kültürel Farklılık ve Boş Zaman
Etkinlikleri başlığı altındaki iki seçmeli konu ile ilintilidir. Bu, öğrencilere Alman kültürü, tarihi,
politikası ve toplumu ile ilgili bazı unsurları inceleme inceleme olanağı sunar. Programda işlenen
üniteler şunlardır: Freizeit, Gesundheit, Wissenschaft und Technologie, Kulturelle Vielfalt,
Brauche und Traditionen. Her ünitede, öğrencilerin görüşlerini yargılayabilmeleri,
eleştirebilmeleri ve ifade edebilmeleri için yeni dilbilgisi kavramları ve sözcükler ortaya konur.
Öğrenciler, sınavın bölümlerini oluşturan makale yazma, okuma, dinleme, konuşma, cümle
tamamlama, çoktan seçmeli sorularla ilgili alıştırma yaparak IB Almanca sınavına hazırlanırlar.
Öğrenciler, sınavlar, quizler, projeler, derse katılım ve yuvarlak masa tartışmaları gibi çeşitli
yöntemler ile değerlendirilirler.
6
Group 3: Bireyler ve Toplumlar
IB Ekonomi
Ekonomi, birey ve toplum biliminin bir bölümünü oluşturan dinamik ve sosyal bir bilimdir.
Ekonomi dersinin temelini kıtlık kavramı ve kaynak tahsisi sorunları oluşturmaktadır.
Hem Yüksek hem de Standart Seviyede öğretilen IB Ekonomi dersinin amaçları şunlardır:
 öğrencilere ekonomi konusunda temel bilgiler sunmak;
 öğrencileri ekonomi hakkında eleştirel düşünmeye teşvik etmek;
 ekonomide uluslararasıcılık konusunda farkındalık ve anlayış oluşturmak;
 öğrencileri bağımsız öğrenen olmaları konusunda teşvik etmek;
 öğrencilerin ekonomi teorilerini gerçek dünyadaki örneklere uygulamalarını sağlamak .
Bu ders, çalışma modülleri şeklinde öğretilmektedir. Hem Yüksek hem de Standart Seviyede 5
modül bulunmaktadır.
1. Ekonomiye Giriş – Ekonomideki temel teminoloji ve kavramları ele alır. Kıtlık ve seçim
kavramları ile diyagramların kullanılması öğretilir.
2. Mikroekonomi - Piyasaların önemi ve arz-talepteki rolü ele alınır. Farklı piyasa yapılarında
tüketicilerin, üreticilerin ve hükümetlerin oynadığı roller üzerinde durulur.
3. Makroekonomi – Ülkelerin ekonomik büyüme, ekonomik gelişme, işsizlik, enflasyon ve
gelir dağılımında karşılaştıkları büyük makroekonomik sorunları ele alır.
4. Uluslararası Ekonomi – Ülkelerin ticaret yapma nedenlerini ve döviz kurunun uluslararası
ticareti nasıl etkilediğini ele alır.
5. Gelişim Ekonomisi – Ekonomik büyüme ile ekonomik gelişme arasındaki temel fark ile
gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunları ele alır.
Beş modülün hepsi hem Standart hem de Yüksek seviyede işlenmekle birlikte Yüksek Seviye
ekonomi dersinde şu konular da yer almaktadır:
o Firma teorisinin derin analizi (mikroekonomi);
o Keynsian çarpanı ve enflasyon ve işsizlik arasındaki denge (makroekonomi);
o Mutlak ve karşılaştırmalı üstünlük, ticari şartların ölçümü ve farklı döviz kuru
rejimlerinin incelenmesi (uluslararası ekonomi).
o Kantitatif tekniklerin uygulanması
IB Coğrafya
IB Coğrafya dersi, öğrencilerin, bireyler, toplumlar ve fiziksel çevre arasındaki etkileşim
konusunda geniş ve kapsamlı bir anlayış geliştirmesi için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu etkileşimi
geçici ve uzamsal skalalara göre araştırır. Aynı zamanda, insanın doğal çevreye karşı tutumunu
7
veya onunla etkileşimini yöneten farklı görüş, tutum ve inanç biçimlerini anlamaya çalışır.
Derste, çağdaş coğrafi konular ve (açlık, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi) sorunlar ele
alınır. Öğrencilerin dengeli bir uluslararası bakış açısı ve bilgisi kazanması sağlanır.
Değerlendirme Yapısı:
Paper 1: Temel Tema (Modeller ve Değişim)
Paper 2: Seçmeli Temalar (Temiz Su Sorunları ve
Çatışmaları, Aşırı Ortamlar, Riskler ve Felaketler, Kentsel
Çevre)
İç Değerlendirme (alan araştırması projeleri)
IB ITGS
ITGS (Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi) dersi, bilgi teknolojisinin bireyler ve toplumlar
üzerindeki etkisini ele alır ve değerlendirir. Dijital ortamdaki bilginin yerel ve küresel düzeyde
kullanımının ve bu bilgiye erişimin yararlarını ve zararlarını inceler. ITGS, öğrencinin bilgi
teknolojisinin toplumsal bağlamda kullanımı hakkında bilinçli kararlar vermesi ve yargıda
bulunması için bir çerçeve sağlar. Sınıf tartışmaları, münazaralar, teknoloji uygulamaları ve grup
tartışmaları derste izlenen birincil öğretim yöntemleridir. Standart ve ileri seviye derslerini alan
öğrenciler, temel müfredatı birlikte görürler. İkinci yıl, standart seviyeyi alan öğrenciler okul-içi
ölçme-değerlendirme üzerinde çalışırken ileri seviyedeki öğrenciler ileri seviyeye ilişkin ek
konuları öğrenirler.
IB Psikoloji
IB Psikoloji dersinde davranışlar ve zihinsel süreçler sistemli bir şekilde incelenir. Psikolojinin
kökleri, hem doğal hem de sosyal bilimlerde bulunmaktadır. Bu durum çeşitli araştırmalara ve
uygulamalara imkan tanımıştır ve modern toplumu anlamada benzersiz bir yaklaşım sağlamıştır.
IB Psikoloji dersi, insan davranışlarının üzerindeki biyolojik, bilişsel ve sosyoekonomik
etkilerinin birbirleriyle etkileşimini inceler. Böylece bütünleştirici bir bakış açısı benimser.
Psikolojik bilginin nasıl oluşturulduğunu, geliştirildiğini ve uygulandığını anlamak öğrencilerin
kendilerini ve insan davranışları arasındaki farklılıkları daha iyi bir şekilde anlamasını sağlar.
Psikolojik araştırmaların yönteminde ve uygulanmasındaki etik sorunlar, IB psikoloji dersinde
ele alınan en önemli konulardır.
IB SBS 20. YY ve Türkiye
Bu dersimiz, iki yıllık bir derstir ve öğrencilerin ikinci yıl sonunda IB DP sınavına girmesini
gerektirmektedir. Dersimiz, 20. Yüzyıl Türkiyesi’ne oaklanmaktadır. Dersimizin temel amacı,
öğrencilerin 20. yüzyılda Türkiye’nin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını anlayabilmesi için temel
bilgi birikimlerini oluştururken 20. Yüzyıl Türkiye’sinin tarihsel,coğrafi ve sosyolojik yapısını
8
incelemek, Avrupa ve dünyadaki gelişme ve değişimlerin, ülkemiz üzerindeki etkilerini görerek
siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile kavratılmasını sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin
performansı, yazılı sınavlar ve okul içinde ve dışında gerçekleştirilen performans ödevleri gibi
çeşitli yöntemlerle değerlendirilmektedir.
Grup 4: Fen Bilimleri
11. Sınıf IB Biyoloji
11.sınıf IB Biyoloji dersinin amacı, canlı organizmaların temel ilkelerininin hücre ve çevre
düzeyinde anlaşılmasını sağlamaktır. Bu derste laboratuar çalışması, araştırma ve diğer öğretim
yöntemleri aracılığıyla şu konular işlenir: Yaşamın Kimyası, Hücre, Genetik ve Ekoloji. Standart
Seviye öğrencileri temel konuları öğrenirken İleri Seviye öğrencileri ek konular öğrenirler. Her
dönem üç yazılı sınav düzenlenir. Bu sınavlarda veriye dayalı sorular, öğrencinin verileri analiz
etmesi gereken sorular, eleştirel düşünmeyi gerektiren sorular, vakaya dayalı sorular, kısa cevaplı
sorular ya da problem çözmelerini gerektiren sorular sorulur. Her dönem iki sözlü notu verilir.
Her dönem iki sözlü notu verilir. Sözlü notları öğrencinin şu alanlardaki performansına göre
verilir: quizler, laboratuar raporları, projeler, grup çalışması ve derse katılım.
11. Sınıf IB Çevre Sistemleri ve Toplumlar
11.sınıf IB Çevre Sistemleri ve Toplumlar (Standart Seviye) dersinde doğa ilkeleri ve insan
davranışlarının yaşadığımız dünya üzerinde etkisi ele alınır. Çevre Sistemleri ve Toplumlar
dersi, 3.Grup (Bireyler ve Toplumlar) ve 4.Grup (Deneysel Bilimler) dersinin IB Diploma
Programı’na ilişkin koşullarını yerine getiren disiplinlerarası bir derstir. Bu derste şu konuların
incelenmesi üzerinde durulur: Sistem ve Modeller, Ekosistem, İnsan Toplulukları, Taşıma
Kapasitesi ve Kaynak Kullanımı, Koruma ve Biyo-çeşitlilik, Kirlilik Kontrolü, Küresel Isınma
ve Çevresel Değer Sistemleri. Her dönem üç yazılı sınav düzenlenir. Bu sınavlarda veriye dayalı
sorular, öğrencinin verileri analiz etmesi gereken sorular, eleştirel düşünmeyi gerektiren sorular,
vakaya dayalı sorular, kısa cevaplı sorular ya da problem çözmelerini gerektiren sorular sorulur.
Her dönem iki sözlü notu verilir. Sözlü notları öğrencinin şu alanlardaki performansına göre
verilir: quizler, laboratuar raporları, projeler, grup çalışması ve derse katılım.
IB Kimya
Bu derste laboratuvar çalışması, araştırma ve diğer öğretim yöntemleri yoluyla şu konular ele
alınır: Analitik Kimya, Atomik Yapı ve Periyodisite, Bağlanma, Enerji Bilimi ve Kinetik, Denge,
Asit ve Bazlar, Oksidasyon ve İndirgenme ile Organik Kimya. Öğrenciler, eleştirel düşünme
becerilerini deneyler ve modellerin incelenmesi gibi uygulamalı etkinlikler aracılığıyla
geliştirirler. Öğrencilerin bu dersteki performansları, sınavlar, quizler, giriş-çıkış kartları,
9
laboratuvar raporları ve projeler gibi çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemleri aracılığıyla
değerlendirilir.
IB Fizik
IB Diploma Programı Fizik dersinde öğrenciler, -en küçük parçasından, galaksiler arasındaki
büyük uzaklıklara kadar- evrenin kendisini açıklamaya çalışan en temel deneysel bilim hakkında
bilgi edinirler. Öğrenciler, geleneksel becerileri, teknikleri ve fizik dilini öğrenirler. Ayrıca
modern bilim çalışmalarının temelinde yer alan, hayatı güçlendiren ve kendi hayatlarına
nakledebilecekleri önemli bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerinin yanısıra kişilerarası beceriler
de edinirler. Öğrenciler ayrıca fiziğin toplum üzerindeki etkisi, ahlaki ve etik ikilemler,
fizikçilerin çalışmalarının toplumsal, ekonomik ve çevresel etkilerini incelerler. Öğrenciler
simülasyonlar, laboratuvar deneyleri, modellerin incelenmesi gibi uygulamalı etkinlikler
aracılığıyla eleştirel düşünme becerilerini kullanır ve geliştirirler. Öğrencilerin bu dersteki
performansları, sınavlar, quizler, giriş-çıkış kartları, laboratuvar raporları ve projeler gibi çeşitli
ölçme-değerlendirme yöntemleri aracılığıyla değerlendirilir.
IB Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilgisi
Sporda mükemmellik, doğuştan gelen yetenek ve becerilerin, uygun beslenmeyle birlikte
disiplinli bir fiziksel ve zihinsel antreman programıyla mümkündür. Antreman programı şansa
bırakılmamalıdır. Aksine, aktivitenin fizyolojik, biyomekanik ve psikolojik ihtiyaçları dikkatli
incelendikten sonra üzerinde düşünülerek ve analiz edilerek tasarlanmalıdır. Spor ve egzersiz
uzmanının görevi budur ve yapılacak spor ne olursa olsun, uzmanın bu görevi tam olarak yerine
getirmesi için gerekli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, birçok insanın fiziksel açıdan
pasif olduğunu kronik hastalıklar ve sağlık soruları yaşadığı bir dünyada spor ve egzersiz uzmanı
sağlıklı ve iyi hissetmek için bir egzersiz önermede tam yetkin olmalıdır.
Uzun yıllar gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sayesinde, spor ve egzersizin insan sağlığı ve
performansıyla ilişkisini anlamamızı sağlayan çeşitli alt disiplinler aracılığıyla oldukça geniş bir
bilgi toplamıştır. Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilgisi Diploma Programı dersi fiziksel
performansa zemin teşkil eden çalışmaları içerir ve bu ilkeleri uygulama fırsatı sunar.
Bu ders, anatomi ve fizyoloji, biyomekanijk, psikoloji ve beslenme derslerini tek çatı altında
toplamaktadır ve tüm bu derslerin her biri spor, egzersiz ve sağlık dersinde ele alınmaktadır.
Öğrenciler çeşitli temel ve opsiyonel konuları görecek ve hem laboratuarda hem de dış alanlarda
pratik (deneysel) araştırmalar yapacaktır. Bu çalışmalar, onlara bilimsel ilkeleri uygulamada
gerekli bilgi ve anlayışa sahip olma ve insan performansını eleştirel olarak analiz etme fırsatı
sunacaktır. Derste, yeri geldiğince, spor, egzersiz ve sağlığın birey ve global bağlamdaki
uluslararası boyutu ve etik sorunları ele alınacaktır. Spor, egzersiz ve sağlık bilgisi dersi sadece
standart seviyede verilmektedir.
10
Grup 5: IB Matematik
Matematik, Diploma Programının temel dersidir ve Standart veya İleri Seviye olarak alınması
gerekmektedir.
IB İleri Seviye (HL) Matematik
IB HL Matematik dersi, haftada altı saat işlenen iki yıllık bir derstir. IBO’nun yönlendirdiği
müfredat cebir, fonksiyonlar ve denklemler, trigonometri, matrisler, istatistik ve olasılık,
kalkülüs ve vektörler ünitelerini kapsar. Programın ikinci yılında tamamlanması zorunlu olan
seçmeli bir konu da seriler ve diferansiyel denklemler konusudur. Bu ders iyi bir Matematik
altyapısına sahip, analitik ve teknik beceriler bakımından yetkin öğrencilere yöneliktir.
Üniversitede, bu öğrencilerin çoğundan, öğrenimlerinin temel bölümlerinden biri olarak başlı
başına ayrı bir ders olarak ya da fizik, mühendislik ve teknoloji gibi derslerin içinde matematik
dersi almaları beklenmektedir. Diğer öğrenciler, bu dersi, matematiğe karşı büyük bir ilgi
duydukları için, matematiğin zorluklarıyla uğraşmaktan zevk aldıkları ve problem çözmeyi
sevdikleri için alabilirler. Ölçme-değerlendirme, diğer matematik derslerinin değerlendirilmesine
benzer, ancak öğrencilerin bağımsız bir biçimde matematikle ilgili bir konuda araştırma
yapabilmelerini sağlayan portfolyo çalışması gibi okul içinde yapılan değerlendirilmeleri içerir.
Öğrencilere bir probleme yaklaşmanın farklı yollarını keşfetme fırsatları sunulur. Portfolyo
çalışması ayrıca, öğrencilerin yazılı sınavdaki gibi bir zaman kısıtlaması olmadan çalışmalarına
ve matematiğe ilişkin fikirlerini iletmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine olanak
tanır. Ders, ölçme-değerlendirme sürecinin temel bir parçası olarak, teknoloji ve hesap
makinelerinin kapsamlı bir biçimde kullanılmasını gerektirir. Öğrenciler iki yıllık çalışma
boyunca IB sınavlarına ve sorularına aşina olurlar.
2012’den beri, 11 Matematik SS dersi yeni IB müfredatıyla işlenmekte ve Matematiksel Keşif
isimli yeni okul içi değerlendirme uygulamadadır.
IB Standart Seviye (SL) Matematik
IB SL Matematik dersi, haftada 4-6 saat işlenen iki yıllık bir derstir. IBO’nun yönlendirdiği
müfredat cebir, fonksiyonlar ve denklemler, trigonometri, matrisler, istatistik ve olasılık,
kalkülüs ve vektörler ünitelerini kapsar. Bu ders, temel matematik kavramlarına sahip, temel
matematik tekniklerini doğru uygulayabilmek için gerekli becerilerle donanmış öğrencilere
yöneliktir. Bu öğrencilerin çoğundan, kimya, ekonomi, psikoloji ve işletme gibi gelecekte
öğrenim görebilecekleri alanlar için sağlam bir matematik altyapısı geliştirmeleri beklenir.
Dersin amacı, anlaşılır ve tutarlı bir biçimde öğrencileri bu kavramlarla tanıştırmak ve
edindikleri matematik bilgilerini günlük yaşamlarıyla bağlantılı problemleri çözmek için
kullanabilmelerini sağlamaktır. Ölçme-değerlendirme, diğer matematik derslerinin
değerlendirilmesine benzer, ancak öğrencilerin bağımsız bir biçimde matematikle ilgili bir
konuda araştırma yapabilmelerini sağlayan portfolyo çalışması gibi okul içinde yapılan
11
değerlendirilmeleri içerir. Öğrencilere bir probleme yaklaşmanın farklı yollarını keşfetme
fırsatları sunulur. Portfolyo çalışması ayrıca, öğrencilerin yazılı sınavdaki gibi bir zaman
kısıtlaması olmadan çalışmalarına ve matematiğe ilişkin fikirlerini iletmek için ihtiyaç
duydukları becerileri geliştirmelerine olanak tanır. Ders, ölçme-değerlendirme sürecinin temel
bir parçası olarak, teknoloji ve hesap makinelerinin kapsamlı bir biçimde kullanılmasını
gerektirir. Öğrenciler iki yıllık çalışma boyunca IB sınavlarına ve sorularına aşina olurlar.
2012’den beri, 11 Matematik SL dersi yeni IB müfredatıyla işlenmekte ve Matematiksel Keşif
isimli yeni okul içi değerlendirme uygulamadadır.
IB Matematik Uygulamaları
Matematik Uygulamaları dersi öncelikle ilerde çalışmalarında matematiğe gerek duymayacağını
öngören öğrenciler için tasarlanmış bir çalışmadır. Pratik uygulamaların dengeli bir biçimde
hazırlandığı bu ders, gerekli ilkeleri ve teknikleri kullanma becerilerini geliştirmek amacı
taşımaktadırve ilerde matematik ile ilgili bir kariyer planlamayanlar için - yetişkinlerde olduğu
gibi- belirli bir ölçüde matematik bilgisinden faydalanmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
Bu ders sadece standart seviyede sunulmaktadır ve Standart Seviye Matematik ile eşdeğerdir
ancak farklı ihtiyaçlara hitap etmektedir. Farklı matematiksel bilgiye ve beceriye sahip
öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. Aynı zamanda öğrencilere önemli kavramları ve teknikleri
öğrenme fırsatı tanır ve matematiksel anlamda geniş bir konu çeşitliliğini anlamakta yardımcı
olur. Öğrencileri, çeşitli ortamlarda problem çözmeye, daha karmaşık matematiksel ortamda akıl
yürütmede güçlendirmeye ve eleştirel düşünmeyi geliştirmeye hazırlamaktadır. Kişisel proje,
genişletilmiş bir çalışma çerçevesinde kişisel araştırma yoluyla bilgi toplama, analiz etme ve
değerlendirme kapsamında yer almaktadır. Bu ders sosyal bilimleri, insan ve toplum bilimleri,
dil bilimi ve sanat gibi konularda kariyer yapmak isteyen öğrencileri geleceğe iyi
hazırlamaktadır. Bu öğrenciler çalışmalarında standart seviye Matematik dersinin bir bölümünde
öğrendikleri istatiktik bilgileri ve mantıklı akıl yürütme becerilerini ilerde yapacakları
çalışmalarında kullanabilirler.
Grup 6: Sanat
Görsel Sanatlar dersi, bu grupta sunulan tek derstir.
IB Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar, estetik algı, hayal gücü gibi becerilerini pratik stüdyo çalışmaları yoluyla ifade
edebilen öğrencilerin kendini geliştirmeye ve derinlemesine araştırma ve eleştirici analiz
yapmaya adamış öğrenciler için heyecan verici bir fırsattır. Dersin iki yönü vardır: pratik keşif ve
sanatsal yapım yönü olan stüdyo çalışmaları; ve stüdyo çalışmalarını destekleyen, geliştiren ve
bilgilendiren birbirinden bağımsız, içeriksel, görsel ve eleştirici olan aynı zamanda öğrencinin
yaratıcı düşüncesini yansıtan araştırma çalışmaları. Buradaki teşebbüs, öğrencinin deneme
yöntemiyle bir takım materyal ve teknikleri kullanarak biçimsel ve kavramsal yaklaşımları analiz
12
etmek ve geçmişten gelen, şimdiki zamanda bulunan ve gelecekte ortaya çıkacak sanat
biçimlerini araştırmak. Öğrenciler kendi tematik araştırmalarını yönetirken kültürel ve estetik
gibi konuların çeşitliliğini keşfediyorlar, görsel dünyalarında sanat ve sanatın çeşitli kültürler
içindeki bağlamları yoluyla kendi hassasiyet ve takdir becerilerini geliştiriyorlar. Bir takım pratik
çözümlere öğrencilerin kişisel fikir ve yaratıcı görsel araştırmalarından ulaşılmıştır. Görsel
gelişim, icat ve deneyleme öğrencilerin IB araştırma günlüklerinde tarihsel, sosyal ve kültürel
bağlamda detaylı olarak resmedilmiştir. Ders, öğrencilere algı ve yaratıcı becerilerini geliştirmek
için bir fırsat sumaktadır, estetiği takdir etme yetisini geliştirmektedir, diğer öğretilerle bağ
kurma, yerli ve yabancı sanat gösterilerini takip etme ve bundan bağımsız olarak kendi sanatsal
çalışmalarını üretebilme yetisini kazandırmaktadır.
TÜRK MÜFREDAT DERSLERİ
Türkçe
11. Sınıflar Dil ve Anlatım
11. sınıf Dil ve Anlatım programının hedefi, öğrencilerin metinlerin sınıflandırılmasını
öğrenmelerini, bu bağlamda öğretici metinlerle sanatsal metinleri ayırt edebilmelerini
sağlamaktır. Böylece öğrenciler, okudukları metnin yazılış amacına göre hangi metin türleri
altında değerlendirilmesi gerektiğini öğrenirler. Öğrenciler, bu becerileri sene boyunca
okuyacakları kitapları ve farklı metin örneklerini inceleyerek kazanırlar. Bu derste hedefe
ulaşmak amacıyla yaptırılan yaratıcı yazma çalışmaları ve bu çalışmalara dönük grup tartışmaları
uygulanan temel öğretim yöntemidir. 11.sınıf Dil ve Anlatım dersinde metinlerin
sınıflandırılması, öğretici metinler ve sözlü anlatım üniteleri işlenir. Derste öğrencilerin
performansı kısa ve uzun sınavlara ek olarak sözlü sunumlar ve performans çalışmaları yoluyla
değerlendirilir.
11. Sınıflar Türk Edebiyatı
11. sınıf Türk Edebiyatı programının hedefi öğrencilere Tanzimat sonrası gerçekleşmeye
başlayan Batılılaşma yönündeki değişmeleri, halka ve ulusal değerlere yönelme gayretlerini ve
bunların edebî eserlerde görünüşlerini; Tanzimat döneminden itibaren edebiyatımızda görülen
değişikliklerin siyasi değişikliklerle ne derece ilişkili olduğunu kavratmaktır. Böylece öğrenciler,
edebiyatın kendi başına bir sanat olmadığını, yaşanan siyasal ve toplumsal değişikliklerle
şekillendiğini öğreneceklerdir. Öğrenciler, bu becerileri ders içerisinde 19. yüzyıl Türk
edebiyatını örnekleyen metinleri inceleyerek kazanırlar. Bu derste drama, grup çalışmaları ve
film gibi çeşitli öğretim yöntemleri kullanılır. 11. sınıf Türk edebiyatı dersinde batı etkisindeki
Türk edebiyatına giriş, Tanzimat dönemi edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı ve Fecr-i Âti
13
topluluğu ve milli edebiyat dönemi üniteleri işlenir. Derste öğrencilerin performansı kısa ve uzun
sınavlara ek olarak sözlü sunumlar ve performans çalışmaları yoluyla değerlendirilir.
İngilizce
11. Sınıf İngilizce
11.sınıf İngilizce dersinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ele alınır. Öğrenciler
edebi, açıklayıcı, ikna edici ve yaratıcı yazı türlerinde iyi hazırlanmış metinler üretmek üzere
çeşitli metin türleri üzerinde çalışırlar. Öğretmenler, metinlerde kullanılan dile ilişkin, yapısal,
şiirsel ve iknaya yönelik araçların belirlenmesi ve çözümlenmesi konusunda destek sağlarlar.
Öğrenciler yazı portfolyolarında yer almak üzere bir bilgilendirici rapor, bir tanıtım, metin
çözümlemesine dayalı bir makale ve bir magazin haberi yazarlar. Öğrenciler, yazmayı tartışma,
planlama, düzenleme ve yeniden taslak hazırlama aşamalarından geçerek gelişen bir süreç olarak
görmeye teşvik edilirler. Öğrenciler, çeşitli zorlu metinleri bağımsız olarak okuyup bunlara
karşılık verir, bu metinleri okuyup yorumlarken çeşitli beceriler ve teknikler öğrenirler.
Öğrenciler, araştırma yoluyla metinlerin tarihi ve kültürel bağlamları hakkında bilgi edinerek
edebiyat ünitelerine ilişkin anlayışlarını geliştirirler. 11.sınıf öğrencileri bağımsız olarak ve
sınıfta The Merchant of Venice, The Crucible ve A Thousand Splendid Suns gibi çeşitli edebi
yapıtlar okurlar. Dilbilgisi ve sözcük bilgisi doğrudan ve bağlam içinde öğretilir. Öğrencilere
iletişim kurma, düşünme ve araştırma becerilerini uygulayabilmeleri için çeşitli yaratıcı ve
otantik görevler verilir. Öğrenciler, sınıf performansı, otantik çalışmalar, projeler, yazılı
çalışmalar ve sınavlar yoluyla değerlendirilirler.
Fransızca
11. Sınıf Fransızca
11. sınıf Fransızca programı, öğrencileri, daha önce öğrendiklerini kullanarak ve modern
dünyanın sorunlarını tartışıp analiz etmek için yeni beceriler kazanarak üniversitede alacakları
Fransızca derslerine hazırlar. Öğrencilerin gerçek durumlarda konuşulan Fransızca’yı
anlamalarını, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerini, Fransız kültürü ve tarihi
hakkındaki bilgilerini artırmalarını sağlamak için onlara gazete, video ve şarkı gibi otantik
kaynaklar sunulur. Program dahilinde öğrencilerin sözcük bilgilerini ve küresel anlayışlarını
geliştirmeleri için Mysteres Au Grand Hotel adlı kısa bir kitap okutulur. Dünyada konuşulan
Fransızca ile ilgili olarak derste işlenen konular şunlardır: La colocation, Modes de vie, Cultures
Urbaines, Mai 68. Öğrenciler, sınavlar, quizler, projeler, derse katılım ve üstün nitelikli
münazaralara katılma gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilirler.
14
Almanca
11. Sınıf Almanca
11. sınıf Almanca programı, öğrencileri, daha önce öğrendiklerini kullanarak ve modern
dünyanın sorunlarını tartışıp analiz etmek için yeni beceriler kazanarak üniversitede alacakları
Almanca derslerine hazırlar. Öğrencilerin gerçek durumlarda konuşulan Almanca’yı
anlamalarını, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerini, Alman kültürü ve tarihi hakkındaki
bilgilerini artırmalarını sağlamak için onlara gazete, video ve şarkı gibi otantik kaynaklar
sunulur. Program dahilinde öğrencilerin sözcük bilgilerini ve küresel anlayışlarını geliştirmeleri
için Mord im Grandhotel adlı kısa bir kitap okutulur. Derste işlenen üniteler şunlardır: Unter
Freunden, Technik und Alltag, Rund ums Produkt, Mit Menschen, Rat und Hilfe, Zu Hause in der
Welt”. Öğrenciler, sınavlar, quizler, projeler, derse katılım ve üstün nitelikli münazaralara
katılma gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilirler.
Matematik
11. Sınıf Matematik
11. sınıf Matematik dersinde şu konuları işleriz: karmaşık sayılar, logaritma, matematiksel
tümevarım, permütasyon ve kombinasyon, diziler, matrisler ve determinantlar. Karmaşık sayıları
öğrenmek, öğrencilerin sayı kümelerini anlamalarını ve “Reel Sayıların” en büyük sayı kümesi
olmadığını öğrenmelerini sağlar. Öğrenciler üslü sayılar ile logaritma arasındaki “ters fonksiyon”
ilişkisini görürler. Bu derste çalıştığımız başka bir konu ise matematiksel ve matematiksel
olmayan hipotezi anlamanın ve ispatlamanın temel yollarından biri olan tümevarım konusudur.
Permütasyonları ve kombinasyonları öğrenmek, öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilgili
problemleri çözerken yararlanacakları matematik becerilerini öğrenmelerini sağlar. Dizileri
öğrenmek, öğrencilerin popüler matematikçi Zeno’nun (ünlü “Aşil ve Kaplumbağa paradoksu”)
anlayamadığı sınırlı ve sınırsız toplamları anlamalarını mümkün kılar. Öğrenciler matrisleri ve
determinantları anladıklarında, denklemlerin çözümleri konusunda farklı bir bakış açısına sahip
olurlar. Yukarıda sözü edilen konularla bağlantılı bütün kavramların ve becerilerin öğretiminde
Geometers’ Sketchpad ve Mathematica adlı matematik yazılımları ve TI hesap makineleri, daha
iyi anlamak, farklılaştırılmış öğretim ve diğer uygulamalar için kullanılır. Bu derste öğrenciler
sınavlar, quizler ve performans görevleri gibi çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemleri ile
değerlendirilirler.
IB Diploma Programı’na katılmayacak öğrencilere, LYS Matematik Sınavı’na girmeyecek
öğrencilere ve ileride psikoloji, sanat ya da dil konusunda öğrenim görmeyi düşünen öğrencilere
başka bir 11. sınıf Matematik dersi sunulur. Bu derste öğrenciler, yukarıda tarif edilen
müfredatının aynısını daha az ayrıntılı olarak takip ederler.
11. Sınıf Geometri
11.sınıf Geometri dersinde dörtgen, çember ve konikler konuları sentetik, analitik ve vektörel
yaklaşımlar kullanılarak ele alınır. Öğrenciler, çizimler, uygulamalar ve ispatlar üzerinde
15
çalışırlar. Bilgisayar laboratuvarında ya da sınıfta küçük dizüstü bilgisayarlar ile Geometer’s
Sketchpad adlı bilgisayar yazılımını kullanarak geometrik şekillerin özelliklerini ve kuramları
keşfeder, tahminlerde bulunurlar. Öğrenciler, geometrinin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını
görebilmeleri için günlük yaşamlarıyla ilgili problemleri çözerler. Bu derste öğrenciler, sınavlar,
kısa sınavlar, performans görevleri gibi çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemleri ile
değerlendirilirler.
Fen Bilimleri
11. Sınıf Biyoloji
11.sınıf Biyoloji dersinde şu konuların incelenmesi üzerine odaklanılır: Bitki Biyolojisi, Kalıtım,
Toplum ve Nüfus Ekolojisi. Öğrenciler konuyu öğrendiklerini gösterebilmek amacıyla, eleştirel
düşünme becerilerini deneyler, yazılı ödevler ve yaratıcı projeler aracılığıyla geliştirirler. Her
dönem üç yazılı sınav düzenlenir. Bu sınavlarda veriye dayalı sorular, öğrencinin verileri analiz
etmesi gereken sorular, eleştirel düşünmeyi gerektiren sorular, vakaya dayalı sorular, kısa cevaplı
sorular ya da problem çözmelerini gerektiren sorular sorulur. Her dönem iki sözlü notu verilir.
Sözlü notları öğrencinin şu alanlardaki performansına göre verilir: quizler, laboratuar raporları,
projeler, grup çalışması ve derse katılım.
11. Sınıf Kimya
Bu derste laboratuvar çalışması, araştırma ve diğer öğretim yöntemleri yoluyla şu konular ele
alınır: Karışımlar, Enerji Bilimi, Kinetik & Denge, Çözelti Dengesi, Elektrokimya ve Nükleer
Kimya. Öğrenciler, eleştirel düşünme becerilerini deneyler, yazılı çalışmalar ve yaratıcı projeler
aracılığıyla geliştirirler. Öğrencilerin bu dersteki performansları, sınavlar, quizler, giriş-çıkış
kartları, laboratuvar raporları ve projeler gibi çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemleri aracılığıyla
değerlendirilir.
11. Sınıf Fizik
Bu derste laboratuvar çalışması, araştırma ve diğer öğretim yöntemleri yoluyla şu konular ele
alınır: Madde ve Özellikleri, Kuvvet ve Hareket, Manyetizma, Modern Fizik, Dalgalar ve
Yıldızlardan Yıldızsı Gökcisimlerine. Öğrenciler, içindeki yaşadıkları teknolojik dünyayı daha
iyi anlayabilmelerini, bilime ve bilimsel gelişmelere ilgi duymalarını sağlayan etkinliklere
katılırlar. Öğrenciler temel fizik ilkelerini kuramsal ve pratik çalışmaların karışımıyla öğrenirler.
Öğrenciler, ayrıca ilerideki çalışmaları için gerekli olan ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri
sorunları çözmede kullanılabilecek bilimsel becerilere ilişkin bir anlayış geliştirirler. Öğrenciler
simülasyonlar, laboratuvar deneyleri, modellerin incelenmesi gibi uygulamalı etkinlikler
aracılığıyla eleştirel düşünme becerilerini kullanır ve geliştirirler. Öğrencilerin bu dersteki
performansları, sınavlar, quizler, giriş-çıkış kartları, laboratuvar raporları ve projeler gibi çeşitli
ölçme-değerlendirme yöntemleri aracılığıyla değerlendirilir.
16
Sosyal Bilgiler
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin temel hedefi, öğrencilerin dinlerdeki yorum
farklılıklarını açıklamalarını ve toplumsal hayata yansımasını keşfetmelerini sağlamaktır.
Dersimizde yazılı anlatım, görsel kanıt kullanma, gözlem, basit istatistik verilerini yorumlama,
kütüphane ve referans kaynakları kullanma, sosyal katılım, basılı ve görsel kaynakları kullanma
ve değerlendirme, olgu ve düşünceleri ayırt etme becerileri kazandırılır. Öğrencilerin
performansları, kısa ve uzun sınavlara ek olarak, sözlü sunumlar ve performans değerlendirme
çalışmaları, okul içi ve dışı etkinliklerdeki performansları yoluyla değerlendirilir.
11. Sınıf Tarih
11. sınıf Tarih dersinin amacı; Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik,
ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak, geçmiş, bugün ve gelecek
algısında tarih bilinci kazandırmak, Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve
süreçleri kavratmak, I.Dünya Savaşından yenik çıkmış bir milletin Kurtuluş Savaşını
gerçekleştirerek yeni Türk Devleti’ni kurma sürecini kavratmak, yapılan inkılaplarla çağdaş
medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki adımların neler olduğunu kavratmaktır. Öğrencilere
kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel sorun analizi ve karar
verme, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma becerileri kazandırılır. Öğrencilerin performansları;
iki yazılı sınava ek olarak sözlü sunumlar ve performans değerlendirme çalışmaları, okul içi ve
dışı etkinliklerdeki performansları yoluyla değerlendirilir.
11. Sınıf Coğrafya
11. sınıf Coğrafya dersinin amacı; öğrencilere coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve
metodolojisini kullanarak, insan-doğa ilişkisini, evrene ait temel unsurları, doğal ve beşerî
sistemlerin işleyişini ve değişimini kavratmaktır. Derste ekosistem-madde döngüsü, şehirlerin
işlevleri, nüfus politikaları, Türkiye’yi tanıyalım, ülkeler arası etkileşim, doğal kaynaklar, doğa
konuları işlenir. Yazılı anlatım, görsel kanıt kullanma, gözlem, istatistik verilerini, haritaları ve
grafikleri yorumlama, kütüphane ve referans kaynakları, sosyal katılım, basılı ve görsel
kaynakları kullanma ve değerlendirme becerileri kazandırılır. Öğrencilerin performansları, kısa
ve uzun sınavlara ek olarak sözlü sunumlar ve grup/akran performans değerlendirme çalışmaları
yoluyla değerlendirilir.
11. Sınıf Felsefe
Felsefe eğitim-öğretiminde amaç; sorgulayan, tartışma kültürünü edinmiş, farklı fikirlere saygı
duyan, felsefi bir bakış açısı kazanan bireyler yetiştirmektir. Ayrıca özgün, bağımsız ve mantıklı
düşünebilen bireyler yetiştirmek üzerine odaklanırız. Bu derste grup çalışması, metin okuma,
anlatım ve tartışma gibi çeşitli öğretim tekniklerinden yararlanılır. Bilgi, bilim, sanat, siyaset,
17
varlık, ahlak, estetik alanlarında farklı yaklaşımlara yer verilir. Dersimizde öğrencilerin
performansları yazılı sınav, sözlü anlatım, performans çalışmaları, film ve metin yorumlama,
okul içi ve dışı etkinliklerindeki performansları yoluyla değerlendirilir.
Müzik
11. Sınıf Müzik
11. Sınıf müzik derslerinde öğrenciler klasik dönemin güncelliğini yitirmeyen yapıtlar ortaya
koymak anlamına geldiğini anlarlar. Müzikte romantik dönemin 19. yüzyılı baştan başa
kapsayan ve 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan dönem olduğunu öğrenirler. Batı müziği ses
sisteminden farklı olarak türk müziği ses sisteminde bir tam sesin dokuza bölündüğünü ve bu
bölünmenin her birine koma denildiğini anlarlar. Basit makamları tanırlar. Batı müziği tür ve
biçimleri hakkında bilgi sahibi olurlar ve örnek eserler dinlerler. Seviyelerine uygun müzik
konularından birini seçip araştırma becerilerini kullanarak hazırladıkları sunumu arkadaşları ile
paylaşırlar. Ünite başında ön değerlendirme ve her ünite sonunda ünite sonu değerlendirmesi
yapılır. Derse katılım rubriği kullanır. Öğrencilerin, ünite veya hazırladıkları projeler sonucunda
edindikleri bilgi ve becerileri bireysel ya da grup olarak topluluk önünde sunmalarını sağlayan
performans görevleri verilerek öğrenciler değerlendirilir.
Beden Eğitimi
11. Sınıf Beden Eğitimi
11.sınıf Beden Eğitimi programı, öğrencilere Beden Eğitimi ve spor sayesinde genç çocukluk
dönemini tanıyarak iskelet gelişimini, sporun duygusal ve sosyal gelişimlerindeki rolünü
bilmelerini ve bu bilgiler ışığında doğru yönlendirilmelerini amaçlar. Öğrencilerin spor
organizasyonlarına katılım yoluyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetişmeleri ve bu
doğrultuda davranış sergilemeleri beklenir. Sporun ana felsefesinin fair-play ve rakibe saygı
olduğunu fark etmeleri amaçlanır. Bu derste şu üniteler işlenir: Atletizm, basketbol, cimnastik,
badminton, voleybol, hentbol, futbol. Öğrenciler gözlem rubrikleri, derse katılım ve projeler gibi
çeşitli ölçme-değerlendirme stratejileri kullanılarak değerlendirilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
403 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content