close

Enter

Log in using OpenID

2014 ömss ile engelli memur yerleştirme tercih kılavuzu

embedDownload
2014
ÖMSS İLE ENGELLİ
MEMUR
YERLEŞTİRME
TERCİH KILAVUZU
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında
Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel
Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol”
hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ile kamu
kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, ÖMSS sonuçları ile
yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır.
1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer
almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
1.3 Adayların,
bu
kılavuzda
yer
2012-ÖMSS’ye girmiş olması gerekmektedir.
alan
kadroları
tercih
edebilmeleri
için,
1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için
ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır.
1.5 2014-ÖMSS İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları, önceki ÖMSS Tercih
Kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadroya Merkezimiz tarafından yerleştirilen adaylar (ataması
yapılsın veya yapılmasın) tercih edemeyeceklerdir.
2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1 Adayların Dikkatine!
"Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında
Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 2012 ve 2013 yıllarında yapılan merkezi yerleştirme sonucunda
yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen
veya yerleştirilerek ataması yapılanlar; bu yerleştirmeye başvuruda bulunamayacaktır.
Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle
okunması son derece önemlidir.
2.2. Başvuru Genel Şartları
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
1)
Türk vatandaşı olmak.
2)
18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş
olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet
memurluklarına atanabilirler.) Ancak, yaş şartının (kazai rüşt kararı da dahil olmak üzere)
tercihlerin yapılacağı son başvuru tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca,
engelli adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır.
3)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4)
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
5)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak.
6)
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında
engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
7)
Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
1
2.3 Başvuru Özel Şartları
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları
bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili
açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları
taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini
yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
1) Adaylar tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan
diğer niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.
2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı)
belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.
3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb.
istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim
düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işlemlerinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda
bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara
yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan
tercihlerin geçerli olması zorunludur.
4.
TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
4.1 Adaylar tercihlerini 27 Ocak-3 Şubat 2014 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Şubat 2014 gecesi, saat 23.59’da sona
erecektir.
4.2 Atama yapılacak ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-2’de, lisans
düzeyi kadrolar Tablo-3’te gösterilmiştir.
4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle
incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı
(Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi
internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz.
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://tercih.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda
yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet
tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih
süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
4.4
Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 15’i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu
sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.
Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık
size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi
ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız.
Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan
tercihler geçerli olacaktır.
2
4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz
ve “TERCİHLER” alanından ÖMSS Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik
Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr internet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu
Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) geçici şifre
edinmek zorundadır. Geçici şifre en kısa zamanda aday tarafından değiştirilmelidir. Şifre daha sonraki
gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların şifrelerini özenle
saklamaları, başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir.
4.6 ÖMSS Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına
tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla
ekrandaki ilgili alana yazınız.
Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Mezun olduğunuz program/alan
tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz
tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından
engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “ ÖMSS Tercihleriniz ………..
tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına
tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra
https://tercih.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz.
4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen
öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma
almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için okul veya noter onaylı ilgili resmi belge
(diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte
31 Ocak 2014 günü saat 16.00’ya kadar ÖSYM’ye şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız
aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Söz konusu değişikliği tercihlerinizi sisteme kaydetmeden
önce yaptırmanız gerekmektedir. Resmi onay olmayan belgeler işleme konulmayacaktır.
Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak
istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız
zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.
5.
ÖMSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile
kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilecek bunlardan birinde
bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
5.2 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak,
yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı
adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme
işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana,
bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
6.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme
sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
3
Yerleşme bilgilerini kurumlar elektronik ortamda edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak
üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu
evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
7. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA
ÖMSS ile alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde,
bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak
Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik"in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur.
Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna,
atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz
edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;
1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici
mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik
belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip
olup olmadığı,
4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu
raporuna sahip olup olmadığı,
5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer
şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların
yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka
bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan
atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli
belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Bu yerleştirmede; ÖMSS puanı ile bir kadroya yerleşen adaylar (bir kadro için istenen tüm
koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil), aynı ÖMSS puanı ile tekrar yerleştirme
işlemine alınmazlar.
8. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
ÖMSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak
iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri
esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile
ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyeceklerdir.
9.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi
üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için üzerinde adayın
T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr İnternet
adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize
ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. Dilekçenin
işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 60280115013 numaralı hesabına (IBAN NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir
banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.
4
ÖMSS TERCİH LİSTESİ
(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM’ye gönderilmeyecektir.)
T.C. Kimlik Numarası: ……………………
Mezuniyet Tarihi: ..... / ...... /...….
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ………………………………..
Tercih Sıra
No
Kadro Kodu
Kadronun Bulunduğu İl ve İlçe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
5
TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
190140001
190140003
190140005
190140007
190140009
190140011
190140013
190140015
190140017
190140019
190140021
190140023
190140025
190140027
190140029
190140031
190140033
190140035
190140037
190140039
190140041
190140043
190140045
190140047
190140049
190140051
190140053
190140055
190140057
190140059
190140061
190140063
190140065
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
MERSİN
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
7942
7943
7944
7945
7947
7948
7949
7951
7952
7953
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
5
5
5
4
11
9
3
7
8
3
3
4
3
3
9
4
3
5
7
8
4
5
3
6
6
8
4
3
3
8
4
8
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
1
TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
190140067
190140069
190140071
190140073
190140075
190140077
190140079
190140081
190140083
190140085
190140087
190140089
190140091
190140093
190140095
190140097
190140099
190140101
190140103
190140105
190140107
190140109
190140111
190140113
190140115
190140117
190140119
190140121
190140123
190140125
190140127
190140129
190140131
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
İSTANBUL
İZMİR
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
KAHRAMANMARAŞ
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
ŞANLIURFA
UŞAK
VAN
YOZGAT
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
11
4
4
8
4
3
8
9
5
6
8
8
6
6
4
3
4
6
4
6
8
4
3
5
6
5
6
3
8
4
8
4
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2
TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
190140133
190140135
190140137
190140139
190140141
190140143
190140145
190140147
190140149
190140151
190140153
190140155
190140157
190140159
190140161
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
ZONGULDAK
AKSARAY
BAYBURT
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KARABÜK
KİLİS
OSMANİYE
DÜZCE
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5
4
3
3
3
5
4
3
3
3
3
3
3
4
3
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
3
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
290140001
290140003
290140005
290140007
290140009
290140011
290140013
290140015
290140017
290140019
290140021
290140023
290140025
290140027
290140029
290140031
290140033
290140035
290140037
290140039
290140041
290140043
290140045
290140047
290140049
290140051
290140053
290140055
290140057
290140059
290140061
290140063
290140065
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
MERSİN
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7888
7889
7890
7891
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
4
5
4
3
11
8
3
6
7
3
3
3
3
3
8
4
3
4
6
7
3
4
3
5
5
7
4
3
3
7
4
7
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
1
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
290140067
290140069
290140071
290140073
290140075
290140077
290140079
290140081
290140083
290140085
290140087
290140089
290140091
290140093
290140095
290140097
290140099
290140101
290140103
290140105
290140107
290140109
290140111
290140113
290140115
290140117
290140119
290140121
290140123
290140125
290140127
290140129
290140131
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
İSTANBUL
İZMİR
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
KAHRAMANMARAŞ
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
ŞANLIURFA
UŞAK
VAN
YOZGAT
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
10
3
3
7
3
3
7
8
4
5
7
7
5
6
4
3
3
5
3
6
7
3
3
5
6
5
5
3
7
3
7
4
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
2
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
290140133
290140135
290140137
290140139
290140141
290140143
290140145
290140147
290140149
290140151
290140153
290140155
290140157
290140159
290140161
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
ZONGULDAK
AKSARAY
BAYBURT
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KARABÜK
KİLİS
OSMANİYE
DÜZCE
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7934
7935
7937
7938
7939
7940
7941
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3001
3
TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
390140001
390140003
390140005
390140007
390140009
390140011
390140013
390140015
390140017
390140019
390140021
390140023
390140025
390140027
390140029
390140031
390140033
390140035
390140037
390140039
390140041
390140043
390140045
390140047
390140049
390140051
390140053
390140055
390140057
390140059
390140061
390140063
390140065
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
MERSİN
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
17
9
10
9
7
22
17
6
13
15
6
6
7
6
6
17
8
6
9
13
15
7
9
6
11
11
15
8
6
6
15
8
15
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
1
TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
390140067
390140069
390140071
390140073
390140075
390140077
390140079
390140081
390140083
390140085
390140087
390140089
390140091
390140093
390140095
390140097
390140099
390140101
390140103
390140105
390140107
390140109
390140111
390140113
390140115
390140117
390140119
390140121
390140123
390140125
390140127
390140129
390140131
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
İSTANBUL
İZMİR
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
KAHRAMANMARAŞ
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
ŞANLIURFA
UŞAK
VAN
YOZGAT
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
7802
7803
7804
7805
7806
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7826
7827
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
26
21
7
7
15
7
6
15
17
9
11
15
15
11
12
8
6
7
11
7
12
15
7
6
10
12
10
11
6
15
7
15
8
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
2
TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (ÖMSS 27.01.2014)
ARANAN
KURUM KODU DPB NO KURUM ADI
KADRO/POZİSYON UNVANI
İL
İLÇE
TEŞKİLAT SINIF KADRO DERECE ADET NİTELİKLER
390140133
390140135
390140137
390140139
390140141
390140143
390140145
390140147
390140149
390140151
390140153
390140155
390140157
390140159
390140161
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
ZONGULDAK
AKSARAY
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KARABÜK
KİLİS
OSMANİYE
DÜZCE
BAYBURT
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
TÜM İLÇELER
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
Taşra
7839
7840
7843
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7857
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
7
6
6
9
8
6
6
6
6
6
6
8
6
6
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
3
ARANAN NİTELİKLER (ÖMSS 27.01.2014)
NİTELİK KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
2001
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
3001
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
4001
Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
1
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmi belge ibrazı gerektirmeyen eğitim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
İl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content