close

Enter

Log in using OpenID

5 3 2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu http://www.kap.gov.tr

embedDownload
5 3 2014
-6.71
Kamuyu Aydınlatma Platformu
GENYH.E 12.15 % -5.81
DIRIT.E 1.15 % 8.49
TEPAS.E 4.22 % 8.48
BİLDİRİM SORGULARI
ŞİRKETLER
MERIT.E 6 % 7.14
YATIRIM FONLARI
PIMAS.E 3.8 % 6.44
KAP HAKKINDA
English
Yardım
İletişim
GEDIZ.E
1.42 % -11.25
ODAS.E 4.66 % 5.67
M EVZUAT VE DÜZENLEM ELER
Ana Sayfa
Detay
İmzasız Görüntüle
Detay
Ek dosyalar
Ek
dosyalar
1- 2013 YILI KAR DAGITIM TABLO SU 5 Mart 2014.pdf
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KORDS, 2014 [] 05.03.2014 21:14:25
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1
FATMA AR ZU
ER GENE
2 C ENK ALPER
BAŞKAN YAR DIMC ISI, FİNANS VE
SATINALMA
KO R DSA GLO BAL ENDÜSTR İYEL İPLİK VE KO R D BEZİ SANAYİ VE TİC AR ET
A.Ş.
05.03.2014
18:53:00
BAŞKAN ve C EO
KO R DSA GLO BAL ENDÜSTR İYEL İPLİK VE KO R D BEZİ SANAYİ VE TİC AR ET
A.Ş.
05.03.2014
21:13:46
Adre s
Te le fon
Sabacı C e nte r Kule 2 Kat:17 4.Le ve nt, 34330 Be şik taş - İSTANBUL
212 - 3858530
Fak s
212 - 2820012
Yatırım cı/Pay Sahiple ri İle İlişk ile r
Birim i Te le fon
212 - 3858539
Yatırım cı/Pay Sahiple ri İle İlişk ile r
Birim i Fak s
212 - 2825400
Yapılan Açık lam a Günce lle m e m i?
Yapılan Açık lam a Erte le nm iş Bir
Açık lam a m ı?
Hayır
Hayır
Ö ze t Bilgi
Ge ne l Kurul'a sunulm ak üze re 2013 Yılı Kârının k ullanım şe k linin
be lirle nm e si hk .
Yöne tim Kurulu Karar Tarihi
05.03.2014
Konunun Görüşüle ce ği Ge ne l Kurul
Tarihi
28.03.2014
Te k lif Edile n Nak it Kar Payı Ö de m e
Şe k li
Nak it Te m e ttü Ö de nm e ye ce k
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
KORDS(Eski),TRA KORDS91B2
Pay Grup Bilgileri
0,0000000
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
KORDS(Eski),TRA KORDS91B2
0,000
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
0,0000000
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı (%)
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirk e tim iz Yöne tim Kurulu'nun 5 Mart 2014 tarih, 2014 / 6 nolu k ararı ile ,
Şirk e tim iz tarafından Se rm aye Piyasası Kurulu'nun Se ri II-14.1 No'lu "Se rm aye Piyasasında Finansal R aporlam aya İlişk in Esaslar Te bliği" uyarınca Türk iye Muhase be
Standartları'na göre hazırlanan ve DR T Bağım sız De ne tim ve Se rbe st Muhase be ci Mali Müşavirlik A.Ş. (Me m be r of DELO ITTE TO UC HE TO HMATSU LIMITED) tarafından
de ne tle ne n 01.01.2013-31.12.2013 he sap döne m ine ait finansal tablolarım ıza göre ,
2013 yılında e lde e dile n 53.045.655,54 TL k onsolide döne m k ârından Esas Sözle şm e m izin 35. Madde sinde k i ve SPK te bliğle rinde be lirtile n ayırım lar yapıldık tan sonra
k alan 30.455.504,03 TL ne t dağıtılabilir döne m k ârının, yaşanılan k üre se l e k onom ik şartlar çe rçe ve sinde şirk e tin finansal e sne k lik k abiliye tini daha da artırm ak
am acıyla dağıtım a k onu e dilm e ye re k O lağanüstü Ye de k olarak ayrılm asına ve bu hususun 2013 yılı O lağan Ge ne l Kurulu'na öne rilm e sine ,
Dağıtım ının yuk arıdak i e saslara göre yapılm ası ne tice sinde , Ve rgi Usul Kanunu hük üm le rine göre hazırlanan yasal k ayıtlarım ıza göre oluşan 6.978.776,22 TL ne t
dağıtılabilir döne m k ârının tam am ının O lağanüstü Ye de k olarak ayrılm asına k arar ve rilm iştir.
EKİ :
Kordsa Global A.Ş. Kâr Dağıtım Tablosu. Pdf.
Yuk arıdak i açık lam alarım ızın, Se rm aye Piyasası Kurulu'nun Se ri: VIII, No:54 sayılı Te bliğinde ye r alan e saslara uygun olduğunu, bu k onuda/k onularda tarafım ıza ulaşan
bilgile ri tam olarak yansıttığını; bilgile rin de fte r, k ayıt ve be lge le rim ize uygun olduğunu, k onuyla ilgili bilgile ri tam ve doğru olarak e lde e tm e k için ge re k li tüm çabaları
göste rdiğim izi ve yapılan bu açık lam alardan sorum lu olduğum uzu be yan e de riz.
Excel Dosyası Oluştur
Word Dosyası Oluştur
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=342433
Yazdır
1/2
5 3 2014
BİLDİRİM SORGULARI
Kamuyu Aydınlatma Platformu
ŞİRKETLER
YATIRIM FONLARI
KAP HAKKINDA
MEVZUAT VE DÜZENLEMELER
Bugün Gelen Bildirimler
Şirketler
Faal Yatırım Fonları
Genel Bilgi
Mevzuat ve Düzenlemeler
Son 7 Günde Gelen Bildirimler
Yatırım Kuruluşları
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları
Yardım
Sertifika İşlemleri
Finansal Tablolar
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Emeklilik Yatırım Fonları
İlgili Linkler
BİY Kurulumu
Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları
İletişim
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma
Şirket Haberleri
Borsa Günlük Bülteni
Duyurular
Detaylı Sorgulama
© 2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=342433
İletişim
Site Haritası
Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi (2009)
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
216 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content