close

Enter

Log in using OpenID

Büyüme rakamlarına t £ ı iki farklı yorum

embedDownload
Büyüme rakamlarına
t £ ı iki farklı yorum
I
Ankaralı işadamları Gayri
Salı Yurtiçi Hasıla 2014
yılı sonuçlarını değer­
lendirdi. ATO Başkanı,
‘Kesintisiz büyüme
sevindirici' derken ASO
Başkanı, ‘Vasat büyüme
sürüyor’ değerlendirme­
sinde bulundu. 5'te
Özdebir: Haklı
olduğumuz
ortaya çıktı
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
N urettin Özdebir ise "Türkiye, vasat
büyüm e dönem ine sürükleniyor"
değerlendirm esinde bulundu. Özdebir,
uzun süredir Türkiye'de yatırım
şevkinin kırıldığını, sanayicinin önünü
görem ediğini, ekonom ide motivasyonu
artıracak, yatırım ve üretim ortamını
iyileştirecek tedbirler alınmasını
önerdiklerini anlatarak, "Ülkenin vasat
büyüm e dönem ine sürükleneceği
uyarısını yapıyorduk. Büyüme rakamları
bu uyarılarımızda ne kadar haklı
olduğum uzu gösterdi. Zayıf iç ve dış
talep nedeniyle sanayici yatırımlarını
azaltıyor. Azalan yatırımlar, gelecekteki
büyüm e hızlarını da aşağı çekecektir.
Bütün göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde
durum un daha da kötü olduğunu
gösterm ektedir" dedi.
“ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ŞART’
Büyümeye iki yorum
Net ihracatın büyümeye katkısına
sevinemediklerini belirten Özdebir,
şöyle konuştu: "Kimse ihracata
dayalı büyüdük diye sevinmesin.
İhracatımızda ciddi artış olmadı. Dünya
ve bölgem izdeki ko n jo n ktü r nedeniyle
yakın gelecekte de ciddi bir artış
olmayacak. Vasat büyüm e dönem inden
ATO: Sevindirici ASO: Vasat
çıkmak için yeni bir büyüm e hikayesine
ihtiyaç duyuluyor. Bu yeni hikaye,
ülkemizde bir zihniyet değişim ini
AnkaralI işadamları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2014 yılı sonuçlarını değerlendirdi. ATO Başkanı, ‘Kesintisiz
büyüme sevindirici’ derken ASO Başkanı ise ‘Vasat büyüme sürüyor’ değerlendirmesinde bulundu
ve şirketlerim izi büyük ve karlı hale
getirm ek zorundayız. Aksi halde, avare
ürkiye İstatistik Kurumu
(TÜÎK) Gayri Safı Yurtiçi Hasıla
(GSYH) 2014 yılı sonuçlarını
açıkladı. Ankaralı işadamları,
büyüm e sonuçlarına iki farklı yorum
getirdi. Ankara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci,
Türkiye’nin 2014 yılında gerçekleşen
yüzde 2.9’luk büyüm e oranını
değerlendirerek, dünya konjonktürü
dikkate alındığında, 21 çeyrektir
kesintisiz büyüm e oranının başarı
olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Bezci, “Kesintisiz büyüm e başarıdır.
Yetmez ama evet” dedi.
Bezci, üretim yöntemiyle GSYH’nm
T
2014 yılında bir önceki yıla göre sabit
fiyatlarla yüzde 2.9’luk artışla 126
milyar 70 milyon lira, cari fiyatlarla
ise yüzde 11.6’lık artışla 1 trilyon 749
milyar 782 milyon liraya yükseldiğini
kaydetti. Türkiye’nin 2014 yılı son
çeyreğinde yüzde 2.6 oranında
büyüdüğünü kaydeden Bezci, “Türkiye
ekonomisi 21 çeyrektir büyümesini
sürdürüyor. Coğrafyamızda yaşananlar
ve dünya ekonomisinin içinde
bulunduğu durum dikkate alındığında
başarı olarak değerlendirmekteyiz.
Ancak bu büyüm enin bizi 2023
hedeflerine taşımayacağı ise ortadadır”
diye konuştu.
gerektirir. Verim liliği artırm ak, yüksek
katm a değerli ürünlere yönelm ek
kasnak gibi enerjim izi tü ke tir, yüksek
büyüm e ve refah artışını hayal etm ekle
kalırız."
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content