close

Enter

Log in using OpenID

2014/67 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 67
: 16/01/2014
Yurt Partisi Genel Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 13/1/2014
tarihli ve 2014/11 sayılı yazıda; Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı kararı ile Yurt
Partisinin oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30 Eylül 2013 tarihi
itibariyle 39 ilde teşkilatlanmasını tamamladığının tespit edildiğini, ancak parti teşkilatının
yeterliği uygun bulunmayan Denizli, Kırıkkale ve Osmaniye İllerine ait kuruluş teşkilat
yapılanmasının ekte Kurulumuza sunulduğunu, parti teşkilat listelerinin yeniden
değerlendirilerek partilerinin yasal yeterliliğinin yeniden tespit edilmesi istenilmiş olmakla,
Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı kararı ile Yurt Partisi ve Muhafazakar
Yükseliş Partisinin 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle 298
sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 36.
maddesinin öngördüğü koşullara sahip olmadıklarına ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılabilme koşullarını taşımadıklarına karar verilmiş, Yurt
Partisinin Kurulumuza yaptığı 13/1/2014 tarihli itiraz üzerine, daha önceki benzer nedenlerle
itirazı reddedilen Muhafazakar Yükseliş Partisinin durumu da Kurulumuzca resen ele alınmış
olmakla,
konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Kurulumuzun 31/12/2013 tarihli ve 622 sayılı kararıyla;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11/12/2013 günlü, 154381 sayılı ve Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığının 26/12/2013 günlü, 51047475/1730 sayılı yazıları ile bu yazı ekinde
gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda;
I- a) 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 20. ve 36.
maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az altı
ay öncesi (30 Eylül 2013 tarihi) itibariyle teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olan
siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Barış ve Demokrasi Partisi,
5- Büyük Birlik Partisi,
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
7- Demokrat Parti,
8- Demokratik Sol Parti,
9- Doğru Yol Partisi,
10- Emek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Hak ve Eşitlik Partisi,
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın Kurtuluş Partisi,
15- Halkın Yükselişi Partisi,
16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi,
18- İşçi Partisi,
19- Liberal Demokrat Parti,
20- Millet Partisi,
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
22- Özgürlük ve Dayanışma Partisi,
23- Saadet Partisi,
24- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,
25- Türkiye Komünist Partisi,
olduğuna,
b) Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri,
dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri
kazanamadıklarına,
karar verilmiştir.
Daha sonra Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliş Partisinin teşkilat kurma zorunluluğunu
yerine getirdiği ve seçime girmeye hak kazanan partiler arasında ilan edilmeleri gerektiği
yönündeki itirazları üzerine; adı geçen siyasi partilerin teşkilat durumları Kurulumuz
Başkanlığının 03/01/2014 tarih, 44 ve 09/01/2014 tarih, 296 sayılı yazıları ile yeniden sorulmuş,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adı geçen siyasi partilere ilişkin teşkilat kütüğü CD
ortamında Başkanlığımıza yeniden gönderilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkanlığımıza gönderilen Yurt Partisi ve
Muhafazakar Yükseliş Partisinin teşkilat kütüğünü kapsayan CD’nin incelenmesi sonucunda;
a) Yurt Partisinin oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30
Eylül 2013 tarihi itibariyle 39 ilde teşkilatlanmasını tamamladığı,
b) Muhafazakar Yükseliş Partisinin ise 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30
Eylül 2013 tarihi itibariyle 31 ilde teşkilatlanmasını tamamladığı,
dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’nun 36. maddesinin öngördüğü koşullara sahip olmadıkları ve 30 Mart 2014 tarihinde
yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılabilme koşullarını taşımadıkları
anlaşıldığından, Kurulumuzun 11/01/2014 tarihli, 34 sayılı kararı ile istemlerinin reddine karar
verilmiştir.
Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından
kurulabilecekleri, bildiri ve belgelerini İçişleri Bakanlığına vermekle tüzel kişilik
kazanabilecekleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen siyasi partiler,
teşkilatlanmalarını anılan Kanunda belirtilen prosedürü izleyerek tamamlamak zorundadırlar.
298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 20. ve 36.
maddeleri ile güdülen amaç, siyasi partilerin seçime katılabilmesi için belirli bir tarihte, kanunun
aradığı koşulların tümüne birlikte sahip olmak ve eşit koşullarda seçime girmelerini sağlamaktır.
298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrasının öngördüğü koşulların, oy verme
tarihinden altı ay evvelki tarihte birlikte gerçekleşmesinin gerektiği maddenin özünden ve
sözünden açıkça anlaşılmaktadır.
Bundan ayrı olarak, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 36. maddesiyle; siyasi
partilerin seçimlere katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay
evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde grubunun bulunması koşulları öngörülmüştür. 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin
11. fıkrası ile de aynı koşulların gerçekleşmesi gerektiği belirtilmektedir. Anılan Kanun siyasi
partilerin, teşkilatlanırken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve mahallin en
büyük mülki amirliğiyle muhatap olacaklarını; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının her siyasi
parti için herkese açık bir sicil dosyası tutacağını hükme bağlamaktadır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10. maddesinin (b) fıkrasına göre, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığınca her siyasi parti için tutulacak sicil dosyasında, siyasi partilerin
merkez organları ile teşkilat kurdukları il, ilçe ve beldeleri, bunların organlarında görev alanların
adlarını, soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını ve ikametgâhlarını
gösterir onaylı listenin yer alması zorunludur. Siyasi partilerin; 2820 sayılı Kanun’un 10.
maddesine göre teşkilatlanmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri doğrudan
Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığına; Kanun’un 33. maddesine göre de aynı bilgi ve belgeleri yine
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere mahallin en büyük
mülki amirliğine onbeş günlük süre içinde vermeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca da bu
bildirimlerin karşılaştırılıp, gerçeğe uygunluğunun saptanması gerekmektedir.
Özetle, siyasi partilerin teşkilatlanmalarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgelerin Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığınca sicil dosyalarında toplanması; herkese açık bu sicil dosyalarındaki
bilgi ve belgelerin geçerli kabul edilmesi yasal bir zorunluluktur.
Anayasa’nın 79. maddesine göre seçimlerin genel yönetim ve denetimiyle görevli olan,
ancak siyasi partilerin teşkilatlanmalarıyla ilgili araştırma yapma veya bilgi veya belge toplama
gibi bir işlevi bulunmayan Yüksek Seçim Kurulu da, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca
tutulan siyasi partilere ait sicil dosyalarındaki bilgi ve belgeleri doğru, geçerli kabul etmek
suretiyle her türlü seçim işlerini yürütmek zorundadır.
Bu defa, Yurt Partisi Genel Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
13/1/2014 tarihli ve 2014/11 sayılı yazıda; Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı
kararı ile Yurt Partisinin oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30
Eylül 2013 tarihi itibariyle 39 ilde teşkilatlanmasını tamamladığının tespit edildiğini, ancak parti
teşkilatının yeterliği uygun bulunmayan Denizli, Kırıkkale ve Osmaniye İllerine ait kuruluş
teşkilat yapılanmasının ekte Kurulumuza sunulduğunu, parti teşkilat listelerinin yeniden
değerlendirilerek partilerinin yasal yeterliliğinin yeniden tespit edilmesi istenilmiş olması
nedeniyle bu durum itirazen, daha önceki talebi benzer nedenlerle reddedilen Muhafazakar
Yükseliş Partisinin durumu da resen yeniden ele alınmıştır.
Bu açıklamalar da göz önünde bulundurularak, Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliş
Partisinin teşkilatlanma durumları Başkanlığımızın 15/1/2014 tarihli ve 560 sayılı yazısı ile
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yeniden istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığının 15/1/2014 tarihli ve 51047475/170 sayılı yazısı ile bu yazı ekinde alınmış olan
adı geçen siyasi partilere ilişkin teşkilat kütüğü CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkanlığımıza gönderilen Yurt Partisi ve
Muhafazakar Yükseliş Partisinin teşkilat kütüğünü kapsayan CD’nin incelenmesi sonucunda;
a) Kurulumuzun 11/01/2014 tarihli, 34 sayılı kararı ile Yurt Partisinin 39 İlde
teşkilatlanmasını sağladığı tespit edilmiş, ancak daha sonra bu illere ilaveten Kırıkkale ve
Osmaniye İllerinde de teşkilatlanmasını tamamladığı, böylece toplam 41 İlde teşkilatlanmasını
tamamladığı,
b) Kurulumuzun 11/01/2014 tarihli, 34 sayılı kararı ile Muhafazakar Yükseliş Partisinin
ise 31 İlde teşkilatlanmasını tamamladığı tespit edilmiş ise de, yeni gönderilen teşkilat kütüğünde
Adıyaman, Bitlis, Burdur, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Sivas,
Şanlıurfa, Aksaray ve Bartın İllerinde de teşkilatlanmasını tamamlamak suretiyle toplam 44 İlde
teşkilatlanmasını tamamladığı,
dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’nun 36. maddesinin öngördüğü koşullara sahip oldukları ve 30 Mart 2014 tarihinde
yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılabilme koşullarını taşıdıkları anlaşılmıştır.
Bu nedenle, Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliş Partisinin 30 Mart 2014 tarihinde
yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılabilme koşullarını taşımadıkları yönünde
verilen Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı kararının kaldırılmasına,
Kurulumuzun 31/12/2013 tarihli ve 2013/622 sayılı kararı ile belirlenip ilan olunan
siyasi partilerden ayrı olarak, Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliş Partisinin de 30 Mart 2014
tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılabileceklerinin tespitine,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N UÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliş Partisinin 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılabilme koşullarını taşımadıkları yönünde verilen
Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı kararının kaldırılmasına,
2- Kurulumuzun 31/12/2013 tarihli ve 2013/622 sayılı kararı ile belirlenip ilan olunan
siyasi partilerden ayrı olarak, Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliş Partisinin de 30 Mart 2014
tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılabileceklerinin tespitine,
3- Daha önce tespit ve ilan edilen siyasi partilere yapılan bildirimlerin ve gönderilen
kararların tutanak karşılığı Yurt Partisi Genel Başkanlığı ile Muhafazakar Yükseliş Partisi Genel
Başkanlığı yetkililerine elden tebliğine,
4- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
5- Karar özetinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan
itibaren bir hafta süreyle yayınlanmasına,
6- Karar örneğinin;
a) Yurt Partisi Genel Başkanlığı ile Muhafazakar Yükseliş Partisi Genel Başkanlığına
gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile
iletilmesine,
16/1/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Hakkı MANAV
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content