close

Enter

Log in using OpenID

Dağıtım sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Ek

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 09/09/2014-31398
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Tarifeler Dairesi Başkanlığı
*BE5N37CFP*
Sayı : 32841861-100Konu : Tebliğ Değişikliği
BAŞKANLIK MAKAMINA
1. KONU:
21/08/2014 tarihli ve 5181-2 sayılı Kurul kararı çerçevesinde Dağıtım Sistemi Gelirinin
Düzenlenemsi Hakkında Tebliğ'in Ek-2 nci maddesinde yapılması düşünülen değişikliğin
görüşe açılması hakkında.
2. AÇIKLAMA:
Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenemsi Hakkında Tebliğ'in yürürlükteki Ek-2 nci
maddesinde hedef kayıp-kaçak oranından farklı bir fiili oranın gerçekleşmesi halinde şirketin
hedefi ölçüsündeki tüm maliyetin karşılanması garanti edilmiş değildir. Diğer bir ifadeyle,
mevcut hükümden hedefle gerçekleşme arasındaki farktan kaynaklanan ek maliyet ya da
gelirin de kayıp-kaçakla mücadele için teşvik/ceza unsuru olarak kabul edildiği
anlaşılmaktadır. Bu nedenle kayıp-kaçak bedelinin hedef kayıp-kaçak oranı üzerinden
hesaplanan ölçülen enerji tahmininin değil de fiili kayıp-kaçak oranı üzerinden hesaplanan
ölçülen enerji rakamının dikkate alınması suretiyle hesaplanmasına ilişkin değişikliğin 51812 sayılı Kurul kararı gereği görüşe açılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
3. SONUÇ VE TEKLİFLER:
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; 21/08/2014 tarihli ve 5181-2 sayılı Kurul kararı
çerçevesinde Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenemsi Hakkında Tebliğ'in Ek-2 nci
maddesinde yapılması düşünülen değişikliğin kamuoyunun görüşleri alınmak üzere
Kurumumuz internet sayfasında 10 (on) gün süreyle duyurusunun yapılması hususlarını
tensiplerinize arz ederim.
Mehmet ERTÜRK
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim
__/__/____
Vedat GÜN
Başkan Yardımcısı
OLUR
__/__/____
Mustafa YILMAZ
Başkan
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content