close

Enter

Log in using OpenID

CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

embedDownload
CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki
Yasayı yapar:
Kısa İsim
Fasıl 154
3/1962
43/1963
15/1972
20/1974
31/1975
6/1983
22/1989
64/1989
11/1997
20/2004
41/2007
1. Bu Yasa, Ceza (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda
“Esas Yasa” olarak anılan Ceza Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın
4’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
2. Esas Yasa, 4’üncü maddesindeki “Ağır suç” tefsiri kaldırılmak ve
yerine aşağıdaki yeni yorum konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
5’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
3. Esas Yasa, 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
“(1) Bu Yasa ve bir suç öngören başka herhangi bir Yasa,
aşağıda gösterildiği üzere işlenen bütün suçlara uygulanır:
(A)
Cumhuriyet toprakları dahilinde; veya
(B)
Bir Kıbrıslı tarafından bir Kıbrıslı aleyhinde
veya onunla ilgili olarak Egemen Üs
Bölgelerinde; veya
(C)
Herhangi yabancı bir ülkede Cumhuriyet
hizmetinde olduğu müddetçe bir Cumhuriyet
yurttaşı tarafından; veya
(D)
Herhangi yabancı bir ülkede bir Cumhuriyet
yurttaşı tarafından, suçun, Cumhuriyet dahilinde
iki yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi, aynı
zamanda suçu oluşturan fiil veya ihmalin yer
aldığı ülke yasası ile cezayı gerektirmesi
halinde; veya
(E)
Herhangi yabancı bir ülkede herhangi bir kişi
tarafından, suçun
(i)
Hıyanet veya Cumhuriyet güvenliği
veya Anayasal düzen aleyhinde işlenmiş
bir suç; veya
(ii)
Korsanlık; veya
““Ağır suç”, Yasa ile ağır suç olduğu belirtilen veya hafif bir suç
olduğu belirtilmemişse, sabıka kanıtlanmaksızın, üç yıl veya daha fazla
hapislik cezası ile cezalandırılabilen bir suçu anlatır.”
Cumhuriyetin kağıt veya madeni
paraları ile ilgili; veya
Tehlikeli ilaçlarla yasa dışı muamele
yapmakla ilgili; veya
Cumhuriyeti bağlayan herhangi bir
Uluslararası Anlaşma ve Konvansiyon
gereğince
Cumhuriyet
yasalarının
uygulandığı, bir suç olması halinde.”
(iii)
(iv)
(v)
Esas Yasanın
16’ncı
Maddesinin
Değiştirilmesi
4. Esas Yasa, 16’ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
16’ncı madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
26’ncı
Maddesinin
Değiştirilmesi
5. Esas Yasa, 26’ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
26’ncı madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
27’nci
Maddesinin
Kaldırılması
6. Esas Yasa, 27’nci maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın
28’inci
Maddesinin
Kaldırılması
7. Esas Yasa, 28’inci maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
“Zorlama
“Ceza
Türleri
16. Taammüden katillik suçu dışında, tehditlerle bir
fiil işlemeye zorlanan ve fiili işlediği sırada fiili
işlemediği takdirde bu tehditlerin derhal öldürüleceği
korkusuna makul olarak sebep olması halinde bir
kişinin işlediği fiil suç sayılmaz; ancak fiili işleyen
kişi, kendi rızası veya kendisine derhal öldürülmeden
daha az bir zarar gelebileceği makul korkusu ile
kendisini bu tür bir zorlamaya tabi tutan duruma
sokmuş olmamalıdır.”
26. Mahkemeler, aşağıdaki cezaları verebilirler:
(A)
Hapislik;
(B)
Para cezası;
(C)
Tazminat ödenmesi;
(D)
Sulh ve sükunu koruma ve iyi ahlak
sahibi olmak için kefili veya kefilsiz bir
kefalet verilmesi veya nakdi teminat
yatırılması;
(E)
Gözetim altında bulundurma.”
2
Esas Yasanın
32’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
8. Esas Yasa, 32’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
32’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
33’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
9. Esas Yasa, 33’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
33’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Sulh ve
Sükunu
Koruma İçin
Kefalet
“Hüküm
Verileceğinde
Mahkemede
Hazır
Bulunma
Kefaleti
32. Mahkum olan bir kişinin, çarptırılabileceği
ceza yerine veya o cezaya ek olarak, Mahkemenin
saptayacağı bir süre için sulh ve sükûnu
koruyacağına ve iyi hal sahibi olacağına ilişkin
Mahkemenin uygun göreceği miktarda kefilli veya
kefilsiz bir kefalet vermesi ve emredildiği gibi
kefilli bir kefalet verene kadar hapsedilmesi
emredilebilir.
Ancak kefalet verilmemesi sonucu hapislik,
bir yıldan fazla olamaz ve eğer varsa hapislik
cezası süresi ile birlikte, para cezası verilmeksizin,
mahkûm edilebileceği en uzun hapislik cezası
süresini geçemez.”
33. Bir kişi, Bu Yasanın 37’nci ve 203’üncü
maddelerindeki suçlar dışındaki herhangi bir
suçtan mahkûm olduğunda, Mahkeme, cezayı o
anda verme yerine sanığı ilerideki bir oturumda
veya çağrılacağı zaman hazır bulunmak ve
hükmü dinlemek üzere hazır bulunması
koşuluna bağlı olarak uygun göreceği bir miktar
için kefilli veya kefilsiz bir kefalet senedi
imzaladıktan sonra serbest bırakabilir.”
Esas
Yasanın 10. Esas Yasa, 35’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
35’inci
35’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin
Değiştirilmesi
“Hafif
35. Bu Yasada herhangi bir hafif suç için özel
Suçlar İçin
olarak ceza öngörülmediğinde, bu gibi suçlar için,
Genel Ceza
mahkumiyet halinde, iki yıla kadar hapis cezası
veya para cezası veya her iki ceza birden
verilebilir.”
Esas Yasanın
36’ncı
Maddesinin
Kaldırılması
11. Esas Yasa, 36’ncı maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
3
Esas Yasanın
37’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
12. Esas Yasa, 37’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
37’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
52’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
13. (1)
“İşgale
Teşvik
veya
Tahrik
(2)
37. Bir yabancıyı silah zoru ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetini işgale teşvik veya tahrik eden herhangi
bir kişi ihanet suçu işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde
ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.”
Esas Yasa, 52’nci maddesinin yanbaşlığının başında yer
alan “Ölüm Cezası ile Cezalandırılabilen Bir” söz dizisi
kaldırılmak suretiyle değiştirilir
Esas Yasa, 52’nci maddesinin (a) fıkrası kaldırılmak ve
yerine aşağıdaki yeni (a) fıkrası konmak suretiyle
değiştirilir:
“(a)
Esas Yasanın
53’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
Başka bir kişiyi bu Yasanın 37’nci ve 203’üncü
maddelerinde belirtilen suçlardan herhangi birini
işlemeye yükümlü kılmak amacıyla yemin ettiren
veya yemin niteliğinde bir yükümlülük altına
koyan veya yemin etmesinde veya yükümlülük
altına girmesinde hazır bulunan ve yemin
etmesine veya yükümlülük altına girmesine rıza
gösteren; veya”
14. Esas Yasa, 53’üncü maddesinin (a) fıkrasının (ii) bendi
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (ii) bendi konmak suretiyle
değiştirilir:
“(ii)
Bu Yasanın 37’nci ve 203’üncü maddesi dışında
herhangi bir suç işlemek.”
Esas Yasanın
127’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
15. Esas Yasa, 127’nci maddesinin (a) fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (a) fıkrası konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
Dördüncü
Kısmının
Üçüncü
Bölümünün
Başlığının
Değiştirilmesi
16. Esas Yasa, Dördüncü Kısmının Üçüncü Bölümünün “Ahlaka
Aykırı Suçlar” başlığı kaldırılmak ve yerine yeni “Cinsel Nitelikli
Suçlar” başlığı konmak suretiyle değiştirilir.
“(a)
Kurtarılan veya kurtarılmasına teşebbüs edilen kişiye
ömür boyu hapis cezası verilmişse veya bu kişi ömür
boyu hapislikle cezalandırılabilen bir suçla itham
edilmişse, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir;”
4
Esas
Yasaya 17. Esas Yasa, 143’üncü maddeden hemen sonra Dördüncü Kısmın
143A
Üçüncü Bölümünün ilk maddesi olmak üzere aşağıdaki yeni 143A
Maddesinin
maddesi eklenmek suretiyle değiştirlir:
Eklenmesi
“Tanımlar
143A. Bu bölümde, metin başka türlü gerektirmedikçe;
(1)
“Cinsel Davranış”,
(A)
içinde bulunulan koşullara ve failin
saikine bakılmaksının doğası gereği
cinsel nitelikli olarak kabul edilen
davranışları; veya
(B)
içinde bulunulan koşullar veya failin
saiki dikkate alındığında cinsel nitelikli
olarak
kabul
edilmesi
gereken
davranışları
anlatır.
(2)
“Cinsel İlişki”, cinsi münasebeti anlatır.
(3)
“Fuhuş”, para karşılığında cinsel ilişkiye
girilmesini anlatır.
(4)
“Rıza”; tercih yapabilme özgürlüğüne ve
yeteneğine sahip bir kimsenin, kendisine yönelik
bir fiilin yapılmasına izin vermesini anlatır.
(A)
Failin;
(a)
Fiilin işlenmesi sırasında veya
fiilin işlenmesinden hemen önce
mağdura
ve/veya
onun
yakınındaki başka bir kimseye
karşı şiddet uygulandığını veya
mağdurun kendisine ve/veya
yakınındaki başka bir kimseye
karşı
şiddet
uygulanacağı
korkusuna kapıldığını,
(b)
Fiilin
işlenmesi
sırasında
mağdurun
alıkonulmuş
olduğunu,
(c)
Fiillin
işlenmesi
sırasında
mağdurun uyuyor olduğunu veya
başka herhangi bir nedenle
bilincinin yerinde olmadığını,
(ç)
Mağdurun
fiilin
işlenmesi
sırasında kendisine yönelik fiile
rıza göstermesini olanaksız kılan
fiziksel
bir
engelinin
bulunduğunu,
(d)
Mağdura, fail veya bir başkası
tarafından, rızası hilafına, fiillin
işlenmesi sırasında etkisi altında
bulunduğu, sersemletici veya
bilincini zayıflatan bir madde
verilmiş
olduğunu
veya
mağdurun rızası olmaksızın böyle
5
bir
maddeyi
almasının
sağlandığını,
bilmesi durumunda, yargılama sırasında
mağdurun rızası olduğu yeterli şahadetle
ispatlanamazsa, mağdurun kendisine
yönelik fiilin yapılmasına rızasının
bulunmadığı kabul edilir.
Fail, Fiil;
(a)
mağdurun rızasını sağlamak
amacıyla, onun tanıdığı bir
kişinin
kimliğine bürünmek
suretiyle işlemişse; veya
(b)
konu fiilin içeriği veya amacı ile
ilgili olarak mağduru kasten
kandırarak işlemişse; veya,
(ç)
koruma
ve/veya
bakım
sorumluluğu altında
bulunan
mağdura karşı işlemişse;
mağdurun kendisine yönelik fiilin
yapılmasına rızasının bulunmadığı kabul
edilir.”
(B)
Esas Yasanın
144’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
18. Esas Yasa, 144’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
144’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
145’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
19. Esas Yasa, 145’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
145’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
146’ncı
Maddesinin
Değiştirilmesi
20. Esas Yasa, 146’ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
146’ncı madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Cinsel
Tecavüz
“Cinsel
Tecavüzün
Cezası
“Cinsel
Tecavüze
Teşebbüs
144.
Her kim,
(1) Penisini, bu fiile rızası olmayan bir
kimsenin vajinasına, anüsüne veya
ağzına sokarsa; veya
(2) Vücudunun herhangi bir kısmını veya
herhangi bir cismi, cinsel davranışla, bu
fiile rızası olmayan bir kimsenin
vajinasına veya anüsüne sokarsa,
“cinsel tecavüz” adı verilen ağır bir suç
işlemiş olur.”
145. Cinsel tecavüz suçunu işleyen kişi ömür
boyu hapis cezasına çarptırılabilir.”
146. Her kim bu Yasanın 144’üncü maddesinde
düzenlenen suçu işlemeye teşebbüs ederse, ağır bir
suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”
6
Esas Yasanın
147’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
21. Esas Yasa, 147’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
147’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Akraba
ile Cinsel
İlişki
147.
(1)
(2)
(3)
Esas Yasanın
148’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
On sekiz yaşından büyük torunu,
çocuğu,
kardeşi,
annesi,
babası,
büyükbabası, büyükannesi, teyzesi,
dayısı, amcası veya halası ile, bu kişinin
torunu, çocuğu, kardeşi, annesi, babası,
büyükbabası, büyükannesi, teyzesi,
dayısı, amcası veya halası olduğunu
bilerek cinsel ilişkiye giren on sekiz
yaşından büyük bir kişi hafif bir suç
işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde altı
aya kadar hapis veya para cezasıyla
cezalandırılır.
Rızası olup olmadığına bakılmaksızın,
üvey olsun olmasın, on sekiz yaşından
küçük torunu, çocuğu, kardeşi, evlat
edindiği kişi veya kardeşinin çocuğu ile
cinsel ilişkiye giren on sekiz yaşından
büyük bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde ömür boyu hapis
cezasına çarptırılabilir.
Onaltı yaşından büyük, on sekiz
yaşından küçük kardeşi, üvey kardeşi
veya ebeveynlerinin evlat edindiği kişi
ile cinsel ilişkiye giren on altı yaşından
büyük, on sekiz yaşından küçük kişi,
hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde altı aya kadar hapis veya para
cezasıyla cezalandırılır.”
22. Esas Yasa, 148’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
148’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Evlilik
veya
Cinsel
Dokunulmazlığı
İhlal
Amacıyla
Kaçırma
veya
Alıkoyma
148. Bir kişiyi, evlenmek veya başka bir kişiyle
evlendirmek veya cinsel ilişkiye girmek veya başka
bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesini sağlamak veya
herhangi bir şekilde cinsel dokunulmazlığını ihlal
etmek amacıyla kaçıran veya alıkoyan bir kimse ağır
bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır”.
7
Esas Yasanın
149’uncu
Maddesinin
Değiştirilmesi
23. Esas Yasa, 149’uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
149’uncu madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
151’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
24. Esas Yasa, 151’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
151’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Onaltı
Yaşından
Küçük
veya
Zihinsel
Engelliyi
Cinsel
Dokunulmazlığını
İhlal
Amacıyla
Kaçırma
veya
Alıkoyma
“Cinsel
Taciz
149. Bu Yasanın 148’inci maddesindeki suçu on
altı yaşından küçük veya zihinsel engelli bir kişiye
yönelik olarak işleyen kişi, mağdurun rızası olsa
dahi, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde on üç yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır”.
151.
Her kim, bir kişiyi, cinsel davranışla,
yazıyla, sözle, ses kaydı veya video
görüntüsüyle,
elektronik
postayla,
telefonla, telefon mesajı veya benzer bir
yöntemle veya hareket yoluyla, fiziksel
temas olmaksızın, rahatsız veya tedirgin
eder veya ona sıkıntı verirse, hafif bir suç
işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde bir
yıla kadar hapis veya para cezasına veya
her iki cezaya birden çarptırılır.
Her kim, yukarıdaki (1)’inci fıkrada
düzenlenen suçu;
(A)
Kamu görevinin veya hizmet
ilişkisinin sağladığı nüfuzu
kötüye kullanmak suretiyle; veya
(B)
Eşine, sevgilisine (partnerine),
eski eşine veya eski sevgilisine
(partnerine) karşı; veya
(C)
Çocuğuna, torununa, annesine,
babasına,
kardeşine,
büyükbabasına, büyükannesine
karşı; veya
(Ç)
On sekiz yaşından küçük veya
zihinsel engelli bir kişiye karşı;
veya
(D)
Başka kişilerle birlikte; veya
(E)
Koruma veya bakım sorumluluğu
altında bulunan kişiye karşı; veya
(1)
(2)
8
Mağdurun
cinsiyeti,
cinsel
yönelimi veya cinsiyet kimliği
dolayısıyla duyduğu nefret veya
önyargı nedeniyle
işlerse hafif bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde iki yıla kadar hapis
veya para cezasına veya her iki cezaya
birden çarptırılır.
Ancak yukarıdaki (1)’inci fıkrada
düzenlenen suçu işleyen kişi on sekiz
yaşından küçükse, bu fıkrada belirtilen
durumlarda
da
(1)’inci
fıkrada
düzenlenen cezaya çarptırılır.”
(F)
Esas Yasanın
152’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
25. Esas Yasa, 152’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
152’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Cinsel
Saldırı
152.
Her kim, bir kişiyle, o kişinin rızası
olmaksızın, cinsel davranışla ve kasten
fiziksel temas kurarsa, hafif bir suç
işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde üç
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Her kim, yukarıdaki (1)’inci fıkrada
düzenlenen suçu;
(A)
Kamu görevinin veya hizmet
ilişkisinin
sağladığı
nüfuzu
kötüye kullanmak suretiyle; veya
(B)
Eşine, sevgilisine (partnerine),
eski eşine veya eski sevgilisine
(eski partnerine) karşı; veya
(C)
Üvey olsun olmasın, çocuğuna,
torununa, annesine, babasına,
kardeşine,
büyükbabasına,
büyükannesine karşı; veya
(Ç)
On altı yaşından büyük on sekiz
yaşından küçük veya zihinsel
engelli bir kişiye karşı; veya
(D)
Silah veya fiziksel şiddet
kullanarak veya başka kişilerle
birlikte; veya
(E)
Tehdit yoluyla; veya
(F)
Koruma veya bakım sorumluluğu
altında bulunan kişiye karşı; veya
(G)
Mağdurun
cinsel
yönelimi,
cinsiyet kimliği veya cinsiyeti
dolayısıyla duyduğu nefret veya
önyargı saikiyle
işlerse ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde dört yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır.”
(1)
(2)
9
Esas Yasanın
153’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
26. Esas Yasa, 153’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
153’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“On Altı
Yaşından
Küçük
Çocuğa
Cinsel
Tecavüz
153.
(1)
Her kim,
(A)
Penisini, on altı yaşından küçük
bir çocuğun vajinasına, anüsüne
veya ağzına sokarsa; veya
(B)
Vücudunun herhangi bir kısmını
veya herhangi bir cismi, cinsel
davranışla, on altı yaşından küçük
bir çocuğun vajinasına veya
anüsüne sokarsa;
“on altı yaşından küçük çocuğa cinsel
tecavüz” adı verilen ağır bir suç işlemiş
olur ve mahkumiyeti halinde ömür
boyu hapis cezasına çarptırılabilir.
(2) Her kim yukarıdaki (1)’inci fıkrada
belirtilen suçu işlemeye teşebbüs
ederse ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde on beş yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır.
(3) (A) Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki
fiili işleyen fail on sekiz
yaşından küçükse ağır bir suç
işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde on beş yıla kadar hapis
cezasına çarptırılabilir. Böyle
bir fail, (1)’inci fıkradaki suçu
işlemeye teşebbüs ederse, hafif
bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde iki yıla
kadar hapis veya para cezasına
çarptırılır.
(B)
On sekiz yaşından küçük olan
faille mağdur arasındaki yaş
farkı iki yaş veya daha azsa, fail
hafif bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde iki yıla
kadar hapis veya para cezasıyla
veya her ikisiyle birden
cezalandırılabilir.
Ancak on sekiz yaşından
küçük olan fail, fiili zor
kullanarak
veya
tehditle
işlemişse, bu fıkranın (A) bendi
uyarınca cezalandırılır.”
10
Esas Yasanın
154’ncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
27. Esas Yasa, 154’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
154’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Çocuğun
Cinsel
İstismarı
154.
(1)
(2)
Esas Yasanın
155’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
On sekiz yaşından büyük bir kimse, on
altı yaşından küçük bir çocukla, cinsel
davranışla ve kasten fiziksel temas
kurar veya çocuğun kendisiyle fiziksel
temas kurmasını sağlarsa ağır bir suç
işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde
altı yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.
(A)
On sekiz yaşından küçük bir
kimse, kendisinden yaşça küçük
olan on altı yaşından küçük bir
çocukla, cinsel davranışla ve
kasten fiziksel temas kurar veya
çocuğun kendisiyle fiziksel
temas kurmasını sağlarsa hafif
bir suç işlemiş olur.
(B)
On sekiz yaşından küçük olan
faille mağdur arasındaki yaş
farkı iki yaş veya daha azsa, fail
herhangi bir suç işlemiş
sayılmaz.
Ancak fail, fiili zor
kullanarak
veya
tehditle
işlemişse, bu fıkranın (A) bendi
uyarınca cezalandırılır.”
28. Esas Yasa, 155’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
155’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Cinsel
İlişkiye
Makul
Surette
Rıza
Göstermeye Ehil
Olmayan
Zihinsel
Engelli
Kişiye
Cinsel
Tecavüz
155.
(1)
11
Her kim,
(A)
Penisini, cinsel ilişkiye makul
surette rıza göstermeye ehil
olmayan zihinsel engelli bir
kişinin vajinasına, anüsüne
veya ağzına sokarsa; veya
(B)
Vücudunun
herhangi
bir
kısmını veya herhangi bir
cismi, cinsel davranışla, cinsel
ilişkiye makul surette rıza
göstermeye
ehil
olmayan
zihinsel engelli bir kişinin
vajinasına
veya
anüsüne
sokarsa,
ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde ömür boyu hapis cezasına
çarptırılabilir.
(2)
Esas Yasanın
156’ncı
Maddesinin
Değiştirilmesi
29.
(1)
Her kim yukarıdaki (1)’inci fıkrada
belirtilen suçu işlemeye teşebbüs ederse
ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde on yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.”
Esas Yasa, 156’ncı maddesinin yanbaşlığı kaldırılmak ve
aşağıdaki yeni yanbaşlık konmak suretiyle değiştirilir:
“Fuhuş Yapılan veya Yaptırılan Yerlerle İlgili Önlemler”
(2)
Esas Yasa, 156’ncı maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak
ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle
değiştirilir:
“(1) (a)
Bir genelev çalıştıran veya yöneten veya
yönetilmesine katılan veya yardımcı olan
veya gazino, bar, gece kulübü, pub ve
benzeri eğlence mekânlarında fuhuş
yaptıran, bu mekanları yöneten veya
yönetilmesine katılan veya yardımcı olan
bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde beş yıla kadar hapis
cezasıyla ve ayrıca para cezasıyla
cezalandırılabilir.
(b)
Herhangi bir eğlence yerinin veya binanın
sahibi, kiracısı, icarcısı, zilyedi veya
sorumlusu iken, o eğlence yerinin veya
binanın veya herhangi bir kısmının mutad
fuhuş amaçları için kullanılmasına bilerek
izin veren kişi veya eğlence yerinin veya
binanın sahibi, kiracısı, icarcısı veya zilyedi
bir tüzel kişiyse o tüzel kişinin kayıtlı
direktörü ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkmiyeti halinde dört yıla kadar hapis
cezasıyla
ve
para
cezasıyla
cezalandırılabilir.
(c)
Herhangi bir eğlence yerinin veya binanın
kiraya vereni veya sahibi veya onların
temsilcisi olup, eğlence yerinin veya
binanın herhangi bir kısmının mutad fuhuş
amaçları için kullanılacağını bildiği halde
eğlence yerini veya binayı kiraya veren
herhangi bir kişi hafif bir suç işlemiş olur.”
12
Esas Yasanın
157’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
30. Esas Yasa, 157’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
157’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Fuhuşa Teşvik
157.
(1)
(2)
Esas Yasanın
158’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
Herhangi bir kimseyi Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinde veya başka bir
yerde fuhşa teşvik eden bir kişi hafif
bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde üç yıla kadar hapis ve ayrıca
para cezasıyla cezalandırılır.
On sekiz yaşından küçük bir çocuğu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
veya başka bir yerde fuhşa teşvik eden
bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde yedi yıla kadar
hapis ve ayrıca para cezasıyla
cezalandırılır.”
31. Esas Yasa, 158’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
158’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Çocuğun
158.
Mutad
Olarak
Fuhuş
Yapılan
Yerlere
Gitmesine
veya
Girmesine
İzin Verme
veya
Göz
Yumma
(1)
(2)
(3)
13
On sekiz yaşından küçük bir çocuğun
velisi, sorumlusu, bakıcısı veya
gözeticisi olan herhangi bir kişi,
çocuğun mutad olarak fuhuş yapılan
bir mekanda ikamet etmesine veya
oraya sık sık gitmesine izin verirse
veya göz yumarsa hafif bir suç
işlemiş olur.
On sekiz yaşından küçük bir çocuğu,
velisi, sorumlusu, bakıcısı veya
gözeticisinin izni olsun veya olmasın,
mutad olarak fuhuş yapılan bir
mekâna götüren kişi hafif bir suç
işlemiş olur.
On sekiz yaşından küçük bir
çocuğun, mutad fuhuş amaçları için
kullanılan herhangi bir mekana
girmesine izin veren veya göz
yuman, bu mekanı yöneten veya
yönetilmesine katılan veya yardımcı
olan bir kişi hafif bir suç işlemiş
olur.”
Esas Yasanın
159’uncu
Maddesinin
Değiştirilmesi
32. Esas Yasa, 159’uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
159’uncu madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Tehdit,
Korkutma,
Hile veya
Bilinci
Zayıflatan
Madde ile
Fuhuşa
Sevk
159.
(1)
(2)
Esas Yasanın
160’ıncı
Maddesinin
Değiştirilmesi
Herhangi bir kişiyi, tehdit, korkutma,
hile veya uyuşturucu, alkol veya
benzeri bilincini zayıflatan madde
kullanmasını sağlayarak, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya
başka bir yerde fuhuş yapmaya sevk
eden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde yedi yıla kadar
hapis ve ayrıca para cezasıyla
cezalandırılır.
Yukarıda (1)’inci fıkrada düzenlenen
suç on sekiz yaşından küçük bir
kişiye karşı işlenirse, ağır bir suç
işlenmiş olur ve mahkumiyeti halinde
suçu işleyen kişi on iki yıla kadar
hapis ve ayrıca para cezasıyla
cezalandırılır.”
33. Esas Yasa, 160’ıncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
160’ıncı madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Kontrolü
Altındaki
Binada
Fuhuş
Yapılmasına İzin
Verme
160. Bir binanın sahibi veya zilyedi olan veya binayı
kontrol veya yönetiminde bulunduran veya kontrol
veya yönetimine bakan veya yardım eden herhangi
bir kişi, bir kişinin başka bir kişiyle binasında fuhuş
yapmasına izin verirse, hafif bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde bir yıla kadar hapis ve ayrıca
para cezasıyla cezalandırılır.”
14
Esas Yasanın
161’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
Esas Yasanın
164’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
34. Esas Yasa, 161’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
161’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Kontrolü
161.
Altındaki
Binada On
Altı
Yaşından
Küçük
Çocukla
Cinsel
İlişkiye
Girilmesine
veya On
Sekiz
Yaşından
Küçük
Çocukla
Fuhuş
Yapılmasına
İzin Verme
veya
Göz
Yumma
(1)
(2)
Bir binanın sahibi veya zilyedi olan
veya
binayı
kontrol
veya
yönetiminde bulunduran veya kontrol
veya yönetimine bakan veya yardım
eden herhangi bir kişi, bir kişinin on
altı yaşından küçük bir kişiyle
binasında cinsel ilişkiye girmesine
izin verirse veya göz yumarsa, ağır
bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde dört yıla kadar hapis ve para
cezasıyla cezalandırılır.
Bir binanın sahibi veya zilyedi olan
veya
binayı
kontrol
veya
yönetiminde bulunduran veya kontrol
veya yönetimine bakan veya yardım
eden herhangi bir kişi, bir kişinin on
sekiz yaşından küçük bir kişiyle
binasında fuhuş yapmasına izin
verirse veya göz yumarsa, ağır bir
suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde altı yıla kadar hapis ve ayrıca
para cezasıyla cezalandırılır.”
35. Esas Yasa, 164’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
164’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“On Altı
Yaşından
Büyük On
Sekiz
Yaşından
Küçük
Çocukla
Para
Karşılığında
Cinsel İlişki
164. On altı yaşından büyük on sekiz yaşından
küçük çocukla para karşılığında cinsel ilişkiye
giren bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis ve para
cezasıyla cezalandırılır.”
15
Esas Yasanın
165’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
36. Esas Yasanın 165’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki
yeni 165’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Fahişelik
165.
Yaptırma,
Fahişelik
Yapılmasına
Yardımcı
Olma veya
Aracılık
Etme
(1)
(2)
(3)
Esas Yasanın
171’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
Her kim bir kişiye fahişelik yaptırırsa
ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde beş yıla kadar
hapis ve ayrıca para cezasıyla
cezalandırılır. Kendisine fahişelik
yaptırılan kişi on sekiz yaşından
küçükse bu suçun faili ağır bir suç
işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde
yedi yıla kadar hapis ve para
cezasıyla cezalandırılır.
Her kim (1)’inci fıkradaki suçu,
fahişelik yapan kişinin rızası
olmaksızın işlerse ağır bir suç işlemiş
olur ve mahkumiyeti halinde on yıla
kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla
cezalandırılır.
Kendisine
rızası
olmaksızın fahişelik yaptırılan kişi on
sekiz yaşından küçükse bu suçun faili
ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde on üç yıla kadar
hapis ve para cezasıyla cezalandırılır.
Her kim bir kişinin fahişelik
yapmasına yardımcı olursa veya
aracılık ederse hafif bir suç işlemiş
olur ve mahkumiyeti halinde iki yıla
kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla
cezalandırılır. Fahişelik yapmasına
yardımcı olunan veya aracılık edilen
kişi on sekiz yaşından küçükse, fail
ağır bir suç işlemiş olur ve
mahkumiyeti halinde dört yıla kadar
hapis
ve
para
cezasıyla
cezalandırılır.”
37. Esas Yasa, 171’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
171’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Cinsiyete,
Cinsel
Yönelime
veya
Cinsiyet
Kimliğine
Yönelik
Zem ve
Kadih
171.
(1)
16
Bu Yasanın 194’üncü maddesinde
düzenlenen suçu; cinsiyeti ve/veya
cinsel yönelimi ve/veya cinsiyet
kimliği dolayısıyla bir kişiye veya o
cinsiyete ve/veya cinsel yönelime
ve/veya cinsel kimliğine sahip
olanlara yönelik olarak ondan nefret
edilmesini, onun aşağılanmasını veya
küçük
düşürülmesini
sağlamak
(2)
amacıyla işleyen kimse hafif bir suç
işlemiş olur.
Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki fiilin
basın, yayın veya internet medyası
dahil olmak üzere sosyal medya
aracılığıyla yapılması halinde ağır bir
suç işlenmiş olur ve bu suçu işleyen
kişi, mahkumiyeti halinde dört yıla
kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla
cezalandırılır.
Esas Yasanın
172’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
38. Esas Yasanın 172’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki
yeni 172’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
173’üncü
Maddesinin
Kaldırılması
39. Esas Yasa, 173’üncü maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın
174’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
40. Esas Yasa, 174’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
174’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
203’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi
41. Esas Yasa, 203’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
203’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Önyargı
veya
Nefret
Saiki ile
Psikolojik
veya
Ekonomik
Şiddet
Uygulama
172. Her kim bir kişiye cinsiyetine ve/veya cinsel
yönelimine ve/veya cinsiyet kimliğine yönelik
önyargısı veya nefreti dolayısıyla psikolojik veya
ekonomik şiddet uygularsa hafif bir suç işlemiş
olur.”
“Kamu
Hizmetinden
Yararlanana
Karşı
Cinsiyetinden,
Cinsel
Yöneliminden
veya Cinsiyet
Kimliğinden
Dolayı
Ayrımcılık
“Taamüden
Katil
174. Kamu hizmetinden yararlanan bir kişiye
karşı,
cinsiyetinden
ve/veya
cinsel
yöneliminden ve/veya cinsiyet kimliğinden
dolayı ayrımcılık yapan bir kamu personeli
veya kamu hizmeti sunan müstahdem hafif bir
suç işlemiş olur.”
203. Yasaya aykırı bir fiil veya ihmal ile başka
bir kişinin taammüden ölümüne neden olan
herhangi bir kişi, taammüden katillik suçunu
17
işlemiş olur ve mahkûmiyeti
(müebbet) ömür boyu hapislik
çarptırılabilir.”
halinde,
cezasına
Esas Yasanın
288’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
42. Esas Yasa, 288’inci maddesinin (c) fıkrasının (i) bendi kaldırılmak
ve yerine aşağıdaki yeni (i) bendi konmak suretiyle değiştirilir:
Esas Yasanın
368’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi
43. Esas Yasa, 368’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
368’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Yürürlüğe Giriş
44. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
yürürülüğe girer.
“(i)
Ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılabilen bir suç ise;
veya”
“Belirli Ağır
Suçları
İşlemeye
Teşebbüsün
Cezası
368. Başka bir ceza ile birlikte olsun veya
olmasın, on yıl veya daha fazla bir hapis cezası
ile cezalandırılabilen ağır bir suç işlemeye
teşebbüs eden herhangi bir kişi, ağır bir suç
işlemiş olur ve başka bir ceza öngörülmemesi
halinde yedi yıla kadar hapis cezasına
çarptırılır.”
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content