close

Enter

Log in using OpenID

ceza yönetmeliği - Dikili Sol Sahil Sulama Birliği

embedDownload
DİKİLİ SOL SAHİL .SULAMA BİRLİĞİ
TAHAKKUK – TAHSİLAT CEZA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
YASAL DAYANAK
Madde 1- Bu yönetmelik yasal dayanağı Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsünde belirtilen 60. madde hükümlerine göre
hazırlanmıştır.
YÖNETMELİĞİN AMACI
Madde 2- Bu yönetmelik; sulama için su kullanıcıların uymaları gereken hususlar, beyan zamanları ve esasları, beyanda yer
alacak hususlar, su kullanıcılar tarafından zamanında ödenmeyen su kullanım hizmet bedelleri için, birlik meclisince öngörülen
gecikme zammı oranı, birlik meclisince belirtilen ödeme zamanlarına uyulacağına ilişkin hükümler vb. hususlara yer verilerek
üyelerin sorumluklarının bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.
Madde 3- Birliğin görev alanında bulunan tesisten istifade eden su kullanıcılarının birlik hizmet alanı içerisinde düzenli,
kesintisiz, daha iyi sulama hizmeti yürütmek ve tesislerin daha iyi korunmasını sağlamak için gelirlerin tahakkuk ve tahsilatı ile
beyan vermeyen, sulama hizmeti düzenini bozan, su kullanım hizmeti bedelini zamanında ödemeyen ve tesislere zarar verenlere
uygulanacak ceza ve ücret tarifelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 4- Birlik görev sahası içerisinde arazisi bulunanlar birlik üyesi olmasalar dahi, sulama işletme faaliyetlerine ilişkin
olarak birlik meclis ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlara diğer birlik üyeleri gibi uymaya ve yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmeye mecburdur. Üye olmayan su kullanıcılarının sulamadan faydalanmayla ilgili hakları kısıtlanamaz.
Ancak, malî mükellefiyetleri birlik meclisi kararı ile iki katına kadar artırılabilir. Birliğe üye olanlar meclis üyesi seçiminde oy
kullanabilir ve aday olabilirler.
TANIMLAR:
Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
a) Kurum :Dikili sol sahil Sulama Birliği
b) Üye: Birlik görev alanında arazisi bulunan sulama hizmetlerinden faydalanan gerçek ve tüzel kişik
c) Tahakkuk: Kurum gelirlerinin sulama ücreti ve ceza tarifelerinin ve kurum düzenlemeleri esas alınarak alacağın miktar
olarak tespit edilmesi işlemini
d) Beyanname: Birlik görev alanında bulunan arazi sahiplerinin birliğe üye olup olmamasına bakılmaksızın sulama
hizmetinden faydalanmak için sulama talebinin yazılı bildirimidir.
e) Tahsilat
:
Kurum
gelirlerinin
belirlenen
usul
ve
esaslar
doğrultusunda
toplanmasını,
ifade eder.
f) Bildirim: Para cezaları, Katılım ve Ücretlendirme ile ilgili her türlü hususun belirlenmesi ve ilanı bildirimi
BİRLİĞE ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 6- Birlik Görev alanı içerisinde tapuda kayıtlı arazi sahibi olmak veya beş yıldan fazla süreyle noter onaylı arazi
kiralamak suretiyle tarımsal üretimde bulunmak ve gerçek kişiler bakımından on sekiz yaşını tamamlamış olmak.
Madde 7- Birlik görev alanı içindeki birden fazla yerleşim biriminde arazisi bulunan ya da araziyi kiralamış olanlar, birlik
meclis üyeliği seçiminde oy kullanacağı ve birlik meclis üyeliğine aday olacağı yerleşim yerini birliğe ilk üyelik kaydı sırasında
bildirir.
BİRLİK ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 8- a) Birlik meclisi toplantılarını izlemek.
b) Birliğe olan borçlarını su kullanım hizmet bedelini ve cezalarını ödemiş olmak şartıyla birlik üyesi seçmek ve meclis üyesi
seçilmek.
c) Birliğin sağladığı her türlü hizmetten faydalanmak.
ç) Birlik faaliyetleri ile ilgili bilgi istemek.
d) Birlik tarafından tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini ve borçlarını düzenli olarak ödemek.
e) Birlik tarafından su yetersizliğine bağlı olarak yapılan ekim planlamasına uymak, sulama planlaması ve su dağıtım ve
münavebe programlarına katılmak.
f) Arazisi üzerinde yer alan sulama tesisini korumak, kişisel kusurlarından dolayı meydana gelen zararları gidermek, aksi
takdirde bu zararları gidermek için birliğin yapacağı her türlü harcamayı birliğe ödemek.
g) Birliğin sorumluluğunda olan tesisler ile kullanılan her türlü ekipmana zarar vermemek, zarar verilmesi durumunda bu zararı
tazmin etmek.
ğ) Birliğin çalışma konuları ile ilgili olarak istediği her türlü bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak vermek.
h) Birliğin sorumluluğunda olan tesisler üzerinde yapılan işletme, bakım ve onarım çalışmaları için arazisine girilmesine izin
vermek.
ı) Tarla veya Bahçe alım satım işleminden sonra birliğe olan borçlarını kapatmak ve kendini üyelikten çıkarak yeni üye kaydına
izin vermek. Tarlasını veya Bahçesini satan üye birlikten kaydını düşürmediği müddetçe üzerine tahakkuk edilen borçtan kendisi
sorumluk tutulacaktır.
BİRLİK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA ŞARTLARI
Madde 9- a) Su kullanıcısı olma vasfını kaybetmek.
b) Birlik ana statüsüne veya birlik meclisi ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak.
c) Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenleri birlik üyeliğinden çıkarmaya yönetim kurulu; diğer nedenlerle birlik üyeliğinden
çıkarmaya yönetim kurulunun teklifi üzerine birlik meclisi yetkilidir.
ç) Yönetim kurulu veya birlik meclisi tarafından verilen üyelikten çıkarma kararları, kararın alınmasından itibaren otuz gün
içerisinde yönetim kurulu tarafından ilgilisine bildirilir. Yönetim kurulu veya birlik meclisi tarafından birlik üyeliğinden
çıkarılanlar, bu kararın tebliğinden itibaren kırkbeş gün içinde birlik meclisine itiraz edebilir. İtirazlar ilk birlik meclisi
toplantısında sonuçlandırılır ve otuz gün içerisinde ilgilisine bildirilir. Bu kararlara karşı yargıya başvurma hakkı saklıdır.
SU KULLANIM HİZMETİ BEDELİ
Madde 10- Su kullanıcılarına suyun ulaştırılması, birliğin tüzel kişilik kazanmasından önce görev alanı içinde açılmış olan
yeraltı suyu kuyuları ile yapılanlar da dâhil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun uzaklaştırılması, birliğin
sorumluluğundaki sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis yolları için birlikçe yapılan yönetim, bakım ve onarım, yatırım
geri ödeme, finansman, personel, mal ve hizmet alım ve enerji kullanım giderleri gibi her türlü gideri karşılayacak şekilde birlik
meclisince su kullanım hizmet bedelinin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yılı sulama ve kurutma tesisleri işletme
ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere belirleneceği ve su
kullanıcılarından tahsil edilen tutarı ifade eder.
a) Su kullanım hizmet bedelleri; birliklerin görev alanı içinde ve dışında, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine,
kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dahil) uygulanır.
b) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına, bunlardan su kullanım hizmet
bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.
c) Tarlanın ekime hazırlanması için yapılan sulamalar tav sulaması olarak kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, aynı bitkiler
sulama mevsimi içinde de sulandığında, o bitkiye ait ücret uygulanır. Sulama mevsimi dışında, bitki yetiştirilmeksizin, arazi
iyileştirmek amacıyla yapılan sulamalar da tav sulaması kabul edilir.
Madde 11- Yatırım Ücreti:Sulama tesisleriyle ilgili büyük yenilenmeler ve rehabilitasyon çalışmalardan doğacak her türlü geri
ödemeler birlik görev alanındanki faydalanan ve faydalanmayan tüm üyelerden tapudaki hisseleri oranında veya birlik meclisin
belirleyeceği sulama kullanım hizmeti bedeli haricinde tahsil edilir.
Madde 12- Katılım Payı: İlk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere katılım payı tahsil edilir. Katılım payı,
birlikler için Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yılı sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerinde
dekar başına tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olamaz.
BEYANNAME:
Madde 13- Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, suladığı her dekar arazi
başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar; birlik üyesi olmayanlara suladığı
her dekar arazi başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar yönetim kurulu
kararıyla idarî para cezası verilir. Birlik tarafından verilen idari para cezaları muhatabınca bir ay içinde birliğe ödenir.
Madde 14- Sulu tarım yapacak olan Mükellefler veya Kendi imkanı ile sulama yapacak üyeler;
a) Sulama sezonu başlamadan önce sulama yapmak isteyen veya kendi imkanı ile sulama yapmak isteyen birlik görev sahası
içerisinde yer alan arazi sahipleri veya icarcısı belirtilen süre içersinde kuruma beyanname vererek zorundadır.
b)Kuruma eski yıllardan gelen borcunu ödemek zorundadır. Ödeyemeyen mükelleflerden eski borç ve faizi hesaplanarak
ayrıca bir borç senedi alınarak tahsili için dosyasına konulur.
b) Belirtilen taahhüdünü yerine getirmediği veya borcunu ödemediği takdirde bu üreticiye beyan verilmemiş gibi işlem
yapılarak sulama ücreti tahakkuku yapılır . Ayrıca kaçak sulamadan dolayı zabıt tutularak alınacak yönetim kurulu kararı
doğrultusunda işlem yapılır.
c) Beyanname vermeden su kaynaklarından su alan mükellefler kaçak su almış sayılır. Yapılacak kontrollerde düzenlenecek
tutanaklar yönetim kurulunca görüşülerek alınacak karar doğrultusunda işlem yapılır.
d) Beyanname zamanlar;
1. Ürün (Hububat, 1. Ürün Pamuk, Sebze, Bostan, 1. Ürün Mısır, Soğan, Bezelye vs ) Beyanname zamanı MARTNİSAN ayındadır.
2.Ürün (2. Ürün Mısır, 2. ürün Pamuk, ) beyanname zamanı MAYIS-HAZİRAN ayındadır.
e) Beyannameyi zamanında vermeyen mal sahibi/kiracı sulama ücretini %30 cezalı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
f) Mal sahibi/Kiracı beyan ettiği dekardan fazlasını ektiği ve birliğe bildirmediği takdirde fazla olan ektiği araziye ait
sulama işletme ücretini %40 cezalı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
g) Mülk Sahibi/Kiracı beyanname vermediği takdirde buna ait sulama ücretini %50 cezalı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
MESEHA
Madde 15- Su Kullanım Hizmeti Bedelleri, Katılım payı, Yatırım ücretleri (Sulama ücretleri) kadostra planlarından alınacak
yüz ölçümlerine ve ücret tarifeleri esaslarına göre mahallinde kurum çalışanlarınca yapılacak tespit sonucu tespit fişi ile tespit
edildikten sonra Mesaha listesine dökülerek askıya çıkarılır. Sulanan araziyi tespit edecek olan memurların her köyde
bulunacakları günden en az bir hafta önce köyün muhtarına ve beldenin Belediye Başkanlığına yazı ile bildirilir.
Madde 16- Mesaha listelerinin Muhtarlığa veya belediye Başkanına yapılan tebligat arazi sahiplerine yapılmış sayılır.
Muhtarlık veya Belediye Başkanı bu tebligatı ilan etmekle mükelleftir.
Madde 17- Sulanan sahanın tespit işleri alakalı arazi sahipleri başında ise bu kişilere sorularak, yok ise komşusuna oda yok ise
memur tarafından elindeki bilgi kütüklerine bakılarak yapılır. Yapılan bu tespitler AĞUSTOS ayında hazırlanacak mesaha
listelerine dökülerek mükelleflere duyuru yapılması maksadıyla yerel yönetimlere gönderilir.
Madde 18- Kurum ihtiyaç gördüğü takdirde; yerel yönetimlerden belirtilen süreler içersinde tespit işini yürüten memurun
yanına bilirkişi talep edebilir.
Madde 19- Sulama sezonu bittikten sonra AĞUSTOS ayında Kurum tarafından hazırlanıp muhtarlık ve belediye’ lere üst yazı
ekinde gönderilen “ölçüm (Mesaha) listeleri” bu yerel yönetimlerce kurumun belirlediği süre içersinde askıya çıkarılıp
mükelleflere duyurulduktan sonra mükellefler kayıtlı bilgileri kontrol ederek, liste baş sayfasında belirtilen tarihler arasında
yanlışlık ve hata varsa itirazlarını yazılı olarak kuruma yapacaklar, listelerdeki maddi hatalar müracaat halinde tetkik edildikten
sonra hata yapıldığına kanaat getirildiği takdirde konu Birlik Yönetim Kurulunca görüşülerek tashih edilecektir. Bu süre
dışında yapılacak itirazlar geçersiz sayılacaktır.
Madde 20- Sulama yapılan parsellerde ölçümü tespit edilirken herhangi bir yanlışlık vaki ise sahibine ait kişinin itirazı üzerine
düzeltilecektir.
Madde 21- Mesaha listelerine İtirazlar yazılı bir dilekçe itiraz müddeti içerisinde itiraz edilen parsel ait kadastro çapı ile
müracaatı edilmelidir. İtiraz müddeti dolduktan sonra yapılan itirazlar geçerli akdedilmeyecektir.
Madde 22 -Sulama yapılan araziler 6200 sayılı DSİ kanununun mucibince arazi sahiplerine yapılmıştır. Başka türlü değişiklik
yapılmayacaktır.
TAHAKKUK
Madde 23- Mesaha listelerine herhangi bir itiraz olmaması sonucunda tespit edilen sulama alanları kesinleşir sulayıcı adına
tahakkuku yapılır. Tahakkuk işlemi gerçekleştikten sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır.
Madde 24- Müddeti içersinde ödenmeyen sulama ücretlerine ücret tarifesinde belirtilen gecikme zammı tatbik edilir. Yerel
yönetimlere yapılmış tebliğ alakadar arazi sahiplerine ve mükelleflere yapılmış sayılır.
Madde 25- Yıl içersinde mükelleflerin süresi içersinde verdikleri beyan sonucu yapılan sözleşmeler sonucu su kullanma
ücretleri, verilen süre sonunda ücret tarifelerinde belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilmiş sayılır.
Madde 26- Tahakkuk edilen diğer para cezaları, Kurum tarafından mükelleflere bildirim yapılarak tahakkuk ettirilir.
TAHSİLAT
Madde 27- Kurum adına tahakkuk eden gelirlerin tahsil edilerek süresi içerisinde Kurumun banka hesaplarına intikal
ettirilmesi zorunludur.
Madde 28- Tahakkuk eden gelirlerin kuruma ödenmemesi halinde son ödeme tarihinden itibaren her ay için Birlik Meclisince
belirlenen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanır.
Madde 29- Kurumun gelirleri, gelir türlerine göre düzenlenen ücret tarifelerinde ve yapılan sözleşmelerde belirtilen süre
içerisinde tahsil edilir.
Madde 30- Kurum tarafından belirlenen ücret tutarına veya sözleşmelerde belirtilen süreye veya borca yapılabilecek itirazlar
ödemeyi durdurmaz. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde Meclis kararlarında o yıl için belirlenen gecikme zammı
uygulanır.
Madde 31- Borca İtirazın haklı olduğunun tespit edilmesi durumunda, haksız tahsil edilen ücretin ilgiliye iadesi, bütçeye gider
kaydıyla yapılır. İşlemler “Birlik Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği” ne uygun şekilde yürütülür ve iade edilen ücrete, kurumca
gecikme zammı ödenmez.
Madde 32- Kurumca gerekli görüldüğü takdirde; mükellefe tahakkuk ettirilen ücretlerin, tahsilatının sağlanamaması halinde
son ödeme bildirimi düzenlenebilir, düzenlemeden de tahsilat için icrai işlemlere başlatılabilir.
İDARİ PARA CEZALARI
Madde 33a) Birlik görev sahası içerisinde yer alan şebeke ve kanal- kanaletlerin kırılması söz konusu ise, kasıt aramaksızın 500,00 TL
ceza tatbik edilir.
b) Sulama tesisinde bulunan kanaletleri kıranlara 1.000.00.-TL Ceza tatbik edilir. Ayrıca tahrip olan kanalet, ayak ve eyer
bedeli birim fiyatları üzerinden tahsil edilir.
c) Sulama kanaletlerinin içerisine Taş, Kum ve toprak konulması karşılığında 200. TL ile 1000. TL arasında ceza tatbik
edilir.
d) Birlikçe belirtilen talimatlara göre konulacak sifon miktarı, sulama teknisyenlerince suyun kullanılması durumuna göre
uygulanacaktır. Buna gör öngörülen sifonlardan fazla sifon kullananlara her sifon için 300.00.-TL ceza uygulanır.
e) Yapılan kontrol sırasında kanaletlerini kasıtlı olarak taşıranlardan, buna sebebiyet verenlerden 300.00.- TL ile 600.00.-TL
arasında ceza tatbik edilir.
f) Komşusuna su geçit hakkı tanımayan çiftçi üye hakkında 500. TL para cezası uygulanır. Tekerrür etmesi halinde su geçit
hakkı verinceye kadar su vermeme cezası uygulanır.
g) Sulama tesisi servis yollarını ve eklerini tahrip ve engel edecek malzeme ve izinsiz kazıma yapanlardan 500. TL ile 800. TL
arasında ceza tatbik edilir.
h) Su istek fişlerini süresi içerisinde vermeyenlerden ve sulama ücretlerini belirtilen süre içerisinde ödemeyenlerden 6183
sayılı amme alacakları kanunu ve Borçlar kanunu hükümleri uygulanır. Kanunun verdiği gecikme cezası oranı aya bölünerek
günlük olarak da tahsil edilir.
I) Birlik sulama görevlilerine karşı gelenler ve görevi aksatacak olanlara 500.00.-TL ceza tatbik edilir.
j) Münavebe uygulamaları esnasında çek kapılarına ve kanalet kapılarına vurulan anahtarları kıranlara ve izinsiz su
açanlara 300.00.- TL ceza tatbik edilir.
Madde 34- Yukarıda maddeler halinde belirtilen cezaları yükseltmeye birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 35- Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan birlik üyelerine suladığı her dekar
arazi başına su kullanım hizmet bedelinin, birlik üyesi olmayanlara ise suladığı her dekar arazi başına birlik meclisince o yıl için
belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar; tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar
yönetim kurulu kararıyla idarî para cezası verilir.
Madde 36- Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, suladığı her dekar arazi
başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar; birlik üyesi olmayanlara suladığı her
dekar arazi başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar yönetim kurulu kararıyla
idarî para cezası verilir. Birlik tarafından verilen idari para cezaları muhatabınca bir ay içinde birliğe ödenir.
Madde 37- Su kullanıcıları ile beyan ettikleri arazilerden dönüm başına bir sefere mahsus olmak üzere, birlik meclisi kararı ile
katılım payı alınır. Su kullanıcıları,bu doğrultuda alınacak meclis kararına uymak zorundadırlar.
Madde 38- Sulama suyu kanal veya kanaletlerinin geçtiği yerdeki arazi ve bahçe sahipleri, ancak birlikle sözleşme imzalamak
suretiyle sulama suyundan faydalanabileceklerdir.
Madde 39- Su kullanıcıları tarafından yazı ile sözleşmenin feshi istenmezse, sözleşme aynen yenilenmiş sayılır.
Madde 40- Sulama suyu tahakkuk ve tahsilatı, birlik meclisinin tespit ettiği tarihlerde, birlik meclisince her mali yıl için
belirlenen ve kesinleşen ücret tarifelerine göre yapılacaktır.
Madde 41- Sulama ücretleri, birlik meclisi tarafından tespit edilen tarihlerde birlik tahsildarına veya birlik muhasebe
mutemedine, makbuz veya dekont karşılığında ödenecektir.
Madde 42- Borçlarını zamanında ödemeyen mükellefler hakkında, ödenmeyen tutarlar için uygulanacak gecikme zammı
ve/veya aylık faiz oranı, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre her ay için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen faiz
oranlarına göre uygulanacaktır. Gecikme zammı ve/veya aylık faiz oranı birlik meclisi artırmaya yetkilidir.
Madde 43- Birlik meclisince belirlenen Ödeme tarihlerinde veya birlikçe yapılan ödeme emri tebligatına rağmen, borçlarım
ödemeyen mükelleflerin sözleşme feshedilecek, bu durumda olan kişilere sözleşmeden doğan mükellefiyetlerini yerine
getirmeden tekrar su verilmeyecektir. Mükellefiyetlerini yerine getiren üyelere tekrar sözleşme yapılacaktır.
Madde 44- Sulama suyu ücretlerini zamanında ödemeyen mükellefler hakkında alacak takibi, Borçlar Kanunu ve İcra İflas
Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Madde 45- Sulama ücretlerinin tahakkuku, mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk ettirilip askıya çıkarılacaktır. Askı süresi
içinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacak, askı süresinden sonra ve üzerinden yıl geçen itirazlar kesinlikle
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 46- Birlik yönetim kurulunca uygulanacak idari ve her türlü cezalar birlik hesabına yatırılarak tahsil edilecek.
Yatırılmayan cezalar sulh ceza mahkemeleri kanalıyla tahsiline gidilecektir.
Madde 47- Birlik tesisinin herhangi bir öğesine(kanal, kanalet, kafa hendeği, drenaj kanalı, pompa tesisi, servis yolu vb) zarar
verme işi devlet malına zarar verme kanunun ilgili maddeleri işlemi uygulanacaktır.
Madde 48- Kurumun ücret tarifesinde yer almayan diğer gelirleri ile ilgili usul ve esaslar kurumca ayrıca belirlenir.
Madde 49- Ücret tarifesinde yer alan tarh ve tahakkuk işlemi gerektirmeyen ücretler, kurum hesabına veya kurum
tahsildarlarına yatırılarak, ücretin yatırıldığını kanıtlayıcı belgeler ayrıca kuruma ibraz edilir.
YASAK OLAN İŞLER
Madde 50- Mükellefler, sulamayı birlik meclisi tarafından düzenlenen tarifelere uygun olarak, yine birlik idaresinin tespit ettiği
gün ve saatlerde yapacaklardır.
Madde 51- Sulama kanallarını kıran veya zarar verdiği tespit edilenler ile birlik araçlarına zarar verenlere, verdikleri zarar
tazmin ettirilecek, bu kişiler hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Madde 52- Birliğin tespit ettiği gün ve saatlerin dışında, sulama işini yapanların sözleşmelerini feshetmeye birlik yönetim
kurulu yetkilidir.
Madde 53- Birlik meclisince belirlenen sulama yöntemine uymayanlar, belirlenen sifon sayısından fazla sifonla sulama
yapanlar, yapılan ihtara rağmen bu durumu düzeltmezler ise birlik meclisinin kararı doğrultusunda işlem yapılır.
SON HÜKÜMLER
Madde 54- Mükelleflerle herhangi bir anlaşmazlık veya ihtilaf vuku bulduğu takdirde, bu ihtilafların çözümünde
Dikili. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Madde 55- İşbu para cezaları, sulama ücretleri ile diğer gelirlerin tahakkuk-tahsilat usul ve esaslarına dair yönetmelik Birlik
Meclisinin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 56- Bu yönetmelik hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.
Birlik ve Meclis Başkanı
Ali Raşit Kösten
Katip üye
Ramazan Şen
Katip üye
Hasan Onur
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content