close

Enter

Log in using OpenID

Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü

embedDownload
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha1
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
Karşılıklı Adli Yardımlaşma ile ilgili maddeler
Ceza Muhakemesi Kanunu (Wetboek van Strafvordering, WvSv)
Başlık X. Uluslararası adli yardımlaşma
Kısım 1. Genel hükümler

Madde 552h
o 1. Bu başlık altındaki aşağıdaki maddeler; bir ceza davasıyla bağlantılı olarak
yabancı devlet makamları tarafından yapılan ve ismen belirtilip belirtilmediğine
bakılmaksızın Hollanda’daki bir adli teşkilata veya polise hitaben gönderilen adli
yardım taleplerinde, taleple ilgili tasarrufun, bu hüküm kapsamına veya diğer
kanunlara uyulması kapsamına girmediği sürece geçerlidir.
o 2. Adli yardım talepleri, birlikte yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, soruşturma
faaliyetlerini yürütmek veya bunlarla işbirliği yapmak, belge, dosya veya delil
göndermek veya bilgi sağlamak, belge tebliğ veya ibraz etmek veya üçüncü
taraflara tebligat veya yazı göndermek amacıyla yapılan taleplerdir.

Madde 552i
o 1. Talebin savcıya hitaben gönderilmemesi halinde alıcı, talebi derhal talep edilen
eylemin gerçekleştirileceği veya talebin alındığı bölgedeki savcıya veya Ulusal
Savcılık veya Mali, Ekonomik ve Çevresel Suçlar Ulusal Savcılığı’ndaki savcıya
iletir.
o 2. Talebin yalnızca bilgi amaçlı olması ve Madde 126g ila 126z, Madde 126zd ila
126zu ve Madde 126gg’de atıf yapılan zorlayıcı tedbirlere veya yetkiye ihtiyaç
duyulmaması halinde ve Madde 126ff’nin uygulanması gerektiğinde, talebin
iletilmesi zorunlu değildir.
o 3. Yerine getirilen her talep için, 2. Fıkrayla uyumlu olarak Bakan tarafından
belirlenen şekilde kayıt tutulur. Kayıt her zaman talebin niteliğini, talepte bulunan
tarafın kapasitesini ve taleple ilgili yapılan işlemi içerir.
o 4. Talepte bulunurken, 2. Fıkraya uyulması konusunda yetkili makam, savcının
verdiği genel ve özel talimatları gözetir.

Madde 552j
Talebi alan savcı, söz konusu talebe ilişkin yapılacak işleme derhal karar verir. Birden
fazla bölgede işlem yapılması gerektiğinde savcı, bu bölgelerin her birindeki talebin
tamamına bakmaya yetkilidir. Talebin tamamına bakan savcı, talebin yerine getirilmesi
için gerektiğinde diğer yargı bölgelerindeki savcılıklardan destek alır. Talebin hızlı ve
etkili şekilde ele alınması için söz konusu talep, başka bölgedeki meslektaşlara
gönderilebilir.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha2
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.

Madde 552k
o 1. Talebin bir sözleşmeye dayandığı ölçüde, sözleşmenin hükümleri mümkün
olduğunca gözetilir.
o 2. İlgili talebin bir sözleşmeye dayanmaması ancak makul olması halinde ve
geçerli sözleşmenin talebe uyulmasını gerektirmediği durumlarda, söz konusu
süreç, mevzuatla veya Adalet Bakanı’nın talimatlarıyla çatışmadığı sürece, talep
yerine getirilir.

Madde 552l
o 1. Talep, aşağıdaki hallerde yerine getirilmez:
 a. Talebin, şüphelinin kovuşturulması, cezalandırılması veya dini, felsefi
veya siyasi inançları, milliyeti, ırkı veya ait olduğu nüfus grubuna
istinaden şüpheliyi başka şekilde etkileme amacıyla başlatılan bir
soruşturma için yapıldığı şüphesinin varlığında;
 b. Talebe uyulmasının, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 68 ve aynı
kanunun Madde 255, 1. Fıkrası temelindeki ilke ile bağdaşmayan bir
kovuşturma veya yargılamayla işbirliğini içerdiği sürece;
 c.
Talebin, şüphelinin Hollanda’da kovuşturulduğu fiillerin
soruşturulması amacıyla yapıldığı sürece.
o 2. Bir önceki maddenin a fıkrasında belirtildiği gibi bir şüphe için gerekçe olması
halinde talep Adalet Bakanı’na sunulur.

Madde 552m
o 1. Siyasi nitelikteki suç fiillerinin veya bununla ilgili olayların soruşturulmasına
yönelik talepler ancak Adalet Bakanının yetkilendirmesiyle bağlantılı olarak
yerine getirilir. Bu yetkilendirme ancak bir sözleşmeye dayanan talepler için Dış
İşleri Bakanı ile istişarede bulunarak verilebilir. Talebe ilişkin karar, talep eden
devletin makamlarına diplomatik kanallar aracılığıyla bildirilir.
o 2. 1. Fıkra; Terörizmin Bastırılmasına dair Avrupa Sözleşmesine (Antlaşma
Serileri, 1977, 53) taraf olan devlet makamlarından gelen taleplerde veya bu
Avrupa Sözleşmesi Madde 1 veya Madde 2’de geçen suç fiillerinin biriyle veya
Terörizmin Önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesiyle (Antlaşma Serileri 2006, 34)
ilgili bu sözleşmenin Avrupa Toplulukları üye devletleri arasında uygulanmasına
yönelik Anlaşmaya (Antlaşma Serileri, 1980, 14) taraf olan devlet
makamlarından veya 16 Ekim 2001 tarihinde Lüksemburg’da yapılan Avrupa
Birliği Üye Devletleri arasında Cezai Meselelerde Karşılıklı Yardım Sözleşmesi
(Anlaşma Serileri, 2001, 187) Protokolüne taraf olan devlet makamlarından gelen
taleplerde uygulanmaz.
o 3. Harçlar, vergiler, gümrük, tüketim vergisi veya ilgili konularda, Devletin Vergi
İdaresi’ne uygunluğu önem arz ettiği taleplerde veya Vergi İdaresinin elindeki
verilerle ilgili talepler ya da görevlerini ifa ederken bu hizmeti yapan personelin
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha3
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
öğrendiği talepler, ancak Adalet Bakanının yetkisiyle yerine getirilir. Bu yetki,
yalnızca bir sözleşmeye dayanan talepler için ve ancak Maliye Bakanı ile istişare
edildikten sonra verilir.

Madde 552n
o 1. Savcı, uygunluğa tabi olan ve bir sözleşmeye dayanan ve yabancı bir adli
makamdan gelen talebi, aşağıdaki hallerde yetkili hakime iletir:
 a. Gönüllü olarak mahkeme huzuruna çıkmaya ve istenen beyanda
bulunmaya hazır olmayan şahısların sorgulanmasını içeriyorsa;
 b. Tanığın veya bilirkişinin yabancı adli makamı tarafından veya
denetiminde video konferans ile incelenmesinde işbirliğini içeriyorsa;
 c. Yeminli beyana yönelik açıkça bir talep olması veya talebin mahkeme
önünde yapılması halinde;
 d. İstenilen sonuca ulaşma amacıyla delil parçalarını elde etmek için
gerekli olması halinde.
o 2. Bir önceki fıkrada belirtilen durumlar dışında, savcı yabancı adli makamdan
gelen talebi yetkili hakime iletebilir.
o 3. Talep, yetkili tahkikat hakiminden beklenen faaliyetleri belirten bir yazılı talep
ile ibraz edilir.
o 4. Bir önceki fıkrada belirtilen talep, her zaman geri çekilebilir.

Madde 552o
o 1. Madde 552n, 3. Fıkrada belirtilen istek, uygunluğa tabi olan ve bir sözleşmeye
dayanan bir talebin yerine getirilmesi amacıyla yapıldığı sürece, aşağıdakilerle
ilgili ön adli soruşturma başlatılması isteğiyle aynı yasal sonuçları doğurur:
 a. Yetkili tahkikat hakiminin, kendisi tarafından incelenecek şüpheli,
tanık ve bilirkişilerle ilgili yetkileri ile iadeyi veya delil parçalarının
transferinin emredilmesi ile soruşturmanın yararına tedbirlerin alınması,
DNA testinin yaptırılması ve bu amaçla hücre materyalinin alınmasının
emredilmesi, arama yapma ve delil parçalarına el koyma ile ilgili
yetkileri;
 b. Savcının yetkileri;
 c. Yetkili tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak şahısların hak ve
görevleri;
 d. Bir avukatın desteği;
 e. Mahkemedeki kayıt memurunun faaliyetleri.
o 2. 1. Fıkradan uzaklaşılması durumunda, Madde 552n, 3. Fıkrada belirtildiği
şekilde, uygunluğa tabi olan ve bir sözleşmeye dayanan ve yabancı bir adli
makamdan gelen talebin yerine getirilme amacıyla, bir tanığın veya bilirkişinin
hakim tarafından veya onun denetiminde video konferans aracılığıyla
incelenmesinde işbirliği amacıyla yapılan bir istek; Madde 190, 1. ve 4. fıkralar
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha4
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
o
o
ve 191,1 ve 4, Madde 210, 1. fıkra 2. Cümle, Madde 213, 214, 215, 217 ila 219a,
221ila 225, 226, 226a, 1. fıkra, 226c, 1. fıkra, Madde 226f ve 236’nın
uygulanmasıyla ilgili ön adli soruşturma başlatma talebiyle aynı hukuki sonuçları
doğurur.
3. Bu maddenin 1. Fıkrası uyarınca el konabilecek olan delil parçası, adli
yardımın talep edildiği fiilin Hollanda’da işlenmesi ve bu fiilin talep eden ülkeye
iadeye sebebiyet vermesine sebep olan delil parçasıdır.
4. Geçerli sözleşme aksini öngörmediği taktirde, bir önceki fıkrayla bağlantı
olanlar haricinde, adli yardımlaşma talebine uyulması için hiçbir zorlayıcı tedbir
kullanılamaz.

Madde 552oa
o 1. Yabancı makamdan gelen ve uygunluğa tabi olan ve bir sözleşmeye dayanan
talebin izin verdiği ölçüde Madde 126l, 126m, 126nd, 6. fıkra, 126ne, 3. fıkra,
126nf, 126ng, 126s ve126t, 126ue, 3. fıkra, 126uf, 126ug, 126zf, 126zg, 126zn, 3.
fıkra, 126zn ve126zo’da açıklanan yetkiler yerine getirilebilir.
o 2. I. Kitabın IV ila Vc ve Ve başlıklarında açıklanan diğer yetkiler yerine
getirilebilir ve uygunluğa tabi olan yardım talebi izin verdiği sürece Madde 126ff
uygulanabilir.
o 3. Geçerli sözleşmede aksi belirtilmedikçe, adli yardım talebine uymak için IVa
ila Vc arasındaki ve Ve başlıklarında açıklanan yetkiler kullanılamaz ve önceki
fıkralarla bağlantılı olanlar dışında, Madde 126ff uygulanamaz.
o 4. Savcı, resmi raporları ve Madde 126l, 126m, 126nd, 6. fıkra, 126ne, 3. fıkra,
126nf, 126s, 126t, 126ue, 3. Fıkra ve 126uf ‘de açıklanan yetkilerin
uygulanmasıyla elde edilen diğer eşyaları, mahkemenin izin verdiği ölçüde ve
geçerli sözleşmeyi dikkate alarak, yabancı makamlara ibraz edebilir.
o 5.Madde126aa, 2. Fıkra ile 126bb ila 126dd birbiriyle paralel uygulanır. Madde
126cc yalnızca resmi raporlar ve diğer ilgili eşyaların yabancı makamlara ibraz
edilmemsi halinde uygulanır. Savcı, ilgili tarafın kendisiyle alakalı resmi raporları
ve diğer eşyaları istediği zaman inceleyebilmesini sağlar.

Madde 552ob
o 1. Sözleşmenin öngördüğü ölçüde, yabancı makamın talebi üzerine diğer ülkeyle
doğrudan aktarma amacıyla iletişim dinlenebilir. Bu noktada Madde 126m, 1.
Fıkrası ve Madde 126 t, 1. Fıkrası birbiriyle paralel uygulanır.
o 2. Dinlenen ve doğrudan aktarılan iletişimin, Hollanda topraklarındaki bir iletişim
kullanıcısı ile ilgili olması durumunda dinlenen iletişimden elde edilen verilerin
aktarılmasıyla ilgili aşağıdaki koşullar uygulanır:
 a. Bu verilerin, tanık olarak beyanının içeriği sorulduğunda Madde 218
temelinde delil sunmaktan muafiyet talep edebilecek bir şahıs tarafından
veya bu şahsa yapılan beyanları içermesi durumunda söz konusu veriler
kullanılmaz ve bunların imha edilmesi gerekir ve
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha5
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
b. Veriler yalnızca adli yardım talebinin yapıldığı bağlamda cezai
soruşturmalar için kullanılabilir ve verilerin herhangi bir başka amaçla
kullanılması için önceden rızanın istenmesi ve alınması gerekir.
3. Madde 126bb paralel olarak uygulanır.

o

Madde 552oc
o 1. Başka devletin yetkili makamlarından gelen ve Hollanda topraklarında bulunan
birinin telefonunu veya iletişimini dinleme niyetini taşıyan ve sözleşmeye
dayanan bir tebligat, bu amaçla görevlendirilen savcıya Vekiller Kurulu
tarafından derhal iletilir.
o 2. Savcı, tebligatı derhal, yabancı yetkili makamlar tarafından telefon veya
iletişimi dinlemeye yetki verilmesini içeren yazılı talebi yetkili tahkikat hakimine
sözleşmede belirlenen süre içerisinde iletir.
o 3. Yetkili tahkikat hakimi, geçerli sözleşme hükümlerini veya Madde 126m veya
126t’deki hükümlere uyulmasını dikkate alarak taleple ilgili karar verir.
o 4. Yetki verilmesi halinde savcı, geçerli sözleşmede belirlenen süre içerisinde
tebligatı gönderen makamlara, Hollanda topraklarındaki bir kullanıcının
telefonunu veya iletişimini dinleme niyetini kabul ettiğini bildirir. Yetkili tahkikat
hakiminin koyduğu şartlar bunun için geçerli olmakla birlikte kullanıcının
Hollanda topraklarında bulunduğu esnada iletişiminin dinlenmesinden elde edilen
veriler için de geçerlidir. Bunlar:
 a. Bu verilerin, tanık olarak beyanının içeriği sorulduğunda Madde 218
temelinde delil sunmaktan muafiyet talep edebilecek bir şahıs tarafından
veya bu şahsa yapılan beyanları içermesi durumunda söz konusu veriler
kullanılmaz ve bunların imha edilmesi gerekir ve
 b. Veriler yalnızca adli yardım talebinin yapıldığı bağlamda cezai
soruşturmalar için kullanılabilir ve verilerin herhangi bir başka amaçla
kullanılması için önceden rızanın istenmesi ve alınması gerekir.
o 5. Yetkinin verilmesi halinde Madde 126bb ile paralel olarak uygulanır.
o 6. Yetkinin verilmemesi halinde, savcı geçerli sözleşmede belirtilen süre
içerisinde tebligatı gönderen yetkililere, telefon veya iletişimi dinleme niyetine
mutabık olmadığını bildirir ve gerektiği taktirde, dinlemenin derhal
sonlandırılmasını talep eder.
o 7. Hali hazırda başlamış olan bir dinlemeyle ilgili 6. Fıkrada belirtildiği şekilde
beyanda, kullanıcının Hollanda topraklarında bulunduğu sürede iletişiminin
dinlenmesinden elde edilen verilerin, özel durumlarda ve geçerli sözleşme
dikkate alınarak Adalet Bakanı tarafından kullanımına izin verilmemesi halinde,
söz konusu veriler kullanılmaz ve imha edilmesi gerekir.

Madde 552p
o 1. Yetkili tahkikat hakimi, kendisi tarafından yapılan incelemelerin resmi
kayıtlarını ve diğer faaliyetlerin kayıtlarını ekledikten sonra bunların mümkün
olan en kısa sürede savcıya geri gönderilmesini talep eder.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha6
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
o
o
o
2. Tektik hakiminin el koyduğu delil parçaları ve kendisinde bulunan ve verilerin
kaydedildiği, ceza usulüne istinaden yetkilerin kullanılmasıyla toplanan verilerin
bulunduğu veri taşıyıcısı, mahkemenin izin verdiği ölçüde ve geçerli sözleşmeyi
dikkate alarak savcıya iletilir.
3. El konulan delil parçaları üzerinde hak sahibi olan şahısların Hollanda’da
ikamet etmesi muhtemel değilse, bir önceki fıkraya uyulması için gereken rıza,
yabancı makamlara ibraz edilen belgelerin cezai usullerde gerekli şekilde
kullanıldıktan hemen sonra iade edilmesi koşuluyla gösterilir.
4. Madde 116 ila 119, 552a ile 552ca ila 552e ve bunların hükümlerine uyulması,
fıkra 1 ila 3’te belirtilen hususlarla paralel olarak geçerlidir. Bu maddenin 2.
Fıkrasında gereken rızanın gösterilmesinde yetkili mahkeme, söz konusu
maddeler hususunda yetkili mahkemenin yerini alır.

Madde 552q
o 1. Adli yardım talebine uyulması için üçüncü taraflara belgelerin tebliğ ve ibraz
edilmesi, benzer kapsamda Hollandaca belgelerin tebliğ ve ibraz edilmesiyle ilgili
yasal düzenlemelerin ilgili şekilde uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
o 2. Uygunluğa tabi olan bir talepte acil bir tercih söz konusu ise, belgelerin tebliği
veya ibrazı, muhataba şahsen mümkün olabildiğince gerçekleştirilir.

Başlık XI. Ceza usulü ile ilgili kararların karşılıklı olarak tanınması ve tenfizi

Kısım 1. Ceza muhakemesi ile ilgili yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve
tenfizi

Madde 552jj
o 1. Başka bir Avrupa Birliği üye devletinin yetkili makamı tarafından verilen ve 2.
Fıkrada bahsedilen emirler, Hollanda’da tanınabilir ve tenfiz edilebilir.
o 2. Hollanda topraklarında bulunan eşyaların haciz emirleri, kararı veren üye
devletin kanunu uyarınca aşağıdaki hallerde tanıma ve tenfize tabidir:
 a. Kanunsuz yollardan elde edilen menfaatleri göstermek, aydınlatmak
veya açığa çıkarmaya hizmet edebilirse;
 b. Müsadere edilebilir veya tedavülden kaldırılabilirse;
 c. Kanunsuz yollardan elde edilen menfaatin ortadan kaldırılmasıyla ilgili
bir yaptırıma başvurma hakkını onaylamaya hizmet edebilirse.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha7
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.

Madde552kk
o 1. Kararı veren üye devlet makamlarının çıkardığı emre, bu amaca yönelik genel
idari tedbirin belirleyeceği şekle uygun hazırlanmış ve konuyla ilgili eksiksiz
belge eklenir.
o 2. Ayrıca, emre aşağıdaki hususları gerektiren bir adli yardım talebi eşlik eder:
 a. Haczin hakikatin açığa çıkarılması amacını taşıdığı sürece, haciz
emriyle ilgili eşyanın, kararı veren üye devlet makamlarına teslim
edilmesi;
 b. Haciz emriyle ilgili eşyanın müsaderesi veya tedavülden kaldırılması;
 c. Haciz emrinin verilmesiyle bağlantılı ve kanunsuz yollardan elde edilen
menfaatin ortadan kaldırılması.
o 3. 2. Fıkradan uzaklaşılması durumunda, kararı veren üye devlet makamları ibraz
edilecek belge üzerinde, 2. Fıkrada belirtilen talep ve talebin ne zaman
sunulacağıyla ilgili beklentileriyle birlikte, haczedilen eşyaların Hollanda’da
tutulduğunu gösterir.
o 4. Belgenin ibraz edilmemesi, eksik olması veya açıkça emirle bağlantılı
olmaması halinde savcı, kendi belirlediği makul süre içerisinde kararı veren üye
devlet makamlarına belgeyi sunma, destekleme veya iyileştirme fırsatı verir.
Savcı, belgenin eşdeğer bir belgeyle değiştirilmesine karar verebilir. Emrin
uygulanması için gereken bilgiler farklı yoldan elde edilmişse, savcı belgenin
ibrazına gerek olmadığına karar verebilir.
o 5. Emrin ve ilgili belgelerin savcıya gönderilmemesi halinde, söz konusu evrak
muhatap tarafından derhal savcıya iletilir. Muhatap, kararı veren üye devletin
yetkili makamlarını bu durumla ilgili bilgilendirir.

Madde 552ll
o 1. Tanıma ve tenfize tabi olan bir emir, Madde 552nn’nin hükümleri uyarınca
savcı tarafından tanınır ve tenfiz edilir.
o 2. Savcı yalnızca aşağıdaki hallerde tenfizi reddedebilir:
 a. Madde 552kk, 4. Fıkrada belirtilen sürenin bitiminden sonra belgenin
ibraz edilmemesi, eksik olması veya kararla açıkça uyumlu olmaması.
 b. Emrin tanınması ve tenfizinin, Hollanda kanunları gereğince bir
imtiyaz veya dokunulmazlıkla bağdaşmaması;
 c. Madde 552kk, 2. Fıkrada geçen talebe uygunluğun, Ceza Kanunu
Madde 68 ve aynı kanunun Madde 255, 1. Fıkrasının temelini oluşturan
ilke ile bağdaşmayan bir kovuşturma veya yargılamada işbirliğini
gerektirmesi;
 d. Emrin, Hollanda’da işlenmiş olması halinde suç sayılmayacak bir fiil
ile ilgili başlatılan bir soruşturma için verilmiş olması;
 e. Madde 552kk, 2. Fıkrada bahsedilen talebin yerine getirilemeyeceğinin
hızla açık hale gelmesi.
o 3. Bir emrin tenfizi, 2. Fıkra kısım d temelinde, emre konu olan fiilin, genel idari
tedbirle belirlenen fiil ve fiil türleri listesinde bahsedilmesi veya bu kapsama
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha8
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
o
girmesi halinde, reddedilmez ve bu fiil kararı verene üye devletin kanunu
uyarınca en az üç yıllık hapis cezası alır.
4. Savcı, derhal ve mümkünse emri aldıktan sonraki 24 saat içinde tanıma ve
tenfize karar verir. Kararı veren üye devlet makamlarını, tanıma ve tenfiz kararı
ile ilgili derhal bilgilendirir. Bu bildirim, savcının kararın tenfizini 2. Fıkraya
dayanarak reddetmesi halinde mutlaka yazılı olarak, sebepleriyle birlikte yapılır.

Madde 552mm
o 1. Savcı, aşağıdaki hallerde emrin tenfizini askıya alabilir:
 a. Devam eden cezai soruşturmanın çıkarlarının kararın tenfizinin aksine
olması;
 b. Emre konu olan eşyaya el koyma amacıyla başlatılan cezai soruşturma
bağlamında hali hazırda bir karar alınmış olması;
 c. Emrin, Madde 552jj, 2. Fıkranın b veya c bendinde belirtilen bir emir
olması ve kararın, emre konu olan eşyaya el konması ile ilgili b bendinde
yer alan bağlamdan farklı bir bağlamda alınmış olması ve bu kararın cezai
soruşturma bağlamında hacizle ilgili Hollanda kanuna göre öncelik teşkil
etmesi.
o 2. Savcı tenfizi askıya alması durumunda, bunu derhal yazılı olarak,
gerekçeleriyle ve mümkünse beklenen askıya alma süresi ile birlikte kararı veren
üye devlet makamlarına bildirir.
o 3. Askıya alma gerekçelerinin geçerli olmadığı anda emir tenfiz edilir. Kararı
veren üye devlet makamları derhal bu durumla ilgili yazılı olarak bilgilendirilir.
o 4. Savcı, karar veren üye devlet makamlarını, el konulacak eşya ile ilgili alınan
tüm kısıtlayıcı tedbirlerle ilgili bilgilendirir.

Madde 552nn
o 1. Haciz kararının tenfizi, I. Kitap, 3. Kısım, IV. Başlığın ilgili şekilde
uygulaması ile savcı veya tektik hakiminin talimatları üzerine gerçekleştirilir,
o 2. Emrin tenfizi için savcı, kararı veren üye devletin makamları tarafından
gösterilen usulü gereklilikleri olabildiğince ve Hollanda kanunları ile çatışmadığı
sürece gözetir.
o 3. Kararı veren üye devlet makamları, el konacak eşyanın bulunduğu yeri
yeterince açık şekilde göstermediği takdirde, savcı bu makamlardan ek bilgi ister.
o 4. Emrin tenfizi için ceza muhakemesi ile ilgili diğer yetkilerin kullanılması
gerektiği taktirde, bu yetkiler yalnızca sırasıyla bu kanun Madde 552o veya Ceza
Kararlarının (Transfer) Tenfizi Yasası Madde 13a uyarınca uygulanabilir.
o 5. Madde 117, 1 ila 4. Fıkralar, 1. Fıkradaki yetkinin ancak kararı veren üye
devlet makamları ile istişare edildikten sonra verileceği hükmünü taşır.
o 6. Savcı, aşağıdakiler gerçekleştiği taktirde kararı veren üye devlet makamlarına
derhal yazılı olarak bildirimde bulunur:
 a. Emrin tenfizi;
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha9
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.


b. Ceza muhakemesi ile ilgili yetkilerin kullanılmasının emrin tenfizi için
gerekli olması;
c. El konulacak eşyanın zarar görmesi veya kararı veren üye devlet
makamlarınca gösterilen yerde bulunmaması veya üçüncü fıkradaki
bilgilere rağmen el konulacak eşyanın bulunduğu yerin, kararı veren üye
devlet makamlarınca yeteri kadar açık şekilde gösterilmemesi.

Madde 552oo
o 1. Hakimin, emrin esasını inceleme sürecine girmemesi koşuluyla Madde552a,
552c ile 552d, 1. Fıkra ve 552e, 1. Fıkra paralel olarak uygulanır.
o 2. Bir şikâyet bildiriminde bulunulması veya adli işlemlerin başlatılması halinde,
savcı kararı veren üye devlet makamlarını, sırasıyla şikâyet bildiriminin veya adli
işlemlerin sebepleriyle birlikte derhal bilgilendirir. Hakim, sırasıyla şikâyet
bildirimine veya adli işlemlere karar verdiği anda, üye devlet makamları kararla
ilgili bilgilendirilir.

Madde 552pp
o 1. Haciz, en az Madde 552kk, 2. Fıkrada belirtilen taleple ilgili kara verilene
kadar sürer ve bu karar aşağıdaki durumlar dışında tenfiz edilir
 a. Haczin hali hazırda hakim talimatıyla sonlandırılmış olması;
 b. Kararı veren üye devlet makamlarının emri geri çektiklerini belirtmesi.
o 2. 1. Fıkranın b alt bendi uyarınca savcı, el konulan eşyanın derhal iadesini
emreder.
o 3. Kararı vere üye devlet makamlarıyla istişare ettikten sonra savcı haczin
süresini sınırlamak için koşullar koyabilir. Konulan koşullarla bağlantılı olarak
haczi sonlandırmadan önce üye devlet makamlarına bu niyeti ile ilgili yorum
yapma fırsatı tanır.

Madde 552qq
o 1. Savcı, mahkeme müsaade ettiği sürece, Madde 552kk, 2. Fıkra, a bendi
uyarınca geçerli sözleşmeyi dikkate alarak talebi yerine getirir. Buna paralel
olarak Madde 552ll, 3. Fıkra uygulanır.
o 2. El konan eşyalar üzerinde hakkı olan tarafın Hollanda’da ikamet etmemesi söz
konusu değil ise, 1. Fıkraya uyulması için gerekli olan izin, ancak bahse konu
eşyaların ceza muhakemesi ile ilgili gerekli kullanımından sonra derhal kararı
veren üye devlet makamlarına geri gönderilmesi koşuluyla verilir.
o 3. Şikâyet bildiriminin, 1. Fıkraya uyulması için gerekli izni vermeye yetkili
mahkeme kalemine sunulması koşuluyla, Madde 552a, 552ca, 552d, 1. Fıkra ve
552e, 1. Fıkra paralel olarak uygulanır.
Ceza Kararlarının Tenfizi (Transfer) Yasası
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
10
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.

Madde 13
o
o
o
o
1. Yabancı bir devletin, bir sözleşmeye dayanan talebini takiben, Ceza
Muhakemesi Kanunu, I. Kitap, Başlık IV, Kısım 9 uyarınca bu ülkede mevut
veya kanunsuz yollardan elde edilen menfaati belirlemek adına, talep eden
devletteki cezai soruşturmaya tabi kişiyle ilgili Hollanda’da bir cezai mali
soruşturma başlatılabilir.
2. Cezai mali soruşturma, ancak talepte bulunan devletteki şahsın şüphelenilen
fiil veya fillerinin Hollanda’da işlenmiş olması halinde başlatılabilir.
3. Cezai mali soruşturma esnasında Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 94, 2.
Fıkra ve Madde 94a, 2. Fıkra uyarınca eşyaların haczedilmesi, ancak talep eden
yabancı devletin müsaderenin veya kanunsuz yollardan elde edilen menfaatin
ortadan kaldırılmasını içeren bir yaptırımın uygulanmasına yönelik talepte
bulunacağı yönünde kuvvetli inancın olması durumunda gerçekleşir.
4. Savcı, cezai mali soruşturmanın kapandığı kararının bir nüshasını derhal
Bakanımıza gönderir. Aynı zamanda, talep eden yabancı devlete faydalı olacak
tüm bilgileri gönderir.

Madde 13a
o 1. Sözleşmede öngörülmesi halinde, eşyalara yabancı devletin talebi üzerine,
aşağıdaki şartlarda el konabilir:
 a. Müsadereyle sonuçlanan yaptırımın yabancı devlet kanunu uyarınca
uygulanabilmesi;
 b. Kanunsuz yollardan elde edilen menfaatin ortadan kaldırılması için
yabancı devletin kanunu uyarınca uygulanabilecek para ödeme
yükümlülüğüne başvurma hakkını korumak amacıyla veya
 c. Kanunsuz yollardan elde edilen menfaati gösterme amacıyla.
o 2. 1. Fıkranın a ve b bentlerinde bahsedilen haciz, ancak yabancı devletin,
talebinde sağladığı bilginin söz konusu devletin yetkili makamlarının haciz emri
verdiğini veya vermiş olacağını göstermesi ve bahse konu eşyanın kendi
topraklarında bulunması ve Hollanda kanunu uyarınca hacze müsaade edilmesi
halinde gerçekleşir.
o 3. 2. Fıkranın uygulanması için Hollanda kanunu uyarınca, yabancı devletin haciz
talebinde bulunduğu fiil veya fiillerin Hollanda’da işlenmiş olması halinde hacze
halinde izin verilir.
o 4. 1. Fıkranın a ve b bentlerinde belirtilen eşyanın haczi, ancak talep eden yabancı
devletin müsaderenin veya kanunsuz yollardan elde edilen menfaatin ortadan
kaldırılmasını içeren bir yaptırımın uygulanmasına yönelik talepte bulunacağı
yönünde sağlam sebeplerin olması durumunda gerçekleştirilebilir.

Madde 13b
o 1. Sözleşmenin öngördüğü ölçüde, yabancı devlet mahkemesinin kanunsuz
yollardan elde edilen menfaatin müsaderesi veya ortadan kaldırılması emri ile
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
11
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
o
benzer kapsamda bir emir vermesi durumunda eşyalara, yabancı devletin talebi
üzerine el konabilir.
2. 1. Fıkradaki haciz, ancak söz konusu fıkradaki emrin Hollanda’da kısa vadede
tenfiz edileceğine dair sağlam gerekçeler olması halinde gerçekleşebilir.

Madde 13c
o 1. Madde 13, Fıkra 3 ve Madde 13a, Fıkra 4, el konan eşyaların, müsadere
emrinin verilmesi ve uygulanması veya kanunsuz yollardan elde edilen menfaatin
ortadan kaldırılması amacıyla talep üzerine talep eden yabancı devlete teslim
edilemeyeceği anlamına gelmez. Bu amaçla, haczedilen eşyalar, geçerli sözleşme
dikkate alınarak mahkemenin müsaade etiği ölçüde, savcının takdirine bırakılır.
o 2. 1. Fıkraya uyulması için gerekli izin, yabancı makamlara verilen eşyaların iade
edilmesi koşuluyla, söz konusu eşyalar müsadere edilmişse veya kanunsuz
yollardan elde edilen menfaat gibi ortadan kaldırılmışsa dahi, Hollanda
Devletinin mülkiyetine geçeceği veya talep eden devletin, Bakanımızın
belirleyeceği miktarda ve eşyaların tümüne veya bir kısmına tekabül eden bir
meblağı Hollanda Devletine aktarılması koşuluyla verilir. Bakanımız, talep eden
devletin, söz konusu eşyaların bunlarla ilgili hak sahibi olan üçüncü bir tarafa
transfer edildiğini gösterdiği takdirde, üzerinde anlaşılan meblağda paranın
aktarılması talebinden vazgeçmeye karar verebilir.
o 3. Mahkeme daireleri tarafından verilecek izinle ilgili talep veya istek halka açık
gerçekleşecektir. Ceza Muhakemesi Kanunu 1. Başlık 6. Kısım hükümleri
geçerlidir.
o 4. Kararın tebliğ edilmesinden sonraki on dört gün içinde savcılık tarafından
temyiz başlatılabilir; kararın gönderildiği yazının tebliğinden sonraki on dört gün
içinde davanın diğer taraflarınca temyize gidilebilir.

Madde 13d
o 1. Yetkili tahkikat hakimi, Madde 13a ve 13b’de geçen hacizle ilgili yetkilidir ve
bu yetki, tahkikat hakimi ile sınırlı olmadığı sürece, her savcı ve savcı yardımcısı
yetkilidir. Savcının talebi üzerine yetkili tahkikat hakimi, ön adli soruşturma
temelinde kendisi için geçerli olan yetkileri kullanabilir.
o 2. Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 94b, 94c, 94d, 97-102, 103, 104-114, 116117a, 118, 118b, 119, 552a, 552c -552e ve 556’nın hükümleri paralel olarak
uygulanır.

Madde 13e
o 1. Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 552aa ve 552c’nin sırasıyla uygulanması
için hakim, kararın yabancı mahkeme tarafından ilan edilmesi halinde ilgili
tarafların haklarıyla ilgili yeni bir inceleme yapmaz. Ancak hakim aşağıdaki
hallerde yeni bir inceleme yapabilir:
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
12
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
a. Bu kararın Hollanda’da bulunan taşınmazlarla veya kayıt altına
alınmaya tabi olup Hollanda’da kayıtlı mülkiyetle ilgili haklara ilişkin
olması;
 b. Bu kararın Hollanda’da kurulmuş tüzel kişilerin geçerliliği,
hükümsüzlüğü veya dağılmasıyla veya aracılarının kararlarıyla ilgili
olması;
 c. Bu kararın, davanın gıyabında gerçekleştiği şahsın savunmasını
hazırlamayla ilgili makul süre içinde resmi olarak bilgilendirilmeden
verilmesi;
 d. Bu kararın Hollanda’da bu davayla ilgili ilan edilen önceki bir yargı
kararı ile bağdaşmaması;
 e. Bu kararın tanınmasının Hollanda’daki kamu düzeniyle bağdaşmaması.
2. Davaların, talep eden yabancı Devlet mahkemesinde derdest olması halinde,
ilgili tarafın haklarıyla ilgili yazılı ilgili tarafın haklarına ilişkin şikâyet veya iddia
kabul edilemez.

o

Madde 13f
o 1. Talep edilen yerine getirilmesi gereken bölgedeki savcı, bu kısımda belirtilen
taleplere bakmaya yetkilidir. İşlemlerin birden fazla bölgede yerine getirilmesi
gerekirse, savcı bu bölgelerin her birinde talebin tamamına bakmaya yetkilidir.
Talebin tamamına bakan savcı, talebin yerine getirilmesi için gerektiğinde diğer
adli bölgelerdeki savcılıklara müdahale etmeleri için çağrıda bulunur. Talebin
etkin şekilde tamamlanması adına savcı, talebi başka bir bölgedeki meslektaşına
yönlendirebilir.
o 2. Talepler, savcıya hitaben gönderilmediğinde, bu kısımda belirtilen talepler
derhal istenen işlemin yapılacağı veya talebin alındığı bölgedeki savcıya
gönderilir.
o 3. Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 552a’da belirtilen yazılı şikâyetler ile aynı
Kanunda Madde 552c’deki hukuki usuller, talebin tamamına bakan savcının
bulunduğu bölgedeki mahkeme nezdinde başlatılmalıdır.
Para cezalarının karşılıklı olarak tanınması ve tenfizine ilişkin Yasa 2008

Madde 6. (tanıma ve tenfize tabi yaptırımlar)
o 1.Aşağıdaki kararlar, Hollanda’da tanıma ve tenfize tabidir:
 A. Başka bir Avrupa Birliği üye devletindeki mali yaptırımla ilgili
kararlar:
 1°. Adli karar şeklindeyse;
 2°. Emir şeklindeyse;
 3°. Emre karşı temyizde alınan ve değiştirilemez adli karar
şeklindeyse.
 B. Başka bir Avrupa Birliği üye devletinde alınan ve aşağıdakilerle ilgili
müsadere kararları:
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
13
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
1°. Kanunsuz yollardan elde edilen menfaatin ortadan kaldırılması
için devlete belli bir meblağ para ödenmesi;
 2°. Bu yaptırımın hangi eşyalara uygulanacağına mahkemenin
karar vereceği müsadere.
2. 1. Fıkra, hüküm giyen tarafın gerçek kişi olması ve gelirinin, sermayesinin
veya daimi ikametinin Hollanda’da olması halinde geçerlidir. Hüküm giyen
tarafın tüzel kişi olması halinde, gelirinin veya sermayesinin ya da işletmesinin
Hollanda’da bulunması durumunda veya müsadere kararının verildiği eşyanın
Hollanda topraklarında bulunası durumunda geçerlidir.

o
İADE KANUNU
İade ve ceza işlerinde uluslararası yardımlaşmanın diğer türleri ile ilgili yeni düzenlemeler içeren
9 Mart 1967 tarihli kanun (Kanunlar ve Kararnameler Bülteni (Staatsblad) 139), 10 Eylül 1986
(Staatsblad 464) ve 12 Mart 1987 (Staatsblad 98) tarihli kanunlarla değiştirilmiştir.
BÖLÜM I
Tanımlar
Kısım 1
Bu Kanunda, aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
Bakan: Hollanda Adalet Bakanı (bundan sonra Adalet Bakanı olarak anılacaktır);
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
14
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
İade: Şahsın, başka bir devlette kendisiyle ilgili olan cezai soruşturma veya söz konusu devlette
kendisine verilen ceza veya ceza niteliğinde olmayan bir emrin uygulanması amacıyla
Hollanda’dan çıkarılarak başka devletin makamlarına teslim edilmesi;
Yabancı: Hollanda vatandaşı olmayan ve herhangi bir kanun hükmü uyarınca Hollanda vatandaşı
muamelesi görmeyen her şahıs;
İadesi istenen şahıs: Yabancı bir Güç tarafından iadesi talep edilen şahıs;
Talep eden devlet: İade talebinde bulunan Devlettir.
BÖLÜM II
İade ile ilgili koşullar
Kısım 2
İade, bir sözleşmeye uyulması haricinde gerçekleşmez.
Kısım 3
Bu Kanunun dışına çıkan bir sözleşmenin onay için Yasama Meclisine sunulması halinde, aynı
anda mevcut Kanunu değiştirmek üzere bir Kanun Tasarısı sunulur.
Kısım 4
(1)
(2)
Hollanda vatandaşları iade edilmez.
Kendisiyle ilgili cezai soruşturma için bir Hollanda vatandaşının iadesi talep edildiğinde
1. Fıkra uygulanmaz ve Adalet Bakanının kanaatine göre, şahsın talep eden devlette
askıya alınmamış hapis cezasına mahkum edilmesi yönünde yeterli garanti varsa,
iadesine izin verilen suçlar için şahsın mahkumiyetinin Hollanda’da infazına izin verilir.
Kısım 5
(1)
İade, yalnızca aşağıdaki amaçlar için yerine getirilebilir:
(a)
(b)
İadesi istenen şahsın gerek talep eden devlet gerekse Hollanda kanunları uyarınca bir yıl
veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suç işlediği şüphesiyle talep eden devlet
makamları tarafından cezai soruşturmanın başlatılması.
İadesi istenen şahsın madde (a)’da atıfta bulunulan bir suç için talep eden devletin
topraklarında infaz edilecek dört ay veya daha fazla hapis cezasının bulunması.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
15
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(2)
Bir önceki fıkranın amaçları doğrultusunda, Hollanda kanunları uyarınca
cezalandırılabilen bir suçun, Hollanda hukuk düzeninin aynı şekilde ihlal edilmesinin
Hollanda kanunu uyarınca cezalandırılabilir olması halinde, talep eden devletin hukuk
düzenini ihlal eden bir suçu kapsadığı kabul edilir.
(3)
1. Fıkranın (b) maddesi uyarınca hapis cezasının gıyaben verilmesi halinde iadeye ancak
istenen şahsın kendini savunması için yeterli fırsat verilmiş veya verilecek olması
durumunda izin verilir.
Kısım 6
Kısım 5’te belirlenen asgari bir yıl ve dört aylık süreler, Belçika veya Lüksemburg’a iade için
geçerli değildir.
Kısım 7
Bu Kanunun amacı uyarınca:
(a)
Cezaya ek olarak veya cezanın yerine mahkeme tarafından verilmiş ve şahsı
özgürlüğünden mahrum eden ve ceza niteliğinde olmayan tedbirler, hapis cezası ile
eşitlenir;
(b)
Müebbet veya belirsiz süreliğine hapis cezaları ((a) uyarınca atıfta bulunulan ceza
niteliğinde olmayan tedbirler de dahil) bir yıldan fazla hapis cezası ile eşitlenir.
Kısım 8
İade talep edilen suçun, talep eden devletin kanunu uyarınca idam cezasını taşıması halinde,
iadesi istenen şahıs, Adalet Bakanının bu cezanın yürütülmeyeceğine dair yeterli garanti olduğu
kanısını taşımaması halinde iade edilmez.
Kısım 9
(1)
İadesi istenen şahsın iadesi, aşağıdakilerle ilgili suçlarda yerine getirilmez:
(a)
İade talebine karar verildiği esnada şahsa karşı devam eden cezai işlemlerin bulunması;
(b)
Yenilenen kovuşturmanın Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 255, 1. ve 2. Fıkraları
(c)
(d)
temelinde engel teşkil etmesi halinde cezai işlemlerin Hollanda’da devam etmekte
olması;
Şahsın beraat etmesi veya isnat edilen suçların bir Hollanda mahkemesinin kesin
kararıyla reddedilmesi veya başka mahkemenin bu meyanda benzer geri döndürülemez
kararı olması;
Aşağıdaki hallerde şahsın bir mahkemenin kesin kararıyla hüküm giymesi:
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
16
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
1.
2.
3.
4.
(e)
Hükmün veya verilen emrin hali hazırda infazı veya
Böyle bir hüküm veya emrin ivedilikle infazının sağlanamaması veya
Hükmün, cezayı veya ceza niteliğinde olmayan emri uygulamadan suçlu bulma
bulgularını taşıması veya
Kesin kararın bir Hollanda mahkemesinden çıkması ve iade yetkisinin bu durumda
sözleşmeyle saklı tutulmaması;
Kovuşturmanın veya iadenin bir cezanın veya ceza niteliğinde olmayan emrin infazı için
talep edilmesi halinde, cezalandırmanın Hollanda yasası uyarınca zaman aşımıyla
engellenmiş olması.
(2)
Adalet Bakanının iade talebinin yerine getirilmesine karar verdiği anda kovuşturmanın
sonlandırılmasını emretmesi durumunda, giriş kısmında ve yukarıdaki fıkranın (a)
maddesinde istisnaya gidilir.
(3)
Hollanda’daki kovuşturmanın, Ceza Kanunu Madde 2-8 sebebiyle uygulanamaz olması
veya yurtdışında yargılanma tercihi yapılması halinde sonlandırılması durumunda, giriş
kısmına ve 1. Fıkranın (b) maddesinde istisnaya gidilir.
Kısım 10
(1)
Adalet Bakanının kanaatine göre, talebin yerine getirilmesi halinde iadesi istenen kişinin
kovuşturulacağına, cezalandırılacağına veya aksi taktirde dini veya siyasi inancı, milliyeti
veya ırkı veya ait olduğu nüfus sebebiyle zarar göreceğine inanmak için sağlam
gerekçeler olması halinde iade gerçekleştirilmez.
(2)
Adalet Bakanının kanaatine göre, iadenin sonuçlarının istenen şahsın genç, yaşlı veya
hasta olması sebebiyle daha büyük zorluk yaratacağını düşünmesi halinde iade
gerçekleştirilmez.
Kısım 11
(1)
Siyasi niteliği olan suçlar ve bununla bağlantılı suçlar için iade gerçekleştirilmez.
(2)
Devlet Başkanının veya Kraliyet Ailesi mensuplarından birinin hayatına veya
özgürlüğüne kastetme, yukarıdaki fıkranın hükümleri uyarınca siyasi nitelikte suç olarak
görülmez.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
17
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(3)
İlk fıkra, Terörizmin Bastırılmasına dair Avrupa Sözleşmesi Madde 1’de tanımlanan
suçlardan biri için benzer durumda suçun siyasi niteliğinden ötürü Hollanda’ya iadeyi
reddetmemekle yükümlü olan bir devlete iadede uygulanmaz.
(4)
Hollanda genel ceza kanunu uyarınca re'sen takibi gereken suçlar kapsamına girmeyen
askeri hukuk kapsamındaki suçlar ile mali suçlar sözleşmede özellikle öngörülmediği taktirde
iadeye temel teşkil etmez.
(5)
Askeri hukukla ilgili yukarıdaki fıkranın hükümleri Belçika veya Lüksemburg’a iadede
uygulanmaz.
Kısım 12
(1)
Adalet Bakanının açıkça rızası dışında, iadesi istenen şahsın, iadesinden önce işlediği
suçlar ve iadeyle ilgili olmayan suçlara istinaden kovuşturulmayacağı,
cezalandırılmayacağı veya şahsi özgürlüğünün kısıtlanmayacağı genel koşulu haricinde,
iade gerçekleştirilmez.
(2)
(a)
Adalet Bakanı, aşağıdaki hususlarla ilgili yukarıdaki maddeye istinaden rıza gösterebilir:
İadesi istenen şahıs, geçerli sözleşme sebebiyle rıza gösteren devlete iade edilebileceği
suçlar;
(b)
Gerek rıza talep eden devletin gerekse Hollanda kanunları uyarınca cezalandırılabilir
olması kaydıyla diğer suçlar ve bununla ilgili iade ihtimalinin bu Kanunun 8-11.
Kısımlarınca engellenmemesi.
(3)
Bununla birlikte, iadesi istenen kişinin, Adalet Bakanının açıkça rızası olmadan,
iadesinden önce işlediği suçlara istinaden üçüncü bir devletin makamına verilmeyeceği
genel koşulu dışında iade gerçekleştirilmez. Bu tür rıza, iadesi istenen kişinin Hollanda
tarafından üçüncü bir devlete iade edilebileceği suçlar için gösterilebilir.
(4)
1. Ve 3. Fıkralarda bahsedilen rıza talebiyle ilgili Adalet Bakanının kararı, sözleşmede
başka şekilde öngörülmediği taktirde, söz konusu talepte bulunan devlete diplomatik
kanallar aracılığıyla iletilir.
(5)
Sözleşmede öngörüldüğü ölçüde, 1. ve 3. Fıkralarda bahsedilen rızaya; iadesi istenen
şahsa, rıza talebinde bulunan devletin topraklarını terk etmesi için iadesinden sonra en az
otuz günlük bir süre verilmesi halinde gerek duyulmaz.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
18
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(6)
Belçika ve Lüksemburg’la ilgili, yukarıdaki maddede belirtilen durumlardaki istisnalar,
sözleşmede öngörülmüştür.
BÖLÜM III
İade usulü
KSIM A – Geçici tutuklama
Kısım 13
(1)
Sözleşmede öngörüldüğü ölçüde, aşağıdaki kısımda tanımlandığı şekilde, diğer devletin
yetkili makamının talebi üzerine, iade talebinin söz konusu devlet tarafından kısa sürede
yerine getirileceği beklentisinde olmak için sağlam sebepler varsa, yabancının
Hollanda’da geçici olarak tutuklanması emredilebilir.
(2)
Geçici tutuklama, aşağıdaki hallerde talep edilmesi durumunda emredilebilir:
(a)
Yabancının, Hollanda kanunu uyarınca tutuklu bulunduğu bir suçla ilgili başlatılan cezai
soruşturmayla bağlantılı olarak;
(b)
Kısım 7 (a)’da bahsedilen hapis cezasını veya ceza niteliğinde olmayan emri geçerli
kılmak amacıyla;
(c)
(3)
(a) ve (b)’de öngörülen haller dışında yabancının yurdu olmaması veya Hollanda’da
ikametinin bulunmaması.
Yerine getirilebilecek geçici tutuklama talebinin, Sözleşme Madde 13, 5. Fıkrada geçen
devlet tarafından, Hollanda’ya iniş yaptıktan sonra uçağın pilotu tarafından teslim edilen
bir yabancıyla ilgili olarak Uçakta İşlenen Suçlar ve diğer Fiillere dair Sözleşme Madde
9, 1. Fıkraya istinaden veya yabancının, Hollanda’ya geldiği uçakta söz konusu sözleşme
Madde 11, 1. Fıkrada geçen fiili işlediğinden şüphelenilmesi halinde daha önceden talep
edilmesi koşuluyla yabancının geçici olarak tutuklanması emredilebilir.
Kısım 14
(1)
Herhangi bir savcı veya savcı yardımcısı, kısım 13 uyarınca bir yabancının geçici olarak
tutuklanmasını emredebilir.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
19
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(2)
Geçici olarak tutuklandığı yirmi dört saat içinde yabancı, geçici tutuklama müzekkeresi
çıkaran savcının veya yardımcısının huzuruna çıkarılır.
(3)
Yabancıyı dinledikten sonra savcı veya yardımcısı, yabancının geçici tutukluluğundan
itibaren kırk sekiz saat tutuklu kalmasını hükmedebilir. Savcı yardımcısı, emrini
mümkün olan en kısa sürede savcıya yazılı olarak bildirir.
(4)
Tutukluluk süresi savcı tarafından bir seferlik kırk sekiz saate çıkarılabilir.
(5)
Yabancı, savcı tarafından herhangi bir zamanda salıverilebilir. Tutukluluk süresi
uzatılmamışsa, geçici tutuklama müzekkeresini çıkaran savcı yardımcısı da bu yetkiye
sahiptir.
Kısım 15
(1)
Yabancının tutuklu bulunduğu bölge mahkemesinde ceza işlerine bakan soruşturma
hakimi, söz konusu bölge mahkemesindeki savcının talebi üzerine Kısım 14 uyarınca
yabancının daha uzun süre tutuklu kalmasını emredebilir.
(2)
Yukarıdaki fıkra uyarınca, soruşturma hakimi emir vermeden önce mümkünse yabancıyı
dinler.
Kısım 16
(1)
Tutukluluğu Kısım 15 uyarınca soruşturma hakimi tarafından emredilen bir yabancı,
diğer sebeplerle özgürlüğünden daha fazla mahrum bırakılma ihtimaline tabi olarak
salıverilir:
(a)
Bu durumun, bölge mahkemesi tarafından emredildiği anda, soruşturma hakimi veya
savcının re'sen veya yabancının ya da temsilcisinin talep etmesi halinde;
(b)
Geçerli sözleşmeye göre süre sona erdiğinde geçici tutuklamayı iade talebi izlemelidir,
henüz böyle bir talepte bulunulmaması halinde;
(c)
Tutukluluğunun yirmi gün sürmesi halinde.
(2)
Kısım 13, 3. Fıkranın geçerli olduğu hallerde, önceki (b) ve (c) fıkralarındaki süreler,
yabancının salıverilmesi gereken süre dolduktan sonra dört gün uzatılır.
Kısım 17
Adalet Bakanı, 13-16. Kısımlardaki tüm hükümlerle ilgili verilen her karardan bilgilendirilir.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
20
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
KISIM B – İade talebini ele alma usulü
Kısım 18
(1)
İade talebi, ancak bu kısmın aşağıdaki maddelerinde belirtilen gereklilikleri karşıladığı
taktirde dikkate alınır.
(2)
Talep, yazılı olarak ya diplomatik kanallardan ya da geçerli sözleşme maddelerinin
elverdiği ölçüde doğrudan Adalet Bakanına yapılır.
(3)
(a)
Taleple birlikte aşağıdakiler de ibraz edilmelidir:
İadesi istenen kişiyle ilgili infazı mümkün cezai hükmünün aslı veya onaylı nüshası veya
talep eden devletin yetkili makamlarınca çıkarılmış tutuklama müzekkeresi veya
ilgili devletin yasası uyarınca ve iadenin talep edildiği suçlarla ilgili aynı kanun
hükmünde olan evrak,
Suçun işlendiği zamanı ve yeri olabildiğince net gösteren ve iadenin talep edildiği suçla
ilgili açıklama;
Geçerli kanun hükümlerinin metni veya yazısız hukukun geçerliliği durumunda, talebin
değerlendirilmesini sağlayacak böyle bir yazısız hukukla ilgili yeterli açıklama;
İadesi istenen şahsın kimlik tespiti için gereken bilgi ve bu konuyla ilgili şüphe olması
(b)
(c)
(d)
halinde milliyeti.
Kısım 19
Adalet Bakanı, ibraz edilen belgelerin Kısım 18’deki gereklilikleri veya geçerli sözleşmedeki
başka gereklilikleri karşılamadığına kanaat getirmesi halinde, talep eden devlet makamlarına
kendi belirleyeceği makul süre zarfında ek bilgi sunma veya düzeltme yapma fırsatı tanınır.
Kısım 20
(1)
Adalet Bakanı, başlangıçta iade talebinin reddedilmesi kanaatinde değilse, Kısım 19
uyarınca gerektiğinde ek bilgi sağlama ve düzeltme yapma fırsatı tanıdıktan sonra, eşlik
eden belgelerle birlikte talebi iadesi istenen şahsın bulunduğu bölge mahkemesindeki
savcıya iletir.
(2)
Geçici tutuklama talebinin olması halinde, belgeler söz konusu taleple bağlantılı davaya
bakan savcıya gönderilir.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
21
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(3)
İadesi istenen kişiye karşı başlatılan cezai işlemler Hollanda’da devam etmekteyse ve
şahıs bu sebeple özgürlüğünden mahrum ise, yukarıdaki hükümlere rağmen belgeler söz
konusu işlemlerden sorumlu savcıya gönderilebilir.
(4)
İçinde bulunulan zamanda, iadesi istenen şahsın hangi bölgede olduğu bilinmiyorsa
Adalet Bakanı, belgeleri Amsterdam’daki savcıya gönderir.
Kısım 21
(1)
İade talebini alan savcı, istenen şahsın tutuklanmasını emredebilir.
(2)
Yukarıdaki kısma istinaden tutuklanması emredilen iadesi istenen şahıs, savcının
huzuruna çıkarılır veya savcının bulunmaması halinde tutuklandıktan sonraki yirmi dört
saat içinde savcı yardımcısının huzuruna çıkarılır. Savcı yardımcısı tarafından
incelendikten sonra tutuklanan kişi mümkün olan en kısa süre içinde savcının huzuruna
çıkarılır.
(3)
İadesi istenen şahıs dinlendikten sonra, savcı, bölge mahkemesinin kişinin tutuklu kalıp
kalmayacağına karar vermesine kadar polis gözetiminde tutulmasını emredebilir.
(4)
Polis gözetiminde tutulma emri, bölge mahkemesi veya re'sen savcı ya da istenen kişi
veya vekilinin talebi üzerine herhangi bir zamanda sonlandırılabilir.
Kısım 22
(1)
Savcının iade talebini aldığı gün, iadesi istenen kişinin hali hazırda polis gözetimi altında
bulunması veya Kısım 14 veya 15 uyarınca tutuklu olması halinde, Kısım 14, 3. ve 4.
fıkralardaki hükümlerin veya Kısım 16 ve (c)’nin aksine, bölge mahkemesinin şahsın
tutukluluğuna devam edilip edilmemesi kararını verene kadar şahıs, savcının emriyle
özgürlüğünden mahrum bırakılmaya devam edilebilir.
(2)
Savcı, Kısım 15 uyarınca tutukluluğu emreden soruşturma hakimine yukarıdaki fıkrada
belirtildiği şekilde emri derhal tebliğ eder.
Kısım 23
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
22
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(1)
(2)
(3)
Savcı, iade talebini aldığı tarihten sonra en geç üç gün içinde, bölge mahkemesine talebe
bakması için yazılı olarak başvurur. Bu şekilde, belgeleri mahkemeye sunmuş olur.
Yukarıdaki fıkraya istinaden gerekli olan başvurunun bir nüshası, iadesi istenen şahsa
tebliğ edilir. Şahıs aynı zamanda iadesinin talep edildiği suçlarla, iade talebinde
belirtildiği şekilde suçun işlendiği zaman ve yerle ve talepte bulunan devletle ilgili
bilgilendirilir. Yukarıdakiler aynı zamanda, savcının bu sürecin akabinde gelen bir taleple
bağlantılı olarak başvurusunu desteklediği veya değiştirdiği durumlarda da geçerlidir.
İadesi istenen şahıs, dosyaya eklenen ek belgelerin alındığına dair bilgilendirilir.
Belgeler bölge mahkemesine ibraz edildikten sonra, iadesi istenen şahıs ve vekili
belgeleri inceleme hakkından mahrum edilmez. Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 34’te
belirtilen hükümler, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Kısım 24
(1)
Kısım 23’te belirtilen başvuruyu aldıktan hemen sonra bölge mahkemesinin başkanı,
mümkünse davaya öncelik tanıyarak iadesi istenen kişinin mahkemede dinlenmesi için
bir zaman belirler. Aynı zamanda başkan, iadesi istenen şahsın mahkeme huzuruna
çıkarılmasını emredebilir.
(2)
Mahkemedeki zabıt katibi, savcı ve iadesi istenen şahsı, duruşma için belirlenen süre ile
ilgili derhal bilgilendirir. Bu bilgilendirme ve –varsa şahsın mahkeme huzuruna
çıkarılmasına yönelik emir – ve bu emrin bir nüshası, iadesi istenen şahsa tebliğ edilir.
(3)
İadesi istenen şahsın hali hazırda avukatlık hizmeti almaması halinde mahkeme başkanı
resmi olarak şahıs için bir avukat görevlendirir.
Kısım 25
(1)
İadesi istenen şahsın, davanın kapalı oturumda görülmesini istememesi veya
mahkemenin önemli sebeplerden ötürü davanın kapalı oturumda gerçekleşmesini
istememesi halinde, dava halka açık yapılır.
(2)
Savcı, duruşmada hazır bulunur.
(3)
İadesi istenen şahıs duruşmada avukatından destek alabilir.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
23
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(4)
İadesi istenen şahsın mahkeme huzuruna çıkmaması halinde, mahkeme kendi
belirleyeceği zamanda şahsın mahkeme huzuruna çıkmasını emreder ve gerekirse şahsın
huzura çıkmasına yönelik emri ekler.
Kısım 26
(1)
Mahkeme, iadesi istenen şahsın kimliğini, iade talebinin kabul edilebilirliğini ve yerine
getirilme ihtimalini inceler.
(2)
Mahkemedeki celsede savcı iade talebinin kabul edilebilirliğiyle ilgili görüşlerini bildirir
ve bu hususla ilgili mahkemeye yazılı bir özet sunar. İadesi istenen şahıs ve avukatına
iade talebiyle ve bununla bağlantılı alınacak kararlarla ilgili gerekli gözlemleri yapma
fırsatı verilir.
(3)
İadesi istenen şahsın, iadenin talep edildiği suçlardan suçlu olmadığını kanıtlaması
durumunda mahkeme şahsın bu beyanını inceler.
(4)
Mahkemenin bu kısım uyarınca 1. veya 3. Fıkraya istinaden incelemeyi gerekli görmesi
halinde, tanıkların veya bilirkişilerin mahkeme huzuruna çağırılması veya mahkemenin
belirlediği zamanda huzura çıkmaları için yazılı bildirimde bulunulması ve gerekirse bu
kişilerin mahkeme huzuruna çıkarılmasına yönelik emri ekler.
Kısım 27
(1)
Savcının başvurusu üzerine mahkeme, duruşmada iadesi istenen kişinin tutukluluğunu
emredebilir.
(2)
Duruşmadaki inceleme kapanmadan önce, mahkeme re'sen, iadesi istenen şahsın, hali
hazırda soruşturma hakiminin emriyle tutuklu bulunması veya polis gözetiminde olması
halinde, tutukluluğunun devam edip etmemesine karar verir.
Kısım 28
(1)
Duruşmadaki inceleme bittikten hemen sonra bölge mahkemesi iade talebiyle ilgili
kararını verir. Kararda, bunun dayandığı temeller belirtilir.
(2)
Mahkeme; talep eden devlet tarafından sağlanan belgelerin kısım 18de açıklanan
gereklilikleri veya geçerli sözleşmedeki diğer gereklilikleri karşılamadığını veya iade
talebinin yerine getirilemeyeceğini tespit etmesi halinde veya iadesi istenen şahsın
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
24
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
iadesinin talep edildiği suçlardan suçlu olduğuna dair karine bulunmaması halinde,
kararında iadenin kabul edilemez olduğunu beyan eder.
(3)
Önceki fıkrada öngörülen durumlar dışında mahkeme, ilgili tüzük ve anlaşmanın geçerli
hükümleri ve iadeye izin verilebilecek suç veya suçları, verdiği kararda beyan eder.
(4)
İadesi istenen şahsın Kısım 26, 3. Fıkra uyarınca bulunduğu beyanına rağmen iadenin
kabul edilemez olarak açıklanması halinde, kararda bu beyanla ilgili mahkemenin
bulguları belirtilir.
Kısım 29
Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 37-39, 45-49, 50, 1. Fıkra, 268, 269, 274, 275, 277, 283, 1.
Ve 4. Fıkra, 284-308, 318-322, 324-331, 345, 1. ve 3. Fıkra, 346, 357 ve 362-365 gerekli
değişiklikler yapılarak uygulanır. Bu hükümlerin bir şüpheliyle ilgili olması halinde, gerekli
değişiklikler yapılarak iadesi istenen şahsa uygulanır.
Kısım 30
(1)
Mahkemenin kararı, karar okunurken orada hazır bulunmayan iadesi istenen şahsa tebliğ
edilir. Şahıs aynı zamanda söz konusu kararla ilgili her türlü temyiz hakkından ve bu
hakkın kullanılabileceği süre ile ilgili bilgilendirilir.
(2)
Mahkeme, kararın onaylı bir nüshasını gecikme olmaksızın Adalet Bakanına gönderir.
Bu nüshaya, iadenin kabul edilebilir olarak beyan edilmesi halinde iade talebine
verilecek yanıtla ilgili mahkemenin görüşü eklenir.
Kısım 31
(1)
Savcı ve iadesi istenen şahıs, bölge mahkemesinin kararına karşı temyize başvurabilir.
(2)
Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 431-433, 436-440, 1. Fıkra, 443, 444, 449 1. Fıkra ve
450-456 gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
(3)
Bölge mahkemesinin kalemi, gecikme olmaksızın Adalet Bakanını, temyiz hakkından
feragat veya temyizi geri çekme ile ilgili her türlü beyana ilişkin bilgilendirir.
(4)
Mahkemenin karanının tamamen veya kısmen bozulması halinde Yüksek Mahkeme,
bölge mahkemesinin yapmış olması gerekeni yapar.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
25
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(5)
Yüksek Mahkeme, kararının onaylı bir nüshasını gecikme olmaksızın Adalet Bakanına
gönderir.
Kısım 32
Mahkemenin iade talebine ilişkin kararı kesinleştiği anda, bu meseleye son bakan mahkemenin
kalemi, söz konusu talebi, ilgili belgeleriyle birlikte Adalet Bakanına gönderir.
KISIM C – İade talebiyle ilgili karar
Kısım 33
(1)
Adalet Bakanı, Kısım 32 uyarınca belgeleri aldıktan sonra olabildiğince kısa sürede iade
talebine karar verir.
(2)
İadenin, mahkemenin nihai kararıyla kabul edilemez olarak beyan edilmesi durumunda
talep reddedilir.
(3)
İadenin, yalnızca sunulan belgelerin yetersizliği sebebiyle kabul edilmemesi halinde
Adalet Bakanı, kararı erteleyebilir. Aynı durum, iadenin kabul edilebilir olarak beyan
edildiğinde de geçerlidir; ancak Adalet Bakanı uygun kararı verebilmek için gereken ek
belgeleri dikkate alır.
(4)
Adalet Bakanı, kararını ertelemesi halinde, talep eden devletin makamlarına kendi
belirleyeceği makul süre içinde ek belgeleri sunma fırsatı verir.
(5)
Talep edilen ek belgelerin belirlenen süre içinde hazırlanmaması halinde Adalet Bakanı
iade talebini reddeder.
(6)
Adalet Bakanının iade talebiyle ilgili kararı, sözleşmede başka şekilde belirtilmedikçe,
talep eden devlete diplomatik kanallardan iletilir.
Kısım 34
(1)
Adalet Bakanının ek belgeleri belirlenen süre içinde alması durumunda, konuyla ilgili
dosyayı, bölge mahkemesinde iade taleplerine bakan savcıya iletir. Bu durumda kısım
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
26
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
23-26, 28-32 ve 33, 1. ve 2. Fıkra tekrar uygulanır. İadenin, belgelerin eksik olması
nedeniyle Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilemez bulunması halinde Adalet
Bakanı, dosyayı ek belgelerle birlikte doğrudan Yüksek Mahkemedeki Baş Savcıya
gönderir.
(2)
Ek belgelerin, iade için temel teşkil etmesi halinde, iade daha sonra mahkemeler
tarafından kabul edilebilir olarak beyan edilir.
Kısım 35
İki veya daha fazla devletin aynı şahsın iadesini talep etmesi halinde, Adalet Bakanı, taleplerle
ilgili karar verirken taleplerin kabul edilebilirliği ve yerine getirilebilirliği ölçüsünde, adaletin
uygun şekilde yerine getirilmesinin önemini ve özellikle aşağıdakileri dikkate alır:
(a)
iadenin talep edildiği çeşitli suçların ağırlığı;
(b)
suçların işlendiği yer veya yerler;
(c)
iade talebinin yapıldığı zamanlar;
(d)
iadesi istenen şahsın milliyeti;
(e)
iade edilen şahsın, talep eden devletlerden birinin topraklarına naklinden sonra, o
devletin makamları tarafından diğer talep eden devletin makamlarına teslim edilmesi
ihtimali.
Kısım 36
Adalet Bakanı, bölge mahkemesindeki talebe bakan savcıyı iade talebiyle ilgili düşüncesinden ve
Kısım 33, 3. Fıkrayla bağlantılı erteleme durumundan derhal haberdar eder.
KISIM D – Özgürlükten mahrumiyetin devam etmesi ve Hollanda’dan gönderme
Kısım 37
(1)
Kısım 27’nin gereklilikleri uyarınca hükmedilen özgürlükten mahrumiyet, aşağıdakiler
yerine getirildiği anda, diğer sebeplerle özgürlükten daha fazla mahrum bırakılma
ihtimaline tabi olarak sonlandırılır:
(a)
(b)
Bu durumun mahkeme tarafından veya savcı tarafından re'sen veya tutuklu şahsın ya da
avukatının talebi üzerine veya Yüksek Mahkemesinin temyiz kararı üzerine emredilmesi;
Bölge mahkemesinin bu esnada savcının başvurusu üzerine bu süreyi uzatmaması
durumunda tutukluluğun otuz gün sürmesi.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
27
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(2)
Savcı her durumda, Adalet Bakanının iade talebini reddettiğine dair kararını aldığı anda,
özgürlükten mahrumiyetin sonlandırılmasını emredebilir.
Kısım 38
(1)
Kısım 37(b)’de belirtilen süre tek seferde otuz günden fazla uzatılmaz.
(2)
Mahkeme, tutuklu şahsın duruşması yapıldıktan sonraya kadar, süre uzatmayla ilgili
başvuruya dair karar vermez.
(3)
(a)
Süre uzatımı yalnızca aşağıdaki hallerde gerçekleşebilir:
Mahkemenin iade talebiyle ilgili kararının henüz kesinleşmemesi veya süre uzatma
talebinden önce otuz günden daha kısa süre içinde kesinleşmesi;
Adalet Bakanının, kararı Kısım 33, 3. Fıkra uyarınca ertelemesi;
İadenin aynı zamanda üçüncü bir devlet tarafından talep edilmesi ve Adalet Bakanının
söz konusu devletin talebiyle ilgili henüz bir karar vermemesi;
Bu arada iadenin kabul edilmesi ancak henüz gerçekleştirilmemesi.
(b)
(c)
(d)
Kısım 39
(1)
İade talebi tamamen veya kısmen yerine getirildikten sonra iadesi istenen şahıs, talep
eden makam ile istişare edildikten sonra Adalet Bakanı tarafından karar verilecek
zamanda ve yerde mümkün olan en kısa sürede talep eden makamın yetkililerine teslim
edilir.
(2)
İadenin zamanı veya yeri ile ilgili karar; iadesi istenen şahsa karşı cezai işlemlerin
Hollanda’da devam ediyor olması halinde veya şahsın Hollanda mahkemesince hüküm
giymesi ve bu hükmün tamamen veya kısmen halen infaz ediliyor olması halinde
ertelenebilir.
(3)
Yukarıdaki fıkrada öngörülen durumlarda, Adalet Bakanı, uygun gerekçelerin olması
halinde, ilgili devletin topraklarında yargılanması amacıyla, iadesi istenen şahsın talep
eden devletin makamlarına geçici olarak ve derhal teslim edilmesini emredebilir.
(4)
Yukarıdaki fıkranın hali hazırda hapis cezası çekmekte olan iadesi istenen şahsa
uygulanması halinde, şahsın talep eden devlete teslim edildiği süre hükümden düşülür.
Kısım 40
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
28
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(1)
Kısım 39, 1. veya 3. Fıkralar için gerekli olması halinde, iadesi istenen şahıs, Adalet
Bakanının talimatı üzerine savcı tarafından çıkarılan müzekkere ile tutuklanır.
(2)
İadesi istenen şahsın Adalet Bakanı tarafından belirlenen zamanda ve yerde yetkili
yabancı makamlara teslim edilmemesi halinde, söz konusu şahıs, iade edileceği zaman ve
yer belirlendikten sonra, yukarıdaki fıkrayla bağlantılı olarak gerekirse tekrar tutuklanır.
(3)
Bu kısmın 1. veya 2. Fıkraları uyarınca, yalnızca tutuklama müzekkeresine dayalı olarak
özgürlükten mahrum bırakma durumu, hiçbir koşulda kırk sekiz saatten fazla sürmez.
KISIM E – Hızlandırılmış prosedür
Kısım 41
(1)
Geçici olarak tutuklanması veya iadesi, başka bir devlet tarafından talep edilen yabancı,
kısım 24 uyarınca bölge mahkemesi tarafından belirlenen günden en geç bir gün önce,
derhal iadesine razı olduğunu beyan eder.
(2)
Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, yukarıdaki fıkrayla ilgili beyan yalnızca ceza işlerine
bakan soruşturma hakimi huzurunda yapılabilir.
(3)
Böyle bir beyanda bulunan yabancı, avukat yardımı alabilir. Avukatı olmadan mahkeme
huzuruna çıkması durumunda, beyanı alma yetkisi olan makam tarafından böyle bir
hakkı olduğuna dikkat çekilir.
(4)
Beyanda bulunmadan önce yabancıya beyanın sonuçlarından bahsedilir. Beyanın resmi
kaydı tutulur.
(5)
Beyanın huzurunda verildiği makam, beyanın resmi kaydını, geçici tutuklama veya iade
talebi ile birlikte bu yasa ile ilgilenen savcıya gönderir.
Kısım 42
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
29
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(1)
(2)
(a)
(b)
(3)
Kısım 41 uyarınca beyanda bulunulduktan sonra savcı, yabancının geçici olarak
tutuklanmasına veya iade talebinde bulunan devletin makamlarına teslim edilmesine
karar verebilir.
Yukarıdaki fıkra, şu hallerde uygulanmaz:
Kısım 2 ve 9’un hükümleri uyarınca, geçici tutuklamanın veya iadenin talep edildiği suç
veya suçlarla bağlantılı olarak iadenin yerine getirilmemesi durumunda,
Hollanda’da yabancı şahıs hakkında devam eden cezai işlemlerin olması veya şahsın bir
Hollanda mahkemesi tarafından hüküm giymesi ve bu hükmün tamamen veya
kısmen infaz edilebilir olması durumunda.
Savcı, Adalet Bakanını bu kısmın 1. Fıkrası uyarınca alınan her karardan haberdar eder.
Kısım 43
(1)
Savcının, kısım 42 uyarınca yabancı şahsın diğer devlet makamlarına teslim edileceği
kararını vermesi halinde, kısım 23 uygulanmaz.
(2)
Kısım 23’te bahsedilen başvurunun hali hazırda mahkemeye sunulması halinde, başvuru
hemen geri çekilir. Mahkeme kalemi bunun ardından, ilgili belgelerle birlikte iade
talebini savcıya yollar.
(3)
Savcı, iadesi istenen şahsı başvurunun geri çekildiğine dair bilgilendirir.
Kısım 44
(1)
Kısım 41’de bahsedilen beyanda bulunduğu tarihten sonra yabancı şahıs gözaltında veya
polis gözetiminde yirmi günden fazla tutulmaz.
(2)
Yukarıdaki fıkra, savcının, beyanın bir etkisi olmayacağına ve ilgili belgeleriyle birlikte
iade talebinin kısım 23, 1. Fıkra uyarınca bölge mahkemesine sunulmasına karar verdiği
taktirde uygulanmaz.
(3)
Bu kısmın 1. Fıkrasında bahsedilen süre, savcının başvurusu üzerine, mahkeme
tarafından uzatılabilir. Kısım 38, 1. ve 2. fıkralar gerekli değişiklikler yapılarak
uygulanır.
(4)
İstisnai durumlar sebebiyle iadenin yirmi günlük sürede gerçekleştirilememesi halinde
uzatmaya gidilebilir.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
30
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
Kısım 45
(1)
Kısım 42, 1. Fıkranın uygulanması durumunda, savcı, yetkili yabancı makamlarla
istişarede bulunduktan sonra, gecikme olmaksızın, iadenin gerçekleştirileceği zamanı ve
yeri belirler.
(2)
Bu kısımdaki hükümlere uyarak iadenin gerçekleştirilmesinde savcı, gerekli olduğunda
yabancı şahsın tutuklanmasını emredebilir. Kısım 40, 2. ve 3. Fıkralar gerekli
değişiklikler yapılarak uygulanır.
(3)
Bu kısmın hükümleri gereğince iadenin gerçekleşmesi durumunda Kısım 12
uygulanmaz.
BÖLÜM IV
Diğer karşılıklı yardım türleri
Kısım 46
(1)
Bir sözleşmeye uyulması amacıyla, iadesi veya geçici olarak tutuklanması talep edilen
şahsın elinde bulunan eşyalara, yetkili yabancı makamların talebi üzerine el konulabilir.
Bu tür bir el koyma, savcı veya onun emriyle veya geçici tutuklama müzekkeresi
çıkarmaya yetkili savcı yardımcısı tarafından yapılır.
(2)
Kısım 23’te bahsedilen başvuruyla beraber savcı, mahkemeye el konan eşyaların listesini
sunar.
Kısım 47
(1)
İade talebiyle ilgili kararında mahkeme, el konan eşyaların teslim veya iade edilmesine
de karar verir. Talep eden devletin makamlarına söz konusu eşyaların teslim edilmesi,
yalnızca iade talebinin yerine getirilmesi durumunda emredilebilir.
(2)
Üçüncü bir tarafın haklarından ötürü mahkeme, bazı eşyaların talep eden devlete, ancak
bu eşyaların cezai işlemler için gerektiği şekilde kullanıldıktan sonra hemen geri
verilmesi şartıyla verilir.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
31
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(3)
Ceza Muhakemesi Kanunu, Madde 116-118, 119, 552a ve 552c-552e’nin hükümleri ve
bununla bağlantılı hükümler, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır. Bu hükümlerle
yetkili mahkeme yerine işlem yapacak olan mahkeme, bu kanunda Kısım 23, 1.
Fıkradaki başvurunun yapıldığı mahkeme veya böyle bir başvurunun yapılmaması
durumunda eşyaların el konulduğu bölge mahkemesidir.
(4)
Bölüm III, Kısım E’nin hükümleri uyarınca iade durumunda, savcı, yukarıdaki fıkra
uyarınca mahkemenin yetkilerine tabi olarak el konan eşyaların teslim edilmesine veya
geri gönderilmesine karar verir.
Kısım 48
(1)
Cezai soruşturma veya hükmün infazı amacıyla yabancı devlet makamları tarafından
başka devlete teslim edilen yabancılar, Adalet Bakanının rızasıyla Hollanda topraklarının
dışına nakledilebilir.
(2)
Bir sözleşmeye uyulması durumu haricinde şahısların karayoluyla nakledilmesine rıza
gösterilmez.
(3)
Hollanda topraklarına iniş yapılmadığı sürece, havayoluyla nakil için Adalet Bakanının
rızasına gerek duyulmaz.
(5)
Geçici olarak tutuklanan yabancının nakli, Adalet Bakanının rıza gösterdiği anda devam
eder. Söz konusu rızanın, tutukluluk süresi sona erdikten sonra gösterilmemesi veya bu
süre içinde reddedilmesi halinde, yabancı, başka sebeplerle özgürlüğünden daha fazla
mahrum bırakılma ihtimaline tabi olarak salıverilir.
Kısım 49
Kısım 48 uyarınca gerekli olan rıza, söz konusu iade talebinin Kısım 8-10 hükümleri sebebiyle
reddedilmesi gerektiğinde gösterilmez.
Kısım 50
(1)
Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, yabancının korunması, kısım 48 uyarınca
karayolu ulaşımı esnasında Hollandalı yetkililerin sorumluluğundadır.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
32
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(2)
İstisnai durumlar sebebiyle Hollanda üzerinden naklin kesintisiz gerçekleşmesi mümkün
olmadığında, yabancı, gerekirse başka bir yere nakledilmek için uygun fırsatı beklerken,
Adalet Bakanının nakle rızasını gösteren belgenin hazırlanması üzerine tutukevine
gönderilebilir.
Kısım 50a
(1)
Yurtdışında özgürlüğünden kanuni olarak mahrum bırakılan bir şahıs, tanık olarak
beyanda bulunmak veya diğer şahısların delilleriyle yüzleşmek amacıyla Hollanda ceza
adaleti makamlarına geçici olarak teslim edildiğinde, Hollanda’da bulunduğu süre
boyunca, Savcılıktan yetkili bir üyenin emriyle polis gözetiminde tutulur. Kısım 54 ve
56, 1. Fıkra, gerektiğinde kıyas yoluyla uygulanır.
(2)
Polis gözetimi, Savcılıktan ilgili üyenin, özgürlükten mahrum bırakma gerekçelerinin
artık mevcut olmadığı bildirimini aldığı anda sonlandırılır.
Kısım 51
(1)
Sözleşmede öngörüldüğü hallerde, Adalet Bakanı Hollanda’da özgürlüğünden kanuni
olarak mahrum bırakılan şahısların tanık olarak beyanda bulunması veya diğer şahısların
delilleriyle yüzleşmesi amacıyla başka devletin makamlarına geçici olarak teslim
edilmesine müsaade edebilir.
(2)
Sözleşmede aksi öngörülmediği sürece, geçici olarak teslim edilecek şahsın, bu durum
için rızası gerekir.
(3)
Adalet Bakanı, başka bir devletin topraklarında başlatılan ve Kısım 9 ya da 10 uyarınca
iadenin mümkün olmadığı suçlarla ilgili olan bir cezai soruşturma amacıyla geçici olarak
teslim etmeye müsaade etmez.
(4)
İlgili şahsın hapis cezasının Hollanda’da infaz edilmesi halinde, diğer devletin
makamlarına teslim edildiği süre, hükmün süresinden düşülür.
Kısım 51a*
(1)
Kısım 2’de belirtilen ve aynı kısımdaki sözleşmeler uyarınca cezalandırılabilir suçlara
istinaden iade, söz konusu sözleşmeye taraf olan devletlere gerçekleştirilebilir.
(2)
1. Fıkra aşağıdakilerle ilgilidir:
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
33
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.







(3)
Ceza Kanunu Madde 385a’daki re'sen takibi gereken suçların, Uçakların Yasadışı
Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli Lahey
Sözleşmesindeki tanımların kapsamına girdiği taktirde;
Sivil Havacılık Güvenliğine karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine dair 23 Eylül 1971
tarihli Montreal’de yapılan Sözleşmedeki tanımların kapsamına girdiği taktirde;
25 Mart 1972 tarihinde Cenevre’de yapılan Uyuşturuculara dair Tek Sözleşmesini
değiştiren Protokolün 14. Maddesine istinaden 1961’deki Uyuşturuculara dair Tek
Sözleşmesi Madde 36, 1. Fıkradaki tanımların kapsamına girdiği taktirde Uyuşturucu
Yasası Kısım 10, 2, 3, 4 ve 5. Fıkralar; kısım 10 a, 1. Fıkra ve Kısım 11, 2. ve 3.
Fıkralarda bahsi geçen re'sen takibi gereken suçlar;
Suçun, uluslararası korunan bir kişiye veya onun korunan mülkiyetine karşı işlenmesi ve
14 Aralık 1973 tarihinde New Yokta yapılan Uluslararası Korunan Kişilere ve
Diplomatik Görevlilere karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi’ndeki (Sözleşme Serileri 1981, 69) tanımların kapsamına girdiği taktirde
Madde 92, 108-110, 115-117b ve 285’te bahsi geçen re'sen takibi gereken suçlar;
17 Aralık 1973 tarihinde New York’ta yapılan Rehin Almalara karşı Uluslararası
Sözleşmedeki (Sözleşme Serileri 1981, 53) tanımların kapsamına girdiği taktirde Ceza
Kanunu Madde 282a’da bahsi geçen suç;
10 Mart 1988 tarihinde Roma’da yapılan Denizcilik Seyrüsefer Güvenliğine Karşı
Yasadışı Fiillerin Önlenmesi Sözleşmesi ve Kıta Sahanlığında bulunan Sabit
Platformların Güvenliğine karşı Yasadışı Fiillerin Önlenmesi Protokolündeki (Sözleşme
Serileri 1989, 17 ve 18) tanımların kapsamına girdiği taktirde Madde 166, 168, 350, 352,
354, 385a, fıkra 4, 385b, fıkra 2 ve 385c’de bahsi geçen suçlar;
Uyuşturucu Yasası Kısım 10b, 2, 3, 4 ve 5 . fıkralar, Kısım 10a, 1. fıkra ve Kısım 11, 2
ve 3. Fıkralar ile Ceza Kanunu Madde 131, 140, 189, 1. fıkra, Ceza Kanunu 30, 416 ve
417’de bahsi geçen suçlar; 20 Aralık 1988 tarihinde Viyana’da yapılan Uyuşturucu ve
Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına karşı BM Sözleşmesi Madde 3, 1. Fıkradaki
tanımların kapsamına giren suçlar (Sözleşme Serileri 1989, 97).
1. Fıkra uyarınca iade, bu Yasanın hükümlerine tabi olarak gerçekleştirilir ve başka bir
iade sözleşmenin uygulanmaması halinde, 13 Aralık 1957 tarihli İadeye dair Avrupa
Sözleşmesi hükümlerine tabidir.
BÖLÜM V
Nihai hükümler
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
34
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
Kısım 52
Polis gözetimi veya tutukluluk ya da bu Yasaya istinaden gözaltı süresinin uzatılması ile ilgili
emirlere tarih konur ve imzalanır. Emri vermenin gerekçeleri gösterilir. Emrin bir nüshası, ilgili
yabancıya ibraz edilir.
Kısım 53
(1)
Bu yasa uyarınca ibraz edilen özgürlükten mahrumiyet ile ilgili müzekkere veya emirler
ilgili şekilde uygulanır.
(2)
Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 141’de bahsedilen görevliler, tutuklama veya geçici
tutuklama müzekkerelerini veya tutuklulukla ilgili emirleri uygulamakla yetkilidir.
(3)
Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 564-568, özgürlükten mahrum bırakmayla ilgili emir
veya müzekkereler ile bu meyanda talimatları uygulamada geçerlidir.
Kısım 54
Bu yasa uyarınca mahkeme emriyle polis gözetiminde veya tutuklu halde bulunan yabancılar,
Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca benzer tedbire tabi tutulan şüpheliler gibi muamele görür.
Kısım 55
(1)
Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 40’ın hükümleri ve bununla ilgili hükümler, bu kanun
uyarınca polis gözetimindeki yabancılara gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Yabancının, tutuklama veya geçici tutuklama müzekkeresi ya da polis gözetiminde
olmayla ilgili emir veya bu sürenin uzatılması dışında, bu kanuna uygun olarak
özgürlüğünden mahrum bırakılması durumunda, avukatının olmaması halinde, şahsın
bulunduğu bölgenin mahkeme başkanı tarafından resmi olarak avukat sağlanır. Savcı,
başkanı avukat sağlama zorunluluğuyla ilgili bilgilendirir.
Kısım 56
(2)
(1)
Yabancının özgürlüğünden mahrum bırakılması kararının bu kanun uyarınca
alınabileceği veya alınmak zorunda olduğu durumlarda, söz konusu mahrumiyetin askıya
alınması veya şarta bağlı olarak askıya alınması emri verilebilir. Uygulanan şartlar
yalnızca firarı engelleme amacına hizmet etmelidir.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
35
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(2)
2. fıkra haricinde Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 80 ve 81-88, mahkeme veya
soruşturma hakimi tarafından yukarıdaki fıkra doğrultusunda ibraz edilen müzekkere
veya emirlerde gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Kısım 57
Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 73, 79, 569 ve 570, bu kanun doğrultusunda özgürlükten
muafiyeti sonlandıran emirlere ve bu emirlerin yerine getirilmesinde, gerekeli değişiklikler
yapılarak uygulanır.
Kısım 58
Kısım 16 (c), 37, fıkra 1 (b), 40, 3. Fıkra ve 44, 1. Fıkrada geçen süreler, yabancının bu
kısımlarda geçen emirlerin uygulanmasından kaçındığı süre zarfında işlemez.
Kısım 59
(1)
İadenin, mahkemenin kesin kararı ile kabul edilemez bulunduğu durumlarda, davayı
gören mahkeme, iadesi istenen şahsın talebi üzerine, bu kanun uyarınca özgürlükten
mahrum bırakılma sonucunda karşılaştığı zararın Devlet tarafından tazmin edilmesini
sağlar. Zarar, maddi kayıp dışındaki kaybı içerir. Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 89,
2, 4 ve 6. fıkra ile Madde 90, 91 ve 93, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
(2)
1. Fıkrada bahsedilen durumlar ve Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 591 ve 591a, iadesi
istenen kişiye veya mirasçılarına masraf ve zararın ödenmesi için gerekli değişiklikler
yapılarak uygulanır. Bu amaçla iade talebine bakan mahkeme, söz konusu maddede
bahsedilen mahkemenin yerini alır.
Kısım 60
Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 585-589, bu kanun uyarınca tebligat, bildirim ve mahkeme
çağrıları için gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Kısım 61
(1)
Yukarıdaki bölümlerin hükümleri, aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:
(a)
Savaş suçlarıyla ilgili teslim olmaya dair Kanunda öngörülen karşılıklı yardım;
(b)
Terk edilen gemi mürettebatının ait oldukları devletin makamına teslim olması;
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
36
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(c)
Teslim olmanın Hollanda’nın ittifak kurduğu bir veya daha fazla devletle sözleşme
gereğince gerçekleşmesi durumunda yabancı bir askeri kuvvetin mensupları veya
bunlara eşdeğer kişilerin teslim olması.
(2)
Savaş suçlarıyla ilgili teslim olmaya dair Kanunun 7. Kısmı şu şekildedir:
İade Kanunu Kısım 9, 10, 12-17, 20-40, 46, 47 ve 51-60; şahsın geçici olarak tutuklanmasının bu
sözleşmede öngörülmediği haller dışında, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Kısım 62
(1)
Yabancıların iadesiyle ilgili yabancı güçlerle yapılan sözleşmelerin genel şartlarını
düzenleyen 6 Nisan 1875 tarihli Kanun yürürlükten kaldırılır.
(2)
Yukarıdaki fıkrada bahsi geçen kanun, iade talebinin ele alınmasına yönelik usulde ve bu
taleplerle ilgili belgelerin bu kanun yürürlüğe girmeden önce tavsiyesini almak için bölge
mahkemesine gönderilmesiyle bağlantılı olarak alınacak kararlarda uygulanmaya devam
eder.
(3)
Yürürlükten kaldırılan Kanun Kısım 16, 2, 3 ve 17. Fıkraları, bu kanunda Kısım 16, 1.
Fıkrada bahsedilen dilekçeleri işleme koyma usulünde ve Yüksek Mahkemenin alacağı
her türlü kararda, dilekçenin bu Kanun yürürlüğe girmeden Yüksek Mahkemeye
ulaşması halinde uygulanmaya devam eder.
(4)
Yüksek Mahkemenin, dilekçe sahibinin Hollanda vatandaşı olduğuna hükmetmesi
halinde, şahsın iade talebini işleme koymakla ilgili bölge mahkemesinin belirlediği her
türlü usul sona erer.
(5)
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan kanunun 9. Veya 12.
Kısımları uyarınca çıkarılan müzekkereye istinaden tutuklu bulunan bir yabancının, iade
talebiyle ilgili belgelerin o esnada bölge mahkemesine gönderilmemiş olması
durumunda, bu kanunda Kısım 22 veya Kısım 21, 3. Fıkra uyarınca tutuklu bulunduğu
veya polis gözetiminde olduğu kabul edilir.
Kısım 63
Bu Kanun, iade kanunu olarak geçebilir.
Madde 4.
Bu metin Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tercümanlarından Mediha
37
IŞITMAN tarafından tercüme edilmiş olup; hukuki terminolojiye uygunluğu Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Polat
tarafından yapılmış gayri resmi tercümedir.
(2)
1. Fıkra, bir Hollanda vatandaşının, kendisiyle ilgili cezai soruşturma için iadesinin talep
edilmesi halinde uygulanmaz ve Adalet Bakanının kanaatine göre, iadesine izin verilecek
suçlardan ötürü şahsın talep eden devlette askıya alınmamış hapis cezasına çarptırılması
için yeterli garanti olması halinde, söz konusu mahkumiyetin Hollanda’da infazına izin
verilecektir.
Madde 11
(3)
İlk fıkra, Terörizmin Bastırılmasına dair Avrupa Sözleşmesi Madde 1’de açıklanan
suçlardan biri için, suçun siyasi niteliğinden ötürü Hollanda’ya iadeyi reddetmeme
yükümlülüğü olan bir devlete iade edilme noktasında uygulanmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content