close

Enter

Log in using OpenID

Damacana İmha Takip Yazılımı Gerekler Dokümanı

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BaĢkanlığı
DAMACANA TAKĠP SĠSTEMĠ PROJESĠ
DAMACANA ĠMHA TAKĠP YAZILIMI
GEREKLER DOKÜMANI
Yayın No : 0.2
Yayın Tarihi : 27.10.2014
THSK Çevre Sağlığı Daire Bşk.
Sağlık Mahallesi Hıfzıssıhha Kampüsü E Blok Kat 3
Sıhhıye/Çankaya, Ankara 06100
Tel: (0312) 565 53 37, Faks: (0312) 565 52 28
www.cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr
[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.
2 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
DeğiĢiklik Kayıtları
Yayın
No
Yayın
Tarihi
Bölüm
0.1
24.09.2014
Genel
İlk Taslak
0.2
27.10.2014
Genel
Düzeltilmiş Taslak
Yapılan DeğiĢiklik
3 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.
4 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
Ġçindekiler
DeğiĢiklik Kayıtları ................................................................................................. 3
ġEKĠLLER ............................................................................................................. 5
1.
GiriĢ ............................................................................................................. 7
1.1
Kapsam ......................................................................................................... 7
1.2
Tanımlar ....................................................................................................... 7
1.3
Kısaltmalar .................................................................................................... 7
2.
Referans Dokümanlar .................................................................................. 7
2.1
Uyulması Zorunlu Referanslar ......................................................................... 7
2.2
Bilgilendirme Amaçlı Referanslar .................................................................... 8
3.
Gerekler ....................................................................................................... 9
3.1
İşlevsel Gerekler ............................................................................................ 9
3.2
Güvenlik Gerekleri ....................................................................................... 11
3.3
Donanım Kaynak Gerekleri ........................................................................... 13
3.4
Çevresel Gerekler......................................................................................... 13
3.5
Dokümantasyon Gerekleri ............................................................................. 13
3.6
Eğitimle İlgili Gerekler ................................................................................. 14
3.7
Kontrol ve Muayene Kuralları ....................................................................... 14
ġEKĠLLER
Şekil 1: Tek Okuyuculu İmha Takip İstasyonu ........................................................................ 9
Şekil 2: Çok Okuyuculu İmha Takip İstasyonu ...................................................................... 10
5 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.
6 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
1.
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
GiriĢ
1.1 Kapsam
Bu şartname, Damacana Kontrol Sistemi [DTSITD] Projesi kapsamında kullanılacak Damacana İmha
Takip Yazılım’ına ait gerekleri tanımlamaktadır.
1.2 Tanımlar
YÜKLENĠCĠ
DTS Merkezi
Okuma Cihazı
DTS Merkezi Yazılım
Tanımlanan gerekleri yerine getirmek ile yükümlü firma/firmalar.
Damacana Takip Sistemine ait tüm yönetim gerçekleştiği ve
verilerin güvenli olarak saklandığı yer. Yönetimi ve koruması
THSK ait olan merkezdir.
2D kare kod, RFID okuma cihazı
DTS Merkezinden bulunan tüm veri akışlarının yapılıp
depolandığı yazılımdır.
1.3 Kısaltmalar
BĠLGEM
D-Kimlik
DSB
DTS
DTSM
RFID
2D
THSK
2.
Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
Damacana Kimlik
Daha Sonra Belirlenecek
Damacana Takip Sistemi
Damacana Takip Sistemi Merkezi
Radyo Frekanslı Kimlik Tanımlama (ing. Radio Frequency
Identification)
ing. Two Dimension
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Referans Dokümanlar
2.1 Uyulması Zorunlu Referanslar
[İmhaTakipHabServ]
[ÜreTaYazHabServ]
[DataMatrix]
Damacana İmha Takip Yazılımı Haberleşme Servisi Tanım Dokümanı
Damacana Üretim Takip Yazılımı Haberleşme Servisi Tanım Dokümanı
ISO/IEC 16022:2006 Information Technology Automatic Identification and Data
Capture Techniques-Data Matrix,
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=44230
[RFC 5246]
The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version,
http://tools.ietf.org/html/rfc5246
[RFC 5746]
Transport Layer Security (TLS) Renegotiation Indication Extension,
http://tools.ietf.org/html/rfc5746
Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security
(TLS), http://tools.ietf.org/html/rfc4492
[RFC 4492]
7 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
[RFC 5289]
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/384 and AES Galois Counter
Mode (GCM), http://tools.ietf.org/html/rfc5289
[RFIDStandart]
ISO/IEC 18000 6C (EPCglobal's UHF Gen 2 air-interface protocol),
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=46149
[LLRP]
Low Level Reader Protocol (LLRP) Standard,
www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/llrp
[ISO/IEC 25051]
Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=61579
[OWASP]
Open Web Application Security Project, www.owasp.org
[CWE/SANS]
CWE - Common Weakness Enumeration , http://cwe.mitre.org/top25/
2.2 Bilgilendirme Amaçlı Referanslar
[DTSITD]
Damacana Takip Sistemi İhtiyaç Tanımlama Dokümanı
8 / 14
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
3.
Gerekler
3.1 ĠĢlevsel Gerekler
3.1.1
Genel Gerekler
3.1.1.1 Yazılım, damacana imha takip istasyonu okuma cihazından gelen d_kimlik bilgisini okuyacak,
bu damacanaya ait imha bilgilerini DTSM yazılımına gönderecektir.
3.1.1.2
D-kimlik_no, damacana üzerinde bulunan RFID yada 2D kare kod üzerinden okunacaktır.1
3.1.1.3 Yazılım tek okuyuculu imha takip istasyonu için kullanılabilecektir.
USB /
RS-232/
kablosuz
Okuma
Sensörü
İmha
Takip
Yazılımı
İmha Takip Yazılımı
Haberleşme Servisi
DTS
Merkezi
Yazılımı
İmha Takip İstasyonu
Şekil 1: Tek Okuyuculu İmha Takip İstasyonu
1
Pilot uygulama sonunda RFID kullanımı ön görülmez ise bu gerekler dokümanındaki RFID ile ilgili maddeler geçersiz
olacaktır.
9 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
3.1.1.4 Yazılım birden fazla okuyuculu imha takip istasyonu için kullanılabilecektir.
TCP/IPEthernet
Okuma
Sensörü
İmha Takip Yazılımı
Haberleşme Servisi
İmha
Takip
Yazılımı
DTS
Merkezi
Yazılımı
Okuma
Sensörü
İmha Takip İstasyonu
Şekil 2: Çok Okuyuculu İmha Takip İstasyonu
10 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
3.1.1.5 Yazılım, iletişim kesintilerine karşı en az son altı aylık verileri saklama kapasitesinde olacaktır.
3.1.1.6 Yazılım, gerçek zaman saati ve tarih bilgisine sahip olacaktır.
3.1.1.6.1
3.1.2
Yazılım, DTSM zamanı ile eşzamanlı olacaktır. .
Ġmha Takibi
3.1.2.1 İmha takip istasyonu okuma cihazından d-kimlik_no alındığında, imha güncelleme mesajı
oluşturularak DTS Merkezi yazılıma yollanacaktır.
3.1.2.2 İmha takip güncelleme mesajı, d-kimlik_no bilgisinin 2D/RFID okuyucudan alınmasının
ardından DTS Merkezi yazılımına geciktirilmeden yollanacaktır.
3.1.2.3 İmha güncelleme mesajı, damacana kimlik bilgisini ve imha zamanı bilgisini içerecektir.
3.1.2.4 Yazılım, DTS Merkezi Yazılımı ile Damacana İmha Yazılımı Haberleşme Servisi Tanımlama
Dokümanında anlatıldığı gibi haberleşecektir [İmhaTakipHabServ].
3.1.3 Yönetim ĠĢlevi
3.1.3.1
Yazılım konfigurasyon bilgilerinin girilmesini, ilklendirilmelerin yapılmasını, tutulan kayıtlara
erişimi sağlayacaktır.
3.1.3.1.1 DTS Merkezi yazılımından 4xx mesajları alındığında sesli uyarı üretilecek, mesajlar
kaydedilecektir. Bu kayıtlara erişim ve istenilen kayıtların yazdırılması sağlanacaktır.
3.1.3.2
Yönetim işlevine erişim kullanıcı adı/ şifre korumalı olacaktır.
3.1.3.3
Yönetim işlevi için yönetici ve kullanıcıdan oluşan iki rol tanımlanacaktır.
3.1.3.3.1
Yönetici, kullanıcı haklarına ek olarak kullanıcı adı ve şifresini yönetecektir.
3.2 Güvenlik Gerekleri
3.2.1 İmha takip yazılımı ile DTSM arasındaki haberleşmede aşağıda özellikleri belirtilen TLS protokolü
kullanılacaktır.
3.2.1.1
Yazılım, TLS v1.2’yi (veya daha sonraki güncel sürümleri) kapsayacaktır. Farklılıklar
özellikle belirtilmedikçe [RFC 5246]’ da tanımlanan ve bazı iyileştirmeleri içeren [RFC 5746]’ da
anlatılan yapı kullanılacaktır. Kısıtlamalar aşağıda verilmiştir.
3.2.1.1.1
TLS el sıkışma protokolünde, “çift taraflı sertifika tabanlı kimlik doğrulama” yapısı
kullanılacaktır. Hem DTSM’de hem de İmha Takip Yazılımında sertifikalar olacak ve bu sertifikalar
vasıtası ile el sıkışma protokolündeki kimlik doğrulama işlemi yapılacaktır.
3.2.1.1.2
gömülecektir.
3.2.1.1.3
DTSM’nin TLS sertifikasını yayımlayan kurumun sertifikası İmha takip yazılımına
Aşağıdaki şifre takımı (ciphersuit) desteklenecektir:
CipherSuite TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 ={ 0x00,0x6B }.
11 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
Not: Eliptik eğri tabanlı sertifika kullanımlarında [RFC 4492] ve [RFC 5289]’da belirtilen aşağıdaki
algoritma takımları da desteklenebilecektir.
CipherSuite TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ={0xC0,0x2B};
CipherSuite TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ={0xC0,0x2C}.
12 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
3.2.1.1.4
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
“Session Resumption” olmayacaktır.
3.2.2 Yazılım, [ISO/IEC 25051] standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
3.2.3 Yazılım, [OWASP] top ten ve [CWE/SANS] top 25 kriterlerine uygun olarak geliştirilmiş
olacaktır.
3.3 Donanım Kaynak Gerekleri
3.3.1
Yazılım, rafta hazır ürün donanım platformu üzerinde koşacaktır.
3.3.2 Yazılımın, üzerinde koşacağı donanım aracılığı ile bağlanacağı okuma cihazı, 2D okuyucu
olacaktır.
3.3.3
Yazılım, Data Matrix ECC 200 [DataMatrix] standardında 2D okuyucuyu ile kullanılacaktır.
3.3.4
Yazılım, sabit 2D okuyucular ile kullanılabilecektir.
3.3.5
Yazılım, taşınabilir (handheld) 2D okuyucular ile kullanılabilecektir.
3.3.6
Yazılım, kablosuz 2D okuyucular ile birlikte kullanılabilecektir.
3.3.7 Yazılımın, üzerinde koşacağı donanım aracılığı ile bağlanacağı okuma cihazı, [RFIDStandart]
okuyucu olacaktır.
3.3.8
RFID okuyucu ile [LLRP v1.0.1 ] ile haberleşecektir.
3.4 Çevresel Gerekler
3.4.1 Donanım Platformu
3.4.1.1 0°C +60°C sıcaklık aralığında çalışabilir olacaktır.
3.4.1.2 220 ± %10 (ikiyüzyirmi taksim yüzon artı eksi yüzde on ) VAC gerilim ve 47-63 Hz (kırkyedi
ile altmışüç Hertz) frekans aralığında tek fazlı şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
3.4.1.3 Bağıl nem oranı
3.4.1.3.1
DSB
3.4.1.4 Titreşim
3.4.1.4.1
IEC 60068-2-6 [60068-2-6] ile uyumlu olacaktır.
3.5 Dokümantasyon Gerekleri
3.5.1
Kullanıcı el kitabı yazılımla birlikte teslim edilecektir.
3.5.2
Yazılımın üzerinde koşacağı donanım özellikleri yazılım ile birlikte teslim edilecektir.
13 / 14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Ġmha Takip
Yazılımı Gerekler Dokümanı
V.0.2
3.6 Eğitimle Ġlgili Gerekler
3.6.1
DSB
3.7 Kontrol ve Muayene Kuralları
3.7.1
3.7.1.1
Genel
Kabul testleri THSK tarafından belirlenecek bir heyet tarafından yapılacaktır.
3.7.1.2 Kabul test dokümanı, yapılacak ilk kabul testinden önce THSK’ya sunulacak, gerekli görülen
ilave ve değişikliklerden sonra kabul testleri için referans doküman olarak kullanılacaktır.
3.7.1.3
Yazılım güvenlik testleri bağımsız bir test merkezine yaptırılıp test sonuçları kabul test
dokümanları ile birlikte TÜBİTAK BİLGEM’e teslim edilecektir.
3.7.1.4 Kabul testleri için gerekli test ve ölçü aletleri ve gerekli tüm harcamalar üretici tarafından
karşılanacaktır.
3.7.1.5
Kabul testleri esnasındaki tüm masraflar üretici tarafından karşılanacaktır.
14 / 14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
521 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content