close

Enter

Log in using OpenID

ciepo_19 sunus - WordPress.com

embedDownload
6XQXü
Bilim insanlarını bünyesi içinde barındıran uluslararası kuruluúların, bilimin evrensel bir hale gelmesinde úüphesiz önemli bir rolü vardır.
Bu gibi kuruluúların amacının genelde düzenledikleri toplantılarla aynı
veya birbiriyle iliúkili bilim dallarındaki uzmanları bir araya getirmek, tanıúmalarını ve fikir teatisinde bulunmalarını sa÷lamak ve bu ba÷lamda bilimsel çalıúma ve araútırmaları cesaretlendirmek, kolaylaútırmak ve yayınlamak oldu÷u bir gerçektir. Osmanlı öncesi ve dönemi tarihi araútırmaları
ile ilgili bu nevi kuruluúların baúında ise CIÉPO (Comité International des
Études Pré-Ottomanes et Ottomanes / International Committee for PreOttoman and Ottoman Studies) gelmektedir.
Uluslararası düzeyde Osmanlı öncesi ve dönemi tarihi üzerinde uzmanlaúmıú bilim insanlarını bünyesi içinde barındıran CIÉPO, geleneksel
olarak yukarıda de÷indi÷imiz amaçlar do÷rultusunda iki yılda bir sempozyum düzenlemekte ve sempozyumlara sunulan bildirilerin bilim dünyasına
sunulmasına vasıta olmaktadır. Bu ba÷lamda CIÉPO, 1974 yılından bugüne kadar 20 uluslararası sempozyum düzenlemiútir. Bu sempozyumlardan
ilki øtalya’nın Napoli úehrinde, sonuncusu ise Yunanistan’da Girit adasının
Resmo úehrinde gerçekleútirilmiútir. Bu geleneksel sempozyumların dıúında CIÉPO, gerekti÷inde ara sempozyumlar da düzenlemektedir.
CIÉPO’nun iki yılda bir düzenlemiú oldu÷u sempozyumlardan biri,
CIÉPO 19 Sempozyumu adı altında 26-30 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye’de Van úehrinde Yüzüncü Yıl Ünivsersitesi’nde yapılmıútır. Bu sempozyumun gerçekleúmesi için CIÉPO Yönetim Kurulu’nca Zagreb’teki 18.
CIÉPO Sempozyumu (25-30 A÷ustos 2008) esnasında karar alınmıú ve
CIÉPO Governing Directorate üyesi Prof. Dr. ølhan ùahin’e bu konuda
görev ve yetki verilmiútir. Böylece Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile iki yıllık yo÷un bir hazırlık sürecinden sonra sempozyum gerçekleútirilmiútir. Bu
eser, sempozyuma sunulan ve sempozyum sekreteryasına intikal eden bildiri metinlerini ihtiva etmektedir
Uzun bir mesaiden sonra basıma hazır bir hale getirilen ve bilim
dünyasına sunulan bu eserdeki bildirlerin özellikle tarihî kaynaklar, göçler, yerleúme, úehirleúme, siyasî ve diplomatik iliúkiler, din ve aile hukuku, ticaret ve ekonomi, vakıflar, dil, edebiyat, e÷itim ve çeúitli kültür de÷erleri gibi birçok konuda ve alanda oldu÷u dikkati çekmektedir. Bu ba÷lamda bildiriler basılmak üzere sempozyum sekreteryasına intikal ettikten
sonra yazarların ifadelerini ve yorumlarını çok fazla zedelememek üzere
bazı yazılım ve gramer tashihlerinde bulunulmuú; konularına göre tasnif
10
CIÉPO 19: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araútırmaları
edilme yoluna gidilmiú ve mümkün oldu÷u kadar her bildiri, ilgili konunun
içinde verilmeye çalıúılmıútır. Böylece hacimli bir eser içinde yer alan bildiriler, konuları itibariyle bütünlük arzedecek úekilde sistemli ve istifadeli
bir hale getirilmiútir.
Osmanlı öncesi ve dönemi tarihi ile ilgili úüphesiz pek çok konuyu
ele alan ve ilgili bilim insanlarının bir araya gelmesini sa÷layan bu sempozyumun gerçekleúmesi için karar alan ve sempozyumun hazırlık sürecinden
itibaren ilgi ve desteklerini esirgemeyen CIÉPO’nun baúkanı Prof. Dr.
Michael Ursinus ile eski baúkan Prof. Dr. Jean-Louis Bacqué-Grammont
ve Yönetim Kurulu üyelerine öncelikle teúekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bunun yanında sempozyumun gerçekleúmesi için kapılarını CIÉPO’nun üyelerine cömertçe açan ve ev sahipli÷inin en güzel örne÷ini veren
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin o dönemdeki rektörü Prof. Dr. Hasan
Ceylan ile halihazırda Üniversitenin rektörü olan Prof. Dr. Peyami Battal’a
kalbî úükranlarımızı arz etmek isterim. Ayrıca sempozyumun hazırlık safhasından itibaren ilgisini hiç esirgemeyen ve hatta CIÉPO üyelerini Van’daki sempozyum süresince yalnız bırakmayan Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi’nin o dönemdeki rektörü Prof. Dr. Sulayman Kayıpov’a da
teúekkür ederiz. Buna ilaveten sempozyuma büyük ilgi gösteren Van Valili÷i ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Baúkanlı÷ı gibi kurum ve kuruluúların
isimlerini de burada úükranla anmamız gerekir.
CIÉPO’nun üyesi olan çok de÷erli meslektaúlarımız sempozyuma
beklenenin üzerinde ve yüksek seviyede ilgi göstermiúlerdir. Meslektaúlarımızın bu ilgisi olmasaydı, akademik dünyaya böyle bir kitabı sunmak elbette mümkün olamayacaktı. Bu bakımdan sempozyuma katılan ve bildiri
sunan meslektaúlarımıza ne kadar teúekkür etsek azdır. Ayrıca kitabın teknik bakımdan bilgisayar ortamında düzenlenmesi esnasında bazı meslektaúlarımız yardımlarını esirgememiúlerdir. Bu meslektaúlarımızın baúında
Yakup Yıldırım, Dr. Baktıbek øsakov, Dr. Cengiz Buyar ve Mehmet Sait
Türkhan gelmektedir. Bu meslektaúlarımıza da teúekkür ediyorum. Son olarak ise eserin basılmasını ve bilim dünyasına sunulmasını sa÷layan sivil
toplumumuzun öncü kuruluúlarından østanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli÷i Baúkanı Faik Yılmaz ile Yönetim Kurulu üyelerine kalbî úükranlarımı sunuyorum.
Prof. Dr. ølhan ùAHøN
CIÉPO 19 Sempozyumu Genel Sekreteri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
62 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content