close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 yılı polis akademisi fyo başvuru kılavuzu

embedDownload
2014-2015 YILI
POL S AKADEM
FYO BA VURU KILAVUZU
Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) ubesi, Emniyet Genel Müdürlü ünün ihtiyaç duydu u uzmanl k alanlar nda personel
ihtiyac kar lamak üzere Ankara, stanbul ve zmir ’de bulunan devlet üniversitelerinin çe itli bölümlerinde okuyan ö rencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki
itimlerinin yan s ra, polis mesleki e itim ve disiplin kurallar çerçevesinde e itim-ö retim veren Polis Akademisi Ba kanl na ba bir birimdir.
ADAYLARDA ARANAN ARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,
2. 2014-2015 E itim-Ö retim y için Ankara, zmir ve stanbul’daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
a) Dört y ll k fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü s f,
b) Be y ll k fakülteler için: dördüncü ve be inci s f,
c) Alt y ll k fakülteler için: be inci ve alt nc s f,
ö rencilerinden olmak.
3. lgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yüksekö retim) programlar nda olmamak, (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci ö retimde olmak)
Sa k durumu yönünden, Sa k artlar Yönetmeli inde yer alan FYO ya al nacak adaylarda aran lan sa k ko ullar ta mak,
4. 18 ya
tamamlad ktan sonra yapt lan ya düzeltmelerinden önceki ya a göre i lem yap lmak kayd yla E itime ba layaca y n l Ekim (dahil) tarihi
itibariyle; (18 ya
tamamlad ktan sonra yapt lan ya tashihlerinde, tashihten önceki ya a itibar edilir.), üçüncü s fa devam edecekler için 26, dördüncü s fa
devam edecekler için 27, be inci s fa devam edecekler için 28, alt nc s fa devam edecekle için 29 ya ndan gün almam olmak,
5. Bayanlarda en az 162 cm, erkeklerde en az 167 cm boyunda olmak ve Emniyet Te kilat Sa k artlar Yönetmeli inde belirtilen beden kitle endeksi
de erlerine uygun olmak,
6. Sevk edilece i devlet hastanesinden “Polis Akademisi Ö rencisi Olur” kayd içeren sa k kurulu raporunu almak,
7. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; üst s
bir y l veya daha fazla hapis cezas öngörülen kasten i lenmi suçlar ile 657
say Devlet Memurlar Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen say lan suçlardan dolay , affa u ram veya yasaklanm haklar geri verilmi olsa dahi mahkumiyeti
bulunmamak, hükmün aç klanmas n geri b rak lmas na karar verilmemi olmak, devam etmekte olan bir kovu turma bulunmamak veya kovu turmas ile
neticelenmemi olmak, Türk Ceza Kanununun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten i lenen bir suçtan dolay bir y l veya daha fazla süre ile
hapis cezas na yada affa u ram olsa bile devletin güvenli ine kar suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine kar suçlar, milli savunmaya kar suçlar, devlet
rlar na kar suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rü vet, h rs zl k, doland
k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar rma, edimin ifas na
fesat kar rma, suçtan kaynaklanan malvarl de erlerini aklama veya kaçakç k suçlar ndan mahkum olmamak.
8. Kamu haklar kullanmaktan yoksun b rak lmam olmak,
9. Yasa d ideolojik amaçl faaliyetlere, anar i ve terör eylemleri ile bu tür toplant , yürüyü ve mitinglere kar mam , desteklememi , kat lmam olmak,
10. Ba vuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kurulu lar na ve di er organlar na üye bulunmamak,
11. Ba ml k derecesinde alkol, kumar al kanl bulunmamak, uyu turucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmam olmak,
12. Genelev, birle me evi, randevuevi, tek ba na fuhu yap lan konut ve benzeri yerlerde arac k ve bekleyicilik türünden bir i i bulunmamak, genel ahlaka ayk
oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, ark sözü ve teknolojinin geli imi ile ortaya ç kan zararl yay n, yay m ve benzeri i lerde çal maktan veya kumar,
uyu turucu veya uyar madde nedeniyle hakk nda herhangi bir adli veya idari kovu turma devam ediyor olmamak, bunlardan dolay idari yapt m uygulanmamak
veya bu i ler nedeniyle hüküm giymemi olmak, bu say lan suçlardan her hangi birinin uzla ma yoluyla sonuçland lmam veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili
olarak mahkemece hükmün aç klanmas n geri b rak lmas na karar verilmemi olmak ya da ba ka bir tedbire çevrilmemi olmak.
13.
renim gördü ü üniversitesinde uyarma cezas haricinde disiplin cezas almam olmak,
14. Devlet üniversitelerinin dört y ll k fakülteleri için üçüncü veya dördüncü s
nda, be y ll k fakülteleri için dördüncü veya be inci s
nda, alt y ll k fakülteleri
için be inci veya alt nc s
nda okuyor almak, belirtilen s flarda okuyan ö rencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
15. Emniyet Genel Müdürlü üne ba e itim – ö retim kurumlar ndan disiplinsizlik sebebiyle ç kar lmam olmak.
MÜRACAAT
N STENEN BELGELER
1. (http://fyo.pa.edu.tr) ba lant
n alt nda bulunan s nav ba vuru dilekçesi, do ruluk beyan belgesi ve ba vuru formunun imzal ç kt lar ,
2. EGM ad na yüksekö retim kurumlar nda okutulacak ö renci olarak kabul edilece i s fa kadar, ö renim gördü ü üniversiteden alm
ba ar
gösteren onayl not döküm belgesi,
3. Fakülte veya yüksekokulundaki ö renim gördü ü s
gösteren kurumunca onayl ö renci belgesi,
4. Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onayl belge,
5. ki adet vesikal k foto raf (son 6 ay içerisinde çekilmi olmak)
UYARI : Ba vuruda istenen belgelerden gerçe e ayk beyanda bulundu u tespit edilenlerin ba vurular geçersiz say r,
oldu u derslerdeki
NTERNET ÖN BA VURU TAR HLER : 25 Eylül 2014-10 Ekim 2014 Saat:17.00
AHSEN BA VURU, F
YETERL K, MÜLAKAT YERLER VE TAR HLER : nternet üzerinden ön ba vuru yapan adaylar n; 15 Ekim 2014 ile 24
Ekim 2014 tarihleri aras (bu tarihler dahil) ahsen ba vurular kabul edilecektir. Ba vurular randevu usulü olacakt r. Ba vuru günleri ve saatleri (http://fyo.pa.edu.tr)
ba lant nda ilan edilecektir. Adaylar ba lant da belirtilen gerekli belgelerle birlikte geleceklerdir.
MÜRACAAT YERLER
ANKARA
N
MÜRACAAT ADRES
: Polis Akademisi Ba kanl , FYO ube Müdürlü ü, Necatibey Caddesi No:108, An ttepe, ÇANKAYA / ANKARA
TELEFON
: 0 312 462 91 04-9105
FAKS: 0 312 462 91 03
STANBUL
N
MÜRACAAT ADRES
TELEFON
: Ye ilköy Mah. Eski Halkal Cad. ehit Özcan Canik Sk. No:1 FLORYA / STANBUL
: 0 212 624 32 92
FAKS: 0 212 425 01 94
ZM R
N
MÜRACAAT ADRES
TELEFON
: Çald ran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / ZM R
: 0 232 487 13 45
FAKS: 0 232 487 37 52
DUYURU
YETERL K VE MÜLAKAT SINAVI: 15 Ekim 2014 - 25 Ekim 2014 tarihleri aras nda yap lacakt r. Randevular (http://fyo.pa.edu.tr) ba lant ndan
duyurulacakt r. Adaylar ba vuru belgelerinin teslim al nmas n hemen sonras nda fiziki yeterlilik ve mülakat s navlar na al nacakt r. Adaylar spor k yafetlerini ahsen
müracaata geldiklerinde beraberinde getireceklerdir.
Adaylar, ahsen ba vuru esnas nda Nüfus Cüzdan ibraz ederek Ankara için Polis Akademisi FYO ube Müdürlü üne, stanbul için ükrü Balc
PMYO’na ve zmir için Rü tü Ünsal PMYO’na bizzat müracaat edeceklerdir. Eksik belge ve posta yolu ile yap lan müracaatlar kabul edilmez.
Adaylar, Giri Ko ullar , Fiziki Yeterlilik ve Mülakat S nav ve FYO ö rencili ine kabul için aranan Sa k artlar ile ilgili detayl bilgilere
(http://fyo.pa.edu.tr) ba lant ndan ula abilirler.
UYARI:Ba vuruda bulunacak adaylar (http://fyo.pa.edu.tr) ba lant
süresi içerisinde müracaatta bulunaca yere ahsen ba vurur.
n alt nda bulunan formlardan ç kt alarak dosya içerisinde di er evraklarla birlikte, ba vuru
2014-2015 E
RET M YILINDA EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü ADINA FYO Ö RENC
OKUTULMAK ÜZERE Ö RENC ALINACAK FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ANKARA, STANBUL VE ZM R LLER NDE BULUNAN DEVLET
ÜN VERS TELER N LG
FAKÜLTELER VE BÜNYES NDEK
BÖLÜMLER
Bilgisayar ve Bili im Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Denizcilik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Dini limler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Di Hekimli i Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Eczac k Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
itim Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
itim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Elektrik Elektronik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Endüstiriyel Sanatlar E itim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Fen Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Fen Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Gemi aat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Havac k ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Hem irelik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Hukuk Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
ktisat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
lahiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
leti im Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
nsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
aat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
slami limler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
letme Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Kimya ve Metalürji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Maden Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Makine Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mesleki E itim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mimarl k Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mühendislik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Orman Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Sa k Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Sanat ve Tasar m Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Sosyal ve Be eri Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Spor Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Su Ürünleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Teknik E itim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Tekstil ve Teknolojileri Tasar m Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
T p Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Ticaret ve Turizm E itim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Turizm Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Veterinerlik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Yabanc Diller Bölüm Ba kanl ’nin bünyesindeki bölümler
Yabanc Diller Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Ziraat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
OLARAK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content