close

Enter

Log in using OpenID

28.04.2014 Hürriyet Gazetesi İlanı

embedDownload
KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form1_b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan
fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi ve özgeçmiş ile birlikte 6 takım sunacaklar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi ve özgeçmiş ile birlikte 4 takım sunacaklar.
c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar doktora diploması , özgeçmiş ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklar.
d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
e) Đlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri
gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
Đlgililere Duyurulur
BĐRĐMĐ
ANABĐLĐM DALI
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Đktisadi ve Đdari Bil. Fakültesi
Đktisadi ve Đdari Bil. Fakültesi
Đktisadi ve Đdari Bil. Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Kocaeli Sağlık YO
Sivil Havacılık YO
Derbent Turizm Đşlt.Otel.YO
Çocuk Sağ.ve Hastalıkları
Çocuk Sağ.ve Hastalıkları
Kardiyoloji
Çocuk Cerrahisi
Uygulamalı Jeoloji
Mekatronik Müh.
Telekomünikasyon
Uzaktan Algılama
Uzaktan Algılama
Yapı
Topoloji
Eski Türk Dili
Eğitim Yön.Tef.Pl.Ekon.
Rehberlik ve Psik.Dan.
Fen Bilgisi Eğitimi
Biyomekanik
Üretim Yön.Paz.
Đktisat Politikası
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Medeni Usul Đcra Đflas Hukuku
Hukuk Felsefesi ve Sos.
Sosyal Hizmet
Uçak Elektrik-Elektronik Bakım
Konaklama Đşletmeciliği
KADRO ÜNVANI
Profesör
Profesör
Doçent
Yrd.Doç.
Profesör
Profesör
Doçent
Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Doçent
Doçent
Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Profesör
Doçent
Doçent
Profesör
Yrd.Doç.
Profesör
Profesör
Yrd.Doç.
DERECE
1
1
3
4
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
5
3
1
3
3
1
5
1
1
5
ADEDĐ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
AÇIKLAMA
Alerji uzmanı olmak
Nefroloji uzmanı olmak
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
23 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content