close

Enter

Log in using OpenID

12.yurt dışı türev piyasalar bilgilendirme yazısı

embedDownload
YURTDIŞI PĐYASALARDA ALIM SATIM ARACILIK ĐŞLEMLERĐNDE YURTDIŞI PĐYASA
DÜZENLEMELERĐ KAPSAMINDA YURTDIŞI ARACISI VE MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.’ĐN TABĐ OLDUĞU ESASLAR, RĐSKLER ĐLE YATIRIMCIYA TANINAN HAKLAR VE
YÜKÜMLÜLÜKLERE ĐLĐŞKĐN YATIRIMCI BĐLGĐLENDĐRME YAZISI
Đşbu bilgilendirme yazısı, Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No.46 Sayılı Tebliği Madde 52 (b) bendi
hükümü uyarınca yurtdışı piyasalarda alım sarım aracılık işlemlerinde, yurtdışı piyasa düzenlemeleri
kapsamında Yurtdışı Aracısı ve Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tabi olduğu esaslar ile
yatırımcıya
tanınan
haklar
ve
yükümlülüklere
ilişkin
Müşteriler’in
bilgilendirilmesi
amacıyla
düzenlenmiştir.
1. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışı piyasalarda da türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir.
Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatı aşabilir.
2.
Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve
buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde
ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu
yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur.
Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs
etmelidirler.
3.
Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı
kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler
konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
4.
Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği
bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan
kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, risk sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile
“strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen
emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
5.
Vadeli Đşlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda
daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler
piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli
olmayabilir.
6.
Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi
aleyhe de çalışabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
7.
Yurtdışı borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı
takdirde
pozisyonunuzu
gerçekleşmeyebilecektir.
kapatmak
dışında
vereceğiniz
emirler
piyasada
8.
Vadeli Đşlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili
personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır.
9.
Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği,
devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği,
alım-satım
işlemlerinin
zamanında
gerçekleşmeyebileceği
ve
teslimat
öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği
bilinmelidir.
10. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yurtdışı Aracısı aracılığıyla Müşterileri hesabına
gerçekleştireceği yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerini, Sermaye piyasası Kurulu Seri V
No:46 sayılı Tebliği Madde 52 hükmüne uygun olarak Yurtdışı Aracısı nezdinde açılacak ve
“Global Hesap (omnibus)” aracılığıyla Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına ve Müşteri
hesabına gerçekleştirecek olup, Müşteri hesabına yapılacak işlemlerin tümü hesap ve işlem
özetleri ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda aylık liste halinde
sunulacaktır.
11. Yurtdışı Aracısı, Yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Müşteri’den almış olduğu talimat ve emirler
çerçevesinde Müşteri için türev araçların alım satımına aracılık işlemlerini ifa edeceğini beyan
ve kabul etmektedir.
12. Müşteri hesabına yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili
yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken
teminatlar, Yurtdışı Aracısı tarafından ancak ilgili Müşteri için gerçekleştirilecek yurtdışı
piyasalarda alım satım işlemlerinde ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine
uygun olarak kullanılacaktır.
13. Müşteri emirlerinin Yurtdışı aracısı’na iletimine ilişkin Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile
Yurtdışı Aracısı arasında gerçekleştirilecek tüm sözlü görüşmeler ve belgeleri, ilgili yurtdışı
sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yurtdışı Aracısı tarafında Müşteri güvenliği sebebiyle
kaydedilecek olup, uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılacaktır.
14. Müşteri’nin yatırım tercihlerini etkileyebilecek yurtdışı piyasalara ilişkin kamunun kullanımına
sunulmamış, özel derlenmiş nesnel “Piyasa Verileri”, Yurtdışı Aracısı tarafından Meksa
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Müşteri ile paylaşılacaktır. Ancak bu bilgilerin,
herhangi bir şekilde bir yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir
getiri veya kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir.
15. Yurtdışı
piyasalarda
Müşteri
için
gerçekleştirilecek
alım
satım
işlemlerini
olumsuz
etkileyebilecek piyasa düzensizliği, manipülasyon, köşeye sıkıştırma (corner), sıkıştırma
(squeeze) ve benzeri tehlikelerin doğması halinde Yurtdışı Aracısı, Meksa Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. aracılığıyla Müşteri’yi derhal bilgilendirmeyi ve müşteri’nin zarar görmesini
engelleyici gerekli tedbirleri almaya gayret eder.
16. Yurtdışı Aracısı, tabi olduğu ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, yurtdışı
piyasalarda Müşteri için gerçekleştirdiği alım satım işlemlerinden doğabilecek, yoksun kalınan
kar da dahil olmak üzere Müşteri’nin hiçbir dolaylı, zincirleme ve menfi zararından sorumlu
olmayacaktır. Yurtdışı Aracısı’nın kasıt veya ağır ihmal ile türev araçlar alım satıma aracılık
faaliyetini ve emirleri icra ederken neden olduğu zararlardan olan sorumluluğu saklıdır.
17. Yurtdışı Aracısı, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem koyacağı müşteri
emirlerinin ilgili borsa ve piyasaların planlanmamış kapanışları, iletim, ticaret veya iletişim
sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle emirlerin geç iletilmesi halleri de dahil olmak
üzere Yurtdışı Aracısı’na atfedilemeyen her türlü teknik aksaklık nedeniyle Müşteri’nin
uğrayacağı zarar, ziyan ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır.
18. Müşteri’nin, yurtdışı piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım satım işlemleri için Yurtdışı
Aracısı tarafından gereği gibi ifa edilmesi için Müşteri’nin yerine getirmesi gereken tüm asli
yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemiş olması, finansal durumunda
esaslı bir olumsuz değişim olması, tasfiyeye girmesi, yeniden yapılandırılması, iflası, aczi ve
benzeri sebeplerle hakkında hukuki prosedür başlatılmış olması, borçlarını sürekli olarak
ödeyemez hale gelmesi sebebiyle alacaklarını üçüncü kişilere temlik etmesi hallerinde Müşteri
temerrüdü doğacak ve Yurtdışı Aracısı, ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca
gerekli tüm tedbirleri almak durumundadır.
19. Müşteri, yurtdışı türev işlemler nedeniyle girmiş olduğu sözleşmesel hak ve yükümlülükleri
Yurtdışı Aracısı’nın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın izni olmaksızın devredemez, temlik
edemez. Yurtdışı Aracısı, Müşteri’ye karşı yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek alım satım
işlemlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerini, ancak ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatına
uygun olarak faaliyet gösteren ve gerekli yasal yetki ve ehliyeti haiz bir sermaye piyasası
kuruluşuna devredebilir.
20. Yurtdışı piyasalarda Müşteri için yürütülen türev araçlara dair alım satım işlemlerine yönelik
sözleşmesel ilişki sona erdirilse dahi, tarafından söz konusu fesih anından önce doğmuş hak,
borç ve yükümlülüklerine halel gelmez.
21. Yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinden doğan tüm
uyuşmazlıklar işlemin gerçekleştiği borsanın ülkesi kanunlarına tabi olacaktır.
22. Yurtdışında Şirket adına müşteri namına açılacak hesaplarda baz para birimi Amerikan doları
olup Müşterinin başka bir para birimi cinsinden teminat göndermek istemesi halinde çapraz
kur değerlendirmesi ile işlem günü kuru üzerinden Amerikan dolarına çevrilecektir. Müşterinin
diğer para birimleri ile yaptığı işlemler sonucu oluşan kar/zarar, o para birimi tutarında
hesabında kalarak ancak hesabın çekileceği ve/veya hesabın teminat tamamla ihtiyacı
doğana kadar her gün o günün çapraz kuru üzerinden değerlenecektir.
23. Müşteri, Yurtdışı piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinden doğan
uyuşmazlıkların çözümünde jüri usulünden imtina edildiğini beyan ve teyit eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content