close

Enter

Log in using OpenID

31 EKİ 201~ - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZITLİ KA YMAKAMLlOl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı : 8 i 90 i 177.821.07 / ~1-::!ı1­
31
Konu: Useli Gençler Masa Tenisi Bilgilendirme
EKİ 201~
...•..........................................MÜDÜRLÜKLERiNE İlgi:
İl Miııi Eğitim Müdürlüğünün 30110/2014 tarihli ve 4903005 sayılı yazısı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor 11 Müdürlüğünün. Lise Gençler Masa Tenisi Müsabaka
ile ilgili, ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Programı
Söz konusu bilgilendim1e ile ilgili
rica ederim
çalışmaların
ilgi
yazı doğrultusunda yapılmasını
Müdüra.
Şube Müdürü
EKİ: ı -ilgi Yazı (2 sayfa) DAGlTIM Tüm Lise ve Dengi Okul
Müdürlüklerİne MEZiTLi iLÇE MiLli EGiTIM MÜDüRLUCu
Yeni
Mah.G.M.K.Bulvarı
Mezitli
Sana}':ı
Sites,i
Giri~ı
Çelik AptKat-ı ıY1EZITLiJMERSİN
Tclefon:(324 )3585464 Fak5;(0324 )3597444
e-posta: [email protected]_tr
web:hup:!!meıitlı.meb gov.ır
Ayrınu!ı bilgı ıçin irtibat Orta Ögrcıim Subesı
H ()!::ANL/
T.C. ,
MERSİ" VALlLi6İ
LI
,\ımi Eğitim Müdürlüğü
Sa~ı :
93525931/330,99'4903005
Kvnu: Lıseli Gen,l"r Musa Tenisi
30,10'2014
Bilg:l1endinııe
............................ I<A Yi\lAKAi\ILIGI:'iA
(İlçe Milli Eğitim i\lüdiidüğü)
,
.
11>:1 : Gençlik Ilizmelkri ve Spor II !\lüc!üd"ğiil1lın. 2$. lO.20 i 4 taıihlı ve
Utn~lik Hil.rm;ıkri
ve 51"('1" il
\1üdiirliığ,ünün,
Lise
GCI11.ı'kr
~~02 '''ydı yazısı. :VIa'i3
Tcııi~i \-li:ısarnıka
Prugl"::lI:1i ik ilgili. ilgi yazLsı ekt? gönderilmijstiL
Bilgilcrinııı
v.: ilycniic
bağı: Ortaüğrcıim
oKuHanna gLTdJi duyurunun
y;!rıln:a~ın;
ı ı..:a cdı.:rim
,\ ynOGA"
Vali 'a.
i\l ii ıl ii r y" nı ",,,,m
Aluncı
:'iol: Irtii)o[ için Gençlik HizlIodbi ye Sp"" iı ~lüd.
32528ZC)- 3253336 Dahiii'142
ç[SJIlUS t tl :ijUlOtr~U: 1,Gom
EK: Y:,;ı
( i '"yla ) i:
! ~'Jj
1)-\ G nH i
:
·'.Ierkez liçe Kaymakalıılıklanrı2.
-.'\kckn:7, T0f0sh1r, Y~nii'chjr \'~ ~\'kzi1lj llçe 1v1:111
Eğiüm
!vE'tdür!ükkrJl1;':
\,:~;~ .\kr;;:': j; \111:1 E~::mı :Yh;,hi:<.:ğıi Dwn;u,'ı:::;, \1;;;\ :~ı,\IK, [1,1;\ ,ın .).; i :Y; Yu:i,'~'i1ii' \1 t"!bi' ';, . () l.;21) ::'2.9 :.~;,;: -k·1
'),-,hi;ı 3:.:')
r;:iS: i: ;.)2-ı)}~,;, 35 : C-: "19 [;.1":;>\"; ukı:~«~,ı;dı·n}.':';
:'ıd
.>'\ :; T.C.
:-.mRsİN VALlLİGİ {ri'üçük Hiı,:ıHlleri n Spor İl Mlldliriliğü ~~~~i "1+3J"n-~~""
KıQı:: Bilgl1.:rıdı
iL ).ULLI EGtrN MÜDÜRLÜGÜNE
MERSN
:,i>eli CL' '~r ~,tas,ı Teni,İ lı Birincillgi tal:.ım yarışma/arı 1 - 5 Aralık 2014 tarihleri
"zegeı Spor fiH:onunda yapılacak olup; Müsabaka programı aşa4ıya
"3; r.da Ser';'~'
'\ 1!l:uttlmı;'llfOk"ıı,lIc
'eJ,:o.L&!ZUU!;
r(:~n.ik fophnı
r,,!",
~::::rı.',!1: rr.L-~
i'-: t :güf'ijl: 1 ıj,
i.
uı:j~ç ERK~"
J
• ,'nik IGpla-,,,
';",--L
L{IMY."JUŞ;;!Aleb.Bl: 1 ~2Ar"lık2U4 I,raltk2iJl4 S:ıa~:ıO,30 _ ,;';PÜT Sa'itllLJ:1da -~: -. e dalı,ı l.c:JçiiK uoğurnJular-l Q9R--1999..20QO
.
3~· 4
,~ ~(';ılık
201-4
'Jılık2Cl,l Sıuı:l0.30 &'rvd L::Lf ( Sp.::-r ~).aI,)':}u',)Ja ';' ~!llSMA KUL,", """"'.
f~ ']..ı:th;rin bir Y_J <yah,;.1; ğer yüzt pa-rlık klftn12.1 ola.cıık:ır.rITf Damgalı t;-ışın;ı!a;r tak,:~ h?":j11wr'rlliSI (.iacflğtrırlan her takım en az 3 sporcu olarak katılacaktır. '0"
"1 \ Jr::ııar uS{";;' ;': :U. al,;",..:! :;or,~ pantolan olank katılacaktır,(özürlüler hariç) ~, d~~aı 5 mnç ii 'ı;
den (;yramıGı,;.,h.:r maç ise kazan.ılmış:l.set olac:aktı.r. \, ı.ı::-'3tın hepsi ;.~ ı:ıac (<lacaktır.Çüı maçı oJmayaı.::ak..tır. ;}t {,ıtırn: ~M~ı'u_
-1 i,e ve
::
Ü
.;;21
'-;f7 MJJli
;3:~;·in::.
Mnd:1rliikleri ıan "'2~
:
·LL-ro;ıfq»!..j
~
f'ıı~:",
II 32·i
,,:.'.iıt::::;::-
~:ı,S:~
.s.t::J::
O}
Ayrıntıh Bilgi ve lrtibat: E.TORO;;; . ı 4:'!
E'ektronik ;\~: http~:mcp)i!l.g.5.b.!~OY1T
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content