close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 bahar yarıyılı (ıı. yarıyıl) derslik çizelgesi

embedDownload
T.C.
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ ANABĠLĠM DALI
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YÜKSEK LĠSANS
BAHAR YARIYILI (II. YARIYIL) DERSLĠK ÇĠZELGESĠ
Dersin Adı
Kredi/AKTS Kredi Seçmeli/Zorunlu
Saat
Gün
Öğretim Üyesinin Adı
DERSLĠK
Türk-Yunan ĠliĢkileri Tarihi
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
09.00-11.25
Pazartesi
Okutman Dr. Nilüfer ERDEM
Enstitü Toplantı Salonu
Atatürk'ün Avrasya Politikası
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
14.20-16.45
Pazartesi
Yrd. Doç. Dr. ġamil ÜNSAL
Ġktisat F. Merkez Bina
Maliye Bölümü
ÇalıĢma Odası
Türk Milli Mücadele Tarihi
3 Kredi/5 AKTS
Zorunlu
09.00-11.25
Salı
Yrd. Doç. Dr. Akın ÇELĠK
Enstitü Toplantı Salonu
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
3 Kredi/5 AKTS
Zorunlu
11.30-13.55
Salı
Doç. Dr. Aynur SOYDAN ERDEMĠR
Enstitü Toplantı Salonu
Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları
3 Kredi/5 AKTS
Zorunlu
14.20-16.45
Salı
Doç. Dr. Serkan TUNA
Avrasya Enstitüsü
Salonu
Osmanlıca Metinler II
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli B Grubu
09.00-11.25
ÇarĢamba
Yrd. Doç. Dr. Akın ÇELĠK
Enstitü Toplantı Salonu
Atatürk Döneminde Türkiye'nin Batılı
Ülkelerle ĠliĢkileri
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
14.20-16.45
ÇarĢamba
Yrd. Doç. Dr. Cevahir KAYAM
Enstitü Toplantı Salonu
XIX. Yüzyıl Siyasi Tarihi
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
09.00-11.25
PerĢembe
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
Deniz Bilimleri Ens.
Odasında
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
11.30-13.55
PerĢembe
Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR
Enstitü Toplantı Salonu
Osmanlıca Gramer II
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli B Grubu
14.20-16.45
PerĢembe
Doç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
Edebiyat Fakültesi
T.C.
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ ANABĠLĠM DALI
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DOKTORA
BAHAR YARIYILI (II. YARIYIL) DERSLĠK ÇĠZELGESĠ
Dersin Adı
Kredi/AKTS Kredi Seçmeli/Zorunlu
Sınav Tarihi ve SGün
Öğretim Üyesinin Adı
DERSLĠK
Osmanlıca Belge Okuma II
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli B Grubu
09.00-11.25
Pazartesi
Yrd. Doç. Dr. Akın ÇELĠK
Enstitü 2. kat derslik
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Milli Bayramlar 3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
11.30-13.55
Pazartesi
Doç. Dr. Serkan TUNA
Enstitü 2. kat derslik
Türk Demokrasi Tarihi
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
14.20-16.45
Pazartesi
Yrd. Doç. Dr. Yücel KARLIKLI
Siyasal Bilgiler Fakülte
ÇalıĢma Odası
Nutuk Ġncelemeleri
3 Kredi/5 AKTS
Zorunlu
09.00-11.25
Salı
Prof. Dr. IĢıl ÇAKAN HACIĠBRAHĠMOĞLU Enstitü 2. kat derslik
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
3 Kredi/5 AKTS
Zorunlu
11.30-13.55
Salı
Prof.Dr.Cezmi ERASLAN
Edebiyat Fakültesi 301
nolu oda
Türkiye Ġktisat Tarihi
3 Kredi/5 AKTS
Zorunlu
14.20-16.45
Salı
Yrd. Doç. Dr. Cevahir KAYAM
Enstitü Toplantı Salonu
Türkiyede Toplumsal ve Siyasal DüĢünce
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
11.30-13.55
ÇarĢamba
Doç. Dr. Aynur SOYDAN ERDEMĠR
Enstitü 2. kat derslik
Atatürk'ün Kültür Politikası
3 Kredi/5 AKTS
Seçmeli A Grubu
14.20-16.45
ÇarĢamba
Yrd. Doç. Dr. Hayrünisa ALP
Enstitü çalıĢma odası
Osmanlı Paleografyası II
3 Kredi/ 5 AKTS
Seçmeli B Grubu
11.30-13.55
PerĢembe
Doç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
Edebiyat Fakültesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content