close

Enter

Log in using OpenID

25.03.2015 tarihli İhale

embedDownload
İLAN
ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
No
İŞLEM
1
Satış
Satış
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Mahmutseydi Mah.
İmar
durumu
İmarsız
Ada/
Parsel
201 / 7
Yüzölçümü
(m2)
3.635,74 m²
Fiili
Durumu
Boş
Hazine
Hissesi
Tam
07030114400
Mahmutseydi Mah.
İmarsız
222 / 46
1.435,48 m²
Boş
Tam
07030113928
Mahmutseydi Mah.
İmarsız
385 / 1
3.012,43 m²
Boş
Tam
07030114341
Karapınar Mah.
İmarsız
295 / 1
1.826,83 m²
Boş
Tam
07030107656
Karapınar Mah.
İmarsız
369 / 6
424,17 m²
Boş
Tam
07030107763
Karapınar Mah.
İmarsız
522 / 3
2.428,60 m²
Boş
Tam
07030107787
Yaylakonak Mah
İmarsız
144 / 11
743,66 m²
Boş
Tam
07030115768
Fakırcalı Mah.
İmarsız
306 / 58
172,81 m²
Boş
Tam
07030115754
Fakırcalı Mah.
İmarsız
317 / 10
744,02 m²
Boş
Tam
07030115753
Fakırcalı Mah.
İmarsız
317 / 11
455.03 m²
Boş
Tam
Kestel Mah.
Konaklı (Telatiye)
Mah.
Ticaret Alanı
Günübirlik
T.T.A.
997 / 2
400,99 m²
Tam
358 / 8
1.872,35 m²
Tam
Tarla
07030200686
Kestel Mah.
İmarsız
DHTA
2.034,32 m²
Muz Bahçesi
Çocuk Parkı
ve Yeşil Alan
Ev,büro,
depo,yazıhane
Taşlık Arazi
Ham
Toprak
Tarla
Ham
Toprak
Ham
Toprak
Ham
Toprak
Kayalık
Taşlık
Ham
Toprak
Ham
Toprak
Ham
Toprak
Arsa
Tam
07030108520
Tosmur Mah.
İmarsız
117 / 1
2.147,95 m²
Boş
07030200670
Mahmutlar Mah.
İmarsız
DHTA
832,00 m²
07030200851
Konaklı Mah.
İmarsız
DHTA
07030200871
Oba Mah.
İmarsız
07030200520
Tosmur Mah.
İmarsız
Meop
No:
07030117870
11
Satış
07030117835
12
Satış
07030105433
13
14
15
16
17
18
3 yıl süreli
Kiralama
3 yıl süreli
Kiralama
30 yıl süreli
Kullanma İznine
Esas 1 yıl süreli
Ön İzin
30 yıl süreli
Kullanma İznine
Esas 1 yıl süreli
Ön İzin
30 yıl süreli
Kullanma İznine
Esas 1 yıl süreli
Ön İzin
30 yıl süreli
Kullanma İznine
Esas 1 yıl süreli
Ön İzin
Taşınmaz Yeri
Cinsi
Tahmini Bedel Geçici Teminat
(TL)
(TL)
218.385,00-TL
65.515,00-TL
İhale
Tarihi:
25.03.2015
İhale
Saati
09:00
58.900,00-TL
17.670,00-TL
25.03.2015
09:20
96.398,00-TL
28.919,00-TL
25.03.2015
09:40
27.410,00-TL
8.223,00-TL
25.03.2015
10:00
2.350,00-TL
705,00-TL
25.03.2015
10:20
15.800,00-TL
4.740,00-TL
25.03.2015
10:40
5.950,00-TL
1.785,00-TL
25.03.2015
11:00
1.730,00-TL
519,00-TL
25.03.2015
11:20
8.930,00-TL
2.679,00-TL
25.03.2015
11:40
3.650,00-TL
1.095,00-TL
25.03.2015
13:20
330.817,00-TL
99.245,00-TL
25.03.2015
13:40
1.896.762,00-TL
569.028,00-TL
25.03.2015
14:10
DHTA
23.450,00-TL
7.035,00-TL
25.03.2015
14:40
Tam
Tarla
21.500,00-TL
6.450,00-TL
25.03.2015
15:10
İskele
Tam
DHTA
100.000,00-TL
30.000,00-TL
25.03.2015
15:40
440,00 m²
İskele
Tam
DHTA
55.000,00-TL
16.500,00-TL
25.03.2015
15:50
DHTA
528,00 m²
Boş
Tam
DHTA
41.000,00-TL
12.300,00-TL
25.03.2015
16:00
DHTA
234,42 m²
İskele
Tam
DHTA
19.000,00-TL
5.700,00-TL
25.03.2015
16.10
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu taşınmazların satış ihaleleri, 13 ve 14 nolu taşınmazların kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
uyarınca açık teklif usulü ile, 15, 16, 17 ve 18 nolu taşınmazların iskele olarak kullanılmak üzere kullanma izni ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile karşısında
yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2- 11 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret alanı olarak ayrılmıştır. Emsal 0,75 ve 4 kata müsadelidir.
3- 12 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında tamamı Turizm Tesis Alanı içerisinde kalmakta olup, taşınmaz üzerinde konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları
karşılamaya yönelik duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane vb. tesisler yapılabilir. Yan bahçeye çekme mesafesi 5 metredir. Maksimum E = 0,20 yapı yüksekliği en fazla 4,50 metre
olacaktır. Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı olabilir. İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır, ancak İmar planında GT
ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı GT ile gösterilen alanın 0,20 sini geçemez. Bu alanda Minimum ifraz 1.000,00 m²’dir.
4- 13 nolu taşınmaz su ve tüp deposu, yazıhane, eski depo, ev-büro ve depolama alanı olarak kullanılmak üzere 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
5- 14 nolu taşınmaz Piknik alanı olarak kullanılmak üzere 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
6- 14 nolu taşınmaz üzerine yapılması planlanan Piknik yeri faaliyeti ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne kiracı tarafından müracaat edilmesi gerekmektedir.
7- 14 nolu taşınmaz Dim Çayı kenarında olup, Kestel-Tosmur Mahallesi Dim Çayı Taşkın Koruma Projesi uygulamasının tamamlanmış kısmındaki duvarlar hariç tutularak 6,50 metre servis yolu açık
tutulacaktır.
8- 13 ve 14 nolu taşınmazlar için kiracı her türlü ruhsat işlemlerini ilgili Belediyesinden kendisi talep edip almakla yükümlüdür.
9- 15, 16, 17, 18 nolu taşınmazlar kıyı bandında kalmakta olup, İskele olarak kullanılmak üzere 30 yıl süreli Kullanma İznine esas olmak üzere 1 yıl süreli Ön İzin ihalesi yapılacaktır.
10- 17 nolu taşınmaz ileride lehine kullanma izni verilecek olan yatırımcıya, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki söz konusu 528,00 m² alan üzerinde fiili kullanım olmaksızın imar planı yaptırılması,
değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve yetkili birimlere onaylattırılması vb. gibi işlemlerin yerine getirilmesine imkan vermek amacıyla yapılacak olan kullanma izni ihalesi sonunda
kararlaştırılacak kullanma izni bedelinin %20’si karşılığında 1 yıl süreyle ön izin verilecektir.
11- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir
12- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 SK 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitte, ilk yıl kiralama bedeli ise ¼ ü peşin, geri kalanı 3 eşit taksitte ödenebilir.
Satışı yapılacak olan taşınmazlar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
13- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı ( Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeleri )
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir. ) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi
kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi
vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu
belirtir belgeyi vermeleri.
14- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan tüzel ve gerçek kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
15- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana
gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
16- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks : 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content