close

Enter

Log in using OpenID

Taşıt Kullanım Yönergesi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

embedDownload
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 4857 sayılı
İş Kanununa tabi ve hizmet alım sözleşmesine istinaden şoför olarak istihdam edilen personel ile
taşıtları sürebilecek diğer kamu görevlilerinin kullanabilecekleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
merkez teşkilatına ait 237 sayılı Taşıt Kanunun 3. maddesinde belirtilen, Emir ve Zatlarına veya
Makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların dışında kalan havuzda görevli taşıtların kullanım
esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam:
Madde 2 – Bu Yönerge hükümleri Bakanlık merkez teşkilatında uygulanır.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu ilke ve kurallar;
a) 237 sayılı Taşıt Kanunu,
b) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,
c) 2007/3 sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesi,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
e) Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller,
f) 4857 sayılı İş Kanunu,
Hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
c) Müsteşar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarını,
ç) Yetkili Makam: Bakan veya Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi usulüne göre yetki
devri yapılmış Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Kurul Başkanı, Müstakil Daire
Başkanlarını, Daire Başkanını, Şube Müdürünü,
d) Sorumlu Birim:
1) Merkez Hizmet Binasında: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını,
2) Ek Hizmet Binalarında; Koordinasyon görevi verilen birimi,
e) Şoför: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi şoförü, 4857 sayılı İş Kanun’una tabi
sürücüyü / şoförü, Bakanlığın hizmet alım sözleşmesine istinaden istihdam edilen veya belirli
süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan Bakanlık taşıtlarını kullanmakla görevli sürücülerini,
f) Görevli Kamu Personeli: Resmi görevin ifası için taşıt kullanan kadrolu şoför ve görevli
personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu görevlilerini,
g) Taşıt: 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren Bakanlığın mülkiyetinde veya hizmet
alımı suretiyle edinilmiş her türlü motorlu ve motorsuz ulaşım araçlarını,
h) Hizmet: Bakanlığın resmi hizmetlerinin ifası için il içi ve il dışı görevlendirmeyi
gerektiren her türlü görevleri,
İfade eder.
1 /3
Kullanım Yerleri
Madde 5 – (1) Sadece resmi hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Bakanlık ve taşra
teşkilatının bulunduğu il müdürlüklerini kapsar.
Genel Kullanım Esasları
Madde 6- (1) 237 sayılı Taşıt Kanunu ile Emir ve Zatlarına ve Makam hizmetlerine tahsis
edilenler dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecektir. Ancak Bakanlık makamının talimatıyla
çeşitli tören ve devlet erkânının ulaşım hizmetleri yerine getirilebilecektir. Taşıtlar resmi hizmetin ifası
için yetkili makam ve sorumlu birimlerce tahsis edilecektir.
(2) İl dışında yürütülmesi gereken resmi görev, toplantı, bilimsel çalışma, kontrol,
denetleme vb. hizmetlerin ifası için talep edilen taşıtlar; (Emir ve Zatlarına tahsis edilmiş taşıtlar
ile Makam hizmetinde kullanılan taşıtlar hariç) hiyerarşik düzen içerisinde yetkili makamdan
alınacak olur, ya da taşıt talep yazısı, taşıt talep formuna eklenerek, araç planlaması yapılabilmesi
için en az 24 saat önceden, yetkili birime ulaştırılacaktır. Uzak mesafelere yapılacak seyahatlerde
ekonomik olan yöntem tercih edilecektir. Tekil olarak yapılacak seyahatlerde kurum taşıtlardan
daha çok mutat vasıtaların kullanılmasına özen gösterilecektir.
(3) Taşıt görev emri düzenlenmeden araç görevlendirmesi yapılmayacaktır. İl içinde taşıt
görev emri; yetkili makam ve usulüne göre devredilen yetki ile yetkilendirilmiş personel ( en az
Şube Müdürü) tarafından imzalanarak günlük, il dışı görevlendirmelerde ise, yetkili makam
oluruna bağlı olarak, araç görevlendirilecektir. Taşıt görev emirlerinin bir nüshası yetkili birimin
kontrolünde tutulacaktır. Günlük yapılan kilometreler her görev bitiminde taşıt kullanıcıları
tarafından taşıt görev emirlerine yazılacaktır.
(4) Her gün, Aylık Taşıt Kontrol Kartlarına sabah mesai başlangıç km si ve akşam iş bitiş
km si, taşıt kullanıcıları tarafından aksatılmadan yazılıp imzalanacaktır. Bu kartlar aylık olarak
Makine İkmal Şube Müdürlüğü birimlerine teslim edilecektir. Gereksiz taşıt kullanımına izin
verilmeyerek tasarruf tedbirlerine riayet edilecektir. Taşıt kullanıcıları, Aylık Taşıt Kontrol
Kartlarını, Makine İkmal Şube Müdürlüğünden (Garaj Şefliği) alacaklardır.
(5) Teknik içerikli gezi, toplantı vb. proje kapsamında yürütülen çalışmaların
gerçekleştirilmesinde taşıt ihtiyacı olması halinde ilgili birim tarafından taşıt talebinde
bulunulacak, yetkili makamın uygun görmesi ve yeterli taşıt ve şoför bulunması halinde tahsis
yapılabilecektir.
(6) Resmi hizmetin yerine getirilmesi amacıyla taşıt kullanımında, birimler arasında hizmet
ayrımı yapılmayacaktır. Ancak 2007/3 sayılı Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi
doğrultusunda araçların daha rasyonel kullanılabilmesi için idarece il içi kullanımlarda, evrak
nakillerinde belli zaman aralıklarında taşıt çıkış saatleri belirlenebilecektir.
(7) Hizmet taşıtlarının yönetiminden sorumlu birim tarafından, hizmetlerin daha hızlı ve
etkin bir şekilde verilebilmesi, gereksiz harcamaların önüne geçilmesi, kaynakların en rasyonel
şekilde kullanılması amacıyla taşıtların kullanımı denetlenecek ve tahsisler titizlikle takip
edilecektir.
(8.) Ayrı adresteki Bakanlık ek hizmet binalarındaki araç kontrol ve denetimleri;
koordinasyon görevi verilmiş birimler tarafından yapılacaktır.
(9) Yetkili Makamın onayı ile tasarruf genelgesi doğrultusunda günlük çalışma saati
dışında ve tatil günlerinde görevde bulunmasına ihtiyaç duyulan personelin ikametgâhından
işyerine geliş ve gidişleri için, birbirine yakın güzergâhta bulunanların da aynı araçtan
yararlanmalarını sağlanmak suretiyle taşıt tahsis edilebilecektir.
(10) Şoför haricinde, görevlendirmede taşıt kullanımının zorunlu olduğu hallerde kamu
görevlisinin taşıt sürmeyi kabul etmesi ve gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip olması halinde
kamu görevlileri de taşıt kullanmak için görevlendirilebilecektir. Görevlendirmeler bu Yönergenin
Dayanak başlığı altında verilen 3.maddenin “ e ” fıkrasına uygun olacaktır.
(11) Mesai saatleri dışında, hafta sonu, tatil ve bayram günlerinde taşıt görevlendirmesi iş
ve işlemleri Bakanlık Nöbetçi Memurluğu tarafından yürütülecektir.
(12) Taşıtlar, taşıt talep formunda belirtilen görev güzergâhı doğrultusunda kullanılacaktır.
Taşıtlar görev tamamlandıktan sonra temizlenerek Bakanlığın hizmet binalarının bulunduğu
2 /3
otoparka bırakılacaktır. Ancak amortisman ve yakıt giderlerinden tasarruf amacıyla, aracın
güvenliğinin sağlanması kaydıyla, özel, resmi kurum ve kuruluşların garaj veya otoparklarından
yararlanılabilecektir. Bu hususta yetkili birimden izin alınacaktır.
(13) Bakanlık resmi taşıtlarının periyodik bakım, muayene ve sigorta (Zorunlu Trafik
Sigortası) işlemleri aracın zimmetli olduğu şoför/sürücü tarafından takip edilecek, tamir ve bakımı
gerektiren raporlar sürücü/şoför tarafından tanzim edilerek Makine İkmal Şube Müdürlüğüne
iletilecektir. Tamir, bakım, onarım, sigorta (Zorunlu Trafik Sigortası) vb. iş ve işlemler Makine
İkmal Şube Müdürlüğünce yürütülecektir.
(14) Her taşıt avadanlığı ile birlikte şoföre/sürücüye zimmetlenecektir. Bu taşıtların
bakım, onarım, tamir, sigorta ve periyodik bakımlarının, iç ve dış temizliğinden ilgili şoför/sürücü
sorumlu olacaktır. Hizmet gereği farklı birimde bulunması gereken taşıtların (kamyon vb. araçlar)
zimmeti ilgili birimin sorumlu personeline verilebilecektir.
(15) Taşıt kullanma yetkisi verilen görevli veya şoför/sürücü, görev tanımı dışında yazılı
bir emir ve talimat bulunmadıkça, taşıta farklı kişi veya yük almayacak, belirlenmiş güzergâh
dışına çıkmayacaktır.
(16) Taşıt Kanun’una ekli (1) sayılı cetvel uyarınca Emir ve Zatlarına, (2) sayılı cetvel
uyarınca Makam hizmetlerine ve 3713 sayılı Kanun hükümlerine göre çıkarılmış koruma
Yönetmeliği ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca izin alınanlar
dışında, hiçbir taşıta resmi plaka dışında başka bir plaka, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren
cihazlar, kesinlikle takılmayacaktır.
(17) Taşıt sürücüleri/şoförleri, 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair
Yönetmelik ile İş Sözleşmelerinde belirtilen hükümlere riayet edeceklerdir.
(18) Taşıt sürücüleri/ şoförleri; protokol kurallarına uyacaklardır. Taşıtta bulunanlarla
diyaloglarında nezaket kurallarına azami özen göstereceklerdir. Kendilerine yetkililer tarafından
verilen yazılı veya sözlü bir talimat olmaksızın, doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen ve yetkileri
dâhilinde olmayan konularda gereksiz açıklamalarda bulunmayacak ve tartışmaya
girmeyeceklerdir.
(19) Trafik mevzuatının yasak ettiği hususlardan doğacak mesuliyetler
şoförlere/sürücülere/ taşıt kullanıcılarına aittir. Taşıtların kullanımı ve tahsisleri hakkında mevzuat
hükümlerine aykırı hareket eden ve kamu görevlilerinden kaynaklanan zararlar hakkında 237
sayılı Taşıt Kanunun 16’ıncı maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
48’inci maddesine göre işlem yapılacaktır.
Yürürlük ve Uygulama
Madde 7- (1) Bu Yönerge Bakanlık Makamı tarafından imzalandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer. Bu yönergede yer almayan hususlarda Taşıt Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu,
Trafik Yönetmeliği ve mevzuatın ilişkili olduğu diğer kanunlarla ilgili maddeleri uygulanır.
Yürütme
Madde 8- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
yürütür.
3 /3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
50
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content