close

Enter

Log in using OpenID

30 Mart- 03 Nisan 2015

embedDownload
30Mart03Nisan2015
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Globalpiyasalaryineyoğunsayılabilecekbirhaftayıgeridebıraktı.
Hiç kuşkusuz haftanın flaş gelişmesi Suudi Arabistan’ın ABD’nin lojistik ve istihbarat desteği katkısı ile Yemen’e askeri
müdahalede bulunmasıydı. Arabistan’ın ABD büyükelçisi, Yemen’e saldırı olacağını açıkladığı gece boyunca petrol
fiyatlarındaşokyükselişyaşandı.
ABD’de,yerelbölgelerinFEDbaşkanlarımevcutparapolitikasıvedüşüncelerihakkındaaçıklamalardabulundu.Haftanınson
işlemgünündeFEDBaşkanıJanetYellenkatıldığıtoplantıdabasınınsorularınıyanıtlarkenplanlananfaizartırımınayönelik
merakedilenleriyorumladı.ClevelandFEDBaşkanıLorettaMester,FEDBaşkanYardımcısıStanleyFischer,St.LouisFED
Başkanı James Bullard ve FOMC’de bu yıl oy hakkı bulunan Evans hafta içerisinde katıldıkları toplantılarda düşüncelerini
beyanettiler.ABDdördüncüçeyreğeaitbüyümebeklentilerkarşılamasadamakuldüzeydekaldı.
Avrupa’da hafta Yunanistan ve Almanya başbakanlarının görüşmeleriyle başladı. Borç kriziyle boğuşan Yunanistan’dan
reformpaketibekleniyor.AyrıcaFitchRating,Yunanistan’ınmevcutekonomikdurumundandolayıkredinotunuve2015yılına
aitbüyümetahminidüşürdü.DiğerbirgündemmaddesiiseAvrupaMerkezBankası’nınaybaşındayürürlüğesoktuğuvarlık
alımprogramıydı.ECByönetimkuruluüyelerihaftaiçerisindeayrıayrıpolitikanıngörünümündenvehedeflerdenbahsettiler.
İngiltereMerkezBankasıCarney’deülkesindekiparapolitikasınıngidişatındanbahsettivegörüşünübildirdi.
Asya’dahaftasakingeçtidenilebilir.AncakhaftayaJaponyaveÇin’deaçıklananvebeklenmedikşekildesertdüşenİmalat
PMI endeksleri damga vurdu. Özellikle Çin’de endeksin 50 seviyesinin altında düşmesi, parasal teşvik politikalarının
artabileceğinedairgörüşlerinortayaçıkmasınasebepoldu.HaftanınsonişlemgünündeiseJaponya’danönemliverileritakip
ettik.
Yurt içine baktığımızda Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ve Tüketici Güven Endeksi rakamları gündemde önemli bir yer
oluştursa da Moody’s’in Türk bankacılık sistemi ile alakalı hazırladığı rapor piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı. Raporun
ardındanTürkLirasıyenidendeğerkaybetti.
30Mart03Nisan2015
ABD
ABD’deFOMCüyelerininfaizartırımınadairaçıklamalarıetkiyarattı.
ÖnceliğiCumaTSİ21:45’deSanFrancisco’dakonuşmayapanFEDBaşkanıJanetYellen’a
vermek istiyoruz. Yellen faiz artışının bu yıl gerçekleşmesini beklediğini ifade ederken,
sıkılaşmanınaşamalıolacağımesajınıverdi.Faizartırımınınönümüzdekibirkaçyılsüreceğini
tahmin ettiğini ve politikanın ekonomik koşullara göre belirleneceğini belirten Yellen
''Sıkılaşma hızlanabilir, yavaşlayabilir ve duraksayabilir. Ekonomik aktivite ve enflasyonda
oluşansonuçlaragörestratejideğişebilir.”dedi.
S&P
DOW
NASDAQ
%2.28
2061,02
%2.34
17712,66
%2.76
Haftanın ilk işlem gününde açıklama yapan Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, “ABD
4891,22
ekonomisi güç kazandı ve Haziran ayında bir faiz artırımı olabilir.” açıklamasında bulundu.
Ayrıca ekonomide şimdilerde görülen zayıflığın ‘geçici’ olduğunu ve öngörü bakımından
"dahaiyimser"olduğunudasözlerineeklerken,sabitbırakılanFOMCfaizkararıvekaldırılan“sabırlı”ifadesiyleilgiliolarakda,
"Sabırlıifadesininsonaçıklamametnindençıkarmasının,sıkılaştırmaiçin‘Haziranayınınuygunbirseçenek’olduğuanlamına
gelmemeli.’’dedi.
Faiz konusunda bir açıklama da FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’den geldi. Fischer konu ile ilgili “Faiz artışı yıl
sonundan önce büyük olasılıkla gerçekleşecek ama pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmeyecek ayrıca gelecekteki faiz
oranlarınailişkinbelirsizlikdevamediyor.”dedi.
30Mart03Nisan2015
ABD
St. Louis FED Başkanı James Bullard’da her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da faiz konusu ve ABD ekonomisine dair
konuştu. Bullard, ''sabırlı'' ifadesinin kaldırılmasıyla ilgili olarak da, “sabır ifadesinin kaldırılması FOMC için yeni bir çağın
müjdesini veriyor ve mükemmel bir hareket” dedi. Enflasyon ve büyüme konusunda ise, normalleşmenin yakın zamanda
başlamamasıhalindeFED’inenflasyondariskegirebileceğiniveABDekonomikbüyümesininikinciçeyrektetoparlanacağını
söyledi.
Faizlerle ilgili açıklamalarda bulunan diğer bir üye ise, FOMC’de bu yıl oy hakkı bulunan Evans oldu. Evans, “finansal
koşulların sıkılaştırılmasında herhangi bir aciliyet içinde olunmasını gerektirecek zorlayıcı bir durum yok. Öncelikle
enflasyonun bir veya iki yıl içinde FED’in %2’lik hedefine ulaşacağı netlik kazanmalı. Ekonomik koşullar, kısa vadeli faiz
artırımlarının2016yılınakadarartırımınınertelenmesininuygunolacağıbirşekildegelişimgösterebilir"dedi.FOMCüyelerinin
açıklamalarının yanı sıra haftanın son işlem günü ABD’nin beklentilerin altında büyüme göstermesi öne plandaydı. Kişisel
harcamalardördüncüçeyrektebeklentilerikarşılayarak%4.4ile2006ilkçeyreğindenbuyanaendikartışıgöstermişoldu.
Küresel piyasaların geçtiğimiz haftaki gündem maddesi ise, Suudi Arabistan liderliğinde Yemen’de bulunan Husilere karşı
başlatılanhavaoperasyonuoldu.İran'ındasonrasındadahilolduğukrizedoğrudanmüdahilolmasının,siyasiveekonomik
alandabölgedekigüçdengeleriüzerindeönemlietkiyapmasıbekleniyor.SuudiArabistan'ınABDBüyükelçisiAdelelCubeyr
ise konuyla ilgili; Suudi Arabistan'ın Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrrabu Mansur Hadi'nin meşru hükümetini korumayı
amaçladığınıbelirtti.Saldırınınhaberalınmasıylabirliktepetrologece4$değerkazandı.
Açıklanan
ABDİkinciElKonutSatışları(Şubat)(Ay)
ÇekirdekTüketiciFiyatEndeksi(TÜFE)(Yıl)(Şubat)
ÇekirdekTüketiciFiyatEndeksi(TÜFE)(Aylık)
TüketiciFiyatEndeksi(TÜFE)(Aylık)(Şubat)
İmalatPMIEndeksi(Mart)
BirinciElKonutSatışları(Ay)(Şubat)
ÇekirdekDayanıklıMalSiparişleri(Aylık)(Şub)
DayanıklıMallarıSiparişleri(Aylık)(Şub)
HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvuruları
HizmetPMIEndeksi(Mart)
GayriSafiYurtiçiHasıla(GSYİH)(4.Çeyrek)
MichiganTüketiciGüvenEndeksi(Mart)
MichiganÜniversitesi12AylıkEnflasyonTahmini
MichiganÜniversitesi5YıllıkEnflasyonTahmini
Sonuç
%1.2
1,70%
0,20%
0,20%
55,3
7,80%
-0,40%
-1,40%
282000
58,6
2,20%
93
3%
%2.80
Beklenti
%1.7
1,60%
0,10%
0,20%
54,7
-1,30%
0,30%
0,40%
290000
57,2
2,40%
92
Önceki
%-4.9
1,60%
0,20%
%0.7
55,1
4,40%
-0,70%
2,00%
291000
57,1
2,20%
91.2
3%
%2.80
30Mart03Nisan2015
AVRUPA
Geçtiğimiz hafta Avrupa’da gündem biraz yoğundu. Haftanın ilk gününde Yunanistan
BaşbakanıTsiprasileAlmanyaBaşbakan’ıMerkelbirarayageldi.Beşgüniçerisindeikigez
görüşen iki mevkidaş Yunanistan’ın Euro Bölgesi ‘ndeki geleceği konusunda konuştu.
Merkel, Yunanistan’ın Avrupa’ya ait olduğunu ve Yunan ekonomisini başarılı olmasını
istediğini söyledi. Merkel; Yunan hükümetine fazladan bir yardımın geleceğine dair sinyal
vermezkenYunanmevkidaşilegüvenanlaşmasıyapmakistediğinibelirtti.
DAX
FTSE
%1.44
11868,33
%2.44
6855,02
Euro Bölgesi, Yunanistan'a ekonomik planını sunmak için 5 gün verdi. Yunanistan Maliye
Bakanı’nareformtaahhütlerininasılyerinegetirebileceğinedairplanı,Pazartesigününekadar
%1.06
teslim etmesi gerektiği aktarıldı. Reform paketi onaylanırsa Yunanstan bir süre için rahat
5034,06
nefes almış olacak. Medyadan yansıyan haberlere göre; ECB hafta başında Yunanistan’ın
ödemegücüileilgiliendişelerlebirlikteYunanbankalarınınkısavadeliülketahvilivarlıklarınıartırmalarınıengelledi.Kararın
hemenardındanECB,YunanbankalarınasağlananAcilLikiditeYardımı(ELA)tavanını71milyarEuro’nunüstüneçıkardı.
AMBenson12Mart'taELA'nınüstbandını600milyonEuroarttırmıştı.
*Yunanistan9NisantarihindeIMF’yeyaklaşık360milyonÖzelÇekmeHakkıödemesiyapacak.Budayaklaşıkolarak458
milonEuro’yadenkgelmektedir.
*Yunanistanilealakalıbirhaberdekredinotunundüşürülmesiydi.UluslararasıkrediderecelendirmekuruluşuFitchRatings,
Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B"den "CCC"ye düşürdü. Ekonomik görünüm ise
“negatif” de kaldı. Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın kredi notlarının indirilmesine gerekçe olarak,
bankacılık sektöründeki sınırlı likiditenin kamu finansmanı üzerinde oluşturduğu baskının yanı sıra resmi kuruluşların
ödemelerine ilişkin belirsizlikler gösterildi. Söz konusu güveni tamir etmenin zaman alacağını kaydeden Fitch Ratings,
Yunanistan'ailişkinbüyümetahmininibuyıliçinyüzde1,5'denyüzde0,5'erevizeetti.FitchRatings,Yunanistan'ınyabancı
veyerliparacinsindenuzunvadelikredinotlarınıngörünümünüise17Ocak'ta"durağandan","negatife"çevirmişti.Birdiğer
derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's (S&P) da Yunanistan'ın kredi notunu Şubat başında "B"den "B-"ye
düşürmüştü.
CAC40
30Mart03Nisan2015
AVRUPA
Hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyelerinden Noyer ve Liikanen, QE politikasının kısa vadeli
sonuçlarıhakkındaaçıklamalardabulundu.AynızamandaFransaMerkezBankasıBaşkanıolanNoyer;sözlerine“2016Eylül
ayısonunakadarsürecekolanvarlıkalımprogramı(QE)genişlemeciparapolitikasıduruşununönemlivenetbirsinyaldir.”
cümlesi ile başladı. Varlım alım programının ECB bilançosu genişleteceğine vurgu yapan Noyer, QE’nin fiyat istikrarında
dengesizlikyaratabileceğikorkusununyanlışolduğunubelirtti.FinlandiyaMerkezBankasıBaşkanıLiikanen,parapolitikası
kararları ve alınan önlemlerin ekonomik görünüm üzerinde şimdiden belirgin ve pozitif bir etki yarattığı söyledi. Başkan,
ECB’nin asıl görevini yani fiyat istikrarını normale döndürmeyi uygulamayabilmek amacıyla bu adımın atıldığını ve doğru
olduğunubelirtti.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’de ülkesinin ekonomi politikalarıyla ilgili konuştu. Carney, Frankfurt'taki para
politikası konferansında yaptığı konuşmada bundan sonraki adımlarının faiz artışı yönünde olacağını söyledi. Ülkedeki
bankalarınisesermayeyapılarındagüçlenmenindevamettiğinivesonucuniyiyegideceğinisözlerineekledi.
Açıklanan
EuroBölgesiTüketiciGüvenEndeksi(Mart)
AlmanyaİmalatPMIEndeksi(Mart)
AlmanyaHizmetPMIEndeksi(Mart)
EuroBölgesiİmalatPMIEndeksi(Mart)
EuroBölgesiHizmetPMIEndeksi(Mart)
İngiltereÇekirdekTÜFE(Yıl)
İngiltereÇekirdekÜFE(Şubat)(Yıl)
İngiltereÇekirdekÜFE(Şubat)(Ay)
İngiltereÜFE(Şubat)(Ay)
İngiltereÜFE(Şubat)(Yıl)
AlmanyaIFOİşGüvenEndeksi(Mart)
AlmanyaMevcutDeğerlendirme(Mart)
AlmanyaİşletmeBeklentiler(Mart)
İngiltereBBAMortgageKrediOnayları
AlmanyaGFKTüketiciGüvenEndeksi(Nisan)
İngiltereÇekirdekPerakendeSatışlar(Şubat)(Ay)
İngiltereÇekirdekPerakendeSatışlar(Şubat)(Yıl)
İngilterePerakendeSatışlar(Şubat)(Ay)
İngilterePerakendeSatışlar(Şubat)(Yıl)
İngiltereUlusalKonutFiyatEndeksi(Mart)(Yıl)
İngiltereUlusalKonutFiyatEndeksi(Mart)(Ay)
Sonuç
-3,7
52.4
55.3
51.9
54.3
%1.2
%0.2
%0.1
%0.3
0%
107.9
112
103.9
37300
10
%0.7
%5.1
%0.7
%5.7
%5.1
%0.1
Beklenti
-6
51.5
55.0
51.5
53.9
%1.3
%0.4
%0.1
%0.3
%0.1
107.3
112
103
36900
9,80
%0.4
%4.2
%0.4
%4.7
Önceki
-6,7
51.1
54.7
51
53.7
%1.4
%0.3
%0.2
%-0.9
%0.3
106.8
113.3
102.5
36500
9,70
%-0.3
%5.2
%0.1
%5.9
%5.7
%-0.1
30Mart03Nisan2015
ASYA
Geçtiğimiz hafta Asya tarafında açıklanan önemli ekonomik verilere baktığımızda, Japonya’da ve Çin’de İmalat PMI
beklentilerin altında kaldı. Japonya PMI 50.4 seviyesinde gelirken, Çin PMI 49.2 düzeyinde geldi. PMI’ın Japonya’da 52.1
seviyesinde,Çin’de50.6düzeyindegelmesibekleniyordu.ÖzellikleÇintarafındabeklenmedikşekildedüşenİmalatendeksi
piyasalarda şok etkisi yarattı. 50 seviyesinin altına düşen endeks başta bakır olmak üzere bir çok emtiada ani düşüşlere
sebepoldu.
Japonya’daizlediğimizardıardınagelenönemliekonomikverilerden,HaneHalkıHarcamalarıaylıkbazda%0.8seviyesinde
artışgösterirken,yıllıkbazda%2.9düzeyindeazalışgösterdi.Japonya’daaçıklananşubatayınaaitTÜFE%2.0seviyesinde,
ÇekirdekTÜFEise%2.0düzeyindegerçekleşti.İşsizlikOranı’dabeklendiğigibi%3.5seviyesindegeldi.
AsyakıtasınındiğerbirönemliekonomisiolanYeniZelanda’dangelenverilerebaktığımızda,şubatayınaaitİhracatlar3.92
milyar NZD seviyesinde, İthalatlar ise 3.87 milyar NZD düzeyinde gerçekleşti. İhracat ve İthalat rakamları sonrası Ticaret
Dengesiise,aylıkbazda50milyonNZDfazlaverirken,yıllıkbazda2.180milyonNZDaçıkverdi.
Hafta boyu açıklamalarını takip ettiğimiz Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yeni üyesi Yutaka Harada, %2’lik enflasyon
hedefineikiyıllıksürezarfındaulaşmanınzorolacağınısöyledi.Haradaayrıca,“hedeflenenenflasyonrakamıilesüreyisabit
bir amaç olarak görmek zor hatta imkansız olabilir. Düşen petrol fiyatları gibi olumlu faktörler sayesinde bu hedefe 2 yılda
ulaşılmamasıbüyükbirsorunolmaz”ifadelerineyerverdi.
30Mart03Nisan2015
ASYA
Açıklanan
YeniZelandaWestpacTüketiciGüveni(1.çeyrek)
JaponyaİmalatPMI
ÇinİmalatPMI
YeniZelandaİhracat(Şub)
YeniZelandaİthalatlar(Şub)
YeniZelandaTicaretDengesi(Aylık)(Şub)
50milyonNZD
JaponyaHaneHalkıHarcamaları(Aylık)(Şub)
JaponyaHaneHalkıHarcamaları(Yıllık)(Şub)
JaponyaÇekirdekTÜFE(Yıllık)(Şub)
JaponyaTÜFE(Yıllık)(Şub)
JaponyaİşsizlikOranı(Şub)
JaponyaPerakendeSatışlar(Yıllık)(Şub)
%0.8
-%2.9
%2.0
%2.2
%3.5
-%1.8
Sonuç
117.4
50.4
49.2
3.92milyar
NZD
3.87milyar
NZD
Beklenti
52.1
50.6
Önceki
114.8
51.6
50.7
4milyarNZD
3.68milyarNZD
3.75milyarNZD3.64milyarNZD
39.25milyon
NZD
%0.5
-%3.2
%2.1
%3.5
-%1.5
33milyonNZD
-%0.3
-%5.1
%2.2
%2.4
%3.6
-%2.0
30Mart03Nisan2015
TÜRKİYE
Türkiye geçtiğimiz haftayı ekonomik veriler açısından oldukça sakin geçirdi. Haftanın ilk gününde Tüketici Güven Endeksi
açıklandı. Şubat ayı için 68.1 olarak açıklanan veri, Mart ayında son altı yılın en düşük seviyesine gerileyerek 64.4 olarak
açıklandı. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde
kötümser durum olduğunu gösteriyor. 25 Mart Çarşamba günü açıklanan Mart ayı Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya
göre 0.4 puan azalarak %72.4 seviyesinde açıklandı. TCMB’nin 2649 işyerine uyguladığı “İktisadi Yönelim Anketi” ne göre
belirlenen verinin %72.5 olarak açıklanması bekleniyordu. Mart ayı İmalat Güveni verisi ise bir önceki aya göre yüksek
gelerek103.5olarakaçıklandı.HaftanınsongünündeŞubatayıYabancıTuristGirişiaçıklandı.KültürveTurizmBakanlığı
verilerinegöreŞubatayındaülkemizegelenyabancıturistsayısıbiröncekiyılınaynıayınagöre%2.30arttı.Veribiröncekiay
%9.08olarakaçıklanmıştı.
DünyanınenönemlikrediderecelendirmekuruluşlarındanbiriolanMoody’s,ÇarşambagünüTürkiye’dekibankacılıksistemi
üzerinebirdeğerlendirmeraporuyayınladı.RapordaTürkbankacılıksisteminenegatifnotverenMoody’s,bankalarınbüyüme
fırsatlarını azaltacak ve borçlananların ödeme gücünü zayıflatacak ekonomik büyümedeki yavaşlama ve kurdaki oynaklık
sebebiyle bu notu verdiğini açıkladı. Bu haberden sonra Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla USDTRY haftanın en yüksek
çıkışını yaptı. Türkiye Bankalar Birliği’nden gelen açıklamaysa Moody’s’in bu raporuna katılmadıkları yönündeydi. Cuma
günüTBBYönetimKuruluBaşkanıHüseyinAydınyaptığıaçıklamadamakroistikrarınkorunduğu,büyümeninsürdürüldüğü
vebankalarınözkaynaklarınıgüçlükılacakkadarkarlıolduğudurumlardaTürkbankacılıksektörününmakulölçüdekiriskleri
vebeklenmedikşoklarıyönetebileceğinibelirtti.
Açıklanan
TüketiciGüveni(Mart)
KapasiteKullanımOranı(Mart)
İmalatGüveni(Mart)
YabancıTuristGirişi(Yıllık)(Şubat)
Sonuç
64.4
%72.4
103.5
%2.30
Beklenen
68.5
%72.5
Önceki
68.5
%72.8
103.4
%9.08
30Mart03Nisan2015
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Globalpiyasalardaönümüzdekihaftabirbirindenönemliverileraçıklanacak.BunlarınbaşındadaCumagünügelecekolan
ABDTarımDışıİstihdamrakamıolacak.
Pazartesi günü; gece saatlerindeJaponya’dan Sanayi Üretimini takip edeceğiz. Sabah TSİ 10:30’da İngiltere Merkez
Bankası tarafından açıklanacak kredi hacim rakamlarını izleyeceğiz. Hemen ardından Euro Bölgesi’nde TÜFE beklentisi
HizmetSektörüveİmalatSektörüGüvenEndeksiaçıklanacak.TÜFEbeklentisiöğledensonraAlmanya’dadaaçıklanacak.
ABD tarafında ise tüketim giderleri fiyat endeksi takip edilecek. Hemen ardındanBeklemedeki Konut Satışlarını
izleyeceğiz.
Salıgünüglobalpiyasalardabazıülkelerinekonomikbüyümerakamlarıaçıklanacak.GecesaatlerindeAvustralya’danHIA
Birinci El Konut Satışları ve Özel Sektör Kredi hacmi takip edilecek. Sabahın erken saatlerindeAlmanya perakende
satışlarveişsizlikoranıaçıklanacak.Türkiye’deniseyurtiçindegününenönemliverisi2014yılınaaitekonomikbüyüme
(GSYİH) rakamı olacak. Öğlen saatlerine yaklaştıkça Türkiye’den sonraİngiltere’de de 2014 yılına ait GSYİH rakamını
takipedeceğiz.EuroBölgesi’ndeişsizlikoranıMartayınaaitöncüTÜFEverileriaçıklanacak.ÖğledensonraKanada’dan
daOcakayınaaitGSYİHaçıklanacak.
Çarşamba günü; Japonya’dan gece saatlerinde Tankan verilerini takip edeceğiz. Hemen ardından ise Avustralya’da
Konut İzinleri açıklanacak. TSİ 03.00’de iseÇin’den geçen hafta hayal kırıklığı yaratanimalat ve imalat dışı PMI
endeksleriniizleyeceğiz.SabahsaatlerindeöğlenekadardaAvrupa’danbirçokülkedeİmalatPMI’ıtakipedeceğiz.TSİ
10:00’da Türkiye’de ihracat hacmi açıklanacak. Öğleden sonra günün neredeyse en önemli verisiABD’deki ADP Özel
SektörTarımDışıİstihdamrakamıolacakvehemenardındanISMİmalatveİmalatDışıEndekslerinitakipedeceğiz.
Perşembe günü; gece saatlerindeAvustralya’da ticaret hacmi ve ticaret dengesi rakamları açıklanacak. Sabah
saatlerinde İngiltere’den İnşaat PMI Endeksi gelecek. Öğleden sonra ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları , ticaret
dengesivefabrikasiparişrakamlarıaçıklanacak.
Haftanın son işlem günü Cuma’ya geldiğimiz de; ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada’nın başına
çektiğibirçokülkedepiyasalarKutsalCuma(GoodFriday)sebebiylekapalıolacak.GecesaatlerindeÇin’denHizmetPMI
Endeksi’nitakipedeceğiz.Türkiye’denisesabahTÜFEveÜFErakamlarıaçıklanacak.CumagünüABDpiyasalarıkapalı
olmasınarağmenöğledensonraTarımDışıİstihdamrakamıaçıklanacak.AyrıcaABD’denişsizlikoranıvehaftalıkortalama
kazançoranınıizleyeceğiz.
30Mart03Nisan2015
EURUSD
Geçtiğimizhaftaya1.0850seviyesiüzerindebaşlayanEURUSDparitesi,18MarttarihindeyapılanFOMCtoplantısınıfiyatladı.
Pazartesi günü Yunanistan ile Almanya başbakanlarının yaptığı zirveden ılımlı mesajlar geldi. Perşembe günü ABD’den
beklentiden iyi açıklanan TÜFE ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularına cuma günü beklenti düzeyinde açıklanan ABD
dördüncü çeyrek ekonomik büyüme ve Michigan tüketici güven endeksi rakamları eklenince gerileme yaşandı.Bu hafta
gerekAvrupa’dangerekseABDtarafındanekonomikaktiviteadınaçokkritikverilergelecek.ÖzellikleÇarşambaveCuma
günüTarımDışıİstihdamrakamlarınaodaklanacağız.
EURUSD 13 Mart tarihinden bu yana süre gelen yükselen trend desteği üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Trendin
başladığı yerden tepesine çekilecek Fibonacci düzeltme seviyeleri bu hafta yakından takip edilebilir. Paritede hali hazırda
düşmeye devam eden momentum işlemleri ile yükselen trendin kırılması halinde 1.0850 - 1.0765(~ Fibo %50) - 1.0695(~
Fibo%61.8) - 1.0640 ve 1.0580 destekleri takip edilebilir. Paritede, geçmişte yüksek seviyelerdeyken direnç görevi görmüş
dört saatlik 100 birim hareketli ortalama ise destek konumunda bulunuyor. Bu noktadan kazanabileceği ivme ve 1.0900
seviyesi üzerinde dört saatlik kapanışlar alımları tekrar başlatabilir. Bu durumda da 1.0955 – 1.1025 – 1.1125 – 1.1175
dirençleriniizleyeceğiz.
30Mart03Nisan2015
GBPUSD
GBPUSD paritesinde hareketlerin bu hafta daha çok doların performansına bağlı olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Dolar,
kişisel harcamalardaki artışın FED'i faiz artışı için ikna etmeyeceği yönündeki algı oluşması ile düşüşünü ikinci haftaya
taşırkenparitenindeyukarıyönlüişlemlergerçekleştirmeçabasındaolduğunusöylemekmümkün.Ayrıcaİngiltere'niniçinfaiz
artırımı ile ilgili olarak BOE Başkanı Mark Carney'in açıklama yaptığını görüyoruz. Carney "Bundan sonraki adımımız faiz
artırımı yönünde olacak" derken, bankacılık sektörüne yönelik açıklamalarda da bulundu. Batmayacak kadar büyük banka
sorununun geride kaldığını ifade eden BOE Başkanı, aldıkları önlemlerin bankaların mali yapısını güçlendirdiğini de ayrıca
açıklamalarınaekledi.
GBPUSD paritesine teknik açıdan bakarsak; haftalık kapanışını 1.4845 desteği üzerinde gerçekleştirdiğini gördüğümüz
paritede işlemlerin bu seviye üzerinde güçlenmesi hainde izleyeceğimiz dirençler 1.4920, 1.4975 ve 1.5050 seviyelerinde
bulunuyor. Dolar lehine güçlenme ile aşağı yönlü işlemlerin 1.4845 altında oluşmaya başlaması durumunda ise ilk olarak
1.4785 daha aşağıda ise 1.4720 ve 1.4680 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 4 saatlik grafikte MACD’de (12,26,9)
oluşannegatifkesişmeninaşağıyönlüişlemleridestekleyebileceğinibelirtmekisteriz.
Destekler;1.4845-1.4785-1.4720
Dirençler;1.4920-1.4975-1.5050
30Mart03Nisan2015
USDJPY
Geçtiğimiz hafta dolar ve yen tarafındaki önemli gelişmelere baktığımızda, ABD’de Çekirdek TÜFE bir önceki veride de
olduğugibi%0.2seviyesindegerçekleşti.ABD’deizlediğimiz4.çeyreğeaitGSYİHOranıdabiröncekirevizedeolduğugibi
%2.2düzeyindegeldi.Japonya’daiseçekirdekTÜFEveİşsizlikOranıhafifazalışgösterdi.KonuşmasınıtakipettiğimizFED
BaşkanıYellenise,faizartışınınbuyılgerçekleşmesinibeklediğiniifadeederken,sıkılaşmanınaşamalıolacağınısöyledi.
USDJPY Paritesine Teknik Olarak Baktığımızda; Haftaya 119.90 direnç seviyesinin hemen altından açılarak başlayan
paritede,haftaboyuaşağıyönlüseyirizlendi.Haftayıda119.15desteğindekapattı.Aşağıyönlüseyrindevametmesihalinde
takip edeceğimiz diğer destekler 118.50 ve 118.10 seviyesinde bulunuyor. 118.10 ana destek seviyemiz üzeri günlük ve
haftalık kapanış devam ettiği sürece dolar lehine işlemlerin olabileceğini belirtelim. Bu durumda takip izleyeceğimiz
dirençlerimizise119.90/120.10ve120.60seviyesindebulunuyor.Dahayukarıdabulunan121.10anadirençseviyemizüzeri
fiyatlamadayukarıyönlüseyrinhızkazanabileceğinihatırlatalım.
Destekler:119.15-118.50-118.10
Dirençler:119.90/120.10-120.60-121.10
30Mart03Nisan2015
S&P500FUTURES
SP500 Haziran Vadeli kontrat geçtiğimiz hafta güçlü doların şirket karlılıklarını düşürdüğü algısıyla geriledi. Bu algının
oluşmasında dayanıklı mal siparişlerinde görülen keskin düşüş başroldeydi. Ayrıca Orta Doğu’da baş gösteren jeopolitik
risklerdeendekslerdegenelolarakaşağıyönlüseyrinhakimolmasınanedenoldu.
Haftaiçinde2108direncininhemenaltındabulunandüşentrenddirencindensatıcıbulankontrat2084seviyesialtındasaatlik
barkapanışlarıoluşmasıylasertgeriçekildi.2036seviyesindebulunananadestekseviyemizdealıcılarlakarşılaşankontratta
buseviyealtındagünlükkapanışoluşmadı.Yukarıyönlütrenddeyorgunlukemarelerigörülenkontrattabuhaftaiçindegeri
çekilmenin devam etmesi ve 2036 ana destek seviyesinin günlük bazda kırılması halinde geri çekilmeler bir sonraki ana
destekseviyesiolan1980seviyesinekadardevamedebilir.Ayrıca100günlükhareketliortalamasıaltındahaftalıkkapanış
oluşmasınınkontrattadikkatçektiğinibelirtmekisteriz.
Destekler:2051–2036–2022
Dirençler:2065–2074–2084
30Mart03Nisan2015
ALTIN
Hafta boyu Altın’ı etkileyen en önemli gelişme, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen’deki hedefleri bombalamaya
başlamaları oldu. Bu gelişmenin güvenli varlıklara olan talebi arttırması, ALTIN fiyatlarını 1219 seviyesine kadar yükseltti.
Ancakardındangelenkarsatışlarıylageriçekilmeyaşandı.ABDtarafındanaçıklananÇekirdekTÜFEveGSYİHOranları’nda
fazlabirdeğişikolmamasıiseALTINfiyatlarınaçoketkietmedi.
Teknik Olarak Baktığımızda; Haftaya 1184 ana direnç seviyemizin altında açılarak başlayan ALTIN, sonrasında bu direnci
kırarak1219seviyesinekadaryükseldi.Haftayıdageriçekilerek1196desteğiüzerinde1198.45seviyesindenkapattı.Geri
çekilmenindevamındave1196seviyesialtındailkolarak1184ve1177destekleritakipedilebilir.1184anadestekseviyemiz
altında günlük ve haftalık kapanış olması durumunda ise geri çekilme 1155 destek seviyesine kadar devam edebilir. 1196
üzerindeyukarıyönlüişlemlerdeiseilkolarak1205ve1217dirençleriizlenebilir.
Destekler;1196-1184-1161
Dirençler;1205-1217-1222
30Mart03Nisan2015
BRENT
Hafta boyu petrol tarafında yaşanılan önemli gelişmelere baktığımızda, Çarşamba günüEuro Bölgesi’nden gelen olumlu
veriler doğrultusunda Brent petrolde yukarı yönlü işlemler gerçekleşti.Aynı gün, ABD Enerji Bilgi Yönetimi tarafından
açıklanan petrol stokları verisi 5.1 olarak beklenirken 8.2 milyon varil olarak açıklandı. Böylece Brent petrolde tekrar satış
baskısının oluştuğunu izledik. Perşembe günü ise, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, petrol
açısından önemli jeopolitik konuma sahip Yemen’de ‘Kararlılık Operasyonu’ adını verdiği bir askeri eylem başlattı. Bu
operasyonun gerekçesi olarak ise petrol dağıtım noktalarında oluşan sevkiyat riskini gösterdi. Bu gelişmeler neticesinde,
Brentpetrolbuhafta%5.8artışkaydetti.
HaftaboyuncayukarıyönlüseyrindevamettiğiBrentpetrol,4saatlikzamandiliminde21ve5’likhareketliortalamanınaltında
seyrediyor.Haftayı55.50anadesteğimizüzerindekapatanpetrolde,takipedeceğimizilkdirençler56.85-58.00-59.15-60.60
ve61.50seviyelerindebulunuyor.55.50anadesteğialtındagünlükvehaftalıkkapanışlarınoluşmasıilesatışbaskısınınhız
kazanabileceğinibelirtelim.Budurumdaise54.60-54.10-53.50destekleriniizleyeceğiz.
Destekler;55.50-54.60-54.10-53.50-52.70-52.95
Dirençler;56.85-58.00-59.15-60.60-61.50-62.30
30Mart03Nisan2015
USDTRY
USDTRYkuru24MartSalıgünühaftanınendüşükseviyesiolan2.5390seviyesinekadardüştüktensonra,ÇekirdekTüketici
FiyatEndeksi’ninbeklentiüzerindegelmesiyleyönünüyukarıçevirdi.Kurunsertçıkışyapmasınanedenolanhaberdünyanın
enönemlikrediderecelendirmekuruluşlarındanolanMoody’sdengeldi.Moody’s,Türkiyebankacılıksektörüüzerineyazdığı
değerlendirme raporunda, kurlardaki oynaklık ve ekonomik büyümedeki yavaşlama sebebiyle bankacılık sektör notunu
negatifolarakaçıkladı.Haftanınsongününde2.6240direncinekadarçıktıktansonra2.6015seviyesinekadargeriledi.
TeknikaçıdanincelediğimizdeUSDTRYkuru2.6240direncindensatıcıbularakhaftalıkkapanışını2.6010desteğiüzerinden
gerçekleştirdi. TL lehine fiyatlamaların devam etmesi ve 2.6010 desteğinin kırılması durumunda takip edeceğimiz sonraki
destekler 2.5840 ve 2.5580 seviyelerinde bulunuyor. 2.5460 ana desteğimiz olduğunu ve bu seviyenin üzerinde tutunma
devamettiğisüreceDolarlehineişlemlerindevamedebileceğinihatırlatmakisteriz.2.6010desteğininçalışmasıhalindeiseilk
olarak 2.6240 ve sonrasında 2.6360 dirençlerini izleyeceğiz. 2.6360 ana direnç seviyemiz ve bu seviye üzerinde kalıcılık
oluşursa,alımiştahıartabilir.
Destek:2.6010–2.5840–2.5580
Direnç:2.6240–2.6360–2.6570
30Mart03Nisan2015
EURTRY
EURTRYkurunabaktığımızdayukarıyönlüişlemlerindevametmeeğilimdeolduğunugörmekteyiz.Yurtiçitarafındansiyasi
tartışmaların hız kazandığını gördüğümüz haftada bir yandan da Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin
açıklamalarının etkili olduğunu görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı MarioDraghi, Euro Bölgesi'nde
toparlanmanın hala zayıf seyrettiğini belirterek, toparlanmanın yapısal olmadığını söyledi. Ayrıca ciddi şekilde düşük olan
enflasyonla mücadele için parasal genişlemenin çok önemli olduğunu belirten Draghi büyüme potansiyelini artırmak için
yapısalreformlarıngerekliolduğunudaaçıklamalarınaekledi.
EURTRY kuruna teknik açıdan bakarsak; haftalık açılıştan itibaren yukarı yönlü işlemlerin güçlendiğini gördüğümüz kurda
perşembegünühaftanınzirvesiniulaştığınıgörmekteyiz.Haftalıkkapanışını2.8300anadestekseviyemizinhemenüzerinde
gerçekleştirdiğinigördüğümüzkurdaişlemlerinbuseviyeüzerindedevametmesihalindedirençler2.8500,2.8620ve2.8780
seviyelerinde bulunuyor. 2.8300 ana destek seviyemiz üzeri günlük ve haftalık kapanış olduğu sürece yukarı yönlü seyrin
artabileceğini belirtelim. TL lehine işlemlerin gerçekleşmesi ve 2.8300 seviyesi altına inilmesi durumunda takip edeceğimiz
desteklerise2.8080,2.7940ve2.7860seviyelerindebulunuyor.
Destekler;2.8300-2.8080-2.7940
Dirençler;2.8500-2.8620-2.8780
30Mart03Nisan2015
VIOP30
HaftaiçindederecelendirmeşirketleriveKörfezdeyaşananmüdahaleileberaberYurtiçipiyasalardadahareketlilikhakimdi.
HaftabaşındaFitchdeğerlendirmesiilealıcılıseyredenVİOP30NisanVadeliEndeksKontratı,Moody'skuruluşununTürkiye
Bankacılık Sektörünü değerlendirdiği raporda negatif görünüm açıklaması ile sert satışlara yöneldi. Suudi Arabistan'ın
Yemen'dekiiçkarışıklığıbahaneederekmüdahaleetmesideKörfezSavaşıyıllarınınülkemizdehissedilenetkisinihatırlattıve
Yurtiçipiyasalardanegatifhavayıdevamettirdi.
Endeksiteknikaçıdandeğerlendirecekolursak;haftalıkkapanışınkritik98.800seviyesialtındagerçekleşmesi,önümüzdeki
haftakontrattasatışbaskısınındevamedebilmeihtimaliniöneçıkardığınısöyleyebiliriz.Buseviyealtında kalıcılığın devam
etmesidurumundakontrattasatışbaskısıartabilir.Budurumdailkolarak97.400desteğinitakipedeceğiz.Alışyönlüişlemlerin
görülebilmesiadınakritik98.800seviyesiüzerindekalıcılıkaradığımızıbelirtelim.Buhalde99.400ilkdirençseviyemizdir.
Destekler:97.400-96.500-95.800-95.100
Dirençler:98.300-98.800-99.400-100.300
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
577 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content