close

Enter

Log in using OpenID

06 Nisan - 10 Nisan 2015

embedDownload
06Nisan10Nisan2015
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Geçtiğimiz hafta global piyasaların takip ettiği gelişmeler ABD’den geldi. Tarih sırasına göre sıralayacak olursak ilk önce
Çarşamba günü ADP Tarım Dışı İstihdam, haftanın son işlem gününde ise Tarım Dışı İstihdam rakamları açıklandı. Genel
anlamdaTarımDışıİstihdamınöncüsüolarakkabuledilenADPverisi,beklentilerikarşılayamadıveartışhızıyavaşladı.Cuma
günüaçıklananTarımDışıİstihdam’dabeklenmedikşekildegeriledivepiyasalardasertvolatiliteninoluşmasınasebepoldu.
Diğergelişmelerebölgebölgedeğinecekolursak;
ABD’den, Tarım Dışı İstihdam öncesi Richmond yerel FED Başkanı Jeffrey Lacker açıklamalarda bulundu. Lacker
konuşmasında FED’in herkesin üzerine senaryolar yazdığı parasal normalleşme politikası hakkında görüşlerin dile getirdi.
BununyanındaABD’nin2015yılısonundabüyümeveenflasyonüzerineöngörüleriniaçıkladı.HaftaarasındaFEDBaşkanı
Janet Yellen da konuştu. Yellen; istihdam piyasası üzerine görüşlerini söyledi. Haftanın sonuna doğru İran ile 5+1 ülkeleri
arasında nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması üzerine mutabakata varıldığı açıklandı. Orta Doğu’da az da olsa gerilimin
düşmesinesebebiyetvereceğinitahminettiğimizbugelişmeyiilerleyenhaftalardayakındantakipedeceğiz.
Avrupa tarafında haftanın başında Yunanistan ile Euro Group arasında hala net şekilde çözülememiş borç krizi üzerine
görüşmeleryaşandı.Yunanistan’ınülkeekonomisinidüzeltmesiadınareformpaketisunmasıgerekancakhalendetaylıbir
reform paketi oluşturulmuş değil. Avrupa ülkeleri, Yunanistan’ı bölgede tutmak için uğraşsa da disiplinli bir ekonomi
konusundabaskılarınısürdürmekteler.BunlarınyanındaAvrupaMerkezBankası,5MarttarihindeyapılanPPKtoplantısının
tutanaklarınıaçıkladıveQEpolitikasınınekonomiyeneölçüdeetkiettiğikonusundagörüşlerpaylaşıldı.İngiltere’dedehafta
içineekonomikbüyümeaçıklandı.
Asya bölgesinde veri trafiği diğer haftalara göre biraz daha yoğundu. Japonya tarafından Tankan İmalat Endekslerini ve
Sanayi Üretimi rakamlarını takip ettik. Çin tarafında ise İmalat ve Hizmet PMI endekslerinin etkileri özellikle emtia tarafında
hissedildi. Hafta boyunca ara ara açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’da para politikası
hakkındamevcutdurumuvesenaryolarıanlattı.
Yurtiçinebaktığımızdaise;haftaarasındaİmalatPMIEndeksindekisertdüşüşpiyasalardaşoketkisiyarattı.Fabrikaçıkışları,
yenisiparişlerveyeniihracatsiparişleriayboyuncanispetendahakeskinbirdüşüşgösterdi.Birbaşkaönemligelişmeise
enflasyonrakamlarıoldu.YükselmeyedevamedenenflasyonunTCMBpolitikalarıüzerineyapacağıetkitartışmayarattı.
06Nisan10Nisan2015
ABD
Geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi ABD’den son 15 ayın en
düşükseviyesindeaçıklananTarımDışıİstihdamverisiydi.DahaöncesindeÇarşambagünü,
ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam rakamı beklentilerin altında kalarak 189.000 kişi
açıklandı.
S&P
%0.28
2066,96
TarımDışıİstihdamDeğişimi’negelecekolursakABDveAvrupapiyasalarınınkapalıolduğu
%0.28
Cuma günü doları sert şekilde hareketlendirdi. Beklenti 245.000 açıklanması yönündeydi.
17763,24
Veri geçtiğimiz dört ay boyunca beklenti üzerinde ve 250.000 kişi seviyesi üzerinde
açıklanması piyasalardaki beklentiyi pozitif kılıyordu. Ancak gelen sayı 126.000 kişi oldu.
Tarımdışı,son15ayınendüşükseviyesindeaçıklanırken;veridolarendeksinisertşekilde
NASDAQ %0.08
düşürdü. Bunun yanında takip ettiğimiz diğer istihdam rakamları daha olumluydu. İşsizlik
4886,94
Oranıbeklentiyeparalel%5.5oranındakaldıveiyigörünümünüsürdürdü.Ekonomikaktivite
açısından takip ettiğimiz Ortalama Kazanç Endeksi de beklenti ve bir önceki ayın üzerinde
gelerek%0.3seviyesindeaçıklandı.Mart2014itibariyle,ekonomikolmayannedenlerleyarızamanlıçalışanlarınsayısıŞubat
ayında 15.000 kişi azalırken, Martta 104.000 kişi azaldı. Bu durum çalışanlar açısından yarı zamanlı çalışmanın Mart ayı
itibariylehavalarınısınmasıylabirlikte"dahaaztercihedilir"olduğualgısınıyarattı
DOW
Geçtiğimiz hafta Tarım Dışı öncesi konuşma yapan Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker, 16-17 Haziran'daki FOMC
toplantısında FED'in para politikasında normalleştirmeye başlaması için güçlü nedenlerinin olduğunu açıkladı. İstihdam
piyasasındaoluşaniyileşmeveiyigidendiğergöstergelerışığındaHaziranayınınfaizarttırmakiçinuygunbirzamanolma
olasılığınınyüksekolduğunubelirtti.Düşükenerjiveithalatfiyatlarınınetkileriningeçiciolduğunu,ayrıcaenflasyonunbuyıl
%2seviyesinedoğruhareketetmesinibeklediğinisöyleyenLacker,ABDekonomisininhalazorluklarlakarşıkarşıyaolduğunu
dabelirtti.Buzorluklarıisedurgunkonutpiyasası,zayıfihracatvedüşükkamuharcamalarıolaraksıraladı.Lackersonolarak
ABDekonomisinin2015'te%2-2,5aralığındabüyüyeceğinibeklemeyedevamettiğinidevurguladı.
FED Başkanı Janet Yellen ise, işgücündeki iyileşmenin ekonomiyi destekleyeceğini; ancak bu konuyu etkileyen faktörlerin
anlaşılması,aileleringelecektekirefahınınnasıletkilenebileceğinivekamupolitikasınındahafazlaimkansunmakiçinnasıl
kullanılacağıgibikonulardadahafazlaaraştırmayagerekolduğunusöyledi.Gelişmekaydedilenbirekonomininyaratılması
içinhangikamupolitikalarınındahaetkiliolduğukonusundayeniaraştırmalarınönemliolduğunuvurguladı.
06Nisan10Nisan2015
ABD
Haftanınsonişlemgünüöneçıkanolaylardanbirdiğeriise,ABD’ninİranilenükleeranlaşmadamutabakatavarmasıoldu.
İranile5+1ülkeleriarasındayapılanuzlaşmayagöre;
*İran,nükleerbombaiçinuranyumzenginleştirilmesindekullanılabilensantrifüjleriyaklaşık3'te2oranındaazaltacak,
*Uranyumzenginleştirmesinükleersilahyapmayayetmeyecekdüzeyeinecek,sadeceNatanztesislerindeeskiteknolojiyle
yapılacak.
*Arak'takireaktördenükleersilahiçinplütonyumüretmeyecekşekildeyenidendizaynedilecek.
BununlabirlikteABDyönetimininduyurduğuçerçeveanlaşmasındauzlaşıyavarılannoktalarise;
*19bincivarındakisantrifüjlerininsadece5binkadarınınfaaliyetgösterilmesineizinverilecek.
*İran,uranyumzenginleştirmesini15yılboyuncanükleersilahyapmayayetmeyecekdüzeyolan%3,67ilesınırlayacakve
zenginleştirilmişuranyumstokunuda10tondan300kilogramadüşürecek.Kalantümsantrifüjlerilezenginleştirilmişaltyapılar
ise Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun (UAEK) izlediği depolarda tutulacak ve bunlar, sadece işleyen santrifüjler ile
ekipmanındeğiştirilmesindekullanılacak.
*İran'ın şu anda bir tane nükleer bomba yapmak için yeterli materyale ulaşma süresi 2-3 ay iken, bu zaman en az bir yıla
çıkarılacak.
Açıklanan
ÇekirdekKişiselTüketimGiderleriFiyatEndeksi(Yıl)
ÇekirdekKişiselTüketimGiderleriFiyatEndeksi(Ay)
BeklemedekiKonutSatışları(Ay)(Şubat)
KanadaEkonomikBüyüme(GSYİH)(Ay)(Ocak)
TüketiciGüvenEndeksi(Mart)
ADPTarımDışıİstihdam(Mart)
İmalatPMIEndeksi(Mart)
ISMİmalatEndeksi(Mart)
HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvuruları
KanadaTicaretDengesi(Şubat)
FabrikaSiparişler(Ay)(Şubat)
TarımDışıİstihdam(Mart)
İşsizlikOranı(Mart)
OrtalamaSaatlikKazançlar(Ay)(Mart)
İşGücüneKatılımOranı
Sonuç
%1.4
%0.1
%3.1
%-0.1
101.3
189000
55.7
51.5
268.000
Beklenti
%1.3
%0.1
%0.4
%0.2
96
225000
55.3
52.5
285.000
980milyonCAD 1,8milyarCAD
%0.2
%-0.5
126.000
245.000
%5.5
%5.5
%0.3
%0.2
%62.7
Önceki
%1.3
%0.1
%1.2
%0.3
98.8
214000
55.3
52.9
288.000
1,48milyarCAD
%-0.7
264.000
%5.5
%0.1
%62.8
06Nisan10Nisan2015
AVRUPA
Avrupa gündemi geçtiğimiz hafta Yunanistan Euro Group arasındaki borç kriziyle başladı.
Avrupa Birliği üyeleri, Yunanistan’ın geçen haftalarda sunduğu reform paketini yeterli
görmedikleriniveiçerisindedeğişikliğegidilmesigerektiğiniaçıkladı.Yunanistan’ınhazırladığı
15 sayfalık taslağın yeterli ayrıntıya sahip olmadığını ve daha fazla detaya yer verilmesi
gerektiğini söyledi. Ülkenin nakit sıkıntısına yaklaştığı günlerde, yardım kredisini henüz
vermekistemeyenEuroBölgesiyetkililerireformpaketindemutlakaiyileşmeolmasıyönünde
şartkoştu.AlmanyaBaşbakanıAngelaMerkel,Yunanistan'ınreformkonusundakikararlılığını
yitirmemesigerektiğinivurgularken,ülkeninEuroBölgesi'ndekalmasıiçinçalıştıklarınıbelirtti.
DAX
FTSE
CAC40
%0.83
11967,39
%0.31
6833,46
%0.79
İngiltere, dördüncü çeyrekte %0.6 seviyesinde büyüyerek üst üste sekiz çeyrek dönemlik
5074,14
yükselişinikaydetmişoldu.Ancakİngilizekonomisihalen%0’ayakınenflasyonunsıkıntısını
çekiyorveİngiltereMerkezBankası,enflasyondakibugörünümilebirliktefaizlerinbirsüredahaarttırılmayacağınıdüşünüyor.
Ancakİngilizekonomisiadınadüşükenflasyonunfaydalarıdabulunmakta.Budurumreelgelirdeartışasebepolmaklabirlikte
ülkeekonomisininbüyümesinihızlandırabilir.
Hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası’nın QE politikasının bölgedeki ekonomi üzerine yaptığı etkiler gündeme geldi.
Almanya,şuanakadarQE’denençokfaydagörenülkelerarasındayeralıyor.İşsizlikrakamlarıdabuiyileşmeninrakamsal
olarakgöstergesi.BununlaberaberİmalatveHizmetPMIEndeksleridegüçleniyor.
06Nisan10Nisan2015
AVRUPA
Avrupa Merkez Bankası, hafta içerisinde 5 Mart tarihinde yaptığı PPK toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarında,
ekonomiktoparlanmakonusundakademelibirilerlemekaydedildiğiifadeedildi.Tutanaklarınözetinişuşekildesıralayabiliriz.
*Bankayönetimiparasalgenişlemepolitikasının(QE)2017yılıiçinetkilerinişuaniçinöngöremiyor.Ancakfiyatdüzeyindeki
artışınstabilşekildeartacağınıdüşünüyor.
*Üyeler, parasal genişlemenin 2014 yılının Ekim ayında başlamasına rağmen bölge ekonomisindeki toparlanmanın son
aylardaarttığınıdüşünüyor.
*EkonomiiçinolumlugörüşüngenelolarakyaygınolduğututanaklardaQEetkisininhissedilmeyebaşladığıgörüşünde.
AvrupaMerkezBankası,piyasaya2016yılınınEkimayınakadaraylıkbazda60milyarEurocivarındaparaverecek.
Açıklanan
AlmanyaTÜFE(Ay)(Mart)
AlmanyaTÜFE(Yıl)(Mart)
AlmanyaPerakendeSatışlar(Ay)(Şubat)
AlmanyaPerakendeSatışlar(Yıl)(Şubat)
AlmanyaİşsizlikOranıDeğişimi(Mart)
AlmanyaİşsizlikOranı(Mart)
İngiltereCariDenge(Q4)
İngiltereGSYİH(2014Q4)
EuroBölgesiÇekirdekTÜFE(Yıl)(Mart)
EuroBölgesiTÜFE(Yıl)(Mart)
EuroBölgesiİşsizlikOranı(Şubat)
AlmanyaİmalatPMIEndeksi
EuroBölgesiİmalatPMIEndeksi
İngiltereİmalatPMIEndeksi
İngiltereİnşaatPMIEndeksi
Sonuç
%0.5
%0.3
%-0.5
%3.6
-15000
%6.4
-25300
3%
%0.6
%-0.1
%11.3
52.8
52.2
54.4
57.8
Beklenti
%0.5
%0.3
%-0.7
%3.7
-12000
%6.5
-21500
%2.7
%0.6
%-0.1
%11.2
52.4
51.9
54.3
59.5
Önceki
%0.8
%0.1
%2.3
5%
-20000
%6.5
-27700
%2.7
%0.7
%-0.3
%11.4
52.4
51.9
54.1
60.1
06Nisan10Nisan2015
ASYA
Asyatarafındageçtiğimizhaftaaçıklananönemliekonomikverilerebaktığımızda,Japonya’da
Sanayi Üretimi ile Parasal Taban beklenti altında kalırken, Konut Başlangıçları ile Tankan
Büyük İmalat Dışı Endeksi beklenti üzerinde geldi. Sanayi Üretimi’nde %3.4 seviyesinde
daralmaolurken,ParasalTaban%35.2düzeyindegerçekleşti.KonutBaşlangıçları’nda%3.1
düzeyinde daralma olurken, Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi büyüme göstererek 19
seviyesindegerçekleşti.
Nikkei
%0.77
19435,08
HangSeng %4.44
25575,64
Çin’detakipettiğimizİmalatPMIartışgöstererek50.1seviyesinde,HizmetPMIisehafifdüşüş
Shangai %4.06
göstererek 53.7 düzeyinde geldi. Avustralya’da açıklanan İhracatlarda %1 seviyesinde artış
olurken, İthalatlarda %2 düzeyinde artış oldu. Bu veriler sonrası Ticaret Dengesi’nde ise
3863,98
1.256milyarAUDaçıkverildi.AsyaKıtasınınbirdiğerönemliekonomisiolanYeniZelanda’da
izlediğimizYapıRuhsatları%6.3seviyesindedaralmagösterdi.Verinin%2.0düzeyindebüyümegöstermesibekleniyordu.
Hafta boyu açıklamalarını takip ettiğimiz Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda, parasal genişlemeyi enflasyon
%2’deistikrarkazanıncayakadarsürdüreceklerinivedövizkurunubelirlibiraralığagetirmeyiamaçlamadıklarınıifadeetti.Çin
MerkezBankası(PBOC)BaşkanıZhou,“Çin’inenflasyonugeriliyor.Dolayısıyladezenflasyontrendininsürüpsürmeyeceğive
deflasyonungerçekleşipgerçekleşmeyeceğikonularındaihtiyatlıolmalıyız”dedi.
06Nisan10Nisan2015
ASYA
Açıklanan
JaponyaSanayiÜretimi(Aylık)(Şub)
YeniZelandaYapıRuhsatları(Aylık)
Avustralya1.ElKonutSatışları(Aylık)(Şub)
JaponyaKonutBaşlangıçları(Yıllık)(Şub)
JaponyaTankanBüyükİmalatDışıEndeksi(1.çeyrek)
AvustralyaYapıRuhsatları(Aylık)(Şub)
ÇinİmalatPMI(Mart)
ÇinHizmetPMI(Mart)
ÇinHSBCİmalatPMI(Mart)
JaponyaParasalTaban(Yıllık)
Avustralyaİhracatlar(Aylık)(Şub)
Avustralyaİthalatlar(Aylık)(Şub)
AvustralyaTicaretDengesi
ÇinHSBCHizmetPMI(Mart)
Sonuç
-%3.4
-%6.3
%1.1
-%3.1
19
-%3.2
50.1
53.7
49.6
%35.2
1%
2%
-1.256milyar
AUD
52.3
Beklenti
-%1.8
%2.0
-%7.1
17
-%4.0
49.7
49.3
%35.3
-1.300milyar
AUD
Önceki
%3.7
-%4.6
%1.8
-%13.0
16
%5.9
49.9
53.9
49.2
%36.7
1%
3%
-1.003milyar
AUD
52.0
06Nisan10Nisan2015
TÜRKİYE
GeçtiğimizhaftaTürkiye’deönemliekonomikverileraçıklandı.BunlardanilkiSalıgünüaçıklananGSYHverisiydi.2014yılı
son çeyreği için TÜİK’ten gelen veri, beklenti üzerinde olup%2.6 olarak açıklandı. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde GSYH
%1.7 olarak büyümüştü. Aynı gün açıklanan bir diğer önemli veri de, Şubat ayındaki Ticaret Dengesi oldu. Veriye göre,
geçtiğimizyılınŞubatayında5milyar186milyondolaraçıkverendışticaretdengesi,buyıl4milyar656milyondolaraaçık
verdi.Bunakarşılık,Ocakayında4milyar310milyonolarakaçıklanmıştı.
Nisan ayında Türkiye için açıklanan ilk veri Mart ayına ait ihracat hacmiydi. Türkiye İhracatçılar Meclisİ’nin verilerine göre
Türkiye, 2015 Mart ayında 11.2 milyar dolar değerinde ihracat yaptı. Buna göre geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13.4
oranındadahaazihracatyapıldı.Şubatayındabuveri10.5milyardolarolarakaçıklanmıştı.HaftanınsongünüTÜFEveÜFE
açıklandı.MartayındaaylıkbazdaTÜFE%1.19,ÜFEise%1.05artışgösterdi.Yıllıkenflasyonisetüketicifiyatlarına%7.61,
üretici fiyatlarına da %3.41 oranlık artış olarak yansıdı. Enflasyondaki bu artış ile beraber TL değer kaybetse de, çekirdek
TÜFE’dekiartışhızıbiröncekiayagöregeriledi.BudurumTLtarafındakideğerkayıplarınısınırladıveUSDTRYkuru2.6000
seviyesiüzerindetutunamadı.
Salı günü açıklanan büyüme verisi her ne kadar uzmanların tahmin ettiğinden daha yüksek gelse de, hükümetin revize
edilmişOVPtahminininaltındakaldı.VeriyideğerlendirmekiçinyazılıaçıklamayayınlayanMaliyeBakanıMehmetŞimşek,
yılın ikinci yarısında hem siyasi hem de finansal öngörülebilirliğin artması ile büyümenin hızlanacağını tahmin ettiklerini
söyledi.Ayrıca,küreselekonomidekizayıfseyir,AvrupaBirliği’ndedevamedendurgunluk,jeopolitikgerginliklervefinansal
belirsizlikler düşünüldüğünde Türkiye’nin 2014’te başarılı bir performans sergilediğini bildirdi. Başbakan yardımcısı Ali
Babacanda2015’tebüyümenindahayüksek,enflasyonundadahadüşükolacağınısöyledi.
Açıklanan
GayriSafiYurtİçiHasıla(GSYH)(Yıllık)(4.Çeyrek)
TicaretAçığı(Şubat)
İhracatlar(Mart)
TüketiciFiyatEndeksi(TÜFE)(Yıllık)(Mart)
TüketiciFiyatEndeksi(TÜFE)(Aylık)(Mart)
ÜreticiFiyatEndeksi(ÜFE)(Aylık)(Mart)
ÜreticiFiyatEndeksi(ÜFE)(Yıllık)(Mart)
Sonuç
Beklenen
%2.6
2%
-4,66MilyarTL -4.62MilyarTL
11.23MilyarTL %7.61
%7.20
%1.19
%0.89
%1.05
%0.86
%3.41
%3.04
Önceki
%1.7
-4.31MilyarTL
10.50MilyarTL
%7.55
%0.71
%1.20
%3.10
06Nisan10Nisan2015
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PaskalyatatiliAvrupaülkeleriiçinPazartesigünüdedevamedecek.AyrıcaHongKong'dadaborsalarPazartesigünü
kapalıolacak.Önümüzdekihaftaaçıklanacakekonomikverileriinceleyecekolursak;
Pazartesigünü;gecesaatlerindeAsyabölgesindenönemliveribeklenmiyor.Avrupapiyasalarıdatatilolacağındanöğlene
kadartakipedeceğimizbirveribulunmamakta.ÖğledensonraABDtarafındaHizmetPMIEndeksiveISMİmalatDışıPMI
Endeksiaçıklanacak.Kanada’daniseIveyPMIendeksinitakipedeceğiz.
Salı günü; Sabaha karşıAvustralya’da Perakende Satışlar ve Avustralya Merkez Bankası’nın para politikası kurulu
toplantısını takip edeceğiz. PPK toplantısında politika faizi de açıklanacak. Avrupa bölgesinde öğlene kadar Hizmet PMI
Endeksi açıklanacak. Euro bölgesinden ayrıca da Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ve ÜFE rakamlarını takip edeceğiz.
YurtiçindeisepiyasalarınkapanmasınadoğruHazineNakitDengesiaçıklanacak.
Çarşamba günü; gece saatlerinde Japonya’da Cari Denge duyurulacak. Sabah saatlerindeTürkiye’den Sanayi Üretimi
açıklanacak.ÖğlenEuroBölgesitarafındanPerakendeSatışlarıtakipedeceğiz.Çarşambagünüöğledensonraiseönemlibir
ekonomikgelişmebeklenmemekte.
Perşembegünü;SabahsaatlerindeAvrupaekonomisininlokomotifiolanAlmanya’danyıllıkveaylıkbazdasanayiüretimi
rakamlarıgelecek.AyrıcayineAlmanya’danveİngiltere’dendeTicaretDengesinitakipedeceğiz.Gününönemligelişmesi
ise öğleden sonraİngiltere Merkez Bankası’nın yapacağı PPK toplantısı olacak. Toplantı sonunda parasal genişleme
miktarını ve politika faizini takip edeceğiz. Toplantıya ilişkin tutanaklar ise gelecek haftalarda açıklanacak. ABD tarafından
haftalıkperiyotlarlaaçıklananişsizlikmaaşıbaşvurularıduyurulacak.GeçtiğimizhaftatarımdışıistihdamiledarbeyiyenABD
istihdam piyasası için bu verinin önemli olabileceğini düşünüyoruz. Günün son önemli gelişmesi ise Kanada’dan gelecek
inşaatizinlerivebirincielkonutfiyatendeksiolacak.
Cuma günü; Asya seansında Avustralya tarafından konut kredileri açıklanacak. Hemen hemen aynı saatlerde deÇin
tarafından TÜFE ve ÜFE rakamlarını takip edeceğiz. Öğlene doğruİngiltere’den Sanayi ve İmalat Üretim Endeksi
gelecek.ÖğledensonraiseKanadatarafındanKonutBaşlangıçları,İstihdamDeğişikliğiveİşsizlikOranıverileriaçıklanacak.
06Nisan10Nisan2015
EURUSD
Geçtiğimiz hafta EURUSD adına en önemli gelişme kuşkusuz Tarım Dışı İstihdam Değişimiydi. İstihdam sayısındaki artış
hızının sert şekilde gerilemesi piyasalarda şok etkisi yarattı. Dolar endeksi, veriyle beraber geriledi ancak işsizlik oranının
halen %5.5 seviyesini koruması ve ortalama kazançlar oranının da bir önceki aya göre artış göstermesi değer kayıplarını
sınırlıtuttu.
Teknik açıdan bakacak olursak; Dolar endeksinin Cuma günü sert şekilde değer kaybetmesiyle beraber 1.1025(Fibonacci
%61.8) direnci bir kez daha test edildi. Böylelikle 15 günlük süre zarfında bu bölge dördüncü defa test edildi ancak
geçilemedi. Parite, güçlü alışların ardından gün içerisindeki değer artışının yaklaşık %50sini haftalık kapanışa doğru geri
verdi. Ancak 1.0900 kritik desteği üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Piyasa algısı olarak 1.0900 desteği
üzerinde tutunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz ancak 1.1025 direncinin geçilebilmesi yukarı yönlü işlemlerin devam
etmesiadınaoldukçaönemli.Buseviyeüzerinde1.1125-1.1175-1.1220veönemli1.1265dirençleriniizleyeceğiz.Doların
tekrar değer kazanması ve kritik 1.0900 desteğinin kırılması halinde ise 1.0850 - 1.0765 - 1.0695 - 1.0640 ve 1.0585
desteklerinitakipedebiliriz.
Destekler:1.0955-1.0900-1.0850
Dirençler:1.1025-1.1125-1.1175
06Nisan10Nisan2015
GBPUSD
BuhaftahemİngilterehemdeABDtarafıözellikleveribakımındanyoğunbirhaftayıgeridebıraktı.Öncelikleİngilteretarafına
baktığımızda,4.çeyrektebüyümenin%0.6genişlemegösterdiğiniveböyleceüstüste8.çeyrekdönemlikyükselişkaydetmiş
olduğunugördük.BirsonrakiönemliverininiseyineİngiltereadınagelişmekaydettiğinigördüğümüzİmalatSanayiBüyümesi
olduğunu ve verinin 54.3 beklentiye karşılık 54.4 olarak açıklandığını belirtelim. ABD tarafına baktığımızda ise piyasanın
merakla beklediği verilerin açıklandığı haftada ilk olarak Özel Sektör İstihdam verisinin beklenti altında 189K olarak
açıklandığını ve böylelikle Ocak 2014'ten bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleştiğini gördük. Tüm bu gelişmelerin
ardındanhaftanınsonişlemgünündeayınenönemliverisiolanTarımDışıİstihdamverisibeklentininbirhaylialtında126K
olarakaçıklandı.
GBPUSD paritesine teknik açıdan bakarsak; Haftalık kapanışın 1.4945 direnç testi sonrası hafif geri çekilerek 1.4907
seviyesindengerçekleşti.AyrıcapariteBollinger’ın(20)üstbandınıdatestediyor.Gerçekleşensertyukarıyönlüişlemlerin
devametmesihalindediğerdirençler1.5050ve1.5130seviyelerindebulunuyor.Dahayukarıdabulunan1.5180anadirenç
seviyemizüzerigünlükvehaftalıkkapanışgerçekleşmesidurumundaSterlinlehineişlemlerinartabileceğinihatırlatalım.Veri
etkisinin ardından işlemlerin trend yönlü devam ederek yönünü aşağıya çevirmesi durumunda ise ilk olarak 1.4885 daha
aşağıdada1.4785seviyesidestekolaraktakipedilebilir.
Destekler:1.4885-1.4785-1.4720
Dirençler:1.4920-1.4975-1.5050
06Nisan10Nisan2015
USDJPY
Geçtiğimizhaftadolarveyentarafındakiönemligelişmelerebaktığımızda,ABD’deTarımDışıİstihdam126binseviyesinde
gelerek Aralık 2013’ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. İşsizlik Oranı ise değişmeyerek %5.5 düzeyinde kaldı.
İstihdamoranlarısonrasıUSDJPYparitesi118.72seviyesinekadardüştü.AçıklamalarınıtakipettiğimizABDFEDBaşkanı
Yellen,işgücühareketliliğinindahasağlıklıbirekonomiyimümkünkılacağınısöyledi.JaponyaMerkezBankası(BOJ)Başkanı
Kurodaise,parasalgenişlemeyienflasyon%2’deistikrarkazanıncayakadarsürdüreceğizdedi.
Teknikolarakbaktığımızda;Haftaya119.15desteğininhemenüzerindeaçılanparitesonrasındayukarıyönlüseyirle120.36
seviyesine kadar çıktı. İstihdam oranları sonrası ise geri çekilerek 119.15 direnci altından haftayı kapattı. Geçtiğimiz hafta
kırılan kanal desteğimiz, bu hafta direnç görevi gördü. 120.36 seviyesinden geçen kanal direncimiz test edildi ve
geçilememesiyle geri çekildi. Ayrıca 0.02 adımlık Parabolic Sar göstergesi de kanal direncimizi destekleyerek 120.35
seviyesinde sat sinyali verdi. Paritede 118.10 seviyesi üzeri haftalık kapanış olduğu sürece dolar lehine seyrin
görülebileceğini,121.10anadirencimizüzerikapanışlardaiseyükselişinhızkazanabileceğinibelirtelim.
Destekler:118.50-118.10-117.60
Dirençler:119.15-119.90/120.10-120.60
06Nisan10Nisan2015
S&P500FUTURES
SP500 Haziran Vadeli Kontrat hafta başındaki kazançlarını, bekleyen konut satışlarındaki artış ve yükselen Tüketici
Güvenine rağmen koruyamadı. Tarım Dışı İstihdam Değişikliğinde son 15 ayın en düşük rakamının kayıtlara geçmesi
kontrattasertgeriçekilmeoluştursada,anadestekseviyemizolan2036seviyesihenüzkırılmadı.
Kontratı teknik olarak incelediğimiz zaman, hafta başında yükselişlerle 2084 direncine doğru işlemler görülse de, bu
kazançlarınkorunamadığınıgörmekteyiz.Geriçekilmeler2036anadestekseviyesindentepkibulmasınarağmen,TarımDışı
İstihdam verilerinin etkisiyle bu yükselişler yerini sert satışa bıraktı. 2011 yılından buyana yükselen kanalda hareketlerini
sürdürenkontrat,geridebıraktığımızhaftadayaşanansatışlarlaberaberMA(50)seviyesininaltındakaldı.2036anadestek
seviyesininkırılmasıdurumundasatışbaskısıkaçınılmazolabilir.Budurumdailkdestekseviyemiz2022seviyesinde.Endeks
kontratında 2036 desteğinin tekrar çalışmasıyla görülebilecek yükselişte ise takip edeceğimiz ilk dirençler 2051 ve 2065
seviyelerindebulunuyor.
Destekler:2036–2022–2011
Dirençler:2051–2065–2074
06Nisan10Nisan2015
ALTIN
Hafta içinde Dolar Endeksi’nde ki yükselişin etkisiyle ALTIN 1178 seviyesine kadar düştü. ABD’de Özel Sektör Tarım Dışı
İstihdam ve İmalat PMI verilerinin beklenti altında kalması sonrası dolar endeksinin geri çekilmesiyle ise ALTIN 1208
seviyesine kadar yükseldi. Haftanın son işlem günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam beklentinin çok altında 126 bin
seviyesindegerçekleşti.PaskalyaTatilinedeniyleTarımDışıİstihdam’ınaçıklandığısıradaişlemlerinkapalıolduğuALTIN’da,
pazartesipiyasaaçılışındayukarıyönlügap’inolabileceğiniyatırımcılarımızahatırlatmakisteriz.
Teknik olarak baktığımızda; Haftaya 1198 seviyesinden açılarak başlayan ALTIN, sonrasında aşağı yönlü seyirle 1178
seviyesine kadar düştü. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselerek 1205 direnci test edildi. Bu seviyenin
geçilememesiyle geri çekilen ALTIN, 1196 desteğinin çalışmasıyla da 4 iş günü işlem gördüğü haftayı 1202 seviyesinden
kapattı. Pazartesi yukarı yönlü gapli açılışın olabileceğini ve bu durumda takip edeceğimiz ilk dirençlerin 1205-1217
seviyelerinde olduğunu belirtelim. 1222 ana direnç seviyemiz üzeri günlük ve haftalık kapanışta yükselişin hız
kazanabileceğinibelirtelim.Geri çekilmede izleyeceğimiz destekler ise 1196 ve 1184 seviyelerinde bulunuyor. Ayrıca 1178
seviyesindengeçen100’lükhareketliortalamada(MA)destekolaraktakipedilebilir.
Destekler;1196-1184-1174
Dirençler;1205-1217-1222
06Nisan10Nisan2015
BRENT
Haftaboyupetroltarafındayaşanılanönemligelişmelerebaktığımızda,haftabaşındaİranveBatılıdiplomatlarıngörüşmeleri
süresinceaşağıyönlüfiyatlananBrentpetrolde,ÇarşambagünüADPTarımDışıİstihdamverisininbeklentialtındakalması
sonucunda,dolardakideğerkaybıylatepkialımlarıgerçekleşti.Petrolüretimi,geçtiğimizhaftagünlük36000varilgerileyerek
günlük 9.39 milyon olarak açıklandı. Sondaj şirketleri, petrol fiyatlarında 2014 yılında %50 kayıp yaşanmasının ardından,
Aralıkayındanbuyanasondajmakinesayısını4yılınendüşükseviyesiolan762’yeindirdi.Perşembegünüise,İranveBatılı
diplomatların Tahran nükleer programı ile ilgili ön anlaşma sağlaması ile birlikte petrolde tekrar değer kayıpları yaşandı.
Anlaşma sağlanması halinde, İran’ın petrol ihracatlarını çoğaltması ve küresel arz fazlası sorununun da şiddetlenmesi
bekleniyor.
Haftanın son işlem günü Paskalya tatili nedeniyle kapalı olan Brent petrol, 4 saatlik zaman diliminde21 ve 5’lik hareketli
ortalamanınaltındakapanışyaptı.Haftayı55.50direnci altındakapatanpetrolde,aşağıyönlüseyrindevametmesihalinde
takip edeceğimiz ilk destekler 54.60-54.10-53.50 ve 52.70 seviyelerinde bulunuyor. 50.50 ana desteği altında günlük ve
haftalık kapanışların oluşması ile satış baskısının hız kazanabileceğini tekrar belirtelim. Tekrar 55.50 direnci üzerinde
işlemlerinoluşmasıhalindeiseilkolarak56.85,ardından58.00ve59.15dirençleriniizleyeceğiz.
Destekler:54.60-54.10-53.50-52.70
Dirençler:55.50-56.85-58.00-59.15
06Nisan10Nisan2015
USDTRY
GeçtiğimizhaftanınsongünüFEDBaşkanıJanetYellen’dangelenfaizkararıylailgiliaçıklamalarınetkisiyle,USDTRYkuru
haftaya kademeli olarak geri çekilmeyle başladı. Salı gününün ilk yarısında kayıplarını telafi etse de, kurdaki aşağı yönlü
işlemler tekrar kendini gösterdi. 1 Nisan Çarşamba günü haftanın en yüksek çıkışını yaptı ve 2.5890 seviyesinden 2.6122
seviyesinekadarçıktı.BunakarşılıkönceADPTarımDışıİstihdamDeğişikliği,ardındanISMİmalatPMIverilerininbeklenti
altındaaçıklanmasıylaUSDTRYkuru2.6010desteğinikırdı.HerayınilkCuma’sındaaçıklananTarımDışıİstihdamverisi,bir
öncekiayagöredahadüşükgelmesibeklenenbirdurumdu.Fakatson15ayınendüşükseviyesineinmesişoketkisiyarattı.
VerininaçıklanmasıylaUSDTRYkuru2.5576seviyesinekadarçekildi.
Teknik açıdan incelediğimizde; Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklenti altında gelmesi sonrasında
USDTRY kurunda 2.5580 desteğinin çalıştığını ve yukarı yönlü işlemlerin başladığını görüyoruz. Ayrıca 14’lük RSI
göstergesinin aşırı satım bölgesinin en üst kesimi olan 30 seviyesinden de destek bulduğunu belirtelim. 2.5580 desteği
üzerinde tutunmanın devam etmesi halinde 2.5840 ve 2.6010 dirençlerini takip edeceğiz. 2.5580 desteğinin kırılması
durumundaiseilkolarak2.5460desteğiylekarşılaşacağız.2.5460anadesteğimizolduğunuvebuseviyeninaltındatutunma
sağlanırsa TL lehine düzeltme hareketinin görülebileceğini hatırlatmak isteriz. Böyle bir durumda izleyeceğimiz sonraki
destekler2.5340ve2.5270seviyesindebulunuyor.
Destek:2.5580–2.5460–2.5340
Direnç:2.5840–2.6010–2.6240
06Nisan10Nisan2015
EURTRY
EURTRYkurunda,TLtarafındaEnflasyonveBüyümeverileriniizlerken,EurotarafındaimalatPMIveİşsizlikOranınıizledik.
Türkiye’de büyüme verilerinin beklenti üzerinde gelmesinden ziyade Euro Bölgesi İşsizlik oranındaki artış kurda geri
çekilmeleritetikledi.Geriçekilmelerleanadestekseviyesialtınasarkankur,AvrupaMerkezBankasının5Mart’tayaptığıPPK
Toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla tekrar yükselişe geçti. Cuma günü Avrupa Piyasaları Tatil dolayısıyla kapalı iken
beklentiüzerindeaçıklananTürkiyeEnflasyonrakamlarıkurdaEurolehineişlemleridevamettirdi.
Haftaya2.8500dirençseviyemizaltındabaşlayankur,küreselpiyasalardaeuronundolarkarşısındairtifakaybetmesininde
etkisiyle geri çekilmeye başladı. Satış yönlü işlemlerle ana destek seviyemiz olan 2.7940 seviyesinin altında fiyatlansa da
2.7860 desteğinin çalışmasıyla yükselişe geçti. Türkiye enflasyon rakamlarının beklenti üzerinde açıklanması ile 2.8300
direncinintekrardantestedildiğinigörmekteyiz.2.8300seviyesiningeçilmesihalindeyukarıyönlüseyrinartabileceğinivebu
durumda ilk olarak 2.8500 ve 2.8620 dirençlerini takip edeceğimizi belirtelim. Geri çekilmelerde ise ilk destekler2.8080 ve
2.7940seviyesindebulunuyor.Ayrıcakanaldesteğimizinde2.7940seviyesindengeçtiğinihatırlatalım.
Destekler:2.8080–2.7940–2.7860
Dirençler:2.8300–2.8500–2.8620
06Nisan10Nisan2015
VIOP30
Yurtiçi piyasalar geçtiğimiz haftayı büyüme rakamları, ticaret açığı ve ABD'den açıklanan Tarım Dışı İstihdam değişiminin
etkisinde tamamladı. Türkiye 2014 yılının 4. çeyreğinde beklenti üzerinde büyüdü, fakat açıklanan bu rakamların yerine
VİOP30 kontratında beklenen pozitif etki görülmedi. Tam aksine yükselen kura rağmen ticaret açığındaki artış, Endeks
Kontratı'ndagerilemeyesebepoldu.Haftaboyuncakritik98.800seviyesiüzerindetutunmaçabasısergileyenkontrattacuma
günüaçıklananABDTarımDışıİstihdamVerileriilebirliktealışlargörüldü.
VİOP30 Nisan Vadeli Endeks Kontratını teknik olarak ele aldığımız zaman; haftanın ilk işlem gününde oluşan yükselişin
sonrakigünlerdeyerinisatışlarabıraktığınıgörüyoruz.98.800seviyesiüzerindetutunmaçabalarıhaftanınsonişlemgününe
kadar devam etti. Dolara şok etkisi yapan Tarım Dışı İstihdam Verileri ile birlikte güçlenen Türk Lirası, yurtiçi piyasaları da
canlandırarakVİOP30Vadelisinideyukarıtaşıdı.Haftayı3525puanyükselerek101.550seviyesindenkapatankontratta,alış
iştahının devamı adına psikolojik 100.000 seviyesi üzerinde kalıcılık aradığımızı hatırlatmak isteriz. Bu seviye de tutunma
oluşmasıdurumundailkdirenç102.000seviyesindebulunuyor.Geriçekilmelerdeise101.300ilkdestekseviyemizdir.
Destekler:101.300-100.300-99.400-98.800
Dirençler:102.000-102.600-103.300-104.100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
937 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content