close

Enter

Log in using OpenID

13 Nisan- 17 Nisan 2015

embedDownload
13Nisan17Nisan2015
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Globalpiyasalardageçtiğimizhaftabirbirindenönemligelişmeleryaşandı.
ABDtarafında,ÇarşambaakşamıFOMCtutanaklarıaçıklandı.Dolarendeksibugelişmeilebirliktedeğerkazandı.Bununla
birlikte FOMC üyeleri, FED’in para politikası konusunda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Tarım Dışı İstihdam
verisininetkileritartışıldı.Konuşanüyelerarasında,Dudley,Kocherlakota,Powell,Lackervardı.
Avrupa’da, haftanın ilk işlem günü Paskalya tatili sebebiyle piyasalar kapalıydı herhangi önemli gelişme yaşanmadı. Euro
bölgesindegeçtiğimizaybaşlanılanQEpolitikasınınbirayıdoldu.Biraylıksüreboyuncaekonomidekiilerlemelergözlendive
ECB’nin60milyarEuroluktahvilaldığıaçıklandı.İngiltere’dePPKtoplantısıyapıldı.Toplantıöncesivesonrasındaİngiltere
ekonomisihakkındagörüşlervetahminlertakipedildi.
Asyabölgesinde,Japonya’daPPKtoplantısıyapıldıveJaponya’ninpolitikafaiziaçıklandı.Politikafaiziveparasalgenişleme
miktarısabitbırakıldı.Avustralya’dadaPPKtoplantısıyapıldıvepolitikafaiziaçıklandı.Çin’dedeTÜFEveÜFErakamlarını
takipettik.
Türkiye’yebakacakolursak,haftanınendikkatçekiciverilerindenbirisanayiüretimioldu.Geçtiğimizaybeklenmedikşekilde
düşen veri, bu ay sürpriz gerçekleştirerek arttı. Bunun yanında Cari Denge, TÜFE rakamları açıklandı. Haftanın son işlem
gününde de pyasaların kapanmasının ardından Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi
notunuaçıkladı.
13Nisan17Nisan2015
ABD
Geçtiğimiz hafta Çarşamba TSİ 21:00'da 17-18 Mart tarihilerinde yapılan FED FOMC
toplantısına ait tutanaklar açıklandı. FED, toplantı sonunda faizleri %0.25 oranında sabit
%1.69
tutmuş ve oy birliği ile piyasayı "sabırlı" kelimesiyle sözlü yönlendirmekten vazgeçmişti.
2102,06
Tutanaklarda orta vadeli ekonomik büyüme görünümünün, doların güçlü kalmasından
kaynaklı olarak zayıflayacağı öngörülüyor. Ayrıca tutanaklarda öne çıkan diğer konu ise,
Haziran ayındaki faiz artırım hususunda üyeler arasında görüş ayrılığı bulunması.
%1.65
Tutanaklarınözetinimaddehalindesıralayacakolursak;
18057,65
*AralarındafikirayrılığıyaşansadaFOMCüyelerininçoğuilkfaizartırımınınHaziranyada
sonrakibirtarihtegerçekleşeceğiniöngörüyor.
* Bazı üyeler, ilk faiz artırımının düşük petrol fiyatları ve güçlü dolar sebebiyle 2016 yılına
NASDAQ %2.23
kalmasınıuygungörüyor.
4995,98
* Enflasyon, kısa dönemde petrol fiyatları ve güçlü dolarla birlikte aşağı yönlü baskı altında
kalabilir.
*Enerjifiyatlarıvedolardakiaşırıdeğerlilikdurumlarınınnormalleşmeyebaşlamasıhalindeenflasyonhedefineulaşmakdaha
kolayolabilir.
*BazıFOMCüyeleri,merkezbankası(FED)bilançosundakikısavadelitahvillerinsatılarakO/Nkullanımınınazalabileceğini
söyledi.
Tutanakların açıklanmasının ardından Amerikan doları yukarı yönde harekete başladı. FED’in gösterge faiz oranı Aralık
2008′denbuyanasüreklisıfırayakınolduğunudabelirtelim.
S&P
DOW
ABD tarafındaki diğer gündeme baktığımızda; bir önceki haftanın son işlem günü Paskalya arifesi nedeniyle birçok piyasa
tatildi. ABD’den açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin çok altında kalarak son 15 ayın en düşük seviyesinde
gelmişti.GeçtiğimizhaftanınilkişlemgünüyinePaskalyanedeniylebirçokpiyasanıntatilolmasıTarımDışıİstihdamverisinin
fiyatlanmasını haftanın ikinci işlem gününe bıraktı. Tutanakların açıklanmasının arifesinde FOMC üyelerinin konuşmaları
piyasayahafifdeolsayönverdi.
13Nisan17Nisan2015
ABD
NewYorkFEDBaşkanıDudley,''Faizartırımıvergilerebağlıbunedenlesüresibelirsiz.Faizartırımınınizleyeceğiyolsığbir
yol olacak gibi görünüyor. İşsizlik oranının bu yılın ikinci yarısında %5'e yaklaşmasını bekliyorum. Enflasyon bu yıl sonuna
doğru güçlenecek. Petrol fiyatlarındaki düşüş sektördeki yatırımlar ve ekonomi üzerinde etkili olacak.'' açıklamalarında
bulundu.
Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota ise konuşmasında, ''2017 yılının sonunda FED fonları faizlerinin %2 seviyesinde
olmasıuygundur.Gevşemeadımlarındangeriçekilmekonusundaalışılmadıkdüzeydesabırlıolunmalı.FEDilkfaizartırımının
süresini2016yılınınikinciyarısınaertelemeli.Faizartırımlarıkonusundageçdekalınabilirerkendedavranılabilir''dedi.Ayrıca
istihdamveenflasyonhususunadeğinenKocherlakota,''ABD'nintamistihdamadönmesiiçin2014yılıgibi3yıladahaihtiyaç
var.Enflasyon2018sonundakadarbelkidedahasonrasınakadar%2'ninaltındakalacak.Finansalistikrarayönelikriskler
halengerçekleşmişdeğil."dedi.
FED toplantı tutanaklarının açıklanmasına saatler kala konuşan FED Yönetim Kurulu üyesi Jerome Powell ise, ''İlk faiz
artırımının zamanı faiz artırım sürecinin izleyeceği yol kadar önemli değil. Faiz artırımları bir süre için kademeli olacak gibi
görünüyor.Petrolfiyatlarındakidüşüşvedolarıngüçlenmesienflasyonaçısındangeçicibirşoktur.Dolarındeğeribüyümeyi
kısıtlıyor ve etkisi muhtemelen sürecek.'' dedi. Ayrıca sözlerine, ''Oynaklıkta daha normal seviyelere dönülmesinin büyüme
üzerindeetkisiolmaz.''şeklindedevametti.
Haftanın son işlem günü FOMC toplantı tutanaklarının ardından açıklamalarda bulunan, Richmond FED Başkanı Jeffrey
Lacker,''İşgücünekatılımoranınormaltrendinedöndü,dönemselliketkisibitti.''dedi.Ayrıcasözlerine,''FED'infaizlerihaziran
ayında arttırmaya başlaması ihtimali halen güçlü, petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki güçlenmenin etkileri geçici ve
ÇekirdekTÜFE'ninbuyıl%2'yedoğruhareketetmesinibekliyorum.''açıklamalarınıekledi.
Açıklanan
HizmetPMIEndeksi(Mart)
ISMİmalatDışıİstihdam(Mart)
ISMİmalatDışıPMIEndeksi(Mar)
KanaaIveyPMI(Mar)
İşİmkanlarıvePersonelDeğişimOranı(JOLTS)
İşsizlikMaaşıBaşvuruları
Kanadaİnşaatİzinleri(Aylık)(Şub)
KanadaBirinciElKonutKonutFiyatEndeksi(Aylık)
KanadaKonutBaşlangıçları(Mar)
KanadaİstihdamDeğişikliği(Mar)
KanadaİşsizlikOranı(Mar)
Sonuç
59,2
56,6
56,5
47,9
5,133M
281.000
-0,90%
0,20%
189.700
28.700
6,80%
Beklenti
58,6
56,5
51,1
5,010M
285.000
5,00%
0,10%
175.000
-100
6,80%
Önceki
58,6
56,4
56,9
49,7
4,965M
267.000
-12,30%
-0,10%
151.200
-1000
6,80%
13Nisan17Nisan2015
AVRUPA
Avrupa bölgesi için yine yoğun ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık.
Pazartesi Paskalya sebebiyle İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa bölgesinde
piyasalartatildiveogünönemlibirgelişmeyaşanmadı.
Euro Bölgesi’nde deflasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalan Avrupa Merkez Bankası, QE
politikasına geçmeye karar vermişti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçtiğimiz 9 Mart
tarihinde başladığı QE programının ilk ayında 60milyar Euro’luk hedefine ulaştı. Merkez
Bankası kamu sektörü alımlarında Mart ayında 47.4milyar Euro harcadı ve geri kalanını ise
aylık teminatlı tahviller ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile tamamladı. Faiz silahını 2014
Ekim ayında kullanan ECB, para politikasını genişletmenin meyvelerini ekonomik verilerde
toplamaya başladı. PMI Endeksleri beklentileri karşılarken ekonomik aktivitede de iyileşme
olduğugörülüyor.
DAX
FTSE
CAC40
%3.40
12374,73
%3.75
7089,77
%3.27
5240,46
İngiltere’de bu hafta içerisinde ticaret dengesi açıklandı ve PPK toplantısı yapıldı. Perşembe günü gelen verilerden önce
ticaretdengesinebakalım.İngiltere’ninticaretaçığı,ABDveAvrupaBirliği(AB)dışındakidiğerülkeleresatışlarınsertşekilde
gerilemesiileŞubatayında7ayınenyüksekseviyesineulaştı.Bunagöreaçık10milyar300milyonPoundakadaryükseldi.
Buhaberileberaberticaretinekonomikbüyümeyenekadarkatkıyapabileceğikonusundakafalardasoruişaretibelirdi.PPK
toplantısıtarafınabakacakolursakdafaizoranlarırekordüşükseviyeolan%0.5dekaldıvevarlıkalımprogramınınhacmide
375 milyar Sterlin’de sabit bırakıldı. Başkan Carney’in de daha önce yaptığı açıklamalardan bildiğimiz üzere bundan sonra
politikadadeğişiklikolacaksabununparasalsıkılaşmayönündeolacak.
13Nisan17Nisan2015
AVRUPA
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Ukrayna’nın kredi notunu ülkenin dış borçlarını yeniden
yapılandırmaplanınaatıftabulunarakdüşürdü.S&PCumagünüyaptığıaçıklamadaUkrayna’nınkredinotunubiradımdaha
indirerek CC’ye çekti. Kuruluş ülkenin kredi görünümü “negatif” olarak açıkladı. S&P yetkilileri, ülkenin döviz borcunda
temerrütedüşmeolasılığınıyüksekgörüyorlar.
Avrupa hisselerinin rallisi devam ediyor. QE politikasının kararı ile başlayan yükseliş, rekor yüksek seviyelerde ilerlemesini
sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın teşvik programı aracılığıyla tahvil faizlerini aşağı yönde baskılayarak kuru
zayıflatması üzerine tüm zamanların en yüksek seviyesini genişletti ve Ocak ayından bu yana en büyük haftalık yükselişi
kaydetti.
Açıklanan
AlmanyaHizmetPMIEndeksi
EuroBölgesiHizmetPMIEndeksi
İngiltereHizmetPMIEndeksi
EuroBölgesiSentixYatırımcıGüveni(Nis)
EuroBölgesiÜFE(Ay)
EuroBölgesiÜFE(Yıl)
AlmanyaFabrikaSiparişler
EuroBölgesiPerakendePMIEndeksi
EuroBölgesiPerakendeSatışlar(Aylık)(Şub)
EuroBölgesiPerakendeSatışlar(Yıllık)(Şub)
AlmanyaSanayiÜretimi(Aylık)(Şub)
AlmanyaTicaretDengesi(Şub)
İngiltereHalifaxKonutFiyatEndeksi(Aylık)(Mar)
İngiltereHalifaxKonutFiyatEndeksi(Yıllık)(Mar)
İngiltereTicaretDengesi(Şub)
İngiltereABHariciTicaretDengesi
İngiltereMerkezBankasıParasalGenişleme
İngilterePolitikaFaizOranıKararı(Nis)
İngiltereİmalatÜretimi
İngiltereSanayiÜretimi(Aylık)(Şub)
Sonuç
55,4
54,2
58,9
20
0,50%
-2,80%
-0,90%
48,6
-0,20%
3,00%
0,20%
19.7Milyar
0,40%
8,10%
-10.34Milyar
-3.24Milyar
375B
0,50%
0,40%
0,10%
Beklenti
55,3
54,3
57
20
0,10%
-3,00%
1,50%
-0,20%
3,00%
0,20%
20.1Milyar
0,20%
8,20%
-9Milyar
-2Milyar
375B
0,50%
0,40%
0,30%
Önceki
55,3
54,3
56,7
18,6
-1,10%
-3,50%
-2,60%
46,4
0,90%
3,20%
-0,40%
19.6Milyar
-0,40%
8,30%
-9.17Milyar
-1.97Milyar
375B
0,50%
-0,60%
0,30%
13Nisan17Nisan2015
ASYA
Asyatarafındangeçtiğimizhaftaaçıklananönemliekonomikverilerebaktığımızda,Japonya
MerkezBankası(BOJ)FaizOranıaralık2008’denbuyanaolduğugibi%0.10seviyesinde
geldi. BOJ faiz kararı sonrası, yıllık 80 trilyon yen (666 milyon dolar) seviyesindeki parasal
genişleme planını da koruduğunu belirtti. Japonya’da izlediğimiz diğer önemli ekonomik
verilerdenCariDenge1.140trilyonyenfazlaverdi.MevsimselliktenArındırılmışCariDenge
ise600milyaryenfazlaverdi.
Avustralya Merkez Bankası (RBA)’da %2.25 düzeyindeki faiz oranını değiştirmediğini
açıkladı. Avustralya’da izlediğimiz önemli verilerden Perakende Satışlar %0.7 seviyesinde
artışgösterirken,KonutKredileri%1.2düzeyindeartışgösterdi.Çin’deaçıklananTÜFE,aylık
bazda %0.5 seviyesinde düşerken, yıllık bazda %1.4 düzeyinde yükseldi. ÜFE ise yıllık
bazda%4.6seviyesindedaralmagösterdi.
Nikkei
%2.43
19907,63
HangSeng %6.34
27272,39
Shangai
%4.40
4034,31
Hafta boyu açıklamalarını takip ettiğimiz BOJ Başkanı Kuroda, “Japon ekonomisi trend olarak ılımlı toparlanmaya devam
ediyor. Sanayi üretiminin ılımlı yolda toparlanmasını bekliyorum. Uzun vadeli bakış açısı ile enflasyon beklentileri artış
yönündegörünüyor.”ifadelerindebulundu.
13Nisan17Nisan2015
ASYA
Açıklanan
AvustralyaPerakendeSatışlar(Şub)
AvustralyaFaizOranı(Nis)
JaponyaMevsimselliktenArındırılmışCariDenge
JaponyaCariDenge(Şub)
JaponyaFaizOranı
JaponyaMakineAraçlarıSiparişleri(Yıllık)
AvustralyaKonutKredileri(Aylık)(Şub)
ÇinTÜFE(Yıllık)(Mart)
ÇinTÜFE(Aylık)(Mart)
ÇinÜFE(Yıllık)(Mart)
Sonuç
%0.7
%2.25
0.60trilyon
1.140trilyon
%0.10
%14.6
%1.2
%1.4
-%0.5
-%4.6
Beklenti
%0.4
%2.25
0.61trilyon
1.150trilyon
%0.10
%3.0
%1.3
-%0.6
-%4.8
Önceki
%0.5
%2.25
1.06trilyon
0.61trilyon
%0.10
%28.9
-%1.7
%1.4
%1.2
-%4.8
13Nisan17Nisan2015
TÜRKİYE
GeçtiğimizhaftaTürkiyetarafındailkekonomikveri7NisanSalıgünügeldi.HazineMüsteşarlığı’ndangelenbilgiyegöre,Mart
ayındaki Hazine’nin nakit dengesi 201 milyon TL fazla verdi. Hazine, Şubat ayında 8 milyar 460 milyon TL açık vermişti.
Haftanındiğerverisi,8NisanÇarşambagünüTÜİK’inaçıkladığıSanayiÜretimioldu.Türkiyesanayiüretimini2015Şubat
ayında geçen yılın aynı ayına oranla %1.0 arttırdı. Beklenti %-0.5 olarak açıklanması şeklindeydi. Haftanın son verisi ise
TCMBtarafındanaçıklananCariHesapoldu.VeriyegöreŞubatayındacariaçıkbeklentilerinüzerineçıkarak3.2milyardolar
oldu.Ocakayıiçinaçıklananrakam2milyardolaraçıkolduğuşeklindeydi.Ocakayınagöreaçığınartacağıtahminediliyordu.
HaftanınilkgünüTCMB,MartayıFiyatGelişmeleriraporunuyayınladı.Raporagöre,Martayındatüketicifiyatları%1.19,yıllık
tüketici enflasyonu ise %7.61 oranında artış gösterdi. Temel mal grubu enflasyonundaki gerileme ile çekirdek enflasyon
göstergelerininyıllıkartışoranlarındadüşüşgözlendi.Bunakarşılık,mevsimselliktenarındırılmışverilerleenflasyonunüçaylık
ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinin bu dönemde bir miktar yükseldiği
kaydedildi.
Konuyla alakalı değerlendirmede bulunan TCMB Başkanı Erdem Başçı, Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde olduğunu ve
çekirdekenflasyongöstergelerindekiiyileşmeninsürdüğünübildirdi.Başçıayrıcaöncügöstergelerinilkçeyrekteekomiyizayıf
gösterdiğini,fakatuygulanantemkinliparavemaliyepolitikalarıilealınanmakroihtiyatiönlemlersayesindeözellikleçekirdek
enflasyonunolumluetkilendiğinisöyledi.
Haftanın son işlem günü piyasaların kapanmasının ardından Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's,
Türkye'nin kredi notunu açıkladı. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve ekonomik görünümünde herhangi bir değişiklik
yapması öngörülmüyordu ve buna paralel olarak da güncelleme yapmadı.Kuruluş en son 11 Nisan 2014 tarihinde
Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyenin en altındaki Baa3 kredi notunu teyit ederken, görünümü durağandan negatife
çevirmişti.
Açıklanan
SanayiÜretimi(Yıllık)(Şubat)
HazineNakitDengesi(Mart)
Sonuç
%1.0
0.200B
Beklenen
%-0.5
Önceki
%-2.2
-8.460B
13Nisan17Nisan2015
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Buhaftaglobalpiyasalardabirbirindenönemliekonomikverileritakipedeceğiz.
Pazartesi günü; Japonya’dan TSİ 02:50’de Çekirdek Makine Siparişleri açıklanacak. Yine Asya seansından TSİ 06:00’a
doğruihracatithalatveticaretdengesirakamlarıaçıklanacak.GüniçerisindeAvrupa’danveABDtarafındanönemliekonomik
verigelmeyecek.AkşamTSİ21:00’deABD’deBütçeDengesiaçıklanacak.
Salıgünü;AsyaseansındaYeniZelanda’dan2015birinciçeyrekişletmegüveniaçıklanacak.Yaklaşıküçbuçuksaatsonra
ise Avustralya’dan Mart ayına ait NAB İşletme Güven Endeksi’ni takip edeceğiz. Sabah saatlerinde Avrupa ekonomisinin
lokomotifiolarakgörülenAlmanya’daToptanSatışFiyatEndeksiaçıklanacak.İngiltere’deiseöğlensaatlerinedoğruyıllık
ve aylık bazda ÜFE verilerini izleyeceğiz. TSİ 12:00’de deEuro Bölgesi’nden Sanayi Üretimi gelecek. Öğleden sonra
ABD’dePerakendeSatışlarveÜFErakamlarıaçıklanacak.Ekonomikaktiviteiçinönemliolanbugelişmeleriyakındantakip
edeceğiz.
Çarşambagünü;Asyaseasındabirbirindenönemligelişmeleritakipedeceğiz.TSİ03:30’daAvustralya’daWestpackTüketici
Güven Endeksi veÇin tarafında da TSİ 05:00’de 2015 birinci çeyrek ekonomik büyüme (GSYİH) gelecek. Çin’de
açıklanacakdiğerönemliverileriseSanayiÜretimi,PerakendeSatışıveSabitVarlıkYatırımıolacak.Asyaseasındaki
sonekonomikverideJaponya’dakiSanayiÜretimivebunaparalelolarakgelmesibeklenenKapasiteKullanımOranı
olacak. Sabah saatlerinde TSİ 09:00’daAlmanya’dan TÜFE ve TSİ 12:00’da da Euro Bölgesi Ticaret Dengesi verisini
takip edeceğiz.Türkiyesaat10:00-11:00dedeÇeyreklikİşszlikOranıveBütçeDengesiaçıklanacak. Öğleden sonra
TSİ14:45’deAvrupaMerkezBankası,politikafaiziniaçıklayacak.YineöğledensonrabuseferABD’deNewYorkİmalat
Endeksi,KapasiteKullanımOranıveSanayiÜretimiduyurulacak.Kanada’dadaMerkezBankasıpolitikafaziniaçıklayacak
veİmalatSatışrakamlarıduyurulacak.
Perşembegünü;Asyaseansında,YeniZelanda’danİşletmePMIEndeksiaçıklanacak.Bölgeninbirdiğerönemliekonomisi
olanAvustralya’da ise TSİ 04:30’da İstihdam Değişikliği,İşsizlik Oranı ve İş Gücüne Katılım Oranı duyurulacak. Öğlene
kadarçokönemlibirgelişmebeklenmiyor.ÖğledensonraABDtarafındankonutverilerivehaftalıkişsizlikmaaşıbaşvuruları
gelecek.TSİ17:00’deiseyineABD’denPhiladelphiaFEDİmalatEndeksiaçıklanacak.
Cumagününegeldiğimizdeise;Asyaseasındançokönemlibirgelişmebeklenmesede,öğlenedoğruEuroBölgesi’nden
cari denge açıklanacak.İngiltere’de ise öğleden önce ortalama gelir seviyesi, işsizlik oranı ve işsizlik haklarından
başvuran kişi sayısı rakamları açıklanacak.EuroBölgesi’nden TÜFE ve Çekirdek TÜFE gelecek. TÜFE rakamlarının
dikkatle takip edileceğini ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası adına büyük önem arz ettiğini belirtmek isteriz.
Öğleden sonraTürkiye tarafında yıl sonu TÜFE tahmini açıklanacak. ABD’den ise TÜFE, Çekirdek TÜFE ve Reel
Kazanları takip edeceğiz. Amerika kıtasının bir başka önemli ekonomisi olan Kanada’da da TÜFE ve perakende satışlar
takipedilecek.TSİ17:00’dedeABD’denMichiganTüketiciGüvenEndeksiveMchiganenflasyonbeklentileriaçıklanacak.
13Nisan17Nisan2015
EURUSD
GeçtiğimizhaftaEURUSDparitesiiçinvolatilgeçtidiyebiliriz.İkihaftaöncebeklentininoldukçaaltındagelenABDTarımDışı
İstihdam verisiyle beraber dolar sert şekilde değer kaybetmişti. Bu haftaya da 1.0900 kritik seviyesi üzerinde başladı ve 4
haftadır geçemediği 1.1025 direncini test etti. Çarşamba günü açıklanan FOMC tutanaklarının ardından ise dolar endeksi
kayıplarını geri vererek değer kazanmaya başladı. FOMC'den gelen toplantı tutanaklarında FOMC üyeleri, faiz artışının
Haziran veya sonraki aylarda yapılabilirliği konusunda hemen hemen fikir birliğinde. Ancak FOMC toplantısının yeni Tarım
Dışıverisindenönceyapıldığınıvetutanakların18Marttarihindekitoplantıyagöredüzenlendiğinihatırlatmakisteriz.EURUSD
paritesihaftaiçerisindeenyüksek1.1035,endüşükise1.0567seviyesinigördü.
Teknik açıdan baktığımızda; EURUSD 1.1025 direncini altıncı kez denedi ve iki hafta önceki kazancı geri verdi. Dolar
endeksininhaftaboyuncadeğerkazanmasıylabirlikteEURUSDparitesidedüşmeyedevametti.Çarşambagünüde16Mart
tarihindenbuyanadevamedenuptrendçizgisikırıldıvesatışlarhızlandı.Fibo%50(1.0765)seviyesindedesteğinkırıldığını,
dörtsaatlikgrafikteRSI(14)indikatörününaşırısatımbölgesinedeğmesindenanlayabiliriz.RSIdahaöncedebuseviyelerde
aşırıbölgesinegelmiştiancakburadatutunmuşveuptrendidevamettirmişti.BuseferDolarendeksiningüçlükalmasıylabu
bölgekırıldıvegeriçekilmedevametti.İşlemlerinFibonacci%50seviyesininaltınainmesiylehızlanangeriçekilme1.0585
desteğindesonbulduvehaftabuseviyeninhemenüzerindekapandı.Paritedegeriçekilmenindevametmesihalinde1.0525
- 1.0495 ve kritik 1.0410 desteklerini takip edeceğiz. Bu seviyenin altında da 1.0305 ve 1.0220 destekleri bulunmaktadır.
Parite, aşırı satım bölgesine geldiği için olası geri çekilmenin sağlıklı devam edebilmesi adına hafif düzeltme gelebilir. Bu
durumda1.0640-1.0695ve1.0765(Fibonacci%50)dirençleriniizleyeceğiz.Fibo%50seviyesiningeçilmesi,paritedeyukarı
yönlühareketintekrarbaşlamasınasebepolabilir.Budurumdada1.0850vekritik1.0900dirençleriönemliolacak.
Destekler;1.0585-1.0525-1.0495
Dirençler;1.0640-1.0695-1.0765
13Nisan17Nisan2015
GBPUSD
FOMCtoplantıtutanaklarıaçıklandıveaçıklamalarıngenelolarakfaizartışıkonusundadestekbulmasıpariteüzerindeaşağı
yönlüişlemleringüçlenmesinisağlamışoldu.Perşembegünüiseİngiltere'denbeklentiyeparalelolarakaçıklananfaizkararını
görmekteyiz.Böyleceönemliverilerinfiyatlandığıhaftayıdageridebırakmışolduk.
Teknik olarak baktığımızda;1.7190 seviyesinden başlayan düşüşlerin (Kasım 2011), mart ayının ortalarında 1.4634
seviyesinekadargeldiğinigözlemlemiştik.Haftanınsonişlemgünündeİngiltere’dengelenverilerindeetkisiyle,son5yılınen
düşükfiyatlarınıgördük.Kısavadelipozisyonalırken,günlükzamandilimindeoluşantrendhareketinitakipetmeyedevam
edilmelidir.1.4610desteğindendönüşlerinolmasıdurumunda,1.4680-1.4720seviyelerigözlemlenebilir.1.4610desteğimizin
aşağısında fiyatlanmalarda ise öncelikli olarak, 1.4490 desteği hedef olarak belirlenebilir. Orta ve uzun vadeli beklentilerde
ise;günlükperiyottaMA(21)üstükapanışlaralımfırsatıolarakyorumlanabilir.1.4610desteğininüstündekapanışlarveyukarı
yönlüfiyatlanmalarınoluşmasıdurumunda,çiftdipformasyonundandabahsedebiliriz.Buformasyonunoluşmasıdurumuda,
ortavadedeyukarıyönlübeklentiyiartırabilir.
Destekler:1.4610-1.4490-1.4410
Dirençler:1.4680-1.4720-1.4785
13Nisan17Nisan2015
USDJPY
ABDFED18marttayaptığıFOMCToplantısınaaitkayıtlarıaçıkladı.Kayıtlarda,üyelerinhazirandafaizartırmakkonusunda
ikiye ayrıldığı görüldü. Bazı üyeler ekonomik görünümün haziranda normalleşmeye başlayacağını düşünürken, bazı üyeler
isepetroldekidüşüşünvedolarınyükselişinenflasyonuazaltacağınıvebuyüzdenfaizinyılsonunaertelenmesigerektiğini
ifadeetti.Açıklamalarsonrasıusdjpyparitesindeyükselişlergörüldü.
Teknikolarakbaktığımızda;Haftaya118.88seviyesindenaçılarakbaşlayanpariteyukarıyönlüseyirle120.60direncinitest
etti. Bu seviye üzeri kapanışlar olmaması ile geri çekilerek 120.31 seviyesinden haftayı kapattı. Geri çekilmenin devamı
halinde takip edeceğimiz destekler 120.10/119.90 ve 118.50 seviyelerinde bulunuyor. Dolar lehine işlemlerde ise ilk olarak
120.60 ve 121.10 direnci izlenebilir. 121.10 seviyesi üzeri günlük ve haftalık kapanışta yükselişin hız kazanabileceğini
hatırlatalım.Ayrıcakanaldirencimizinde121.10seviyesindengeçtiğinive0.02adımlıkparabolicsargöstergesininde120.73
seviyesindesatsinyaliverdiğinibelirtelim.
Destekler;120.10/119.90-119.15-118.50
Dirençler;120.60-121.10-121.95
13Nisan17Nisan2015
SP500
ABD’ye baktığımız zaman bu hafta Kaynak yönetimi Enstitüsünün İmalat Dışı PMI verilerini ve 18 Mart'ta yapılan FOMC
Toplantısınıntutanaklarınıgörmekteyiz.İmalatDışıPMIVerileri'nin56,5ilebeklentiyikarşıladığınıgörüyoruz.FOMCToplantı
Tutanakları'ndan ise FOMC üyelerinin arasında görüş ayrılığının olduğunu görüyoruz. Bu tutanaklarda sadece, 18 Mart’ın
sonundatoplantıdakonuşulankonularolduğunuvebusüreçiçerisindeson15ayınendüşükseviyesindegelenTarımDışı
İstihdam verisini hesaba katmadıkları ortada. FOMC üyelerinin çoğu ilk faiz artırımının Haziran ya da sonraki bir tarihte
gerçekleşeceğini öngörürken, bazı üyelerin buna karşı çıktığını ve ilk faiz artırımının düşük petrol fiyatları ve güçlü dolar
sebebiyle 2016 yılına kalmasını uygun buldukları, toplantıdan çıkan sonuçlar olarak dikkat çekmekteydi. Bu gelişmelerin
etkisindeSP500HaziranVadeliKontratıhaftayıyaklaşık%2,70oranındayükselişlekapattı.
Teknik olarak baktığımızda; 2040 seviyesinden haftaya başladığını görüyoruz. Hafta boyunca yükselen kanal içerisinde
hareketedenkontrat,geriçekilmelerdekanalınaltbandınıtestedinceyukarıyönlü,satışlaragöredahaserttepkilervererek
yükseldi.Kanalüstbandınagelindiğindeisebirsüreyatayseyirleilerlediğinigörmekteyiz.Haftayı2094seviyesininhemen
üzerindekapatankontratınbuseviyeüzerinde4saatlikbarkapanışlarınıdevamettirmesidurumundayukarıyönlüişlemlerle
ilkolarak2108dirençseviyesinitestetmesihedeflenebilir.Geriçekilmelerdeise2084ilkdestekseviyemizdir.
Destekler:2084-2074-2065
Dirençler:2094-2108-2120
13Nisan17Nisan2015
ALTIN
ABDTarımDışıİstihdamverisininbeklentialtındagelmesisonrasıyukarıyönlügapliaçılanALTIN,ABDFEDFOMCToplantı
Kayıtlarından, üyelerin haziran ayındaki faiz artırımı konusunda kararsız kalmasıyla geri çekildi. Yeni Zelanda’da altın
madeninegidenyolunkapanmasısonrasıiseyükselerek1207seviyesindenhaftayıkapattı.
Teknik olarak baktığımızda; Yükselişin devam etmesi halinde takip edeceğimiz ilk dirençler 1217 ve 1222 seviyelerinde
bulunuyor.1222anadirençseviyemizüzerigünlükvehaftalıkkapanıştayukarıyönlüseyrinhızkazanabileceğinibelirtelim.
Aksi halde geri çekilmenin olabileceğini ve bu durumda izleyeceğimiz desteklerin ise 1205 ve 1196 seviyesinde olduğunu
hatırlatalım.Ayrıca4saatlikMA(100)göstergeside1193seviyesindengeçmektedir.
Destekler;1205-1196-1184
Dirençler;1217-1222-1233
13Nisan17Nisan2015
BRENT
Hafta boyu petrol tarafında yaşanılan önemli gelişmelere baktığımızda, Pazar günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı
Suudi Arabistan, küresel talebin iyileştiğini söyleyerek Asya'ya yapacağı petrol satışlarındaki fiyatlarını yükseltti. Diğer
yandan,İran'ınpetrolihracatınıhemenarttıramayacağıspekülasyonlarısebebiilepetrolfiyatlarında1haftayıaşkınsüreninen
yüksekseviyeleringerçekleştiğiniizledik.Çarşambagünüise,sondajkulesayısınındüşmesinerağmen,ABDpetrolstokları
14yılınenyüksekartışınıgösterdivepetrolküreselarzfazlasınedeniyletekrardeğerkaybetti.Petrolstoklarındageçtiğimiz
hafta10.95milyonvarilpetrolüretimigerçekleşti.Petrolbuyıl%4.8geriledi.
Brent fiyatlarını 4 saatlik zaman diliminde analiz ettiğimiz zaman, fiyatlarda oluşan üçgen formasyonu gözümüze
çarpmaktadır. Kısa vadeli işlemleri yaparken destek ve dirençlerin yanı sıra, formasyonu da dikkate almak gerekmektedir.
Orta vadeli hareketlerden bahsetmemiz için, formasyonun dışında günlük kapanışları beklemek gerekir. Yukarıda 59.15
direncininüzerinde,aşağıdaise56.85desteğininaltındakapanışlar,formasyonunsonlandığınıgösterecektir.Haftayı58.00
seviyesi üzerinde kapatan petrolde, yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde takip edeceğimiz ilk dirençler 59.15- 60.6061.50ve62.30bulunuyor.Tekrar58.00seviyesialtındaişlemlerinoluşmasıhalindeiseilkolarak56.85,ardından55.50ve
54.60dirençleriniizleyeceğiz.55.50anadesteğialtındagünlükvehaftalıkbarkapanışlarınoluşmasıilesatışbaskısınınhız
kazanabileceğinitekrarbelirtelim.
Destekler:58.00-56.85-55.50-54.60
Dirençler:59.15-60.60-61.50-62.30
13Nisan17Nisan2015
USDTRY
GeçtiğimizhaftanınilkgünündeUSDTRY,biröncekiCumagünüaçıklananTarımDışıİstihdamverisinintahminedilendende
düşükseviyedegelmesiyleNisanayınınendüşükseviyesiolan2.5561seviyesinekadarindi.Aynıgün,ISMİmalatDışıPMI
verisininbeklentiyikarşılaması,dolarınrahatlamasınıvetekraryükselmesinisağladı.Buyükselişhareketi,8NisanÇarşamba
günü yerini geri çekilmeye bıraktı ve USDTRY kuru 2.5824 seviyesine kadar indi. 9 Nisan Perşembe günü USDTRY kuru
önce Türkiye’deki Sanayi Üretimi’nin artmasıyla geri çekildi. Gün sonuna doğru ise 17-18 Mart’ta gerçekleşen FOMC
toplantısınıntutanaklarıyayınlandıvedolargüçlenmeyebaşladı.Haftanınsongünükur2.6413seviyesinekadarçıktı.
Teknikaçıdanbaktığımızda;PerşembegünüaçıklananFOMCtoplantıtutanaklarıUSDTRYkurununyükselmesinisağladı.
2.6413seviyesinekadarçıkankur,2.6360anadirençseviyesiüzerigünlükkapanışlarolmamasısonrasıgeriçekildi.4saatlik
RSI(14)göstergesideaşırıalımbölgesininenaltseviyesini(70)testettiktensonrayönünühafifaşağıçevirdi.Geriçekilmenin
devam etmesi halinde destekler 2.6240 ve 2.6010 seviyelerinde bulunuyor. 2.6360 ana direncinin kırılması ile günlük ve
haftalıkbarkapanışlarıolmasıhalinde,alımiştahıartabilir.Böylebirdurumdaizleyeceğimizdiğerdirençler2.6570ve2.6760
seviyelerindebulunuyor.
Destek:2.6240–2.6010–2.5840
Direnç:2.6360–2.6570–2.6760
13Nisan17Nisan2015
EURTRY
Euro Bölgesi ekonomik veri bakımından sakin bir hafta geçirdi. Hizmet PMI ve Peraknede satışlar, sakin geçen haftanın
dikkatçekenverileriydi.MartayıHizmetPMIverisibeklentialtında54,2olarakaçıklanırken,PerakendesatışlarŞubatayında,
beklentiyleparalelolarak%0,2oranındaartışgösterdi.CumagünüiseTürkiyecariaçığıbeklentiüzerinde3milyar196milyon
dolarolarakkayıtlarageçti.HaftabaşındanbuyanadüşüştrendiiçinehareketedenEURTRYhaftayı2.7840seviyesinden
kapattı.
Teknikolarakbaktığımızda;Ocakayınınsonlarınadoğrufiyatların2.6180seviyesinekadargerilediğinivedahasonrayukarı
bireğiliminbaşladığınıgözlemledik.Kanalhareketininbaşlangıcındanitibaren;güniçioluşanendüşükveenyüksekfiyat
farklarına baktığımız zaman, ortalama 300 pipslik bir fark gözümüze çarpmaktadır. Ancak fiyatların kanalın üst ve orta
dirençlerine çarpışlarında, bu fark çok daha fazla olmaktadır. Bu durum bize paritede satışlarda daha sert hareketler
yaşandığınıgöstermektedir.Haftanınsonişlemgünündeoluşansatışlarlayükselenkanalınaltındafiyatlamalaroluştuğunuve
kapanışınkritik2.7940seviyesialtında2.7840seviyesindengerçekleştiğinigörmekteyiz.Buseviyealtındakalıcılıkoluşması
durumundasatışyönlüişlemlerartabilir.Böylesibirsenaryodailkdesteğimiz2.7500seviyesindebulunuyor.
Destekler:2.7500-2.7250-2.7150
Dirençler:2.7860-2.7940-2.8080
13Nisan17Nisan2015
VIOP30
YurtiçiPiyasalarhaftayayükselişlebaşlasada,bukazançlarınkorunamadığınıvedevamedengünlerdebukazançlarıngeri
verildiğinigördük.Haftayı150puaneksidekapatankontrattabuhaftanınönemlitakvimverisiCariAçıkoldu.Bununyanısıra
TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın konuşması ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Şirketi Moody's tarafından açıklanması
beklenenTürkiyenotgörünümübeklentisipiyasalardaetkilioldu.HaftabaşındaBaşçı'nınkonuşmasında,uygulananfinansal
politikaların ve alınan makro ölçekli tedbirlerin enflasyonu, özellikle de çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu yönde
etkilediğini belirtti. Konuşmanın ardından güçlenen piyasalar, Moody's not beklentisi ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle
sonrakigünlerdedeğerkaybetti.Beklentiüzerinde3milyar196miyondolarolarakaçıklananCariAçıkisehaftanınsonişlem
günüdeVİOP30NisanVadeliEndekskontratındahızlıdüşüşenedenoldu.
Teknikolarakbaktığımızda;haftanınilkişlemgününde850puanlıkbirartışolduğunugörmekteyiz.Fakatsonrakigünlerde
yaşanan gelişmeler ile birlikte bu kazancın korunamadığını ve haftalık kapanışın 150 puan azalışla 101.400 seviyesinden
gerçekleştiğiniizledik.Grafiktedegörüleceğigibi,sonbirhaftada,son50güniçindeoluşanaşağıyönlütrendingeçildiğive
üzerindegünlükkapanışlaroluşmuşdurumda.Buradanhareketle,trendüzerindevekritik103.300seviyesiüzerindekalıcılık
oluşmasıdurumundayukarıyönlüişlemlerindevamedebileceğibeklenebilir.Fakatgeriçekilmelerletrendinaltındageçilmesi
vekritik98.800desteğialtındaoluşacakkalıcılıklardasatışlarhızkazanabilir.
Destekler:101.300-100.300-99.400
Dirençler:102.000-102.600-103.300
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
766 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content