close

Enter

Log in using OpenID

4924 sözleşmeli personel komisyon kararı ve ek

embedDownload
T.C.
SAGLIKBAKANLIGI
TURKIYEKAMUHASTANELERIKURUMU
K請ahyaKamuHastaneleriBirl晦iGenelSekreter1時i
Sayl:38627517−903/覚互生
02/04/2015
Konu:KomlSyOnTeSkili
4924SezLESMELisAdLIKPERSONELiKURAKOMisYONU
GenelSekreterligimize bagllSagllk tesislerinde g6rev yapan tabip ve uzman tabip(aciltlp)
PerSOnelden s6zleSmeli stattiye geemekiein13/03/2015−27/03/2015 tarihleri∴araslnda
Komisyonumuza24(yimid6rt)tabip;2(iki)uzmantabip(aciltlP)olmaknzeretoplam26(yirmi
altI)baSVuruyaPllmiOlupbaSVuruSOnuelaneklilistedeaClklanr田中r.
Bunagore,
1−BaSVuruSuuygung6r軸enpersonelden;
a)3359saylllSagllkHizmetleriTemelKanununag6re DevletHizmetYuk竜mltistiolarak
CallSmakta olanlarm S6zleSmeliSagllk PersoneliAtama ve Yer DegiStirTe Y6netmeliginin
5・maddesinin(h)剛直aSleereeVeSinde4924S6zle;melipersonelpozisyonunageelSiCinatamalarlnln
yapllmaslna,
b)657saylllDevletMemurlanKanunumm4tmctimaddesininbirinci魚kraslnln(A)bendine
tabiolaraktlPtauZmanllkmevzuatlnag6reuzman(aciltlP)vetabipolarakCallSanlannS6zleSmeli
SagllkPersoneliAtamaveYerDe主舞timeY6netmeliginin5・maddesinin(h)魚kraslCerCeVeSinde
4924S6zleSmelipersonelpozISyOnunageelSlCmatamalamlnyaPllmasma,
2− 4924 S6zleSmeli pozISyOna atamaSl uygun g6rtllen personelden,geelS talebinden
VaZgeCenlerin bu hususaili*in taleplerinj‖06Nisan2015tarihine kadar KomlSyOnumuZa
bildimeleri halinde−herhangi bir klSltlamaya tabi tutulmaksIZln− baSVurulannln kabu軸ile
almaIarmlnyaPllmamaslna,
3−a)4924S6zleSmelipersonelpozisyonunageCiSiuygungOmmpatamaslyaPllan.personelin
15Nisan2015tarihindenitibaren15(bn be£)guniSerinくわhizmet s6zleSmeSilmZalamak
Suretiyle g6revlerine baSlatllmalanna,(HdlenhakklnChtdbvam etmekte olan biratama kararl
bulunan personelile CKYS∴lizerindb gerCekleStirilecek atamaiSlemleri esnaslnCね
karSlla岬bileceksistemseuekniksorunlar nedenかIe15Nisan2015tarihindt・n Once atamasl
y呼,llamの′anperSOneligin bu sure言優ililerin haklarlnh atama kararlnln互)taliile4924
SOzleSmelipozisyonagegiSlerinintamamlanmaslnamuteakやbaSlの,aCaktlr.)
b)Belgeilebelgelendirebilirmqzeretdunmuhari901maknzereatamatamindenitibaren15(On
beS)gnniCerisinde s6zleSmeli pozISyOndaki g6revine bailamayanlam s6z konusu atamalannln
iptaline,僻zL匂meliS‘喀Ilk PClSOneliAtama veIセr Deg勾tirme Ybnetmet塩inin 6.Mdddesi
hakmiine gGI.eyerlestirme sonucunda alamaLarly‘Plldlgl haLde belirtiten sur・eiSinde gCreve
baShmの,anLd均gGI.eVebaShmaht.lgef.ekentarihtenitibaf.enbil.ytlbの,unCaSCzteSme〟personel
Ohraka幼namazh阜)
T.C.
SAGLIKBAKANLIGI
TURKIYEKAMUHASTANELERIKURUMU
K的ahyaKamuHastaneleriBirHgiGenelSekreter1時i
C)Atamalanyapllanpersonelden,S6zkonusutalebindenvazgeCenlerinhiZmetS6zleSmeleri
“imzahnmamts”01maslkaydlylabaSVurulanmnkabulnilebudurumdaolanlarhakklndada,
S6zleSmeliSagllkPersoneliAtamaveYerDei毎timeY6netmeliginin6.Maddesindeyeralan,
‘yerlettirme sonucundd atamalarl yLZPlldlgl haldb belirtilen sureieinde goreve
baSlamqyanlar,gOrevebaJlamalarlgerekentarihtenitibarenbiryllbqmnCaSbzleJmelipersonel
Olarakatanamazlar.’’htikmneerCeVeSindeiJemyapllmaslna,
4− BaSVuruuygung6mIenpersonelden,4924S6zleSmelipersonelpozISyOnunaatanabilmekiein
6ng6r融en Sartlardan herhangi birini taSlmadlgl SOnradan anlaSllanlarln atamalannln
yapllmamasma,佃幼nmtST,egGrevebaSlamtSOtSalarddhiSbzteSmeliSdglkPersoneliAtama
T,e Yか Degゆil.me 形netmel瞳inin 6.Mbddbsinin 3.mkt.aslnaistinaden sCzleSmekri
舟he伽cekiiリ
5−ISbuKomisyonKaranveekindeyaylmlananbelgelerilehuKomisyonKarannadayanakla
allnaCak
diger
kararlam, Birligimiz
Genel
Sekreterligine
ait
httn://kutahlra.khb.sa如ik.寝0V.tr/sitcintemet sitesinde yer alan“Duyurular”sayfaslndan
yaylmLti誼hiitibanylatebligatnitelindesayllmaslna,
OybirIigiilekararverilmiStir・
Mehme
Uzman
龍Y
Sef
B S
Uzm.Dr.esutKARACA
idariHizmetlerBaSkanl
Ek:BaSVuruSuUygunG6rtilenPersonelListesi(lSayfa)
4924SAYILIKANmUNATABisozLE$MEt.ipoziS∴YONAGECiSBA$VURULARJ
し:YGt:NGoRtL冊PERSONELLisTESi
GEDizDEVLETHASTANESi(TABip)
2015Vi貌櫨PozisyonSaylSl:7
SlraNo
5gW'Tカ
1
x
8
2
x
8
棉EF
&昧
R
SicilNo
DR165952
R
DR166381
3
x
8
R
DR167039
4
x
8
R
DR165074
FナfU6
播
D売
番
Fツ
AClklama:
、T
UDエ
U&播
2
UDエ
腑Tヨ
比T&版5U$ヤTニ
DPUKUTAHYABVL王YACELEBiE劇壇MVEARASTIRMAHASTANESi(UZMANTABip)
2鎚5VizeliPQZiiSyO撫SaylSl:6
SlraNo
5gW'Tカ
1
H
2
H
棉EF
&昧
8
R
8
SicilNo
DRlO8734
R
DR122759
FナfU6
盤U$
売
Fツ
AClklama:
E4U抹B
%T蜚汎D
挽
DPUK寄TA翻YAEVLiYA錐LE駐髄摘諒¥EARA宙RMAHASTANESi(TABip)
2015VizeliPozis∴yOnSaylSl:12
SlraNo
5gW'Tカ
棉EF
&昧
SicilNo
l
8
8
R
DR167194
2
8
8
R
DR145214
3
H
4
H
8
R
8
DR172373
5
H
8
R
DR176642
6
X
8
R
DR136603
7
x
8
8
x
R
8
AClklama:
2
藏$ヤ
$
認噺
ニ犯
備、
$
薀
Tニ汎
DR86333
R
オU
泌U$
売
Fツ
6比U%D
部
DR142410
R
FナfU6
部
盤6
汎
ヤ
胼U%5T
%4ト
備、uTナ粕トD覆
DR139852
賠U4U又腟ユ$T
%4ト
DOC.DRj.KARAKUYUS融AVDEVLETHASTANESi(TABip)
2015VizeliPozisyonSaylSl:7
SlraNo
5gW'Tカ
棉EF
8
&昧
R
SicilNo
l
x
DR168063
2
x
8
R
DR136421
3
x
8
R
DR158947
4
8
8
R
DR145027
FナfU6
播
Fツ
F番T$
UD
番T
、U"
UD
Tトヤ
Aelklama:
5又v稗
オ
エエ
DOqDR.M.KALEMLiTA等ÅNLIDEVLETHASTANESi(TABip)
2015VizeliPozisyonSaylSl:7
SlraNo
l
7gW'Tカ
x
2
8
3
8
R
7
DR21226 廼$D
DR160954 部
8
3
8
8
R
X
&昧
R
R
4
6
棉EF
8
SicilNo
DR136912
t
オ簸ツ
オU
X
DR176789
R
DR176799
貭
Fツ
AClklama:
藏5ET
Halenhakklndadevametmekteolanbir atamakararlbulunmaktadlr
R
H
エ
Halenhakklndadevametmekteolanbir atamakararlbulunmaktadlr.
、ナTイ
6リ
FナfU6
杯
廼$T
$
盃Tナ4
"
DR173028 盤U5D
DR176912
4
エエ
d
エ
$
臟トツ
冑廼%dU4T莊Tツ
/∴∴I
_イ乙{ /IV/\ n O /択= A鮭缶千第 ̄一 ̄
4924SaylllKanununaTabiS6zleSmeliPozisyonaGeCiSBasvurtlSonuclarl(Bllilal、
tcbligatnitel蘭ndc(、1upilgililel・ineayrmyazlllbirbildirimdebLllunLllmayaCaktlr・02/04/2015)
・4924S6zleSmeliPersoIlelKomlSyOnKal◆arl
・Ek−lUygunGもrmenBa$VUrulal”
Aelklama:4924S6zlesmelipozISyOnage9lSluygung6誼Ienlerin15Nisan2015tarihindenitibaren15
gunleerisindehizmets6zleSmeSiimzalayarakg6revlerinebaSlamalangerekmektedir・GeeiStalebinden
vazge9enlerin6Nisan2015tarimnekadarGenelSekreterligimizemtiracaattabulunmalanhalinde
herhangibirklSltlamayatabitutulmaks肱mgeel車中emleriiptaledilecektir・6Nisan2015tarihinden
somageelStalebindenvazgeeenlerileHizmets6zleSmeSiimzalamam華Olmakkaydlyla15Nisan2015
tarihinden誼baren15gtinieerisinde g6revine ba封amaianlam(1yllstireyle yeniden s6zleSmeli
pozisyonage9iSleriyapllmmakkaydlyla)baiVurulaniptaledilecektir・Detayllbilgiieinkomisyon
kararlnabaklnlZ.
1LGILIMEVZUAT
・4924AtanlaVeYerDegi函meY6netmeligi
・4924SaylllKanun
. ResmiGazete4.Miikerrer−BakanlarKulmluKararl
. ResmiGazete4.Mtikerrer−Eki
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 076 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content