close

Enter

Log in using OpenID

1 Bölüm Alt Bölüm SIRA Soru Puan Alınan Puan TESPİT EDİLEN

embedDownload
1
AŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ/OKUL PLAN DEĞERLENDİRME FORMU
Bölüm
Alt Bölüm
SIRA
Soru
Puan
1
Stratejik Planın hazırlanmasına ilişkin yasal çerçeveden ve İl Genelinde SP Çalışmalarını
başlatıldığına ilişkin bilgilendirmelerden özet olarak bahsedilmiştir.
2,5
2
Stratejik Planlama Üst Kurul ve çalışma ekibi oluşturulmuştur.
2,5
A) TARİHİ GELİŞİM-2 PUAN
1
Kurumun/okulun kurulduğu tarihten bugüne kadar geçirmiş olduğu kritik evreler kısaca
belirtilmiştir.
2
B) YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
VE MEVZUAT ANALİZİ -3
PUAN
1
Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden
geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulmuştur.
3
2
Kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler belirtilmiştir.
3
1
Paydaş listesi doğru bir şekilde oluşturulmuştur.
2
2
Paydaşların önem dereceleri belirtilmiştir.
2
3
Paydaşların görüşlerinin alınma yöntemi belirtilmiştir (anket, çalıştay vb.)
1
1
Kurum içi analiz bölümünde beşeri (öğrenci, öğretmen, çalışan...), mali (gelir ve giderler),
teknolojik, kurumsal yapı ve kurum kültürü faktörleri dikkate alınmıştır.
5
2
Kurumsal yapıya ilişkin olarak Kurumun organizasyon ve/veya teşkilat yapısı/şeması belirtilmiştir.
1
3
Kurum içi analiz bölümünde kullanılan verilerin büyük çoğunluğu resmi istatistiklere
dayanmaktadır ve alındığı kaynak (veri tabanı, araştırma vb.) net olarak verilmiştir.
Kurum dışı analiz bölümü Politik, Ekonomik, Sosyolojik ve Teknolojik (PEST analizi) faktörleri
dikkate alınarak kurgulanmıştır.
2
SP HAZIRLIK SÜRECİ - 5 PUAN
C) FAALİYET ALANLARI İLE
ÜRÜN VE HİZMETLERİN
BELİRLENMESİ - 3 PUAN
D) PAYDAŞ ANALİZİ - 5 PUAN
DURUM
ANALİZİ -35
PUAN
E) KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ
-10 PUAN
4
5
Dış paydaş analiz sonuçlarına kurum dışı analizi bölümünde yer verilmiştir.
1
1
4
3
GZFT analizinde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler ayrı ayrı önem sıralamasına göre
listelenmiştir.
GZFT ifadeleri ana başlıkların tanımlarına uygun olarak sınıflandırılmıştır. (güçlü yönlerde yer alan
bir ifadenin esasında fırsat olması sorunu gibi)
İfadeler çakışmamaktadır.
1
SA listesine yer verilmiştir. Sorun alanları temalar hakkında fikir vermektedir.
2
Geleceğe bakış bölümü misyon, vizyon, temel değerler, tema, amaç, hedef ve tedbirler
(stratejiler) sıralamasına uygun olarak hazırlanmıştır.
8
F) GZFT ANALİZİ - 10 PUAN
2
G) SORUN ALANLARI - 2
PUAN
A) GELECEĞE BAKIŞ KURGUSU - 8
PUAN
B) MİSYON - 4 PUAN
1
GELECEĞE
BAKIŞ - BÖLÜM
PUANI:50
C) VİZYON - 4 PUAN
D) TEMEL DEĞERLER - 2
PUAN
1
1
1
Misyon bildirimi için cevaplandırılması gereken v e aşağıda yer alan soruların cevapları
mevcuttur.
Kuruluşun varoluş nedeni nedir? „
Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
Kuruluş hangi alanda çalışıyor?
Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor? „
Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?
Vizyon bildirimi için cevaplandırılması gereken ve aşağıda yer alan soruların cevapları
mevcuttur
• Kuruluşun ideal geleceği nedir? „
• Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak istiyor? „
• Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?
Temel değerler için cevaplandırılması gereken ve aşağıda yer alan soruların cevapları mevcuttur.
• Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?
• Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? „
• Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?
4
2
4
4
2
Alınan
Puan
TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER
2
Bölüm
SIRA
Alt Bölüm
E) STRATEJİK
-5
SP HAZIRLIK
SÜRECİ - 5AMAÇLAR
PUAN
PUAN
F) STRATEJİK HEDEFLER - 10
PUAN
GELECEĞE
BAKIŞ - BÖLÜM
PUANI:50
H) TEDBİRLER (STRATEJİLER)
(Hedefe ulaşılmak için
alınacak önlem ve faaliyetleri
içerir): - 7 PUAN
MALİYETLENDİRME - 5 PUAN
Kurumun misyonu, vizyonu ve temel değerleri ile uyumludur.
2
2
Hedefler için bir çerçeve çizmektedir.
2
3
İddialı küçük vizyonlar şeklinde ifade edilmiş ve Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade
etmektedir.
1
1
Açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılmıştır.
2
2
Zaman çerçevesi bellidir.
2
3
Önemlidir. (stratejiklik)
2
4
Ölçülebilirdir. (performans göstergeleri dahil)
2
5
İddialı ama gerçekçi olarak yazılmıştır.
2
Performans göstergeleri miktar, zaman, kalite veya maliyet gibi ölçülebilir değişkenlerle ifade
edilmiştir.
3
2 Performans göstergeleri ilgili olduğu hedefe ulaşılma durumunu ölçecek niteliktedir.
3
3 Performans göstergeleri elde edilebilir verilere dayanmaktadır.
2
4 Performans göstergeleri idarenin/kurumun faaliyetleriyle etkileyebileceği özelliktedir.
2
1 Tedbirler anlaşılır ve anlamlıdır.
2
2 Tedbirlerin göstergeler ve /veya hedefler ile ilişkisi nettir.
2
3 Tedbirler Performans Programında da yer bulacağı için uygulamaya dönük olarak el alınmıştır.
1
4 Tedbirler ile sorumlu birimlerin ilişkisi kurulmuştur. (sorumluların belirlenmesi)
1
5 Hedef altında yer alan tedbirlerin tümü gerçekleştirildiğinde hedefe ulaşılır.
1
1 Her bir hedef için ayrı ayrı bütçe çıkarılmıştır.
2
2 Hedef bütçelerinin toplamı amaç bütçesini vermektedir.
2
3
İZLEME VE DEĞERLENDİRME -5 PUAN
Değerlendirici Yorumu
T
O
P
L
A
M
Puan
1
1
G) PERFORMANS
GÖSTERGELERİ - 10 PUAN
Soru
Genel bütçe kapsamında yapılan ödemeler (maaş, ekders, yol ve harcırahlar..) "genel yönetim
gideri" olarak ayrıca belirtilmiştir.
Alınan
Puan
TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER
1
1 Planın hangi aralıklarla izleceği belirtilmiştir.
2
2 İzleme ve değerlendirme yöntemi ve ekibi belirtilmiştir.
2
3 İzleme sonuçlarının nasıl raporlaştırılacağı belirlidir.
1
####################################################################################
P
U
A
N
NOT: Taslak plana onay verilebilmesi için en az 80 puan alması gereklidir.
KOMİSYON
Başkan
Kezziban BİTLİSLİ
Şube Müdürü
Üye
Kemal BALCI
Okul Müdürü
Üye
Merdan ÇOLAK
Öğretmen/Şef
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content