close

Enter

Log in using OpenID

02-2015-yili-harcirah-tutarlari-kidem-tazminat-tavanlari

embedDownload
05.01.2015
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2015/02
KONU: 2015 Yılı Harcırah Tutarları, Kıdem Tazminat Tavanları, Asgari Geçim
İndirimi Tutarları:
1-2015 Yılı Harcırah Tutarları:
193 Sayılı GVK’nın 24. Maddesinin ikinci bendine göre Harcırah Kanunu
kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile
denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın
her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen “gerçek yol giderlerinin tamamı” ile “yemek ve
yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler” (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki
devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en
yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur) gelir vergisinden
istisna edilmiştir.
138 seri no’lu GVK Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre ise 2772 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2
numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından
hizmet erbabına ödenen “fiili yemek ve yatmak giderleri” 1/1/1983 tarihinden itibaren
Devlet Memurlarına ödenen gündeliklerle mukayesede dikkate alınmayacaktır.
Ancak, yemek ve yatmak giderlerinin tevsik edilmemesi halinde, bu giderlere
karşılık olarak verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen
miktarı veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşan kısmının ücret olarak
vergiye tabi tutulması gerekir.
Diğer taraftan, anılan personele fiili yemek ve yatmak giderleri dışında
gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi
tutulması gerekecektir.
Harcırah, gidilen yerde veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00)
yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de
geçirenlere tam gündelik olarak verilir.
2015 yılında memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak katsayılar
dikkate alınarak en yüksek devlet memuru (Başbakanlık Müsteşarı) için yurt içi harcırah tutarı
aşağıdadır.
A-Yurtiçi Harcırah (2015):
Brüt aylık tutarı (TL)
Tavan Harcırah
Gelir Vergisinden
İstisna
Gündelik Tutarı
51,50 TL
B-Yurtdışı Harcırahlar (2015):
I. grup
Ülkeler/ Para Birimi
Tavan
Harcırah
ABD (ABD Doları)
182
Almanya (Euro)
164
Avustralya (Avustralya
Doları)
283
Avusturya (Euro)
166
Belçika (Euro)
161
Danimarka (Danimarka
Kronu)
1.238
Finlandiya (Euro)
148
Fransa (Euro)
160
Hollanda (Euro)
156
İngiltere (Sterlin)
115
İrlanda (Euro)
155
İspanya (Euro)
İsveç (İsveç Kronu)
158
1.359
İsviçre (İsviçre Frangı)
283
İtalya (Euro)
152
Japonya (Japon Yeni)
31.405
Kanada (Kanada
Doları)
244
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
50
Lüksemburg (Euro)
161
Norveç (Norveç Kronu)
1.193
Portekiz (Euro)
155
Suudi Arabistan(Suudi
Arabistan Riyali)
617
Yunanistan (Euro)
158
Kosova (Euro)
123
Diğer AB Ülkeleri
(Euro)
127
Diğer Ülkeler (ABD
Doları)
157
2-2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca Asgari Geçim
İndirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16
yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;
- Mükellefin kendisi için % 50’si,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5
- Diğer çocuklar için % 5’idir.
Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi
Kanunu’nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan
oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle
uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. İndirimin
uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan
(nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle
birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş”
tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir. Ücret geliri elde
eden eşler dışındaki eşler, uygulama sırasında çalışmayan ve geliri bulunmayan eş
olarak kabul edilmektedir.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, “gelirin elde edildiği tarihteki”
medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan
tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı,
çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmalıdır. Boşananlar için ise indirim
tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmalıdır. 2015 yılında
uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2014
tarihli toplantısında 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi için brüt 1.201,50 TL olarak tespit
edildiğini ifade edilmiştir. Bilindiği üzere geçen yıldan itibaren 16 yaşından büyük ve
küçük işçiler için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına da son verilmişti.
Buna göre bekar bir ücretlinin, 2015 yılında yararlanabileceği aylık asgari
geçim indirimi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
2015 Ocak Ayı Brüt Asgari Ücretin Yıllık Tutarı (1.201,50 x 12) 14.418,00
TL
Asgari Geçim İndirimi Oranı (Çalışanın kendisi) % 50
Asgari Geçim İndirimi Matrahı (14.418 x % 50) 7.209,00 TL
Yıllık asgari geçim indirimi tutarı (7.209 x % 15) 1.081,35 TL
Aylık asgari geçim indirimi tutarı (1.081,35 / 12) 90,11 TL
Yukarıda örnek olarak yapılmış çalışma baz alınarak 2015 yılında uygulanacak
Asgari Geçim İndirimi tutarları vergi mükellefinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
ÇALIŞANIN DURUMU
AGİ/AYLIK
Bekâr
90,11
Evli, Eşin Geliri Olan
90,11
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk
103,63
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk
117,15
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk
126,16
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk
135,17
Evli, Eşin Geliri Olmayan
108,14
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk
121,65
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk
135,17
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk
144,18
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk
153,00
3-2015 Yılı Kıdem Tazminat Tavanları:
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010-06-02-[913] sayılı
Genelgeye göre 1/1/2015-30/6/2015 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık
gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara
çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,079308), memuriyet taban aylığı göstergesine
uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali
sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise
(0,025149) olarak belirlenmiştir.
5- 1/1/2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık
tavan tutarı 3.541,37 TL'dir.
Buna göre 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ödenebilecek azami kıdem
tazminat tutarı yıllık 3.541,37 TL olarak dikkate alınacaktır.
Saygılarımızla Bilgilerinize Arz Ederiz.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content