close

Enter

Log in using OpenID

3. mali durum - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

embedDownload
1.MALİ DURUM
a. Giriş
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu bir dernek ve dernek bünyesindeki
iktisadi işletme olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Derneğin ticari faaliyetlerini
yürütmek üzere oluşturulan iktisadi işletmenin ayrı bir tüzel kişiliği olmamasına
rağmen vergi uygulamalarında ayrı bir kişilik olarak değerlendirilmekte ve mali tablolar
bu çerçevede ayrı ayrı hazırlanmaktadır.
Derneğin ve iktisadi işletmenin mali durumu bilançoda yer alan hesap grupları
itibariyle ayrı ayrı değerlendirilecektir. Daha detaylı bilgi almak için , hem derneğe, hem
de iktisadi işletmeye ait mali tablolara bakılabilir.
b. 2014 Yılı Net Kar/Zarar Durumu
Derneğe ait iktisadi işletme 2014 yılında 3.179.201,61.TL tutarında zarar
etmiştir. İktisadi işletmenin 2013 yılı faaliyet sonucu ise 909.099,68.TL zarar olarak
gerçekleşmişti.
Dernek tüzel kişiliğinin 2014 yılı gelir fazlası (kar) ise 1.719.168,84.TL’dir. Söz
konusu tutar 2013 yılında 583.617,55.TL kar olarak gerçekleşmiştir.
c. Nakit ve Benzeri Varlıklar
İktisadi işletmenin aktifinde yer alan nakit ve benzeri varlık olarak
nitelendirebileceğimiz kasa mevcudu, banka bakiyeleri, menkul kıymetler gibi hesaplara
ilişkin 2013 ve 2014 yılı bakiyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2013
HAZIR DEGERLER
KASA
ALINAN CEKLER
BANKALAR
DIGER HAZIR DEGERLER
2014
40.490.372,90
39.397.890,70
38.287,28
3.745,99
157.696,69
14.426,75
39.884.586,63
39.105.191,90
409.802,30
274.526,06
MENKUL KIYMETLER
682.526,18
1.181.020,48
OZEL KESIM TAHVIL SENET VE BON
682.526,18
0,00
KAMU KESIMI TAHVIL SENET BONO
0,00
1.181.020,48
TOPLAM
41.172.899,08
40.578.911,18
Buna göre derneğe ait iktisadi işletmenin nakit ve benzeri varlık mevcudu
toplam 593.987,90.TL tutarında azalma göstermiştir. Bu azalma yaklaşık olarak
derneğin 2014 yılı zararıyla paralel olarak gerçekleşmiştir.
Derneğin tüzel kişiliğine ait nakit ve benzeri varlık mevcudu
5.471.219,09.TL’dir. Dolayısıyla 2014 yılı sonu itibariyle toplam nakit ve benzeri varlık
mevcudu 46.050.130,27.TL olarak gerçekleşmiştir.
d. Özkaynaklar
Derneğe ait iktisadi işletmenin özkaynak tutarları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
2013
OZKAYNAKLAR
ODENMIS SERMAYE
KAR YEDEKLERI
GECMIS YILLAR KARLARI
DONEM NET KARI (ZARARI)
2014
32.314.636,52
29.052.595,67
3.511.764,84
3.511.764,84
361.520,62
361.520,62
29.889.517,00
27.536.575,83
-909.099,68
-3.179.201,61
Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere derneğe ait iktisadi işletmenin özkaynak
toplamı 3.262.040,85.TL tutarında azalma göstermiştir. Bu azalmanın bir kısmı yukarıda
da bahsedilen 2014 yılı zararından, kalan kısmı ise yıl içerisinde dağıtılan kardan
kaynaklanmaktadır.
Özkaynaklar diğer bir deyişle derneğin gerçek anlamda sahip olduğu varlıkları
ifade etmektedir. Zaten bu doğrultuda özkaynak tutarına borçların varlıklardan
düşülmesi suretiyle ulaşılmaktadır.
e. Yükümlülükler
İktisadi işletmenin 2014 yılı sonu itibariyle kısa vadeli yabancı kaynaklar
hesabında takip ettiği, diğer bir ifadeyle yükümlülük tutarı toplam 20.959.398,01.TL’dir.
Bunun 19.588.656,99.TL tutarındaki kısmı alınan depozito ve teminatlardan
oluşmaktadır. Bu tutar diğer bir ifadeyle kullanılan kaynaklardan işletmeye ait
olmayanları yani borçları ifade etmektedir.
Derneğin yabancı kaynaklarının özkaynaklarına oranı son derece düşük
düzeyde seyretmektedir.
f. Diğer Varlık Hesapları
İktisadi işletmenin diğer varlık hesaplarını, alacaklar, stoklar, duran varlıklar ve
diğer varlıklar olmak üzere ayırabiliriz. Bu hesapların 2013 ve 2014 yılı bakiyeleri
aşağıdaki tabloda yer almaktadır
2013
2014
TICARI ALACAKLAR
215.818,65
2.440.816,25
DIGER ALACAKLAR
1.662.345,77
1.473.640,29
STOKLAR
1.478.955,67
1.042.546,52
40.273,61
20.600,66
593.979,40
471.006,06
93.327,10
93.617,12
MADDI DURAN VARLIKLAR
1.112.944,86
372.806,14
MADDI OLMAYAN DURAN VAR.
1.253.031,70
307.262,89
GELECEK AYLARA AIT GID. GEL.TAH
DIGER DONEN VARLIKLAR
VER. DEPOZITO VE TEMINATLAR
GELECEK YIL.AIT GID.VE GEL.TA.
128.798,49
31.584,96
Söz konusu hesapların Derneğin tüzel kişiliğine ait bilançoda yer alan bakiyeleri
ise aşağıdaki gibidir:
DIGER ALACAKLAR
21.936,96
STOKLAR
85.697,56
GELECEK AYLARA AIT GID.GEL.TAH
118.759,09
İŞ AVANSLARI
8.350,67
VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR
2.277,64
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
MALİ DURAN VARLIKLAR
MADDI DURAN VARLIKLAR
MADDI OLMAYAN DURAN VAR.
GELECEK YIL.AIT GID.VE GEL.TA.
846,91
554.750,00
4.390.299,84
23.215,86
175.739,02
g. Sonuç
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun hem derneğe, hem de derneğe ait
iktisadi işletmenin mali tablolarının değerlendirmesi yukarıda yer almaktadır. Dernek
iktisadi işletmesi 2014 yılını zararla kapatmış olup, yönetim gerekli tedbirleri alarak
2015 yılı mali sonuçlarını pozitife dönüştürmeye gayret etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
324 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content