close

Enter

Log in using OpenID

APELACIJA

embedDownload
APELACIJA
Predmet broj: AP _____/__
Nadnevak primitka:
(popunjava Pisarnica Suda)
1. PODNOSITELJ APELACIJE
a) Ime i prezime/naziv pravne osobe
c) Telefon/faks
b) Adresa apelanta
Kontakt adresa za prepisku sa Ustavnim sudom
d) E-mail
2. ZASTUPNIK PODNOSITELJA
Popuniti ovaj dio samo ako odvjetnik ili drugi zastupnik zastupa podnositelja apelacije u postupku pred
Ustavnim sudom. Ovlast treba biti priložena.
a) Ime i prezime/naziv pravne osobe
c) Telefon/faks
b) Adresa zastupnika
Kontakt adresa za prepisku sa Ustavnim sudom
d) E-mail
3. POBIJANA ODLUKA/ODLUKE
Preslik odluke priložiti uz ovu apelaciju.
a) Sud/tijelo koje je donijelo
odluku
Broj odluke
Nadnevak
donošenja
odluke
Nadnevak
dostave odluke
b) Pravodobnost
Navedite nadnevak primitka odluke o posljednjem korištenom efektivnom pravnom lijeku.
tel:
+387 33 251 226
R. Dž. Čauševića 6/III, 71000 Sarajevo
fax:
web:
+387 33 561 134
www.ustavnisud.ba
email:
[email protected]
c) Je li postupak okončan ili je još u tijeku?
‰ OKONČAN
‰ U TIJEKU
Napomena
4. U NEDOSTATKU POBIJANE ODLUKE, NAVEDITE RAZLOGE
PODNOŠENJA APELACIJE (članak 21. stavak 2. alineja 4.
Pravila Ustavnoga suda), KAO I NAVODE KOJI UKAZUJU NA
OZBILJNA KRŠENJA PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA KOJE
ŠTITI USTAV BOSNE I HERCEGOVINE ILI MEĐUNARODNI
DOKUMENTI KOJI SE PRIMJENJUJU U BOSNI I
HERCEGOVINI (članak 18. stavak 2. Pravila Ustavnoga suda).
5. ODREDBE USTAVA I/ILI MEĐUNARODNIH DOKUMENATA
O LJUDSKIM PRAVIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U BOSNI I
HERCEGOVINI ZA KOJE SMATRATE DA SU POVRIJEĐENE
Ustav Bosne i Hercegovine
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda
Listu prava zaštićenih Ustavom vidi u Prilogu 1. ovog formulara.
tel:
+387 33 251 226
R. Dž. Čauševića 6/III, 71000 Sarajevo
fax:
web:
+387 33 561 134
www.ustavnisud.ba
email:
[email protected]
6. ČINJENICE
Ukratko iznijeti navode, činjenice i dokaze na kojima se temelji Vaša apelacija (nastaviti na posebnom
listu papira ukoliko je potrebno).
tel:
+387 33 251 226
R. Dž. Čauševića 6/III, 71000 Sarajevo
fax:
web:
+387 33 561 134
www.ustavnisud.ba
email:
[email protected]
7. PRAVNI LIJEKOVI
a) Korišteni pravni lijekovi (priziv, revizija i dr.)
Sud/tijelo koje je donijelo odluku
Broj odluke
Nadnevak donošenja
odluke
Ishod postupka
b) Neiskorišteni pravni lijekovi
Ako je postojala mogućnost priziva ili revizije koju niste iskoristili, navedite razloge zbog kojih to niste
učinili.
8. DODATNI PODACI I NAPOMENE
Ostale odluke
Navesti kronološkim redom sve druge odluke u svezi sa Vašom apelacijom.
Sud/tijelo koje je donijelo odluku
Broj odluke
Nadnevak donošenja
odluke
1.
2.
3.
4.
tel:
+387 33 251 226
R. Dž. Čauševića 6/III, 71000 Sarajevo
fax:
web:
+387 33 561 134
www.ustavnisud.ba
email:
[email protected]
5.
9. LISTA DOKUMENATA
Upišite ovdje sve dokumente koje prilažete uz apelaciju.
(Uz Vašu apelaciju trebaju biti priloženi preslici svih odluka i dokumenata koje ste naveli u ovoj
apelaciji.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10. SLUŽBENI JEZIK
Na kojem službenom jeziku želite komunicirati s Ustavnim sudom?
‰ Bosanski
‰ Hrvatski
‰ Srpski
11. TAJNOST
Protivite li se da Vaše ime bude objavljeno za vrijeme postupka pred Ustavnim sudom?
‰ DA
‰ NE
__________________________
Potpis podnositelja apelacije
ili zastupnika
(žig 1 )
_____________,_____________
Mjesto i nadnevak
NAPOMENA: Zbog skeniranja dokumenata, potrebno je da se dostavljeni
dokumenti ne spajaju i ne kopiraju obostrano.
Ovaj formular poslati na sljedeću adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Reisa Džemaludina Čauševića broj 6/III
71000 Sarajevo
1
žig potreban ako se radi o pravnoj osobi
tel:
+387 33 251 226
R. Dž. Čauševića 6/III, 71000 Sarajevo
fax:
web:
+387 33 561 134
www.ustavnisud.ba
email:
[email protected]
Prilog 1.
Prava i slobode predviđeni u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda i u njezinim protokolima se izravno primjenjuju u Bosni i Hercegovini.
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode iz stavka 2. ovog
članka, što uključuje 2 :
a) Pravo na život.
b) Pravo osoba da ne budu podvrgnute mučenju, niti nečovječnom ili ponižavajućem
tretmanu ili kazni.
c) Pravo osoba da ne budu držane u ropstvu ili potčinjenosti ili na prisilnom ili obveznom
radu.
d) Pravo na osobnu slobodu i sigurnost.
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i kaznenim stvarima i druga prava u svezi
sa kaznenim postupkom.
f) Pravo na privatni i obiteljski život, dom i prepisku.
g) Slobodu misli, savjesti i vjere.
h) Slobodu izražavanja.
i) Slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugim.
j) Pravo na brak i zasnivanje obitelji.
k) Pravo na imovinu.
l) Pravo na obrazovanje.
m) Pravo na slobodu kretanja i prebivalište.
Uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članku ili u međunarodnim sporazumima
navedenim u Aneksu I. ovog ustava, osigurano je svim osobama u Bosni i Hercegovini bez
diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo
mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina,
rođenje ili drugi status. 3
2
3
Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine
Članak II/4. Ustava Bosne i Hercegovine
tel:
+387 33 251 226
R. Dž. Čauševića 6/III, 71000 Sarajevo
fax:
web:
+387 33 561 134
www.ustavnisud.ba
email:
[email protected]
Prilog 2.
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo:
ako su protiv pobijane presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi učinkoviti
pravni lijekovi mogući po zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je
podnositelj apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom pravnom lijeku kojeg je
koristio.
Kada se može obratiti Ustavnom sudu.
Ustavni sud „ima apelacijsku nadležnost za pitanja ... koja se pojave na osnovi presude bilo
kojeg suda u Bosni i Hercegovini“.
Tko može podnijeti apelaciju.
Na temelju Ustava Bosne i Hercegovine, podnositelj zahtjeva može biti fizička ili pravna
osoba. Nije nužno da podnositelj apelacije bude državljanin Bosne i Hercegovine.
Kako podnijeti apelaciju.
Apelacija treba biti dostavljena Ustavnom sudu izravno, ili može biti poslana poštom na
adresu Ustavnoga suda. Apelacija se podnosi obvezno na posebnom formularu dostupnom u
Ustavnom sudu ili na web-stranici Ustavnoga suda. Formular čini sastavni dio ovih pravila.
Apelacija se obvezno podnosi u tekstu koji je elektronički ili mehanografski obrađen.
Podnositelj apelacije može sam izložiti vlastiti predmet, ili može izabrati osobu koja će ga
zastupati pred Ustavnim sudom. U tom slučaju podnositelj apelacije treba angažirati
odvjetnika koji će izložiti njegov slučaj. Zastupnik je dužan predočiti ovlast na temelju koje
zastupa apelanta.
Elektronička pošta, pismena dostavljena putem telefaksa, te brzojavi upućeni Ustavnom sudu
ne smatraju se podnescima kojima se pokreće ustavnosudski postupak, odnosno kojima se
predlaže pokretanje ustavnosudskog postupka, osim ukoliko se dostavljaju na zahtjev
Ustavnoga suda, ili kada to odobri Ustavni sud.
Kada ne treba podnositi apelaciju.
Apelacija treba biti podnesena Ustavnom sudu u roku od 60 dana od dana kada ste primili
posljednju presudu ili odluku. Neophodno je i da podnositelj apelacije iscrpi sva pravna
sredstva koja su mu na raspolaganju prije obraćanja Ustavnom sudu. To znači da, ako još
uvijek ima mogućnosti da se obrati nekom drugom tijelu ili sudu na razini države ili entiteta,
potrebno je to uraditi. Međutim, potrebno je da obraćanje tom tijelu ili sudu bude efektivno.
Ukoliko apelant smatra da pomoć tog tijela ili suda ne bi bila učinkovita, apelantu je korisno
da se obrati Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene.
Kakav je postupak pred Ustavnim sudom.
Ustavni sud predmete rješava kronološkim redom, osim iznimki utvrđenih u članku 25.
Pravila Ustavnoga suda kada se postupa žurno.
Ukoliko Ustavni sud ocijeni da je apelacija dopustiva, on će zahtijevati od druge strane da
dostavi svoj odgovor, ili da podnese dokumente u svezi sa zahtjevom. Nedostavljanje
odgovora ne utječe na tijek postupka pred Ustavnim sudom.
Koja su ovlaštenja Ustavnoga suda.
Ukoliko Ustavni sud ustanovi da je apelacija dopustiva, on ukida pobijanu odluku i predmet
vraća sudu, odnosno tijelu koje je donijelo tu odluku na ponovni postupak, osim u slučaju
kada se posljedice kršenja ustavnih prava mogu otkloniti na drugi način. Redoviti sud je dužan
donijeti novu odluku i postupati sukladno odluci Ustavnoga suda o povredi ljudskih prava i
temeljnih sloboda podnositelja apelacije.
tel:
+387 33 251 226
R. Dž. Čauševića 6/III, 71000 Sarajevo
fax:
web:
+387 33 561 134
www.ustavnisud.ba
email:
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content