close

Enter

Log in using OpenID

Čista i jednostavna prirodna kontrola težine

embedDownload
Dr. N o r m a n W. W a l k e r
ČISTA I JEDNOSTAVNA
PRIRODNA KONTROLA
TEŽINE
ZAHVALA
Bez Božje p o m o ć i i b e z n e u m o r n o g truda mojih
vjernih prijatelja, n a š e g a izdavača i H e l e n e Lovell, ova
knjiga ne bi ugledala svjetlo dana.
Neka
sadržaj
potakne
svakog
ove
knjige
čitatelja,
nadahne,
da
bolje
blagoslovi
i
više
i
cijeni
n a j l j e p š e o d svih s t v o r e n j a : n a š e t i j e l o - k o j e j e H R A M
VELIKOG
SVEMOGUĆEG
BOGA
KOJI
GA
JE
S T V O R I O - te da s j o š više p r e d a n o s t i vodi brigu o k o
t o g a t i j e l a - N A SLAVU N J E G O V U ! ! !
Kazalo
Prvo poglavlje - Tvoje tijelo ima prirodni
11
plan za gubljenje težine
Drugo poglavlje - Činjenice i bajke otvome tijelu- - Treće poglavlje - Svjedočenje učenika Prirode - - - -
15
25
34
Četvrto poglavlje - Sto Priroda kaže o ishrani
Peto poglavlje - Tijelo - savršen stroj sve
40
dok se ne pokvari
53
Šesto poglavlje - Čovjekova umjetna hrana - šećer - Sedmo poglavlje - Čovjekova umjetna hrana - škrob Osmo poglavlje - Čovjekova umjetna hrana - masnoća
Deveto poglavlje - Čovjekova umjetna pića
64
76
88
97
Deseto poglavlje - Pivo i ostala alkoholna pića - - - Jedanaesto poglavlje - Mlijeko i mliječni proizvodi - Dvanaesto poglavlje - Bjelančevine
102
109
116
TrinaestopoglavIje - Sokovi i aparati za sokove - - - Četrnaesto poglavlje - Prvi korak prema vitkijem,
zdravijem tijelu
Petnaesto poglavlje - Drugi korak prema
vitkijem, zdravijem tijelu
125
133
139
Šesnaesto poglavlje - Kombiniranje hrane
Sedamnaesto poglavlje - Kako početi s
prirodnom hranom
150
- - - 7
Osamnaesto poglavlje - Praktične upute i
moralna podrška
157
Recepti za salate od voća i povrća
166
ćudorednost,
Preporučeni jelovnici
197
pouzdanje
Začini za salatu
202
Božični objed
205
gova, odgoj djece, marljivost, poštenje, besposlenost,
Sadržaj vitalnih tvari u voću i povrću
212
lijenost,
Literatura
220
MUDRE IZREKE
Mudrost,
bogatstva,
jezika,
pravednost,
čistoća,
u
Boga,
obzir
blagost
strah
desetina,
prema
prema
pravednost,
Božji,
marljivost,
znanje,
suzdržanost,
ispravna
siromasima,
zauzdavanje
neprijateljima,
spremnost
na
uporaba
izbor
sudru­
pomoć,
dobro
raspoloženje, razboritost.
Ta
(starozavjetna)
kreposti koje Sveto
knjiga
Pismo
ima
toliko
cilj
ucijepiti
naglašava.
Opet,
o p e t i o p e t , po c i j e l o m S v e t o m p i s m u i na različite
O autoru
221
načine,
Bog
je
redak
za
retkom,
zapovijed
po
zapovijed, malo tu malo tamo, pružio čovjeku pouku
o t o m e k a k o O n h o ć e d a č o v j e k živi, t e n e b i s m o i m a l i
isprike za naše p r o m a š a j e .
Pouke te Knjige m u d r i h izreka nisu iznesene u
obliku:
«Ovako govori Gospodin», kao što je to u
M o j s i j e v u z a k o n u , g d j e s e iste stvari n a u č a v a j u k a o
izravne B o ž j e zapovijedi. Tu se radije govori k a o o
n e č e m u što proistječe iz iskustva kakva čovjeka što je
k u š a o i p r o v j e r i o sve š t o je u č o v j e k o v u d o s e g u .
Mojsije
reče:
Ove
riječi
su
zapovijedi
G o s p o d n j e , a S a l o m o n tu veli: Iskustvo je p o k a z a l o
da
su
Božje
zapovijedi
najbolje
za
čovjeka,
i
bit
ljudske mudrosti je u obdržavanju Božjih zapovijedi.
Bog, u dugoj povijesti objave sama s e b e i svoje
volje
čovjeku,
kao
da
je
pribjegavao
svakom
m o g u ć e m načinu, k a k o bi, ne s a m o po zapovijedima i
8
9
propisima već i primjerom uvjerio ljude da su Božje
zapovijedi vrijedne da bi se po n j i m a živjelo.
S a l o m o n o v a slava je bila razglasni zvučnik, k o j i
je p r e n i o n j e g o v glas do na kraj z e m l j e i učinila ga
Prvo poglavlje
svemu svijetu p r i m j e r o m B o ž j e g m u d r a c a .
Knjiga
mudrih
izreka
je
nazvana
najboljim
v o d i č e m k u s p j e h u , k o j i mladići m o g u slijediti.
Promicati
pravednost,
obzirnost,
mudrost,
pravo,
učenje,
pouku,
jednakost,
zdrave
razumijevanje,
razboritost,
savjete!
znanje,
Kakve
veli­
TVOJE TIJELO IMA PRIRODNI PLAN
ZA GUBLJENJE TEŽINE
čanstvene riječi!
(Navodi
iz
Halleyeva
biblijskog
priručnika,
str.
2 6 9 - 2 7 0 , izdanje 1965.)
Neka ti priroda bude učiteljem
Ako
nastojiš
imati
prirodnu
idealnu
težinu
svoga tijela, m o r a š odgojiti s a m a s e b e d o t e m j e r e d a
shvatiš sve p o s l j e d i c e u z i m a n j a p o g r e š n e h r a n e .
Pod
odgojem
ja
ne
mislim
o
uputama
što
se
često nalaze u priručnicima za mršavljenje. Neki od
tih «dijetnih» p r o g r a m a m o g u ti zagorčiti život svojim
zamršenim
uputama
i
postupcima.
Nakon
dugo­
godišnjeg p r o u č a v a n j a djelovanja tijela, ja s a m uvijek
iznova otkrivao da je prirodni put najbolji. Čovjekova
tumačenja
i
lijekovi
su
zamršeni,
priroda
ima
jednostavnija rješenja.
A k o n o s i š višak sala na s v o m e tijelu, ti u stvari
nosiš teški teret, koji ti usporava tjelesno djelovanje i
tišti t i d u h . A k o s i v e ć p r o š a o n e k o l i k o p r o g r a m a z a
mršavljenje, a da ti nisu koristili u s p r k o s pažljivom
čitanju u p u t a i obdržavanju plana, j e d i n o ti preostaje
10
U
to da m o ž e š učiti na p r o š l i m p o g r e š k a m a , tako da ti
glavni autoritet za tu t e m u . Ne z b u n j u j se, kušajući
se ne dogode ubuduće.
o v a j ili o n a j n a č i n , s v e d o k n e o t k r i j e š o n a j š t o ć e
Ostvariti
prirodni
plan
za
svoje
tijelo
je
uistinu proizvesti najpotpunije i najtrajnije učinke.
jednostavno, treba uzeti u obzir s a m o jedan smjer
u č e n j a i z a n e m a r i t i sve o n o što se ne slaže s t r o g o s
načelima prirodnih
iskusiti
što
zakona.
znači
jesti
Ako
hranu
u s p i j e š shvatiti
što
ju
je
i
priroda
Ova knjiga je tvoja učionica
Tvoje tijelo je tvoj laboratorij
predvidjela za n a j v e ć u učinkovitost tvoga tijela b e z
tovara viška sala, o n d a n e ć e š više nikad dopustiti da ti
neprirodna i štetna hrana u đ e u usta.
Ovakva
djeluje,
oslobodi
škola,
pomalo
ovo
nalikuje
navike
pušenja.
borbu
Ako
(a isto vrijedi za većinu od
kako
tijelo
pušača
pušač
da
ide
ja
sam
uvjerim
da
istina će me osloboditi!
Svatko
bi
o
tome
kako
me slijediš u j e d n o s t a v n o s t i misli i cilja.
postići
Pod tim
mislim, da treba proučiti svaku riječ, svaku r e č e n i c u i
svaku činjenicu, ne uzimajući u obzir druga mišljenja
i t u m a č e n j a , k o j a t i ili n e t k o d r u g i z a s t u p a t e . B e z
obzira na prihvatljivost drugih t u m a č e n j a o g o r n j e m
potpuno
dok
želja
preporučam,
idealnu prirodnu težinu, ja ti m o r a m preporučiti da
ih
se
htio
imati
težinu
koja
mu
je
po
p r i r o d i o d r e đ e n a , ali m n o g i n e ž e l e u č i n i t i n i š t a , o s i m
Neka ti priroda pokaže svoj plan
odbaci
osobno
briga, što drugi o t o m e misle. D o t l e d o k z n a m istinu,
dobrih
subjektu,
i
zadovoljavaju. O n d a z n a m da sam u pravu. Nije me
osloboditi svoje loše navike.
tumačenje
iskušam
na
pušenja, to će ga se toliko dojmiti, da će se zauvijek
ovo
ne
se
predavanje gdje se uživo p o k a z u j u p o g u b n i učinci
Kroz
nas!). Ja nisam
z a d o v o l j a n n i č i j i m p o k u s i m a ili p r e p o r u k a m a d o k i h
shvaćanje
na
Ja sam o s o b n o m o r a o kroz tešku školu doći do
istine
proučavaš
ovu
knjigu.
da
mlakih
pokušaja
shvatiš
ovu
«dijete».
knjigu
kao
Ja
ti
svoju
učionicu, u kojoj ćeš proniknuti najdublje značenje
prirodnih zakona. Ako tako postupiš, tvoje tijelo će ti
postati
laboratorijem,
u
kojem
ćeš
dokazati
da
prirodni dijetni plan dovodi do savršenih i trajnih
rezultata.
Nemoj da priroda čeka!
Na
plan,
Sjeti se da ima m n o g o poznatih pisaca i učitelja
i
slijedećim
stranicama
koji će omogućiti samoj
ću
pokušati
izložiti
prirodi da oblikuje
tvoje tijelu o n a k o k a k o bi t r e b a l o biti. S a v j e t u j e m v e ć
često
sada, prije n e g o se u p u s t i m o u pručavanje prirodnih
p o t p u n o o p r e č n i m e đ u s o b o m , a svaki tvrdi d a j e
z a k o n a , da z a u z m e š pozitivno stajalište s o b z i r o m na
o mršavljenju
12
i
o
brizi za z d r a v l j e ,
koji
su
L3
konačni
uspjeh,
tako
da
ovaj
program
bude
učinkovit. I m a d o s t a istine u izreci, da b o r a c m o ž e biti
o b o r e n p r o t i v s v o j e v o l j e , ali n e p o b i j e đ e n d o k s e s a m
ne
preda.
Ne
postoje
beznadne
situacije,
već
pojedinci koji su se odrekli nade. Ja ti p r e p o r u č a m da
imaš povjerenja u
Drugo poglavlje
prirodne načine, jer te priroda
n e ć e nikada iznevjeriti.
ČINJENICE I BAJKE
O TVOME TIJELU
Kako biti na dijeti a debljati
Da
smo
od
djetinjstva
bili
upućivani
u
d j e l o v a n j e tijela, znali b i s m o da se tijelo sastoji od
milijardi m i k r o s k o p s k i h stanica.
Iako
mikroskopski
sitne,
stanice
našega
tijela
su o b d a r e n e životom i inteligencijom. Reagiraju na
p o d r a ž a j e p a m e t i , b i l i m i ili n e b i l i s v j e s n i t o g a . O n e
su naše služavke u s v a k o m p o g l e d u . No, da bi u tijelu
m o g l e obavljati
svoje
mnogovrsne zadaće,
moraju
imati hranu za svoje uzdržavanje.
Kad
se
radi
o
našim
tijelima,
narav
je
š i r o k o g r u d n a i t o l e r a n t n a s o b z i r o m na n a š u s k r b o
tim
malim
služavkama.
Međutim,
kad
se
prijeđu
granice dopustivosti u načinu prehrane, dolaze nam
n e i z r a v n e o p o m e n e . M o ž e m o biti u m o r n i i iscrpljeni.
M o ž e m o o s j e ć a t i b o l o v e u l e đ i m a ili g l a v o b o l j u . A š t o
je još n e u g o d n i j e , otkrit ć e m o , da se usaljeno tkivo
stvara na dijelovima tijela g d j e debljina nije p o t r e b n a
14
L5
ni
poželjna.
nepoželjne
Ti
simptomi
stvari,
ukazuju,
usprkos
da
reklami
o
smo
jeli
«dijetalnoj»
hrani.
m o ž e izgledati č u d n o , a k o nisi n i k a d prije o t o m e
m i s l i o , ali č i t a j u ć i o v u k n j i g u p o s t a t ć e t i j a s n o z a š t o
sva o n a h r a n a š t o s i p r i j e j e o n i j e p o m o g l a n i m a l o u
U m j e s t o da o b n a v l j a stanice tijela, destruktivna
skidanju viška kila, niti ti je p o b o l j š a l a zdravlje.
h r a n a u b r z a v a o š t e ć e n j e tkiva i u z r o k u j e g o m i l a n j e
sala.
Činjenica
Uopće
ne
dolazi
u
pitanje
činjenica
da
smo
o n o što j e d e m o . N e m a drugog načina da se stanice i
p i ć e m k o j e p i j e m o . Ironija te, inače istinite poslovice
tome,
izgleda
što
danas,
u
ovom
mnogi pružaju svome
kao
bombone,
zdrava,
piju
umjetne
prosvijetljenom
sokove,
hrana.
jedu
Sišu
sladoled,
liječnika)
i
smanjuju
bjelančevine.
Kako je
n e u g o d n o reći takvima, da ne pružaju svojim tijelima
ništa b o l j u p r e h r a n u od onih, koji utažuju svoj tek
svim i svačim.
Da
naraštaje
milijuni
i
li
te
iznenađuje? Ako
ne
bi
iznenadilo
su
živi
stanju,
što
zahvaljujući
Oni
su
u
potvrđuje
svojim
stvari
u
zatrovanost
Zašto se godišnje
prodaju
na tisuće kilograma
analgetika?
Zašto ima tako m n o g o srčanih tegoba, šećerne
bolesti,
raka,
emfizema,
prerane
senilnosti i rane
smrti?
Zašto
je
toliko
predebelih
stanovnika
u
našoj
zemlji?
Zašto
(Dopusti
tableta,
to
da
navikama.
Zašto bi inače bolnice bile pretrpane?
izbjegavaju hranu s visokom m a s n o ć o m (po naputku
svojih
kroz
njihovih tijela.
tijelu o n o što i m
okrepljujuća
znači
dekadentnom
tkivo n a š e g tijela o b n o v e o s i m h r a n o m k o j u j e d e m o i
vremenu,
ne
prehrambenim
Stara poslovica u novom izdanju
u
su
m i l i j u n i ljudi živjeli i žive j e d u ć i isključivo k u h a n u
hranu,
je
da
se uzimaju
da
ti
tolike tablete za mršavljenje?
kažem,
nemoj
nikada
jer su o p a s n e po tijelo
nesagledive
štete.
Osim
uzimati
tih
i prouzrokovat će
što
su
štetne
po
tebe, o n d a bi sigurno iznenadilo m e n e ! Činjenica je -
metabolizam,
a ja ću je p o s l i j e p r o t u m a č i t i - da žive s t a n i c e n a š e g a
d e b l j i n e , u n a j b o l j e m s l u č a j u m o g u biti p r i v r e m e n i
tijela t r e b a j u t a k o đ e r živu h r a n u .
lijek.)
Ne
možemo
istovremeno
imati
smrt
i
život.
Svi
ovi
te
tablete
slučajevi
ne
utječu
proizlaze
na
izravno
sam
iz
uzrok
stanja
u
S a v e z n i z a k o n i z a b r a n j u j u p r o d a j u k o n z e r v i r a n e ili
okružju naših tjelesnih stanica. Ako ne j e d e m o jelo
flaširane h r a n e u k o j i m a nije uništen život. Kad j e d e š
što
b i l o k o j u h r a n u p r e r a đ e n u ili k u h a n u n a v a t r i , j e d e š
izgladniti, već ć e m o ih ugroziti otrovima, što ih tijelo
hranu u k o j o j n e m a ni n a j m a n j e g traga života. To ti
upija iz n a g o m i l a n i h o t p a d a k u u o r g a n i z m u .
16
će
hraniti
te
stanice,
ne
samo
što
ćemo
ih
17
T o č n o je, da s m o o n o što j e d e m o . No, z n a m o li
Atomi i m o l e k u l e su najsitnije čestice u k o j e se
zaista, k o j u h r a n u b i s m o t r e b a l i u z i m a t i , d a b i s m o bili
m a t e r i j a m o ž e r a z b i t i u p r a k t i č n e s v r h e . K a d s e d v a ili
o n o što priroda o č e k u j e o d nas?
tri
I m a j u ć i t o n a p a m e t i zavirit ć e m o s a d a u n a š e
tijelo, kako b i s m o bolje razumjeli koji način prehrane
nam odgovara,
da bismo
uskladili h r a n u s
našim
atoma
spoje,
nastaje
kemijska
formula
najmanja
čestica
vodika
jednog
i
vode
molekula.
je
vode
H 0,
sastavljena
atoma
kisika.
Na
što
2
primjer,
znači
od
dva
Formula
da
je
atoma
molekule
tijelom.
škroba je C H
U tvome tijelu je bomba!
t j e l e s n e s t a n i c e , žive i p u n e s n a g e i e n e r g i j e , t r e b a j u
6
1 0
O , što znači da je sastavljena od 6
6
a t o m a ugljika, 10 a t o m a vodika i 6 a t o m a kisika.
U skladu s m o j i m , i ne s a m o m o j i m iskustvom,
Usprkos
tomu
što
su
tjelesne
stanice
ne­
i z m j e r n o sitne, svaka od njih je sastavljena od a t o m a i
molekula.
Za
izgradnju
svake
pojedine
stanice
potrebni su milijuni atomskih čestica.
Svaki
atom
unutar
stanice
je
razbijanjem
atoma
u
stvoren
eksploziji
atomske
nad Nagasakijem 9. kolovoza iste godine. O d o n d a su
izumljene još snažnije b o m b e u p o r a b o m vodikovih
atoma.
eksplodirali
tvome
u
tijelu
atomskim
su
isti k a o
bombama.
i oni što
Razumije
su
se,
a t o m i u t e b i n e ć e n i k a d a e k s p l o d i r a t i n a isti n a č i n , ali
ipak o n i
sadrže
istu
snagu
kao
i
Nadalje,
ta
hrana
mora
biti
takva,
da
p r o b a v n i p o s t u p a k m o ž e razlučiti i razvrstati n j e z i n e
a t o m s k e i m o l e k u l a r n e s a s t o j k e , tako da ih krvni tok i
nalik
b o m b e u J a p a n u , nad Hirošimom, 6. kolovoza 1 9 4 5 . i
Atomi u
energiju.
žlijezde m o g u raznijeti po tjelesnim stanicama.
svemiru, sa strahovitom s n a g o m u jezgri. To je jasno
dokazano
biti o p s k r b l j e n e h r a n o m š t o i m a istu živu, o s n a ž u j u ć u
oni
iz
atomske
bombe.
Tvoje stanice su izgladnjele
Ako si imalo u p u ć e n u vrtlarstvo, razumjet ć e š
važnost skrbi i pažnje k o j u zahtijeva nasad za d o b a r
rast.
Ako je
nasad
zanemaren
i
ne
pruža
mu
se
p o t r e b n a skrb, g n o j i v o i v o d a , suši se i u m i r e . T v o j e
tijelo je u isto takvom položaju.
Od
vrstu
životne
hrane
je važnosti
zahtijeva
tvoje
da znaš,
tijelo.
koju
Ako
i
kakvu
je
hrana
ispravna, stanice tvoga tijela odgovorit će tako da će
te ispuniti s n a g o m i živahnošću. Kad su tvoje tjelesne
stanice ispravno h r a n j e n e , otkrit ćeš, da te više ne
Nije m o g u ć e izbrojiti a t o m e u tijelu, a ipak je
privlači h r a n a što d e b l j a i n e g a t i v n o d j e l u j e na tijelo.
svaki od njih svijet u m a l o m , i s p u n j e n s t r a h o v i t o m
Ako slučajno o p e t p o č m e š jesti nezdravu hranu, tvoje
snagom i energijom. A u tim mikroskopskim atomima
ć e t e tijelo o d m a h u p o z o r i t i , d a više n e m a p o t r e b n e
je u g r a đ e n o životno p o č e l o , što te čini o n i m što jesi.
snage za vrhunsku učinkovitost i za kontrolu težine.
18
Temeljni
potrošene
razlog
kemijske
tjelesne stanice.
jedenja
elemente
je
od
nadoknaditi
kojih
se
sastoje
Nadoknada je jedan od osnovnih
p r i r o d n i h z a k o n a u o r g a n s k o j kemiji.Naša tijela su
laboratoriji,
koji
djeluju
po
zakonimna
težine.
Kako se može jesti živa hrana?
Život!
organske
Što č o v j e k cijeni iznad svega? Život, zar
ne?
kemije.
Mi ne hranimo ispravno tjelesne stanice, zbog toga
što j e d e m o previše anorganske hrane. Na nesreću,
narav
živom h r a n o m jedini način za postizanje prirodne
nam
je
dala
prilagodljivo
tijelo,
što
može
podnositi zloporabe godinama, pa tako čovjek, bilo
z b o g n e z n a n j a , b i l o z b o g n e m a r a , g o d i n a m a živi n a
h r a n i k o j a g o d i n j e g o v u t e k u , ali j e š t e t n a n j e g o v u
tijelu.
Nijedan
nije
uspio
znanstvenik,
stvoriti
kemičar
život.
Život
ili
pronalazač
pripada
isključivo
n a š e m Stvoritelju. Ipak, B o g je dao ljudskom stvoru
povlasticu s l o b o d n e volje.
Nagon
samoodržanja
je
cilj
svakog
čovjeka,
ž e n e ili d j e t e t a . A m o ž d a i n i j e ?
Z n a š li, z a š t o j e d e š i p i j e š n e k u h r a n u i p i ć e ?
Gladne
skladu
sa
stanice
našega
zakonom
tijela
trebaju
nadomjestka.
To
hranu
je
u
temeljni
p r i r o d n i z a k o n ljudskog života. Z a k o n n a d o m j e s t k a
p r o p i s u j e , da svaka stanica, n a k o n što se istroši dajući
n a m s n a g u i e n e r g i j u , t r e b a biti z a m i j e n j e n a n o v o m .
Cim
se
atomi
i
molekule
u
stanici
istroše,
Znaš li razliku i z m e đ u h r a n e i hrane?
Z n a š l i , š t o s e z b i v a u t v o m e t i j e l u d o k j e d e š , ili
satima n a k o n toga?
Ta i m n o g a slična pitanja o d n o s e se izravno na
tjelesne
poteškoće
narušenim
s
zdravljem.
debljinom,
Sve
su
to
tromošću
pitanja
i
koja
atomima iz hrane
zahtijevaju istinit i t e m e l j i t o d g o v o r . T e k n a k o n t o g a
k o j u j e d e m o . To je p r o c e s što u n a š e m tijelu traje
bit ć e m o u stanju zacrtati r a z u m a n i uspješan plan
neprestano
j e d e n j a i življenja.
nadomještaju
zamjeni
se odgovarajućim
kroz
zavisi
cijeli
naše
život.
zdravlje
Upravo
i
o
kvalitenoj
izlučivanje
suvišne
m a s n o ć e iz naših tijela.
Ispravna
hrana
je,
dakle,
sredstvo
pomoću
k o j e g a p o s t i ž e m o p u n i n u d j e l o v a n j a svojega tijela.
D o p u s t i mi reći o v d j e - a p o n o v i t ću to o p e t - da
p r e d e b e l e o s o b e ni ne znaju što je pravo zdravlje. A
kako
će
hranom
i znati?
koja
njihova tijela.
20
Oni hrane
samo
Prema t o m e nije U m u d r o ,
razborito i logično
zaključiti, da o b n o v a i o k r e p a života u t v o m e tijelu
može
svoje
tjelesne
poremetiti
O n i m o r a j u shvatiti,
stanice
djelovanje
da je prehrana
m o r a b i t n o doći od života sadržanog u hrani k o j u
j e d e š ? Život u takvoj h r a n i je s p o s o b a n o b n o v i t i život i
s t a n i č j u i tkivu t v o g a tijela.
A kako
svome
se m o ž e
izvornom,
jesti život?
sirovom
Prirodna hrana,
stanju,
sadrži
život
u
u
a t o m i m a i m o l e k u l a m a o d k o j i h s e s a s t o j i . Taj a t o m s k i
život se naziva e n z i m i m a .
Enzimi: tajanstveni kao sam život
Svaka biljka,
povrće,
voće,
To
koštica
i
sjeme,
u
s v o m n a r a v n o m sirovu stanju, sastoji se od a t o m a i
molekula.
Unutar
tih
atoma
nalaze
se
životni
e l e m e n t i p o z n a t i k a o e n z i m i . E n z i m i n i s u s t v a r i ili
materija!
To
su
životna
počela
u
atomima
i
m o l e k u l a m a svake žive stanice.
Enzimi
staničja
ljudskog
tijela
su
potpuno
je
pokušao
dokazano
hraniti
Mlijeko
se
u
praksi,
telad
kad
je
neki
pasteriziranim
pasterizira
tako
da
ga
ratar
mlijekom.
se
zagrije
do
t e m p e r a t u r e k o j a ć e , tako se pretpostavlja, uništiti sve
štetne
bakterije,
ali
grijanje
ujedno
uništava
sve
e n z i m e . Rezultat t o g a p o k u s a j e završio tako d a s u sva
telad,
koja
su
hranjena
pasteriziranim
mlijekom,
uginula u roku od šest mjeseci!
j e d n a k i o n i m a u biljkama, a a t o m i u l j u d s k o m tijelu
odgovaraju sličnim atomima u biljkama. Prema tome,
k a d n e k i a t o m i t r e b a j u o b n o v i t i ili z a m i j e n i t i s t a n i c u
u tijelu, p o k r e ć e se m a g n e t s k i p r o c e s , koji privlači
t o č n o o d g o v a r a j u ć e vrste atomskih e l e m e n t a iz sirove
hrane koju jedemo.
U skladu s time svaka stanica u sklopu n a š e g a
tijela i svaka s t a n i c a u p r i r o d n o j h r a n i o b d a r e n a je i
oživljena skrovitim životom zvanim enzimi.
Međutim,
samo
to
magnetsko
u živim m o l e k u l a m a !
svaku
temperaturu
privlačenje
postoji
E n z i m i su osjetljivi na
iznad
55
stupnjeva.
Na
55
stupnjeva enzimi umiru. Svaka hrana pripremana na
temperaturi većoj od 55 stupnjeva potpisala je smrtu
osudu enzimima i postala mrtva hrana.
Mrtva
stvar,
jasno,
ne
može
djelovati
u
živim
o r g a n i z m i m a , pa h r a n a izložena temperaturi višoj od
55
stupnjeva
vrijednost.
Iako
gubi
svoju
živu
prehrambenu
takva h r a n a m o ž e podržavati,
i u
stvari p o d r ž a v a život l j u d s k o g sustava, čini t o p o d
cijenu
postupnog
životnosti.
22
propadanja
zdravlja,
snage
i
Predebeo u četrdesetoj: Nemoj to dopustiti!
Pitanje ispravne p r e h r a n e je toliko važno, da se
svaka n e m a r n o s t o k o t o g a j a s n o vidi n a o b l i c i m a i
tjelesnim krivuljama svakog muškarca, žene i djeteta.
Oboje
pokazuju,
potrebne
da
kakvoće
pojedena
za
obnovu
hrana
nije
tjelesnih
bila
stanica.
Umjesto o b n o v e stanica došlo je do degeneracije.
U
djetinjstvu
je
dopustiv izvjesni višak
težine,
a k o p r o i z l a z i i z z d r a v e i s h r a n e , ali n a k o n p u b e r t e t a
višak sala i bolest z n a č e zapravo isto.
Dosegnuvši
stremiti
prema
svladavanjem
zrelost
tridesetih
vitkosti.
Taj
proždrljivosti
cilj
i
godina
se
može
lijenosti.
treba
postići
Bitno
je
vježbanje i kontrola nad o n i m što i koliko j e d e m o .
Onaj
pokazuje
kandidat
tko
dođe
nemar
za
do
prema
redove
četrdesetih
onome
15
s
što
milijuna
figurom
jede,
taj
što
je
predebelih
Amerikanaca.
Zaista je žalosno
gledati,
kako
se
ti
slučajevi
u p o r n o ponavljaju toliko da n e u p u ć e n i o t o m e više i
ne misle, smatrajući da se radi o n a r a v n o m p r o c e s u
starenja.
Imajući pred očima te činjenice - činjenice što
se
u
ovo
naše
prosvijećeno
vrijeme
ne
mogu
zanijekati - lako je razumjeti od kolike je važnosti
Treće poglavlje
upoznati prirodne načine.
Teško
je
u
stisci
naći
pravi
izlaz.
No,
naš
n e b e s k i O t a c koji nas je stvorio, nikad n a m ne zatvara
put spoznaje. Priroda ne uspostavlja nijednog zakona
SVJEDOČENJE UČENIKA PRIRODE
bez sredstava za njegovo ispunjenje. Rješenje zakona
o b n o v e nalazi se u s t a n i č j u n a š e g a tijela i u živim
e n z i m i m a , š t o obiluju u p r i r o d n o j živoj hrani.
Ja sam svoj vlastiti pokusni kunić
Tijekom
skoro
pola
stoljeća
mojeg
opsežnog
proučavanja p o s t u p a k a liječenja nastojao sam otkriti
stvarni u z r o k ljudskih b o l e s t i i p r o n a ć i k a k o ih liječiti,
i što je p u n o važnije, kako ih spriječiti.
Moja
obitelj
i
prijatelji
mnogo
puta
su
me
svjetovali d o s l o v n o «da se m a n i m ćorava posla», da se
posvetim n e č e m korisnijem od gubljenja vremena na
stvarima za čije istraživanje b o l n i c e i zaklade rasipaju
milijune
pamet,
dolara.
Proricali
su
ukoliko
ustrajem
na
crne
dane
stajalištima
po
moju
koja
se
protive znanstvenim i medicinskim mozgovima.
Pokusni kunić je zamalo uginuo
Kad s a m o k o s e b e vidio ljude, ž e n e i djecu kako
služe kao
pokusni kunići,
što je
m o j e m zdravom
r a z u m u izgledalo p o t p u n o n e n a r a v n o , pa kad s a m
n a k o n m a l o g o d i n a g l e d a o t e iste o s o b e d o s l o v n o
24
25
pokošene
tima»
u
raznim
obliku
presađivanja,
«znanstveno
rentgenskih
odlučio
prmvaćenim
zračenja,
sam
svim
zahva-
cijepljenja
silama
i
nastojati
otkriti k o r i j e n naših zala, m a k a r m i t o u z e l o cijeli
život.
Od
vlastiti
N e m o j j e s t i tri
dana, budući da je bolest prouzrokovana gomilanjem
o t p a d n i h tvari u t v o m e t i j e l u . S v a k o d n e v n o pij s a m o
č a š u č i s t e v o d e m a n j e - v i š e svakih p o l a sata, z a tri d a n a
b i t ć e š zdrav.»
dana
te
pokusni
moje
kunić
odluke
br.
1.
postao
Odlučio
sam
sam
svoj
živjeti
u g l a v n o m na hrani od žitarica u z r n u , žitnih pahuljica
i b r a š n a , te piti m n o g o mlijeka. Ta je h r a n a o p ć e n i t o i
«autoritativno» bila p r o g l a š e n a k a o srž s a m o g a života
-
nikakvih lijekova, jer su to otrovi.
potpuna
hrana,
okrepljujuća
hrana!
Hrana
što
sadrži sve b i t n e s a s t o j k e za zdravlje, snagu i š t o g o d
hoćeš.
N j e g o v e riječi s u m e s e d u b o k o d o j m i l e , t e d o k
sam bespomoćno
ležao na leđima,
mislio sam da
n e m a m što izgubiti, već s a m o m o g u dobiti a k o t a k o i
p o s t u p i m . B i o je
Taj
moj
u pravu.
prijatelj
je
bio
zdrav
kao
da
živi
u
prirodi. J e o je s a m o voće i sirovo povrće. Zašto ne bih
i ja p o k u š a o isto? K a k o n i s a m i m a o š t o izgubiti, p o č e o
sam dijetu od najboljeg sirova voća i povrća do kojeg
Tijekom
dvije
godine
ja
sam
prividno
na­
s a m m o g a o doći. Za šest mjeseci s a m bio p u n snage i
p r e d o v a o n a toj h r a n i , sve d o k i z n e n a d a j e d n o g jutra
života,
n i s a m m o g a o ustati i z p o s t e l j e . D o b i o s a m n a težini,
nagovješćivale m o j kraj.
sa 77 kilograma s k o č i o s a m na 9 8 . Na prvi p o g l e d
i
p r e m a uvriježenim m j e r i l i m a ja s a m b i o u r e d u , sve
d o k me nije udario g r o m iz vedra neba. Liječnik za
l i j e č n i k o m nije mi davao više od n e k o l i k o tjedana, j e r
je ciroza jetre, spojena s nesnosivom boli od upale
živaca, smatrana neizbježivo s m r t n o m .
To
bez
ijedne
iskustvo
me
od
je
prijašnjih
nadahnulo
boljki
da
što
su
istražujem
vrijednost svježe sirove h r a n e u o d n o s u na k u h a n u .
P o n o v n o s a m b i o vlastiti p o k u s n i k u n i ć . Kad g o d s a m
j e o sirovo povrće, o s j e ć a o s a m se d o b r o , a i m o j a su
c r i j e v a r a d i l a d o b r o . Ali k a d g o d
povrće kuhano,
s a m j e o to isto
idući dan sam se osjećao osjetno
u s p o r e n i m . Moj um nije bio tako oštar, a m o j a crijeva
Spasio me prijatelj koji je poznavao prirodne
načine
O d b i o s a m njihove lijekove i savjete. Sjetio sam
se razgovora od prije nekoliko godina s prijateljem,
čija me
mudrost veoma
v e g e t a r i j a n a c . R e k a o m i j e : «Ako s e r a z b o l i š t a k o d a n e
U z e o s a m nekoliko mrkava, naribao ih i iscijedio,
mogneš
i z n e n a đ e n k o l i č i n o m soka u njima. Skoro jedan cijeli
ni pod
kojim
Bio je
P o n o v n o s a m bio na č u d u . Što to i m a u sirovu
povrću, da je uzrokovalo m o j tako brzi oporavak?
ustati,
dojmila.
«Egipćanin» i mrkve
strogi
26
se
su radila lošije.
uvjetima
ne
uzimaj
27
tjedan «poigravao» s a m se ribajući i cijedeći povrće.
Uskoro sam počeo dnevno
piti više
litara s v j e ž e g ,
sirova mrkvina soka, s kojim sam se «poigravao».
Liječnici su govorili
da n e ć u
nekim od mojih
prijatelja,
živjeti više od m o ž d a n e k o l i k o tjedana, a ja
sam se
vrtio
potpuno
okolo,
zdrav.
kože žute
Nikoga
od
kao
mojih
Egipćanin,
prijatelja
ali
d u g o i m o j e k o ž n o žutilo je nestalo, čim su m o j a jetra
i ž u č došli k sebi. Uvidio s a m , da je p r o c e s č i š ć e n j a i
djelovanja jetre stvarao d o j a m kao da imam žuticu. U
pomoć
nagomilan
mrkvina
soka.
u jetrima,
Nešto
od
izlučivao se uz
toga
otpada
se
mjeseca
ja
izlučivalo na k o ž n e p o r e .
Manje
više
tijekom
sam oduševljeno
je sjećanje mlada,
ambiciozna čovjeka, kad se uputi
stazom stjecanja novca.
Dvaput ista pogreška
nisam
m o g a o nagovoriti d a o k u š a m o j napitak! Nije p r o š l o
stvari o t p a d ,
s a v taj s l u č a j o p o r a v k a n i k a d a n i j e n i d o g o d i o . K r a t k o
Ishod?
Živčani
Logičan,
slom
na
jednog
r u k u , a k o ostavim sve, o d e m na p u t o v a n j e i p o t p u n o
o p e t doći k sebi.
opskrbljivao
bio tolerantan prema mojim teorijama. Ishod je bio
izvanredan, o s o b i t o kad su bolesnici uzimali s a m o
svježe voće i sirovo povrće.
Dok
je
bio
u
Razumije se, ja sam tada b i o vrlo mlad i znao
o d g o v o r e n a sva p i t a n j a . ( I m a l i k o g a d a n i j e m i s l i o
me
novac,
potpuno
događa svakom smrtniku,
godinu
-
dvije
potpuno
pa
sam
se
opsjelo,
posvetio
kako
se
to
pa ne s a m o što sam za
smetnuo
s
uma
moja
o d u š e v l j e n a istraživanja i njihov i s h o d , već je d o š l o
do toga, da mi se n a k o n pet - šest g o d i n a činilo, da se
28
se
radi.
mojoj
na
sobi,
mojem
ugledao
stolu.
Objasnio sam
mu,
Upitao
uvećena kopija 35
slike,
sam
prije
Bruxellesu.
Zatim
sam
mu
posljednjih
devet
ili
deset
godinu
sliku
me,
da je to
olovkom i tintom
koju
je
o
ručno
milimetarske
dana
priznao,
snimio
da
mjeseci
sam
iz
u
u
čistog
z a d o v o l j s t v a r a d i o n a t o m c r t e ž u , k a t k a d a i d o tri s a t a
Opet sve po starom
što
mojih
će to biti kraj m o j e n a d o b u d n e karijere. U d r u g u
čemu
bogaćenju,
očekivali?
izboru. Upozorio m e , da ako nastavim s p o s l o m , da
šumskog krajolika
je
drugo
ostvarenja
se o d m o r i m , za deset do dvanaest mjeseci m o g a o bih
cijelog
( i n a vlastiti t r o š a k )
mi
ste
pragu
poslovao, d o š a o mi je u stan i rekao da i m a m dvoje na
prijatelja liječnika, koji je, b e z m n o g o oduševljenja,
Trebao
što
ambicija. Liječnik u L o n d o n u , g d j e s a m u to vrijeme
nepokretne bolesnike sokovima, i to pod nadzorom
isto?)
a
samom
ujutro.
«Ah,» -
r e č e o n - «Vaš p r o b l e m
nije s a m o
prezaposlenost i nepravilna ishrana, već i nedostatak
sna kroz v e o m a d u g o vrijeme.»
Znajući
je,
da
se
da
govorim
riješim
obveza
francuski,
u
savjetovao
Londonu,
te
me
umjesto
kružnog putovanja kako je početno predlagao, da
odem
u
Bretanju,
na sjeveru
Francuske
i
nađem
smještaj u kakve seljačke obitelji, kako bih m o g a o
jesti h r a n u k o j u o n i uzgajaju i kuhaju.
29
Vive La Carotte - Živjela mrkva!
Odlučio
sam
poslušati
strugač? O n a je
liječnikov
savjet.
U s k l a d i š t i o s a m s v o j e p o k u ć s t v o i s p a k i r a o stvari za
britanskom
bez
sumnje
čudaštvu,
ali j e
mislila
rado
da se
radi
o
udovoljila m o j o j
molbi.
poduži boravak u Francuskoj.
Po dolasku sam potrošio n e k o l i k o dana tražeći
o k o D i n a n a i St. B r i e u c - a , ali su bili preveliki za m o j
plan.
Taksist m e j e v o z a o u o k o l o i t a k o s m o d o s p j e l i
d o r u b a s e l a Pontivy, g d j e s a m n a š a o s i m p a t i č a n stari
Odgonetnuta mrkvina šifra
To
popodne
sam
ostrugao
oko
pola
tuceta
par na obiteljskom imanju, koji mi rekoše, da bi me
ovećih mrkvi. P o t o m s a m ih ribao i cijedio kroz j e d n u
rado
od
primili
po
cijeni
od
(razumije se, u francima).
dva
dolara
na
tjedan
Od njih do s a m o g sela
lijepih
i
čistih
Madaminih
kuhinjskih
Postupak je bio veoma jednostavan,
krpa.
tako da sam,
Pontivy m o g l o s e d o ć i k r a t k o m š e t n j o m . S e l o j e i m a l o
zaboravivši vlastita iskustva od prije n e k o l i k o g o d i n a ,
kojih 4 0 0 do 5 0 0 stanovnika - nadam se da je naraslo
dobio
i s a d a p o s t a l o g r a d - a b i l o je blizu r i j e k e Aulne, g d j e
čašom
s a m k a n i o ići n a p e c a n j e .
nekoliko sekundi.
Ovi
dvoje
dražesnih
staraca
jeli
su
uglavnom
nešto što bi
izvrsnog
Nakon
toga
mrkvina
soka,
svakodnevno
sebe
za
svojih
zamjetno
u
posvećivao
d o m a ć i n a , k o j i su uživali u n j e m u k a o i ja.
soka
i
se
savršeno odgovaralo. N e d j e l j o m bi običavah zaklati
uzimanje
za
sam
sirovo p o v r ć e i v o ć e iz vlastitog vrta, što je m e n i
Dnevno
soka
prvom
proizvedena
poslu
p a t k u ili p i j e t l a , t u i t a m o b i j e l i r i b u i z r i j e k e .
pravljenja
s e m o g l o zvati m o j o m
je
dvoje
ubrzalo
m o j tjelesni oporavak. Kako su dani prolazili o s j e ć a o
s a m se zdravim i snažnim. Nestao je nenaravani i
n e p o t r e b n i višak t e ž i n e što s a m g a s o b o m v u k a o , t e
Nevjerojatna mrkva
mi se vratila figura k o j a je zračila povratak zdravlja i
Ja s a m uživao u „dolce far n i e n t e " d a n g u b n o m
životu i p o č e o opažati da mi se p o č e l a vraćati snaga.
J e d n o g jutra Madame je kuhinji pripremala povrće i
strugala mrkvu. D o k s a m je p r o m a t r a o primijetio s a m
da su mrkve bile vlažne, iako nisu bile kvašene u vodi.
Nešto mi je sijevnulo u podsvijesti, pa sam tijekom
p o p o d n e v a z a m o l i o M a d a m e da mi dopusti iščupati i
ostrugati
M)
nekoliko
mrkava.
I
smijem
živahnosti. Ispalo je da s a m se vratio u L o n d o n n a k o n
samo o s a m tjedana, a ne nakon devet mjeseci kako mi
je bio propisao liječnik. Da se i ne govori, koliko je
bio iznenađen mojim povratkom i sjajnim izgledom.
J o š više je bio i z n e n a đ e n kad je č u o na koji s a m se
način
oporavio.
Moj
oporavak
u
osam
tjedana
smatrao je čudesnim.
li rabiti Vaš
31
pokušaja ne d o n e s e najavljene i „garantirane" učinke,
Priroda je potvrdila moju dijetu
oni polete na bilo koju stranu, nasjedajući slijepo s
N a k o n tih z g o d a i z m o j e m l a d o s t i j a s a m b i o
p o b o r n i k dijete od sirova povrća i voća s obilatim
drugim
b i j e d n i c i m a n a s l i č n a ili g o r a o b e ć a n j a i
kušajući bilo koji p o m o d n i lijek.
svježim s o k o m iscijeđenim iz isto tako sirova voća i
Nestrpljivo
očekujući
rezultate
bez
muke
i
povrća. Uz to, m o j a d u g o g o d i š n j a istraživanja su me
n a p o r a , n i s m o voljni dati prirodi d o v o l j n o v r e m e n a
uvjerila
da
u
važnost
održavanja
nutarnje
tjelesne
čistoće ispiranjem d e b e l o g crijeva klistirom.
ona
umjesto
nas
uspješno
i
potpuno
posao
liječenje
i
privede kraju.
Ako nisi u p u ć e n u te n a č i n e n u t a r n j e g č i š ć e n j a
Priroda
uzima
vremena
za
oz­
t i j e l a i u k l a n j a n j a n e č i s t o ć e i o t r o v n i h tvari, n e k a t e t o
d r a v l j e n j e , ali u č i n c i s u trajni. Kad t o ljudi c i j e n e , k a d
ne zbunjuje
to razumiju,
ni
uznemiruje.
Dat ću
ti
podrobnije
kad
tako
postupaju,
o n d a shvate
u p u t e m a l o kasnije. Ako n a k o n toga zaželiš znati više
priroda
o d e b e l o m crijevu i kako n j e g o v o stanje utječe na
Čovjek a ne priroda č i n e život kompliciranim.
želi
da
č o v j e k živi
da
jednostavnim životom.
svaki d i o tijela, p o t r a ž i m o j u k n j i g u „Zdrava p r o b a v a
bez
začepljenja"
Tamo
sam
to
pitanje
podrobno
razradio.
Mogu
iskreno
reći
ovo:
beziznimno
svaka
o s o b a z a k o j u z n a m d a j e u z a d n j i h t r i d e s e t i p e t ili
četrdest godina prošla kroz m o j program, ne s a m o da
je u s p j e l a prevladati p o t e š k o ć e s t e ž i n o m i b o l j k e
uzrokovane zanemarivanjem
tijela,
n e g o je
bila
u
stanju spriječiti g o r e nesreće, čak i o n d a kad joj je bio
p r e p o r u č e n kirurški zahvat.
M n o g i što o v o čitaju p o prvi p u t s i g u r n o ć e s e
zapitati: „Ako je o v o istina, i to t a k o važna istina, zašto
ostali svijet o t o m e ne z n a i ne p r i m j e n j u j e ? "
O d g o v o r je zaista jednostavan.
Razlog zašto to
nije o p ć e n i t o p r i h v a ć e n o leži u nestrpljivosti velike
većine
onih
što
žele
izgubiti
višak
kila.
Takvi
od
t a b l e t a i i n j e k c i j a p r i ž e l j k u j u i o č e k u j u č a r o l i j u ili
čudo preko noći, a ne misle koliko dugo je trebalo da
se
32
nađu
u
teškoj
situaciji.
Kad
nekoliko
prvih
33
Za
početak
promisli,
koliko
je
rođendana
prošlo otkad si ugledao svjetlo dana. Da li 3 0 , 5 0 , 7 0 ,
90?
Zatim
Četvrto poglavlje
izračunaj
koliko ti je godina trebalo da
dospiješ u stanje g d j e se sada nalaziš i koliko d u g o
živiš u d a n a š n j o j s i t u a c i j i . Nisi d o s p i o u o v o s t a n j e
o d j e d n o m , p r e k o noći. N i p o š t o ! Ti si danas zbir sve
ŠTO PRIRODA KAŽE O ISHRANI?
o n e hrane što si je p o j e o t i j e k o m cijelog života i
m a n j k a brige i pažnje što si bio dužan posvetiti s v o m e
tijelu svakog d a n a svoga p o s t o j a n j a .
Ti
si
dnevno,
Tisuću mrtvih obroka godišnje
vjerojatno
kao
stvar
u
prosjeku
navike.
To
jeo
tri
iznosi
u
obroka
prosjeku
približno 1 0 0 0 o b r o k a godišnje. Ako imaš četrdeset
Misliš li s t v a r n o da m o ž e š p o s t i ć i težinu k o j u ti
je priroda namijenila? Ako je tako, hajde da zajedno
ili v i š e g o d i n a , u ž i v o t u s i d o s a d a p o j e o p r e k o 4 0 0 0 0
obroka.
r a z m o t r i m o p o t e š k o ć e s kojima se suočavaš.
U p r v o m r e d u , bi li ti htio do p r i r o d n e savršene
težine doći preko noći? To je neostvarivo, osim uz
cijenu
kasnijih
poteškoća.
Shvati
da
se
kuća
od
o p e k e , k a m e n a ili d r v e t a m o ž e r a z r u š i t i i n a d o m j e s t i t i
d r u g o m , ali t o n e v r i j e d i z a t v o j e t i j e l o ! A k o z a n e m a r i š
svoje
tijelo
do
nepovratne
točke,
ne
možeš
ga
odbaciti i kupiti novo.
Ako
si
voljan
naučiti
I sva ta skupa hrana upropaštena!
Pretpostavit
ćemo,
da
je
sva
hrana
što
si
je
p o j e o , o p ć e n i t o uzevši, bila ista k a o što j e d u i drugi.
Sva h r a n a što si je p o j e o n a j č e š ć e je bila konzervirana,
zamrznuta
ili j e d n o s t a v n o
k u h a n a ili
pečena,
nisi
gotovo nikada i m a o d o v o l j n o svježe, sirove h r a n e , a
p o g o t o v o ne cijeli o b r o k od isključivo sirova voća i
na
koji
način
priroda
m o ž e skinuti suvišno salo s tvoga tijela, o n d a i m a m za
t e b e d r u g o pitanje. J e s i li voljan činiti š t o je p o t r e b n o
povrća.
Tvoje
jelo
je
bilo
ono
što
je
stajalo
na
p o l i c a m a u trgovini - h r a n a n a š i r o k o reklamirana i
zato skupa.
za stalno održavanje p r i r o d n e težine? Ako jesi, m o r a t
Sada
zapitaj,
stanju
koliko
opskrbiti
je
stanice
tih
i
obroka
stvarno
bilo
tvojim godinama, tvojem okruženju i zdravstvenom
s t v a r n o m , ž i v o t n o m h r a n o m , š t o j e t e s t a n i c e i tkiva
stanju tvoga tijela.
t r e b a j u z a p r e h r a n u ili o b n o v u ? A k o s e p o g l e d a š u
34
u
se
ć e š na t o m e raditi sustavno, po p r o g r a m u u skladu s
tkiva tvoga tijela
velikom ogledalu, naći ćeš o d g o v o r upisan u svakoj
Tu e n e r g i j u p r o i z v o d e e n z i m i u a t o m i m a staničja i
b o r i na licu i vratu, u s v a k o j k o ž n o j p o r i i u s v a k o j crti
tkiva. T i j e k o m t o g a p r o c e s a , n a k o n š t o e n z i m i o b a v e
i oblicima svoga tijela, što se usput r e č e n o p o k a z u j u
svoju funkciju, rabljeni atomi se odbacuju, prelaze
na krivim mjestima.
automatski u krv i limfne t o k o v e , te se skupljaju za
Nemoguće
je
obnoviti
žive
tjelesne
stanice
a n o r g a n s k o m (ili m r t v o m ) t v a r i . U s t a n o v i t ć e m o d a j e
tih 4 0 0 0 0 o b r o k a d o d u š e služilo z a o d r ž a n j e života,
ali d a m o g u ć e n i j e b i l o n i j e d n o g j e l a u o r g a n s k o m
obliku k o j e bi bilo u stanju obnoviti staničje tvoga
tijela
ili
ga
opskrbiti
odgovarajućim
kemijskim
elementima.
otpad u d e b e l o m crijevu.
Cilj je p r e h r a n e , dakle, n a d o m j e s t i t i i o b n o v i t i
a t o m e i m o l e k u l e što sačinjavaju tjelesno staničje i
tkiva.
P r a v o h r a n j i v o j e l o m o r a biti
Enzimi
u
tijelu,
dokle
god
je
puno enzima.
živo,
pale
iskre
d j e l o v a n j a s v a k e s t a n i c e i tkiva. U t r e n u t k u k a d t i j e l o
u m r e , život predstavljen e n z i m i m a se ugasi, n a k o n
č e g a a t o m i m o l e k u l e , s t a n i c e i tkiva š t o č i n e t i j e l o ,
g u b e s p o s o b n o s t regeneriranja i počinju se raspadati.
Kad
Hrana: gorivo potrebno za rad tvoga tijela
Da
bismo
shvatili
pravo
značenje
podvrgnuta
temperaturama
ispada da jesti d o b r o znači
jesti o n o š t o i m a život.
o n o š t o č i n e živi o r g a n i z m i . H r a n a k o j u j e d e m o n e
biti
sve z b r o j i
hrane,
m o r a m o imati n a p a m e t i d a mrtva tvar n e m o ž e činiti
smije
se
iznad
50
stupnjeva, j e r će u t o m slučaju izgubiti svoju živu,
Čovjekov pristup: radikalan pristup prirode: realističan
Da
bi
se
postigla
idealna
prirodna
težina,
p r e h r a m b e n u vrijednost b u d u ć i d a ć e j o j enzimi biti
moraju se promijeniti m n o g e navike. A da bi se to
uništeni.
m o g l o izvesti u s p j e š n o , t r e b a p o s t u p a t i p r o m i š l j e n o i
Kako
enzimi
tvore
temeljnu
podlogu
pre­
h r a n e , t r e b a im posvetiti o b z i r u i z b o r u h r a n e . Valja
ponoviti da enzimi nisu sastojci k o j e čovjek m o ž e
načiniti,
niti
mogu
biti
primiješani
kao dodaci za
s pravom željom za stvarnim u s p j e h o m . Ja z n a m da te
p r i r o d a n e ć e n i k a d a iznevjeriti, ali t i t o m o r a š iskušati
sam na sebi.
Najveća
zapreka
na
prirodnom
putu
prema
tjelesnu u p o r a b u . Enzimi su životna p o č e l a u svakom
s a v r š e n o m zdravlju je s k u č e n a p a m e t , koja se mršti
živom a t o m u i m o l e k u l i , bilo da se nalaze u tijelu, bilo
na svaku p o m i s a o o korjenitoj
u prirodnim biljkama.
navika i postupaka.
Tijekom
voljnih
i
nevoljnih
djelatnosti
tijela,
trošimo m n o g o energije a da toga n i s m o ni svjesni.
Ukoliko
netko
nije
promjeni mišljenja,
spreman
učiniti barem jedan pokušaj,
bezrezervno
koji će većina svijeta
37
s m a t r a t i n e p r o v j e r e n i m ili č a k č u d a č k i m , o n d a b o l j e
izgledat ćeš radikalnim u ljudskom, a relističnim
n e k a nastavi
prirodnom pogledu.
tako
kako
ide,
trošeći
ostatak svoga
života u kolotečini p r e t j e r a n e težine i prežderavanja.
Što
to znači za dijetni
plan o n o m u
koji h o ć e
prirodni
program
zahtjevi pretjerani i nerazboriti. M o r a m ti reći da je
potvrda
da
potrebna
s p o s o b n o s t u s k l a đ e n j a m e n t a l n o g stava p r e m a t e k u i
D o k o v o čitaš m o ž e ti izgledati k a o da su m o j i
ogromna
hrabrost
da
se
odlučiš
na
te
navikama.
korake k a k o bi se o s l o b o d i o viška debljine.
Samo
kukavica
sjedi
na
ugnutoj
stolici
pred
s t o l o m p u n i m h r a n e , koja n e s a m o što ć e m u j o š više
usaliti t i j e l o , v e ć će ga na k r a j u i uništiti.
Ako si ti jedan od onih smjelih što bezuspješno
traže n a č i n k a k o se riješiti viška sala, ne zaslužuješ biti
žrtva k o j e k a k v i h r e k l a m a o m r š a v l j e n j u i tvrdnji š t o se
sastoje
od
poluistina i
prigodnih
laži.
A da i
ne
govorimo o bombardiranju reklamama o dijetalnoj
hrani, što gledatelje uljuljkava u zabludu da je hrana
na p o l i c a m a i u h l a d n j a c i m a v e l e t r g o v i n a z d r a v a i
hranjiva, j e r je „niskokalorična i b e z šećera."
Tvoje tijelo se može preporoditi - Stvarno!
Nakon što si j e d n o m otkrio naravna sredstva za
postizanje
i
namijenila,
vjerojatno
održavanje
osjetit
potpuno
ćeš
težine
koju
vitalnost
nova.
Tu
ti
koja
pojačanu
je
će
priroda
ti
biti
energiju
i
volju za ž i v o t o m o b e ć a j e ti priroda, ukoliko je b u d e š
slijedio.
1
kada
okusiš
sreću
primjenjujući
s v a k o d n e v n i život o n o što si otkrio,
u
činit će ti se
č u d n i m i sažaljenja vrijednim što ostali o t o m e ni ne
m i s l e . K a d j e d n o m p r i h v a t i š taj n a č i n j e d e n j a i ž i v o t a ,
38
mršavljenja? To je
u
ljudsko
tijelo
još
ohrabrenje
uvijek
i
posjeduje
l u č e n j a sluzi iz p o d u š n e i d r u g i h p l j u v a č n i h žlijezda u
ustima.
Probava
je
pripremljena
Peto poglavlje
i
bolja
kad
je
hrana
ugodno
lijepa za o k o . Ako jelo ne
izgleda
privlačno, m o ž e doći do smanjenja lučenja probavnih
sokova.
Žvakanje
TIJELO, SAVRŠEN STROJ
SVE DOK SE NE POKVARI
je veoma važno,
grumen
Što tvoje tijelo želi da znaš o probavi
nost jednoj
razumjeli
hrani
pred
zašto
priroda
drugom,
hrana
svrhu s m o i dobili zube.
Žvakanje
bismo
kruta
t r e b a b i t i r a z d r o b l j e n a i p r e t v o r e n a u k a š u , a u tu
pretvaraju
Da
j e r sva
zubima
hranu
i
u,
samljevene
miješanje
manje-više
hrane
s
pljuvačkom
okrugli,
prožete
kašasti
pljuvačkom
i
spremne za gutanje.
daje
pred­
m o r a m o ukratko
istražiti p r o c e s k r o z k o j i prolazi h r a n a š t o j e j e d e m o ,
Pri g u t a n j u g r u m e n j e p r o t i s n u t n i z j e d n j a k d o
u želudac.
počele
Za to vrijeme želučane žlijezde su već
lučiti
hidrokiornu
kiselinu
za
dezinfekciju
hranjiva
svega što se nalazi u g r u m e n u , koji o n d a uranja u
t j e l e s n o m staničju i tkivu, bilo da p o s t a n e o t r o v o m
kupku te kiseline, te time počinje p r o c e s razlaganja
protiv kojega se tijelo m o r a boriti.
hrane u jednostavnije kemijske spojeve.
bilo
da
bi
Probava
bila
je
probavljena
bitni
proces
i
postala
kojim
tijelo
asimilira
h r a n j i v e tvari u p o j e d e n o j h r a n i . N a r a v n o , a k o h r a n a
nije
uredno
probavljena
ne
može
biti
potpuno
asimilirana, pa je tijelu u s k r a ć e n a p o t r e b n a p r e h r a n a ,
Probava počinje
podsjete
u
trenutku
endokrine
kad
žlijezde
s l i k a ili
da
je
miris
lučenje
njihovih probavnih sokova n e p o s r e d n o potrebno.
Predokus hrane, vidni i mirisni podražaji (oči i
nos)
vrše
kako
bi
40
ulogu
podraživanja
pokrenule
probavne
e n d o k r i n i h žlijezda,
organe
Na izlasku iz ž e l u c a p o s t o j i č v o r n a p r o p u s n i c a ,
zvana
a hrana je b a r e m dijelom neiskorištena.
hrane
Želučana propusnica: čuvar vrata tvoga tijela
počevši
od
crijevo.
i
vratarnica,
Vratarnica
r i j e đ e n e tvari,
koja
oblikuje
kontrolira
k o j a izlazi
prolaz
količinu
iz želuca,
u
tanko
poluraz-
nakon što su
želučani sokovi obavili svoj p o s a o . Z n a č a j n o j e , ako
s a m o tekućina u đ e u želudac, vratarnica se smjesta
o t v o r i i p u š t a t e k u ć i n u izravno u t a n k o c r i j e v o , ali
ostaje
zatvorena
dokle
god
je
hrana
u
želucu
u
k r u t o m s t a n j u . O b i č n o u z m e tri d o č e t i r i i p o l s a t a d a
41
se ž e l u d a c p o t p u n o isprazni i p r e b a c i u tanko crijevo
redovito ostaje nešto hranjivosti u ostatku što p r o đ e
u o b i č a j e n a jela od m e s a , tijesta i zeleni. Cjelokupni
iz tankog u d e b e l o crijevo. Iako je dužnost d e b e l o g
prolaz h r a n e kroz probavni trakt traje dvadeset i četiri
crijeva s a m o izbaciti tvar iz k o j e je t a n k o već izvuklo
do d v a d e s e t i o s a m sati.
hranjivost, ipak uvijek ostane p o k o j a hranjiva čestica
Sve što p r o đ e k r o z grlo, bilo h r a n a bilo piće, u
u otpatku. Stoga je funkcija gornjeg dijela debelog
t a n k o m crijevu se rastavlja u svoje a t o m s k e sastojke.
crijeva
Tanko
proslijediti je o s m o z o m u krv te n a k o n toga u jetra.
crijevo
je
prekriveno
milijunima
sićušnih
izvući
svaku
moguću
uporabivu
česticu
i
organa u obliku usisavajućih cjevčica, k o j e l a k o m o
g r a b e svaku m o l e k u l u što s e m o ž e iskoristiti i z m a s e
što se nalazi u crijevu, pa te m o l e k u l e p r o s l j e đ u j u u
krvne sudove.
Tri
N e m o g u ć e je u mašti predočiti kako se milijuni
i milijuni a t o m a odvajajuju iz vlaknastih sastojaka
zbrda-zdola
malene
Znaš li koliko su važne žlijezde?
smiješane
mikroskopske
hrane,
pa
cjevčice
kroz
ulaze
beskrajno
u
stijenke
crijeva, d a b i k o n a č n o stigli d o j e t a r a .
endokrine
žlijezde
jetra, gušterača i žuč.
želučane
kaše
se
atomski
elementi
i osmozom prođu
Važnost
tih
žlijezda
tanko
tek
nakon
što shvatiš da su u k l j u č e n e u svako djelovanje tvoga
na toliki broj
bolesti samo
žutica, č e ć e r n a bolest, potištenost, m u č n i n a , čirevi,
bradavice i skleroza - ima smisla znati m a l o više o tim
stijenke tankoga
žlijezdama, o k o j i m a , nažalost, većina svijeta n e m a
po tijelu o n a k o k a k o r a s p o r e đ u j u jetra.
trenucima
uvidjeti
oslobode
žilu u j e t r a , a p o t o m iz j e t a r a u s r c e , o d a k l e se razilaze
tim
možeš
jetara - začepljenje, proljev, šuljevi, žučni k a m e n a c ,
crijeva, krv ih p r e n e s e , najprije k r o z j e t r e n u krvnu
U
probavi:
tijela.
Debelo crijevo: skromna domaćica
što
u
e n d o k r i n i h žlijezda.
Kad s a m o pomisliš
Nakon
sudjeluju
I n a č e u tijelu d j e l u j e o s a m
crijevo
pojma.
T o j e p o s e b n o v a ž n o z a o n o g a koji želi slijediti
prirodnu
propušta
dijetu,
ravnomjerne
jer e n d o k r i n e žlijezde zahtijevaju
uvjete
djelovati.
čisto i d j e l u j e u r e d n o , t r e b a t ć e m u j o š sat-dva d a
proizlazi iz a t o m a od kojih su građene, te iz a t o m a
pripremi izmet za izbacivanje.
hrane koju jedemo.
crijeva p r i j e n e g o n j e z i n e h r a n j i v e tvari d o s e g n u j e t r a ,
42
što
im
inače
u
spaja tanko i d e b e l o crijevo. Ako je d e b e l o crijevo
Energija
čistoću,
ravnotežu
međudjelovanju
Iako hrana mora proći nekih sedam metara tankog
i
prehrane,
ostatke probave u d e b e l o crijevo. Propušta ih čvor što
neće
ispravno
omogućuje
djelovati
Ako želiš više znati o t j e l e s n i m žlijezdama,
što
č i n e i k a k o ih m o ž e š održavati u d o b r o m stanju i
43
zdravlju,
preporučam
ti
svoju
knjigu
„Sjajno
zdravlje", b u d u ć i d a b i bilo n e m o g u ć e razraditi o v d j e
cijelu temu.
Proučavajući
„Sjajno
zdravlje"
i
upoznajući
e n d o k r i n e žlijezde, otkrit ćeš s i z n e n a đ e n j e m , da je
m e d najbolja hrana jetara, a mješavina svježeg soka
od mrkve,
repe
i krastavaca odgovara jetri. To su
glavni sastojci h r a n e za jetra!
Čudesni
proces
probave
je
moguć,
jer
ga
nadzire sustav e n d o k r i n i h žlijezda. Svaka žlijezda, u
d o m e n i svoga djelovanja, utječe na procese što se
odvijaju u jetrama.
Sada
moramo
baciti
pogled
na
učinak što
ga
hrana koju stavljamo u usta ima na te žlijezde za
vrijeme probave. Nakon što shvatimo što se događa
k a d m e t n e m o „ o b i č n u " h r a n u u svoja tijela,
pitat
Kuhana
povećani
i
prerađena
napor.
Zbog
hrana
nagone
temperature
jetra
kuhanja
na
i
prerađivanja atomi i m o l e k u l e takve h r a n e su postali
a n o r g a n s k i . O b r o k takve a n o r g a n s k e , b e ž i v o t n e tvari
ne p o s j e d u j e m a g n e t i z m a koji bi iz hrane privukao
a t o m e p o t r e b n e tjelesnom staničju.
Kad
dnevno
jedemo
sirovo
povrće
i
voće
i
p i j e m o svježe sokove, naša jetra djeluju n o r m a l n o .
Obavljaju u r e d n o i d o b r o regulirano svoju zadaću
čišćenja i popravaka. Preobličeni i preuređeni atomi i
m o l e k u l e šalju se k r v o t o k o m u žlijezde i sve d r u g e
d i j e l o v e tijela. N u z p r o i z v o d t o g p r o c e s a t a k o đ e r s e
iskorištava. S k u p a s r a b l j e n i m s t a n i c a m a krvi i d r u g i h
organa
jetra
pretvaraju
otpatke
u
žuč.
Žuč
se
uskladištava u ž u č n u kesicu, o d a k l e se koristi kad g o d
je p o t r e b n a u b r o j n i m aktivnostima tijela.
ć e m o se, k a k o d a t o n i s m o čuli već prije.
Mudro
je
ne
temeljiti
uvijek
naše
znanje
na
n a v i k a m a ili t r a d i c i j i . U p o z n a j i s t i n u p r i j e n e g o s t v o r i š
zaključak.
Ljudska
pamet
nije
ista
nakon
što
Tvoja jetra su svoj vlastiti gazda
je
shvatila istinu.
Malo
kasnije
raspravljat
ćemo
o
izvorima
b j e l a n č e v i n a u p r i r o d n o m n a č i n u i s h r a n e , ali z a s a d a
ću te upozoriti, da je beskorisno jesti „stopostotnu
bjelančevinu."
Upropaštena hrana - upropašteno tijelo
Jetra
su
jedan
od
najvažnijih
laboratorija
u
tijelu. Svaka č e s t i c a h r a n e k o j u p o j e d e m o , sve š t o
p o p i j e m o - sve se to razlaže u s v o j e sastavne d i j e l o v e i
putem
krvotoka
mikroskopskim
dospijeva
stanicama,
u
atome
jetra.
i
Tu,
u
molekule
po­
j e d e n e h r a n e p r e r a đ u j u se u tvar k o j u t i j e l o koristi za
o b n o v u , i z g r a d n j u i p o p r a v a k s t a n i č j a i tkiva.
44
Što
je
cjelokupna
bjelančevina?
Cjelokupna
b j e l a n č e v i n a se nalazi u m e s u životinja, r i b a i p t i c a , a
sadrži svih d v a d e s t i tri a m i n i o k i s e l i n e .
Š t o su aminokiseline? To su atomski lanci, koji
ne
samo
što
služe
za
gradnju
bjelančevinskih
molekula, već aktivno djeluju u izvjesnim funkcijama,
u k o l i k o i m a života u a t o m i m a bjelančevina.
45
Drugim
građevni
riječima,
materijal
aminokiseline
bjelančevina,
nisu
već
samo
ako
ih
ljudskom
organizmu.
Ljudsko
tijelo
ne
može
s v r s i s h o d n o koristiti n i j e d a n m e s n i proizvod u obliku
drugom
p o t p u n e bjelančevine, m e đ u t i m , ako j e d e m o sirovo
z g r a d o m , o n e , simbolički r e č e n o , predstavljaju sve
voće i povrće, probavni organi nemaju potrebe za
aktivnosti što se odvijaju u tim zgradama.
razbijanjem
usporedimo
s
uredom
ili
bilo
kojom
molukula.
Oni
jednostavno
pomažu
a t o m i m a i m o l e k u l a m a da se odvoje, da bi ih tako
krvni i limfni sudovi mogli lako pokupiti i prenijeti u
Cjelokupne bjelančevine
nisu u skladu s našim tijelima
Bitno je za svakoga
ž l i j e z d e , s t a n i c e i tkiva c i j e l o g tijela.
Jetra
tko želi slijediti p r i r o d n u
se
ne
„bjelančevinskim
obaziru
na
trgovačke
proizvodima."
Jetra
reklame
nisu
išla
o
u
dijetu shvatiti, d a c j e l o k u p n a b j e l a n č e v i n a n e m o ž e
š k o l u p a n e m o g u čitati u p u t e i o b e ć a n j a p r o d a v a č a
biti p r o b a v l j e n a i a s i m i l i r a n a u ljudski o r g a n i z a m k a o
„cjelokupnih bjelančevina".
takva,
bilo
to
meso
ili
riba,
bez
obzira
na
broj
sadržanih aminokiselina.
Bjelančevine
u
mesu
Ne troši svoga v r e m e n a ni n o v c a na c j e l o k u p n e
b j e l a n č e v i n e . Prirodni izvori b j e l a n č e v i n a su jeftiniji i
sisavaca,
riba
ili
peradi
učinkovitiji.
n a s t a l e su od živih, o r g a n s k i h a t o m a iz živog raslinja
što su ga te životinje j e l e . M e s o u takvom izvornom
stanju
je
meso
ne
potpuna
bjelančevina.
možemo
bjelančevinu,
ni
iskoristiti
kiseline
od
Međutim,
ni
jedući
koncentriranu
kojih
se
sastoji.
B j e l a n č e v i n e m o r a j u biti s v e d e n e n a a t o m e o d kojih
se sastoje,
Tvoj probavni sustav odbacuje škrob,
mrzi šećer i prezire masno kuhanje
da bi o n d a tijelo m o g l o prepoznati te
a t o m e i stvarati od njih s v o j e vlastite a m i n o k i s e l i n e i
Zašto škrob?
S a m o s e d a m p o s t o o d svih e l e m e n a t a o d k o j i h
se sastoji tvoje tijelo spadaju u kategoriju ugljičnih
bjelančevine.
hidrata.
Prirodna hrana je uvijek potpuna
Bilo
bi
mnogo
lakše
i
učinkovitije
Škrob i šećer kemijski pripadaju ugljičnim
hidratima.
U
koristiti
tvojem
tijelu
nema
ni j e d n e
jedine
mrvice
š k r o b a , a ne m o ž e je ni biti, j e r š k r o b nije rastopiv u
svježe, sirovo voće i povrće što n a m ga priroda nudi!
vodi,
S a m a svrha stvaranja b i l j n o g carstva bila je i ostaje -
tekućinom.
dati
energije i napora u pretvaranju škroba u prirodni
život
atomima.
Svako
voće
i
povrće
sadrži
potrebne atome, od kojih se oblikuju bjelančevine u
46
pa prema
tome
Probavni
kao
škrob ne
trakt
treba
može
uložiti
postati
mnogo
šećer, da bi ga tijelo m o g l o koristiti.
47
Nagomilane
molekule
oštetiti p r o b a v n i sustav.
škroba
mogu
teško
Prolazeći kroz jetra m o g u
Bijeli
šećer
nema
strpljivosti
čekati
sve
to
v r i j e m e da bi se n a š a o u j e t r a m a . U stvari, p o s t a j e
ostati ukliještene i z m e đ u stanica jetre. Ako se to č e s t o
t e k u ć i n o m i prije n e g o p r o đ e kroz želudac, pa se sam
događa, dolazi do začepljenja, iz kojeg se lako m o ž e
prelije
razviti o t v r d n u ć e j e t a r a , o d n o s n o c i r o z a .
trenutku kad tako nabrzo d o đ e u tanko crijevo, već je
Kad
sam
ja
prvi
put
shvatio
da
se
škrobne
m o l e k u l e n e r a s t a p a j u n i u v o d i , n i u a l k o h o l u ili
e t e r u , s m j e s t a s a m r a z u m i o , zašto su žitarice i h r a n a
puna škroba što sam ih u svoje vrijeme toliko j e o
toliko s m e t a l i j e t r a m a , t a k o d a s u bila tvrda p o p u t
preko
dvanaesterca
u
tanko
crijevo.
U
pretvoren u alkohol i glukozu. U t o m stanju teče u
jetra,
preplavljujući
ih
pretjeranom
količinom
g l u k o z e . G l u k o z a j e t a d a i s p u š t e n a u krv, č i n e ć i j e
prezasićenom
šećerom.
Ishod
je
šećerna
bolest
poznata kao dijabetes.
k o m a d a daske. Isto tako sam našao odgovor, zašto se
stvaraju
pijesak
i
kamen
u
žučnom
mjehuru
i
b u b r e z i m a , a i z a š t o se k r v n e n a r a v n o g r u š a u ž i l a m a i
k a p i l a r i m a , s t v a r a j u ć i š u l j e v e , t u m o r e , rale i d r u g e
poremećaje u organizmu.
Čemu
onda
i
dalje
jesti
koncentrirani
koji je protuprirodan s a m o m tijelu,
škrob,
a uz to dodaje
p r o t u p r i r o d n u i n e p o t r e b n u težinu t v o m e tijelu!
Što biva sa stanicama masnoće?
Kad količina glukoze u jetrama prijeđe granicu
podnosivosti,
jetra
masnoće,
ih
jetrama.
D a b i s e shvatila o p a s n o s t o d
uporabe bijelog
d a p r o đ e kojih s e d a m metara, o d usta d o kraja t a n k o g
crijeva.
To
probavnim
sporo,
puževo
procesima
u
kretanje
crijevima
da
je
bi
potrebno
se
svaka
čestica p o j e d e n e h r a n e razgradila i prešla u t e k u ć e
jer
su
u
kuglice
neupotrebljive
u
Što onda b u d e s t o m m a s n o ć o m ? Upravo
o n o što nitko n e želi. T e kuglice m a s n o ć e zaustave s e
na k u k o v i m a i trbuhu, a p o s e b n o i s p o d brade.
prosjeku
trideset
š e ć e r a , t r e b a s e sjetiti d a h r a n i u z m e tri d o četiri sata
izbace,
glukozu
u o n i m mišićima koji su n a j m a n j e u p o k r e t u , to jest
U
Zašto šećer?
pa
pretvore
masno
godina
života
staničje
treba
ljubitelja
obično
šećera
da
prvih
bi
mu
promijenilo i uvećalo obujam i anatomiju, a onda još
trideset do č e t r d e s e t g o d i n a da se riješi d e b l j i n e - u
grobu!
Zašto masno kuhanje?
U osnovi m a s n o ć a je k o m b i n a c i j a kiselina,
čije
stanje, da bi atomi od kojih se sastoji hrana mogli
se m o l e k u l e sastoje od atomskih e l e m e n a t a ugljika,
o s m o z o m proći kroz stijenke crijeva, te p o k u p l j e n i u
kisika
krvni t o k došli do jetara.
k o m b i n i r a n j a s v a k o g o d o v a tri e l e m e n t a č i n e n e k e
48
i
vodika.
Veličina
i
način
molekularnog
49
m a s n o ć e l a g a n i m a , k a o š t o s u b i l j n a u l j a , ili t e š k i m i
t r e n u t n o g , čak bih r e k a o sumnjivog uživanja u takvoj
krutima, kao što su m a s n o ć e životinjskog porijekla.
hrani?
Limfni
čvorovi
izvlače
dirajući
bjelančevina
prolazu
kroz
ni
crijeva.
masnoću
iz
crijeva,
ugljikohidrata
Limfni
na
čvorovi
ne
njihovu
prikupljaju
Pokušaj i ti s prirodnom prehranom
finu
Jesi
emulziju. U tom stanju je sprovode limfnim kanalima
masno
do p r s n e žile, koja je glavni limfni vod u grlu, te je
d e b l j i , izgledajući k t o m u m n o g o , m n o g o stariji n e g o
onda puštaju u krvotok.
š t o u stvari jesu? N o , a k o o n i v o l e jesti takvu h r a n u ,
masnoću
i
Kad je
potom
pretvaraju
masnoća kuhana,
kukuruznim
masnoća
zatijeva
je
kokicama
se
pretvara
daleko
s
u
kao
u
u
maslom
anorganski
zamršeniji
krajnje
prženoj
i
hrani,
uštipcima,
proizvod,
postupak
koji
pretvaranja
u
li
primijetio,
prženu
kako
hranu
tvoji
svake
prijatelji
godine
što
vole
izgledaju
sve
n e m a s m i s l a p o u č a v a t i i h k a k a o d a b u d u vitki i zdravi.
Međutim,
to ne
bi
trebalo
spriječiti t e b e da s a m
slijediš savjete k o j e bi htio dati njima, n a k o n što se
o s o b n o uvjeriš u savršenost p r i r o d n e dijete.
emulziju. Posljedica toga je da masnoća, što katkad
Masnoće
su
ipak
uravnoteženo
satima n a k o n j e d e n j a o s t a j e u krvi n i j e u p o r a b i v a ,
uzdržavanje
najvrednija rezerva energije, baš kao što automobilski
svrhe.
a k u m u l a t o r sadrži
prženi
brašneni
proizvodi,
prženi u
pregrijanu ulju,
Skoro
nemoguće
je
o č a j n o su
pretvoriti
naročito
oni
neprobavljivi.
masnoćom
zasićeni
š k r o b u bilo k o j u vrstu šećera.
Ta
ogavna
nezdravog,
a da i
organizmu,
zasićenosti
kombinacija
do
stvaranja
ne k a ž e m o n e u g o d n o g plina u
stvarajući
i
dovodi
istovremeno
zadovoljstva.
Krajnji
čudan
osjećaj
proizvod
hrane
p r ž e n e u m a s n o ć i je gnjiljenje i f e r m e n t i r a n j e izmeta
pri kraju d e b e l o g crijeva. Ružan s m r a d , začepljenost,
neugodan zadah i debele naslage o k o struka redovne
su
posljedice
uživanja
p o g a č i c a m a u tignju
50
u
palačinkama,
pomfritu,
i slično. Je li i s h o d vrijedan
funkcija.
za
kočeći sustav u m j e s t o da b u d e raspoloživa u korisne
Svi
tjelesnih
potrebne
Masnoće
su
e l e m e n t e za uskladištenje
naša
elek­
trične energije, potrebne za paljenje motora.
Ima
daju
mnogo
potrebnu
vrsta
prirodne
masnoću,
kao
hrane,
što
ću
koje
to
nam
razložiti
poslije.
Poput
može
sve
biti
ostale
hrane,
upotrijebljena
nijedna
d o k joj
se
masnoća
ne
molekule
ne
rastave u a t o m e odgovarajućih kemijskih e l e m e n a t a .
Kad s e p o r e m e t i ravnoteža tih e l e m e n a t a , m a s n o ć a ć e
se nataložiti u d e b e l i m slojevima n a n dijelovima tijela
g d j e ih se n a j m a n j e želi.
Znati kako tijelo radi i što treba za o b n o v u već
je korak u
p r a v o m s m j e r u . Ali m u d r o s t s e
primjenom znanja u praksu.
stječe
Nemoj
suditi ovu knjigu
shvaćanja što jesti
i
što
sa stanovišta vlastitog
na
ovim
stranicama dao tumačenje prirodnih zakona.
piti. Ja
sam
Moje
istraživanje d o v e l o me je do shvaćanja,
ti
d a j e sve š t o j e
t o m u protivno plod ljudske budalaštine i slabosti.
Poznavanje
moguće
prirodnih
prikazati
zakona,
samo
od
jedan
čega
djelić,
je
Šesto poglavlje
ovdje
ostaje
nepropadljivo.
ČOVJEKOVA UMJETNA HRANA ŠEĆER
Čovjekova lažna hrana...
Prije
nego
ti
predstavim
prve
korake
koje
m o r a š učiniti u svrhu gubljenja suvišne težine,
te
nakon što ti ocrtam prirodni plan prehrane za ostatak
tvoga života, m o r a m o s k u p a ispitati j e l o v n i k p r i r o d e
u
odnosu
na
čovjekov
jelovnik.
Nemoj
se
o b e s h r a b r i t i ! Z a svaki n e p r i r o d n i , o d ljudi n a p r a v l j e n i
o b r o k što jedeš, priroda bi ti mogla ponuditi izvorno
jelo.
S
prirodnom
hranom
nećeš
se
nikada
više
brinuti o težini, j e r će p r i r o d a voditi brigu o t v o j e m
tijelu, čuvajući ga vitkim i zdravim.
M n o g e o s o b e , zainteresirane za zdravlje i oblik
svoga tijela,
počinju shvaćati štetne učinke šećera.
Š e ć e r n a bolest je r a z o r n o prodrla ne s a m o u zdravlje
odraslih već i djece,
t a k o da sva z v o n a z v o n e na
u z b u n u . Usprkos t o m u m n o g i imaju lažan d o j a m o
u č i n k u raznih vrsta č e ć e r a , d o s t u p n i h na tržištu.
53
Od čega se pravi šećer?
Šećeri
se
kemijski
n e č i s t o ć e " . Kruti dijelovi se uklanjaju i ostaje s a m o
svrstavaju
prema
biljkama
od kojih se prave, a to su š e ć e r n a trska, š e ć e r n a r e p a i
kukuruz. To su umjetni, tvornički proizvodi, što znači
da su prerađeni visokom t e m p e r a t u r o m , te su lišeni
enzima i dosljedno t o m u štetni za ishranu.
koncu
ovoga
izlaganja
upoznat
ću
te
sa
s a d r ž a j e m d o d a t n i h u m j e t n i h vrsta šećera, što ć e š ih
skoro
uvijek
naći
na
listama
kroz
nekoliko
„pročišćujućih"
procesa i postupno
p o p r i m a s v j e t l i j u b o j u . Prvi s t u p a n j j e t a m n o s m e đ i
vlažni š e ć e r , š t o s t u p n j e v i t o p o s t a j e sve svjetliji i suši,
sve d o k n a kraju n e o s t a n u fina z r n c a čistih, bijelih
kristala.
Secer, šećer na sve strane, ali ne jedi ni zrna!
Pri
žitka masa, zvana m e l a s a , k o j a n a k o n toga prolazi
naljepnica
Znaš
kako
se
pravi
kemijski
heroin?
Ljudi
prave s o k od m a k o v a zrnja pa ga rafiniraju. S o k se
najprije p r e r a đ u j e u o p i j u m , n a k o n t o g a u morfij, te
konačno u heroin.
Kakav ogavan zločin čovjek čini protiv s e b e
većine
konzervi, gaziraniih pića, sireva, m e s a , j u h a , slanine,
li
i
protiv prirode!
pogačica, kruha, žitne kaše i začina. Što je još važnije,
ti šećeri se r a b e i u p r i p r e m a n j u „ d i j e t a l n e " h r a n e .
Trebaš poznavati vrste šećera i
jer
neškodljivi
sastavni
su
„prirodni
dijelovi
šećeri",
svih biljaka.
njihovu svrhu,
odnosno
Nadalje,
Šećer: otvorena Pandorina zdjela
Tvornički bijeli š e ć e r djeluje štetno i p o g u b n o
sladori
slađenje
hrane je postalo n e o p h o d n o za n e k e vrste hrane, da
na z u b e , j e d n j a k i p r o b a v n i trakt.
T a k o đ e r izaziva
n u t a r n j e p o r e m e ć a j e , k a o što j e d i j a b e t e s , rak, o č n e
smetnje, gnojne upale desni, propadanje okozubnog
bi p o s t a l a u k u s n i j a i jestiva.
tkiva i gubitak zubi.
Cisti bijeli kristali droge u tvojoj šećernici
rasli su kao šećerna trska u prirodi
Kad
ljudi
prave
šećer
od
trske,
stabljike
se
Bijeli
šećer
Produljuje
i
je
posebno
pooštrava
štetan
bolove
po
za
žene.
vrijeme
menstruacije, povećavajući nervozu i o p ć u slabost.
Iako se te pojave općenito smatraju nečim prirodnim,
d r o b e i p r e š a j u da bi se iz njih iscijedio sok. Ti sirovi
u
sokovi se prerađuju nekoliko puta, d o k se ne svedu
Neuzimati
n a „ č i s t e " b i j e l e kristale, k o j i ć e e v e n t u a l n o završiti n a
r e d o v i t o p r e d u s r e ć e ili u k l a n j a t e n e u g o d n o s t i .
stolu u tvojoj blagovaonici.
U
prvom
procjeđuje
54
i
postupku
tretira
kemijski
stvari
su
Šećer ne
rafniranja
da
bi
se
krajnje
bijeli
šećer
samo
neprirodne
već
što je
ga
i
nepotrebne.
zamijeniti
štetan sam po
medom
sebi,
već
se
također uništava vrijednost bilo kojeg voća, ako mu
„odstranile
se d o d a j e . Voće je čistač tijela, čak i o n o kisela o k u s a
sok
55
djeluje
kao
lužina
u
probavnom
sustavu
(pod
uvjetom da je zrelo, razumije se!). No, ako mu se
doda
šećer,
potpuno
mu
se
mijenja
probavna
reakcija, pa proizvodi višak kiseline u tijelu.
Kad Pandora podiže pokolopac,
tuge i nevolje ljudskog roda!
Kad
jedemo
posljedice.
dvanaesterac
Jesi li znao, da se šećer u tebi pretvara u
kiseline i u alkohol?
Kad ga j e d e m o u bilo k o j e m o b l i k u i n a č i n u , u
s l a t k i š i m a ili
probavnom
napitcima,
sustavu,
šećer fermentira
uzrokujući
stvaranje
u
octene
kiseline, ugljične kiseline i alkohola.
Octena
svjedoči
kiselina
njezina
bradavica.
površini
Ako
kože,
je
veoma
uporaba
može
u
tako
zamisli
kakvo
uklanjanju
kako
kožnih
bradavicu
oštećenje
pijemo
zašećerena
pića,
stvara
Gušterača,
(takozvani
drugi
ugniježdena
želudac),
naša
u
je
najaktivnija probavna žlijezda.
Kroz
sokove
svoj
u
kanal
gušterača
dvanaesterac,
ubrizgava
čineći
tako
probavne
mogućom
i s t o v r e m e n u probavu n e k o l i k o raznih vrsta h r a n e .
Kad šećer uđe u gušteraču, goni je na pretjeran
i nepravilan rad. B u d u ć i da je š e ć e r „mrtvi" p r e r a đ e n i
proizvod,
razorna,
spržiti
ili
k a o n a p r i m j e r u m j e t n e s o k o v e , g u š t e r a č a trpi k r a j n j e
štetne
hrani,
šećer
izletješe
poremećaji u gušterači uzrokuju
mnoge
tegobe i bolesti.
U
jetrama
šećer
se
taloži u
obliku
glikogena.
na
Ako šećer neprestano pritječe u jetra preko njihova
na
kapaciteta,
višak g l i k o g e n a se i s p u š t a u k r v o t o k u
osjetljivim s t j e n k a m a crijeva. Zapravo njezin učinak
obliku masnih kiselina. Naravno, te m a s n e kiseline se
je
naslažu
veoma
Budući
da
naglašen,
je
jer
srodna
brzo
s
ulazi
u
masnoćama
organizam.
u
živčanim
na
svim
mogućim
nepoželjnim
mjestima
n a š e g tijela.
vlaknima, njezin u č i n a k na živce je paralizirajući.
Alkohol iz šećera je isto tako štetan, čak i više
r a z o r a n , j e r služi k a o o t a p a l o za o n e e l e m e n t e u tijelu
koji su rastvorivi s a m o u a l k o h o l u i k a s n i j e se t e š k o
Ovisnici o šećeru: općesvjetska pojava
Iako je
ispravno
zvati
šećer drogom,
on je
u
obnavljaju. P o s t u p n o razara b u b r e ž n o tkivo. T a k o đ e r
stvari u m j e t n i k e m i j s k i s p o j . O s o b e k o j e g a previše
djeluje
t r o š e ( a v e l i k a v e ć i n a t o t e š k o m o ž e i z b j e ć i ) , p r i j e ili
na živce p o v e z a n e s m o z g o m te u m a n j u j e
sposobnost
promatranja,
koncentracije
i
kretanja,
u p r a v o n a isti n a č i n k a o i a l k o h o l n o p i ć e , j e d i n o š t o
k a s n i j e p o č m u isti p r o c e s p r o p a d a n j a k a o i o v i s n i c i o
drogama.
to čini polaganije.
56
57
Kad je Pandora zaklopila zdjelu, ostala je
jedna dobra stvar: nada
A k o si u v j e r e n u strahovitu p o š a s t što je u tijelu
stvara
uživanje
u
umjetnom
šećeru,
te
odlučiš
ukloniti šećer sa svoga jelovnika, p o s e b n o je važno,
da,
zbog
činjenice
da
je
šećer droga,
moraš
možda
tijelo
cijeli
će
nekoliko
tjedan,
ali
d a n a zahtijevati
ako
popiješ
šećer,
malu
čašu
n a r a n č i n a s o k a svaki p u t k a d p o t r a ž n j a z a š e ć e r o m
p o s t a n e neizdrživa, tvoja će se ž u d n j a smiriti. U stvari,
nakon
što
izdržiš
nekoliko
tjedana
bez
šećera,
izgledat će ti o d b o j n o , te ćeš se s a m sebi čuditi, kako
si ikako m o g a o jesti tu o d u r n u slatku h r a n u !
Kad
govorim
odnosim se
bijeli,
o
razornim
učincima
na tvornički proizvod.
smeđi,
i
odnosno
ugljiko-
h i d r a t , k o j i i d e u z s v a k o v o ć e ili d r u g u h r a n u .
Kad
osjećamo
potrebu
za
nečim
slatkim,
jedimo datulje, smokve, grožđice i drugo voće bogato
prirodnim šećerom. Prirodni šećer ne deblja!
Provjeri da tvoj m e d nije
slučajno doživio šok!
Izgleda
šećera,
nevjerojatno,
ali
znaš
li
ti
da
iako
naljepnica na posudi s m e d o m kaže „nekuhan", m e d
je
u
stvari
bio
pregrijan?
Zakon
dopušta
p r o i z v o đ a č i m a grijati m e d d o p r e k o 6 0 stupnjiva u
trajanju od trideset minuta, kako bi se uništile kvasne
gljivice,
uključujem
usporilo
jednostavno
ogrumenjavanje,
rečeno,
olakšalo
te
da
flaširanje
bi
se,
meda.
Taj
ljupki, kristalni bistri m e d b i o je pregrijan i p r e r a đ e n ,
lišen o s n o v n i h životnih e l e m e n a t a uključujući pelud.
Za pretpostaviti je, da je takav m e d pretrpio tešku
pod
traumu otkad su ga p č e l e zadnji put vidjele. Vitamini,
Ipak
drugi
slador,
uključujući m e l a s u i javorov sirup. Sve je to r a đ e n o
temperaturama.
svaki
poluprobavljen
šećer,
visokim
nepreradeni
Tu
je
biti
o p r e z a n i ne prenagliti se.
Tvoje
Med
je
bijeli
šećer
najrazorniji i najopasniji, j e r je redovito „rafiniran"
m i n e r a l i i e n z i m i u ž i v o m , n e g r i j a n o m m e d u - to je
s u m p o r n o m kiselinom.
o n o što mi h o ć e m o !
B e z obzira na sve,
činjenica je da
tijelu
treba
Raščlanjujući pažljivo o v o gradivo što sam ti ga
š e ć e r , ali m u n e t r e b a p r e r a đ e n i o d t r s k e , r e p e ili
dao
kukuruza. Tijelo zahtijeva i koristi š e ć e r što ga nudi
izbjegavamo
p r i r o d a , a nalazi se u sirovu v o ć u i p o v r ć u , te p o s e b n o
sadrže i sve b o m b o n e i slastice.
u medu.
treba
tvornički
shvatit
šećer,
ćeš
zašto
hranu
i
mi
piće
sasvim
koji
ga
med,
Kad n a m n e t k o p o n u d i kakav slatkiš o d š e ć e r a ,
dobiven iz saća, bez u p o r a b e visokih temperatura.
m i g a o d l u č n o o t k l o n i m o , j e r z n a m o d a b i s m o štetili
58
nam
proučavanje,
Prirodna dijeta pomaže ti reći „Ne!"
slatkišima
Med: dar prirode
Kad
na
nešto
zasladiti,
rabimo
59
sami sebi ako bismo ga pojeli.
pojedemo,
s
vremenom
O s i m toga, ako ga
bi
se
dokazalo
da
udovoljavajući želji za slatkim nije prava suradnja s
p r i r o d o m u o d r ž a n j u n a š e g a tijela zdravim i vitkim.
sadržaja tih š e ć e r a , m o ž d a ć e t i d o ć i d a i h nikad n e
poželiš vidjeti u svojoj kući.
Kukuruzni
sirup:
Prozirna,
dobivena jakim zagrijavanjem
gusta
škroba,
glukoza,
uz uporabu
na­
kiselina da bi se spriječilo kristaliziranje. Rabi se k a o
t j e c a n j a d a j u a t l e t i č a r i m a š e ć e r . Cilj j e d a t i p o j e d i n c u
jeftino sredstvo za zaslađivanje. U p r o b a v n o m traktu
d o d a t n u injekciju energije. Ni trener ni atletičar nisu
se b r z o pretvara u a l k o h o l i razara vitamine, koji inače
svjesni o n o g a što se d o g a đ a
rastvaraju
Često
čujemo
„energije"
kako
treneri
ishlapi.U pravilu
prijenekog
nakon što
natjecatelj
učinak te
bude
posve
iscrpljen i nerijetko se sruši na k o n c u natjecanja.
Njegovo je tijelo bilo naglo u b a č e n o u brzinu lažnim
p o d r a ž a j e m n a l i k e k s p l o z i j i . T o j e k a o uliti b e n z i n u
p e t r o l e j s k u p e ć , j e r b e n z i n ima više j e d i n i c a g o r e n j a ,
o d n o s n o kalorija. Ishod je razorna eksplozija.
Prije
nekoliko
godina
posjetio
sam
na
masnoću.
često
remeti
funkcije
gušterače, naročito ako postoji sklonost k šećernoj
bolesti.
Dekstroza:
To je p r i r o d n i slador, prisutan u tkivu
biljaka i životinja,
ali d e k s t r i n j e u m j e t n o i z r a đ e n
r a s p a d a n j e m škroba p o d u t j e c a j e m kiselina. Miješan s
j o d o m dobiva crvenu
Istoku
Veoma
boju.
Rabi se
u
proizvodnji
ljepila, služi k a o s u r o g a t za g u m u , a koristi se i u
prijatelje čija je k u ć a bila na obali rijeke, na m j e s t u
pravljenju u m j e t n i h s o k o v a i piva. O č i t o je da takav
gdje su studenti trenirali veslanje. U p o z n a o sam se s
p r o d u k t m o ž e izazvati svu silu b o l e s t i . Kad n a k o n c u
j e d n i m od trenera i predložio m u , da prije same utrke
p r o b a v e taj p r o i z v o d d o s e g n e p o d r u č j e m o z g a , m o ž e
d a d n e s v a k o m e o d svoje m o m č a d i p o žlicu m e d a . O n
izazvati
j e t a k o i u č i n i o . U t r k a j e b i l a r a v n o p r a v n a , ali i a k o j e
djelovanje živaca i mišića, k a o i m o ž d i n e u hrptenjači.
p r o t i v n i č k a m o m č a d o d n i j e l a t i j e s n u p o b j e d u , svi s u
njezini veslači popadali od iscrpljenosti,
dočim su
članovi m o m č a d i k o j a j e p r i j e u t r k e uzela m e d bili u
stanju
veslati
nazad
do
klupskog
doma.
Trener
p r o t i v n i č k e m o m č a d i b i o j e d a o s v o j i m v e s l a č i m a tri
kocke bijelog šećera uoči utrke!
sada
evo
ostatka
moje
ometajući
normalno
U p r i r o d i g l u k o z a s e stvara pri p r o b a v i
u g l j i k o h i d r a t a , ali i n d u s t r i j s k i s e p r a v i g r i j u ć i š k r o b
kiselinama, p o s e b n o kukuruzni škrob, od kojega se
dobiva jeftin sirup za izradu u m j e t n i h sokova.
S a h a r i u : P r o i z v o d i s e u v e l i k i m k o l i č i n a m a . Pravi
Iako j e 3 0 0 d o 5 0 0 puta slađi o d šećera, n e m a nikave
liste
prehrambene
s
popisom
tvorničkih vrsta š e ć e r a . N a k o n što p o s t a n e š svjestan
60
Glukoza:
poremećaje,
se od ugljene s m o l e i dehidrirane saharinske kiseline.
Kome treba šećer? Trgovcima!
A
duševne
vrijednosti.
Naprotiv,
kao
i
svaki
p r o i z v o d o d u g l j e n e s m o l e izaziva k i s e l i n s k u r e a k c i j u
u tijelu.
61
Kukuruzni škrob:
Proizvodi se mljevenjem zrnja
i naknadnim m o č e n j e m u kaustičnoj sodi. Tijekom
p o s t u p k a u k l a n j a j u s e k l i c e i l j u s k a ( k l i c a j e ž i v a tvar,
p o j e d e n a , žuri kroz želudac da bi postala a l k o h o l o m
prije n e g o jetra m o g u intervenirati.
Kad
počmeš
kušati
svježe
sokove
od
voća
i
zametak života u b i l j n o m s j e m e n u ) . Tada se smjesa
p o v r ć a (koji su p o p i s a n i u r a z n i m k o m b i n a c i j a m a u
umoči
odsjeku za r e c e p t e ) , otkrit ćeš da ih ima m n o g o koji
u
rastopinu
sumpornog
dioksida
da
bi
se
će utažiti tvoju ž u d n j u za slatkim.
spriječila fermentacija.
P o t o m se iscijedi ulje, a od ostatka se prave kolači
za govedsku i ovčju ishranu. Grubi grumeni škroba se
daju
govedima,
dok
se
bijeli
škrob
pročišćava
kaustičnom s o d o m i prodaje za ljudsku ishranu!
Dakle, pahuljice škroba, tako paperjaste i bijele,
n o s e u sebi d a h kaustične s o d e . K a o što valjda znaš,
kaustična s o d a se o b i č n o koristi k a o bjelilo, te u izradi
s a p u n a i industrijskih ulja. Probava t o g a š k r o b a nije
s v r s i s h o d n a . B i l o d a j e u o b l i k u p a h u l j i c a , ili u p i ć i m a ,
z a č e p l j u j e fina p r o p u s n a tkiva v e n a i arterija.
Priroda može zadovoljiti tvoju
žudnju za slatkim
Šećer
je
neupitno
potreban
u
procesu
metabolizma. U krvotoku ima uvijek šećera, poznatog
k a o krvni
šećer,
a to je jedan od bitnih sastojaka
l j u d s k o g tijela. M e đ u t i m , bijeli š e ć e r i krvni š e ć e r nisu
isto, kao što ni kestenjast k o n j nije konjski kesten. To
isto vrijedi za u s p o r e d b u bijelog i s m e đ e g š e ć e r a s
m e d o m i sladorima u svježem voću.
N e k a te ne prevari reklama o č i s t o m šećeru od
š e ć e r n e t r s k e . Taj i z r a z „ č i s t i š e ć e r " u o v o m s l u č a j u
znači, da je sve što je hranjivo vrijedno u k l o n j e n o iz
proizvoda,
62
ostavivši
beživotnu
tvar,
koja
kad
je
63
škroba, koji je uglavnom prikriven u opisima sadržaja
n a n a l j e p n i c a m a . K a d b i stali čitati o n o š t o p i š e n a
kupljenim bocama, konzervama i omotima, možda bi
ih otrijeznilo i n a t j e r a l o na u č e n j e o s u p e r i o r n o s t i
Sedmo poglavlje
prirodne hrane.
Koncentrirani škrob će te udebljati,
prirodni neće
ČOVJEKOVA UMJETNA HRANA ŠKROB
Ako
kanimo
jesti
samo
prirodni
škrob,
od
i z n i m n e je važnosti naučiti razlikovati k o n c e n t r i r a n i
š k r o b o d p r i r o d n o g a . T a k o ć e m o uvijek biti sigurni d a
jedemo
„Brza hrana" je lažna hrana
U ove d a n e i v r e m e n a š k r o b je p o s t a o sastavni
dio svakog jela.
prirodnu
savršenu
hranu,
a
ne
umjetni
nadomjestak.
Toliko s m o s e navikli n a n j e g o v o
Umjetni,
mjere
prerađeni
da
je
njegov
škrob
vodeni
je
osušen
sastojak
do
te
potpuno
d o s t u p n o izobilje, d a više n i s m o n i svjesni o g r o m n i h
u k l o n j e n . Takav k o n c e n t r i r a n i škrob je prerađivan, da
količina što ih jedemo.
bi s e , po l j u d s k o m m i š l j e n j u , u k l o n i l o sve š t o „nije
Budući
da
je
ovo
doba
„brze
hrane",
brzina
k o j o m m o ž e m o doći da gotovih jela hrane uzima se
kao
nešto
sasvim
normalno,
tako
da
rijetko
kad
b i t n o " . P r e m a t o m e svi b r a š n e n i p r o i z v o d i , k a o k r u h ,
kolači, keksi,
kategoriju
rezanci i druge tjestenine spadaju u
koncentriranih
škrobova.
Nisu
sasvim
pomislimo na sastojke te hrane. Činjenica da mladi
lišeni vode,
konzumiraju velike količine
p e č e n i i pregrijavani, što je uništilo enzime, koji bi po
škrobnih
slatkih i p r e š e ć e r e n i h
proizvoda ukazuje na naš
n e h a j ili
naše
ali s u t i j e k o m p r e r a d e bili k u h a n i i h
prirodi trebali obnavljati tvoje tjelesno staničje.
neznanje.
Jesi
li
kad
promatrao
kako
svijet
odabire
n a m i r n i c e u trgovini? Od prolaza do prolaza, u z i m u j u
malo
odavde,
malo
odande,
ne
gledajući
ni
premišljajući, trpaju namirnice u pretovarena kolica i
žure
na
blagajnu.
Nemaju
ni
pojma
o
sastojcima
h r a n e koju kupuju. Kolica su im p u n a kutija i vrećica
Znaš li da možda jedeš
dehidriranu tjesteninu?
Nemoguće
uklanjanjem
mještajući
da
bi
vitalnih
ih
čovjek
sastojaka
tvorničkim
poboljšao
iz
prirodu
hrane
proizvodima.
Ako
nado­
nisi
upoznat s p o s t u p k o m po k o j e m se prave škrobni
65
proizvodi, m o l i m te, pogledaj objektivo k a k o se prave
smjesi za izradu papira, lijekova, higijenskih pudera,
makaroni
pa i porculana. M o ž e se reći, da je škrob sasvim u
ili
tjestenine.
Uz
to
imaj
na
umu,
da
kolikogod n e k a h r a n a izgledala savršeno n o r m a l n a i
p r i h v a ć e n a o d sviju, t o j e j o š uvijek n e čini h r a n o m
koju je priroda predvidjela da jedeš.
r e d u i v e o m a k o r i s t a n , ali - z a š t o g a j e d e m o ?
Naše
tijelo
upravo
(mekinje
opominje,
zrna,
bogate
vitaminima
i
mineralima). Idući sastojak je voda, koja se dodaje
b r a š n u t e s e m i j e s i u t i j e s t o . (Ta d v a s a s t o j k a , b r a š n o i
vodu, m a m e su kroz naraštaje koristile za pravljenje
„domaćeg"
ljepila
za
školske
ručne
radove
svoje
djece!)
znaci
za
da je
protiskivanjem
kroz
tjestenina
kalup
oblikuje
cjevasta
oblika.
se
Ostale
vrste se p r a v e z b i j a n j e m tijesta u k a l u p e u o b l i k u
zvijezda,
prešano
krugova,
tijesto
kontroliranom
se
šupljih
suši
u
koluta
i
posebnim
temperaturam
u
umjetna
uzbunu,
slično.
Tako
komorama
svrhu
kojima
nas
priroda
naše
Priroda se ne igra sakrivača
koji
način
nas
priroda
obskrbljuje
(šećer i škrob)
škro­
su hranjivi i
prihvatljivi j e d i n o a k o su p l o d darežljivosti p r i r o d e . I
Izrada tjestenina: dječja igra s tijestom
dugačka
ta
zdravlje i po našu figuru.
Na
i
da
umjetna hrana pogubna po
b o m ? Ugljični hidrati
Tanka
reći,
naših b o l j k i i viška t e ž i n e , da ne s h a v a ć a m o k a k o su to
najprije s a m e l j e u b r a š n o , a m e k i n j e se o d s t r a n j u j u
ljuske
nastoji
h r a n a n i j e n o r m a l n a , ali m i s m o t o l i k o z a u z e t i o k o
U p r e r a d i m a k a r o n a i d r u g i h tjestenina, žito se
su
nam
s
ubrzavanja
sušenja. Što od svega ostaje kad j e d n o m ti proizvodi
dospiju na police u trgovinama? Paketi sasušenog,
koncentriranog škroba.
š e ć e r i š k r o b p r i r o d n o se stvaraju u z e l e n i m biljkama.
Ugljični hidrati
žitarice -
ukoliko
Ljudi r a b e Škrob u m n o g o b r o j n e svrhe. Koristi
priroda smatra hranjivima su
se
jedu
u
sirovom
stanju.
Kad
proklijaju, grah, grašak, leća i žitarice su vrhunski
ugljični hidrati.
Ako si u n e d o u m i c i o k o pripremanja te hranu
u sirovu stanju, neka te to ne zaplaši ni obeshrabri.
Veoma
je
jednostavno
njihove sokove,
Tvornički škrob ima svoju
uporabljivost, ali...
koje
voće i povrće, krumpiri, grah, leća, zelen, grašak,
svesti
ove
pa ć e š uživati u
vrste
hrane
na
njima nakon što
o k u š a š n e k e od salata i s o k o v a s kraja ove knjige.
Otkrit ć e š da tvoja potražnja za u m j e t n i m slatkim i
š k r o b n i m j e l o m , o d k o j e g a s i s e d e b l j a o , m o ž e biti
potpuno udovoljena prirodnom hranom.
se u tekstilnoj industriji za čvrstoću tkanina. D o d a j e
U prilagođivanju tom n o v o m načinu mišljenja i
se k a o zgušnjivač u izradi b o j a , t a k o đ e k a o d o d a t a k
j e d e n j a , sjeti s e d a treba p r o m i j e n i t i m n o g e navike.
66
67
Da bi se to ispravno učinilo, treba postupati otvorene
p a m e t i i i s k r e n o h t j e t i p r o v j e r i t i , h o ć e l i taj n a č i n
donijeti ploda.
Uskogrudno
mišljenje
koje
se
odupire
plimi
razumnih dokaza, mišljenje naviklo podozrijevati na
svaku radikalnu p r o m j e n u ideja, navika i djelovanja,
najveći
je
kamen
spoticanja
na
putu
prirodnog
napredovanja.
Sada
bi
stranicama
bila
ove
dobra
knjige
ideja
da
na
pogledaš
završnim
poglavlje
pod
n a s l o v o m „Tablica p r e h r a m b e n e v r i j e d n o s t i p o v r ć a " .
Čitajući te stranice vidjet ćeš sastojke (bjelančevine,
šećer i škrob), vitamine i minerale u svakom voću i
povrću.
Dok
počimaš
dijetu
p o m o ć i će ti saznanje,
prirodnom
hranom,
da ć e š dobiti sve s a s t o j k e
hrane koji su ti potrebni.
N u ž n o je da z n a m o razliku
između prirodne i
p r e r a đ e n e h r a n e . Ako s m o svjesni t o g a odakle n e k o
j e l o dolazi i k a k o ga tijelo probavlja, bit ć e m o v e o m a
Surađuj s prirodom odričući se stvari
koje si držao ispravnima
Lako
je
prerađene
shvatili,
upamtiti
hrane,
razliku
ako
smo
da p r i r o d n o v o ć e
između
tijekom
o d l u č n i da n i k a d više ne m e t n e m o u usta u m j e t n u ,
prirodne
ovih
i
izlaganja
i p o v r ć e sadrži š e ć e r
i
š k r o b , k a o i b j e l a n č e v i n e ! I da su p r i r o d n i proizvodi
sto posto bolji!
prerađenu hranu.
Kamo to ode sva prava hrana?
Kad
poduzmeš
regeneriranje
tijela,
ozbiljne
korake,
shvatiš
kako
je
potrebne
lako
za
prijeći
Da li te to i z n e n a đ u j e ? Ako je tako, o n d a si i ti u
n e g a t i v n u crtu lakšeg o t p o r a u vezi s p r e h r a n o m i
društvu tolikih koji misle, da se bjelančevine dobivaju
neobazirati se na vrstu i kakvoću o n o g a što j e d e š .
isključivo iz životinjskog m e s a , n a r o č i t o a k o su prošli
J e d n o g dana pogledaš o k o sebe i naglo se začudiš,
p o s e b n u dijetu za mršavljenje koja se sastoji s a m o od
k a k o j e svijet ( a m o ž d a i ti!) u s p i o p r e ž i v j e t i u z t o l i k o
bjelančevina. Većina dijetaša n e m o g u izdizati b e z
razoran način p r e h r a n e i tolike, b e z ikakve s u m n j e
slatkoga već
jer trpe posljedice
štetne vrste h r a n e i pića, čija je svrha ugoditi apetitu.
uskraćivanja šećera. A škrob je do te mjere dio naše
Pitaš s e , k a k o svijet m o ž e živjeti n a u m j e t n o j h r a n i ,
prehrane, da ga je n e m o g u ć e izbjeći
što je čovjek izmišlja s a m o m sebi.
drugi dan
dijete,
uobičajenom
dijetom.
Zar ne bi b i l o lakše, kad bi ti „dijetaši" znali, da
ih priroda m o ž e opskrbiti izvorima šećera, škroba i
bjelančevina, koji sadrže najfiniju h r a n u na svijetu, a
k tomu,
jedući
tu
hranu
dopustili
automatski kontrolira njihovu težinu?
m
bi
prirodi
da
Bijelo brašno - smrtni prah
Jesi
ili
ikad
razmišljao
M n o g i o d vas n e z n a j u ,
o
kruhu
što
ga
jedeš?
kako je došlo do bijelog
kruha, a budući da je za tebe od iznimne važnosti
znati zašto ga u o p ć e ne smiješ jesti, n a d a m se da ću te
u m r o 1 8 5 1 . Zagovarao je pravljenje kruha i drugih
uvjeriti u n j e g o v u š t e t n o s t .
peciva
Problem
visoku
leži
u
činjenici,
koncentraciju
da
škroba.
Do
žitarice
prije
sadrže
kojih
150
godina nije postojalo to što se danas zove „bijelo
brašno".
Sve
brašno
je
u
mlinovima
rađeno
kao
od
cijelog
U
to
vrijeme
„profinjenih"
glašavajući
su
se
u
Ugarskoj,
glavnom
proizvođaču
i
grubo
ja
sam
u
čudu
čitao
naručene
č l a n k e , u k o j i m a su liječnici razglašavali vrijednosti
„integralno", zadržavajući sve s v o j e p r i r o d n e hranjive
Tada
neprosijanog
i d a n a s se p r o i z v o d i i k o n z u m i r a .
sastojke.
žita u E u r o p i t o g a v r e m e n a , p o č e l i rabiti strojevi s
žita,
samljevenog. Njegov specijalitet „Grahamov kruh" još
ih
proizvoda
od
hranjivima
bijelog
usprkos
brašna,
svim
pro­
suprotnim
dokazima. S druge strane, bilo je i m n g o poznatih
liječnika, koji su o d u z i m a n j e životne snage brašnu
valjcima, koji su d r o b e ć i zrna razbijali i m o l e k u l a r n u
smatrali prvim k o r a k o m u pogoršanju o p ć e g stanja
strukturu
zdravlja. K a k o su s a m o bili d a l e k o v i d n i i k a k o su se
stanica.
Slijedila
je
proizvodnja
finog,
bijelog brašna, po k o j e m su bečki pekari postali i
s a m o pokazali istinitima!
ostali p o z n a t i praveći č u v e n e b e č k e kiflice.
A m e r i k a n c i su, p o o b i č a j u , p o d h i t n o iskoristili
e u r o p s k u ljubav p r e m a b e č k i m kiflama. O k o 1 8 8 0 .
godine
mlinarski
pogoni
u
Minnesoti
počeli
su
proizvoditi bijelo brašno, koje je iz godine u godinu
p o s t a j a l o sve beživotnije.
Paradoksalno
žita,
je,
nakon
4000
godina
uporabe
i to k a d je l j u d s k o društvo ušlo u razdoblje
takozvanog napretka, da je kruhu što se danas jede
o d u z e t svaki trag života!
nosti
s
od
kojom
najistaknutijih
se
suočava
škrobna
se
u
hrana
pročišćenog
podsjeća
na
trgovinama
od
uglavnom
„rafiniranog",
brašna.
Za
mnoge
eleganciju,
prečišćenog
riječ
ljupkost,
prodaje
i
„rafinirano"
profinjenost,
čistoću i slične p o j m o v e . Za o n e koji se brinu o svojoj
p r e h r a n i , riječ „rafinirano" r a b l j e n a u vezi s b r a š n o m
znači
Za
da
je
hrana
boraca
smirenje
proizvođači
posve
lišena
svoje
izvorne
vlastite
dodaju
savjesti
beskorisne
mlinari
i
proizvode
i
kemikalije, da bi t o b o ž e „ojačali" brašno i njegove
protiv
civilizacija
opas­
uporabom
beživotnog bijelog brašna bio je Sylvester Graham,
zagovornik umjerenosti i zdrave hrane, r o đ e n 1 7 9 4 . ,
70
Danas
vrijednosti.
Sylvester Graham - čovjek ispred
svoga vremena
Jedan
Pročišćeno, elegantno mrtvo tijelo
proizvode. „Rafinirano" brašno je mrtvo. Ja još nisam
č u o , da bi se lešina mogla nečim ojačati pa postati
nešto drugo n e g o lešina.
Prepečeni kruh: baci ga, ne jedi ga!
Žitarice: kako da bude vuk sit i ovca cijela?
Na j e d n o m od mojih predavanja protiv škroba
i p o s e b n o k r u h a bila je i j e d n a s i m p a t i č n a starija
gospoda. Za vrijeme pitanja i odgovora o n a ustade pa
ć e s a m o u v j e r e n o : „Ja p r ž i m k r u h u p e ć i sve d o k s e
p o t p u n o n e o s u š i i o t v r d n e . N e m i s l i t e li, d a j e t a k o
p u n o bolji?"
„Draga
je
u
načinu
-
nisam
mogao
a
da
ne
dobar. Međutim, ako prepečete komad kruha pa ga
kroz
prozor,
odletjet
će
dalje
nego
neprepečeni."
da
tako
mnogo
svijeta
joč
uvijek
običava jesti bijeli kruh i d r u g e proizvode od bijelog
brašna (iako se zamjećuje ohrabrujuće zanimanje za
brašnom),
vremena objašnjenju,
posvetit
zašto bi
ću
ti
ovdje
malo
trebao pogledati
m a l o b o l j e u taj bijeli, m e k a n i , za p r e h r a n u p o t p u n o
beskorisni kruh.
Za n e k e bolesti je sa sigurnošću dokazano, da
nastaju z b o g pretjeranog konzumiranja proizvoda od
umrtvljenog
brašna.
Spomenimo
proširenje
srca,
akutna anemija, otečene noge i uzetost.
Nema
ako
ih
vole
savjete za doručak.)
Zrnje
ne
treba
kuhati,
dovoljno
ga
je
preko
r a b i m o t e r m o s i c u š i r o k a o t v o r a ) . Pazi d a n i u j e d n o m
trenutku voda ne provrije.
smekša
za
žvakanje,
Kad se zrnje dovoljno
može
ga
se
jesti
zaslađena
m e d o m . Ne zaslađuj ga nikad šećerom! Jesti uz to
pokoje proklijalo zrno korisno je i dobro.
Učenje je majka znanja - mudrost je plod
iskustva
integralnim
bez žitarica
osobito
doručkovati. (U odjeljku za recepte naći ćeš i druge
Uzimaj
Budući
ne mogu
priprave,
n o ć i n a m o č i t i u t o p l o j vodi ( o k o 45 s t u p n j e v a ) . (Mi
gospodo,"
o d g o v o r i m - „ni p e č e n ni p r e p e č e n k r u h nije za vas
bacite
Za o n e koji j e d n o s t a v n o
izlaz
dovoljno
riječi
za
opisati
malene
zalogaje.
Sjeti
se,
da
probava p o č i n j e u ustima. Drži zrnje u ustima sve d o k
n e b u d e p r o ž e t o p l j u v a č k o m , zatim g a žvači d o k n e
p r i j e đ e u t e k u ć e stanje. N e m o j žuriti. Ako to nisi
d o s a d k u š a o , v j e r u j e m d a ć e biti o t k r i ć e z a t e b e .
Kad
se
hranu,
nakon
nadam
se
nekoliko
da
dana
ćeš
s
navikneš
užitkom
na
tu
početi
ili
nadomjestiti svoj d o r u č a k tim u k u s n i m j e l o m .
Od
žitarica
preporučamo
nastojeći
ukoliko
uzgojeno
neprerađeno zrnje,
cijalna
je
„zaprašivana"
zahvati se
čine
u
zob,
moguće
žita,
svrhu
raž
i
pšenicu,
nabaviti
organski
izbjegavajući
komer­
j e r zaprašivanja
sprečavanja
i
i
slični
uništavanja
o r g a n i z a m a b o l e s n i h biljki.
S
ozbiljnost
samo
hranu
tim da
bilo
uspijemo
bi
nabaviti organski
pogrešno
biti
uzgajanu
preizbirljiv
i
pun
opasnosti od jedenja pečene hrane, napravljene od
prigovora na kakvoću namirnica na tržnici. B u d i m o
u m r t v l j e n o g b i j e l o g b r a š n a . Takva h r a n a n e m a m j e s t a
sretni
na j e l o v n i k u o n i h k o j i ž e l e biti p r i r o d n o vitki i zdravi.
u z g a j a n o , ali o p ć e n i t o g o v o r e ć i , a k o n e n a d e š b a š
72
ako
uspijemo
kupiti
ono
što
je
organski
73
o n o što tražiš, tada a k o si u p o t r e b i , u z m i n a j b o l j e od
utječe na mozak. J a s n o je p r e m a t o m e da snaga volje
o n o g a što imaš na raspolaganju i zahvali G o s p o d i n u
m o ž e držati apetit p o d k o n t r o l o m .
na o n o m e što si dobio.
M o j e je višedesetljetno iskustvo, kao i iskustvo
i
drugih b r o j n i h istraživača, da za v e ć i n u nevolja što
najbolje što si vidio. Razumije se, to se ne o d n o s i
tlače ovu civilizaciju o d g o v o r n o s t s n o s e kruh, kolači,
s a m o na žitarice, već i na kupovinu voća i povrća za
kaše
s a l a t e ili z a c i j e đ e n j e s o k a .
d o v o l j n o naglasiti, da je za najbolji d o k a z
Samo
budi
siguran
Siguran sam,
da
si
izabrao
da će sadržaj
najsvježije
ove knjige, ako se
d o b r o p r o u č i , uvjeriti i najveće skeptike da, u skladu s
potrebom
ljudskog
organizma
za
mineralima,
n a g l a s a k t r e b a staviti p r i j e svega na i z b o r p r e h r a n e u
skladu s p o t r e b a m a tijela. Udovoljiti apetitu je n e š t o
d r u g o . Apetit je p o r i v svijesti, a g l a d je z a h t j e v s t a n i c a
tijela za h r a n o m .
Ne daj apetitu da zvoni
Ako h o ć e š m o ž e š utažiti apetit č i m e g o d ti d u š a
želi. U t o m slučaju n e m a nikakve važnosti što i k a k o
j e d e š i piješ, jer ti to nije briga. Kad se apetit utažuje
j e d u ć i i pijući o n o što ne ide u prilog t v o m e tijelu, za
p o s l j e d i c e n e m o ž e š kriviti n i k o g a n e g o s a m a s e b e .
Žrtva si vlastite n e k o n t r o l i r a n e proždrljivosti.
Kad
naučiš
kontrolirati
svoj
apetit
i
želje
za
određenim jelima te se opredjeliš za hranu koja će
hraniti
i
regenerirati
tvoj
organizam,
davat
ćeš
staničju i tkivu s v o g a tijela žive e n z i m e koji su im
potrebni. A oni će te zauzvrat blagosloviti zdravljem,
energijom, snagom, živahnošću i duljim životom.
Pretjeranoj
debljini
nije
uzrok
glad,
već
je
nesumnjivo povezana s nezajažljivim apetitom koji
74
i
druga
kuhana
škrobna
hrana.
Ne
mogu
pokušati
izbaciti takvu h r a n a s a s v o g a j e l o v n i k a t i j e k o m dva-tri
tjedna
i
tako
dati
tijelu
priliku
da
se
obnovi.
O b r a d o v a t ć e š se videći k a k o tvoja kilaža o p a d a a
snaga se povećava!
Luk na masti - na što je čovjek spao!
Čovječanstvo
srlja
u
propast
proždirući
n e b r o j e n e m i l i j u n e u u l j u ili m a s t i p r ž e n i h u š t i p a k a ,
pomfrita,
Osmo poglavlje
ogromne
ČOVJEKOVA UMJETNA HRANA MASNOĆA
Cak i kad si predebeo, masnoća ti treba
Masnoće
su
potrebne
za
uravnoteženo
uzdržavanje tjelesnih funkcija. Kemijski, m a s n o ć e su
s p o j glicerina i j e d n e ih više m a s n i h kiselina. M a s n e
kiseline se sastoje od atomskih
sablasno
pokrivenih
e l e m e n a t a ugljika,
vodika i kisika.
pohovanih
tijestom
količine
i
koluta
mrvama
masnoće
luka,
kruha.
u
na
ribe,
Gutaju
masti
se
prženim
hamburgerima,
palačinkama,
jajima,
slanini
beskrajnoj
drugih
za
nabrajanje
listi
stvari,
čije
i
n e m a m ni v r e m e n a ni volje.
Tvoje tijelo, baš kao i tvoj auto,
treba podmazati
Jedna
koštanih
od
funkcija
zglobova
masnoće
u
tijelu.
je
podmazivanje
Zbog
nevjerojatnog
porasta konzumiranja hrane pržene u vrelom ulju i
masti
zabrinjavajuće
je
porastao
broj
osoba
s
oboljenjima i bolovima u zglobovima, uzrokovanih
sušenjem
podmazivača
poznatog
kao
zglobna
tekućina, koja se izlučuje u zglobove održavajući ih
gipkima i slobodnima.
Ali trebaš jesti samo prirodne masnoće!
M a s n o ć e se d i j e l e u tri v r s t e :
1.
Laka
suncokreta,
(biljna)
sezama
ulja,
i
proizvedena
uljane
repice,
od
od
sjemena
rižinih
mekinja, oraha i maslina.
2.
sala.
3.
Teška,
gusta
ulja,
dobivena
iz
životinjskog
Trebaš znati kako držati masnoću u jetrama,
a ne oko trbuha
Kemijski
probavne
zakoni
procese.
važe
Da
za
bi
hranu
se
isto
pojedena
kao
i
za
masnoća
p r o b a v i l a , m o r a biti r a z g r a đ e n a u g l i c e r i n i a t o m s k e
e l e m e n t e masnih kiselina. Raščlamba masnih kiselina
Masti, k a o slanina i kuhinjske masti.
(emulgiranje) počinje kad žuč i gušteračini probavni
sokovi u n e s u p o t r e b n e a t o m s k e e l e m e n t e natrija i
76
drugih
slobodnih
lužinskih
atomskih
elemenata.
N a k o n toga emulsirana smjesa se sprovodi u jetra,
k o j a ju
upijaju
i pretvaraju
u prirodne
masnoće.
Međutim, a k o je m a s n o ć a bila grijana na temperaturi
višoj o d 4 5 stupnjeva, n e ć e m o ć i biti o d g o v a r a j u ć e
prerađena
gušteračinim
sokovima,
te
će
biti
neuporabiva za jetra. Bit će upropaštena.
Mast,
margarin
i
slični
kuhinjski
proizvodi,
masti i ulja, sve je pri preradi bilo p o d v r g n u t o v e o m a
visokim
temperaturama,
te
je
njihova
stvarna
prehrambena vrijednost p o t p u n o uništena.
Temperatura
ulja
i
masti
pri
uporabljeno za prženje,
grije
hrane
se
do
170
stupnjeva, to jest do temperature dekompozicije. Isto
je i s o s t a l i m
Gorivo
sličnim uljima.
što
probavljene
sagorijeva.
Toplina
koja
tijelo
u
stvorena
je
spajanju
tim
proizvod
s
kisikom
sagorijevanjem
stvara e n e r g i j u .
Atomski
d o b i o organski kisik.
Ugljik:
bademi,
ali
voće,
ne
(kikiriki
kikiriki
posebno
stvara
neslani
kiseline).
Maslaci od koštunjvog voća su jako dobri
sirovi,
ali
grijani
gube
svu
vrijednost.
ako
Masline
su
i
a v o k a d o s i su o d l i č n i izvori ugljika. M a s l a c ( n e s l a n i ) i
vrhnje,
ako
Vodik:
rajčice,
nisu
pasterizirani,
također
obiluju
Mrkva,
celer,
špinat,
kupus,
salata,
grožđe, borovnice i maline.
Dušik:
otvorenu
Diši
duboko
prostoru.
i
Lucerka i
ravnomjerno
na
druga lisnata z e l e n
Kalcij:
željezo
i
natrij
osposob­
ljavaju krv da m o ž e vezati d o v o l j n o kisika za p o t p u n o
(Neposoljeni)
bademi,
mrkva,
masla­
čak, repa, špinat, naranče, (sirovo) kozje mlijeko za
d j e c u , okra, karfiol, rajčice, češnjak, pastrnjak, sve
bobice,
elementi
Koštunjavo
također sadrže dušik.
pokreće
hrane,
kisik.
Pij š t o više svježa, sirova s o k a od v o ć a i p o v r ć a da bi
ugljikom.
prženju
varira i z m e đ u 1 7 0 i 2 2 0 s t u p n j e v a . M a s l i n o v o ulje, na
primjer,
Atomski elementi i njihova izvorišta
Kisik: D i š i d u b o k o i d o b i t ć e š s l o b o d n i
sve
koštunjače
(osim
kikirikija),
jabuke,
(sirov) krumpir, kaj sije.
Fosfor:
Crveni kupus, peršin, rotkva (duga bijela),
sagorijevanje ugljika u m a s n i m kiselinama. Ako je
šparoge,
sagorijevanje
do
mrkva, karfiol, tikvice, krastavci, poriluk, salata, r e p a ,
stvaranja viška sala na dijelovima tijela gdje ga se
brazilski orasi, orasi, pastrnjak, k u p i n e , trešnje, c r n e
n a j m a n j e želi. Takvo stanje t a k o đ e r u t j e č e na p r o b a v u
smokve, naranče, lime.
djelomično
i
nepotpuno,
dolazi
i asimilaciju b j e l a n č e v i n a i ugljičnih hidrata, od k o j i h
s e o n d a o b l i k u j u u s o l j e n a tkiva.
Evo
liste
atomskih
kemijskih
Mrkva,
potočarka,
celer,
bruseljke,
peršin,
špinat,
češnjak,
šećerna
repa, karfiol, poriluk, češnjak, sirov krumpir, kiselica,
i
tikvice, rajčice, cikla, n a r a n č e , limuni, kajsije, b a n a n e ,
njihovih izvorišta, š t o će ti biti k o r i s n o u o d a b i r u
trešnje, datulje, grožđe, borovnice, smokve, kruške,
h r a n e u skladu s k e m i j s k i m z a h t j e v i m a tvoga tijela.
b r e s k v e , šljive, m a l i n e , l u b e n i c e , šipak, m a s l i n e .
78
ti
Kalij:
kiselica,
elemenata
79
Sumpor:
Bruseljke,
pastrnjak,
crveni
kupus,
h r e n , karfiol, k u p u s , luk vlasac, češnjak, mladi luk,
d r e n j i n e , m a l i n e , a n a n a s , ribiz, j a b u k e , brazilski o r a h ,
lješnjaci.
Celer,
mrkva,
špinat,
rajčice,
jagode,
rotkva, tikvice, salata, maslačak, poriluk, krastavci,
cikla,
jabuke,
kajsije,
lubenice,
borovnice,
kruške, naranče, turunče (grejpfrut), limun, datulje,
trešnje, grožđe.
Klor:
hren,
pastrnjak,
repa,
slatki
kupus,
krumpir
celer,
češnjak,
(batata),
rajčice,
avokadosi, datulje, šipak, k o s o s o v orah.
(Nesoljeni) b a d e m i , mrkva, lišće cikle i
švicarski
sir,
žumanjak
(umućen
sirov
s
m e d o m u n a r a n č i n u s o k u ) , karfiol, k u p u s , potočarka,
p e r š u n , krastavci.
Magnezij:
bademi,
Mrkva,
maslačak,
celer,
češnjak,
krastavci,
poriluk,
(nesoljeni)
crveni kupus,
salata, rajčice, špinat, limun, n a r a n č e , j a b u k e , k u p i n e ,
b a n a n e , s m o k v e , ananas, brazilski orah.
Željezo:
rotkva,
Salata,
šparoga,
(nesoljeni)
poriluk,
repa,
bademi,
mrkva,
krastavci,
avokados,
maslačak,
hren,
jagode,
paprike,
rotkva,
špinat,
smokve.
Morska
mlava,
mrkva,
irska
mahovina,
ananas. (Pozor: bolnički jod nije za jelo ni za piće!)
Sva ta mast iz tignja ide u tvoje tijelo!
je
još
jedna
od
posljedica
konzumiranja h r a n e p r ž e n e u pregrijanoj masti ih
ulju, p o g o t o v o u ulju što se više p u t a podgrijava, kao
u l j e u r e s t o r a n i m a za „ b r z u h r a n u " , a i d r u g d j e .
r e p e , maslačak, špinat, celerovo lišće, (svježe) k o z j e
mlijeko,
zelene
Začepljenje
Šećerna
Fluor:
peršin,
potočarka, jagode, trešnje, kajsije, jabuke, lubenice,
Jod:
Natrij:
repa,
okra,
rajčice,
grožđice,
Ako
jedeš
pravilnu
masnoća
prženu
prehranu
ometa
hranu,
svome
rad jetara
onemogućuješ
tijelu.
Pregrijavana
nedopuštajući
pravilnu
uporabu atomskih i molekularnih čestica hrane.
Kad
shvatiš da
prevelika temperatura p o t p u n o
uništava p r e h r a m b e n u vrijednost hrane, m o ž d a ćeš
htjeti postupiti k a o i mi, to jest smjesta i p o t p u n o
izbjegavati svako p r ž e n o jelo.
Masnoća
je
bitni
sastojak
tjelesnih
stanica
i
t k i v a , ali s a m o a k o j e p r i r o d n a i n i j e b i l a p o d v r g n u t a
pretjeranoj
temperaturi.
Negrijana
i
neprerađena
smokve, lubenice, kajsije, trešnje, borovnice, orasi,
m a s n o ć a u z a č i n i m a za salatu ( k o j e ć e š naći pri k o n c u
brazilski o r a h , j a b u k e , g r o ž đ e , a n a n a s , n a r a n č e .
ove knjige) tijekom probave v e o m a se brzo raspršava
Mangan:
mladi luk,
Peršun, mrkva, celer, cikla, krastavci,
potočarka,
(nesoljeni)
bademi,
jabuke,
kajsije, orasi.
Silicij:
Krastavci,
Prirodna
masnoća
je
potrebna
za
podma­
zivanje crijeva (kao i za p o d m a z i v a n j e cijelog tijela).
salata,
pastrnjak,
šparogine
vršike (sirove), r e p i n o lišće, maslačak, hren, poriluk,
8Q
i oksidira, pa je tijelo s l a k o ć o m asimilira.
Osoba
čije
tijelo
oskudijeva
u
masnoći ima poteškoća sa stolicom.
podmazivačkoj
Što
se
energetske
vrijednosti
tiče,
masnoće
Kušaj neke od prirodnih masnoća
p r o i z v o d e 1 2 5 % v i š e e n e r g i j e n e g o u g l j i č n i h i d r a t i ili
bjelančevine. Također su nezamjenjive za održanje
vitaminske ravnoteže tijela, jer sadrže vitamine A, D, E
i K, b u d u ć i da se ti vitamini o t a p a j u u m a s n o ć i . Ako
želiš pravilnu i s h r a n u , u z m i to u obzir, pa uključi u
jelovnik m a s n o ć e što ih je priroda za nas predvidjela.
Za
prehranu
u
medu
energiju.
prednost,
Dočim
energija
jer
na
smjesta
temelju
proizvode
masnoće
se
o č i t u j e s p o r i j e , ali j e e n e r g e t s k i p o t e n c i j a l m a s n o ć e
dvostruko
veći
od
ugljično-hidratskog,
tako
da
masnoća proizvodi dvostruko veću količinu topline, a
uz
to
sagorijeva polako.
sagorijevanja
Zbog
masnoće
te
su
osobine sporog
prikladniji
oblik
uskladištenja e n e r g e t s k i h rezervi.
Na
kraju
zahtijeva
treba
izvjesnu
funkcioniranje
odabir
u
najvećim
količinama
u
mesu
i
mliječnim
proizvodima. Međutim, ima u izobilju hrane s nisko
zasićenim
masnim
kiselinama. J e d i n o
je
potrebno
odabrati pravo povrće, voće, s j e m e , o r a h e i ulja, a
smanjiti
uporabu
hrane životinjskog
Slijedeći
hranu,
te
kiselina
te
upute
izbjeći
jela
s
možeš
s
njihovim
previše
pametno
odabrati
zasićenih
odgovarajućim
masnih
pretjeranim
kolesterolom.
Brojevi
p u t a više
iza
ima
plodova
u
nekom
na
listi
plodu
pokazuju
nezasićenih
koliko
nego
zasićenih masnih kiselina. Tako na primjer avokado
i m a tri i p o l p u t a v i š e n e z a s i ć e n i h n e g o z a s i ć e n i h
masnih kiselina.
shvatiti,
da
količinu
masnoće
svih
pravilan
prerađevine.
na primjer ugnjični hidrati
imaju
važan
porijekla i teške masnoće, naročito tvorničke masne
Med je sladi, ali masnoća bolje grije
izvor energije,
veoma
m a s n o ć a . M a s n e k i s e l i n e se n a l a z e u svakoj hrani, ali
i z b j e g a v a t i ili
Kao
je
ljudski
mehanizama
u
organizam
za
skladno
tijelu.
Tijelo
muškarca težine, recimo, između 60 i 65 kilograma
sadrži o k o 6 do 7 kilograma m a s n o ć e , a k o je u d o b r o j
a v o k a d o 3 i 1/2
bademi
brazilski orašac 15
grah slanu tak 10
11
orasi 15
proso 2
jaja 2
maslinovo ulje 8
z o b 3 i 1/2
b u n d e v s k o s j e m e 4 i Vi
pistaćo (trišlja) 8 i %
n e o g u l j e n o žito 5
hrane, uskladištene na najefikasniji način, u svrhu
suncokretovo ulje 8
lješnjaci 18
odražanja
masline 8
r i ž a 4 i Vi
kondiciji,
dok
će
tijelo
žene
podjednake
težine
sadržavati i z m e đ u 15 i 17 k i l o g r a m a m a s n o ć e .
T a m a s n o ć a j e n e o p h o d n a , j e r služi k a o rezerva
normalne
tjelesne
temperature
i
energiju p o t r e b n u za bilo k o j u tjelesnu aktivnost.
82
za
sezamovo sjeme 7 i U
X
83
Psihološki,
Nekomu meso, nekomu otrov
Dopustite
mi
da
izložim
svoj
stav
o
jedenju
mesa. Ni ja ni m o j a žena ne j e d e m o m e s o . Kroz m o j a
p r o u č a v a n j a zaključio s a m o d a v n o da, a k o želim imati
zdrav i d u g život u skladu s p r i r o d o m , jesti m e s o bilo
bi tomu ozbiljna zapreka.
Htio bih također dodati
kasnije)
da
ja
vegetarijancem.
obično
ne
nisam
(i o t o m e ću govoriti
ono
što
Vegetarijanci kuhaju
piju
svježih,
sirovih
svijet
zove
svoje povrće,
sokova
od
neprerađena voća i povrća, te jedu kuhani škrob. Iako
sam
line u tijelu. T i j e k o m p r o b a v e i ragrađivanja m e s a u
izvorne
aminokiseline
u
tijelu
se
stvaraju
velike
količine m o k r a ć n e kiseline. Kad bi je tijelo m o g l o
smjesta izbaciti, ne bi bilo velike štete. N o , k a k o je
probava
spora,
mišići
m o k r a ć n e kiseline,
upijaju
ogromne
s v r e m e n o m sve do
količine
potpunog
zasićenja. Ta kiselina se p o s t u p n o oblikuje u kristale
kao
igla
oštrih
vrhova,
što
prouzrokuje
tegobe
i
b o l e s t i k a o š t o s u r e u m a t i z a m , u p a l a živaca, išijas,
upala bubrega i neke bolesti jetara.
vrlo ih m a l o slijedi savršenu p r i r o d n u ishranu. Ljudi
soka od voća i povrća
osigurava
priroda
nevjerojatno
dobro
pravi,
kise­
Ja u životu nisam sreo o s o b u koja bi jela svježe,
da
mnogi
razinu
sirovo voće i povrće i pila razborite količine svježeg
shvatili
postoje
podiže
strogi
nisu
da
mesa
vegetarijanci što ne j e d u mesa ni mliječnih proizvoda,
još
siguran
jedenje
nudi
ishranu
zdravlje,
koja
težinu
u
skladu s tijelom i perspektivu duljeg života.
tijekom pet,
deset ih više
godina, a da bi za to v r i j e m e trpjela od ikakvih s m e t n j i
prouzrokovanih mokraćnom kiselinom.
Obratno,
beziznimno
svaki
slučaj
koji
mi
je
došao p o d ruku i koji sam m o g a o provjeriti, ako je
n e k a o s o b a patila od
Nevjerojatno je kako puno toga moraš
naučiti prije nego vidiš kako malo znaš
Otkrio
razloge
sam
da
izbjegavanja
osoba
koja
neke
hrane,
prouči
i
shvati
postane
veoma
motivirana da tu h r a n u nikada više ne j e d e .
Jedenje
mesa
je
običaj
prenesen
na
ovaj
naraštaj n a k o n tisuća g o d i n a stvaranja navike k o j a je
protivna
razumu.
Čovjekov
apetit
za
životinjskim
m e s o m j e tradicija, p a ako s e č o v j e k n e p o č m e pitati,
r e u m a t i z m a , u p a l e živaca i h
išijasa, posrijedi j e b i l o r e d o v n o k o n z u m i r a n j e m e s a .
T i j e k o m istraživanja napravili s m o tisuće analiza
m o k r a ć e i svaki p u t b e z izuzetka ustanovili, da je
m o k r a ć a sadržavala s a m o o d j e d n e desetine d o j e d n e
petine od količine m o k r a ć n e kiseline što bi trebala
biti i z l u č e n a iz tijela, u k a z u j u ć i na to da su mišići
absorbirali m o k r a ć n u kiselinu pet do deset puta više
n e g o što j e tijelo t e b a l o izlučiti p u t e m b u b r e g a .
Ako
zbog
ničeg
drugog,
onda
bi
se
trebalo
d a U t o p o m a ž e ili o d m a ž e z d r a v l j u i d u g o m ž i v o t u ,
uzdizati od jedenja m e s a i mesnih proizvoda b a r e m iz
nastavit će jesti i snositi p o s l j e d i c e svoga p o s t u p k a .
želje da bi se izbjegle bolesti i tegobe, koje će se prije
84
ili
kasnije
pojaviti
zbog
nagomilavan)a
mokraćne
p u n o m p a r o m i i z l u č u j e v i š e a d r e n a l i n a u krv, z a v i s n o
kiseline u organizmu.
o stupnju srdžbe o d n o s n o straha.
Tvoj sočni mesni odrezak je otrovan
adrenalinom, bakterijama i raspadanjem
Navika je moćna, običaj može ubiti
Budući
da
su
ljudi
navikli
jesti
umrtvljenu
Svaka životinja je prestravljena kad je vode na
h r a n u i u s p r k o s t o m u žive, t e š k o je uvjeriti svijet da
klanje, kao što bi to bilo i svako ljudsko biće na
a t o m i u n a š o j h r a n i m o r a j u b i t i živi, o r g a n s k i a t o m i ,
njezinu
a k o ž e l i m o ili o č e k u j e m o i m a t i v i t a l n o t i j e l o ,
mjestu.
Nadbubrežne
žlijezde
proizvedu
bez
toliko adrenalina, da je m e s o životinje njime p o t p u n o
zaraza
n a t o p l j e n o , a tako ostaje i kad ga se j e d e . Nekoliko
kuhanoj i prerađenoj hrani sami po sebi uzrokuju
m i n u t a n a k o n klanja svaka se stanica u tijelu životinje
p r i j e v r e m e n u d e g e n e r a c i j u i p r o p a d a n j e tijela.
počinje raspadati.
Kad
ih
se
i
bolesti.
Beživotni,
anorganski
atomi
u
Nasuprot životu, koji je pokretan, magnetičan i
vodi
na
klanje,
životinje
nagonski
organičan,
smrt
je
nepokretna,
nemagnetična
i
znaju što ih čeka. B e z n a d n o su obuzete neopisivim
a n o r g a n i č n a . Život se stvara ž i v o t o m , a to vrijedi i za
s t r a h o m . Učinak toga je, da su im krv i mišići, p u n i
a t o m e u h r a n i . K a d su a t o m i u a m i n o k i s e l i n a m a živi,
adrenalinskog otrova, smjesta napadnuti bakterijama
organski atomi mogu
raspadanja.
u n i š t e n i u b i j a n j e m ž i v o t i n j e ili k u h a n j e m h r a n e , g u b e
Tko
bi
htio
jesti
mrtvu
stvar
punu
bakterija, što se svake s e k u n d e sve više raspada, a sve
su joj aminokiseline uništene kuhanjem?
o d m a h se razrijeđuje u milijardne do dvomilijardne
dijelove. To bi se m o g l o usporediti s kapljom crnila
Kad su
se životvorni čimbenici aminokiselina.
Životinje
Kap adrenalina što je žlijezde izluče u krvotok,
učinkovito djelovati.
grade
aminokiselinama
veće,
iz
snažnije
biljaka,
nego
i zdravije
što
to
tijelo
uspijeva
čovjeku jedući meso.
Ako
treba
još
dokaza
za
pobijanje
smiješnih
u k a p n u t o m u 20 m i l i j u n a litara v o d e . Ako ti je ta
tvrdnji u korist j e d e n j a m e s a , trebali b i s m o potražiti
usporedba
kojeg mesoždera kao tovarnu
nezamisliva,
zamisli
odnos
odstojanja
između dvije kilometarske o z n a k e na putu i o s a m
vidjeli
tisuća putovanja do m j e s e c a i natrag.
životinje
Sada
valjda
shvaćaš
snagu
adrenalinskog
da
biljožderi,
od
toga
nemaju
ni
počevši
životinju,
nema
ništa,
snage
ni
od
konja
jer
pa bismo
mesožderne
izdržljivosti.
i
volova
pa
Dočim
sve
do
otrova kad se o t m e kontroli. Isto tako kad se i mi
s l o n o v a , p o s j e d u j u i z v a n r e d n u s n a g u i izdržljivost,
n a l j u t i m o ili u p l a š i m o , n a d b u b r e ž n a ž l i j e z d a p r o r a d i
izgrađenu na prehrani sirovim biljem.
Nadalje,
limfa kupi štetni materijal
i
bakterije po
c i j e l o m tijelu, n e d p o š t a j u ć i im da u đ u u krvotok.
Deveto poglavlje
...ali katkada izgubi bitku
Kad
ČOVJEKOVA UMJETNA PIĆA
količina
otrova
i
štetnih
sastojaka
u
l i m f n o m sustavu prijeđe razinu podnosivosti, limfne
žlijezde se začepe. Krajnji ishod te začepljenosti m o ž e
biti t u m o r ,
rak,
elefantijazam,
Hodgkinova bolest,
l e u k e m i j a i d r u g e bolesti k o j i m a je z a č e p l j e n j e limfa
dodatni
Pogledajmo najprije prirodne „napitke"
Ljudsko
Kožni
tijelo
otvori,
sadrži
bubrezi
od
56%
do
70%
uzročnik.
Prema
tome
veoma
je
korisno
spriječiti ulazak toksičnih pića u tijelo.
vode.
i drugi odgovarajući organi
izlučuju iz tijela o k o 4 litre v o d e d n e v n o . Da bi se
sačuvala
potrebna,
zdrava
količina
vode,
taj
se
gubitak m o r a nadoknaditi.
Oko
četiri
litre
vode
su
sastavni
dio
krvi
i
cirkuliraju p o d t l a k o m što ga srce stvara p u m p a n j e m .
P o m o ć u toga tlaka krv prolazi k r o z sićušne kapilare i
natapa
prostor
između
stanica
i
tkiva,
kupajući
v o d o m svaku stanicu u organizmu. Ta krvna voda je
poznata
pod
imenom
limfa,
koja
kruži
po
tijelu
svojim vlastitim kanalima, p o z n a t i m a k a o limfne žile.
Umjetni sokovi su puni droge
Umjetni
zdravim
sokovi
ljudskim
i
napici
nisu
organizmom,
u
skladu
pogotovo
ne
sa
s
pretjerano debelim tijelom! Imaš li pojma od čega se
sve p r a v e t a u m j e t n a p i ć a ? Š e ć e r , i z n a d s v e g a „čisti
bijeli š e ć e r " k o j i je u stvari u m j e t n a d r o g a , a t a k o bi ga
t r e b a l o i zvati. U p r e r a d i š e ć e r a rabi se k o r o z i v n a
fosforna kiselina,
a ugljikov dioksid dodaje „šum"
proizvodu, tako kad ga piješ, dodaješ masu ugljičnog
dioksida
svome
ionako
kabastom
tijelu.
(Višak
u g l j i č n o g dioksida t a k o đ e r ubrzava rad srca, što je
p o s e b n o opasno za o s o b e sa srčanim tegobama.) I na
Priroda se brani...
B i l o k o j a p o p i j e n a t e k u ć i n a p r v o o d l a z i u krv.
Zatim
88
limfni
sustav p o k u p i m o g u ć e
o t r o v n e tvari.
koncu
se
dodaje
boja -
redovito
proizvedena
od
u g l j e n e s m o l e (pakline) - da u g o d i o č i m a i zavede
pamet.
89
Devet kemikalija i samo jedna kalorija
Mnogi
bijelim
„dijetaši"
kao
šećerom odluče
nesreću
„nešećereni"
nadomjestak
za
centraciji, p o s e b n o pri čitanju i pisanju, a i vladanje
pića
piti o n a „ b e z š e ć e r a " .
umjetni
sokovi
su
s
Na
jednako
opasni po tvoje zdravlje kao i šećereni, zapravo još
opasniji!
Pretpostavimo
da znaš
da
umjetna
pića
mogu
prouzrokovati raspadanje m o z g a , bi li ih pio?
Kad bi z n a o da d a n a s p r e k o milijun d j e c e trpi
povrede mozga uzrokovane umjetnim sokovima, bi li
svojoj djeci d o p u s t i o da ih piju?
Kad
bi
naljepnice
na
im je č u d n o i nekontrolirano.
Od slatkog malog anđela do malog zločestog
vraga
I m a m prijatelja čija nećakinja pati od te bolesti.
Kad
njezina
majka
i
učitelji
u
školi
brižljivo
nadgledaju što o n a jede, vodeći brigu da ne jede
koncentrirane
slatkiše
i
pogotovo
ne
hranu
s
u m j e t n i m d o d a c i m a i b o j e n j i m a , d j e v o j č i c a je pravi
a n đ e o , t a k o da je biti s n j o m pravi užitak. ( D j e c a s t i m
konzervama
i
bocama s
poteškoćama obično postanu
n o r m a l n a d v a d o tri
u m j e t n i m p i ć e m bile o z n a č e n e o p o m e n o m „Otrov!",
tjedna nakon što promijene ishranu.) S druge strane,
zar ih ti ne bi s m j e s t a p r e s t a o kupovati - zar ne bi
kad ovaj „mali slatki a n đ e l a k " p o n o v n o p o č m e jesti
upozorio svoju djecu na opasnost?
kao
prije,
što
se
obično
događa
tijekom
ljetnih
praznika kad je kontrola jako otežana, postane tako
bučna,
Što rječnik navodi pod pojmom „otrov"?
Hajde
da
zajedno
analiziramo
riječ
nestabilna
i
nemirna,
da
bude
upravo
n e m o g u ć a . Ne m o ž e sjesti ni trenutak da bi s n e k i m
„otrov".
porazgovorila i o p ć e n i t o se vlada k a o o p s j e d n u t a !
T u m a č e n j e u r j e č n i k u j e š i r o k o : „ B i l o k o j a tvar, k o j a
u n e s e n a u t i j e l o , m o ž e k e m i j s k i p r o i z v e s t i š t e t n i ili
s m r t n i u č i n a k . O n o š t o z a g a đ u j e ili u n i š t a v a z d r a v u
o k o l i n u . O n o što i m a p o g u b a n u t j e c a j , što kvari."
Gazirana pića, gazirane glave
N e v j e r o j a t n o j e ali istinito, d a j e 8 0 5 , s l o v i m a :
o s a m d e s e t p o s t o svih u m j e t n i h s o k o v a i j e l a š t o s e
Umjetne boje i ukusi stvaraju umjetnu djecu
Ne
pretjerujem
kad
kažem,
da
danas
milijuni
n u d e u veletrgovinama i r e s t o r a n i m a za „brzu h r a n u "
napravljeno
od
kemikalija,
uz
boja i okusa za bolju prodaju.
primjenu
umjetnih
K a k o je g l u p o piti
djece trpe ozbilje bolesti zbog konzumiranja napitaka
tekućinu k o j a je tako bljutava, da j o j trebaju b o j e i
i jela k o j a su u m j e t n o b o j a n a i z a č i n j e n a .
umjetni okus ne bi li postala privlačna.
Ta
djeca
poremećaje
90
što
koji
jedu
dovode
„normalnu"
do
hranu,
poteškoća
u
trpe
kon-
Stvarna
opasnost
od
tih
pića
je
mogućnost
kemijske reakcije, koja je u stanju uzrokovati ozbiljne
91
poremećaje
mozak
u
tijelu.
izložen
Najveća
je
djelovanju
opasnost
kemijskih
kad
je
sastojaka
gaziranih pića.
Odrasli
što
po
uredima
i
tvornicama sustavno
piju gazirana pića, t a k o đ e r su , iako u m a n j o j m j e r i
nego djeca,
podložni povredama mozga.
Oni dok
piju takva pića, i koji t r e n u t a k n a k o n toga, o s j e ć a j u
k a o u m j e t n i k o l o r a n t u izradi u m j e t n i h napitaka. Kao
s v a k a k e m i j s k i p r o i z v e d e n tvar, n a t r i j e v s u l f a t o m e t a
normalno,
uredno
djelovanje
endokrinih
žlijezda,
izbacujući tijelo iz ravnoteže.
Tamno zelena:
vanjem
Ova
kloroforma
boja
se
na b e n z o l i
dobiva
djelo­
aluminijev
klorid.
K l o r o f o r m ima slatkast o k u s , služi k a o a n e s t e t i k za
o s v j e ž e n j e , ali j e t o k r a t k a v i j e k a , j e r r e d o v i t o s l i j e d i
uspavljivanje. U z r o k u j e ž e s t o k ž e l u č a n i katar, t o jest
zamor, slaba koncentracija i često glavobolja.
u p a l u crijeva i želuca. U đ e li u organizam, d o v o d i do
potpune
Koji napitak želiš? Crveni, plavi ili zeleni?
Pogledajmo
samo
dio
dugačke
liste
boja
i
koloranata što se k a o sastojci s p o m i n j u na b o c a m a ,
konzervama
i
pakovanjima
umjetnih
„gaziranih"
sokova na trgovačkim policama:
Anilinske
anilinske
boje
boje:
Rijetko
izrijekom
ćeš
naći
spominju.
nafte.
začepljenje,
U
tijelu
je
rezultat
rafinerijama služi za
proizvodi
kožne
neuralgiju,
bolesti,
mučninu,
gubitak apetita i m n o g e druge smetnje.
Žuta (benzolska):
Ova
boja
se
sastoji
od
iz
da
se
ugljene smole, o d n o s n o pakline. Proizvodi te vrste
su
ostavljaju u tijelu v e o m a ozbiljne i teške p o s l j e d i c e .
najgore. Te b o j e djeluju negativno na organizam, iako
r e a k c i j a n i j e i s t o v j e t n a k o d svih o s o b a .
Crvena, smeđa, žuta i purpurna:
Benzol se
dobiva
pogonsko
služi
kao
Žuta (tartarzinska):
acetilena
na
Proizvodi se djelovanjem
diazometan,
pri
čemu
se
stvara
ta
otrovna kemikalija, koja se usprkos t o m u koristi za
b o j a n j e p i ć a i h r a n e . Riječ „otrovna" trebala bi ti biti
sve te b o j e
se izrađuju spojevima dušika i benzola.
gorivo, razrjeđivač za s m o l u i g u m u , te u proizvodnji
boja. J e d a n je od sastojaka u b o j e n j u napitaka. Kao
kemijski spojevi te b o j e su škodljive, jer napadaju
živčani sustav i l e đ n u m o ž d i n u .
Natrijev sulfat:
„razbijanje"
malaksalost,
U
Obično
v e o m a kisele i bilo bi d o b r o da upoznaš b a r e m o n e
ugljena,
Aluminijev klorid
klorom.
u g l j e n a p o l u č e n o g a b e n z o l a , pa se radi o derivatu
svrstane p o d „ u m j e t n e b o j e " . N e k e o d tih b o j a s u
destilacijom
nesvjestice.
grijanja aluminija
poziv na uzbunu.
Kad
god
vidiš
„umjetno
obojeno"
na
na­
ljepnici, sjeti se da n e m a pokazatelja o t o m e k o j e je
sredstvo
upotrijebljeno
za
davanje
boje
rečenom
p r o i z v o d u . M o ž e b i t i b i l o k o j a ili k o m b i n a c i j a o d v i š e
njih.
Natrijev sulfat s e m o ž e n a ć i u krvi
i m o k r a ć i . Služi u b o j a n j u i o b r a d i svile. T a k o đ e r služi
92
93
„Za jedan kemijski okus, molim!"
Kao
i
u
slučaju
uporabe
se d o d a j e gaziranoj vodi da bi se proizveo š u m pri
umjetnih
boja,
tako
ima bezbroj kemikalija koje se koriste u davanju piću
ili h r a n i o k u s a n e k e v o ć k e k o j u n a s t o j e o p o n a š a t i .
Takvi p r o i z v o d i n e m a j u v e z e s i m i t i r a n i m v o ć e m , z a t o
im
se
dodaje
konzumirati.
umjetni
U
okus
nastavku
da
slijedi
bi
se
samo
dio
sokova.
Postiže
se
grijući
šećer
do
Natrijev citrat:
spolnih organa.
„gust"
Propisuje se za izvjesne bolesti
Umjetnim sokovima daje poseban
limuna.
mogli
mali
umjetnih okusa što se koriste u proizvodnji umjetnih
Karamela:
otvaranju.
Biste li voljeli malo meksičkih štitastih ušiju
u vašem piću?
Kosini!:
preko
na
srcu,
pogoršane
štitaste
uši.
Ženke
se
kupe,
u
stvari
vrsta kaktusa se sadi na velikim p o v r š i n a m a za u z g o j
Uporaba karamele remeti rad
kaktusima
u
čini o k u s slatkastim.
smetnje
na
su
g l u k o z o m . O s i m š t o služi k a o c r v e n o - ž u t i k o l o r a n t ,
stvara
žive
boja
drugim dijelovima Srednje i J u ž n e Amerike. Posebna
što
što
(grimizna)
1 6 0 s t u p n j e v a , ili m i j e š a j u ć i a m o n i j a k s m e l a s o m ili
krvi,
uši
Ova
sasušene
Meksiku
ubijaju
i
visokom
može
t e m p e r a t u r o m , s u š e se i stupaju u prah. D a j u sjajnu
uzrokovati duševne i druge p o r e m e ć a j e , p o s e b n o u
g r i m i z n u b o j u . V e o m a s e r i j e t k o ili n i k a d s p o m i n j u
djece.
kao
prisutnošću
amonijaka.
Pretjerana
uporaba
biljne
uši,
ali
se
nalaze
u
gotovo
svakom
proizvodu „umjetno o b o j e n o m " .
Limunova kiselina:
U l i m u n u kiselina se nalazi u
živom, o r g a n s k o m obliku, te je k a o takva d o b r a za
kad
se
kemijskim
putem
sokovima,
povećava
da
limunova
bi
Južnoamerička
se
kiselina
koristila
negativnu
u
kiselost
pravi
umjetnim
organizma.
Ako bi se u pravljenju pića rabila o r g a n s k a limunova
živce
i
izoštrava
pozornost.
K o ka:
rezultira inhibicijom
rane
na
kemijska
desnima,
pa
kiselina
čak
i
može
čir
na
dvanaestercu.
Kalijev fosfat:
Veće
doze
uzrokuju
koji nadražuje
normalnih
Od
mozak, zato
seksualnih
poriva,
pojačava rad srca i razdražljivost živaca, n a k o n č e g a
slijedi d u š e v n o i t j e l e s n o u t o n u ć e . U p o č e t k u uklanja
Ovokiselinski
spoj
se
koristi
također u proizvodnji gnojiva. U umjetnim sokovima
94
oraha,
Uzgaja se po J u ž n o j Americi i Indiji.
nje se dobiva kokain,
uzrokovati
vrsta
druge tegobe.
veoma
Takva
afrička
besanicu, paralizu srčanog mišića, grčeve, ludilo i
kiselina, cijene bi bile nedostižne, d o č i m je kemijska
jeftina.
i
U u m j e r e n i m količinama stimulira mozak, nadražuje
stvaranje lužina u pićima.
Međutim,
Kola:
sadrži 2% k o f e i n a , t e o b r o m i n a i t a n i n a . Nalik je kavi.
o s j e ć a j gladi i žeđi, ali ih p o v e ć a v a n a k o n š t o n a d r a ž a j
ishlapi.
Daje
privremeni
osjećaj
veselosti
i
za-
dovoljstva.
Ovisnici
obično
izgledaju
zapušteni
i
umno poremećeni.
Čovjek sam protiv sebe
Dugo
vremena
me
je
mučilo
pitanje,
Deseto poglavlje
zašto
ljudi, za k o j e se pretpostavlja da su inteligentni, piju
u m j e t n e napitke. Radi li se o n e k a k v o j nastranosti
ljudskog
uma,
koja
ne
dopušta
osobi
da
bude
izuzetak do m j e r e da prestane ubacivati u se nešto što
PIVO I OSTALA ALKOHOLNA PIĆA
ć e m u p r i j e ili k a s n i j e p r o u z r o k o v a t i m u k e ? Ili m o ž d a
nisu svjesni da u vlastitim tijelima p r i p r e m a j u krajnju
propast?
Želiš
Pivo nedostojno kralja
prirodi
dati
šansu
da
ti
poboljša
tijelo,
Arheološka
otkrića
pokazuju
da
je
pivo
njezine
n a č i n j e n o od žitarica bilo p o z n a t o prije kojih šest
o p o m e n e s naljepnica u m j e t n e hrane i pića. Ako joj
tisuća godina. Pravljeno je v r e n j e m žitarica da bi se
pružimo
proizveo alkoholni učinak.
kako
iznutra
tako
izvana,
odgovarajuća
podložimo
njezinu
slijedit
sredstva
vodstvu,
i
ćeš
bezuvjetno
priroda
nas
se
neće
iznevjeriti. M o ž d a će u n a š e m tijelu za popravak naći
više
stvari
povjerenja
nego
što
zamišljamo,
ali
ako
imamo
u nju, p r i r o d a će sve dovesti u red, učinit
će sve za nas i održavat će n a š e tijelo zdravim i vitkim.
Zabilježeno
je,
da
su
pred
oko
pet
tisuća
g o d i n a , kojih 3 0 0 0 g o d i n a prije Krista, u Egiptu, od
žitarica uzgajanih u toj zemlji, pravljene četiri vrste
piva. U m j e s t o n o v a c faraoni su r a d n i c i m a k a o plaću
davali četiri k r u h a i dva vrča piva.
Nešto kasnije,
1 2 0 0 . g o d i n e prije Krista, f a r a o n
R a m s e s se hvalio, da je prinio svojim božanstvima
4 6 5 . 0 0 0 vrčeva piva.
Tijekom
stoljeća
žitarice
su
se
uzgajale
za
p r o i z v o d n j u piva v r e n j e m . Najviše su korišteni j e č a m ,
pšenica i zob.
Hmelj
se
p o č e o dodavati od prije
č e t r d e s e t ili p e d e s e t s t o l j e ć a .
96
Pivo je velik posao - ali tko
na njemu zarađuje?
Proizvodnja
premašuje
piva
pokojnika.
Sjedinjenim
Državama
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 litara (slovima:
milijardi litara!).
svojim
u
bez pogreške m o g a o t o č n o odrediti alkoholne navike
Britanci i
kulturnim
Nijemci
naslijeđem.
zemalja
Velika
Britanija,
najveću
stopu
bubrežnih
Od
nakon
dvanaest
smatraju
svih
pivo
razvijenih
Njemačke,
oboljenja.
Za vrućih dana nema ništa bolje od boce
prokisla ječma začinjena hmeljem!
ima
Sjedinjene
Države ih slijede u s t o p u .
Štetni
učinci
piva
su
podmukliji
od
drugih
alkoholnih pića. Vremenski razmak između ispijanja
čaše piva i n j e g o v a d j e l o v a n j a na tijelo z n a t a n je z b o g
triju prolaznih stanja:
Počinje
Pivo: privlačno ali smrtonosno
Pivo
posjeduje
posebnu
draž
skoro
svakome
tko ga redovito pije. Prosjek a l k o h o l a u pivu se k r e ć e
između
3
i
6
posto.
se
s
osjećajem
ugodnosti
i
ushita,
zamamljujući osjetila i nadražujući živčana središta.
Niskoalkoholno
pivo
nema
n e p o s r e d n o g učinka kao što je to slučaj s viskijem,
votkom, š a m p a n j c e m i sličnim pićima. Općenito se
Iako
niska,
stvaranje
količina
slijedećeg
alkohola
stanja:
je
pojačane
dvoljna
aktivnosti
za
i
n e m i r a ošita ispod g r u d n o g koša, u s a m o m središtu
organizma. Ta aktivnost je p o s e b n o opasna, jer n e m a
ničega da joj se suprotstavi.
U
drži d a j e z b o g niskog p o s t o t k a a l k o h o l a b e z o p a s n o .
trećoj
fazi
hmelj
iz
piva
stvara
nezdravu
To je v e o m a varljiva p r e t p o s t a v k a , j e r uživanje u pivu
reakciju u tijelu. H m e l j
dovodi do dalekosežnih degenerativnih posljedica.
karakterističnu gorčinu. Očito, v e o m a m a l o ljudi zna
Izrada
piva
zahtijeva v e o m a
tvrdu
vodu,
tako
za
štetne
utjecaje
daje pivu p o s e b a n o k u s i
hmelja
na
minerala n e g o što ih ima u o b i č n o j vodi. To se postiže
mineralima,
d o d a v a n j e m velikih količina sadre (gipsa). Sadra je
utjecaj alkohola, prikriven niskim postocima.
sulfat,
obično
korišten
za
žbukanje.
U
p i v o v a r a m a služi za p o v e ć a n j e kalcija u vodi. A svijet
pije pivo
i
neznajući
ili
nemisleći da pije tekuću
žbuku.
Pivo je v j e r o j a t n o najštetnija t e k u ć i n a po tijelo.
Pri a u t o p s i j a m a s a m istraživao b e z b r o j n e b u b r e g e i
98
Sa
i
drugim
ometaju krvotok, što uz to pogoršava
zdravstvenog
koristi u
kalcijem
Štetna
začepljenja,
kalcijev
prouzrokovana
zdravlje.
da proizvođači trebaju dodati i do tridest puta više
gledišta
hmelj
se
doduše
m e d i c i n i k a o sredstvo za s m i r e n j e
i kao
s t i m u l a n t , ali j e š t e t a n j e r u m r t v l j u j e ž i v c e . H m e l j
također
ima
prouzrokovati
holnom.
i
omamljujuća
delirium
Ostale
svojstva
tremens,
smetnje
i
identičan
uzrokovane
može
alko­
hmeljom
99
uključuju
histeriju,
nesanicu,
probavne
smetnje,
reumatizam i nadražaj m o k r a ć n o g mjehura.
Nakon
nabrajanja
svih
tih
skoro
pozante kao moždana šećerna bolest.
jezovitih
učinaka piva u o r g a n i z m u čini se suvišnim dodati, da
se od piva d e b l j a !
Mozak - prva postaja alkoholu!
Prosjek
postotka
alkohola
u
vinu
se
vrti
oko
15%. Žestoka pića sadrže katastrofalno visok postotak
alkohola, što uzrokuje p o t p u n o nenaravno vladanje
osobe pijanca.
Alkoholna
pošast
se
najviše
očituje
u
štetnim
u č i n c i m a n a l j u s k o m m o z g u . A l k o h o l j e j e d i n a tvar
sposobna
proći
kroz
želučanu
stijenku
izravno
u
krvotok. Krv ga p r e u z i m a i s m j e s t a n o s i u p o d r u č j e
mozga.
Mozak
je
središte
najvažnijih
podražaja i djelovanja u cijelom tijelu.
osjetnih
Zbog toga,
nakon što mu je alkoholno piće prošlo kroz grlo,
čovjekovo vladanje postaje p o t p u n o nepredvidivo.
M n o g e stanice u l j u d s k o m tijelu su sastavljene
o d e l e m e n a t a k o j i ili s e t o p e u a l k o h o l u , ili a l k o h o l n a
njih
štetno
djeluje.
Uzmimo
kao
p r i m j e r kristalni
šećer,
nalik glukozi, koji je prisutan u m o ž d a n o m
tkivu
i
poznat
kao
cerebroza.
Alkohol
vrlo
brzo
d j e l u j e n a t u tvar, k o j a j e u s k o p o v e z a n a s l e đ n o m
m o ž d i n o m , koja kroz primozak i mali m o z a k upravlja
o č i m a , u š i m a i r a v n o t e ž o m . (Već ti je j a s n o z a š t o su
zakrvavljene oči, ograničen sluh i teturajući h o d znak
da je
100
netko
pretjerao
u
piću.)
Kad
se
rastvori i pojavi u m o k r a ć i , to je z n a k ozbiljne bolesti
cerebroza
Na p o p i s u pića k o j a treba izbjegavati a l k o h o l n a
su na prvom mjestu.
ljudsku djecu. Priroda ga je od početka namijenila
teletu!
Djetetova p r e h r a n a je p r i r o d n a u k o l i k o se radi
o m a j č i n u mlijeku. To m l i j e k o sadrži v o d u , prirodni
Jedanaesto poglavlje
slador,
soli,
atome
aminokiseline,
elemenata
hormone,
potrebnih
za rast
vitamine,
maloga
i
tijela.
J e d a n o d najvažnijih sastojaka m l i j e k a j e tvar zvana
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
kazein,
koja
sadrži
veliki
broj
aminokiselina
za
gradnju
b j e l a n č e v i n s k i h m o l e k u l a , k l j u č n i h za rast
djetetova tijela.
Kravino mlijeko je p u n o grublje od majčinoga i
sadrži
Neke zablude u vezi s mlijekom
Opće je mišljenje
najsavršenija hrana.
da
je
kravlje
mlijeko
naša
T a p o l u i s t i n a zavarava više o d o t v o r e n e laži! O d
sve l j u d s k e h r a n e m l i j e k o najviše proizvodi sluz i
slinu, te je, p r e m a n a š e m iskustvu, od djetinjstva do
starosti
najpodmukliji
uzročnik
hunjavice,
gripe,
dišnih smetnji, astme, alergije na pelud, upale pluća,
30%
kazeina.
Kravino
mlijeko
je
teletovu težinu, d o č i m d j e t e t o v u tijelu za istu svrhu
t r e b a šest d o o s a m m j e s e c i . Kravlje m l i j e k o o b l i k u j e
teletovu
strukturu
za
očekivanu
životinje
od
do
devetsto
petsto
težinu
odrasle
kilograma. Ja još
n i s a m n a š a o m u š k a r c a ili ž e n u , č i j a ž e l j a b i b i l a i m a t i
s a m o 1 2 0 ili 1 5 0 k i l o g r a m a !
Međutim,
sušice i upale sinusa. Suvišno je dodati da mlijeko
ljudsko
deblja i djecu i odrasle.
više
predviđeno da za šest do o s a m tjedana udvostruči
Osim
velik dio kazeina
tijelo
rijetkih
ne
probavlja
slučajeva,
niti
kravlje
iz kravljeg mlijeka
korisno
tijelo
apsorbira.
kao
ljudska
hrana je beskorisno.
Potreba
Kravlje mlijeko je za telad!
za
kravljim
mlijekom
kao
obvezatnim
d i j e l o m l j u d s k e p r e h r a n e j e o b i č n i r e k l a m n i trik, b e z
od
temelja na činjenicama. Preporuka njegove uporabe
r o đ e n j a pa sve d o k im se kosti i drugi a n a t o m s k i
od strane bilo kojeg zdravstvenog stručnjaka ukazuje
dijelovi ne razviju d o v o l j n o za u z i m a n j e i p r o b a v u
na
hrane
zakona
Mlijeko
je
kojom
prirodna
se
dotična
hrana
mladunčadi,
životinjska
vrsta
hrani.
Kravlje m l i j e k o , dakle, nije nikada bilo p r e d v i đ e n o za
102
pomanjkanje
ishrane,
poznavanja
kao
i
osnovnih
manjak
psiholoških
shvaćanja
uzroka
p o v e ć a n e količine sluzi i sline u o r g a n i z m u .
103
U životinjskom carstvu n e m a ni j e d n o g slučaja
da
bi
mladunčetu
trebalo
mlijeko
nakon
što
je
Tvrdnja da sirovo mlijeko uzrokuje brucelozu i
druge bolesti k o j e bi pasterizacija spriječila je obična
o d b i j e n o od sise. Ispada da j e d i n o ljudsko b i ć e čini
g o l a laž.
takvu g l u p o s t , nevideći d a m l i j e k o u z r o k u j e m n o g e
kolere, kao ni sušice ni bruceloze.
od njegovih tegoba.
koji
ubijaju
klice tifusa,
Da bi se te p a t o g e n e klice uništile, mlijeko bi se
P r i r o d a j e m l i j e k u svih ž i v o t i n j s k i h vrsta d o d a l a
sastojke
Pasterizacijom se ne
najbolje
odgovaraju
rastu
njihove
mladunčadi.
tebalo
grijati
Reklame
većina
Pasterizacija m l i j e k a se
proširila s
ekspanzijom
i
ljudi
uvjerenju
Pasterizacija - prijevara
do
temperature
između
70
i
100
stupnjeva!
neznanje
troši
da
se
doveli
pasterizirano
radi
o
su
do
kravlje
savršenoj
hrani
toga,
da
mlijeko
u
za
svako
ljudsko biće, od kolijevke pa do groba.
mliječne industrije. N e m o g u ć e je rukovati o g r o m n i m
k o l i č i n a m a m l i j e k a i m l i j e č n i h p r o i z v o d a i prevoziti ih
na velika odstojanja od mjesta izrade do prodajnih
centara,
a da se pritom d o b a r dio ne pokvari. To
kvarenje, naravno, u z r o k u j e n o v č a n e gubitke. Pitanje
v r i j e d n o s t i h r a n e - živih, o r g a n s k i h a t o m a u h r a n i p o d r e đ e n o je zaradi, pa su stvoreni zakoni za zaštitu
te
zarade,
bez
obzira
na
gubitak
prehrambene
nesreću
politička
mašinerija
podmazuje
plaćeničkim
pobudama,
poštenjem.
Kad
po
posvetila
uništavanju
bi
bilo
podrobnija
životnih
još
a
poštenju,
pozornost
elemenata
ili
uvijek se
ne
etičkim
onda
bi se
pasterizaciji
atoma
u
i
o d g o j n e s t a n d a r d e , koji s u izvan d o m e t a d a n a š n j i h
političara.
će
i aminokiseline
je njegova probava p o t p u n o drugačija. Iako donekle
stvara slinu, ipak je u biti prilično d o b r a m a s n o ć a .
razboritim
količinama.
Posebno
je
ukusno
i u
s
bananama zaslađenima m e d o m , od čega nema boljeg
doručka. Mi ga također rabimo za razne recepte za
salatu, što ćeš naći na kraju ove knjige.
Sir - to je prava stvar!
S p o m i n j e m o v d j e sir, j e r i a k o n i j e p i ć e , i p a k s e
dovoljno
reći,
da
pasterizacija
nije
nikakva o b r a n a zdravlja p o j e d i n a c a ih zajednice, već
da jedino sprečava da se mlijeko ne ukisne.
104
i sadrži sve p r o t e i n e
p o t r e b n e kravljem organizmu, vrhnje je masnoća, pa
našoj
hrani. No, to bi prepostavljalo visoke i inteligentne
Bit
D o k je mlijeko concentrirana hrana jer potječe
od životinje
V r h n j e t r e b a jesti sirovo, ne pasterizirano,
vrijednosti hrane.
Na
Vrhnje - odličan nadomjestak mlijeku
pravi od kravljeg mlijeka, pa m n o g i „dijetaši" ž e l e
znati, m o ž e li sir biti d i o n j e i h o v e d i j e t e , b u d u ć i da je
hranjiv i ukusan.
105
Š t o je sir m a s n i j i , to više u tijelu stvara uvjete za
kiseline, k a o što je l u č e n j e sluzi. Bijeli m e k a n i sir ( p o
m o g u ć n o s t i d o m a ć i ) v j e r o j a t n o stvara n a j m a n j e sluzi,
dočim
švicarski
sir,
onaj
okrugli,
skoro
metar
u
p r o m j e r u i do 25 cm d e b e o , p u n velikih rupa - to je
Ako voliš piti vruć čaj od trava, n e m o j ih kuhati
već ih n a m o č i u vodi topline do 50 stupnjeva, tako ćeš
ih n a j b o l j e iskoristiti. Isto t a k o se m o ž e š uvjeriti da su
hladni
n a j b o l j i sirarski p r o i z v o d za svaki jelovnik.
sirutka
(mlaćenica)
ih
u
velikom
osvježavajući u
izboru
m e đ u č a j e v i m a o d trava.
nema
nikakve
među
vrućim
sokovima
a
od
proučiti
bi bilo p o s e b n o k o r i s n o l j u d s k o m tijelu.
onomu
B i l o mi je s m i j e š n o čuti i vidjeti d o k a z e u prilog
na j e d n o m zdravstvenom predavanju
prije
Razumije se da je i voda
izvrsno piće, a k o je destilirana.
nutritivne vrijednosti. Ja u njoj nisam otkrio ništa što
sirutke
sasvim
nekuhana i neprerađena svježeg voća i povrća kao i
U napasti sjeti se gospođe Sirutke!
piće
čajevi
Najbolji napitci su o n i koji su puni enzima,
ima
Kao
travni
danima.
ozbiljno
što
svatko
pije.
Kako
tko
bi
Pitanje v o d e treba
se
ovdje
ozbiljno
oduzelo
brine
o
previše
p r o s t o r a raspravljati o vodi, u p u ć u j e m te na m o j u
knjigu ,Voda i vaše zdravlje."
n e k o l i k o g o d i n a . G o s p o đ a u pitanju bila je sve prije
n e g o sramežljiva hvaleći se svime što je postigla pijući
sirutku
triput
dnevno.
Pretpostavljam
da
sve
te
g o d i n e o t k a k o veli d a j e p i j e , n i j e o b r a t i l a p o z o r n o s t
na to da je do alarmantne količine nagomilala po
tijelu m l o h a v e , m a s n e n a b o r e . Figura joj je nalikovala
vreći brašna vezanoj po sredini, a nos joj neprestano
zahtijevao zahvate povelikog rupca. To je o n o na što
mislimo k a d tvrdimo da mliječni proizvodi stvaraju
sluz.
Dopusti prirodi da te riješi nedoumice!
Zaključak je,
svu o n u h r a n u , z a k o j u s m o mislili d a j e s a d r ž a n a u
mlijeku.
će
nas
obskrbiti
najhranjivijim
koja obiluju svim p o t r e b n i m m i n e r a l n i m i kemijskim
elementima,
vitaminima,
hormonima
i
amino­
kiselinama.
Travarsko umijeće oživljeno!
Tisuće
vrsta
trava
stoje
čovjeku
njihovih čajnih i ljekovitih svojstava.
obilje
neprocjenjiva.
trava
na
tržištu.
su
sokovi napravljeni kako
treba,
ako
su
svježi i od kvalitetnog p o v r ć a , iz njih se d o b i v a o b i l j e
na
ras­
p o l a g a n j u . I z n o v a s e b u d i z a n i m a n j e z a trave z b o g
106
Priroda
najosvježavajućim p i ć i m a svježa, sirova voća i povrća,
Ako
veliko
da se m o ž e m o obratiti prirodi za
Ishod toga je
Vrijednost
im
je
bjelančevina, ugljičnih hidrata i prirodnog sladora. K
t o m u je svježe v o ć e i p o v r ć e b o g a t o kalcijem i svim
ostalim mineralima p o t r e b n i m a za d o b r o zdravlje.
Među
najbogatije
kalcijem
spadaju
mrkva,
repa,
špinat i datulje.
107
Ako
je
to
prvi
put
da
čitaš
priroda namjenjuje za hranu,
o
onomu
što
ti
zapitat ćeš se zašto
ostali svijet, a i ti s a m , ne j e d e na takav n a č i n .
Naučio
sam prije
dosta g o d i n a da svatko
nije
s p r e m a n za prirodnu dijetu. Ljudske navike su jače
Dvanaesto poglavlje
od d o b r o g zdravog smisla što se nalazi u prirodnim
z a k o n i m a . Ljudi biraju h r a n u i užitke u skladu sa
svojom
sviješću.
Oni
čiju
savjest
oblikuje
nagon
BJELANČEVINE
mnoštva, proglasit će tu dijetu l u d o m . Na sve što je
izvan u o b i č a j e n o g a i što im je t e š k o razumjeti, o n i
udaraju
žig
idiotskoga
-
usprkos
svim
protivnim
dokazima.
Kad
se
netko
uzdigne
n a višu
razinu
svijesti,
bilo s l u č a j e m bilo p r o v i d n o š ć u , shvati da mu treba
hrana
puno
životnija
od
mrtvog,
kuhanog
i
p r e r a đ e n o g jela što ga n a m e ć u ljudski običaji.
Dopusti
mi
u
ovom
trenutku,
da
te
u
tvom
stremljenju za boljim zdravljem i p r i r o d n o m težinom
ohrabrim tvrdnjom da si na p r a v o m putu. A što se tiče
p i t a n j a „ Š t o ć u ? " i „Kako ć u ? " u vezi s p r a v l j e n j e m tih
svježih
s o k o v a od v o ć a i p o v r ć a u tvojoj
vlastitoj
kuhinji i g o t o v l j e n j a s o č n i h n e k u h a n i h jela za t e b e i
cijelu
tvoju
obitelj,
jamčim
ti
da
ću
ti
na
ovim
s t r a n i c a m a pružiti svu m o g u ć u p o m o ć .
Imajući
ovome
na
pameti
poglavlju htio
sve
što
sam
bih dodati još
„Najprije promisli, pa o n d a p o p i j ! "
razložio
u
samo jedno:
Najprije malo o vegetarijancima
Kad
osobe
koje
ne
poznaju
moj
način
p r e h r a n e doznaju da ja ne j e d e m nikakva m e s a ni ribe
ni
peradi,
redovito
me
pitaju:
,,A o d a k l e
dobivaš
bjelančevine?"
Mislim
kadgod
se
da
je
ovo
raspravlja
jedno
o
od
najčešćih
vegetarijanizmu.
pitanja
Pokazuje
rasprostranjenost neupućenosti o obnovi stanica i
tkiva u
tijelu. I s t o t a k o d o k a z u j e , da svijet n e m a
p o j m a o o n o m e što s m o već raspravljah, n a i m e o
posljedicama
probave
koncentriranih
bjelančevina
na zdravlje i d u ž i n u života tijela.
Veoma često se
kaže da vegetarijanci nisu baš
u z o r d o b r a zdravlja i vitalnosti. I z n e n a đ u j e li š t o se i
ja slažem s time? Ako te ne iznenađuje, znači da
shvaćaš zašto je prirodna dijeta jedinstvena!
Vegetarijanci
čija
tijela
pokazuju
nizak stupanj
zdravlja i životnosti su o n i što izbrisali su s a m o m e s o
iz svoga jelovnika. O n i j e d u velike količine k u h a n e
108
109
škrobne hrane. Ne odriču se šećera i obično uvijek
jedu kuhano povrće!
Ne piju
dovoljo,
ili n i k a k o ,
svježih s o k o v a od v o ć a i povrća. S t a k v o m d i j e t o m je
n e m o g u ć e imati zdravo tijelo,
a o v i t k o m da i ne
govorimo.
Bjelančevina ima u izobilju
Odakle
dobivam
Kombinacija
špinata,
U
danim
okolnostima
vegetarijance
zasebnom
nije
smatrati
osim
ako
je
klasifikacija t o č n o o d r e đ e n a . Strogi vegetarijanci j e d u
sirovu hranu, piju obilno svježe sokove od povrća i
voća,
izbjegavaju k u h a n j e žitarica i druge h r a n e i
izbjegavaju
svako m e s o .
bjelan­
od
mrkve,
kao
izvora
celera,
„kalijev
sok"
bjelančevina.
Od
peršuna
je
jedan
svih
i
od
sokova
biljnog porijekla ta kombinacija sokova se najlakše
ispravno
vrstom,
sokova
označena
najbogatijih
Definicija pravog vegetarijanca
bjelančevine? Najbolje
čevine se nalaze u svježim s o k o v i m a od sirova povrća.
Svi s u o n i b e z i z u z e t a k a
probavlja i asimilira.
Sokovi od bruseljki,
kelja,
maslačka,
kelerabe,
z e l e n e salate, peršina, špinata, r e p e i j o š n e k i h vrsta
z e l e n i i m a j u svaki u s e b i visoki sadržaj b j e l a n č e v i n a .
Te
sokove
mrkvina
treba
soka.
uvijek
Ako
ti
piti
koje
pomiješane
od
ovog
s
malo
povrća
nije
i z n i m n e o s o b e , zdrava i skladna tijela, uvijek d o b r o
p o z n a t o , m o ž e biti d a g a nisi z a m i j e t i o n a tržnici.
r a s p o l o ž e n i i vitalni, p o s e b n o a k o su od djetinjstva
Većinu
naučili izbjegavati s p o m e n u t a jela. To ni u kojoj m j e r i
miješane sokove na kraju ove knjige skinut će s njih
nije
veo tajnosti.
neko
prirodna
fanatično
mišljenje,
činjenica,
koju
je
već
čista,
iskustvo
savršeno
neupitno
potvrdilo.
od
njih
nije
teško
nabaviti,
a
recepti
za
B j e l a n č e v i n e su glavni s a s t o j c i s t a n i c a i tkviva u
tijelu,
a
građene
su
od
dvadeset
i
tri
vrste
aminokiselina. Nijedna bjelančevina ni aminokiselina
ne
Ne jedi „umjetno" meso!
Riječ
upozorenja
nadomjestak
pojede,
od
soje.
nadražuje
se
onima
Kad
mogu
kao
takve
ući
u
jetra,
već
trebaju
biti
probavom razgrađene na atome i molekule od kojih
se
lučenje
što
sojin
sokova
mesni
se sastoje. Tada jetra od tih a t o m a i m o l e k u l a grade
nadomjestak
vrste aminokiselina i bjelančevina koje su p o t r e b n e
jedu
za
probavu
za o b n o v u tijela.
koncentriranih bjelančevina, jer okus mesa budi u
mozgu
osjećaj
koncentrirane
užitka.
A
kako
bjelančevine,
u
stvari
izlučeni
nema
sokovi
„napadaju" nadomjestak, koji se o b i č n o sastoji od
kuhana zrnja, soje i škroba. Ishod je neprobavljivost
hrane koja vodi k zatrovanju.
110
Bjelančevine se pojavljuju gdje ih se
najmanje očekuje
P o s t o j e tri izvorišta iz k o j i h j e t r a c r p e g r a đ u za
obnovu potrebnih aminokiselina i bjelančevina:
111
1. Iz
bjelančevina
sjemenju,
u
povrću,
voću,
orasima
te u s o k o v i m a od svježeg,
i
sirovog
aminokiseline vežu se po uzorcima karakterističnima
za svaku vrstu m e s n i h bjelančevina.
povrća i voća.
2. Iz
Ako vas zanimaju
koncentriranih
životinja,
riba
i
bjelančevina
ptica,
te
iz
u
mesu
koncentrata
u
dodacima za hranu.
bez
kojih
T r e ć i izvor, zrak, o p ć e n i t o s e n e s m a t r a n u ž n i m
Zrak što ga
udišemo
sadrži
7 9 % d u š i k a i 2 1 % kisika. D u š i k j e b i t n i s a s t o j a k svih
aminokiselina i bjelančevina.
D u š i k iz u d a h n u t o g z r a k a u p l u ć i m a prelazi u krv
k o j a ga p r e n o s i u jetra. U j e t r i m a se pretvara u a t o s k e
sastojke za rekonstrukciju aminokiselina od kojih se
grade bjelančevinske stanice.
Tako je priroda
zadovoljenje
predvidjela jedinstven
potreba
tijela.
ne
može,
naći
ćete
njihov
održavaju
vaše
zdravlje".
U
ovoj
knjizi
j e d n o s t a v n o n e m a p r o s t o r a z a t u i n f o r m a c i j u , ali a k o
nabaviš
bjelančevina.
tijelo
k o m p l e t a n p o p i s u m o j o j knjizi „ S v a k o d n e v n o svježe
salate
3. Iz zraka koji u d i š e m o !
izvorom
vaše
d v a d e s e t i tri a m i n o k i s e l i n e
Nudi
izvor za
nam
sve
te
e l e m e n t e iz zraka što nas okružuje. A za dobivanje tog
z r a k a d o v o l j n o j e izići v a n i p r o š e t a t i n a s v j e ž e m i
č i s t o m z r a k u . Vratit ć e m o se o s v j e ž e n i u duši i tijelu.
spomenutu
knjigu,
vidjet
ćeš
da
korisno
tumači što svaka aminokiselina čini u tijelu, te o d a k l e
se svaka od njih dobiva.
Ovdje
dajem
samo
jedan
primjerak
s
moga
p o p i s a a m i n o k i s e l i n a , koji će ti m o ž d a biti koristan.
1.
Alaninska aminokiselina:
sastoji
se
od
4 0 % ugljika, 8% vodika, 3 6 % kisika i 1 6 % dušika.
Alaninova
atomska
težina
je
oko
89-
Dio
je
k a l c i j e v e p a n t o t e n i č n e k i s e l i n e (iz r e d a v i t a m i n a ) o d
k o j e zavisi z d r a v o s t a n j e k o ž e ,
kose.
Također
održava
naročito tjemena i
ravnotežu
djelovanja
nad­
b u b r e ž n i h žlijezda.
Slijedeće
sirove
vrste
hrane
sadrže
alanin:
l u c e r n a , sirovi n e s o l j e n i b a d e m i , a v o k a d o , m a s l i n e ,
vrhnje, mrkva, celer, maslačak, salata, krastavci, r e p a ,
zelena
Kratki tečaj kemije
Većina ljudi,
A m i n o k i s e l i n e su spojevi ugljika, vodika, kisika
i dušika,
u
različitim k o m b i n a c i j a m a i o d r e đ e n i m
proporcijama.
Pučki
paprika,
špinat,
jabuke,
kajsije,
grožđe,
naranče, jagode, rajčice.
se
kad
vide
nesvjesni h r a n e k o j u j e d u , zadive
kako
se
prirodni
zakoni
ponude
i
potražnje ostvaruju u voću i povrću!
rečeno,
aminokiseline
se
mogu
uspo­
Koliko
bjelančevina
trebamo
dnevno?
Odrasla
rediti s r a z n o l i k i m vrstama ruža. K a o š t o b o j e , latice i
o s o b a n e t r e b a isti o m j e r s a s v o j o m t e ž i n o m k a o š t o
uzorci o d r e đ u j u tip i vrstu ruže, t a k o i te g r u p e a t o m a
to treba dijete. D j e t e t u u prvoj i d r u g o j g o d i n i života
određuju
treba
112
tip
i
vrstu
aminokiseline.
A
onda
daleko
više
bjelančevina.
Uporaba
bjelan113
čevinskih blokova k o d djeteta je pro- porcionalno
veća,
jer
se
tijelo
razvija
i
raste.
Potrebe
za
bjelančevinama k o d odrasle o s o b e su uravnotežene i
ograničavaju
se
prvenstveno
na
održavanje
i
zamjenu.
J e d e n j e m e s a je
navika što
prelazi
s
naraštaja
na naraštaj tisućama godina. Kao takvo n e m a uporišta
u stvarnoj potrebi.
Č o v j e k o v apetit za životinjskim
m e s o m je naslijeđeni običaj i čovjek ga jede ni ne
p o k u š a v a j u ć i p r o m i s l i t i j e l i r a z b o r i t o ili n i j e , a m o ž e
g a stići k a z n a z b o g t o g a što čini.
Meso nam nanosi nepotrebnu štetu
T i j e k o m m o j i h istraživanja otkrio sam, isto kao
i m n o g i drugi istraživači, da j e d e n j e m e s a p o v e ć a v a
kiselost u tijelu. Kad probava razgradi m e s o u njegove
izvorne
aminokiseline,
mokraćne
izbaciti,
kiseline.
stvara
Kad bi je
se
velika
količina
tijelo moglo smjesta
n e b i b i l o v e ć i h š t e t a . Ali t i j e l o n e m o ž e
smjesta eliminirati m o k r a ć n u kiselinu, pa je mišići
upiju u o g r o m n i m količinama!
S
vremenom
mokraćne
vrhove.
kiseline
Ne
treba
mišići
koji
ni
postanu
imaju
reći
puni
poput
da
kristala
igala
slijede
oštre
bolovi
i
n e l a g o d n o s t i . Kristali m o k r a ć n e k i s e l i n e u m i š i ć i m a
uzrokuju
reumatizam,
upalu
živaca,
išijas,
upalu
Ako zbog ničeg drugog o n d a bismo se
trebali
bubrega i razne bubrežne bolesti.
odreći jedenja m e s a i mesnih proizvoda barem da
i z b j e g n e m o b o l o v e i o b o l j e n j a , k o j a s e p r i j e ili k a s n i j e
javljaju
kao
posljedica
nagomilavanja
mokraćne
kiseline u organizmu.
Jesti
meso
je
dakle
stvar
osobnog
izbora,
p r o h t j e v a i p r o s u d b e . U ni u k o j e m slučaju n e m a veze
s p o t r e b o m tijela za b j e l a n č e v i n a m a .
114
115
tekućinu. A što je još važnije,
h r a n e u z m e tri d o p e t s a t i ,
dok probava krute
sokovi se probave za
n e k o l i k o minuta i m a l o zatim tijelo ih asimilira.
Ah
Trinaesto poglavlje
nemoj
žuriti
sa
zaključkom
da
trebamo
živjeti s a m o o d s o k o v a , b e z u z i m a n j a k r u t e h r a n e .
T r e b a m o jesti dovoljno krute hrane u obliku povrća,
voća,
oraha,
sjemena i
isklijanih
izbojaka.
Gruba
vlakna te krute hrane, govoreći u u s p o r e d b a m a , služe
SOKOVI I APARATI ZA SOKOVE
kao svojevrsna metla, tako da d e b e l o crijevo koristi tu
vlaknastu tvar za izbacivanje i z m e t a iz tijela.
S
Ključ otkrivanja tajni prirode
Moja
dugotrajna
druge
strane,
režim
isključivo na sirovoj hrani,
raznovrsnosti
istraživanja
svježih
ishrane
temeljen
bez dovoljne količine i
sirovih
sokova,
također
je
zdravstvenog
n e d o s t a t a n . Razlog t o m u leži u činjenici, da p r o b a v n i
umijeća dovela su m e , i to prije m n o g o godina, do
organi iznenađujuće velik postotak hranjivih a t o m a
otkrića načina na koji se postiže o n o zdravlje, za k o j e
krute hrane koriste kao gorivo. Atomi sirovog voća i
s a m z n a o da je tijelo bilo u stanju postići,
jednostavnog,
laganog
održavanje odgovarajuće
otkrića
su
bili
moji
prirodnog
težine tijela.
pokusi
sa
kao i
načina
za
Ključ ovoga
svježim
mrkvinim
povrća
donekle
prihranjuju
tijelo,
ali
najvećim
dijelom služe kao gorivo, pa s a m o mali postotak se
koristi za p o m l a đ i v a n j e s t a n i c a i tkiva.
s o k o m , čija me je s p o s o b n o s t liječenja i obnavljanja
tijela p o t a k l a n a istraživanje t j e l e s n e p r o b a v e svih
sokova od voća i povrća.
Kad
jedemo
krutu
Voćni
hranu,
probavni
sustav
m o r a je pretvoriti u tekućinu.To je n e o p h o d n o da bi
se vlakna h r a n e razgradila na a t o m e i m o l e k u l e , koji
onda m o g u proći kroz crijevne stijenke u krvotok i
biti p r e b a č e n i u jetra.
Tijekom
tih
Jabuka na dan, goni nečist van
proučavanja
ustanovio
sam,
da
sokovi
su
tjelesni
čistači.
Dovoljna
raznovrsnost voća opskrbit će tijelo svim p o t r e b n i m
ugljikohidratima i sladorom.
Mrkva na dan ne da bolesti u stan
S o k o v i iz p o v r ć a su graditelji i obnovitelji tijela.
svježi, sirovi sokovi u š t e d u j u tijelu m n o g o e n e r g i j e ,
Sadrže sve a m i n o k i s e l i n e , m i n e r a l e , soli, e n z i m e i
koja je inače p o t r e b n a za pretvaranje krute hrane u
vitamine
116
potrebne
ljudskom
organizmu,
pod
u v j e t o m da su sirovi, svježi i b e z k o n z e r v a n s a , te da su
dotjeran do te m j e r e , da d o b r o radi i b i d e učinkovit s
ispravno iscijeđeni iz povrća.
m a l o Ui nimalo t e h n i č k o g nadzora. Drugi uvjet je b i o ,
da se aparat, izrađen od najkvalitenijeg materijala i na
najstručniji
Ostvareni san: aparat za sokove
Kako
sam
prije
spomenuo,
sam
prve
bilo č i m e što bi je m o g l o pretvoriti u kašu, k o j u bih
p o t o m cijedio kroz krpu i tako dobivao sok. N a k o n
otkrivanja čudesnih učinaka toga tako jednostavno
kušao s a m i drugim sredstvima
usitnjavati mrkvu, ne bih li d o b i o veću količinu soka s
manje napora i vremena.
Konačno
sam
pronašao
način,
kako
pretvoriti
takoreći o d j e d n o m mrkvu u finu kašu, nalik k u h a n o j
j a b u c i , raskolivši vlaknaste čestice po m j e s t u g d j e su
spojene,
oslobađajući
tako
atome
i
molekule.
Dobivenu kašu bih gnječio u hidrauličnoj preši i tako
dobivao cjelovit iscjedak - sok n e n a d m a š n e kakvoće!
Zahvaljujući
Božjoj
pomoći
i
mojem
zani­
manju i spretnosti u pronalaženju novih mehaničkih
r j e š e n j a k o n a č n o s a m ostvario svoj cilj - k o m p l e t a n i
učinkovit ekstraktor sokova.
moje
napravili
ime,
na
što
kompromis
ja
tako
nisam
da
pristao,
su
nazvali
pa
smo
aparat
Norwalk J u i c e r (aparat za pravljenje soka ,,Norwalk"),
naime,
umetnuli su u
naziv p o č e t n a slova m o j e g a
i m e n a i p r e z i m e n a ( N O R m a n WALKer).
Tvornica je dobila pravo na ime i proizvodnju
tog aparata, p o d uvjetom da b u d e trajan i tehnički
118
po
najnižoj
mogućoj
Nakon izuma Norwalkova mlina i hidrauličnog
tijeska
mnogi
aparati
centrifugalnog tipa, pa na tržištu i m a d o s t a
za
sokove,
napravljeni
su
veoma
zadovoljavajućih modela. T i m centrifugalnim apara­
t i m a k o r i s t i s e m n o g o svijeta. T r e b a s v a k o d n e v n o piti
sokove, bez obzira na način na koji su iscijeđeni. Bilo
koji svježi s o k j e b o l j i n e g o nikakav.
Sok
iscijeđen
centrifugalnim
postupkom
treba
konzumirati što prije, jer i kad je cijeđenje soka iz
vlaknastog
tkiva
voća
ili
povrća
učinjeno
na
najpotpuniji ljudski i mehanički mogući način, zbog
oksidacije i vrućina od trenja sok će se ubrzo početi
kvariti.
Promisli pa onda pij
Izgleda
sjetiti,
T v o r n i č a r i s u h t j e l i o v j e k o v j e č i t i taj i z u m d a j u ć i
mu
prodaje
cijeni.
ja
m r k v i n e s o k o v e p r a v i o r i b a n j e m ili s t r u g a n j e m m r k v e
napravljena soka,
način,
da
nepotrebno,
svi
konzervirani,
životna
sokovi
prerađivani
počela
su
ali
te
moraju
ili
uništena
ipak
biti
želim
sirovi.
pasterizirani,
i
životna
pod­
Ako
su
njihova
vrijednost
u g a š e n a . D o č i m k o r i š t e n j e m sirova, svježeg v o ć a i
povrća tijelo
se
opskrbljuje
potrebnim atomima
i
m o l e k u l a m a . Povrh toga pijući o v o povrće i v o ć e u
njihovu
prirodnu
izvornom
vodu
sa
stanju
svim
piješ
takođe
najzdraviju
mogućim organskim
spo­
jevima, mineralima i vitaminima.
119
Kako se postaje ljubitelj sokova? Kušanjem!
Ustanovio
sam
da
je
korisno
dnevno
popiti
n e k o l i k o litara svježeg, sirova s o k a , a k o je ispravno
n a p r a v l j e n , ali t r e b a u z i m a t i b a r e m p o l a l i t r e d n e v n o ,
da bi se zamijetio rezultat. Bilo k o j a n e l a g o d n o s t pri
pijenju redovito nastaje z b o g n e r e d a u tijelu, koji
priroda nestrpljivo nastoji očistiti, pa čim je n e r e d
jer bi se ta p r o m j e n a na koži pojavila i kad bi se iz soka
filtriranjem uklonila sva p i g m e n t a c i j a .
Umjesto
brige
o
mogućoj
požutjelosti
kože,
k o j a će i o n a k o iščeznuti, t r e b a m o biti zahvalni što je
propadanje
jetara
zaustavljeno
ili
spriječeno
primjenom prirodnog načina čišćenja.
u k l o n j e n , povećava se snaga i živahnost.
Koliko bi točno
trebalo
svakog d a n a piti s o k a
ovisi o s t a n j u s v a k o g p o j e d i n c a . S i r o v a m r k v i n a s o k a
se m o ž e piti n e o g r a n i č e n o u razboritim k o l i č i n a m a o d p o l a litre d o četiri litre n a dan.
Učinak mu je
p o m o ć cijelom organizmu da se normalizira, a kad se
radi o n e k o m e tko počinje p r o g r a m gubljenja težine,
taj k o r a k j e n e o p h o d a n .
su
U m o j o j knjizi „Sokovi svježi od v o ć a i p o v r ć a "
govorio
sam
o
raznim vrstama sokova i
uključio p o p i s bolesti i s o k o v e koji su korisni u tim
crijevne
i
jetrene
bolesti
Na primjer:
uzro­
kovane p o m a n j k a n j e m nekih elemenata koji se m o g u
naći u ispravno napravljenom mrkvinu soku. Kad se
pijenjem mrkvina soka dobiju ti elementi, može doći
Debljina:
Previše
masnog
kombinacija
hrane
tkiva
i
Sokovi:
1.
mrkve ( p o želji)
2.
mrkva
300 g
špinat
170 g
mrkva
300 g
jetra
oslobađaju
tih
toksina
u
tolikim količinama, da crijeva i m o k r a ć n i kanal ne
m o g u izlučiti sve viškove, p a j e p o t p u n o n a r a v n o d a
ih limfne žlijezde prihvate i izluče kroz k o ž n e p o r e . Ta
izlučina je n a r a n č a s t o žućkasta, p o m a l o nalik na b o j u
od s u n č a n j a , zato i m i j e n j a b o j u kože. Ne radi se o
neodgovarajućih
konzumiranja
do značajnog očišćenja jetara i otapanja materijala
se
zbog
pretjeranih
količina škroba i šećera...
k o j i je izazivao z a č e p l j e n j e u n j i m a .
Katkada
njihovim
ljekovitim i p o m l a đ u j u ć i m osobinama. Također sam
okolnostima.
Mrkva: prirodni način kućnog čišćenja
Katkada
Pomoć na tvom putu k izvanrednom zdravlju
i trajnom gubitku suvišne težine
3.
cikla
80 g
krastavac
80 g
m r k v i n u s o k u niti d a b i s e k a r o t i n p o k a z a o n a koži,
120
121
N a s t o j a o s a m uvrstiti u s p o m e n u t u knjigu š t o više
podataka
o
zdravstvenim
odlikama raznog voća
i
s v o j e m u r e d u . Isto t a k o da i z g l a d n j u j e staničje i tkiva
svoga
tijela
jedući
kuhanu
hranu
po
običnim
povrća u o d n o s u na o d r e đ e n e bolesti, kao i načine
r e s t o r a n i m a . Da još b u d e g o r e , i m a o je nizak krvni
njihova
tlak i bio anemičan, iako je k o j u g o d i n u ranije b i o
pripremanja.
odabrao
ono
što
Međutim za ovu
mi
se
činilo
knjigu
sam
najvrednijim
i
n a j p r i r u č n i j i m za o n e koji n a s t o j e jesti u skladu s
smatran najzdravijim i najjačim košarkašem u svojoj
momčadi.
prirodom.
Pri
I g r o m s u d b i n e taj j e m l a d i ć u p o z n a o d j e v o j k u ,
koncu
ove
knjige
naći
mnogo
koja mu se v e o m a svidjela. No njegovo udvaranje
r e c e p a t a u poglavlju „Salate od svježeg voća i povrća".
ostavljalo je ovu mladu d a m u h l a d n o m . K o n a č n o se
U k l j u č e n a je i tablica „Vrijednosti v o ć a i p o v r ć a " , k o j a
o d l u č i o upitati je zašto ga izbjegava. Kad joj je r e k a o
će ti p o m o ć i u određivanju koliko se bjelančevina,
kako očekuje da mu otvoreno i iskreno rekne, zašto
ugljikohidrata, m a s n o ć a , vitamina i minerala nalazi u
g a o d b i j a , doživio j e pravi š o k !
povrću i voću koje b u d e š jeo. Drugi dio, „Sokovi od
„Kao prvo, ti pušiš, pa su mi tvoj zadah i vonj o d j e ć e
sirova povrća i
odbojni. Drugo, hrana koju jedeš nije dobra za tvoje
svježeg voća",
ćeš,
dakle,
pokazuje omjere u
raznim k o m b i n a c i j a m a ukusnih i zdravih sokova.
Njezin odgovor je bio:
tjelesno i m e n t a l n o stanje. Već si p o č e o pokazivati
znakove starenja, što je za tvoje godine neoprostivo."
„ I s k r e n o t i k a ž e m , d a m i s e j a k o s v i đ a š , ali n e
Ljubav uvijek pobjeđuje
Nepobitna je činjenica da o s o b a koja prigovara
ili s e p r o t i v i s v j e ž i m , s i r o v i m s o k o v i m a , u o p ć e n e z n a
iz o s o b n o g iskustva za č u d e s n e u č i n k e na stanicama i
tkivu tijela.
Jednom
zgodom,
dok
sam
prelazio
neko
gra­
divo s j e d n i m s t u d e n t o m , postavio sam mu slijedeće
pitanje:
„Kako bi se o s j e ć a o ako
bi tijekom dana
propustio koji obrok?"
„Ja mislim da bih u m r o od gladi!" - odgovorio
mi je.
J a s a m m u o n d a p r o t u m a č i o d a o n svakog dana
m o g u zamisliti da bih ikada m o g l a ljubiti čovjeka koji
je iznutra toliko nečist, da bi me njegov zadah tjerao
n a p o v r a ć a n j e pri s a m o j p o m i s l i d a g a p o l j u b i m . "
„ N e u g o d a n miris tvoga tijela i o d j e ć e ne dolazi
s a m o od pušenja već i od h r a n e koju jedeš. Meso,
k r u m p i r i , tijesto i sva ta prljavština k o j u j e d e š č i n e ti
dah n e u g o d n i m . "
Kad
momak
došao
k
sebi
od
iznenađenja,
z a m o l i o j u j e d a m u p o m o g n e ispraviti sve t o z b o g
čega mu je prigovarala. Ukratko, prestao je pušiti, a
uspio je da se zabrani pušenje u prostorijama njegova
p o d u z e ć a . Pročitao je svaku knjigu o zdravlju do k o j e
cijelog svog života ubija glađu stanice svoga tijela i
je
truje cijeli svoj o r g a n i z a m udišući duhanski d i m u
njihovih
122
je
uspio
doći,
sve
dok
proturječnosti
nije
do
te
ostao
mjere
zbunjen
da
je
zbog
tražio
123
o s o b n e razgovore s nekim od autora. Nakon nekog
vremena
došao
je
k
meni
i
programu nema kompromisa.
tijela djeluju zaista d o b r o
otkrio
da
u
mojem
Naučio je da stanice
samo
ako
se s
tijelom
p o s t u p a r a z u m n o i o b z i r n o , da se tijelo istinski hrani
Četrnaesto poglavlje
j e d i n o j e d u ć i i p i j u ć i p r i r o d n u živu h r a n u i p i ć e , i da
j e d i n o čuvajući tijelo čistim izvana i iznutra m o ž e se
p o t p u n o izlučiti sva š t e t n a tvar iz tijela.
Činjenica
da
se
spomenuta
izbirljiva
djevojka
u d a l a z a m o j e g a s t u d e n t a d o k a z u j e d a j e taj p r o g r a m
ne
samo
moguć
već
i
provjereno
učinkovit.
Kao
PRVI KORAK PREMA VITKIJEM,
ZDRAVIJEM TIJELU
vjenčani dar on joj je poklonio „Nonvalk Juicer", uz
želju
da im taj a p a r a t za s o k o v e i d a l j e p o d r ž a v a
zdravlje, s r e ć u i mladolikost, što sve dolazi od svježih
sokova od voća i povrća.
Tvojoj nutrini treba metla!
Prva
težine
stvar
koju
čišćenje
ti
koju
je
debelog
moraš
priroda
učiniti
za
predvidjela
crijeva
postizanje
je
savjesno
ispiranjem
zvanim
klistiranje. Ako ti p o s t u p a k nije poznat, neka te to ne
obeshrabri. Klistiranje je ispiranje
koje
je
najveće
probavni
proces.
u
organizmu
Klistiranje
i
se
d e b e l o g crijeva,
u
k o j e m završava
obavlja
vodom
u
velikim količinama (u svakom zahvatu se ubrizgava
od p o l a do j e d n e litre), a izvodi ga s t r u č n a o s o b a ,
o b i č n o bolničar. Sastoji se u ubrizgavanju i isisavanju
vode
pod
paskom bolničara.
Za vrijeme postupka
p a c i e n t o p u š t e n o leži na s t o l u p o v e z a n i m s klistirnim
priborom.
Da bi bilo u s p j e š n o , klistiranje zatijeva pola do
j e d a n sat v r e m e n a . Za to v r i j e m e m o ž e se kroz č m a r u
d e b e l o c r i j e v o n a i z m j e n i č n o ubrizgati i isisati 4 0 d o
1 0 0 litara v o d e .
124
s t a n j e d e b e l o g crijeva, o k o j e m zavisi zdravlje c i j e l o g a
Znaš li da tvoje tijelo ima kanalizaciju?
Stvarna
svrha
debelog
crijeva
kao
organa
za
č i š ć e n j e je prikupljati sav gnjili i otrovni o t p a d iz
svakog
dijela
organizma i
peristaltičnim
gibanjem
d e b e l o c r i j e v n i h m i š i ć a izbaciti i z m e t iz tijela.
Jednostavno
rečeno,
debelo
crijevo
je
kanali­
zacija tijela. Prirodni zakoni o d r a ž a n j a i h i g i j e n e da se
ta kanalizacija
redovno
čisti,
i
to
pod prijetnjom
nebrojenih tegoba i bolesti, koje neizbježno nadolaze
ukoliko
se
dopusti
gomilanje
otpada.
Nečistiti
d e b e l o v o crijevo nalikuje trajnom štrajku sakupljača
gradskog
stvorilo
smeća.
bi
Gomilanje
gnjile,
smeća
smrdljive
na
ulicama
i
zagadilo
plinove
atmosferu.
tijela.
Dva
su
čanstvo
zločina
protiv
svakodnevno
prirode
počinja,
n a j č e š ć e o d svih n a š i h o b o l j e n j a :
začepljenje.
Prvi
je
što
a
ih
koji
čovje­
uzrokuju
konstipaciju,
konzumiranje
t.j.
umrtvljene
i
p r e r a đ e n e h r a n e , k o j a n e m o ž e uzdržavati o r g a n e
z a d u ž e n e za izlučivanje izmeta. Drugi, daleko češći
među
m l a d i m a ali n i j e r i j e d a k n i m e đ u
starijima,
sastoji se t o m e što ne ostavljamo sve postrani i ne
i d e m o u zahod smjesta č i m osjetimo potrebu. Priroda
je
strog
zapovjednik,
opiminje
jednom,
katkad
d v a p u t . Ili ć e š p o s l u š a t i , ili z n a š š t o ć e b i t i . T o „ z n a š
što će biti" je neizbježni put p r e m a začepljenju.
Začepljenje je najveći neprijatelj tvoga tijela
Kad
Začepljenje: rano upozorenje prirode
Stručni
izraz
„konstipacija"
dolazi
od
bi
se
jednostavnim
latinske
problem
uklanjanjem
debelom
crijevu,
„pri­
Obilnije
klistiranje
g n j e č e n , zbijen, zaglavljen, začepljen." Prema t o m e
čišćenje.
konstipacija
Konstipacija
riječi
„constipatus",
crijevima
znači
čini
konstipacije
što
da
vršenje
može
prijevodu
znači
zbijena
količina
izmeta
nužde
teškim.
Međutim,
kad
rad
problem
ne
se
ne
uključuje
bi
se
bi
bilo
lako
rješava
samo
riješile.
dovoljno
tako
za
lako.
nepotrebno
zadržavanje izmeta u d o n j e m dijelu d e b e l o g crijeva,
n o r m a l n o usprkos začepljenju n e g d j e duž debelog
slijepog crijeva pa do p o p r e č n o g debeloga. Slijepo
crijeva!
crijevo se nalazi blizu p r o p u s n o g čvora na p o č e t k u
neugodnost broj
crijeva
vjerojatno
po
već se to događa i na njegovu gornjem dijelu, od
je
i
u
Ali
poteškoće
rješavao
razasutih
izgleda
Začepljenje
biti
u
začepljenja
otpadaka
jedan
u
skoro
debelog
crijeva,
gdje
su
stijenke
pune
osjetljivih
s v a k o m o b o l j e n j u . M o g l o bi se j o j se pripisati da je
živaca i mišića, čija je d u ž n o s t stvaranje peristaltičnog
početni,
gibanja kojim se izmet potiskuje
glavni razlog s k o r o
svakog poremećaja
u
ljudskom organizmu. To je najčešća boljka modernog
eventualno
čovjeka. Važno je naglasiti, da z a č e p l j e n j e utječe na
jednog i pol metra!
126
izbacivanje.
Radi
se
prema čmaru za
o
dužini
od
oko
Što je zajedničko začepljenju i prištićima?
Stvari obično nisu onakve
kakvima se pričinjaju
Ako
netko
jede
O č i t o , a k o se izmet u d e b e l o m crijevu raspada i
prerađenu,
prženu
i
pre­
k u h a n u h r a n u , beživotni š k r o b , š e ć e r i previše soli,
n j e g o v o d e b e l o crijevo ne m o ž e raditi d o b r o , č a k i da
triput
nadan
vrši
nuždu.
Umjesto
da
hranom
o p s k r b l j u j e c r i j e v n e živce, m i š i ć e i tkivo, takva h r a n a
može
izgladnjivanjem
uništiti
debelo
crijevo.
Izgladnjelo d e b e l o crijevo m o ž e propustiti fekalne
m a t e r i j e , ali n i j e u s t a n j u o b a v i t i z a v r š n e p r o b a v n e
p r o c e s e koji su mu namijenjeni.
Znaš li da tvoje debelo
crijevo može biti ožbukano sluzi?
gnjije, bilo koja čestica h r a n e uzeta iz njega ući će u
krvotok kao zaraženi proizvod. Što bi inače bilo hrana
p o s t a j e u z r o k o m o t r o v a n j a krvi.
Do
otrovanja
krvi
dolazi
kad
se
u
krvi
nađu
otrovni sastojci, nastali r a s t o m patogenih, o d n o s n o
z a r a z n i h bakterija. Pristići su, na p r i m j e r , prvi z n a k o v i
da je u t i j e l u d o š l o do z a t r o v a n j a krvi.
Kad
su
organi
nagomilanim
za
izlučivanje
demagnetiziranim
izvodima,
dolazi
čepljenja.
Kao
i
opterećeni
zagađenim
do
konstipacije,
jedini
preostali
pro­
odnosno
put
za­
izlučivanja
preostaje koža, pa se tako stvaraju pristići.
Imajući to pred očima, nadam se da si spreman
Kad su mineralni elementi hrane koju j e d e m o
n a t o p l j e n i u l j e m ili m a s n o ć o m , p r o b a v n i o r g a n i i h n e
m o g u pravilno probaviti, pa prelaze iz tankog crijeva
prihvatiti
m o j u tvrdnju da n e m a trajno učinkovite
dijete
dok se
sve
organi
za izlučivanje
dobro
ne
očiste.
k a o o t p a d u d e b e l o crijevo. Povrh toga tijelo ima za
izbaciti
m n o g o o t p a d a od i s l u ž e n i h s t a n i c a i tkiva, i
sve t r e b a p r o ć i k r o z d e b e l o crijevo.
Kad
„demag-
netizirana" hrana prolazi kroz organizam ne donoseći
m u s k o r o n i k a k v e koristi, d o k a z a n o j e d a takva h r a n a
ostavlja sluznu
prevlaku
kao
svojevrsnu žbuku na
nutarnjim stijenkama d e b e l o g crijeva. S v r e m e n o m ta
prevlaka deblja, tako da na kraju ostane s a m o mala
š u p l j i n a u s r e d i n i , k r o z k o j u s o t p a d o m izlazi t a k o đ e r
p u n o n e p r o b a v l j e n e h r a n e , o d k o j e t i j e l o i m a m a l o ili
Lekcija naučena tragičnim iskustvom
Malo
nas
shvaća
da
neučinkovito
uklanjanje
o t p a d a iz tijela u z r o k u j e f e r m e n t a c i j u i g n j i l e n j e u
debelom
crijevu
do
te
mjere
da
zanemareno
gomilanje toga o t p a d a m o ž e rezultirati, a i rezultira
smrću.
Ja s a m p o s t a o svjestan tih č i n j e n i c a o d e b e l o m
nimalo koristi. Posljedica je izgladnjelost koje n i s m o
crijevu
ni
posjetu k o d tetke u Škotskoj, kad sam j e d n o g jutra
svjesni,
ali
koja je
uzrok da n a m
senilnost primiču trčećim korakom.
128
se
starost
i
još
dok sam
bio veoma
mlad.
Bio
sam
u
č u o strašan vrisak iz d n e v n e s o b e . T a m o j e , s m o t a n a u
129
samrtnom
grču,
ležala
na
podu
moja
najmilija
Sladokuščeva sudbina
sestrična. Liječnik, koji je b i o s m j e s t a pozvan, izjavio
je da je
puklo
slijepo
crijevo.
U
pratnji
liječnika
p r e v e z e n a j e u b o l n i c u o b i t e l j s k i m k o l i m a , ali j e z a
n e k o l i k o sati u m r l a . Stari liječnik j e r e k a o d a nije
znao
zašto
je
medicinskoj
slijepo
crijevo
školi nisu
puklo.
Na
njegovoj
učili da se radi o naravnoj
posljedici zanemarivanja d e b e l o g crijeva.
Za
svako
tvoje
životno
razdoblje
od
Prije
bitne
je
se tijelo sastoji, već u j e d n o utječe na p r o c e s kojim se
sprečavajući
i
raspadanje
otpad
u
eliminiraju
obliku
bio
sam
ortak
u
poslu
s
B i o je sladokusac i proždrljivac - jelo mu nikad nije
pretjecalo. Ismijavao je m o j način života i ishrane, pa
s m o z b o g toga često vodili ž e s t o k e rasprave i svađe.
Struk
ovoga
gospodina
je
svojom
izbočinom
s p o m e n čišćenja d e b e l o g crijeva ražestio bi ga i d o v e o
do bjesnila.
s a m o š t o p o m l a đ u j e i o b n a v l j a s t a n i č j e i tkiva o d k o j i h
hrana
godina
reklamirao njegove životne i kulinarske navike. I s a m
važnosti kakvoća hrane koju uzimaš. Dobra hrana ne
neprobavljena
dosta
j e d n i m g o s p o d i n o m , godinu-dvije starijim o d m e n e .
iz
tijela,
fermentacije
i
g n j i l e n j a . Ta gnjilež, a k o se g o m i l a i zadržava u tijelu,
o n e m o g u ć a v a p o s t i z a n j e bilo k o j e g s t u p n j a zdravlja.
Prije više o d č e t r d e s e t g o d i n a n a p i s a n o m u j e
na
osmrtnici:
dijagnoza
bi
„Začepljenje
trebala
biti:
krvnih
„Crijevno
žila".
Prava
začepljenje
i
truljenje." Kako bilo, u m r o je premlad, d o k s a m ja,
č e t r d e s e t g o d i j a p o s l i j e , živ, l u c i d a n i p u n v o l j e z a
život - z a h v a l j u j u ć i p r i r o d n o j p o u c i o brizi za tijelo.
Ako želiš više znati o t o m v a ž n o m dijelu tvoga
tijala - d e b e l o m crijevu, u p u ć u j e m t e n a m o j u n o v u
Debljina, trudnoća ili zanemareno debelo
crijevo?
Istina j e d a s m o vidjeli m n o g o o s o b a i z b o č e n a
trbuha, koji u o p ć e ne trpe od pretjerane debljine.
knjigu: „Zdravlje p r o b a v a b e z začepljenja."
Ako misliš ozbiljno, baci se na posao!
Na t e m e l j u v i š e g o d i š n j e g iskustva, istraživanja i
Njihov izbočeni trbuh, bilo z b o g neznanja bilo z b o g
promatranja
lijenosti, posljedica je nečišćenja d e b e l o g crijeva od
m u š k a r a c ili ž e n a , a k o ž e l i d u g i z d r a v ž i v o t i t e ž i n u u
o t p a d n i h tvari. I s h o d n a g o m i l a n j a velikih k o l i č i n a t o g
skladu s t i j e l o m , m o r a uzeti stvari o z b i l j n o , p o d v r ć i se
o t p a d a u crijevima o č i t u j e se u p o v e ć a n j u t r b u h a .
p o s t u p c i m a ispiranja d e b e l o g crijeva i početi s tim
Osim
hranom,
što
ne
dopušta
zadržavanje
ishranu
otpadnog
tijela
materijala
pravom
u
orga­
nizmu o p t e r e ć u j e probavne i asimilativne procese.
došao
sam
do
uvjerenja,
da
svaki
programom čišćenja.
Kako naći
telefonski
stručnjaka za
imenik
pod
klistiranje?
kategorijom
Pogledaj
u
zdravstvenih
u s l u g a a k o „ K l i s t i r a n j e " ili „ I s p i r a n j e d e b e l o g c r i j e v a . "
130
Također p o d „Maseri" i „Psihoterapeuti", koje m o ž e š
pitati, da li upošljavaju stručnjake za klistiranje. N e ć e
biti teško naći n e k o g a .
Uzelo
je
dosta
godina
da
ti
se
stvori
gnjila
o b l o g a na nutarnjim stijenkama d e b e l o g crijeva, daj,
Petnaesto poglavlje
dakle, prigodu ispiranju da te d o b r o očisti. Nadalje,
u v j e r e n s a m da bi k r o z cijeli život klistiranje t r e b a l o
dvaput
godišnje
pomoći
prirodi
da
očuva
tijelo
zdravim. Ne zaboravi da je klistiranje daleko jeftinije
od p l a ć a n j a b o l n i c e i o p e r a c i j e , a i b o l j a garancija za
uspjeh!
DRUGI KORAK PREMA VITKIJEM,
ZDRAVIJEM TIJELU
Postiti ili gostiti? - pitanje je sad!
Umjesto
daleko je
uzimanja
bolje
napraviti
tableta
za
mršavljenje
drugi
korak u
prirodnoj
dijeti, p o č e t i s kontroliranim p l a n o m posta. Nitko ne
bi t r e b a o , p o d nikakvim o k o l n o s t i m a , postiti više od
š e s t ili s e d a m s u s l j e d n i h d a n a . D o b r a i d e j a z a v r i j e m e
p o s t a j e d n e v n o čišćenje d e b e l o g crijeva, ako m o ž e š
n a ć i s t r u č n j a k a z a k l i s t i r a n j e , ili a k o m o ž e š k l i s t i r a t i
sam sebe. To ispiranje sprečava novo apsorbiranje
o t r o v n i h tvari z a v r i j e m e d o k t i j e l o p r o l a z i p r o c e s
č i š ć e n j a . A k o taj b r o j d a n a p o s t a n i j e d o v o l j a n , m o ž e
ga se ponoviti u vremenskim razmacima od najmanje
tri d o četiri d a n a .
Imaj
na pameti da post duži od šest do s e d a m
dana pokreće obratan proces. To znači da će tjelesne
stanice, u nedostatku prave hrane, početi jesti j e d n a
drugu. To m ž e biti v e o m a o p a s n o , čak i p o g u b n o .
132
P o s t i t i j e k o r i s n o , ali n e z a b o r a v i d a n e v a l j a p o s t i t i
više o d šest d o s e d a m d a n a !
Kad završiš
voća i povrća,
post
i
ja bih
male
količine
ti p r e p o r u č i o da u
počmeš
jesti
početku
t i j e k o m p r v o g t j e d n a d v a ili t r i d a n a j e d e š s a m o s i r o v u
hranu, a u ostale d a n e pažljivo uključiš k u h a n o jelo,
Omogući svome probavnom
sustavu slobodan dan
tako da je svaka k o m b i n a c i j a p o t p u n o u skladu
preporukama
2a vrijeme p o s t a ne smije se jesti nikakva kruta
h r a n a , ali n e i z o s t a v n o t r e b a p o p i t i b a r e m č e t i r i l i t r e
v o d e ili r a z r i j e đ e n o g s o k a o d s v j e ž e g v o ć a .
Nakon
knjige.
o
Također
kombiniranju
hrane
prije
obroka,
svakog
na kraju
kad
je
s
ove
god
m o g u ć e , p o p i j dvije d o tri č a š e s o k a o d sirova p o v r ć a .
N e ć e uzeti d u g o za p r o m j e n u i prilagodbu.
p o s t a , t i j e k o m n a j m a n j e tri d o č e t i r i d a n a n e t r e b a
M o j e je iskustvo da n a k o n što se tijelo očisti i
jesti nikakve krute h r a n e , j e r je tijelo imalo priliku
t i j e k o m v i š e m j e s e c i ili g o d i n a p r i v i k n e n a n o v i n a č i n
opustiti se i odmoriti od probavnih napora, pa bi se
ishrane,
pobunilo
n e i s c r p i v i m z a l i h a m a e n e r g i j e , a tijela vitka i s k l a d n a .
protiv
tako
velike
i
nagle
probavne
osoba
postane
neumorna,
sa
skoro
aktivnosti. Kroz nekoliko dana n a k o n posta najbolja
hrana je sirovo povrće uz malo svježeg voća.
Učinak
bavnom
posta
sustavu,
je
a
dvostruk.
i
mnogim
Omogućuje
drugim
pro­
tjelesnim
o r g a n i m a , manje-više p o t p u n i o d m o r . U isto vrijeme
o m o g u ć u j e tijelu da p o t r o š i zalihe i ukloni o t p a d .
A k o d o s a d nisi n i k a d a p o s t i o , i z n e n a d i t ć e š se k a k o ti
se tijelo osjeća tijekom o d m o r a . Nećeš se osjećati jako
l o š e , ali m o r a š p i t i t e k u ć i n u . A k o t o m e n e p o s v e t i š
pažnju, n e ć e š postići željeni učinak.
Pouzdaj se u prirodnu težinsku tablicu
Nedaj
težinu
se
koje
jednakih
zavesti
su
osoba,
cjelokupna
u
kojekakvim
modi
pa
tjelesna
je
među
obujam,
grada
tablicama
dijetašima.
visina,
odlučujući
za
Nema
zapravo
čimbenik.
N e ć e š vidjeti t r k a ć e g k o n j a d a t r e n i r a v u k u ć i plug, niti
teglećeg konja da se natječe s trkaćim na k o n j s k o m
trkalištu. Tako je i s l j u d i m a . N e k e o s o b e su n a p e t e i
pucaju od energije,
druge su trome,
ili d o s l o v n o
lijene. Prava je s r e ć a što p r i r o d a i m a svoje težinske
tablice, j e r su d a l e k o t o č n i j e od o n i h što ih sastavljaju
Tijelo će ti biti zahvalno
Moje
je
pravilo
da
ne
preporučujem
svem
svijetu naglu p r o m j e n u navika u h r a n i i prijelaz na
dijetu od sirove hrane. Čini mi se, da je katkad, u
skladu
sa stanjem
svakog pojedinca,
bolje
uvoditi
p r o m j e n e p o s t u p n o , a ipak što je m o g u ć e brže.
134
ljudi.
Baci vagu kroz prozor!
D o k dani tvoga posta p r o t j e č u i vrijeme n a k o n
t o g a sve više o d m i č e , u skladu je s l j u d s k o m naravi
135
držati o k o na vagi. N e š t o s č i m e se n a j t e ž e p o m i r i t i je
činjenica, da se vozni r e d n a š e g a tijela, kao ni naše
težinske
tablice,
ne
podudara
s
voznim
redom
prirode. Iako je priroda katkad spora, ona te ipak
n e ć e n i k a d a iznevjeriti, niti ć e ikada n a š k o d i t i t v o m e
tijelu. Ako si običavao nanositi štetu vlastitom tijelu,
stani
malo
i
sračunaj
koliko
će
prirodi
trebati
vremena da ga obnovi!
Kad priroda
obavi
svoj
posao,
tvoja težina će
biti u s k l a d u s t v o j o m t j e l e s n o m g r a d o m . A k o u s t r a j e š
u p r i r o d n o j dijeti, n i k a d više n e ć e š m o r a t i stati na
vagu!
Uči dijete pravom putu i ono neće poći
stramputicom
Dopusti
mora
mi
remetiti
zdravlje
svijest
ovdje
počinje u
male
spomenuti
obiteljske
kući.
djece,
da
ta
dijeta
obroke.
Činjenica
Naša
svijest,
hrani
se
onim
što
je
ne
da
posebno
čuje
i
vidi
u
okruženju i o n i m što učimo i što čitamo.
D o k su
djeca u
predškolskoj
dobi roditelji su
odgovorni za svako jelo što iznesu preda se i pred
svoju d j e c u . D i j e t e s e n e s m i j e ostaviti d a raste k a o
korov,
bez
kućnog
odgoja
s
obzirom
na
moral,
vladanje, samosvladavanje i poštivanje prava drugih.
Pa kao što djecu u svemu t o m e
treba poučavati, isto
tako roditelji trebaju svoju d j e c u učiti što valja, a što
ne valja jesti.
Tko prigovara, gubitnik je
Kad se u p u s t i m o u ovaj p r o g r a m , koji redovit
zahtijeva
potpunu
promjenu
životnih
i
pre­
h r a m b e n i h navika, n e i z b j e ž n o d o l a z i m o u s u k o b s
obitelji
i
prijateljima.
To
je
nešto
što
moramo
prihvatiti k a o dio procesa. Da b i s m o se mogli nositi s
ovim suprotstavljanjem,
m o r a m o tvrdo vjerovati u
ispravnost o n o g a što činimo, oslanjajući se na znanje
koje
možemo
postići
jedino
proučavanjem
i
p r i m j e n o m p r i n c i p a n a k o j i m a s e o s n i v a taj p r o g r a m .
Uvijek
ćemo
naći
više
onih
koji
su
spremni
napasti i osuditi n e g o o n i h koji su voljno p o m o ć i i
ohrabriti. Kad j e d n o m p o č m e m o i iskusimo strujanje
n o v o g života, e n e r g i j e i p o m l a đ e n o s t i , naša svijest da
s m o na pravom putu pružit će n a m sredstva za b o r b u
protiv svakog protivljenja.
136
D j e c a s u sklona o p o n a š a t i o n o što radi drugi,
naročito njihovi roditelji. Ako im se d o m a daje zdrava
hrana, ako ih se uči da jedu s a m o o n o što priroda
nudi, ako im to roditelji potvrđuju svojim primjerom,
ta će d j e c a biti zdrava d u h a i zdrava tijela.
Kad
promatram
srednjoškolce,
današnju
imam
dojam
da
mladež,
oni
osobito
traže
zdraviju
h r a n u i b o l j i n a č i n života. I a k o n e m o g u tvrditi z a
većinu,
ipak
mi
se
čini
da
je
ta
mladež
veoma
inteligentan naraštaj, koji traži istinu g d j e g o d je m o ž e
naći.
Imam
zadivljujuće
prijatelja
pozitivno
čija
su
kad
im je
djeca
reagirala
majka,
prilikom
k u p o v i n e , p o č e l a ukazivati na sastojke u hrani. To
dvoje mladih je podržalo majčinu odluku o promjeni
p r e h r a m b e n i h navika. Sada kad h o ć e nešto slatko,
137
prave
svoje vlastite v o ć n e
mješavine
u aparatu za
sokove.
Možemo ljubiti bliženjega samo ako prvo
ljubimo same sebe
Počinjući
s
postom
i
s
čišćenjem
tijela
Šesnaesto poglavlje
budi
svjestan, d a svaki p u t k a d , n e m i s l e ć i n a krajnji i s h o d ,
KOMBINIRANJE HRANE
popustiš apetitu i p o ž u d i za n e k i m j e l o m , vraćaš se na
početak.
Neuredan
život
i
prehrana,
bez
obzira
p r e m a posljedicama, prouzrokovat će kasnije žalost i
kajanje. To je pitanje na k o j e svatko od nas treba dati
odgovor.
Ne
možemo
živjeti
sami
za
sebe,
koliko
Tvoje tijelo je centar za preradu hrane
god
Način
na
koji
je
hrana
sažvakana
i
obrađena
„ja" bilo najvažniji e l e m e n a t našega bića. Ukoliko se u
pljuvačkom znatno utječe na probavni proces i na
p r v o m r e d u n e p o b r i n e m o z a s e b e , n e ć e m o biti o d
propuštanje vlakana i drugog neprobavljivog mate­
nikakve koristi ni sebi ni drugima. Prema t o m e naša
rijala
prva briga t r e b a m o biti mi sami. Briga i pažnja za n a š e
ž v a k a n j e , to lakši p o s a o za p r o b a v n e žlijezde i jetra.
fizičko i d u h o v n o biće pokazivat će n a š e vrijednosti
svijetu o k o nas. Ako z a n e m a r i m o i z a p u s t i m o svoje
vlastito t r o j s t v o - fizički, m e n t a l n i i d u h o v n i sustav ubrzo ć e m o postati beskorisni sami sebi i ostalom
svijetu.
Mi m o r a m o
biti p o n o s n i n a svoje fizičko
tijelo, b i l o da se radi o zdravlju, b i l o o izgledu.
Znanje
negdje
obraduj
je
po
i
divljenjem
poput
strani,
nagnoji.
na
tvoj
biljnog
ostat
će
Sve
vrt.
će
A
sjemenja.
Drži
ga
Posij
ga,
susjedstvo
će
ti
gledati
uroditi
tankoga u
s
debelo
crijevo.
Što
usitnjenije
Od trenutku kad g r u m e n sažvakane hrane uđe
u
želudac,
nema
dodira
s
nikojim
probavnim
o r g a n o m ni aktivnošću, osim u nekoliko sekundi dok
se č v o r n a p r o p u s n i c a (vratarnica) otvara i p r o p u š t a u
tekuće stanje pretvoreni grumen. To dopušta raznim
želučanim
beskorisno.
onda
iz
sokovima
mineralno-kemijske
da
djeluju
elemente
od
na
kojih
specifične
se
hrana
sastoji. Gibanje želuca je skladno, p o s e b n o što se tiče
odvajanja tekuće mase od krute.
još
Zaobljeni
vrh
želuca
nije,
kako
mnogi
pret­
obilnijim s j e m e n o m , jer si d o b r o uložio plod svog
p o s t a v l j a j u , z r a č n i j a s t u k š t o izaziva p o d r i g i v a n j e . T u
prvog truda.
je
da
služi
kao
spremište
za
glavninu
hrane,
za
vrijeme d o k vratarnica gnječi g r u m e n i propušta ga u
138
139
dvanaesterac.
Gibanje
grumena
počinje
nekoliko
sekundi nakon što dospije u želudac.
Ž e l u d a c je i s p u h a n i s p l a s n u t sve d o k se h r a n a
ne
pojede.
Tada želučani
sokovi preuzimaju
svaki
zalogaj, jedan po jedan, i prerađuju ga dok se giba
između jednjaka i vratarnice. Ugljikohidratna hrana
brzo napušta želudac i za p o t p u n u želučanu preradu
zahtijeva
upola
manje
vremena
od
bjelančevina.
D o č i m m a s n o ć e , kad se jedu same, ostaju dugo u
želucu,
a
i konzumirane s
drugom vrstom
hrane
o s j e t n o kasne do prolaza kroz vratarnicu.
Zbog
kemijske
prirode
kako
je
njihov učinak koristan tijelu.
hrana
tako da ih tijelo
Kemijski
prerađeni.
rečeno,
S
kemiji
ulje
miješaju
Tako je
i
voda
s
i
se
ne
lužinama,
s
miješaju,
jer
su
niti
h r a n o m š t o je j e d e m o .
U
s p l a n o m prirode. Ako se ta h r a n a sastoji od sirova
voća,
elementi
od
kojih
se
sastoje
su
o r g a n s k i , živi e l e m e n t i , k o j i s e m o g u m i j e š a t i u b i l o
kojoj kombinaciji. Bilo koja nekuhana neprerađivana
m j e š a v i n a m o ž e biti k o n z u m i r a n a , b u d u ć i da se u n j o j
kemijski elementi kombiniraju prirodnim putem, pa
140
i
strane bjelančevine spadaju u
opet
zahtijevaju
svoje
specifične
od hidroklorne
zaraznih
na
u
kroz
probavne
oštetila
koja
želudac,
ficirana hidroklornom
želučane
da ne bi slučajna
elemenata
crijeva
uđe
kiseline,
će
također
kiselinom,
žlijezde
izlučuju
osjetljivu
proći.
Kad
bude
dezin­
nakon
čega
probavni
sok
se
potpuno
kombinaciju elemenata - atoma i molekula - u skladu
i
škrob
p e p s i n , t e r a z g r a d n j a p r o t e i n a p o č i m a n a licu m j e s t a .
p r i p r e m i jela svaka vrsta h r a n e predstavlja k e m i j s k u
povrća
(šećer,
Kad ugljikohidrati udu u želudac, prolaze kroz
kupku
bjelančevina
nespojive.
je
su
probavne sokove.
prevlaku
U
ugljikohidrati
druge
koje
prisutnost
kiseline
kad
sastojci
p r o b a v n o s r e d s t v o u ž e l u c u , da bi m o g l i biti p o t p u n o
odgovarajuće tjelesne težine.
sok i zobne pahuljice ne idu
Međutim,
njezini
žitarice) spadaju m e d u lužine i trebaju n e k o lužinasto
m o ž e efikasno koristiti za d o b r o zdravlje i za održanje
Narančin
zajedno
prerađivana,
Tvoj želudac zna svoj posao - osini ako u
njega ubaciš pogrešnu hranu!
kiseline,
našeg probavnog
ili
umrtvljeni. To vrijedi za svaku hranu bez izuzetka.
sustava tako i h r a n e koju j e d e m o , važno je znati jesti
odgovarajuće kombinacije hrane,
kuhana
Ne guraj u želudac svašta
Kad
jedemo
koncentriranu
hranu
remeti
se
slijed tog lužinsko-kiselinskog zakona. Ako j e d e m o
lužinastu
hranu,
recimo
krumpir,
zajedno
s
kiselinskom, kao na primjer piletinu, piletina n e ć e
biti
dobro
kiselinom
probavljena,
i
probavnim
(bjelančevini)
hidrata
u
također
probavnoj
jer
će
sokom
smeta
kaši.
biti
natopljena
pepsinom.
prisutnost
Ishod
te
Mesu
ugljiko-
nespojive
mješavine je gljivično vrenje ugljikohidrata i gnjilenje
bje- lančevina.
Evo
nekoliko
primjera
koncentriranih
ugljiko­
hidrata i bjelančevina, k o j e treba izbjegavati p o t p u n o ,
ne s a m o u kombinacijama!
k r u h s j a j i m a ili m e s o m b i l o k o j e v r s t e
Put do konstipacije je popločan
bjelančevinama i ugljikohidratima
Da
stvari
pojedene
budu
prije
ugljikohidrata
gore,
ako
ugljikohidrata,
iz
želuca.
Kad
su
kava i šećer
hamburgeri i gazirana pića
bjelančevine
kasnit
se
će
jedu
takve
mješavine
najprije
obrađuju
lančevinski enzimi u g o r n j e m dijelu želuca,
ugljikohidratna
hrana
„onečišćena".
Kad
bje-
n a s t u p a d j e l o v a n j e h i d r o k l o r i č n e k i s e l i n e . Taj z a s t o j
čini da u g l j i k o h i d r a t n a h r a n a stoji u ž e l u c u više n e g o
š t o bi trebala za vlastitu e n z i m s k u p r o b a v u . To o b i č n o
fermentaciju
duž
cijelog
mesne
trakta,
od
asimilacije do eliminacije. Posljedice tog stanja m o g u
biti o z b i l j n e za u k l a n j a n j e o t p a d a .
prirodne
i
zapamtiti
koncentrirane
razliku
hrane,
ako
između
imamo
na
p a m e t i da sve biljke s a d r ž e i ugljikohidrate (u o b l i k u
prirodnog sladora)
najprikladniji
za
i b j e l a n č e v i n e u obliku koji je
ljudsku
brašno bilo
koje
vrste
Voće i povrće - najbolja prirodna
kombinacija
Otkrio
sam
da
voće
i
povrće,
osim
rijetkih
iznimaka, savršeno idu z a j e d n o , bilo da ih j e d e m o
kao
miješanu
salatu,
bilo
odvojeno
tijekom istog
o b r o k a . Ipak dinje bilo k o j e vrste treba jesti s a m e , i to
tako da se cijeli o b j e d sastoji s a m o od dinje. D i n j e
probavu.
tome
svako
jelo
uzeto
zajedno
s
dinjom
p r e d u g o stajalo u želucu.
Jesti prirodnu hranu je jednostavno
lako
sadrže
zahtijevaju n e o b i č n o d u g o vrijeme za probavu, pa bi
Jesti krivu hranu može biti komplicirano
je
što
(za z g u š n j a v a n j e )
prema
Veoma
juhe
pa je
nakon
određenog vremena grumen d o đ e do sredine želuca,
uzrokuje
t o r t a ili k o l a č i s k a v o m ili č a j e m
skupa
ugljikohidratna i koncentrirana bjelančevinska hrana,
grumen
meso i krumpiri s dvopekom
izlaz
Koncentrirani
ugljikohidrati i bjelančevine zahtijevaju daleko dulju
Ako imaš lužinast želudac?
Voće treba jesti s a m o kad je zrelo, j e r se njihov
šećer inače
nije oblikovao
dokraja,
p a ć e izazvati
kiselinsku reakciju u tijelu. Zrelo voće, iako prividno
kisela okusa, proizvodi lužinastu reakciju u tijelu,
utječući na prirodnu probavu.
preradu, opterećujući teško probavne organe.
142
143
iskorijeniti u z r o k e t j e l e s n i h n e u g o d n o s t i s p o r i j i m ali
Ako imaš kiselinski želudac?
Neobično je važno
imati
na pameti
da ako se
sigurnijim sredstvima.
b i l o k a k a v r a f i n i r a n i š e ć e r , ili j e l o o d b r a š n a j e d e u
istom
obroku
s
voćem
(osim
banana,
datulja,
s m o k a v a ili g r o ž đ i c a ) , b i l o i s t o v r e m e n o b i l o u r o k u
od
sat-dva,
šećer i
škrob
bi
mogli
fermentirati
u
p r o b a v n o m traktu, što će stvoriti kiselinu u ž e l u c u .
O čemu bi radije bio ovisnik?
O tabletama za spavanje ili
o soku od grejpfruta?
Besanica je,
na primjer,
jedna od tegoba koja
p o A m n e r i k a n c e s v a k i m d a n o m p o s t a j e sve š t e t n i j o m .
Neprestano
Umijeće kombiniranja hrane
Proučavanje tablice što se
nalazi
na kraju ove
raste
potražnja
smirivanje
i
reklamama,
svaka d r o g a š t o
tabletama
za
za
sredstvima
spavanje.
uspavljuje
za
Usprkos
neizbježno
knjige pokazat će ti kako ćeš, uz malo vježbe, lako
vodi k ovisnosti, j e r a k o ovisnost nije fizička o n d a je
lučiti r a z n e vrste h r a n e p r e m a n a v e d e n i m u p u t a m a ,
psihička.
š t o će biti veliki k o r a k u p r a v o m s m j e r u .
z a t r o v a n o s t i o r g a n i z m a , š t o u t j e č e n a ž i v č a n i sustav,
Besanicu
uzrokuje
loša
ishrana
i
stanje
tako da d o k traje zatrovanost o s o b a ne m o ž e zaspati.
Ovu dijetu možeš dijelom odgoditi za sutra
Izložio
sam
to
pitanje
o
kombiniranju
hrane
nadajući se da će ti p o m o ć i da p o s t u p n o prijeđeš s
hrane kuhane i bez enzima na način prehrane što
nudi
sve
ono
što
je
priroda
predvidjela
za
naše
zdravlje i tjelesnu težinu.
Ja
ne
promjenu
zastupam
kao
prehrambenih
pravilo
naglu
navika.
Iako
i
potpunu
bi
takva
p r o m j e n a bila b o l j a za p r o č i š ć a v a n j e tijela, ipak bi
mogla
izazvati
(privremeni)
osjećaj
nelagodnosti,
v e ć i o d ž e l j e n o g a ili o č e k i v a n o g a .
N a n e s r e ć u m i s m o n a r a š t a j š t o traži lijek protiv
bolova koji djeluje smjesta, neobraćajući pozornost
na
144
posljedice,
umjesto
da
tražimo
načina
kako
Mnogi
potrošači tableta za spavanje
otkrili
su
da oveća čaša soka od grejpfruta n e p o s r e d n o prije
spavanja,
uz
klistir
za
čišćenje
debelog
crijeva,
p o m o g l i su im zaspati b e z tableta i p r a š a k a , a i b e z
velikih p r o m j e n a u n a č i n u ishrane. Drugi su pronašli
da
čaša
čistog
soka
od
celera
ili
zelene
salate
p r o i z v o d i isti u č i n a k , a k o j e s o k p r a v i l n o i s c i j e đ e n i
p o p i j e n s v j e ž i sirov. P r o m j e n a u i s h r a n i j e t a k o đ e r
učinkovita kad se u k l o n e šećer i škrob.
Tvrdo
sam
uvjeren
da
raste
potražnja za
tim
saznanjima. Tako je jednostavno, a staro kao sama
z e m l j a . Sve više ljudi p o s t a j e s v j e s n o č i n j e n i c e da je
poželjnije
tražiti
naslijepo.
Konačno,
pomoć
prirode
nego
pokušavati
osim u slučaju nesreće,
malo
145
toga m o ž e utjecati na naše tijelo, osim kao rezultat
Znaj
ipak
da
dopustivo
ipak
nije
isto
kao
o n o g a što u nj m e t n e m o .
potpuna apstinencija!
Znaš li da od mesa usta smrde?
O čovjeku koji je očijukao sa smrću nad
komadom pečene govedine i jorkšajrskim
pudingom
Kad j e d e m o inkompatibilnu mješavinu h r a n e , kao
što su na p r i m j e r m e s o i krumpiri, kruh i d ž e m , v o ć e i
šećer,
dolazi
do
obilne
fermentacije
i
stvaranja
nevjerojatnih količina plinova.
N e s p o s o b n o s t tijela da iziđe na kraj sa s m r t n i m
kombinacijama
Kako osim fermentacije dolazi i do raspadanja
godinama
bez
koncentrirane
najmanjeg
hrane,
obzira
konzumirane
na
posljedice,
k u h a n o g m e s a (meso, riba i perad), ne samo što su
dovodi
plinovi o b i l n i , n e g o je i njihov miris sve prije n e g o
osposobila
u g o d a n . Tu spada i smrdljiv zadah iz usta ne s a m o u
z l o p o r a b e , ali d o đ e d a n k a d s e r a z i n a p o d n o s i v o s t i
o n i h š t o j e d u m e s o n e g o i u v e ć i n e starijih o s o b a . Kad
prijeđe, pa se tijelo obruši. Naše zdravlje k o j e s m o
p o p r a v i m o navike u jelu, uspjet ć e m o pročistiti i dah
smatrah sigurnim oslabi, tijelo se udeblja i omlohavi,
iz usta, b e z ikakvih d e z o d o r a n a t a .
jedrina mišića se istopi.
do
katastrofalnih
tijelo
da
rezultata.
može
Priroda
podnijeti
je
mnoge
Za m e n e n e m a boljeg dokaza od slučaja jednog
čovjeka
Ako moraš, moraš, ali ja ne bih!
Ako
mesnu
netko
osjeća
bjelančevinu,
da
baš
mora
pod mojom
skrbi,
koji se kanio okoristiti
m o j i m istraživanjem. Porijeklom je bio Britanac, a za
pojesti
ustanovljeno
je
da
kakvu
tomu
n a j b o l j e služi svježa riba, s p e r a j a m a i ljuskama, a k o
n i j e p r ž e n a n a u l j u ili m a s n o ć i , v e ć k u h a n a n a p a r i n e
njega jelo nije bilo pravo, ako nije uključivalo m e s o i
krumpire, često i jorkšajrski puding.
Prije g o d i n u d a n a d o b i o j e prvi m o ž d a n i udar,
a n a k o n k r a ć e g v r e m e n a j o š tri. N i j e m o g a o g o v o r i t i
više od p e t n a e s t minuta. Prednost ima m o r s k a riba,
ni hodati.
ako j e svježa, j e r j e m o r s k a hrana najkompletnija o d
gradu samo je dovodilo do daljnjeg pogoršanja, tako
s v i h , a m o r s k a r i b a s a d r ž i t r a g o v e svih e l e m e n a t a š t o
da više nije m o g a o kontrolirati stolicu ni m o k r e n j e .
se nalaze u m o r u .
Kompatibilne
Uobičajeno liječenje u njegovu r o d n o m
Kad je došao ovamo, o d v e o sam ga k liječniku koji
su
i
slatkovodne
ribe
istih
je vodio brigu o n a š i m studentima.
Kao i obično,
svojstava, peraja i ljuski, j e r rijeke i jezera t a k o đ e r
p o s t u p a k je bio bezuvjetno strog: klistiranje, obilan
sadrže m n o g e e l e m e n t e što ih voda donosi s planina,
dnevni o b r o k svježeg soka, sirovo povrće i v o ć e i ni
brežuljaka i dolina.
slučajno škrobna, šećerna ih bjelančevinska hrana!
146
Z a tri
m j e s e c a bio je u
stanju govoriti sasvim
r a z u m l j i v o i h o d a t i p o m a l o b e z p o m o ć i š t a p a . Ali
n j e g o v britanski apetit z a g o r č a v a o j e život n j e g o v o j
ženi.
On
naročito
u
njegovoj
situaciji,
neće
donijeti
ništa
dobra, i da će kombinacija nespojive hrane za k o j o m
toliko žudi dovesti do o n o g a do čega je, kako s m o
vidjeli, i dovela.
je htio
mesa
i krumpira!
Rekao
sam
mu,
Žalosna
je
činjenica
da
većina
svijeta
jedno­
b u d e U j e o t a k o n e š t o , d a ć e v j e r o j a t n o n a k o n tri d a n a
stavno k o p a sebi g r o b vlastitim zubima, a o n d a j e d u
p r o k l i n j a t i d a n k a d s e r o d i o . I d u đ e g kraja t j e d n a bili
sami sebe do groba.
su mu u posjeti neki prijatelji, pa me je m o l i o da o d e s
njima na, k a k o je g o v o r i o , „pravu v e č e r u . "
Kad ljudska narav dopusti apetitu da p r e u z m e
k o n t r o l u , takva o s o b a uživa u pićima i jelima k o j a
„U r e d u , - r e k a o s a m , - idi k a d h o ć e š . R a d i se o
nisu u skladu s prirodnim i psihološkim zakonima,
t v o m e tijelu, pa a k o si voljan snositi posljedice, ne
što završava r a z a r a n j e m tijela. Plod t o g a razaranja je
traži n i č i j e sućuti. Ja ću te o b i ć i i d u ć e srijede i uživati
očit:
u tvojoj bijedi i nerazboritosti."
zarazama, a vanjski znaci su naslage sala o k o struka i
Otišli
su
u
restoran
poznat po
svojim sočnim
jelima. Tamo se pokazao kao uzor umjerenosti. Pojeo
je samo komadić mesa, malo krumpira, malo kruha i
bolovi,
loše
zdravlje,
neotpornost
prema
izbočen trbuh.
M n o g i A m e r i k a n c i se nalaze u takvoj situaciji, tako
da je
postalo
skoro
„normalno"
kad se
dođe
do
djelić torte. Slučajno sam ga sreo u ponedjeljak. Bio
č e t r d e s e t i h , p e d e s e t i h ili š e z d e s e t i h g o d i n a . I s t o t a k o
j e s a v s r e t a n k a d m e j e v i d i o . „Vidite, d o k t o r e , r e k a o
j e istina, d a s e m n o g o A m e r i k a n a c a više n e g o ikad
sam vam da mi n e ć e nimalo naškoditi. Osjećam se
b r i n e o z d r a v l j u i t j e l e s n o j t e ž i n i . Ali o n i s i l e s v o j e
fantastično."
tijelo na gimnastiku i u t e g e , a da ga ne opskrbljuju
Ja s a m mu r e k a o : „U redu, drago mi je to čuti.
Kad
našao
sam
sam
iduće
taj
srijede
uzor
ušao
umjerenosti
u
njegov
kako
se
stan,
grči
u
postelji, plačući kao dijete. Odvezli s m o ga k liječniku
koji je o n j e m u vodio brigu i t a m o je bio klistiran.
Cijeli j e d a n sat su plin i s m r a d raspadanja, š t o su iz
n j e g a navirali, bili z a n j e g o v u ž e n u š k o l a k o j u n e ć e
z a b o r a v i t i d o k j e živa.
Podsjetio
opominjao,
148
sam
kako
ih
oboje,
bezobzirno
da
sam
nepoštivanje
ih
p o t r e b n i m g o r i v o m . V j e ž b e su izvrsna stvar i m o g u
s m a n j i t i t e ž i n u , ali s e n e s m i j e z a b o r a v i t i p r e h r a n a
Podsjetit ću te na to kad te b u d e m vidio u srijedu."
bio
dijete,
tijela,
konj.
inače će tijelo klonuti, k a o p r e m o r e n trkaći
Neka omiljena jela u Walkerovu domu
U
ovoj
knjizi
moja
nakana
nije
bila
samo
p o u č a v a n j e o t o m e k o j u vrstu h r a n e t r e b a m o jesti
kako b i s m o postigli p r i r o d n u težinu, n e g o također
Sedamnaesto poglavlje
ponuditi
praktična sredstva koja
će
ti
pomoći
da
p o č m e š prirodnu dijetu. A da bih ti p o m o g a o u t o m
poslu
KAKO POČETI S PRIRODNOM
HRANOM
ne
mogu
zamisliti
boljeg
puta
od
ovoga:
u p o z n a t i te s j e l o v n i k o m i k o m b i n a c i j a m a h r a n e što
j e j a i m o j a ž e n a svaki d a n j e d e m o .
U
idućim
voljavajući
poglavljima
izbor
naći
recepata
u
ćeš
veoma
odjeljku
zado­
„Salate
od
svježeg v o ć a i sirovog p o v r ć a . " Uvršten je i izvrstan
popis raznih kombiniranih sokova od svježeg voća i
Ispravna definicija prirodne hrane
Ja
zovem
prirodnom
onu
hranu
koja
u
sebi
sadrži o r g a n s k i život. U tu k a t e g o r i j u svrstavam sve
sirovo
povrće
i
voće,
njhove
svježe,
sirove,
ne-
prerađene sokove, te koštunjavo voće.
U povrće uključujem neke mahunarke,
mlade
i
svježe.
organska voda,
Suhim
a otkrio
mahunarkama
s a m da u
stvaraju
kiseline. Prema t o m e mi ih ne rabimo. Tu uključujem
suhi
grašak,
grah,
soju,
kikiriki,
te
sve
god
je
moguće
trošimo
organsku
ću
ti
ovdje
od
čega
se
sastoje
moji
kući.
Moj najomiljeniji doručak
Za d o r u č a k i m a m j e d n u ih dvije zrele b a n a n e .
njihove
Zrele b a n a n e su izvrsna hrana, naročito kad je kora
hranu,
a k o j e š t o g n j i l o i o g u l i k o r u . I z r e z i n a t a n k o ili z g n j e č i
proizvode i nuzproizvode.
Kad
Opisat
obroci, da upoznaš tipično svagdanje jelo u m o j o j
ako su
nedostaje
tijelu
povrća.
uzgajanu bez u p o r a b e umjetnih gnojiva. Iako nismo
uvijek u stanju birati kakvoću i količinu p o t r e b n o g
p o t p u n o s m e đ a , a h n e smiju biti pljesnive. O d r e ž i
vilicom u zdjelici za j u h u .
Dodaj
dvije
ili
tri
čajne
žlice
mrkvine
srži.
v o ć a i p o v r ć a , i p a k m o ž e m o n a d o k n a d i t i taj m a n j a k
Možeš
p i j u ć i p u n o s v j e ž e g sirova s o k a o d svih m o g u ć i h vrsta
odgovarajućem aparatu, bilo o n o m u za gnječenje ih
povrća.
centrifugalnomu.
je
dobiti
kad
Ako
cijediš
nemaš
mrkvin
aparata,
sok
u
jednostavno
ribežom naribaj mrkvu i pospi je po bananama.
150
151
Zatim
pospi
dvije-tri
čajne
žlice
grožđica
bez
s j e m e n a (nakon što su bile preko noći namakane u
hladnoj
ili
mlakoj
vodi).
Pospi
dvje-tri
žlice
po
n a r i b a n o j mrkvi.
Sve
prekrij
narezima
od
5-6
crnih
smokava.
(Smokve namočiti isto kao i grožđice.)
Ja
rabim
Norwalkov
mlin
za
orahe,
koji
nesoljene b a d e m e melje sitno, skoro kao brašno. Ako
Što
ću
jesti
za
ručak
ovisi
o
dnevnim
okolnostima, što se sigurno odnosi i na tebe. Ako
n e ć u biti d o m a z a ručak, p o n e s e m s a s o b o m v o ć a ,
jabuku,
krušku
ili
koju
drugu
voćku,
ovisno
o
godišnjem dobu. Isto tako p o n e s e m malo celera i
mali avokado,
ako ga ima.
Inače pokatad u z m e m
m a l o švicarskog sira. Ta h r a n a , s k u p a s n e k o l i k o čaša
svježeg soka od povrća, dovoljna mi je do večere.
n e m a š m l i n a za o r a h e , isplati ga se nabaviti, ja ga
rabim
u
mnogim
svojim
receptima.
Može
ga
se
nabaviti u bilo k o j o j specijaliziranoj prodavaonici.
Na
kraju
pospem
sve
s
4-5
čajnih
žlica fino
mljevenih b a d e m a - i to je m o j doručak.
A ti a k o želiš m o ž e š ovlažiti j e l o s m a l o vrhnja,
po mogućnosti od nekuhana mlijeka. Dodaj ga prije
n e g o što pospeš bademe.
Za piće
od čaše
uz j e l o ne m o g u poželjeti ništa ljepše
mrkvina
soka,
ili m i j e š a n o g a o d
mrkve i
špinata.
Nećeš
vjerovati
kako
je
taj
doručak
savršeno
zadovoljavajući. Može ga se mijenjati na razne načine.
S l u ž e ć i s e b a n a n o m k a o p o d l o g o m , t a n k o i s k r i ž a n a ili
grubo
i s j e c k a n a j a b u k a ili
smokvama
kao
gore,
s
kruška,
ostalim
s grožđicama i
ili
bez
ostalih
dodataka, dobiva se sjajan doručak.
Za
mene
osobno
to
je
najbolji
doručak.
Z a p r a v o s u m n j a m d a s a m g a m i j e n j a o više o d pet-šest
puta u n e k o l i k o zadnjih g o d i n a . N a k o n m a l o iskustva
i ti ć e š , v j e r u j e m , otkriti u tim p r e p o r u k a m a o d g o v o r
za d o r u č a k koji ti d o b r o sjeda, i to bez stvaranja
neugodnih plinova.
152
Kako jesti u restoranu nepraveći gužvu
Dok
govorim
o
odsutan od kuće,
tome
što
jedem
kad
d u ž n o s t mi je naglasiti da,
sam
ako
m o r a š r u č a t i ili v e č e r a t i k o d n e k o g a , d o b r a j e z a m i s a o
reći
domaćinima
da
ćeš
donijeti
sa
sobom
svoju
„dijetnu" hranu, te da se oni ne moraju brinuti oko
pripremanja p o s e b n o g jela za tebe. Ti bi se zapravo
t r e b a o b r i n u t i o h r a n i š t o j e o n i j e d u ! Ali n i k a k v a
uvjeravanja i r e k l a m i r a n j a svega svijeta ne bi bila ni
u p o l a toliko učinkovita k a o vidjeti t e b e kako m i r n o
uživaš u s v o j o j h r a n i b e z ikakva p r i g o v o r a . T v o j zdravi
i živahni izgled govorit će sami po sebi.
Kad ti prijatelji što ne j e d u kao ti shvate da je u
r e d u dopustiti da ti „ d o n o s i š svoju vlastitu h r a n u " ,
n e ć e i m biti n e z g o d n o pozvatiti t e n a v e ć e s v e č a n e
zgode.
postavili
Nije
jelo
U
i
čudno,
da
piće
središte
u
smo
mi,
ljudska
svojih
bića,
društvenih
okupljanja!
Kad s a m d o m a , za ručak j e d e m malu salatu od
povrća. Na primjer:
153
U
jušni
tanjur
metnem
2
do
tri
jušne
žlice
raznovrsne
salate,
s
istim p o v r ć e m s a m o različito
z g n j e č e n e (ili r i b a n e ) m r k v e . I z n a d t o g a r a s t r e s e n i
pripremljenim. Bit ćeš i z n e n a đ e n k a k o se lako m o g u
mješavinu
napraviti j e d n o s t a v n a ih s l o ž e n a jela. J e d n a od tajni
kupusa
nasitno
ili
sjeckanog
zelene
d o b r e s a l a t e je u m i j e š a n j u 2 ih tri p o v r ć a za svaki sloj
papriku. Potom d o d a m 2 čajne žlice sitno isjeckane
i s l a g a n j u 2 ili 3 s l o j a u s a l a t i . To će ti d a t i b e z b r o j
r e p e i povrh toga j u č n u žlicu svježeg graška. K o m a d i ć
mogućnosti
sirova
nijedno
u
i
celera, zelenog luka,
zelenu
karfiola
salate
jednu
sredini
daje
omanju
svemu
ugodan
za
izbor.
povrće.
Ipak
Izvadi
nemoj
povrće
iz
koristi
previše
hladnjaka
takvo
u m j e t n i č k i u g o đ a j . Začini p o volji b i l j n o m soli, k o j a
k a k v o j e s t ili k a k o i z g l e d a d a j e s t i u z m a l o v j e ž b e
se m o ž e nabaviti u
stvarat ć e š u m j e t n i č k a d j e l a o d salate.
trgovinama specijaliziranim za
zdravu h r a n u . Pospi po svakoj naslagi.
Obroci za večeru se isto tako lako prave i m o g u
b i t i p o ž e l j i , j e d n o s t a v n i ili s l o ž e n i .
Kušaj ovaj izvrsni začin:
1/3 š a l i c e m a s l i n o v a ulja
Zamisli samo, nema svađe tko će prati suđe!
1/3 š a l i c e l i m u n o v a s o k a
Imaš
3 ili 4 o s r e d n j e r a j č i c e
1/4
č a j n e žlice biljne soli
1/2
do 1 čajna žlica m e d a
li
pojma
jednostavljuje
kućne
kako
taj
poslove!
način
Znaš
ishrane
kako
po­
izgleda
gomila zamašćenih, prljavih tanjura, k o j e treba oprati
i sterilizirati! A o n d a je d o d a t n a m u k a očistiti s u d o p e r
Miješaj u m j e š a č u o k o dvije m i n u t e . D o d a j o k o
pola „zuba" češnjaka za neposrednu uporabu, ako je
o d m a s n o ć e . P r i r o d n a dijeta p o m a ž e izbjeći s k o r o sve
te poteškoće.
za k a s n i j e , d o d a j dva cijela „zuba" č e š n j a k a i m e t n i sve
u staklenku s p o k l o p c e m („dunstflašu").
Uz
čašu
soka
od
povrća
ovo je
meni veoma
u k u s a n r u č a k , niti m e z a m a r a , niti m e čini g l a d n i m d o
večere.
Začini za salatu m o g u biti i u k u s n i i hranjivi. To
vrijedi z a svu
prirodnu
hranu.
Dok napredujemo
p r e m a p o t p u n o p r i r o d n o j dijeti, p o m a l o otkrivamo
I ti ćeš ubrzo postati stručnjak za salatu
Za
Začini salatu u stilu
takvu
salatu
treba
veoma
malo
vremena.
da je okus prerađene hrane neprirodan, kao što je i ta
hrana
neprirodna!
Počet
ćemo
cijeniti
široko­
grudnost prirode prema nama.
Kad znaš da sve povrće ide skupa, da ga m o ž e š po
Praveći začine za salatu otkrit ćeš da su p o d a t n i
v o l j i s j e c k a t i u s i t n o i h u k r u p n o , r i b a t i ili r e z a t i , k a k o
za o b l i k o v a n j e k a o i salate. M o ž e š dati m a h a mašti u
k o j e m u o d g o v a r a , u z m a l o v j e ž b e m o ć i ć e š praviti
stvaranju mješavina svake vrste. O s i m toga što ti je
154
155
ponuđeno
u
ovom
poglavlju
ima
drugih
vrsta
u
jelovniku za salate.
Upozorenje o octu
Kad
počmeš
eksperimentirati
sa
začinima
Osamnaesto poglavlje
za
salatu, dopusti da te o p o m e n e m o uporabi octa. Rabi
s a m o čisti j a b u k o v ocat. U m o j o j knjizi „ S o k o v i o d
s v j e ž e g v o ć a i p o v r ć a " posvetio sam j e d n o poglavlje
pitanju octa.
Tamo se
preporučuje
uporaba samo
j a b u k o v a octa i kaže ti se zašto ne smiješ koristiti
PRAKTIČNI SAVJETI I MORALNA
PODRŠKA
nikoji drugi!
Desert: slatka tajna!
Deserti,
Kako pripremiti razno voće i povrće
pravljeni u
mješaču,
m o g u biti k o l i k o
slasni toliko i z b u n j u j u ć i . Na p r i m j e r :
Predloženi
omjeri
u
ovim
salatama
pred­
stavljaju p r o s j e č n u veličinu o b r o k a z a j e d n u o s o b u .
N a b r o j e n o povrće je, razumije se, sirovo.
Mrkva, cikla, repa, tikvice, rotkva, krumpir
Ono, baš je dobro! Što je ovo?
i dr.: K a d r e c e p t t r a ž i d a i h s e r i b a , 2 d o 4 j u š n e ž l i c e
Ubaci u mješač:
su dovoljne za j e d n u salatu. Za ribanje je p o g o d a n
1 čašu mrkvina soka
bilo
1 bananu izrezanu u duge ploške
3 ili 4 k v a š e n e s m o k v e
Lisnato povrće:
minute
ribež.
Kad
se
traži
Sjeckaj
odgovarajućim nožem
što sitnije. Također ih se m o ž e usitniti r i b e ž o m , a 1 do
ili
dulje.
Služi
zdjelicama za slatko, s t u č e n i m v r h n j e m po želji.
•
ručni
odnosno tanje.
2-4 j u š n e žlice vrhnja
dvije
ili
s j e c k a t i r u č n o . K o c k e ili p l o š k e t r e b a j u b i t i š t o s i t n i j e
nesoljenih badema
sve
automatski
s j e c k a n j e , m o ž e s e r a b i t i k o j i o d g o v a r a j u ć i a u t o m a t ili
2 uzvršene čajne žlice mljevenih
Miješaj
koji
u
4 jušne žlice
su više
nego
dovoljne
po porciji,
u
skladu s b r o j e m povrća u kombinaciji.
Karfiol:
Treba
ga
narezati
u
tanke
ploške
ili
sitno isjeckati. J e d n a j u š n a žlica p o salati.
156
157
Šparoge:
isjeckati - upotrijebi
izbjegavanja j e d n o l i č n o s t i , d a n e uzimaš više o d dvije
s a m o v r h o v e i d i j e l o v e s t a p k e k o j i n i s u p r e v i š e žilavi.
ili t r i v r s t e z e l e n o g p o v r ć a , a i s t o t a k o n e z a b o r a v i
J e d n a j u š n a žlica p o porciji.
d o d a t i salati š t o g o d slatko.
Paprika:
Mogu
se
sitno
M o ž e b i t i r i b a n a , s j e c k a n a ili r e z a n a .
Ako
se
h o ć e začin,
izvrsno će
doći
u
odsjeku
A k o j e r i b a n a ili s j e c k a n a , t r e b a t i j e d n a j u š n a ž l i c a , a
„Začini za salatu" o p i s a n a „Zdrava m a j o n e z a " , te m e k i
o k o 4 koluta ako je rezana.
s i r ili m e d , i h o b o j e .
Potočarka (watercress):
P o p o r c i j i ti t r e b a 6 d o
10 stapki, s k u p a s lišćem.
Avokado:
Oguli i raspolovi p a složi zrakasto na
salatu. O b i č n o t r e b a 6 do d e s e t kriški.
Prokulice:
Postupaj isto kao sa šparogama.
Od
sve
se
sirovo
pribora,
povrće
i
voće
može
ne m o ž e nabaviti, upotrijebi
bilo koji drugi.
Odredi
količinu
svakog
sastojka
prema
o s o b n o m u k u s u i p o t r e b a m a . Za p r o s j e č n u salatu je
dovoljna
jedna
ih
dvije
jušne
žlice
od
svakog
n a b r o j e n o g sastojka. Koristeći voće i povrće k o j e ti je
d o s t u p n o i slijedeći vlastitu d o m i š l j a t o s t stvorit ć e š
s a l a t e i z n a d svih o č e k i v a n j a .
Na početku
učeći
kako
Poslije
se
ostavi
iznenaditi
koristi
prave
recepte
kako
je
slijedeće
i
lako
158
vlastite
ideje,
kao uzor,
razni
sastojci.
strani, j e r ćeš se
i
originalne i privlačne salate.
slijediti
recepte
kombiniraju
po
je
važnosti
savjesno
čišćenje
i
kao
i
radnog prostora.
Sokovi od
sirova
povrća su pokvarljivi. Početnici o v o g a p r o g r a m a lako
kombinirati u salatama. Ako se bilo koji proizvod,
spomenut u receptu,
iznimne
steriliziranje aparata za s o k o v e i njihova priključnog
Nekoliko natuknica novom
majstoru za salatu
Skoro
Riječ-dvije o čuvanju sokova bez
konzervansa
jednostavno
i
sam
složiti
Kad j e d n o m p o č m e š
preporučljivo
je,
u
to s m e t n u s u m a , b u d u ć i da s m o navikli jesti h r a n u s
toliko
kemijskih
konzervansa
da
katkada
traje
tjednima. Z b o g svježine sirovih nepreradenih sokova
t r e b a p o d u z e t i sve p r e d o s t r o ž n o s t i , k a k o b i njihova
izrada bila sanitarna.
Kad r a b i m o kućni aparat, isto k a o i u tvornici,
sokovi se ne s m i j u praviti u a p a r a t u k o j i n i j e n a j p r i j e
steriliziran u k i p u ć o j , a o n d a ispran u h l a d n o j vodi.
Isti p o s t u p a k t r e b a p r i m i j e n i t i i na p o s u d e za č u v a n j e
sokova.
Katkada
će
se
sokovi
pokvariti
usprkos
naj-
p o m n i j o j sterilizaciji aparata. Razlog t o m u m o ž e biti
d a j e k o j a o d biljaka p o k v a r e n a , k o j a o n d a p o k v a r i sve
ostale. Zato je iznimno važno p o m n o oprati povrće i
u k l o n i t i u v e l e , p o ž u t j e l e ili t r u l e d i j e l o v e .
svrhu
159
Da li zamrznuti sirovu hranu?
Dok
kuhanje
elemente
u
ili
prerađivanje
povrću,
voću,
A sad malo moralne podrške: budi strpljiv!
uništava
koštunjačama
životne
i
drugoj
hrani, naglo zamrzavanje toga ne čini.
U
rekonstrukciji i regeneraciji
sredstvima
veoma
prirodna hrana u
je
važno
obliku
tijela p r i r o d n i m
imati
svježih
na
pameti,
sokova od
da
sirova
dozrelih
p o v r ć a m o ž e izazvati č i š ć e n j e c i j e l o g a o r g a n i z m a . T o
p l o d o v a drži životna p o č e l a u zadršci, n e o š t e ć u j u ć i i
m o ž e biti, a katkada i jest, p o p r a ć e n o p o v r e m e n i m
neuništavajući prehrambenu vrijednost hrane.
b o l o v i m a ili s m e t n j a m a u
Naglo zamrzavanje svježih i na stablu
Ipak
treba
temperature
podsjetiti,
na
kojoj
kad
život
u
se
odmrzne
atomima
do
postane
aktivan, takva h r a n a se kvari b r ž e n e g o svježe v o ć e i
p o v r ć e i z v r t a ih' s
tržnice.
N a j b o l j e ih je n a k o n
odmrzavanja držati na temperaturi od 2 do 4 stupnja,
s tim da n i s u bili zagrijani do s o b n e t e m p e r a t u r e za
nost
zamrzavanje
pred ostalim
može
mjesecima
ima
neusporedivu
načinima čuvanja
sačuvati
hrane,
nepokvarena,
pred­
jer se
ako
je
z a m r z a v a n j e i b r z o i t e m p e r a t u r a d o v o l j n o niska da se
sve p o t p u n o z a m r z n e . D r u g i preporučljivi oblik j e
sušenje na stablu ih na suncu. Tako dozrelo voće i
p o v r ć e ne bi trajalo d u g o ,
ako bi išlo u trgovinu
nezamrznuto.
Pri
komercijalnom
naglom
zamrzavanju
mno­
gim se voćkama d o d a j e šećer a povrću sol, na što
treba pri kupovini d o b r o pripaziti.
rečeno,
zbog
vrijednosti
i
šećera
izaziva
voće
gubi
kiselinu
u
na
Kao što je već
Ni u j e d n o m tenutku ne smiješ
misliti da si b o l e s t a n z b o g sokova, p o g o t o v o a k o su
svježi i a k o ih piješ istoga d a n a k a d su napravljeni.
Upravo s u p r o t n o t o m u ,
m o r a m o shvatiti d a j e
p o s t u p a k čišćenja i ozdravljenja u tijeku, pa što prije
proći.
Što
više
soka
pijemo,
to
brži
će
biti
naš
oporavak.
Ako
liječniku
sokova.
smo
u
sumnji,
koji
je
upućen
najbolje
u
je
obratiti
terapeutsku
se
vrijednost
Ne m o ž e se očekivati da će liječnik znati
d o v o l j n o o s o k o v i m a i n j i h o v i m u č i n c i m a , a k o ih nije
primjenjivao
dovoljno
dugo.
Prezreti
ili
optužiti
svježi s o k o d sirova p o v r ć a z n a č i p o k a z a t i n e o p r o s t i v
manjak znanja.
Ne
možemo
očekivati
da
se
otrovi
gomilani
g o d i n a m a m o g u č u d o m iscijediti iz naših tijela.
prehrambenoj
tijelu,
a
sol
kao
anorganska kemikalija ometa djelovanje probavnih
organa.
zapravo bolestan.
nakon uzimanja sokova osjetimo tegobe, tim prije će i
više o d 1 0 d o 1 5 minuta.
Naglo
dijelovima tijela g d j e je
č i š ć e n j e n a j p o t r e b n i j e . Katkada ti m o ž e izgledati da si
Ne daj da te glupani prave budalom
Neki tvrde da k o ž a požuti od mrkvina soka. U
tu glupost m o ž e povjerovati samo onaj tko n e m a ni
p o j m a o tjelesnim funkcijama. Očekivati da pigmen-
160
161
tacija m r k v e izbije na kožu a p s u r d n o je kao očekivati
d a i s t o u č i n e c r v e n i l o c i k l e ili z e l e n i l o š p i n a t a . Z a t o
n e m o j zaboraviti, kadgod ti se n a k o n pijenja soka
p o j a v i n a k o ž i ž u t o ili s m e đ e , d a t o p o k a z u j e k a k o
jetra izlučuju žuč i drugi otpad u količinama koje
izlazni
organi
eliminacija
ne
mogu
preuzeti,
tako
da
se
obavlja kroz k o ž n e pore, što je savršeno
n o r m a l n o . To se d o g a đ a i pri o t r o v a n j u tijela. Sjeti se,
ako
nastavimo
piti
sokove
od
povrća,
neprirodna
boja će iščeznuti.
Dogodi
da
Priroda
je
opskrbila
čovjeka
svim
osnovnim
sredstvima za d o b r o zdravlje i s n a ž n o , čvrsto tijelo
b e z s u v i š n o g sala. Ako j o j p r u ž i m o š a n s u , p r i r o d a ć e
nas obdariti izvanrednim zdravljem, koje uključuje
ž i v o t n u r a d o s t uz o b i l j e e n e r g i j e , s n a g e i vitalnosti - i
život dulji o d p r o s j e k a !
Ta
osnovna
sredstva
što
nam
ih
priroda
daje
nisu b r o j n a , ah su j e d n o s t a v n a i učinkovita. Prvo,
prirodna sredstva se nalaze u prirodnoj hrani koju je
zbog
priroda predvidjela za jelo. Drugo, ako s m o dopustili
p r e m o r e n o s t i r a d o m ili v j e ž b a n j e m i z b o g m a n j k a
da n a m tijela udebljaju i o b o l e , priroda n a m n u d i
sna, iako se inače m o ž e m o osjećati u dobroj formi.
sredstva
Nakon o d m o r a nezdrava boja malo pomalo nestane.
važnosti održavanja izlučnih o r g a n a čistih i s l o b o d n i h
U
se
Dopusti prirodi da ti propiše recept
se
svakom slučaju,
nezdrava
boja
nakon što
se
pojavi
tijelo
obnovi
n e p r e k i n u t i m u z i m a n j e m p r i r o d n e h r a n e i svježih
s o k o v a od v o ć a i povrća i očisti od o t p a d a i smetnji,
za
početak
obnove
tijela
u
shvaćanju
o d tvari k o j e ć e , z a d r ž e l i s e p r e d u g o u d e b e l o m
c r i j e v u , izazvati t r u l j e n j e i f e r m e n t a c i j u .
Treće,
prirodna
sredstva
za
puninu
življenja
bit ć e m o tako p u n i zdravlja, e n e r g i j e i vitalnosti, da
u k l j u č u j u t a k o đ e r zdrav, p o z i t i v a n p o g l e d n a život.
n a m kritike n e u p u ć e n i h n e ć e smetati.
H r a n a i d u š e v n o raspoloženje idu ruku p o d ruku.
Najbolja hrana postaje o t r o v o m u organizmu ako za
vrijeme
j e d e n j a vladaju
negativni
osjećaji.
Kad
je
n e t k o u m o r a n , ljut, zabrinut, u p l a š e n , zavidan ih mu
je što slična u svijesti, t r e b a o bi se uzdržati od svakog
Ljudska narav protiv prirode
Ljudska
hranu u organizam u tako negativan čas uzrokuje
izopačena, ne da se zbuniti činjenicama i redovito ne
nepredvidive reakcije. Hrana se ne probavlja kako
mari za zdrav razum. Upravo je neshvadjivo, da ljudi
treba i dolazi do otrovanja.
koje
se
često
j e l a i p i ć a sve d o k se ne o d m o r i i primiri. M e t n u t i
i
za
narav je
prepostavlja
da
tvrdoglava,
su
jogunasta
inteligentni
postati žrtve kojekakvih p r o p a g a n d i i
z a v o d e u b l u d n j u i o d v o d e na krivi p u t .
mogu
tvrdnji k o j e
S
druge strane,
kad za vrijeme jela prevladava
s r e t n o , r a d o s n o , o s u n č a n o o z r a č j e , č a k i m a l e stvari
koje bi inače zasmetale rado se zaborave i zanemare,
tako da je o b j e d u g o d a n događaj i probava je u skladu
162
s
raspoloženjem.
Sav
probavni
sustav
postane
p o l e t a n i p o d a t a n , a izlučni organi s p r e m n i preuzeti
o t p a d iz tijela. I s h o d je najbolja m o g u ć a asimilacija
u tvjim o č i m a i u cijeloj tvojoj o s o b i . Bit ćeš vrhunski
p r i m j e r u s p j e h a k o j i si, u z p o m o ć p r i r o d e , o d l u č i o
postići - i postigao!
hrane.
Kad
usvojimo
preuzimamo
pozitivan
kontrolu
nad
pogled
njim.
i m a m o sve š t o b i s m o željeli.
To
To bi,
na
ne
život,
znači
u stvari,
da
bilo
najgore što bi n a m se m o g l o dogoditi. Znači da s m o
postigli ravnotežu između o n o g a što želimo i o n o g a
što je unutar našeg d o m e t a . Znači da s m o naučili
kako
suživjeti
sa
svijetom
i
s
uvjetima
koji
nas
o k r u ž u j u , svjesni da nije ništa stalno osim m i j e n e !
Priroda ne zanemaruje duše
S v a t k o traži s r e ć u , m i r i s i g u r n o s t . Te stvari se
ne m o g u naći u vanjskim okolnostima. Mogu se naći
u n u t a r nas s a m i h . Tražit ć e m o i h u z a l u d n o sve d o k i h
ne o t k r i j e m o i ne u z g o j i m o u s v o m e srcu i p a m e t i .
Kad k o n a č n o
shvatimo kako je to
lako
naći u
n a š o j vlastitoj svijesti, u s v a j a m o p o t p u n o novi p o g l e d
na život.
Dolazimo do stanja visoke
samosvijesti i
samopouzdanja, koje n a m nitko ne može oduzeti.
B e z t o g a i k a d b i s m o izgubili svu s u v i š n u t e ž i n u , bila
bi to s a m o izvanjska p r o m j e n a . Č e m u zdravo tijelo i
idealna vaga, ako se u n u t r a ništa nije promijenilo?
I z n u t r a ć e š i d a l j e biti o s o b a p r e t j e r a n e težine, k o j u
zdravsteni p r o b l e m i sustižu j e d a n za drugim.
Ako
naučiš
imati kontrilu
nad svojim životom,
tvoja d u š a ć e zaiskriti n u t a r n j i m ž a r o m , koji ć e blistati
164
165
RECEPTI ZA SALATE OD VOĆA I
POVRĆA
r a s k r i ž e n u datulju u s r e d i n u u o b l i k u križa, p o s p i
o r a s i m a i stavi višnju u s r e d i n u . R u b t a n j u r a ukrasi
potočarkom.
Br. 2
O p a s k a : recepti 1-50 su za j e d a n o b r o k po o s o b i .
Br. 1
Celer, 2 j u š n e žlice
- sitno isjeckan
Mrkva, 2 j u š n e žlice
- sitno ribana
Z e l e n a salata, 2 j u š n e žlice
Luk, 1 j u š n a žlica
- salata, luk i rajčica s i t n o
i s j e c k a n i i izmiješani
Mrkva, 2 j u š n e žlice
- sitno ribana
Z e l e n a salata, 2 j u š n e žlice
- sitno isjeckana
Rajčice, osrednja polovica
- izrezana na k o m a d i ć e
Celer, 2 j u š n e žlice
- sitno isjeckan
Crveni k u p u s , 2 j u š n e žlice
Kaki ( d r a g u n ) o s r e d n j i , 2 / 3
- o g u l j e n i p o d i j e l j e n na
kriške
Jabuka, ribana
G r o ž đ i c e , 2 j u š n e žlice
- po m o g u ć n o s t i b e z
sjemena
S m o k v a , 1 velika, izrezana
Crveni k u p u s , 2 j u š n e žlice
- sitno isjeckan
Orasi, m l j e v e n i , 2 j u š n e žlice - b a n a n u , j a b u k u , s m o k v u ,
B a n a n a , /i velike
- izrezana
l
Rajčica, 1 o s r e d n j a
B a n a n a z g n j e č e n a , 1 j u š n a žlica
M e d , dvije j u š n e žlice
m e d i orahe pomiješati
D a t u l j e , 2 velike ili 3 m a l e
- s i t n o izrezane
Rotkve, 5 malih
Avokado, Vi o s r e d n j e g a
- t a n k o izrezane
J a b u k a , 1 velika
Rotkva, 5 sitnih
- r i b a n a ( d e l i š e s , a k o je
moguće)
Masline, p u n j e n e
Avokado, 1 o s r e d n j i
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Za u k r a s -
1
datulja,
višnja, p o t o š a č k a .
mljeveni orasi,
maraskino
banane.
jabuku
166
u
Poredaj
sredinu,
rotkve
kriške
uokrug,
metni
avokada
sa
ribanu
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
- čitave
Peršin
Slazi u slojeve k a k o slijedi:
celer,
o n d a mrkva,
mješavina salate, luka i rajčice te sloj crvenog kupusa.
Metni u sredinu mješavinu banane, jabuke, smokve,
meda
Slazi slojeve j e d a n na drugi, p o č e v š i s m r k v o m pa
do
- sitno isjeckan
i
oraha.
Kriške
avokada
i rotkvice
poredaj
u o k o l o , p u n j e n e masline u sredinu, za ukras postavi
peršin.
strana,
167
Br. 3
Š p a r o g e ( s i r o v e ) , 1 ili 2 s t a p k e , svježe
svježe, k r h k e
- sitno isjeckana
Karfiol, 2 j u š n e žlice
- sitno nariban
Grašak, svjež, s o č a n ,
i lako lomljive
M a h u n e (sirove), 6 svježih, lomljivih- s i t n o i s j e c k a n e
1 ili 2 j u š n e žlice
Salata, V4 glavatica, svježa i praskava - n a k r u p n o izrezana
Avokado, % o s r e d n j e g a
Peršin, 2 j u š n e žlice
sitno narezan
Listovi salate
Mrkva, sitna
sitno ribana
- cijeli
Složi svježe listove salate na plitki tanjur i na njih
M e k a n i sir, 6 0 g r a m a
slazi p o v r ć e p o r e d u k a k o j e g o r e n a v e d e n o , p o s p i
Breskva, V2 velike, svježa
grašak po vrhu i ukrasi kriškama avokada.
Avokado, % o s r e d n j e g a
krastavac s i t n o strugan, k o r u će biti l a k o žvakati, a
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Listovi salate
ujedno
Orasi, 4 ili 5 p o l o v i c a
specifičan okus.)
krastavčev s o k će ovlažiti
salatu
(Ako je
i dati j o j
Orasi, m l j e v e n i
Br 5
Pomiješaj
sve,
osim
breskve,
avokada,
mljeve­
nih o r a h a i sira. Složi listove salate na d n o t a n j u r a pa
p o l o ž i na to s m j e s u i daj j o j o b l i k h r p e . Pokrij h r p u
tankim kriškama breskve i ukrasi tankim odrescima
avokada.
Stavi o s t a t a k sira u s r e d i n u i p o s p i s i t n o
mljevenim orasima.
Salata, A glavice, svježa, praskava
l
Celer, 1 ili 2 stabljike
- sitno isjeckan
Krumpir, (sirov, s l j u s k o m ) ,
V2 s i t n o g a
- iskrižan vrlo s i t n o
Mrkva, 1 o s r e d n j a
- sitno ribana
Luk ( b l a g i ) , Vi velike glavice - s i t n o izrezan
Br. 4
Salata, VA glavice,
n a k r u p n o izrezana
Celer, 2 ili 3 stabljike
sitno isjeckan
Krastavac, V2 o v e ć e g a
(neoguljen)
s i t n o nastrugan
Peršin, 1 j u š n a žlica
sitno isjeckan
Mladi luk, 2 ili 3
s i t n o izrezan
168
Rajčija (zrela), 1 velika ili
dvije male
svježa i praskava
Š p a r o g a (sirova), 2 ili 3
Z e l e n a paprika, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezana
- o g u l j e n a i izrezana u t a n k e
kriške
M e k a n i sir, 6 0 g r a m a
Avokado, % o s r e d n j e g a
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Lišće o b i č n e ili endivija salate
Sve u s i t n j e n o p o v r ć e m e t n i u h r p u na lišće salate,
pokrij kriškama rajčice, ukrasi izrezanim avokadom, a
n a vrh m e t n i sir p o s u t p a p r i k o m .
Br. 6
Br. 8
Kupus, svjež, Vz šalice
- sitno isjeckan
Salata, Vz tvrde glavice
- izrezana
Celer, Vz šalice
- izrezan
Avokado, Vz velikoga
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Š p i n a t , 3 ili 4 lista
- sitno isjeckan
Mrkva, 1 velika
- sitno ribana
Ananas, 4 koluta, (svjež ili n e š e ć e r e n i
iz k o n z e r e v e )
M e d , 1 j u š n a žlica
M e k a n i sir, 9 0 g r a m a
Peršin, 1 j u š n a žlica
Meki sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
- sitno isjeckan
J a b u k a , 1 velika, ribana,
Crvena paprika, slatka, n e k o l i k o režnjeva
ili n e š e ć e r e n i a n a n a s
Lišće o b i č n e ili endivija salate
Rastresi
narezanu
salatu
Peršin, 1 j u š n a žlica
na
cijele
listove
pa
- sitno isjeckan
Crvena slatka paprika, 1 velika
p o k r i j s l o j e m m e k o g sira. R a s p o r e d i kriške a v o k a d a
ili p l o š k e rotkve za ukras
o k o s r e d i n e tanjura i k o l u t e a n a n a s a sa svake strane.
Sve
pospi
usitnjenim
peršinom
i
ukrasi
tankim
režnjevima slatke crvene paprike. (Avokado se m o ž e
razrezati r e z a č e m za k u h a n a jaja.)
Složi
tanjur.
moguće
slojeve
Prekrij
kupusa,
ribanom
ravnomjerno
celera i
mrkvom
š p i n a t a na plitki
i
polij
p u n o m žlicom
koliko
meda,
je
pokrij
m e k i m s i r o m i z a v r š i r i b a n o m j a b u k o m ili a n a n a s o m .
Br. 7
Salata, % tvrde glavice
- s i t n o izrezana
Mrkva, 1 ili 2 velike
- sitno ribana
G r o ž đ i c e , b e z s j e m e n a , *A šalice
Meki sir, 90 g r a m a
Ukrasi izbojcima peršina i režnjevima slatke c r v e n e
p a p r i k e ili r o t k v i n i m p l o š k a m a .
Br. 9
M a h u n e , (sirove i s v j e ž e ) , 6 ili 7
Med
- sitno ribane
Rasporedi po tanjuru ih pladnju izrezanu salatu,
prekrij m r k v o m p o m i j e š a n o m s p o l a grožđica. Polij
ž l i c o m m e d a , ili p o v o l j i , p o k r i j m e k i m s i r o m i u k r a s i
ostatkom grožđica.
Š p a r o g e , (sirove i svježe) 4 ili 5 stapki
- sitno isjeckane
Krastavac, ( n e o g u l j e n ) , Vz velikoga
- s i t n o riban
170
171
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žli<
- sitno ribana
Celer, 2 ili 3 s t a p k e , k r h a k
- riban ili s i t n o isjeckan
Složi u h r p u na lišću
Mrkva, 1 ili 2 velike
- sitno ribana
r a j č i c e . Po vrhu d o d a j sir i m a l o p a p r i k e .
O r a h , Vi šalice
- usitnjen
S m i j e š a j sve s k u p a o s i m r a j č i c a i m a l o m e k o g a sira.
Grožđe bez sjemena,
Vi šalice
Br. 11
- izrezano na dva ili četiri
dijela
K r u m p i r (sirov, s l j u s k o m ) ,
Breskva, 1 velika,
- izrezana u z d u ž n o na t a n k e
kriške
svježa, zrela
Vz o s r e d n j e g a
- s i t n o riban
Mrkva, 1 m a n j a
- sitno ribana
Celer, 2 ili 3 stabljike, k r h a k - s i t n o i s j e c k a n
Peršin, 1 j u š n a žlica
Izmiješaj u zdjeli sve s a s t o j k e o s i m breskve, o r a h a i
J a b u k a , 1 velika, s o č n a
prekrij
Cikla, 1 o s r e d n j a , m l a d a
breskve
i
ukrasi
orasima
r a s p o l o v l j e n i m g r o ž đ e m . D o d a j m e d a p o želji.
i
- s i t n o izrezan
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o r i b a n a
n e k o l i k o b o b a grožđa. Metni s m j e s u na lišće salate,
ploškama
salate i pokrij tankim kriškama
O r a h , Vi šalice
- ribana
- s i t n o ribana
- usitnjen
Smiješaj sve s k u p a o s i m j a b u k e , r e p e i m a l o o r a h a .
Br. 10
Salata, % glavice
Složi u h r p u na Ušću salate, prekrij s l o j e m r i b a n e
j a b u k e i završi s l o j e m r i b a n e cikle. P o s p i o r a s i m a .
- izrezana
Š p a r o g a (svježa sirova),
2 do 3 s t a p k e
Br. 12
- sitno isjeckana
Mladi luk, 4 ili 5
Crveni k u p u s , Vz šalice
- sitno isjeckan
Luk (slatki), Vz velike glavice - t a n k o izrezan
Š p a r o g a , 3 ili 4 s t a p k e
- sitno izrezana
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o i s j e c k a n a
Mladi luk, 3 ili 4
- sitno isjeckan
Celer, 2 ili 3 stabljike, k r h a k - s i t n o i s j e c k a n
Celer, 3 ili 4 stabljike,
Rajčica, 2 o s r e d n j e ,
svjež, k r h a k
z r e l e i tvrde
M e k i sir, 6 0 g r a m a
- o g u l j e n a i iskrižana
- s i t n o riban ili i s j e c k a n
M a h u n e (svježe, s i r o v e ) ,
4 ili 5
- ribane
Rajčica, 2 velike, z r e l e , tvrde - o g u l j e n e , 1 u kriške, 1 u
kocke
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o r i b a n a
172
M e k i sir, 6 0 g r a m a
Pomiješaj
Mažuran
kupus,
salatu,
p a p r i k u pa složi u h r p u .
Krastavac, Vz o s r e d n j e g a
- i s p r o b a d a j k o r u vilicom,
p a reži n a t a n k o
ukrasi
svježim
repom
i
peršin i zelenu
Metni u sredinu tanjura,
listovima
ogradi
celer,
salate,
kriškama
prekrij
avokada.
ribanom
Kuglice
sira,
p o p r a š e n e p a p r i k o m , stavi s a s t r a n a h r p e . Složi s a
Paprika
zrelim maslinama i celerom punjenim avokadom i
Pomiješaj
mahune,
u
zdjeli
kocke
m e k o g sira.
kupus,
rajčice,
Pospi malo
šparoge,
zelenu
luk,
papriku
mažuranom
i
celer,
većinu
(može ga se
b a d e m i m a . (Za ovaj nadjev zgnječi avokado i tuci ga
do žitkosti, a o n d a primiješaj usitnjene ih m l j e v e n e
bademe.)
kupiti u p r a h u ) . Složi u hrpu, ukrasi lišćem salate i
Br. 1 4
p o k r i j p r e o s t a l o m , k r i ž a n o m r a j č i c o m , m e t n i m e k i sir
po vrhu.
Ploške od krastavca složi
na vanjski r u b
salate. P o s p i m a l o p a p r i k e na sir i krastavce.
Salata, Vz svježe glavice
sitno isjeckana
Špinat, 6 ili 8 listova
sitno isjeckan
Peršin, 1 j u š n a žlica
s i t n o izrezan
Mladi luk, 6 ili 8
s i t n o izrezan
Potočarka
Crveni k u p u s , 1 j u š n a žlica
- sitno isjeckan
Salata, % tvrde glavice
- sitno isjeckana
Celer, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
Peršin, 1 j u š n a žlica
- sitno isjeckan
Z e l e n a paprika,
% č a j n e žlice
- sitno ribana
Repa, mlada,
1 do 2 j u š n e žlice
Krastavac ( n e o g u l j e n ) ,
- izrezan n a t a n k o
Vz velikoga,
Ukrasi
tanjur
lišćem
salate.
Pomiješaj
ploškama krastavca i popraši paprikom.
Br. 15
- sitno ribana
Avokado, Vz velikoga
- oguljen i uzdužno rezan
Mladi luk, 3 ili 4
- sitno isjeckan
M e k i sir, 1 j u š n a žlica
- u dvije k u g l i c e
Salata, 3 ili 4 lista
- s i t n o izrezana
Paprika
Peršin, 1 j u š n a žlica
- sitno isjeckan
Masline, zrele
Rotkva, svježa, 3 ih 4
- t a n k o izrezana
Celer, 3 ili 4 stabljike
- sitno isjeckan
Celer p u n j e n skašenir i avokadom, pomiješanim s
mljevenim bademima
174
špinat,
peršin, luk i p o t o č a r k u pa rastresi po tanjuru. Prekrij
Š p a r o g e , 3 ili 4
175
s t a p k e (sirove)
P o t o č a r k a , 3 ili 4 i z b o j k a
- s i t n o izrezane
Grašak, svjež, m e k a n ,
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o ribana
Vi šalice
- cijeli
Krastavac, Vz o s r e d n j e g a
- riban s k o r o m
Rajčica, 1 velika, zrela, tvrda - o g u l j e n a i izrezana na
ploške
Rajčica, 1 s r e d n j a , tvrda,
crvena
Avokado, Vz o s r e d n j i
- izrezana na o k r a j k e
Pomiješaj
sve
skupa
osim
rajčice,
pa
- o g u l j e n i u z d u ž n o izrezan
Meki sir, 6 0 g r a m a
složi
u
h r p u na listove salate. Ogradi okrajcima rajčice. Uz
o v o i d e i z v r s n o š v i c a r s k i sir.
Sve i s j e c k a n o i r i b a n o p o v r ć e p o m i j e š a j i stavi u
hrpu
na
listove
salate.
Celer, 2 ili 3 stabljike
- sitno isjeckan
Peršin, 2 j u š n e žlice
- sitno isjeckan
Peršin, 2 j u š n e žlice
- izrezan
Celer, 3 ili 4 stabljike, k r h a k - s i t n o i s j e c k a n
Krastavac, Vz o s r e d n j e g a ,
- o g u l j e n i u z d u ž n o izrezan
tanjur
endivija
celerom
salatom,
i
pa
peršinom.
- sitno isjeckan
Mladi luk, 3 ili 4
- o g u l j e n a i iskrižana
salatom,
i
- o d r e ž i vrh, izdubi s r e d i n u ,
malo nazubi rub
crvena, tvrda
Avokado, Vz velikoga,
Obloži
rajčice
Rajčica, 1 velika, glatka,
Rajčica, 2 o s r e d n j e , z r e l e ,
isjeckanom
ploškama
Br. 1 8
Salata, Vz m a l e , tvrde glavice - s i t n o i s j e c k a n a
zreloga
Pokrij
p o r e d a j r u b n o k r i š k e a v o k a d a . N a v r h m e t n i m e k i sir.
Br.16
tvrde
- sitno isjeckana
pokrij
Poredaj
- riban
s korom
M e k i sir, 6 0 g r a m a
Z e l e n a paprika, slatka
naizmjenično kriške avokada i rajčice.
Nakon
Br. 17
Salata, M glavice,
M a h u n e , 4 ili 5,
sirove, svježe
Krastavac, Vz velikoga,
s korom
176
- sitno isjeckana
- sitno isjeckane
- sitno riban
nazubljavanja
nazubljenja do dolje,
ruba,
izrezi
rajčicu
od
tako da nazubljenja nalikuju
laticama o t v o r e n a cvijeta, pa je položi na listove salate
u
tanjur.
Pomiješaj
izdubljenu
sredinu
rajčice,
isjeckani celer, mladi luk, te sira toliko da p o v e ž e
mješavinu.
tankim
Zavrči
režnjima
ostatkom
slatke
sira
zelene
i
ukrasi
paprike
i
veoma
zrelim
maslinama.
177
Br. 21
Br. 19
Celer, 3 ili 4 stabljike
- sitno isjeckan
Avokado, % velikoga, z r e l o g a
J a b u k a , 1 velika ili 2 m a l e
Salata, 1 glavica
- sitno isjeckana
Celer, 2 ili 3 stabljike
- sitno isjeckan
Kaki, vrlo z r e o , 1 veliki ili 2 m a l a
- oguljena, očišćena,
izrezana u k o l u t e ne d e b l j e
- o g u l j e n i p o d i j e l j e n na
kriške
od 5 m m , u r o n j e n a s m j e s t a
u limonov sok da ne
M e k i sir, 6 0 ili 9 0 g r a m a
potamni
Peršin, 1 j u š n a žlica
Rasporedi
D a t u l j e , M velike, za ukras
- sitno isjeckan
isjeckani
celer
na
podložku
od
listove salate. Oguli avokado i razrezi u kolute o k o
koštice.
Na
svaki
kolut
od
jabuke
metni
kolut
Složi salatu i c e l e r na listove
pokrij
kriškama
kakija
- sitno isjeckan
Celer, 2 ili 3 stabljike
- sitno isjeckan
Salata, Vz male glavice
- sitno isjeckana
Celer, 2 stabljike
- sitno isjeckan
Vi šalice
- b e z koštica, izrezane
nasitno
sočna
- izrezane u k o m a d i ć e
- sitno ribana
S l a t k o v r h n j e , Vz šalice, t u č e n o
Kiselo v r h n j e
Orasi
Pomiješaj
Ostavi m a l o rotkve za ukras,
ukusa
celer,
ostalo pomiješaj.
čvrstoću
dodaj
po želji kiselo vrhnje povrću. Ako n e m a
Poslužuj
na
dodaj
s
J a b u k a , 1 velika, zrela,
Masline, z r e l e , 5 ili 6, velike - i z r e z a n e u k o a m d i ć e
Primješaj
salate,
sirom,
Šljive, svježe ili s u h e ,
K u p u s , 1 šalica
Rotkva, c r v e n a , sitna, 4 ili 5
(endivija)
mekim
Br. 2 2
t e p o s p i i s j e c k a n i m p e r š i n o m . U z o v e s e m o ž e služiti
Br. 2 0
završi
polovicom datulje u sredini.
avokada. Rasporedi ih ukrasno na podlozi od celera
Š v i c a r s k i sir.
i
malo
biljne
soli.
Vrh
ukrasi
k o m a d i ć i m a rotke. Služi na p o d l o z i od salate.
sitnim
salatu,
tučeno
podlozi
šljive
vrhnje
od
i
jabuku.
zaslađeno
listova
salate,
preostalim vrhnjem i usitnjenim orasima.
Za
medom.
posutim
(Ako se
r a b e s u h e šljive, n a m o č i ih p r e k o n o ć i u m l a k o j vodi
d o k ne omekšaju. N e m o j ih kuhati.)
178
179
Br. 2 6
Br. 23
R e p a , 1 o s r e d n j a , bijela, slatka
Rajčica, 1 ili 2 dvije velike,
tvrde, z r e l e
- o g u l j e n a i izrezana na
ploške
Avokado, Vz velikoga ili
1 mali, zreli
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Meki sir, 60 ili 90 g r a m a
- ribana
Crveni k u p u s , Vz šalice
- sitno isjeckan
Celer, 1 ili 2 stabljike
- sitno isjeckan
Peršin, 1 č a j n a žlica
- sitno isjeckan
Salata („rimska"), Vz
(Endivija) salata
m a l e glavice
Avokado, Vz o s r e d n j e g a
Složi (endivija) salatu na plitki tanjur, te okruži
naizmjenično kriškama rajčice i avokada. Metni meki
sir u s r e d i n u i p o p r a š i ga p a p r i k o m .
- s i t n o izrezana
- o g u l j e n i u z d u ž n o izrezan
D o d a j m a l o m a j o n e z e , pa sve l a g a n o izmiješaj s
dvije vilice. Daj listovima salate oblik m a l o g č a m c a , pa
ih
napuni
smjesom,
ukrasi
kriškama
avokada
posutima paprikom.
Br. 25
K u p u s , Vz šalice
- s i t n o izrezan
Peršin, 1 č a j n a žlica
- sitno isjeckan
Celer, 2 stabljike, krhak
- sitno isjeckan
Mrkva, 1 velika
- sitno isjeckana
Br. 2 7
i.
Kupus, Vz šalice
- s i t n o izrezan
M e d , 1 j u š n a žlica
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o i s j e c k a n a
M e k i sir, 6 0 g r a m a
Celer, 1 ili 2 stabljike
Jabuka, jedna manja
Kiselo vrhnje
ili o s r e d n j a
- ribana
Avokado, Vz m a l o g a
- o g u l j e n i u z d u ž n o izrezan
2.
Celer, 4 ili 5 stabljika
Mrkva, 1 m a l a
Slazi
jedno
na
drugo
na
podlogu
od
salate,
180
- s i t n o izrezan
- sitno ribana
Majoneza
3.
p r e m a redu u receptu. Obrubi kriškama avokada. U
s r e d i n u m o ž e š staviti g r a n č i c u p e r š i n a .
- s i t n o izrezan
Celer, 1 ili 2 stabljike
- s i t n o izrezan
Cikla, 1 o s r e d n j a , m l a d a
- sitno ribana
181
Salata, Vi m a n j e glavice
- s i t n o izrezana
Za ukras: 3 ili 4 m a l e c r v e n e rotkve, Vi avokada i z e l e n a
paprika.
Tri
gornje
slijedeći
red
kombinacije
u
receptu,
promiješaj
dodajući
začin
O b l i k u j u h r p e p a s v a k u p r e n e s i n a list
celerom
punjenim
kremom
volji.
(endivija)
sira
i
drobljenim
Br. 2 9
odvojeno,
po
od
orasima.
B a n a n a , 1 ili dvije, j a k o zrele- izrezana n a k o c k e
Salata, V-i m a n j e glavice
s i t n o izrezana
Celer, 2 ili 3 stabljike
sitno isjeckan
1 t a n k i m kriškama rotkve, br. 2 režnjevima avokada, a
Kruška, V> tvrde, z r e l e
izrezana n a k o c k e
br.
Slatko vrhnje, tučeno,
salate na o v e ć e m pladnju,
ostavljajući m e đ u njima
r a z m a k od b a r e m 5 c m , da se ne bi slijepile. Ukrasi br.
3
tankim
izrescima
punjenom maslinom.
zelene
paprike
i jednom
Služi s p u n j e n i m m a s l i n a m a ,
švicarskim sirom i srčikama celera.
Br. 2 8
- s i t n o izrezan
Celer, 3 ili 4 stabljike
- s i t n o izrezan
Salata, A m a n j e glavice
- s i t n o izrezana
Mrkva, 1 o s r e d n j a
- sitno ribana
Orasi, 2 j u š n e žlice
sitno zdrobljeni
i n e š t o oraha. Složi na listove salate. Pokrij o s t a t k o m
vrhnja i oraha.
Br. 3 0
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o i s j e c k a n a
J a b u k a , 1 ili 2, z r e l e ,
Kiselo v r h n j e
sočne („johnatan")
Mažu ran
Za ukras: režnjevi Vi avokada i slatke c r v e n e paprike.
lagano
vrhnje po želji.
- s i t n o ribana
Špinat, 5 ili 6 svježih listova - s i t n o i s j e c k a n
Meki sir, 6 0 g r a m a
Miješaj
zaslađeno m e d o m
Pomiješaj sve sastojke s d i j e l o m t u č e n o g vrhnja
Kupus, 1/3 šalice
l
Vi šalice
s
dvije
vilice,
dodajući
kiselo
C e l e r , 3 ili 4 stabljike
- sitno isjeckan
Crveni k u p u s , 1/3 šalice
- sitno isjeckan
Peršin, 1 č a j n a žlica
- sitno isjeckan
Složi mješavinu u sredinu salate i
p o s p i m a l o m a ž u r a n o m . Prekrij m e k i m sirom i ukrasi
režnjevima avokada i slatke crvene paprike. Služi s
Polovicu
ribane
jabuke
pomiješaj
s
usitnjenim
p o v r ć e m o s i m peršina. Složi na p o d l o g u od salate i
pokrij o s t a t k o m j a b u k e i p e r š i n o m . Uz o v o ide tanko
n a r e z a n š v i c a r s k i sir.
182
183
Br. 31
Pomiješaj špinat, avokado, celer i luk, pa n a p u n i
i z d u b l j e n e rajčice. M e t n i u plitki t a n j u r na p o d l o g u
Grejpfrut, 1 veliki, z r e o ,
sladak
- oguljene kore i nutarnje
opne
Avokado, z r e o ali čvrst,
Vz m a n j e g a ,
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Salata, Vz o m a n j e glavice
- sitno isjeckana
Celer, 3 ili 4 stabljike
- sitno isjeckan
(endivija)
salate
režnjevima zelene
sredinu
i
po
paprike.
svake p u n j e n e
vrhu
ukrasi
Stavi z r e l e
rajčice.
tankim
masline
Uz o v o idu
na
srčike
c e l e r a , z r e l e m a s l i n e i š v i c a r s k i sir.
Br. 3 3
Meki sir, 6 0 ili 9 0 g r a m a
Orasi, 1 j u š n a žlica
od
- u s i t n j e n , te 1 cijeli za
ukras
O b l o ž i plitki tanjur listovima salate i napravi o k r u g
Š p i n a t , Vz o v e ć e g
- vrlo s i t n o i s j e c k a n
J a b u k a , 1 ili 2 m a n j e , s o č n e - s i t n o r i b a n a
Kaki ( d r a g u n ) vrlo z r e o ,
1 veliki ili 2 m a l a
- o g u l j e n i rastvoren u kriške
C e l e r , 2 ili 3 stabljike
- sitno isjeckan
od naizmjeničnih režnjeva grejpfruta i kriški avokada.
M e k i sir, 1 ili 2 j u š n e žlice
Pomiješaj isjeckanu salatu i celer, polovicu m e k o g
Avokado, Vz o m a n j e g a
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
sira i u s i t n j e n e o r a h e . Složi u s r e d i n u tanjura i površi
ostatkom
mekog
sira
te
cijelim
orahom.
Popraši
paprikom.
Pomiješaj špinat, kaki i celer, složi na p o d l o g u
od
salate,
površi
mekim
sirom,
ukrasi
kriškama
avokada i popraši paprikom.
Br. 32
Špinat, Vz o v e ć e g
Br. 3 4
- vrlo s i t n o i s j e c k a n
Avokado, z r e o , Vz o v e ć e g a
- oguljen i dobro zgnječen
Celer, 2 ili 3 stabljike
- sitno isjeckan
Z e l e n a salata, Vz m a l e ,
tvrde glavice
Luk, slatki, Vz o s r e d n j e
K u p u s , % šalice
glavice
Krumpir, sirov, Vi
- sitno isjeckan
Rajčica, 2 o s r e d n j e , z r e l e ,
crvene, otvrde
- izdubi s r e d i n u
Z r e l e m a s l i n e i z e l e n a p a p r i k a za ukras
- sitno isjeckan
osrednjega
- sitno riban
B a d e m i , Vi šalice
- u s i t n j e n i ili m l j e v e n i
Z e l e n a paprika, slatka,
1 č a j n a žlica
Meki sir, 6 0 ili 9 0 g r a m a
184
- sitno isjeckana
- sitno isjeckana
Br. 3 6
Polovice o r a h a , 6 ili 8
Avokado, % m a n j e g a
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Mažuran, (koliko s t a n e u dva prsta)
Pomiješaj salatu, k u p u s , krumpir, zelenu papri­
ku, mažuran i b a d e m e , m e t n i na p o d l o g u od salate.
O b r u b i k r i š k a m a a v o k a d a i p o l o v i c a m a o r a h a . Površi
mekim sirom i popraši paprikom.
Kupus, 1/3 šalice
- s i t n o izrezan
Celer, 3 ili 4 stabljike
- s i t n o izrezan
Peršin, 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezan
M e d , 1 č a j n a žlica
J a b u k a , 1 velika „delišes"
- ribana
B a n a n a , zrela, Vz velike
- izrezana n a t a n k o
Kaki ( d r a g u n ) , 1 o s r e d n j i
ili 2 mala, z r e o
- o g u l j e n i r e s t v o r e n u kriške
M e k i sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
Br. 3 5
Mrkva, 1 o s r e d n j a
- sitno ribana
Špinat, Vz svežnja, svjež
- sitno isjeckan
Salata Vi tvrde glavice
- sitno isjeckana
Peršin, 1 j u š n a žlica
- usitnjen
O b l o ž i plitki t a n j u r (endivija) s a l a t o m i naslazi
sastojke po gore n a v e d e n o m redu - o s i m kakija i
m e k o g sira. O b r u b i kriškama kakija i površi m e k i m
s i r o m . U s r e d i n u stavi g r a n č i c u p e r š i n a .
M e k i sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
Br. 3 7
Vrhnje
M e d , 1 žlica
D a t u l j e , 4 ili 5
Špinat, Vz svežnja, svjež
- sitno izrezane
s i t n o izrezan
Salata, A m a l e glavice
J a b u k a , 1 velika „delišes"
- ribana
s i t n o izrezana
Celer, 2 ili 3 stabljike
Avokado, A o s r e d n j e g a
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
s i t n o izrezan
Avokado, 1/3 velikoga
o g u l j e n i t u č e n do žitkosti
Mrkva, 1 velika
sitno ribana
l
l
Pomiješaj u zdjeli mrkvu, špinat, salatu i peršin
pa d o d a j
1 j u š n u žlicu m e k o g sira i vrhnja toliko
koliko se o b i č n o d o d a j e z a č i n i m a za salatu. M e t n i
m j e š a v i n u u plitki t a n j u r na p o d l o g u od salate. Polij
medom
ribane
i
prekrij
jabuke
i
izrezanim
površi
datuljama.
ostatkom
avokada. Popraši paprikom.
sira
Dodaj
i
M e d , 1 č a j n a žlica
M e k i sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
Jabuka, osrednja, sočna
ribana
P e r š u n , 1 j u š n a žlica
izrezan
sloj
kriškama
Pomiješaj špinat, salatu, celer i tučeni avokado
i s m j e s u raširi p o p o d l o z i o d listova salate n a p l i t k o m
tanjuru. Pokrij s l o j e m ribane mrkve, p o k a p a j m e d o m ,
186
187
pa
dodaj
sloj
mekog
sira,
potom
sloj
od
ribane
jabuke, te pospi izrezanim peršinom.
- s i t n o ribana
(rimsku)
salatu
na
plitki
tanjur i
dodaji
slojeve salate, celera, mrkve, smokava i potočarke.
Pokapaj
- s i t n o izrezan
D a t u l j e , 5 ili 6
- s i t n o izrezane
Peršin, 1 j u š n a žlica
- sitno isjeckan
Salata, % tvrde glavice
osrednja, sočna
Složi
Br. 3 8
K u p u s , 1/3 šalice
J a b u k a , 1 velika ili
medom
i
pokrij
mekim
sirom,
površi
ribanom jabukom i grančicom potočarke.
(Ako se rabe s u h e s m o k v e , treba ih namočiti u
- - s i t n o izrezana
mlakoj vodi, ne kuhati!)
P o t o č a r k a , n e k i l i k o izbojaka - s i t n o i s j e c k a n a
M e d , 1 č a j n a žlica
J a b u k a , 1 velika ili o s r e d n j a
Br. 4 0
- ribana
Celer, 3 ili 4 stabljike
Meki sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
Avokado, A velikoga
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
l
Paprika, n a p r s t a k
- s i t n o izrezan
Salata, A m a l e tvrde glavice - s i t n o izrezana
l
Peršin, 1 j u š n a žlica
- sitno isjeckan
M e d , 1 č a j n a žlica
Ukrasi plitki t a n j u r svježim listovima
(endivija)
R e p a , 1 o s r e d n j a ili 2 m a l e ,
svježe, s o č n e
- sitno ribana
salatom i p o t o č a r k o m , pa pokapaj m e d o m . D o d a j sloj
J a b u k a , 1 velika „delišes"
- ribana
j a b u k e , z a t i m m e k i sir. P o r e d a j t a n k e k r i š k e a v o k a d a
Meki sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
o k o hrpe, a u sredinu metni grančicu peršina. Popraši
Paprika, naprstak
salate
i
pokrij
slojem
kupusa,
zatim
peršinom,
paprikom.
Na listove
Br. 3 9
Salata, A tvrde
- s i t n o izrezan
Celer, 2 ili 3 stabljike
- s i t n o izrezan
Mrkva, 1 o s r e d n j a
- ribana
S m o k v e , c r n e , 2 ili 3
- s i t n o izrezane
l
P o t o č a r k a , n e k o l i k o izbojaka - s i t n o izrezana
M e d , 1 č a j n a žlica
Meki sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
188
(endivija)
salate slazi s l o j e v e c e l e r a ,
salate i peršina pa pokapaj m e d o m .
Pokrij s l o j e m
ribane repe
sirom,
i jabuke,
površi
mekim
pospi
paprikom i ukrasi grančicom peršina.
Br. 4 1
Jesenske kruške,
2 velike, s o č n e
- izrezane u k o c k e
189
Salata, Vz tvrde glavice
D a t u l j e , 5 ili 6
- s i t n o izrezana
njih zrakasto režnjeve
- s i t n o izrezane
c i j e l i m ili i s j e c k a n i m b a d e m i m a .
Slatko v r h n j e , t u č e n o , Vz šalice
Kupus, 2 j u š n e žlice
Pomiješaj po volji t u č e n o g a vrhnja s kruškama,
rimske salate.
Ukrasi p e r š i n o m i
Br. 4 3
R i m s k a salata
s a l a t o m i d a t u l j a m a i služi u
avokada.
(čunastim)
listovima
Površi o s t a t k o m v r h n j a i p o l o v i c o m
datulje.
- s i t n o izrezan
Špinat, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
Celer, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
P r o k u l i c e , 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezane
Grašak, 2 j u š n e žlice, z e l e n , svjež, sirov
M e k i sir, 6 0 g r a m a
Med
Br. 4 2
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , „delišes" - s i t n o r i b a n a
Mrkva, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezana
Z e l e n a paprika, 1 k o l u t
Špinat, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
Rotkva, 1 o s r e d n j a ili velika, c r v e n a
B a n a n a , V2 o s r e d n j e , z r e l a
- izrezana
G r o ž đ i c e , 2 j u š n e žlice
Slazi
sastojke u
duboki
tanjur,
po
redu
kojim
Crveni k u p u s , 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
s u n a v e d e n i . P o k a p a j m e k i sir m e d o m p r i j e n e g o što
Salata, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezana
dodaš
Z e l e n a p a p r i k a , 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezana
Kaki ( d r a g u n ) , Vz velikoga
ribanu
ukrašavanje.
- o g u l j e n i rastavljen u kriške
jabuku.
Metni
žličice
u
sira
sredinu
za
sloja
Br. 4 4
Avokado, 1/3 o s r e d n j e g a ,
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Peršin, n e k o l i k o izbojaka
B a d e m i , sirovi, 8 do 10
dvije
j a b u k e , u kolut m e t n i sir i na vrh rotkvu.
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , „delišes" - r i b a n a
zreo
Ostavi
kolut paprike
- cijeli ili isjeckani
Salata, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezana
Celer, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
Špinat, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
Z e l e n a paprika, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezana
Položi
listove
salate
kao
podlogu,
na to
slazi
s l o j e v i t o r i b a n u m r k v u i š p i n a t , z a t i m slazi o s t a l e
Grašak, 2 j u š n e žlice, z e l e n , svjež, sirov
M e k i sir, 6 0 g r a m a
sastojke j e d a n na drugi, po redu kako su navedeni u
Med
r e c e p t u . U s r e d i n u stavi u o k r u g r e ž n j e v e kakija, a o k o
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , „delišes" - s i t n o r i b a n a
190
191
Karfiol, A glavice
- p o d i j e l j e n na „cvjetiće"
X
Rotkva, 3 c r v e n e ,
izrezane k a o cvijet
- očisti rotkve, odreži vrh, pa
o d d n a pažljivo zarezuj
latice
Avokado, V2 o s r e d n j e g a
Naslazi
špinata,
u
S l o ž i i z r e z a n o p o v r ć e u d u b o k i ili p l i t k i t a n j u r ,
pokrij
dubokom
celera,
zelene
tanjuru
paprike
slojeve
i
graška.
prekrij
polovicom mekog
ribanom
sira,
jabukom.
pokapaj
Preostali
medom
sir
salate,
Br. 4 6
Prošaraj
Cikla, 2 j u š n e žlice,
crvena, slatka, sirova
- vrlo s i t n o r i b a n a
s r e d i n u . P o d i j e l i sir na tri g r u m e n a i postavi ih na
Celer, 2 j u š n e žlice
- isjeckan
j e d n a k o m o d s t o j a n j u o k o karfiola, te m e t n i izrezane
Kupus, 2 j u š n e žlice
rotkve
- s i t n o izrezan
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , slatka
- izrezana u k o c k e
grumen
sira.
Obrubi
režnjevima avokada.
debelim
u
kolut namjesti rotkvu.
ukras. D o d a j sitno r i b a n u j a b u k u . Postavi karfiol u
svaki
te
sredinu, m e t n i na n j e g a kolut z e l e n e paprike, a u
m e k i m s i r o m i p o k a p a j m e d o m . Ostavi žličicu sira za
na
stavi
T u č e n o v r h n j e , 2 j u š n e žlice
Orasi, 2 j u š n e žlice
- usitnjeni
Med
Br. 4 5
K u p u s , 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
Salata, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezana
Celer, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
P r o k u l i c e , 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezane
Š p i n a t , 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezan
Pomiješaj
ciklu,
jabuku
i
pola
sve u d u b o k i tanjur, prelij o s t a t k o m v r h n j a i p o s p i
usitnjenim orasima.
Br. 4 7
Meki sir, 60 g r a m a
Med
•
Jabuka, 1 osrednja,
- sitno ribana
Rotkva, 1 c r v e n a , izrezana k a o cvijet
Kupus, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
Celer, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
P r o k u l i c e , 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezane
Karfiol, 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezan
Š p i n a t , 1 j u š n a žlica
192
kupus,
tučenog vrhnja (zaslađena m e d o m po ukusu), Metni
Z e l e n a paprika, 1 k o l u t
slatka, zrela
celer,
- s i t n o izrezan
193
M e k i sir, 6 0 g r a m a
sira, p o k a p a j m e d o m , prekrij s l o j e m r i b a n e j a b u k e .
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , slatka
- sitno ribana
Kolutove zelene paprike smjesti o k o ruba salate i u
Zelena paprika, 1 kolut
svaki m e t n i po r o t k v u . M e t n i p r e o s t a l i sir u s r e d i n u i
C r v e n a paprika, slatka, 2 k o l u t a
navrh njega zrelu maslinu.
Med
Složi slojevito izrezano povrće u duboki tanjur,
Br. 4 9
r e d o m k a k o j e n a b r o j e n o . Pokrij p o l o v i c o m m e k o g
sira, p o k a p a j m e d o m , d o d a j sloj r i b a n e j a b u k e i m e t n i
K u p u s , 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
preostali
Špinat, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
c r v e n e p a p r i k e , tri p o l o v i c e stavi s i m e t r i č n o n a r u b
Celer, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
salate, četvrtu p o l o v i c u iskrižaj i m e t n i na vrh sira u
Tikvica, 1 o s r e d n j a ,
sir
u
sredinu.
Razrezi
popola
kolu
tove
kolut zelene paprike.
- iskrižana u k o c k e
z e l e n e k o r e , sirova
Meki sir, 60 g r a m a
Rajčica, 1 velika ili 2 m a l e
5r. 4 8
Izrezano
povrće
K u p u s , 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
Dodaj
Celer, 2 j u š n e žlice
- s i t n o izrezan
ploškama rajčice.
Karfiol, 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezan
zelene paprike.
Mrkva, 1 j u š n a žlica
- sitno ribana
P r o k u l i c e , 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezane
Š p i n a t , 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezan
kockice
- ribana
može
tikvice
i
se
složiti
polovicu
u
sira,
slojeve.
prekrij
Ukrasi o s t a t k o m sira i k o l u t i m a
Br. 5 0
M e k i sir, 6 0 g r a m a
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , slatka
- izrezana u p l o š k e
Z e l e n a paprika, 2 k o l u t a
K u p u s , 2 j u š n e žlice
Z e l e n a paprika, 2 k o l u t a
s i t n o izrezan
Špinat, 1 j u š n a žlica
Rotkva, 3 c r v e n e
s i t n o izrezan
Celer, 2 j u š n e žlice
Masline, 1 z r e l a
s i t n o izrezan
M e k i sir, 6 0 g r a m a
Rajčica, zrela, tvrda,
Izrezano povrće složi slojevito u d u b o k i tanjur
p o r e d u k a k o j e n a v e d e n o . Površi p o l o v i c o m m e k o g
194
1 velika ili 2 m a l e ,
- izrezana u p l o š k e
Z e l e n a paprika, 1 k o l u t
195
Rotkva, 1 c r v e n a
P r e p o r u č e n a jela
Tikvica, 2 j u š n e žlice, sirova - iskrižana
Krastavac, Vi o s r e d n j e g a
- iskrižan
Luk, slatki, 1 j u š n a žlica
- s i t n o izrezan
Sok jednog cijelog limuna u
2
do
2
i
pol
dl
v r u ć e v o d e k o j a s a m o što nije proključala. N e sladiti!
Izrezano
i
iskrižano
d u b o k i ili p l i t k i t a n j u r .
povrće
položi
slojevito
u
Prošaraj polovicom m e k o g
sira, p o k r i j p l o š k a m a rajčice, m e t n i preostali sir u
sredinu i površi ga k o l u t o m z e l e n e paprike s r o t k v o m
u sredini.
Neposredni
učinak
će
biti
pročišćavanje
jetara
i
b u b r e g a . (Ako se u z m e s h l a d n o m v o d o m , radije će
doći do stimuliranja peristaltičkog gibanja crijeva.)
Nakon
15
do
30
minuta
popij
čašu
svježeg
narančina soka.
Petnaest do trideset minuta poslije:
Doručak
J e d n a ili d v i j e v e l i k e č a š e ( 2 d l ) s v j e ž e g s o k a o d
sirova povrća, bilo mrkvina kao sredstvo za smirenje,
b i l o p r i r o d n i kalij ( m r k v a , c e l e r , p e r š i n i š p i n a t ) za
jačanje
krvi,
a
i
za
čišćenje
glave
od
jutarnjeg
m a m u r l u k a , a k o je tako n e š t o p o t r e b n o . U tu svrhu je
d o b a r i čist c e l e r o v s o k . Mrkva i š p i n a t su izvrsni a k o
je stolica spora, a sok od mrkve, r e p e i krastavaca je
d o b a r za jetru, žuč i b u b r e g e .
Za
mnoge
će
taj
doručak
od
sokova
biti
dovoljan. Neki će željeti m a l o više h r a n e , pa za njih
evo nekoliko preporuka:
Br. 1
B a n a n a , 1 ili dvije, d o b r o zrele ( b e z i m a l o z e l e n e b o j e ) izrezana
S l a t k o vrhnje ( n a j b o l j e sirovo)
M e d , a k o se želi slađe
Mrkvin s o k , svjež, velika č a š a
196
197
N a p o m e n a : Ako s e h o ć e „teži" d o r u č a k , g o r n j e m u s e p o
želji m o g u d o d a t i , p o j e d i n a č n o ili k o m b i n i r a n o , k o š t u n j a č e (ali ne kikiriki), s m o k v e , datulje, g r o ž đ i c e , kaki ili
m e k i sir.
Br. 5
B r e s k v e , kajsije, m a l i n e i d r u g o svježe v o ć e kad je k o j e m u
v r i j e m e , b i l o s a m o j e d n e vrste, b i l o m i j e š a n o .
Slatko vrhnje ( n a j b o l j e n e k u h a n o )
Br. 2
J a b u k a * 1 ili 2, o s r e d n j e - r i b a n a ili i s j e c k a n a
Slatko vrhnje ( p o m o g u ć n o s t i sirovo)
S l a t k o od datulja ili m e d za zasladiti
Mrkvin i š p i n a t o v s o k , svjež, velika čaša
Med za zasladiti
Mrkvin s o k , svjež, velika čaša, ili mrkvin i celerov, ili s a m o
celerov. (To su n a j b o l j i sokovi za ovakvu vrstu d o r u č k a . )
N a p o m e n a : M a l o s m o k a v a ili datulja, cijelih ili izrezanih,
daju drugačiji o k u s n a v e d e n i m o b r o c i m a .
*Većina voli j a b u k e „delišes". Kušaj d r u g e vrste t i j e k o m
n e k o l i k o j u t a r a , d o k n e n a đ e š o n u k o j a n a j b o l j e odgovara
t v o j e m u k u s u i probavi.
Z a jači d o r u č a k ovaj g o r e n a v e d e n i m o ž e s e prekriti
žlicom-dvije m e k o g sira i k o j i m k o š t u n j a v i m v o ć e m
( n e s o l j e n i m b a d e m i m a ili o r a s i m a ) .
Br. 6
Osoba
navikla
na
obilno jutarnje
jelo
može
katkada
p o ž e l j e t i jači d o r u č a k . U t o m slučaju d o b r o d o đ u jaja.
Ž u m a n c e , 2 ili 4 ( n e b j e l a n j a k ! ) , zavisi o veličini
Br. 3
S l a t k o v r h n j e , 1 velika žlica za svako ž u m a n c e
B i l j n a sol
Kruška, 1 ili 2, r i b a n a ili iskrižana, m o ž e poslužiti u m j e s t o
j a b u k e u d o r u č k u br. 2.
Tuci sve te s a s t o j k e s k u p a i p r e b a c i u t e š k u ž e l j e z n u tavu,
Mrkvin, r e p i n i k r a s t a v č e v s o k ( p o m i j e š a n i , svježi), 1 velika
čaša.
s l a b o j vatri d o k se ne s l e g n e i o d o z d o d o b i j e svijetlo s m e đ u
p r e t h o d n o ugrijanu i p o d m a z a n u s m a l o masla. Kuhaj na
b o j u , n a k o n toga p o j a č a j vatru d o k i vrh ne d o b i j e istu
boju.
Br. 4
Kruška, 1 ili 2, o s r e d n j a , prvi sloj - r i b a n a ili i s j e c k a n a
J a b u k a , 1 velika „delišes", drugi sloj - r i b a n a
Može
se
metnuti
na
t a n j u r i služiti
kao
p o d l o g a za
r a z n o v r s n a j e l a , k a o n a p r i m j e r : prekrij s l o j e m r i b a n e
j a b u k e ili bilo k o j o m k o m b i n a c i j o m v o ć a i h p r e t h o d n i h
r e c e p a t a za d o r u č a k , ili d o d a j kajgani 2-3 j u š n e žlice m e k o g
Slatko od datulja ili m e d za zasladiti, te v r h n j e po želji
sira i površi r i b a n o m j a b u k o m ili d r u g i m v o ć e m .
Koštunjavo v o ć e , bilo k o j e o s i m kikirikija
Mrkvin s o k , svjež, 1 velika čaša, ili čist c e l e r o v s o k .
Meki sir, 1 ili 2 j u š n e žlice
Celer, 2 ili 3 stabljike, ili m a l o salate ( t o je d o b a r d o d a t a k
Mrkvin i c e l e r o v s o k p o m i j e š a n , svjež, velika č a š a
svakom d o r u č k u ) .
198
199
Napomena: Z o b n e (i druge) pahuljice su nepotrebne,
n e m a j u nikakve p r e h r a m b e n e vrijednosti, o s i m a k o
n e k o m e stalo da p o v e ć a kiselost u s v o j e m tijelu.
S u h e šljive, iako d o n e k l e stvaraju k i s e l i n u , d o b r e s u
p r o b a v u j e r su laksativne, š t o ih čini p o p u l a r n i m a
d o r u č a k . Nije ih p o t r e b n o kuhati. N a j b o l j e j e , ako ih
n e k o l i k o sati, ili p r e k o n o ć i , m o č i u m l a k o j vodi.
jer
je
za
za
se
raju kiselinu.)
T j e d n i p o k u s s r u č k o m iz tih p r e p o r u k a uvjerit će i
n a j s u m n j i č a v i j e , da su sendviči, uštipci i slične stvari uzroci
o p ć e p o z n a t o g z a m o r a koji o s j e ć a m o svakog p o p o d n e v a .
Datulje, grožđice, smokve i orasi, pregršt, z a s e b n o
Ručak
Kako
o b l i k a . (Prerađeni, u č e t v r t a s t o m p a k o v a n j u , o b i č n o stva­
bi
se
izbjegao
zamor
od
bezobzirnog
jedenja nespojivih jela po restoranima, u p o d n e je
najbolje ručati:
ili p o m i j e š a n o
Celer,
3
ili
4
stabljike,
ili
S o k od sirova i svježeg povrća, A do Vi litre
l
J a b u k a , 1 ili 2 velike, ili k r u š k e , ili z r e l e b a n a n e , % do 1 kg
salate,
špinat,
p e r š i n , ili k o j e d r u g o z e l e n o p o v r ć e
Svjež s o k od sirova povrća,
Br. 1
malo
Vi litre
( c e l e r o v ili
mrkvin)
N a p o m e n a : Ako je glavni o b r o k u p o d n e ,
j e l o v n i k a za v e č e r u , a ovaj ostavi za navečer.
izaberi iz
g r o ž đ a , ili ista k o l i č i n a bilo k o j e g voća u s e z o n i . Za ručak se
m o ž e p o j e s t i j e d n a , dvije ili više različitih v o ć a k a .
Br. 2
Obilniji r u č a k :
v
Švicarski sir, 6 0 d o 1 2 0 g r a m a
D o b r a j e navika, kad g o d j e m o g u ć e , p o p i t i i z m e đ u o b r o k a
o d p o l a d o j e d n e litre svježeg s o k a o d sirova povrća. N a
p r i m j e r , b a r e m p o l a litre svježeg s o k a od sirove m r k v e u
p o l a p o p o d n e v a čini č u d e s a , a za v r u ć e g v r e m e n a p o l a litre
čistog c e l e r o v a s o k a čuva n o r m a l n u t j e l e s n u t e m p e r a t u r u i
t a k o čini vrućinu p o d n o s i v o m . O b i č a j s o l j e n j a p i t k e v o d e
za v r i j e m e v r u ć i n a , ili u b i l o k o j e d r u g o v r i j e m e , d o v o d i do
p o s t u p n o g o t v r d n u ć a krvnih žila.
J a b u k a , 1 ili 2 velike, s o č n e
Svjež s o k od sirova povrća, 1 do 2 velike č a š e
Celer, n e k o l i k o stabljika, m a l o špinata, salate, p o t o č a r k e ili
d r u g o g sirova z e l e n o g p o v r ć a
N a p o m e n a : U m j e s t o u v o z n o g švicarskog sira d o b r i su i
drugi rupičasti sirovi, p o g o t o v o a k o su veliki, k r u ž n o g
200
Večera
J a k o je dobro početi večeru s najmanje j e d n o m velikom
č a š o m s o k a o d sirova p o v r ć a . T i sokovi s u p u n o
probavljiviji od bilo k o j e j u h e . Čist c e l e r o v ili mrkvin s o k su
n a j b o l j e p i ć e prije s a m o g j e l a .
201
Nastavi s j e d n o m od salata iz o d j e l a r e c e p a t a za salate,
n a r o č i t o s n e k o m o d složenijih. B r o j salata j e dovoljan z a
izbjegavanje j e d n o l i č n o s t i . Rijetko kada s e o s j e ć a p o t r e b a
z a d o d a t n i m j e l o m n a k o n š t o s e p o j e d e j e d n a o d tih salata.
Ipak, a k o t k o h o ć e d e z e r t , n a j b o l j e j e v o ć e . O d a b e r i bilo
k o j u vrstu, k o j a n a j b o l j e ide sa s l u ž e n o m salatom.
Z a p a m t i ! Koliko s e u š t e d i n a p r a n j u s u d a !
Začini za salatu
Zdrava majoneza
Začin od švicarskog sira
Naribaj švicarski sir i u više navrata d o d a j s o k a od rajčica,
svaki p u t po n e k o l i k o kapi, a iza svakog d o d a v a n j a d o b r o
p r o m i j e š a j . Miješaj d o k sve n e p o s t a n e nalik t u č e n o m
v r h n j u . Ovaj začin j e p o s e b n o u k u s a n s a s v a k o m s a l a t o m
od povrća, p o s e b n o s r a j č i c a m a . Vrlo je hranjiv i t r e b a ga
rabiti u malim k o l i č i n a m a .
Začin od kiselog vrhnja
1 šalica kiselog vrhnja, 1 č a j n a žlica m e d a i n e k o l i k o kapi
l i m u n o v a s o k a . Tuci s k u p a d o k s e n e z g u s n e .
2 žumanjka
1 č a j n a žlica l i m u n o v a s o k a
\h č a j n e žlice b i l j n e soli
1/2 dl b i l j n o g ulja
1 č a j n a žlica m e d a
P o m i j e š a j i d o b r o tuci u zdjeli sve o s i m ulja. P o m a l o d o d a j i
ulje k a p p o k a p , sve d o k s e m j e š a v i n a n e u j e d n a č i . Ako j e z a
v o ć n u salatu, m o ž e s e n e p o s r e d n o prije u p o t r e b e dodati
m a l o slatkog t u č e n a vrhnja. Ako j e salata o d povrća, u k u s
će se p o b o l j š a t i s m a l o kisela vrhnja.
Francuski začin
M a s l i n o v o ulje ( p o m o g u ć n o s t i h l a d n o p r e d a n o ) 2 dl, Vi
č a j n e žlice m o r s k e trave u p r a h u ( m o r s k a mlava ili m o r s k a
salata), Vi č a j n e žlice l u c e r n e u p r a h u , m a l o l i m u n o v a s o k a
i m e d a . D o b r o tuci do žitkosti. Ako t r e b a soli, d o d a j m a l o
d o b r e b i l j n e soli.
Svečani objedi
Vegetarijanski blagdanski j e l o v n i k z a o n e k o j i smatraju d a
Začin od avokada
Z g n j e č i ž l i c o m vrlo z r e o a v o k a d o i d o d a j m a l o Zdrave
m a j o n e z e ili n e k o l i k o kapi s o k a o d povrća, p a tuci d o
žitkosti. Ako t r e b a više z a č i n a , d o d a j m a l o b i l j n e soli, i s i t n o
riban luk a k o j e z a salatu o d p o v r ć a . Ako j e z a v o ć n u , d o d a j
m a l o m e d a . ( j a u o p ć e n e r a b i m p a p a r n i d r u g e ljute z a č i n e ,
j e r n e želim imati n a d r a ž e n m j e h u r ili b u b r e g e , k a o n i
p o t e š k o ć e s visokim krvnim t l a k o m . )
202
moraju
kuhati
prigodnu
hranu.
Kombinacije
jela
su
kompatibilne.
Jelovnik za Dan zahvalnosti
P r e d j e l o - m a l a č a š a svježeg s o k a od j a b u k e i c e l e r a
C e l e r o v e srčike, z r e l e z e l e n e m a s l i n e , rotkvice „na r u ž e "
203
Slatko od brusnice
Vegetarijanski kolač
Mrkvin s o k , mrkvin i c e l e r o v s o k
4 šalice o p r a n i h b r u s n i c a (istrijebi gnjile i p o c r n j e l e )
Svježi grašak s m a s l o m , r e p a izrezana na k o c k e
2 šalice v o d e
Slatko od brusnice
¥2 šalice m e d a u svaku šalicu z g n j e č e n i h b r u s n i c a
Z e l e n a salata
Voćna salata s t u č e n i m v r h n j e m
***
Vegetarijanski k o l a č
8 šalica vrlo s i t n o r i b a n e mrkve
1 šalica z e l e n o g a graška
2 velike glavice luka, s i t n o izrezane
l
A šalice l i m u n o v a s o k a u svake 4 šalice
zgnječenih
brusnica
Kuhaj d o k se b r u s n i c e ne o t v o r e i s m e k š a j u . Protjeraj
trljajući kroz c j e d i l o . I z m j e r i p r o c i j e đ e n o i d o d a j m e d i
l i m u n o v s o k . Kuhaj 7 m i n u t a n a k o n š t o p r o v r i j e , stalno
m i j e š a j u ć i . Skini s vatre, izlij u sterilizirane s t a k l e n k e i
p o h r a n i na isti n a č i n k a o i o s t a l e vrste d ž e m o v a i p e k m e z a .
10 žumanjaka
2 j u š n e žlice s i t n o i s j e c k a n a p e r š i n a
Zelena salata
1 šalica z d r o b l j e n o g i n d i j s k o g o r a š č i ć a
1 šalica t a n k o izrezanih b a d e m a
6 j u š n i h žlica t o p l j e n o g m a s l a c a
3 č a j n e žlice b i l j n e soli
2 Vi č a j n e žlice k a d u l j e
2 č a j n e žlice m a j č i n e d u š i c e
P o m i j e š a j r i b a n u mrkvu i o s t a l o p o v r ć e u velikoj zdjeli.
Iscijedi m a l o s o k a iz r i b a n e mrkve u ž u m a n j k e , d o d a j sol i
z a č i n e , pa d u g o tuci i p o t o m p o m i j e š a j s p o v r ć e m . D o d a j
oraščiće i rastopljeni maslac i temeljito promiješaj. Ispeci u
p o d m a z a n o m Pyrex tignju na u m j e r e n o j vatri, o k o 1 sat
v r e m e n a . Izrezi t a n k o , toliko da se drži z a j e d n o , pa služi na
plitkim tanjurima. G o r n j i o b r o k j e z a 1 2 o s o b a .
N a p o m e n a : Kuhaj grašak i r e p u na š t o je m o g u ć e m a n j e
v o d e d o k ne o m e k š a j u . Začini s m a l o b i l j n e soli i m a s l a c a
pa o d m a h služi. Ne k u h a j ih sve d o k sve o s t a l o nije s k o r o
p r i g o t o v l j e n o . Pazi d a s e n e p r e k u h a j u , t a k o d a sačuvaju
svijetlu b o j u i o k u s .
204
P o m i j e š a j j e d n a k e k o l i č i n e i z r e z a n o g k u p u s a , špinata,
c e l e r a , krastavaca, z e l e n e paprike i rajčica. Poškropi
m a s l i n o v i m u l j e m i služi na listovima salate. Ukrasi
g r a n č i c o m peršina.
Voćna salata
S i t n o izrezane k r u š k e i d a t u l j e i d r o b l j e n i orasi. Zasladi
medom
i
služi
hladno,
površeno
tučenim
vrhnjem
(također zaslađenim m e d o m ) .
Božični objed
P r e d j e l o - s o k od rajčica, s l u ž e n u m a l i m č a š a m a , k o j e m u
je d o d a n o m a l o vrlo s i t n o r i b a n o g luka i s i t n o isjeckanih
celera i zelene paprike
205
Štapići od mrkve
o s r e d n j e glavice po o b r o k u . Luk treba prije kuhanja
zrele m a s l i n e
rotkvice
sitno isjeckati.
G i b a n i c a o d mrkve
S o k od j a b u k a
s o k od mrkve i celera
Grašak i prokulice
Svježi grašak
P u n j e n a salata o d c e l e r a
Kuhaj
Jabuka s cimetom i tučenim vrhnjem
grašak
i
prokulice
samo
toliko
da
o m e k š a j u , skini s vatre, začini b i l j n o m soli i m a s l o m ,
pa odmah poslužuj.
G i b a n i c a o d mrkve
6 žumanjaka
Punjena celerova salata
6 j u š n i h žlica v o d e
V2 č a j n e žlice b i l j n e soli
Operi
2 šalice u s i t n j e n e (ili ribane) mrkve
Pomiješaj
stapke.
•
celer
med
i
očisti
ga
od
s mekim sirom i
Površi
vrlo
sitno
žilavih
vlakana.
nadjeni celerove
ribanom
mrkvom
i
i s j e c k a n i m p e r š i n o m . Izrezi ukriž na kojih 5 cm i složi
D o b r o tuci ž u m a n j k e , vodu i sol, pa vilicom uvaljaj u
mrkvu. Istresi u Pyrex-ovu tepsiju, četvrtastu ili okruglu,
d u b i n e 3-5 c m , p a ispeci u p e ć n i c i z a g r i j a n o j d o 2 2 0
stupnjeva. Z a m o č i u h l a d n u vodu s r e b r e n n o ž , pa u b o d i
g i b a n i c u . Ako n o ž izađe čist, gibanica j e p e č e n a . Izrezi
k o c k a s t o i pokrij p o p a r e n i m l u k o m . G o r n j a količina je za 8
osoba.
4 do pet k o m a d a na svježe listove od salate.
Jabuka s cimetom i tučenim vrhnjem
Naribaj
sitno
sltkih
jabuka
(po
mogućnosti
„delišes") i začini m e d o m i c i m e t o m . Služi u visokim
č a š a m a . Površi t u č e n i m v r h n j e m z a s l a đ e n i m m e d o m i
usitnjenim bademima.
Popareni luk
Br. 1
Luk se m o ž e popariti u vlastitom s o k u s m a l o
maslinova
ulja.
Popari
ga
u
tignju
dok
se
peče
gibanica. Č i m se s m e k š a skini ga s vatre, pospi žutim
r i b a n i m s i r o m s m a l o p a p r i k e , pa ga drži na vatri
samo
206
koliko
treba
da
se
sir o t o p i .
Računaj
Salata br. 2
S o k od mrkve, svjež, 1 velika čaša.
dvije
207
V o ć e z a d e s e r t , n a p r i m j e r : 2 ili 3 k r i š k e o g u l j e n a
Br. 5
zrelog kakija (draguna), % izribane kruške. Na vrh
dodaj
1
ih
2
medom,
ili
posluži
čajne
žlice
tučena vrhnja zaslađena
samo voće
posuto usitnjenim
bademima.
Salata br. 18
Mrkvin i c e l e r o v sok, svjež, 1 velika čaša.
Trešnje,
slatke,
zrele,
služene s
peteljkama,
ih
raspolovljene, b e z koštica, služene u zdjelicama za
desert.
Br. 2
Br. 6
Salata br. 3
C e l e r o v sok, svjež, 1 velika čaša
Salata br. 21
J a g o d e s m e d o m i v r h n j e m , za desert.
S o k od m r k v e , c e l e r a i p e r š u n a , svjež, 1 velika čaša
Grožđe (po želji), krupni tokajac, osrednji grozd.
Br. 3
Br. 7
Salata br. 11
Salata br. 27
S o k od m r k v e i celera, svjež, 1 velika čaša
Breskve,
svježe,
sočne,
zaslađene
šećerom
od
d a t u l j a ili m e d o m .
Poslužuj
površeni
mekim
sirom,
60
do
90
grama
po
crvene,
do
90
grama po
svježe,
koluti
ananasa,
tučenim
vrhnjem
poštrapani
s
medom
medom
i
i
usitnjenim
same
ili
s
medom
N a p o m e n a : O v o j e p o s e b a n o b j e d „za g o s t e " i z a t o
je p r i p r e m l j e n m a l o pažljivije od ostalih.
Objedi
S o k od mrkve, c e l e r a i peršina, svjež, 1 velika čaša.
Mahne,
60
bademima.
Salata br. 15
vrhnjem.
sirom,
S o k od j a b u k a i šipka, svjež, 1 velika čaša.
Br. 4
s
mekim
o b r o k u , p u n j e n e masline i celerove srčike.
Svježi
Poslužuj
obroku.
sa
i
od
sirove
hrane
mogu
se
aranžirati
slikovito i maštovito, d o d a j u ć i rotkve, mladi luk, zrele
ili p u n j e n e m a s l i n e , c e l e r o v e s r č i k e , r e z a n e k r a s t a v c e ,
mrkve
izrezana
natanko,
bilo
poprečno
bilo
uzdužno, sirov k r u m p i r izrezan u pločke, artičoke,
208
209
č i t a v e ili r a z r e z a n e , k o l u t i z e l e n e p a p r i k e , k a r f i o l o v e
srčike,
orasi
i
datulje,
sve
privlačno
složeno
Jesi
li
znao,
da
je
normalna
zapremina
u
p r o s j e č n o g ž e l u c a o k o j e d n e litre? Pojesti p r e v i š e i
vrlo
zdrave h r a n e , pa i u ispravnim k o m b i n a c i j a m a , znači
prikladni za služenje sirove hrane. Hrana koja godi
o p t e r e t i t i sve t j e l e s n e o r g a n e . J e d i toliko d a s e zasitiš.
oku
Nemoj
nejednakim
i
tanjurima.
okusu
potrošiti
bolje
malo
Keramički
će
se
više
tanjuri
probaviti,
vremena
pa
za
su
nije
šteta
pripremanje
privlačnih jela.
Jesti
misliti
prehranu.
da prepun želudac označuje
dobru
Bolje malo osjećaja nesitosti poslije jela
n e g o loša probava.
samo
sirovu
hranu
nije
dovoljno
bez
obilnih količina soka od sirova povrća, j e r bez toga
t i j e l o n i j e u s t a n j u izići na kraj s v e l i k o m k o l i č i n o m
celuloze
iz
koje
treba
izvući
potrebne
mineralne
elemente.
Dakle,
sirova
hrana
ide
obvezatno
sa sirovim
s o k o v i m a , a sirovi sokovi idu o b v e z a t n o sa s i r o v o m
hranom.
Ako
spočetka
ima
poteškoća
s
tijelom
zbog
previše sirove h r a n e , tada treba piti r a z m j e r n o više
s o k a od sirova povrća i jesti d o s t a svježeg voća, j e r je
isto t a k o d o b r o , a i njihova se c e l u l o z n a vlakna lakše
probave.
Moramo
imati
manju
količinu
Način
mjerenja
na
sirove
umu,
hrane
obroka
besmilica.
Sirova hrana
elemente
koje
tijelo
da
tijelo
zahtijeva
nego kad je kuhana.
prema
broju
posjeduje
potražuje,
kalorija
samo
kalorije
naročito
kad
je
i
je
p o p r a ć e n a o b i l j e m soka o d sirova povrća.
Prežderavanje
Natrpati ž e l u d a c više
procesi
znači
prežderati
nego dopuštaju probavni
se.
Prenatrpan
želudac
o p t e r e ć u j e sve t j e l e s n e f u n k c i j e i s k r a ć u j e život.
210
211
Literatura
Harvey i Marilyn Diamond:
Fifties
O autoru
"Fit
furs
Leben
-
"Fit
furs
Leben
-
z a ž i v o t " , I. d i o
Harvey i Marilyn Diamond:
F i t n e s z a život", II. d i o
Marilyn
Diamond:
"Neue
Eiskultur
mit
Sonnenkost" - Nova kultura jedenja s obrocima sunca
Prof. Arnold Ehret:
"Die schlemfreie Heilkost" -
Ljekovita h r a n a b e z sluzi
Dr. John H.
Tildem
"Mit T o x a m i e f a n g e n alle
k r a n k h e i t e n a n " - S t o k s e m i j o m z a p o č i n j u sve b o l e s t i
Dr. Norman W. Walker.
erhalten
Ihre
Gesundheit"
"Taglisch frische Salate
-
Dnevno
svježe
salate
odražava vaše zdravlje
Dr.
Norman W. Walker:
"Dickdarmtherapie
-
Terapija d e b e l o g crijeva" (slikovni prikaz) " E n d o k r i n e
Driisen
-
Endokrine
žlijezde"
"FuJSreflexzonentherapie-
Terapija
(slikovni
prikaz)
pomoću
nožnog
refleksa" (slikovni prikaz)
Dr. Norman W. Walker:
"Audi Sie k o n n e n wieder
jiinger werden" - 1 v i m o ž e t e postati p u n o mladi
Dr. Norman W. Walker:
Povratak prirodi
220
"Zuruck aufs Land" -
Dobro zdravlje nije ovisno o starosti. Dr. Norman W.
Walker bavio se preko sedamdeset godina zdravljem i
prehranom te je svojim istraživačkim radom i životom
najbolje dokazao da zdravlje i dugi život mogu ići ruku pod
ruku.
Tek danas otkrivaju neki napredni medicinari i
stručnjaci za prehranu istine koje je dr. Walker već za svoga
života poznavao i pisao o njima. Dr. Walker je sam bio
životnim dokazom da se ispravnom prehranom, duševnom
uravnnoteženošću i higijenom može postići znatno duži,
zdraviji život. Program prehrane i zdravlja dr. Walkera
jednostavan je i lako provediv. Ne temelji se na "čudesnim
dijetama" ili "revolucionarnim" pronalascima!
Dr. Walker počeo se interesirati za zdraviji način života
već na prekretnici 19. i 20. stoljeća. U mladosti je sebe
preopteretio i ozbiljno se razbolio. Budući da mu nikakve
liječničke "vještine" nisu pomogle, krenuo je dr. Walker
novim putem i postao ponovno zdrav. Od tog vremena
bavi se istraživanjem uzroka čovjekovih bolesti i zdravlja,
ne bi li ljude privolio da žive urednije i duže.
Godine 1910. utemeljio je dr. Walker u New Yorku
Norwalk-laboratorij za prehranu i istraživanje koji je pod
njegovim vodstvom dao važne doprinose za duži, aktivan
život. Njegov najveći doprinos bio je otkriće terapeutske
vrijednosti sokova od voća i povrća 1930. Od tog vremena
u Sjedinjenim američkim državama, i mnogim drugim
zemljama, gotovo su nezamisliva domaćinstva bez svježe
pripremljenih sokova od voća i povrća. (Na žalost, danas se
piju isključivo tvornički sokovi, koji čovjeku nanose više
štete nego koristi).
221
Dr. Walker je svoja istraživanja vodio i bavio se pisanjem
o toj tematici sve do smrti u 116. godini života. Zadnju
knjigu "Jednostavna kontrola težine" napisao je u svojoj
113- godini.
Dr. Walker je nesumnjivo jedan od naiskusnijih i
najproduktivnijih prehrambenih znanstvenika na svijetu.
Objavio je bezbroj priloga u novinama i časopisima, te
napisao čitav niz knjiga.
U v i s o k o j s t a r o s t i dr. Walker j e j e d n o m r e k a o : "Ja
mogu uistinu izjaviti da nikad nisam bio svjestan
svoje starosti. Od svojih zrelih godina nadalje nikad
nisam imao osjećaj da sam stariji, i mogu bez svake
zadrške kazati da se danas osjećam živahnije nego
kad mi je bilo 30 godina. Ja ne mislim na
rođendane, nikad ih nisam slavio. I danas mogu s
najdubljim
uvjerenjem kazati da se radujem
sjajnom zdravlju. Nimalo se ne ustručavam ljudima
kazati koliko sam star. Ja ne znam za starost!"
223
224
225
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content