close

Enter

Log in using OpenID

Automatska meteorološka postaja

embedDownload
Udruga Šibenik Meteo – Motrenje i prognoziranje vremena
Automatska meteorološka postaja
U Šibeniku 14.09.2014. godine
1
Sadržaj
1. Sažetak
2. Pozadina projekta
3. Obrazloženje projekta
4. Ciljevi projekta
5. Provedba projekta
6. Proračun
7. Praćenje i ocjena
8. Izvješćivanje
9. Vođenje projekta i projektni tim
10. Moje misto, moje vrime
11. O udruzi
12. Prilozi
2
1. Sažetak
Udruga Šibenik Meteo u 2015. godini prema odlukama Skupštine i Upravnog odbora
nastavlja sa širenjem mreže automatskih meteoroloških postaja i panoramskih kamera.
1.1 Kratki prikaz problema
Klimatske promjene i ekstremne vremenske prilike koje su posljednjih godina sve učestalije
učinile su da su sustavi automatskih meteoroloških postaja postali opravdana potreba u smislu
davanja kvalitetne, brze i točne informacije građanstvu i javnim službama o trenutnim i
budućim vremenskim prilikama.
1.2 Prioritetne potrebe
Prioritetne potrebe za realizaciju projekta su osiguravanje adekvatnog prostora za smještaj
opreme koja će udovoljavati osnovnim standardima Svjetske meteorološke organizacije za
dobivanje točnih mjernih podataka, internet linija za prijenos informacija do servera te
stabilna električna mreža.
1.3 Ključne projektne aktivnosti
Instalacijom sustava automatske meteorološke postaje – AMP dobiva se mogućnost
informiranja korisnika o aktualnim vremenskim prilikama. Dobiveni podaci koristili bi se za
detaljno praćenje vremenske situacije kao i klimatoloških promjena u određenom vremenu, a
iste osim što bi koristile široj zajednici u svakodnevnom životu, bile bi vrlo vrijedne i svim
javnim službama, od vatrogasaca, policije, cestarskih službi, škola i raznih drugih ustanova i
gospodarstva. U tu svrhu potrebno je izvršiti odabir lokacije koja zadovoljava minimum
standarda WMO (Svjetske meteorološke organizacije), opremu te osiguranje infrastrukture za
stabilan rad opreme i prijenos informacija.
1.4 Ukupni proračun projekta
Zavisno o odabiru opreme, načinu upravljanja i amortizaciji proračun se kreće za osnovni tip
postaja od 8.070,00 kn do 20.000,00 kn, odnosno ovisi o vrsti opreme te je priložen tablicom
3
u nastavku projekta. Završni proračun izrađuje se na osnovu izrade ponude nakon
snimanja lokacije i uvida složenosti montaže opreme.
2. Pozadina projekta
ŠM je servis vremenske prognoze za Šibenik i područje sjeverne Dalmacije, dostupan 24 h
dnevno i dio je Udruge "Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena" sa sjedištem u
Šibeniku.
Osnovni sadržaj djelatnosti ŠM je:
motrenje i prognoziranje vremena, te informiranje javnosti o trenutnim meteorološkim
prilikama i klimatološkim podacima,
postavljanje i umrežavanje automatskih meteoroloških postaja na području djelovanja
Udruge,
stvaranje mreže vremenskih motritelja na volonterskoj osnovi, te briga o njihovom
radu,
organiziranje predavanja, seminara i sličnih skupova radi unapređenja stručno
znanstvene osposobljenosti članova Udruge,
razvitak internet stranice koja nudi informacije o vremenu,
sustavno fotografiranje i praćenje vremenskih događaja uz organizaciju foto izložbi,
ostvarivanje suradnje s organizacijama i ustanovama koje se bave meteorologijom
kako u zemlji tako i u inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad
Udruge, te ostale djelatnosti utvrđene Statutom Udruge.
ŠM trenutno ima 18 automatskih meteoroloških postaja i 17 panoramskih kamera koje 24 h
dnevno obrađuju vremenske prilike i sliku, seizmički i grmljavinski senzor, dvije sonde za
mjerenje temperature mora i portal na kojem se podaci sa mjernih postaja, kamera, senzora i
sondi zajedno sa mnogim drugim informacijama prikazuju.
3. Obrazloženje projekta
Razvojem znanosti i pronalaskom termometra i barometra, satelitskog nadzora atmosfere
došlo je do kvalitetnijeg i preciznijeg praćenja vremena, a samim time i prognoziranja.
4
Danas se AMP koriste osim zbog dobivanja osnovnih meteo parametara i klimatskog praćenja
vremena na nekom prostoru i zbog što kvalitetnijeg dobivanja vremenskih prognoza.
S većim brojem AMP koje su umrežene u globalni sustav za praćenje vremena vjerovatnost
za kvalitetniju i točniju prognozu je veća. Kompjuterski modeli uspoređivajući podatke
dobivene sa većeg broja postaja lakše prate kretanje sustava i poremećaja, njihovu brzinu,
smjer i brzinu vjetra, tendenciju tlaka, količine oborina, te na osnovu reljefa, satelitskih
snimaka mogu donijeti kvalitetnu prognozu za nekoliko dana do tjedana unaprijed.
Šibenik Meteo s ovim projektom želi svim građanima omogućiti što kvalitetnije praćenje
vremena i trenutne vremenske situacije, a dobiveni podaci bi putem interneta, javnih medija te
mobilnih aparata bili dostupni 24 h dnevno.
3.1 Prikaz problema
Potreba za brzom i točnom informacijom, globalna umreženost i suvremeni način života
dovele su do razvoja automatskih meteoroloških postaja koje 24 h dnevno izvještavaju o
aktualnim vremenskim prilikama, a dugogodišnjim praćenjem može se izraditi i klimatološka
slika lokacije. Informacije i sliku koriste i javne službe kojima se tim putem uveliko olakšava
posao, te povećava ažurnost u djelovanju snaga za vrijeme kriznih situacija. Mediji,
gospodarstvo i turizam su također veliki korisnici informacija ovakvih sustava što uveliko
olakšava njihov rad, a sama lokacija dobiva na dodatnoj turističko-promidžbenoj aktivnosti.
3.2 Prioritetne potrebe
Prioritetne potrebe su:
1. Nabava sustava meteorološke postaje i eventualno panoramske kamere;
2. Odabir povoljne lokacije;
3. Osiguranje stabilnog rada opreme i prijenosa informacija (troškove struje i ADSL
linije osigurava naručitelj).
5
3.3 Vrste aktivnosti
Rješavanje prioritetnih potreba osigurati će se:
1. Na osnovu osiguranih sredstava, potreba same lokacije izvršiti će se odabir
optimalnog sustava koji će zadovoljiti sve aspekte projekta;
2. Dodatni senzori se na lokaciju postavljaju ukoliko uz osnovne meteorološke parametre
postoji potreba i za informacijama o temperaturi mora, tla, grmljavini, seizmičkoj
aktivnosti, sunčevoj radijaciji, UV index... ;
3. Nakon odabira opreme sustav će se testirati, a instrumenti dodatno baždariti na osnovu
aktualne vremenske situacije na lokaciji.
4. Ukoliko je na lokaciju predviđena i instalacija panoramske kamere ista će se odabrati
na osnovu osiguranih proračunskih sredstava te zahtjevima same lokacije, a sve u
svrhu dobivanja zanimljive i kvalitetne panoramske slike;
5. Prije montaže same opreme potrebno je osigurati prostor gdje će se ona smjestiti te
osigurati izvor struje i ADSL liniju za stabilan rad i prijenos informacija. Odabir
prostora, prvenstveno mjernih instrumenata mora zadovoljiti standarde WMO.
3.4 Organizacija koja provodi projekt
ŠM se dokazao svojim dosadašnjim radom da je voljan i ustrajan u plan razvoja mreže
automatskih meteoroloških postaja i postavljanjem panoramskih kamera u Šibenskoj-kninskoj
županiji i šire. Svojim malobrojnim članstvom uspijeva pokriti sve aspekte svog rada koje je
vidljivo iz dosadašnjih referenci. Do današnjeg dana ŠM postavio je ove meteorološke
postaje, panoramske kamere, senzore za različite izvođače:
AMP i kamera Vidici, ŠM,
AMP i kamera Krvavice, ŠM,
AMP i kamera Rokići, ŠM,
AMP i kamera Šubićevac, ŠM,
AMP i kamera Vodice magistrala, ŠM,
AMP i kamera Vodice Olympia, ŠM i Grad Vodice,
AMP Vodice sjever, ŠM,
AMP Vodice Blata, ŠM,
AMP i kamera Bilice Vrulje, ŠM i MTI- sat sustavi,
6
AMP i kamera Pirovac, općina Pirovac,
AMP i kamera Dubravice, ŠM,
AMP i kamera Drniš, Grad Drniš,
AMP i kamera Rogoznica, općina i TZ Rogoznice,
AMP i kamera Golubić, ŠM,
AMP i kamera Dubrava, ŠM,
AMP i kamera Žaborić, ŠM,
AMP Miljevci, ŠM,
AMP Muć, DVD Muć,
AMP Stobreč, Auto camp Stobreč,
AMP Kostanje, OŠ Čisla, Omiš,
AMP Vela Luka MR, Crometeo,
AMP Komiža, Crometeo,
Kamera Martinska, Institut Ruđer Bošković i MTI-sat sustavi
Sonde za mjerenje temperature mora, Institut Ruđer Bošković.
7
4 Ciljevi projekt
AMP
Meteorološka postaja
Panoramska kamera
Nabava optimalne meteo
postaje
Lokacija
Odabir lokacije prema
Nabava panoramske kamere
Nabava dodatnih senzora
standardu WMO
Infrastruktura
Testiranje opreme
Baždarenje instrumenata
Akutalni vremenski podaci,
arhiviranje i njihova obrada u
Bolja percepcija trenutne
Stabilan rad i prijenos
cilju dobivanja klimatološke
vremenske situacije na
informacija do krajnog
slike lokacije
lokaciji.
korisnika
Ažurne informacije javnim
Turističko-promidžbene
službama
namjena
Medijska pozornost i prijenos
informacija
4.1 Glavni cilj
Glavni cilj projekta je automatska meteorološka postaja koja će korisnicima dati jedinstveni
proizvod i informacije koji će se koristiti u njihovom radu, 24h dnevno tijekom cijele godine.
4.2 Pojedinačni ciljevi
Sustav se sastoji od nekoliko podsustava:
1. Meteorološke postaje
2. Panoramske kamere
3. Sustav za obradu, pohranu i slanje podataka.
8
4.3 Rezultat projekta
Realizacijom pojedinačnih ciljeva i glavnog cilja rezultirati će dobivanjem aktualnih
vremenskih podataka sa lokacije i mogućnost njihove obrade u cilju dobivanja klimatološke
slike. Ažurne informacije koje će biti dostupne 24h dnevno omogućiti će javnim službama i
medijima kvalitetniji rad.
Slike sa panoramske kamere na kojima su implementirani osnovni meteorološki parametri
krajnjem korisniku daju još bolju percepciju vremena, a ujedno vrše i turističko-promidžbenu
promociju lokacije.
4.4 Ciljana skupina
Ciljana skupina projekta su građani lokacije i svi internet posjetioci, javne službe, mediji,
obrazovne ustanove, gospodarstvo.
5 Provedba projekta
Provedba projekta kreće nakon zatvaranja financijske strukture projekta utvrđenog
prethodnim dogovorom i snimanjem lokacije, odnosno u sljedećim fazama:
1. Nabava opreme i njezino testiranje i baždarenje;
2. Instalacija programskog sustava koji će vršiti obradu meteoroloških podataka
3. Izrada internet stranice i mobilne aplikacije
4. Montaža opreme
5. Puštanje u rad i testiranje sustava
6. Nakon uvida da sustav stabilno radi vrši se potpisivanje Zapisnika o izvršenim
radovima.
Ukoliko je ugovorom utvrđeno održavanje opreme od strane ŠM, tada njegovi administratori
24h dnevno nadziru rad opreme i otklanjaju eventualne probleme.
Ugovorom je predviđena i opcija amortizacije opreme, odnosno uz održavanje i 24 h nadzor
kompletna oprema se nakon 5 godina mijenja sa novom, a ukoliko dođe do prijevremenog
oštećenja ili prestanka rada dijela ili cijelog sustava također se vrši izmjena opreme od strane
ŠM.
9
5.1 Plan aktivnosti
U priloženoj tablici nalazi se plan aktivnosti realizacije projekta.
Vrijeme provedbe
Plan aktivnosti
Nabava opreme
Instalacija
programa
Izrada web
stranice
Montaža opreme
Testiranje i
puštanje u rad
Početak
Završetak
Odgovornost
Administrativni
po osiguranju sredstava
max. do 30 dana nakon osiguranja sredstava
dio ŠM
Administrativni
po nabavi opreme
1 dan
dio ŠM
Administrativni
po nabavi opreme
1 dan
dio ŠM
tjedan dana nakon nabave opreme
max. 2 dana
Tehnički dio ŠM
po montaži opreme
tjedan dana nakon montaže opreme
Tehnički dio ŠM
5.2 Plan raspodjele sredstava po stavkama projekta
Ovaj plan sadrži informacije o raspodjeli sredstava po pojedinim stavkama, a prikazan je
priloženom tablicom i cijenama u kunama za najčešće naručeni sustav:
AMP
Količina
Jedinična
cijena
Sati
Troškovi
Meteo postaja
1
4000
x
4000
IP kamera
1
4375
x
4375
Obradni centar - PC
1
3750
x
3750
Instalacije
1
1250
x
1250
Programiranje
1
180
8
1440
Montaža
3
180
24
4320
Ostalo
1
865
x
865
20.000,00kn
10
6 Proračun
Proračun je sažeti prikaz očekivanih prihoda i rashoda projekta:
UKUPNI PLANIRANI FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2015. GODINU
PLANIRANI PRIHODI:
kn
- Prihodi iz Državnih, gradskih i općinskih proračuna
1.000,00
- Prihodi iz Županijskog proračuna
1.000,00
- Prihodi od Naručitelja
15.000,00
- Vlastiti prihod - Šibenik Meteo
1.000,00
- Prihodi od marketinga
500,00
- Prihodi od sponzorstva, donatora i sl.
500,00
- Prihodi od članarina
500,00
- Prihodi od rada i ugovora sa lokalnim tijelima i društvima
500,00
UKUPNI PRIHOD: 20.000,00
PLANIRANI RASHODI:
kn
- Radni sati
5.760,00
- Izdaci za materijal ( svi materijali i rekviziti što se nabavljaju za
planirani program )
- Izdaci za energiju ( struja, plin, benzin )
13.375,00
500,00
- Izdaci za usluge prometa ( prijevoz,poštarine, telefon, fax )
0,00
- Izdaci za najam ( oprema prostora )
0,00
- Honorari
0,00
- Ugovori o djelu
0,00
- Usluge promiđbe ( reklama, propaganda, fotokopiranje, grafičke usluge )
0,00
- Dnevnice, troškovi hotela i dr. troškovi gostovanja i putovanja
0,00
- Ostali troškovi ( navesti koji ): Prezentacija
365,00
UKUPNI RASHODI: 20.000,00
11
7 Praćenje i ocjena
Praćenje realizacije projekta obavljati će prema utvrđenom rasporedu Naručitelj projekta.
8 Izvješćivanje
Izvješćivanje o realizaciji projekta vršiti će se:
Putem financijski izvještaja i dostavom računa utrošenih za realizaciju projekta,
Putem redovite komunikacije Naručitelja i Izvođača.
9 Vođenje projekta i projektni tim
Glavnu koordinaciju vođenja projekta voditi će Izvođač i Naručitelj, a realizacija pojedinih
dijelova projekta vršiti će timovi ŠM i to:
Administriranje na portalu, izrada elaborata
Administrativni poslovi, financije i marketing,
Održavanje i montaža opreme, izrada stranica i aplikacija
9.1 Administriranje na portalu, izrada elaborata
Za ovaj odgovoran i korisniku najvidljiviji dio rada ŠM određeno je nekoliko administratora
koji su sa svojim iskustvom i stručnošću već dokazali u obavljanju ovih zadaća:
Darko Begić, VŠS – prognoza, vijesti, viši administrator, izrada elaborata
Ivica Grbelja, SSS – prognoza, viši administrator
Jure Ivić, VSS – administrator za Drniš, izrada elaborata
Krešimir Bilušić, student – Fotografija, adminsitrator za Šibenik
Ante Vukorepa, učenik – administrator za Knin
Denis Brlas, SSS – administrator za Vodice
Jerko Tomašević, SSS – administrator za Rogoznicu
Danijela Grbelja, VSS – administrator
12
9.2 Financije i marketing
Ovaj tim čine:
Katarina Gović, VSS – financije i marketing
Pavica Brajković, SSS – financije
9.3 Održavanje i montaža opreme, izrada aplikacija
Poslove održavanja i montaže sustava meteorološke opreme povjerene su timu kojeg čine.
Darko Begić, VŠS – voditelj i koordinator, izrada ponuda
Ivica Grbelja, SSS – instalacija i upravljanje sa aplikacijama
Marin Brajković, SSS – hardware, programer.
13
10. Moje misto, moje vrime
„Moje misto, moje vrime“ je projekt Udruge Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje
vremena s kojim Udruga želi u svim većim mjestima u županiji postaviti automatske
meteorološke postaje s ciljem prikupljanja meteoroloških podataka u svrhu informiranja
javnosti o trenutnoj vremenskoj situaciji kao i o sustavnom praćenju klime na lokalitetu
mjerenja.
Dobiveni podaci koristili bi se za detaljno praćenje vremenske situacije kao i klimatoloških
promjena u određenom vremenu, a iste osim što bi koristile široj zajednici u svakodnevnom
životu, bile bi vrlo vrijedne i svim javnim službama, od vatrogasaca, policije, cestarskih
službi, škola i raznih drugih ustanova i gospodarstva.
Zašto postavljati meteorološke postaje?
U prošlosti ljudi su na različite načine prognozirali vrijeme jer su informacijski bili odsječeni
od ostatka svijeta i jedino su se mogli pouzdati u svoja vlastita zapažanja, razmišljanja i
iskustva.
Oslanjali su se na promjene koje bi nastupile u atmosferi kao što su primjerice promjene
smjera i brzine vjetra, pojavu naoblake, promjenu boje zapadnog horizonta pri zalasku sunca,
izostanku vjetra ali i po promjenama ponašanja biljno-životinjskog svijeta.
Praćenje vremena i promjene koje nastaju uslijed gibanja baričkih tvorevina, prolaska fronti i
slično od uvijek su imala veliko značenje u svakodnevnom životu, ali i na osnovu kojih su
donešene neke važne odluke.
Razvojem suvremene znanosti i pronalaskom termometra i barometra, satelitskog nadzora
atmosfere došlo je do kvalitetnijeg i preciznijeg praćenja vremena, a samim time i
prognoziranja.
Danas se meteorološke postaje postavljaju osim zbog dobivanja osnovnih meteo parametara i
klimatskog praćenja vremena na nekom prostoru i zbog što kvalitetnijeg dobivanja
vremenskih prognoza.
Naime s većim brojem meteo postaja koje su umrežene u neki globalni sustav za praćenje
vremena vjerovatnost za kvalitetniju i točniju prognozu je veća.
14
Kompjuterski modeli uspoređivajući podatke dobivene sa većeg broja postaja lakše prate
kretanje sustava i poremećaja, njihovu brzinu, smjer i brzinu vjetra, tendenciju tlaka, količine
oborina, te na osnovu reljefa, satelitskih snimaka mogu donijeti kvalitetnu prognozu za
nekoliko dana do tjedana unaprijed.
Šibenik Meteo s ovim projektom želi svim građanima omogućiti što kvalitenije praćnje
vremena i trenutne vremenske situacije a dobiveni podaci bi putem interneta, javnih medija te
mobilnih aparata bili dostupni 24h dnevno.
Praksa Šibenik Meteo servisa je da na AMP budu instalirane i web kamere tako da krajnji
korisnik ima što kvalitetniju percepciju u opažanju vremena, a ujedno te kamere imaju i
funkciju promoviranja samog mjesta ali također služe i kao nadzorne kamere, naročito kod
prijevremenog opažanja požara. Osim toga slike dobivene sa web kamera arhiviraju se te
putem time lapse tehnologije mogu biti pregledane kao jedan film.
Šibenik Meteo je trenutno jedini vremenski servis koji 24h dnevno ustupa vremenske podatke
sa svojih AMP i u kratkom vremenu je naišao na veliki interes javnosti, medija, lokalnih
javnih službi i gospodarstvenika.
U sklopu Udruge djeluje i internet stranica na kojoj se dobiveni podaci prezentiraju, uz
mnoštvo drugih informacija vezanih za vremensku situaciju.
Već su razvijene metode i načini upozoravanja javnih službi čime pridonosimo ukupnoj
sigurnosti i povećanju kvalitete života na ovom prostoru na što smo jako ponosni.
U svom radu suradnju osim sa javnim službama ostvarujemo i sa mnogim drugim
organizacijama i udrugama između kojih ćemo spomenuti neke:
Crometeo Udruga
IstraMet
InfoMet
Weather Underground
Awekas
PWS
Marine Traffic
Windfinder kao i mnogi drugi.
15
Također usko surađujemo i sa medijima a naše vijesti, upozorenja redovito prenose novinski,
internet, radijski i televizijski mediji od kojih su najznačajniji:
Šibenik In
Novi tjednik
HRT
TV Šibenik
Radio Šibenik
Info Vodice
Šibenik News Portal
Dalmacija News
Šibenski list kao i mnogi drugi.
16
10.1 Automatske meteorološke postaje
AMP je skraćeni naziv za automatska meteorološka postaja koja je samostalni mjerni
meteorološki uređaj koji prikuplja trenutne vremenske podatke, obrađuje ih i šalje krajnjem
korisniku, a sastoji se od:
Meteorološke stanice
Software-a
Računala
Web kamere
Dodatnih senzora
Sustava veze
Izvora el. energije
AMP na području grada Šibenika
Meteorološke postaje su uređaji koji putem svojih osjetilnih senzora bilježe trenutne
vremenske podatke. Te iste podatke arhiviraju u svoju privremenu memoriju te ih putem
17
kabela ili radio vezom šalju na PC gdje se obrađuju. One su u standarnom obliku opremeljene
sa slijedećim senzorima:
Termometar
Barometar
Higrometar
Anemometar (Senzor smjera i brzine vjetra)
Kišomjer
Dobiveni podaci se prikupljaju te šalju računalu u kojem je instaliran software te se putem
njega obrađuju te arhiviraju. Računalo može biti svako standardno kućno sa minimalnih
512MB RAM-a te instaliranim OS Windows 95, 2000, XP, Vista ili Windows 7. Osim toga
OS AMP može uredno isporučivati vremenske podatke putem Linux-a ili nekog drugog OS.
Šibenik Meteo uvodi u praksu korištenje jednostavnih namjenskih računala popularno
nazvanih mini PC. To su specijalno namjenjena računala za podržavanje AMP i samim time
ne trebaju im velike i jake komponente kao kod standardnih računala. Manjih su dimenzija,
nečujni, ne treba im hlađenje, rade na 12V s potrošnjom struje od tek nešto više od 10W, što
je za otprilike 40 puta manje nego što troše standardna kućna računala. Samim time kao
napajanje mogu koristiti solarne panele te time biti postavljeni na zanimljive lokacije do kojih
se ne može izvući standardna strujna mreža.
U tijeku je i razvoj sustava prijenosa podataka putem specijaliziranih routera.
Mini PC Alix 1d
18
Kao sustav za prijenos podataka koristi se standardna LAN ili Dial-up internet veza ili se
mogu koristiti bežični način prijenosa veze putem 3G mreže mobilnih operatera ili wireless
putem.
Ponekad su zahtjevi korisnika za informacijama različiti i osim standardnih podataka o stanju
vremena na nekoj lokaciji putem dodatnih senzora mogu se dobiti dodatni podaci i stanja o
vremenu te nekim drugim parametrima na mjestu AMP. Između ostaloga to su najčešće ovi
senzori:
Grmljavinski detektor
UV senzor
Senzor za mjerenje sunčeve radijacije
Dodatni senzori za mjerenje temperature zraka i vlažnosti na otvorenim i zatvorenim
površinama
Senzor za mjerenje temperature i vlage zemlje
Senzor za mjerenje temperature vode i mnogi drugi.
Grmljavinski senzori mogu se podijeliti u dvije skupine:
Brojače udara
Radare
Brojači udara broje udare munje putem primanja određenog radio signala kojeg odašilje
munja prilikom svog udara i na osnovu broja udara i jačine signala može se odrediti putanja i
snaga nekog nevremena. Radijus pokrivanja ovakvih uređaja je od 50 do 100km.
Grmljavinski radar je mnogo sofisticiraniji uređaj koji radi na principu kao i brojač udara.
Software prikupljene podatke obrađuje te sustavom nadzora prati kretanje samog olujnog
sustava i dolaskom u radijus od 50 km vrši alarmno upozoravanje. Jačeg su dometa pa signale
mogu primati i do 300 km u radijusu.
I jedan i drugi senzor mogu putem e-mail i SMS slati upozorenja krajnjim korisnicima.
UV senzor je mjerni uređaj koji mjeri količinu štetnih ultraljubičastih zraka opasnih po
zdravlje čovjeka te na taj način krajnji korisnik se može adekvatno zaštititi ili čekati da se
vrijednost štetnog zračenja smanji.
19
Senzor sunčeve radijacije mjeri snagu sunčevog zračenja u W/m2 te na taj se način može
vidjeti kolika je toplinska energija koju zemlja prima od sunca a ujedno se može koristiti u
proračunima za izračun efikasnosti solarnih panela kao i koliko dnevno, mjesečno ili godišnje
imamo sunčevih sati na pojedinom području.
Požarna opasnost za određeno područje dobiva se na osnovu obrade meteoroloških
podataka. Za procjenu opasnosti od izbijanja i širenja šumskih požara koristi se kanadska
metoda određivanja indeksa opasnosti od pojave šumskih požara. Ovom metodom vrši se
procjena zapaljivosti goriva, na osnovu prošlih i trenutnih vremenskih uslova. Meteorološki
elementi koji se koriste i koji utječu na opasnost su: temperatura zraka, relativna vlažnost,
brzina vjetra i količina oborina u protekla 24 h.
Dodatni senzori za mjerenje temperature i vlage su senzori koji se mogu radi različitih
zahtjeva krajnjeg korisnika instalirati u zatvorenim i otvorenim površinama.
Senzor za mjerenje temperature i vlage zemlje je senzor koji se koristi u agrometeorološke
svrhe i od velike su važnosti za poljoprivrednike jer se njime vrši kontrola osnovnih
parametara koji su odlučujući u cilju postizanja što boljeg uroda.
20
Senzor za mjerenje temperature vode ili mora je uređaj pomoću kojeg se vrši konstantno
mjerenje temperature vode ili mora, a svoju primjenu je pronašao naročito u obalnim
mjestima i marinama.
Najčešće korištene AMP su:
WS
Davis
WMR Oregon
Weather Hawak
21
10.2 Panoramske kamere
Panoramske kamere su zanimljiv dio svake AMP jer krajnjem korisniku daju dodatnu
vizualnu percepciju stanja vremena na samoj lokaciji. Ugrađuju se u sklopu postaje te imaju
kučište koje ih zaštićuje od atmosferskih utjecaja. Putem software-a koji je instaliran na
matičnom računalu dobivena slika se obrađuje te šalje krajnjem korisniku. Uz obnavljanje
slike svakih 5 do 15 minuta omogućujemo i uživo prijenos sa panoramskih kamera.
22
10.3 WS postaje
Šibenik Meteo koristi različite meteorološke stanice različitih proizvođača i dobavljača.
Međutim najviše u sustavu imamo postaja njemačkog proizvođača Tehno Line. Sama postaja
se sastoji od bazne stanice i konzole. Na baznoj stanici su ugrađeni senzori za mjerenje
temperature i vlažnosti zraka dok se na istu putem kabela spaja anemometar, tj. senzor za
smjer i brzinu vjetra te kišomjer.
Meteo stanica ws2300
Bazna stanica mjerne podatke šalje putem 10 m kabela ili putem radio veze na 433Mhz.
Signal se zaprima na konzoli koja se nalazi u zatvorenom prostoru u blizini PC a svi podaci
dobiveni mjerenjem se mogu očitati na LCD zaklonu konzole koja ujedno u sebi ima
instalirani senzor za mjerenje apsolutnog i relativnog tlaka, senzor za mjerenje temperature i
vlage prostorije u kojoj se nalazi konzola. Također konzola u sebi ima i memoriju u koju se
mogu pohranjivati vremenski podaci u posljednjih nešto više od 24h. Vrijeme između
mjerenja može se regulirati od 8 sekundi do 2 minute.
23
U cilju postizanja što točnijih podataka mjerenja kao i da postaje budu u standardima koje
zahtjeva Svjetska meteorološka organizacija, Udruga na baznu stanicu postavlja vlastiti
zaštitni senzor kojeg je sama patentirala tipa Stevenson.
Vremenska stanica WS-2300 sadrži
1 Baznu stanicu
1 vanjski termo-higro senzor
1 senzor padalina
1 senzor vjetra
1 CD-Rom HeavyWeather PC Software
PC RS232 Serial Port kabel
AC/DC Adapter
Bazna stanica
24
 Prima i prikazuje DCF77 vrijeme i datum, kontrolirano putem radija
 Prikazuje opširne podatke o vremenu
 U svim situacijama uz programirajuće funkcije alarma za određene vremenske uvjete,
kao i pohranjivanje svih minimalnih i maksimalnih vrijednosti zajedno sa datumom i
vremenom pohrane
 Unutarnju i vanjsku temperaturu i relativnu vlažnost – prikaz u stupnjevima
Fahrenheita i Celsiusa (po izboru korisnika)
 Unutrašnju i vanjsku relativnu vlažnost
 Tlak zraka u inHg ili hPa, apsolutan ili relativan (po izboru korisnika)
 Detaljan prikaz o padavinama tijekom 1 sata, 24 sata, ukupno od zadnjeg brisanja
(korisnik postavlja mm ili inče)
 Brzina vjetra i mph, km/h, m/s, čvorovima ili boforima (po izboru korisnika)
 Smjer vjetra uz LCD prikaz kompasa, kao i numerički prikaz (npr. 225°), te skraćenice
za smjer (npr. SW-jugozapad)
 Relativnu temperaturu pri vjetru (osjet hladnoće)
 Temperaturu rosišta
 Prognozu vremena pomoću oznaka (sunčano, oblačno, kišovito)
 Indikator tendencije vremena
 Alarm upozorenja za oluju
 Pozadinsko osvjetljenje sa LED-ovima
 Istovremeni prikaz svih vremenskih podataka uz individualne postavke korisnika
 COM port za jednostavno spajanje na PC
 Svi podaci o vremenu iz bazne stanice i 175 kompleta podataka u intervalima koje
postavlja korisnik, se mogu pohraniti i prenijeti na PC
 Dimenzije: 170 x 35 x 138 mm
25
10.4 WMR postaje
WMR200 je automatska meteo postaja iz porodice postaja proizvođača Oregon Scientific i
sadrži osnovne senzore za mjerenje stanja parametara zraka, smjera i brzine vjetra te količine
oborina, ali mogu se naručiti i dodatni senzori koji mjere UV index, sunčevo zračenje i
temperaturu vode.
Senzori imaju vlastite solarne panele s kojima dobivaju dovoljno energije za rad, a podaci se
šalju bezično do glavne konzole.
26
10.5 Davis postaje
Davis Vantage Vue 6250 je suvremena AMP iz prodice Davis koju odlikuje visoka kvaliteta
i točnost izmjerenih podataka.
Sastoji se od standardnih senzora za mjerenje temperature i vlažnosti zraka, smjera i brzine
vjetra te količine oborina ukomponiranih u jedno kučište sa solarnim panelom koji daje
dovoljno energije da postaja samostalno radi bez potrebe za dodatnim izvorima energije.
Prijenos podataka do glavne konzole vrši se radio putem. Na ovu se postaju mogu dodavati
dodatni senzori za mjerenje temperature i vlažnosti zraka, tla, UV index, sunčevo zračenje,
senzora za mjerenje temparture vode ili mora.
27
Davis Vantage Pro2 (Plus) AMP je san svakog zaljubljenika u meteorologiju, uređaj koji će
upotpuniti sve ono šta ste željeli a da se događa s vremenom oko Vas!
Davis Vantage Pro 2 mjeri temperaturu, vlažnost, tlak zraka, oborine, smjer i brzinu vjetra.
Davis postaje karakterizira ju visoka kvaliteta i robusnost i preciznost izmjerenih podataka.
Davis Vantage Pro2 Plus osim standardnih senzora sadrži i senzore za mjerenje UV indeksa,
sunčeve radijacije, brojača sunčanih sati, te raznih drugih indexa.
Također, uz standardnu postaju mogu se dodatno naručiti senzori koji se mogu koristiti za
potrebe poljoprivrede i turizma, kao šta su senzori za mjerenje temperature i vlažnosti tla,
temperature vode ili mora.
Prijenos podataka vrši se radio putem do glavne konzole.
28
10.6 Montaža i upravljanje AMP
Svjetska meteorološka organizacija postavila je određene standarde vezane za instaliranje
meteoroloških postaja i Udruga Šibenik Meteo se pridržava tih standarda. U svrhu toga
patentirali smo vlastiti zaklon termo-higro senzora koji je našao primjenu na većini naših
postaja a ujedno je prihvaćen i primjenjen na postajama van našeg sustava.
AMP u svojem radu prikupljaju velike količine podataka koje zbog različitih bugova i smetnji
ponekad znaju biti netočni. Također one mjere apsolutni i relativni tlak zraka. Relativni tlak
zraka se našao u široj primjeni ali je on promjenjiv te mu je potrebna redovita kalibracija jer
ukoliko se ne vrši dolazi do velikih razlika između mjerenog i stvarnog stanja koje je u
atmosferi.
Sve ove i druge probleme Udruga Šibenik Meteo je riješila na način da postojeće postaje
nadzire i upravlja s njima putem programa kojim je moguć rad na udaljenom računalu - Team
Viewer, 24h na dan.
Ukoliko problem nije moguće korigirati na ovaj način izlazimo na teren i problem nastojimo
riješiti na najbrži mogući način.
29
30
31
10.7 Troškovi i uvjeti suradnje
Udruga Šibenik Meteo je pokrenula ovaj projekt u cilju pokrivanja svih većih mjesta u
županiji ali i šire sa suvremenim AMP koje bi žiteljima tih mjesta omogućile kvalitetnu
informaciju o vremenu, olakšalo donošenje nekih važnih odluka, smanjenju šteta uzrokovanih
lošim vremenom, ranom upozoravanju od elementarnih nepogoda, sustavnom praćenju
vremena kao i klimatološkim promjenama, u svrhu promoviranja manjih sredina te bolje
turističke promocije, naročito putem web kamera koje bilježe velike posjete i od velikog su
interesa stranih ali i domaćih posjetitelja.
Dobiveni podaci sa AMP se prezentiraju na slijedećim internet stranicama te servisima:
Šibenik Meteo
Pljusak (Crometeo)
Općinske i stranice TZ
Weather Underground
AWEKAS
PWS
Globe program za osnovne i srednje škole
SMS servis
Svi zainteresirani ali sa naznakom da se dobiveni podaci moraju koristiti isključivo u
nekomercijalne svrhe sa navođenjem Udruge kao davatelja informacija.
Troškove nabave i instalacije opreme snose jedinica lokalne samouprave, sponzori te Udruga.
32
AMP je u vlasništvu lokalne uprave, institucije, društva ili privatne osobe upravljana od
Udruge Šibenik Meteo.
Troškovi podrazumjevaju nabavu opreme, instalaciju, godišnje održavanje opreme,
eventualne popravke, policu osiguranja i ovise o vrsti postaje te o samom dogovoru između
zainteresiranih strana. Ovim programom je predviđeno da se na osnovu akumuliranih
sredstava svakih 5 godina postojeća oprema zamijeni sa novom.
33
Dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail adresi [email protected] ili na internet
stranici www.sibenik-meteo.com
10.8 Prikaz automatskog meteorološkog sustava
Meteorološke postaje:
Senzor za mjerenje temperature zraka
Senzor za mjerenje vlažnosti zraka
Senzor za mjerenje tlaka zraka
Senzori za mjerenje brzine i smjera vjetra
Senzor za mjerenje količine oborina
Extra senzori – temp. zemlja/mora, UV index, solarno zračenje, grmljavinska
aktivnost, potresi, evaporacija, kvaliteta zraka, nuklearno zračenje...
Kamere:
IP nadzorne kamere
PTZ kamere
Obrada podataka i slike:
Mini PC
Server, PHP skripte
Napajanje:
Strujna mreža sa objekata
Solarni sustavi
Prijenos podataka:
ADSL linije na objektima
Mobilna 3G/4G mreža
Izgradnja WIFI sustava uz velike brzine prijenosa podataka i slike
Montaža:
Čvrsti objekti, javne ustanove, škole, DVD-ovi, stambene zgrade
Osmatračnice
Planinarski domovi
Odašiljači RTV i mobilne komunikacije
Vodospreme
Vlastiti stupovi
34
11. Osnovni podaci o Udruzi Šibenik Meteo
Šibenik Meteo je servis vremenske prognoze za Šibenik i područje Dalmacije, dostupan 24h
dnevno i dio je Udruge "Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena" sa sjedištem u
Šibeniku.
Udruga ima trenutno 18 automatskih meteoroloških postaja i 17 panoramskih kamera koje
24h dnevno bilježe i arhiviraju meteorološke podatke i sliku sa svoga područja i nastavlja sa
stalnim širenjem svoje mreže.
Informacije i upite o radu Udruge možete dobiti na e-mail adresi: [email protected]
Članovi i kontakt osobe Udruge:
Darko Begić, Predsjednik, kontakt: [email protected];
Denis Brlas, Zamjenik Predsjednika, kontakt: [email protected];
Marin Brajković, Tajnik, kontakt: [email protected];
Katarina Gović, Marketing, kontakt: [email protected]
Žiro račun: HR4624110061120006461
MB: 2878828
OIB: 74635094934
Telefon: 091 101 63 47
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 946 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content