close

Enter

Log in using OpenID

Cardinal Stepinac Village - Hrvatski Katolicki Centar Nikola Tavelic

embedDownload
Župni list HKC-a Sv. Nikola Tavelić
08/04/12 Godina 2 broj 1
Blagdan Bl. A. Stepinca
Cvjetnica - Dan mladihPiknik FRAMA-e
Zavjeti u FSR-u
Hodočašće u Mulgou
Josipovo u Newcastle-u
Prvopričesnici i krizmanici
Čestitka
fra Smiljan Berišić
Braćo i sestre u Kristu Isusu,
Evanđelje nedjelje Uskrsnuća Gospodnjega
uzeto je iz Ivanova evanđelja. U njemu Ivan
A Marija je stajala vani kod groba i plakala.
opisuje pohod Marije Magdalene Isusovu
Kaže joj Isus: “Marijo!” Ona se okrene te će mu
grobu. Marija nalazi grob prazan i počinje
hebrejski: “Rabbuni!” - što znači: “Učitelju!”
razmišljati kamo su mogli staviti tijelo Isusovo.
Kaže joj Isus: “Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne
uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Odlazi k Šimunu Petru i drugome učeniku te im
Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu javlja da je grob otvoren i da ne zna kamo su stavili
mrtvo tijelo Isusovo. Ova se dvojica odmah uputiše
vašemu.”
i žurno otrčaše grobu. I oni se uvjeriše da je grob
Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima:
prazan a plahtice uredno složene, ručnik na svome
“Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao.”
mjestu. Isključena je mogućnost da bi netko mogao
Iv, 20, 11; 16 - 18
ukrasti tijelo Isusovo. Obojica su se zamislili nad
ovime. Onome učeniku kojeg je Isus ljubio, Ivanu,
Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs!
sinula je odmah pomisao da je Isus uskrsnuo. Ivan
Kako riječima izraziti ono što se u srcu osjeća?
evanđelist ustanovljuje za sebe: i vidje i povjerova.
Kako ne govoriti kada je srce puno…
Za Petra ništa ne kaže, jer ne želi biti tumač tuđih
nutarnjih doživljaja. Samo je za sebe dobro znao
Kako ne klicati, kada je smrt pobijeđena!
što je u taj čas doživio na grobu. Ovaj je izvještaj
Ljubav s križa je zavladala!
jedan od najljepših pripovijedalačkih tekstova
Idite i navijestite svima Radosnu Vijest!
koje nam je ostavio evanđelist Ivan. Taj je opis
toliko svjež da u njemu možemo osjetiti svježinu
uskrsnoga jutra. Po svojoj živosti i svježini mogao
bi predstavljati vrlo staru predaju koja potiče iz
Jeruzalema. A Ivanovo je evanđelje ipak napisano
tek potkraj I. st. (oko 95. god.), kad je nauk o Isusu
Kristu po nadahnuću Duha Svetoga i po autoritetu
Isusovih apostola već bio oblikovan. U to su doba
neke maloazijske kršćanske zajednice već prilično
načete različitim gnostičkim naučavanjima, koja
prijete da unište sliku o Kristu kakvu su apostoli
predali. Zato upravo tim maloazijskim kršćanskim
zajednicama piše Ivan, posljednji svjedok Isusa
Krista, da ih uvjeri u božanstvo Isusa Krista.
Neka Vam uskrsli Gospodin podari da u
Njegovo je Evanđelje neka vrsta njegova duhovnog
otajstvima muke, smrti i uskrsnuća koja
testamenta. Teološka misao vodilja Ivanova
slavimo osjetite ushit mira i radost pobjede
izvještaja, što ga danas pročitasmo, jest vjera
nad smrću i grijehom. “I makar se u ovome
u otajstvo Isusova uskrsnuća. Ovu misao Ivan
svijetu i žalostili”, znamo da nas Gospodin
izražava s dva čina. vidjeti i povjerovati, koji se
čeka da nas ovjenča slavom besmrtnosti
međusobno upotpunjuju: tko vidi, taj može lakše
u Kraljevstvu svoga Oca na nebesima.
vjerovati, a tko već vjeruje, taj više vidi u onome
što vjerom gleda. No, da bi čovjek mogao vjerovati,
Encounter Christ 2
Uskrsno razmišljanje ...
potrebna je milost Božja, unutarnji poticaj Duha
Svetoga. Zato sam znak, npr, prazni grob, još nije
dovoljan za vjerovanje. Uostalom, toliki su Židovi
vidjeli Isusa i njegova čudesa ali nisu u nj vjerovali.
Isus kori Židove: „Vidjeli ste me, i opet ne vjerujete!“
Bog mora otvoriti oči čovjeku da bi čovjek mogao
u Isusu Kristu prepoznati Sina Božjega i u nj
povjerovati kao u svoga Otkupitelja. Ivan je imao tu
milost Božju odmah na praznome grobu Isusovu.
„... on vidje i povjerova“. Vidje i povjerova upravo
zato što ga je Gospodin ljubio, što je na posljednjoj
večeri počivao na grudima Isusovim i što je s
Marijom, majkom Isusovom, stajao pod križem
na Kalvariji. No, blaženije je ne vidjeti, a ipak
vjerovati u Isusa. Toma nije vjerovao u uskrsnuće
dok nije vidio uskrsloga Isusa. Tek kad ga je vidio,
povjerovao je u nj. Isus ga zato kori: „Budući da si
me vidio, povjerovao si. Blaženi oni koji ne vidješe,
a vjeruju!“ Ivan time tješi kršćane svoga vremena,
koji nisu vidjeli uskrsloga Isusa, a ipak u nj vjeruju
kao u uskrsloga, proslavljenoga Krista, svoga
Otkupitelja i svoga Boga. Za Ivana vidjeti Isusa ne
znači vidjeti bilo kakvog Isusa, nego vidjeti Isusa
kao Sina Božjega, Isusa proslavljenog uskrsnućem,
Isusa u kojem se očituje Slava Božja. Ivan u svjetlu
Isusovog uskrsnuća promatra i zemaljskoga Isusa.
Za njega je već zamaljski Isus proslavljeni Krist,
Sin vječnoga Oca. „I vidjesmo slavu njegovu –
slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca!“ Pošto
je istaknuo vjeru onoga drugoga učenika, Ivan
napominje: „Oni doduše još ne upoznaše Pismo:
da Isus treba da ustane od mrtvih.“ Ovaj podatak
o nepoznavanju Pisma svjedoči o tomu kako je,
prema Ivanu, razumijevanje Pisma i te kako važno
za kršćansku vjeru. Tako u sadašnjem kontekstu
ova bilješka o nerazumijevanju Pisma zvuči kao
ukor apostolima: da su vjerovali u Pismo, ne bi
trebali ni ići na grob Isusov, nego bi, osluškujući
Duha koji govori preko Pisma, povjerovali u
uskrsnuće Isusovo. Prema Ivanu je, naime, Pismo
važno. Dakako, ono nije i jedino sredstvo za
dublje razumijevanje uskrsnog otajstva Kristova.
Iznad svega važno je očevo djelovanje u srcima
ljudi. Ne dolaze apostoli do vjere u uskrsnuće na
temelju biblijskih proročanstava, nego obratno, u
svjetlu svoje vjere u uskrsnuće Isusovo oni počinju
razumijevati starozavjetna proročanstva o Isusu.
Ivanovski Isus nikad ne govori učenicima neka
vjeruju Pismima e da bi mogli u njega vjerovati,
3 Kristu Ususret
nego stalno naglašava da ih Otac mora privući
kako bi mogli njega spoznati i u nj vjerovati. Izvor
vjere u Isusa Krista jest u djelovanju Duha Svetoga.
Crkva je i Pismu posvećivala veliku važnost! U
svjetlu ovoga shvaćanja trebalo bi Iv 20, 9 ovako
razumjeti: Ivan je „vidio i povjerovao“, a da još i
nije razumio Pismo. Ivan vidjevši znak – u ovom
slučaju prazni grob Isusov – počeo je vjerovati u
otajstvo Isusova uskrsnuća. Savršena vjera, kakvu
Ivan traži u svojem Evanđelju od svih koji se
Isusu približuju i od svih članova svoje kršćanske
zajednice, „vidi“ u praznome grobu „znak“ da
je Isus otišao k svojemu Ocu. Prazni grob nije
za Ivana „dokaz“ uskrsnuća, nego „znak“ koji
dovodi do vjere u Uskrsloga. I samo onaj koji živi
u intimnom zajedništvu s Kristom kao što je živio
Ivan, može u „znaku vidjeti“ uskrsnuće Isusovo.
Ivan kao i svaki čovjek koji u Krista vjeruje ne vidi
u praznome grobu tek neku činjenicu, o kojoj ljudi
toliko raspravljaju. Ivan u praznome grobu već
nazire i vidi sjaj Slave Gospodnje.
Encounter Christ 3
Sveto Trodnevlje
Veliki Četvrtak
Misa posvete ulja - prijepodne na Veliki četvrtak,
biskup (kardinal George Pell) okuplja sve svoje
svećenike u katedralu Sv. Marije u Sydney-u gdje
slavi misu posvete ulja. Ova se ulja kasnije koriste
kod dijeljenja sakramenata krštenja, potvrde, svetog
reda i bolesničkog pomazanja. Svećenici zatim
uzimaju posvećeno ulje i svaki nosi to ulje svojoj
župnoj zajednici. Fra Smiljan je također sudjelovao
u ovoj svetoj liturgiji.
molitve svećenik prenese Svetootajstvo kojim će
se narod pričestiti na Veliki Petak na zato određeno
mjesto i zajedno se s poslužnicima zadrži u klanjanju
pred Presvetim jednu uru - na spomen Isusove molitve
u Getsemanskom vrtu. Do ponoći se može zadržati u
crkvi u molitvi pred Presvetim.
Pranje nogu - temeljni znak istinskog zajedništva
i istinske ljubavi jest opraštanje. Ono temeljno,
iskonsko, kada se više ne spominjemo zla koje se
dogodilo. Isus je svojim učenicima sve oprostio u
činu pranja nogu. Pokazao im je kako i oni moraju
činiti jedni drugima. Svi smo pozvani opraštati
i ljubiti. I u našoj je zajednici svećenik 12-orici
muškaraca oprao noge. Kao što je Isus oprao noge
svojim učenicima i sve im oprostio i mi smo pozvani
jedni drugima „prati noge“ - praštati.
Služba riječi je izuzetno bogata i vrijedna. Prvo je
čitanje uzeto iz knjige Proroka Izaije - Pjesma o Sluzi
Jahvinom. Izaija opisuje spremnost Sluge Gospodnjeg
na svaku patnju i muku ne bi li ispunio volju Božju,
jer „njegova će žrtva opravdati mnoge i zato će vidjeti
svjetlo i nasititi se spoznajom njezinom.“
Veliki Petak
Križni put - oko 10 sati obično u svim zajednicama
započinje ova pobožnost koja je i izrasla iz spomena
na Isusovu muku u Jeruzalemu. Ovu su pobožnost
Misa Večere Gospodnje - pod ovom svetom misom osobito širili braća franjevci kad bi se vraćali iz
proslavili smo spomen Isusove oproštajne večere s Svete Zemlje.
učenicima. Isus je pod prilikama kruha i vina ostavio
Poslijepodne u tri sata narod se okuplja u crkvi u
svojim učenicima svoje tijelo i svoju krv kao hranu kojoj su oltari ogoljeni i križ je prekriven. Svećenik
koja vodi u život vječni. Temeljni je znak euharistije se prostre pred oltarom i ostane nekoliko trenutaka u
- zajedništvo, u tom zajedništvu vjere i ljubavi šutnji, obavljajući pokornički čin, zatim ustaje i moli
obnavlja se žrtva našega Spasitelja Isusa Krista.
molitvu. Slijedi služba čitanja i Muka po Ivanu.
Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu Ivan je bio jedini učenik koji je uz Krista ostao na
Kalvariji, stoga je njegovo svjedočanstvo istinito.
On očima vjere promatra Krista. Za Ivana je Krist
Poslije molitve vjernika i prinosa darova slijedi i na križu raspeti Kralj, vječni Božji Sin. On je
euharistijska služba, pričestiti ćemo se pod objema svjetlo koje rasvjetljuje sve one koji traže istinu. On
prilikama: Tijelom i Krvlju našega Spasitelja.
nam razotkriva srce Boga koji nas ne želi osuditi
Prijenos i pohrana Svetootajstva - poslije popričesne već spasiti.
4 Kristu Ususret
Encounter Christ 4
Sveopća molitva - je najljepša i najsvečanija
molitva prošnje u cijeloj liturgijskoj godini. Moli
se za svetu Crkvu, za Papu, za sve redove vjernika,
za katekumene, za jedinstvo kršćana, za Židove, za
one koji ne vjeruju u Krista, za one koji ne vjeruju u
Boga, za upravitelje država i za ljude u potrebi.
Klanjanje svetom križu - svećenik otkriva križ i
pritom govori: „Evo drvo Križa, na kom Spas je
svijeta visio“. Narod odgovara: „Dođite, poklonimo
se.“ Za vrijeme klanjanja križu pjevaju se prijekori i
Pjesan „Usta moja opjevajte sretno svršen slavni boj“
Sveta pričest je posljednji dio današnjeg bogoslužja.
Blagovati Tijelo Kristovo znači i uzeti dijela u
njegovoj žrtvi - prihvatiti trpljenje iz ljubavi prema
braći ljudima. Ne bježati od teškoća i nevolja nego se
otvarati ljubavi i nju širiti među braćom te tako raditi
na ujedinjavanju svijeta koji je razdijeljen i razdiran
grijehom. Poslije pričesti svi se raziđu u šutnji.
Velika Subota
Preko dana se miruje i razmišlja o Kristu koji
počiva u grobu. Nakon vazmenog bdijenja počinje
proslava Vazmenog otajstva koje se proteže sve do
Duhova - 50 dana.
Vazmeno bdijenje
Služba svjetla - zajednica se okuplja oko uskrsne
svijeće koja je simbol Krista, svjetla svijeta
Ophod - svečano se ulazi u crkvu i nosi se uskrsna
svijeća s poklikom „Svjetlo Kristovo!“, a narod
odgovara „Bogu hvala!“
Vazmeni hvalospjev - svi drže upaljene svijeće
dok se pjeva ili čita hvalospjev vazmenoj noći gdje
se poziva nebo i zemlja i sva Crkva radovati se kad
se „nebesko sa zemaljskim, božansko s ljudskim
povezuje“.
Služba riječi - u ovoj se noći čitaju barem četiri
čitanja iz Staroga Zavjeta koja pokazuju one temeljne
trenutke u Povijesti Spasenja roda ljudskoga, što
je Bog kroz povijest činio da spasi svoj narod. To
su Izvještaj o stvaranju iz Knjige Postanka; Izlazak
iz Egipta - prijelaz preko Crvenog Mora; Poziv na
gozbu (euharistiju) koji je upućen svim narodima iz
Knjige Proroka Izaije i na koncu iz Knjige Proroka
Ezekiela konačno obraćenje - Gospodin će svoj
narod oprati čistom vodom i dati mu umjesto njegova
kamena - srce od mesa. To je slika krštenja u kojem
smo svi pridruženi Božjem narodu spašenika. Zatim
se nakon 40 dana ponovno zapjeva Slava Bogu
na visini i sva zvona zazvone. Nakon navještaja
uskrsnog Evanđelja i homilije započinje:
5 Kristu Ususret
Krsna služba - u ovoj smo svetoj noći imali i jedno
krštenje - krstila se jedna djevojka koja je zaželjela
živjeti životom vjere i ljubavi u Katoličkoj Crkvi.
Ona će se i krizmati, a s njom će sakrament potvrde
primiti još dvoje mladih ljudi. Osobiti je dar Božje
ljubavi što svojoj Crkvi uvijek pridružuje nove
krštenike, svi smo dužni za njih moliti. Blagoslivlje
se voda za krštenje, a nakon krštenja i krizme - svi
smo obnovili krsna obećanja i tako obnovljeni i
preporođeni spremni smo pristupili Euharistijskoj
službi - koja očituje pravo značenje današnjeg slavlja
- s Kristom prijeći iz smrti u život vječni. Slava Bogu
na visini! ALELUJA! ALELUJA! ALELUJA!
In Te
Proslava blagdana Bl. kardinala
D
avi e sper
omin
e se
U Teb
e”
podin
m Gos
uzda
Alojzija Stepinca
ge
Villa
epinac Stepinca
a
inal St
Card Kardinal
lje
Nase
LA
DINA
. KAR
N BL EPINCA
A
D
BLAG OJZIJA ST ELJAČE 2012.
12. V
AL
AVE
ar
Cent
tolički velić”
ski Ka
Ta
Hrvat ti Nikola
“Sve
ov
i prop
Misa
0pm:
če s po
ijed
m u 6.3
četko
am
u 10.30 selju
Mise
Na
OSL slije Svetea Bl. Alojzija jau
ava od
raka
sel
M PR nik po
Pripr
ele od
ni Na
GRA ni na pik e kod kip
dvora djece obolj
da u
t
PRO Svi ste pozva ti ćemo svijeć
nagra .- u koris
zapali - dodjela
41
am $10,7
a Zorić
11.40 12.30pm
e-a na ilice” i Jož
equ
ud
anje ch
t će “B
- dariv
Svira
pm
0
2.0
. velja
12
09. do
Bog nam je u izrazito kišnoj veljači ove godine
podario i jedan predivni dan. Na taj smo dan proslavili
svoga zaštitnika i najvećeg sina hrvatskog naroda
u 20. stoljeću - Bl. kardinala Alojzija Stepinca,
nadbiskupa zagrebačkog. Zajedno s nama slavili su
i radnici i stanovnici Naselja Kardinala Stepinca. Za
ovaj smo se blagdan pripravljali trodnevnicom koju
je vodio fra Smiljan. U tri je večeri propovijedao
o našemu blaženiku, o njegovom životu do II.
svjetskog rata, za vrijeme rata i poslije rata u
vrijeme komunističke vladavine, kada je osuđen na
dugogodišnji zatvor, i mučeničkom smrću preminuo
10. veljače 1960. Na dan proslave propovijedao je
fra Zvonimir Križanović. Istakao je svetost života
bl. kardinala Alojzija Stepinca, njegovu vjernost
hrvatskom narodu, Crkvi i papi. Djelatnici i štićenici
Naselja Kardinala Stepinca su aktivno sudjelovali u
liturgiji. Poslije sv. mise na pikniku je vladalo istinsko
oduševljenje. Joža Zorić je svirao i pjevao, „Budilice“
6 Kristu Ususret
su ga pratile, a mi smo svi uživali u dobroj hrani i
izvanrednoj glazbi. Pred kipom kardinala u Naselju
smo izrekli svoje molitve i zahvalnost Gospodinu
za prošlu godinu. U dvorani naselja podijeljene
su zahvalnice i nagrade najistaknutijim radnicima
Naselja Kardinala Stepinca. Poslije ručka uručen je
ček na $12000 članu Federalnog parlamenta Chrisu
Hayes-u za djecu oboljelu od raka. Predan je i ček na
$10000 fra Smiljanu za izgradnju nadstrešnice u vrtu
kako bi i u našem Cntru zaživio „Playgroup“. Kad
smo sve pojeli i otplesali, kiša nas je rastjerala, no
nitko zbog toga nije bio nesretan. Zahvalili
smo Bogu na svemu i u miru se razišli
svojim domovima. Hvala svima koji su
na bilo koji način pripomogli da i ovaj
piknik bude vrlo uspješan. Osobita hvala
ide Radnom odboru i gospođi Matiji
Šarić, te Financijskom odboru i gospođi
Gordani Anić.
Encounter Christ 6
Hodočašće u Newcastle
Počelo je s kišom i uobičajenom gužvom pred
autobusima. Neki su se gurali, neki su zaboravili
broj autobusa u kojem su trebali sjediti...
Prvi i treći autobus su bili prepuni, a drugi je bio
poluprazan. Kao u nekakvoj jeftinoj komediji iz
socijalističkih vremena... Uz pomoć fratra, časnih
sestara i gosp. Marije Šulentić, nekako smo se ukrcali
u autobuse i po pljusku krenuli u Newcastle Sv.
Josipu i fra Euzebiju. Među hodočasnicima bili su
i naši ministranti i njihovi roditelji: Josip Marković,
Daniel i Angelo Puljić, Anamaria, Daniela
i Elizabeth Mlikota i Marija i Klara
Šteko. U Newcastlu su nas dočekali
domaćini i fra Smiljan i sestra Iluminata.
Fratri su ispovijedali u crkvici Sv.
Josipa, a puk se molio. Ubrzo je i velika
crkva bila ispunjena hodočasnicima
iz Sydney-a i Wollongonga. Naši
vjernici iz svih centara u NSW-u
su se skupili da zajedno proslave
Svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika
Sv. Obitelji - Marije i Isusa,
zaštitnika radnika i na osobiti
način zaštitnika naše Domovine
- Republike Hrvatske. Hrvatski
Državni sabor već 1687. godine
donosi sljedeću odluku: “Sveti
Josip Krista Spasitelja vjerni
hranitelj, Djevice Bogorodice
djevičanski
zaručnik,
za
posebnog zaštitnika Kraljevine
Hrvatske u Državnom saboru
godine 1687. od redova i staleža
jednoglasno je odabran“. Ovo,
kao i povijest razvoja štovanja
sv. Josipa u Katoličkoj Crkvi na
propovijedi je iznio fra Stipan
7 Kristu Ususret
Radić, dugogodišnji upravitelj „Kruha Sv. Ante“,
najveće i najstarije karitativne organizacije u Bosni
i Hercegovini koju vode braća franjevci - članovi
Bosanske franjevačke Provincije „Bosna Srebrena“.
Fra Stipan je bio dugogodišnji „ratni“ župnik u
Zenici i svojim je djelovanjem na tisuće spasio,
pomogao, zaštitio i utješio. Došao je zahvaliti našim
ljudima u Australiji za svu pomoć koju nesebično
šalju potrebnima u Bosni i Hercegovini. Fra Euzebije
Mak, domaćin, upravitelj HKC-a „Sv. Josip“ u
Newcastle-u pozdravio je na početku propovjednika
- fra Stipana Radića, fra Matu Topića - definitora,
fra Ivu Tadića, fra Matu Mučkalovića, fra Josipa
Kešinu, fra Davora Holija i fra Smiljana Berišića.
Uz svoje duhovite komentare, uspio je cijelu
Crkvu nasmijati, pa je nekako bilo svejedno pada
li kiša ili ne. Prije sv. mise krunicu je predmolila s.
Tarzicija, s. Iluminata je svirala, a s. Regina je pazila
na red. Sve je bilo divno, a poslije euharistijskog
blagoslova i kiša je prestala. Tako smo mogli u miru
pojesti, popričati, nasmijati se i polako se pripraviti
za povratak u Sydney. Svi smo se sretno vratili
zahvaljujući Gospodinu na milostima i uslišanjima
koje nam je podario na zagovor sv. Josipa, svoga
skrbnika. Photo by Gordana Anić
Encounter Christ 7
Radost u našoj zajednici zbog
zavjetovanja naše braće i sestara u
Franjevačkom Svjetovnom Redu
Radost je morala obuzeti svako srce gledajući
kako članovi naše zajednice polažu zavjete u
mjesnom bratstvu Franjevačkog Svjetovnog
Reda „Sv. Nikola Tavelić“.
Predsjednik bratstva, Emil brat Pacifik Perosh i sam
je, zajedno s 23-ero braće i sestara položio vječne
zavjete, da će do kraja svoga života naslijedovati
našega Spasitelja, Gospodina Isusa Krista po
primjeru sv. Franje, siromaška Gospodnjeg. Dvoje je
dalo prve, a dvoje druge jednostavne (jednogodišnje
zavjete). Na svetoj misi u 10.30am u nedjelju 25.
ožujka, na 5. korizmenu nedjelju cijela je zajednica
promatrala kako se braća i sestre u FSR-u zavjetuju,
fra Smiljan Berišić, duhovni asistent FSR-a je vodio
sveto misno slavlje i u kratkoj propovijedi naglasio
temeljnu dimenziju franjevaštva – radikalno živjeti
Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista po
primjeru sv. Franje. Poslije svete mise braća su i
sestre FSR podijelili knjižice „Mi smo braća i sestre
u Franjevačkom Svjetovnom Redu“ koju su priredili
pastoralni suradnik Ante Mihaljević i fra Smiljan.
Ova je knjižica izvorno na engleskom jeziku i načinila
su je braća i sestre iz Područnog bratstva „Sv. Klara“
(NSW). Radost se prelijevala na sve koji su ovome
svjedočili, a i kasnije u bratskom druženju – agapama
u prostorijama centra. Neka blagoslov Božji i ova
iskrena franjevačka radost zahvati svako srce i neka
Gospodin podari
da se i mnogi
članovi
naše
zajednice pridruže
ovome bratstvu.
Great happiness in our Community because our
brothers and sisters in SFO had given their eternal vows.
Joy must be present in every heart seeing how 28
meembers of our community had given their vows in
local fraternity of SFO „St. Nikola Tavelić“. President
of fraternity Emil b. Pacific Perosh has given himself
with 23 others of our brothers and sisters perpetual
vows that they will till the end of their lives follow our
Savior, Lord Jesus Christ by example of St. Francis.
Two has given first and two second simple vows. At
the mass at 10.30 am on 5. Sunday of Lent whole
community has watched our brothers and sisters
in SFO how they had given their vows, fra Smiljan
Berišić, spiritual asisstent of our local fraternity „St.
Nikola Tavelić“ celebrated holy mass and in short
sermon put the stress on the fundamental dimension
of Franiscanism – radically living Gospel of our
Lord Jesus Christ by the example of St. Francis.
After celebration Secular Franciscan had given 300
copies of booklet „We are brothers and sisters in
SFO“ in Croatian language which was prepared by
pastoral asisstent Ante Mihaljević and fra Smiljan.
Joy and happines were contagiuos on everyone.
Later, at the Centre we were all giving thanks to God
for his goodness. Let God’s blessing and honest and
pure franciscan joy be in every heart and may our
Lord give his grace that many from our Community
would like to join
our
fraterrnity
at St. Johns Park.
Brothers
and
sisters of SFO
Križni put u Mulgoi
The Way of the Cross in Mulgoa
U utorak 27.3.12. vjernici iz sva tri HK centra
u Sydney-u su hodočastili Gospi Šenštatskoj
On Tuesday 27.3.12. the faithful from all three
(Shoenstatt). Riječ shoenstatt znači “lijepo mjesto“.
Gospodin nam je poklonio, predivan sunčan dan na Croatian centres in Sydney went on a pilgrimage to
ovom lijepom mjestu. Oni koji su po prvi put bili, our Lady of Shoenstatt. The word shoenstatt means a
ugodno su iznenađeni. Svetu misu su slavili fra Mato “beautiful place”. The Lord blessed us with a glorious
sunny day in this, indeed, beautiful place. Those who
M. i fra Smiljan. Igor Pletikosa je ministirao.
came for the first time were pleasantly surprised. The
Križni put smo imali u prirodi iza kapelice. Ručak holy Mass was concelebrated by Fr. Mato and Fr.
smo blagovali i lijepo se družili s poznanicima, te Smiljan. Igor Pletikosa was helping out.
se duševno i tjelesno okrjepili. Nakon blagoslova s
The Stations of the Cross was said in the nature
Presvetim smo krenuli svi svojim putem doma.
behind the Chapel. During lunch we mingled with
friends and acquaintances, nourishing our body’s as
well as our souls. After the Eucharistic blessing, we
set out home. by Marija Šulentić
9 Kristu Ususret
Encounter Christ 9
Cvjetnica
Već u subotu, 31. ožujka mnoštvo se vjernika naše
zajednice slilo u crkvu „Sv. Nikole Tavelića“ na
proslavu Cvjetnice, Cvjetne nedjelje ili Nedjelje Muke
našega Gospodina Isusa Krista. Zahvaljujući marnim
rukama Časnih sestara „Klanjateljica Krvi Kristove“ –
s. Iluminati, s. Margareti i s. Regini i Nikole Podnara i
Ante Stojića grančicama palmi bila je ukrašena cijela
naša crkva. Tko je god ušao u crkvu osjetio je da se
danas nešto posebno slavi, osjećao se duh svečanosti,
kršćanske radosti i zajedništva. Krizmanici su pročitali
čitanja, a mladi su čitali Muku po Marku, prvopričesnici
su pročitali molitvu vjernika i donijeli darove u
prikaznoj procesiji. Prikupilo se i prilično „boxica“
(kutijica) za Project Compassion gdje se svi članovi
naše zajednice aktivno uključuju u rad Caritasa u
Sydney-skoj nadbiskupiji. U nedjelju, 1. travnja, crkva
je bila prepuna, i na jutarnjoj i na župnoj misi. Procesija,
skladno pjevanje, čitala se Muka, vidjeti mnoštvo naših
ljudi, mladih i djece kako pozorno slušaju o slavnoj
10 Kristu Ususret
- Nedjelja Muke
Muci našega Spasitelja po kojoj je svima došlo spasenje
bio je izuzetan prizor. Mnogi su se ispovijedali, a mnogi
će se ispovijediti u ponedjeljak.
Mnogi i ne znaju da je Cvjetnica u Katoličkoj Crkvi
i Dan Mladih, zato je u našoj zajednici bio i piknik
čiji je prihod namijenjen hodočašću mladih. 2014. fra
Smiljan s Franjevačkom Mladeži ide na hodočašće u
Hrvatsku gdje će mladi posjetiti najvažnija svetišta
(Mariju Bistricu, Trsat, Sinj, Međugorje...), a zatim u
Italiju (Padova, Asiz, Rim...). Piknik je bio izuzetno
uspješan, ne toliko zbog materijalne dobiti, koliko zbog
istinskog kršćanskog i vjerskog osjećaja, bile su to
agape. Mnogi su se mladi uključili i pomagali, koliko
su znali i mogli, a pomagali su i njihovi roditelji. Ipak,
kao i uvijek najviše su potegli financijski odbor i radni
odbor s gospođom Matijom Šarić na čelu. Puno su
pomogli i članovi FSR-a, kao i naši Blaćani koji su se
pobrinuli za ribu. Osobita hvala ide Marku Franuloviću
(starijem) i Šimi Mardešiću.
Encounter Christ 10
Palm Sunday
Passion of our Lord Jesus Christ
Already on Saturday the 31t of March, great
multitude of faithful in our Community gathered
at our church “St. Nikola Tavelić” to celebrate Palm
Sunday. Through hard work of our sisters Iluminata,
Margareta and Regina, and Nikola Podnar and Ante
Stojić whole church was filled with palm branches.
Whoever came to church felt that this must be
something special, different... It was very solemn
and beautiful celebration. Children were especially
Many are not aware that palm Sunday is officially
“Youth Day” in Catholic Church. That was the
reason to have a picnic and the main beneficiaries
are the Franciscan Youth. In year 2014 they will
go to Croatia – homeland, and to Italy to visit the
most important sanctuaries. Zagreb, Rijeka, Split,
11 Kristu Ususret
nice when reading or bringing gifts for offertory.
There were many donations for the annual Project
Compassion of Sydney Archdioceses. On Sunday
even more people came. Both masses were full,
Procession, singing, Passion of our Lord according
to Mark was read, multitude of faithful listening
very carefully was indeed enough to fill every heart
and soul. Many had confession, even more will
come on Monday.
Frama
Međugorje, and than Padua, Asissi, Rome... Many
of them were working and helping, and many of
our Community came. It was a celebration of Agape
like in first Christian community. May God give his
grace and his blessings to everyone who came and
who gave a helping hand.
Encounter Christ 11
Ministranti
Jedna od najljepših i najživljih
zajednica u našoj Crkvi svakako je
ministrantska zajednica.
nam se priključili: Steven Sviličić, Davor Nikolić
i Marina Martinović. Zbog povratka u Hrvatsku i
selidbe napustili su nas Marina, Emilia i Antonio
Sučić, njima i njihovim roditeljima želimo svaki
Ovi mali poslužitelji oltara se s takvom revnošću i Božji blagoslov i uspjeh gdje god da je jesu. Pratiti
ljubavlju odazivlju na sva liturgijska slavlja da ih se će ih naše molitve i zahvalnost za svo vrijeme koje
ponekad mi se čini uzima olako. Njihova voditeljica, su proveli s nama i u zajednici ministranata.
gospođica Monika Šulentić s velikom ozbiljnošću
One of the best and the liveliest
i pravom, herojskom krepošću jednom mjesečno
s njima vježba i usađuje u njih vjernost i ljubav group in our community are for
prema oltaru našega Gospodina Isusa Krista. Svi sure Altarservants.
oni koji su jednom osjetili blizinu oltara, ne mogu These little boys and girls with great enthusiasm and
biti daleko od Gospodina, pa i kad ih vjetar života love are part of every liturgical celebration in our
nosi na sve moguće strane. Oni znaju i osjećaju Church. Their „coach“ Miss Monika Šulentić with
koliko ih Gospodin ljubi i koliko su mu blizi. great effort and serious work once a month practises
Zato je važno primjetiti ih, zahvaliti Gospodinu with them and trys to fill their hearts with love and
na tom predivnom daru. Ima ih u našoj zajednici fidelity towards the Altar of our Lord Jesus Christ.
tridesetak. Vjerni su i dolaze redovito na nedjeljne All of us are called to pray for them and to encourage
svete mise, na blagdane, na pobožnosti, osobito others to serve at Altar. There is around 30 of them
im je drago sudjelovanje u Križnom putu, kada ih now. They have their schedule and sometimes even
obično ima i „viška“. Bila bi naša zajednica puno more often they are ready to come and to serve. May
siromašnija bez njih. Zato sve potičem, roditelje, God bless them and their families, now and forever.
bake i djedove, braću i sestre, i sve vjernike da mole
za njih, da jedni druge potičemo kako bi u našoj
zajednici uvijek bilo radosnih i sretnih poslužitelja
oltara. Oni najredovitiji su: Marko i Anto Miletić,
Anamaria, Daniela i Elizabeth Mlikota, Adrian
Vidović, Anthony i Adrian Vaštag, Adrian i Goran
Landeka, Maria i Klara Šteko, Renato Jozić,
Magdalena i Jeremija Poljak, Josip Marković,
Ivan Perica, Nikola Perosh, Daniel Kasunić, Ivan
Ožanić, Angelo i Daniel Puljić, Ivan i Nikolina
Milanović, Tomas i Daniela Miletić. Nedavno su
12 Kristu Ususret
Encounter Christ 12
i dalje nastavlja s radom...
HASC- i dalje nastavlja s radom, nismo sigurni do
kada, budući čekamo odgovor na našu aplikaciju od
Community Relation Commission. Istom Alzheimer’s
Australia podržava naš rad, te smo zajedno uložili
aplikaciju za subvenciju od Deparment of Healt And
Aging. Krajem prošle godine imali smo promociju
DVD-a “To nije sramota, to je demencija” DVD je
na hrvatskom jeziku i film se za hrvatsku zajednicu
može vidjeti na : http://www.youtube.com
Archive of our Community
Our community collection, The CCC St. Nikola
Tavelić Archive in the future will be the memory bank
of our History. Work has begun sorting Records of
significance which will soon be digitalized and stored
Aktivnosti u HASC-u:
in our Archive facility. This facility will cement our
Svaki utorak: lagane vježbe u Prariewood community in Australian History’s page!
Rekreacijskom Centru od 11.30-12.30. Svaki drugi Arhiv naše zajednice
četvrtak u mjesecu imamo sastanak s njgovateljima
gdje se uz druženje i kreativni rad možemo opustiti. Različita arhivska građa (dokumenti i drugo), u
arhivu HKC-a “Sv. Nikola Tavelić” u budućnosti će
CAWC still continues to run, we are not sure until biti temeljni izvor za proučavanje naše povijesti, ovdje
when, as we expect the answer to our application u Australiji. Radovi su započeli na razvrstavanju
from the CRC. The same Alzheimer’s Australia materijala koji će kasnije biti pohranjeni u arhivu
support our work and we have together lodged the (kako stvarno, tako i računalno). Šime Frleta
application for the funding with the Department of
Radovi na nadstrešnici “Playgroup”
Health and Aging.
Last year, we promoted the DVD “It’s not disgrace, It is a great thing that very soon in our Centre „St.
It’s dementia...” And you can find the film for the Nikola Tavelić“ we will be able to accomodate children
and their mums for at least one day a week. There
Croatian Community: http://www.youtube.com/
are lot of people involved, but the most important
Activities of CAWC
are Branko Poljak, a member of our Pastoral Council
Every Tuesday we do light excercises at Prariewood who made this Project come true, and Ante Vukman
Recreational Centrer from 11.30am-12.30pm. Every who took care of organizing work. Carpenters Pero
second Thursday we meet with the careres and relax Uremović and Luka are doing great job. Special
doing some creatve craft work.
thanks go to CSV for their donation of $10.000 and to
Croatian Club „King Tomislav“ for their donation of
$5000. May God poor His blessings over all of them.
Prvopričesnici
u našoj zajednici
U ovom, uskršnjem broju magazina „Kristu In this, Easter edition of our magazine „Kristu
Ususret“
vam
želimo
predstaviti
naše Ususret“ we want to introduce to you our First
Holy Communion candidates.
prvopričesnike.
Mnogima je najveće iznenađenje u ljubavi koju Krist
ima prema djeci koju proglašava uzorima života koji
vodi u Kraljevstvo Božje. „Ako ne budete kao jedno
od ove djece, ne, nećete ući u Kraljevstvo Božje.“
Ali kad pogledate naše prvopričesnike kako nose
darove u darovnoj procesiji ili kako čitaju molitvu
vjernika, onda svi ja vjerujem razumijemo na što je
Isus mislio. Toliko iskrene ljubavi i jednostavnosti,
toliko predanosti u tom činu. To mogu samo djeca. U
našoj zajednici „Sv. Nikole Tavelića“, ove se godine za
primanje sakramenta Euharistije i Pomirenja (Prve
Pričesti i Ispovijedi) pripravlja 23-oje djece. Dobri
su, uče pomalo, vole se igrati, a najviše vole pjevati.
Vjerujem da su i roditelji presretni videći oduševljenje
svoje djece. A ovo su naši prvopričesnici: Antun
Lucić, Daniel Puljić, Matej Jugović, Marina
Martinović, Martina Baltić, Antonio Franjičević,
Leon Antonio Marković, Tomislav Dujo, Mijo
Pandža, Elena Damjanović, Elizabeth Martha
Mlikota, Filip Marjanović, Mark Mijić, Katarina
Vrdoljak, Mateo Ćorić, Thalia Lovrenčić,
Michaela Brčić, Tomas Marunčić, Isabelle
Vidaić, Tomas Patrick Blažević, Kristina Lucia
Blažević, Arielle Logozzo, Emilie Kozina.
14 Kristu Ususret
It is a great surprise for many that love our Lord Jesus
Christ has towards children, whom He takes for ideal
citizens of Kingdom of God: „In truth I tell to you,
anyone who does not welcome the Kingdom of God
like a little child will never enter it.“ But, when you
see those children in offertory procession or how
they read prayers of the faithful, than I believe we all
understand what Jesus had in mind. So much of true
love and simplicity, so much giving… That’s possible
only to kids. In our community of “St. Nikola Tavelić”,
this year for a sacraments of Eucharist and Holy
Confession we have 23 candidates. They are good,
they learn at their own pace, they like to play, but
what makes everyone delighted is their singing. Their
parents glow when they hear them,
and I believe all of us.
Krizmanici
u našoj zajednici
When you say “twenty candidates for Holy
Confirmation”, doesn’t look much, but when you
think what they can be and what they can do, than
we need to stop and to give thanks to God because
He never stops to call into His Holy Catholic
Church so many young people - new witnesses of
Sveta Potvrda je sakramenat Duha Svetoga po kojemu faith in this world.
potvrđenici po ispovijedanju svoje vjere javno u Holy Confirmation is the very sacrament of the
Crkvi i pred biskupom dobijaju Dar Duha Svetoga Holy Spirit by whom through profession of the faith
da hrabro i založeno žive vjeru u sredini u kojoj publicly and in front of the Bishop we receive Gift of
žive. Molimo da ih Gospodin sve obdari mudrošću, the Holy Spirit to live our life courageously and with
razumom, znanjem, savjetom, jakošću, pobožnošću enthusiasm in our environment. Let us pray to our
i strahom Božjim - darovima Duha Svetoga kako bi Lord that he gives to everyone seven gifts of the Holy
se i mnogi drugi mladi ljudi njihovim primjerom Spirit: wisdom, understanding, knowledge, counsel,
obratili i poželjeli živjeti životom vjere i ljubavi. Kada fortitude, devotion and fear of God so that many other
se popnu na ambon - mjesto s kojega čitaju subotom young people by their example could repent and accept
uvečer - cijela zajednica uzdahne i ja vjerujem moli the life of faith and love. When they go up to the pulpit
da nam Gospodin podari što više mladih ljudi koji to read, whole community I believe pray that our good
će hrabro zauzeti svoje mjesto u Crkvi. Najveća je Lord gives to us a multitude of young people who are
radost vidjeti promjenu mentaliteta mladih ljudi, koji going to take their place in the Church. It’s the greatest
prihvaćajući vjeru i Božje zapovijedi postaju nosioci joy to see that change in hearts of young people who
poklada vjere. Naši kandidati za primanje sakramenta by accepting faith and God’s commandments become
Svete Potvrde ove su godine: Nicholas Lovrenčić, true faithful in this world.
Antonela Baltić, Ivan Perica, Ana Blažan, Mihael
Marčić, Helena Mary Lapić, Maria i Nikolina Vujica,
Emmanuel Josip Filipić, Emily Galer, Mia Pletikosa,
Mia Baltić, Ivo i Matija Lovrić, Klara Vrdoljak, Anita
Miletić, Matea i Matej-Gabriel Vidović, Antonela
Marija Pavlović i David Bajsić.
Kad se kaže „dvadeset krizmanika“, ne izgleda
puno, ali kad čovjek pomisli što sve oni mogu
postati i što sve mogu učiniti, onda se mora zastati
i zahvaliti Gospodinu što poziva u svoju svetu
Crkvu katoličku toliki broj mladih koji će postati
svjedoci vjere u ovome svijetu.
15 Kristu Ususret
Encounter Christ 15
“He who sings prays twofold”
“Tko pjeva dvostruko moli”
St Augustine
As you are already aware, we are working on a new
edition of a church hymn book “Pjesmarica hrvatskih
katoličkih centara u Australiji”, to be used in liturgical
celebrations throughout Croatian Communities in
Australia and New Zealand.
Pripremamo novo izdanje crkvene pjesmarice pod
nazivom: “Pjesmarica hrvatskih katoličkih centara u
Australiji”, koja će se koristiti pri liturgijskim slavljima
u Hrvatskim katoličkim centrima diljem Australije i
Novog Zelanda.
This hymnbook will have a new look and feel, and is Pjesmarica ima novi izgled i sadržaj, i ima tri djela:
divided into three main sections:
1. Red svete mise: sveta misa na Hrvatskom jeziku sa
1. The Order of the Mass; this is the Croatian mass usporednim prijevodom na Engleski jezik;
with a parallel translation in English
2. Pjesme, hvalospjevi, psalmi i duhovne šansone;
2. Hymns and songs; both traditional hymns, psalms 3. Molitve i pobožnosti: osnovne molitve i vjerske
and more modern songs for use in liturgy
istine na hrvatskom jeziku s prijevodom na engleski.
3. Prayers and devotions; consisting of basic prayers Uključene su i one pobožnosti osobite za Hrvatsku
and Catholic doctrine in Croatian with English zajednicu u Australiji kao i Križni put.
translation. It will also include various devotions Rad na pjesmarici je počeo krajem prošle godine, a u
specific to the Croatian community in Australia as veljači je prva skica ove knjige bila poslana svim hrvatskim
well as Stations of the Cross.
katoličkim centrima (svećenicima i časnim sestrama) u
Work began late last year and in February a first draft
of the book was printed and mailed to all the Croatian
Catholic Centres and priests in Australia. We asked the
priests to provide feedback and suggestions. We happily
received a positive response and encouragement.
We are in the final stages of preparation, the editing
is almost complete and some formatting is still
required before going to print. This is an exciting and
worthwhile project. I will take a moment to especially
thank Sandra Dragicevic and Sr Iluminata for their
time and tireless efforts on this project.
As a community, I am sure we will all benefit from using
the new hymnbook, both by more fully participating
in worship and for personal prayer. Together in song,
with praise and thanksgiving, we can lift our hearts to
God. I would like to share with you a prayer that has
its origins back in the 4th century, originally for the
ministry of cantors, but my hope is that we all make it
our own:
Australiji. Pitajući svećenike za njihove osvrte i prijedloge
dobili smo pozitivne odgovore i ohrabrenje. Trenutno
smo u završnoj fazi korekture i određena se oblikovanja
još moraju napraviti prije tiskanja. Ovaj projekt sigurno
je uzbudljiv i vrijedan. Ovom prilikom želim posebno
zahvaliti Sandri Dragičević i Sestri Iluminati Antolović
na njihovom uloženom trudu i vremenu.
Sigurna sam da ćemo kao
zajednica imati koristi od
uporabe ove nove pjesmarice,
kroz potpunije sudjelovanje u
Bogoslužju kao i u osobnim
molitvama. S pjesmom,
slaveći i hvaleći Boga lakše
možemo uzdignuti naša
srca Bogu. Želim sa
vama podjeliti i jednu
molitvu iz 4. stoljeća.
by Kristina Posavec
Grant that what we sing with our lips,
we may believe in our hearts,
and what we believe in our hearts,
we may show forth in our lives.
Through Jesus Christ our Lord. Amen.
16 Kristu Ususret
Pjesm
arica
hrvats
katoli kih
č
centa kih
ra u
Austr
aliji
Krštenja
Krštenja su sigurno najljepši događaji u životu jedne
vjerničke obitelji. Uvijek molimo za novokrštenike i
njihove roditelje i kumove da ih Gospodin Blagoslovi
i čuva. Čestitamo!
Christenings are the most wonderful hapenings in
life of faithful family. We always pray for newly
baptised and their parents and Godparents to our
Lord to bless them and keep them!
Congratulations!
Christenings
17 Kristu Ususret
Encounter Christ 17
Svete mise, krštenja i vjenčanja
u 15 tjednu godine Gospodnje 2012.
Sub. 07.04.12.10.30pm VAZMENO BDIJENJE - USKRSNUĆE NAŠEGA SPASITELJA
Ned. 08.04.12. 8:30am Marica Sviličić - M za + muža Stjepana, + rod. Ivana i Baru Sviličić;
Janka i Baru Mikan i sve + u ob. Sviličić i Mikan
Ned. 08.04.12. 10:30am Za narod Božji
Pon. 09.04.12.10:00am Za narod Božji
Pon. 09.04.12. 6:30pm Ob. Jezerčić - M za + Blaženu Jezerčić
Uto. 10.04.12. 7.00am Jasmina Perikić s ob. - M za + baku Ljubicu Lukić
Sri. 11.04.12. 7.00am Ankica Paternoster - M za + kumu Milu Matoš
Čet. 12.04.12. 6.30pm Drago i Marija Šimunić - M za + kuma Antu Vrljičak
Pet. 13.04.12. 6.30pm Lukra Dragičević s dj. - M za + supruga Franu i sve + ob. Dragičević
Sub. 15.04.12. 1.00pm VJENČANJE: Alan Jurcan i Ivana Lukanović
Sub. 15.04.12. 2.00pm VJENČANJE: Ivan Topalović i Ivana Jezerčić
Sub. 15.04.12. 4.00pm KRŠTENJE: Adam Horvatović
Sub. 15.04.12. 6.30pm Ob. Kozakiv - M za sve + iz obitelji Vojtas, Najdek i Kozakiv
Ministranti za 07. i 08. 04. 2012.
Sub 10.30pm Ivan Perica, Steven Sviličić, Daniel Kasunić,
Anto i Marko Miletić, Adrian i Goran Landeka
Ned 8.30am Ivan Ožanić, Angelo i Daniel Puljić,
Isabella Miletić, Ivan Milanović, Renato Jozić
Ned10.30am Josip Marković, Adrian Vidović, Anamaria
i Daniela Mlikota, Anthony i Adrian Vaštag
Poslužitelji riječi Božje 07. i 08. 04. 2012.
Sub: 10.30pmMirjana Tomičić, Josipa Akrapović, Ivan
Leskur, Marina Piljić, Emil Perosh, Zoran Pletikosa
Ned: 8.30am Marija Pivčević, Sandra Dragičević
Marijana Barić
Ned:10.30amMandica Rubčić, Gordana Anić
Odbornici Pastoralnog vijeća, financijskog odbora i ostali za subotu i nedjelju: Crkvu uređuje grupa 7
08.04. Petar Samardžić, Svetko Komadina, Ivica Mlikota, Ivan Leskur, Nikola Podnar
15.04. Jure Šulentić, Srećko Franković, Milivoj Bošnjak, Branko Ćurjak, Stjepan Korman
22.04. Marinko Šteko, Ivica Mlikota, Nikola Podnar, Šime Mardešić, Nedjeljko Šarić
29.04. Zvonko K., Stjepan Korman, Marko Jezerčić, Milivoj Žderić, Nikola P., Ned. Šarić
06.05. Marko Jezerčić, Svetko Komadina, Ivan Leskur, Nikola Podnar, Milivoj Bošnjak
13.05. Ivan Penava, Radoslav Landeka, Branko Ćurjak, Milivoj Bošnjak, Stjepan Korman
Mala šala
„Čujem da si se oženio, kakva ti je žena, crnka ili plava?“ „Uistinu ne znam! Vidjet ću kad
se vrati od frizera.“ – odgovori mladoženja.
Vjenčanje je u tijeku, svećenik jasno i glasno upita:
„Ima li netko nešto protiv toga da se ovo dvoje mladih
vjenča?“ Začuje se tihi glas: „Imam ja...“. A svećenik
mu odbrusi: „Ti šuti, ti si mladoženja!“
HVALA g. Željku Novoselu za uređenje:
web site: www.hkcnt.net
HVALA fra Ivi Tadiću za uređenje: web site: www.hkc.au
Cardinal Stepinac Village: www.cardinalstepinacvillage.com
Email: [email protected]
18 Kristu Ususret
Neda Kršlović, Mira Žderić,
Luzarka Rončević, Ana
Žuža, Željka Pavlović, Anđa
Jonjić, Mara Franjičević, Ana
Čokara, Suzi Jukić
Katolički kalendar 01.04.12. - CVJETNICA
Pon 09.04.
Uto 10.04.
Sri 11.04.
Čet 12.04.
Pet 13.04.
Sub 14.04.
Ned 15.04.
USKRSNI PONEDJELJAK
Treći dan vazmene osmine
Četvrti dan vazmene osmine
Peti dan vazmene osmine
Šesti dan vazmene osmine
Sedmi dan vazmene osmine
BIJELA NEDJELJA
Mt 28, 8-15
Iv 20, 11-18
Lk 24, 13-35
Lk 24, 35-48
Iv 21, 1- 14
Mk 16, 9-15
Iv 20, 19-31
Odgovara: fra Smiljan Berišić; Uređuje: Ante M.
86-90 Brisbane Rd, St Johns Park 2176 NSW.
Ph. (02) 9610 6770; 0404 795 038; Fax (02) 9823 6506; Email Centra: [email protected]; E-mail svećenika:
[email protected]
Encounter Christ 18
Obojite ovaj crtež, najljepše ćemo
radove nagraditi s kompletom
knjiga o Svetom Pismu za djecu.
I punom vrećom slatkiša...
19 Kristu Ususret
Color in this page, the best will
be awarded with a set of books
about Holy Bible. And with the
bag full of lollies...
Encounter Christ 19
HKC Sv. Nikole Tavelića u slici
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 237 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content