close

Enter

Log in using OpenID

Bosna i Hercegovina 2012-Natječaj/ Konkurs

embedDownload
PITANJA I ODGOVORI
Svi zainteresovani su imali mogućnost da, do 21.11.2014. godine, postave pitanja vezana za
apliciranje na Fond za društveno poduzetništvo. U ovom dokumentu možete naći sva
pitanje i odgovore.
Pored ovog dokumenta, sve eventualne odgovore ili pojašnjenja, do kraja konkursa, možete
pronaći u Uputstvu za apliciranje, Obrascu za prijavu i Budžetu projekta.
Rok za dostavljanje aplikacija je 28.11.2014. godine do 23:59 h.
Prijave se dostavljaju putem e-maila: [email protected]
Sretno!
1.
Pitanja
Odgovori
Da li aplikant može da budžetira Da, aplikant može da budžetira bilo koji trošak koji je potreban
za realizaciju poslovne ideje. Jedino ograničenje je u fiksnim
nabavku određene mašine?
troškovima gdje nije moguće budžetirati više od 5% u odnosu
na tražena sredstva.
2.
Da li ima mogućnost da se firma Poziv je otvoren isključivo za neprofitne organizacije koje
(d.o.o) samostalno prijavi s ciljem imaju već registrovano društveno poduzeće ili svoje prihodovne
pokretanja i proširivanja ponude?
aktivnosti žele proširiti i preregistrovati u društveno poduzeće,
i otvoren je i za zadruge.
3.
Da li je moguće zakazati informativni Pojedinačne informativne razgovore ne održavamo tokom
razgovor s ciljem prezentovanja trajanja poziva.
projekta?
4.
Šta se podrazumijeva pod terminom Mada ne postoji opće prihvaćena definicija društvenih
„društveno poduzeće“?
poduzeća, u ovom pozivu pod pojmom „društvenog poduzeća“
podrazumijevamo poduzeće čiji je vlasnik udruženje građana ili
fondacija i koje svoj ukupan profit usmjerava u neprofitne i
razvojne aktivnosti, bilo kroz svoju djelatnost ili kroz ulaganje u
zajednicu.
Da bi preduzeće bilo društveno, treba da zadovolji osnovne
kriterije:
•
Da ima društveno odgovorne ciljeve,
•
Da je profitabilno,
•
Da ostvareni profit ulaže u rješavanje društvenih,
ekonomskih ili ekoloških problema.
5.
Da li se sredstva mogu koristiti kao
početni kapital za pokretanje i
registraciju
novog
društvenog
poduzeća?
Sredstva se mogu koristiti za pokretanje novog društvenog
poduzeća samo u slučaju da poduzeće proizilazi iz već
uspješne prihodovne aktivnosti. Sredstva ne mogu biti
početni kapital za novo društveno poduzeće koje nije djelovalo
prije ovog poziva niti je aplikant prije ovog poziva imao
uspješnu prihodovnu aktivnost koju želi da regisutruje kao
poduzeće.
6.
Šta su fiksni troškovi?
Fiksni troškovi (ili operativni troškovi) su troškovi koji su
konstantni i kada poduzeće ne proizvodi niti pruža ikakve
usluge (plate, beneficije, kancelarijski materijal, telefon, pošta,
kirija, itd.). Maksimalno 5% od traženih sredstava može biti
iskorišteno za fiksne troškove organizacije/kompanije koja
administrira poslovnu ideju.
7.
Sredstva za koja namjeravamo
aplicirati putem vašeg fonda,
planiramo usmjeriti na registraciju i
razvoj društvenog poduzeća. Da li
ispunjavamo kriterije za apliciranje
na konkurs?
Fond za društveno poduzetništvo namijenjen je neprofitnim
organizacijama i zadrugama koje:
su osnovale društvena poduzeća i žele da prošire ili
dalje razviju posao;
žele svoje prihodovne aktivnosti pretvoriti u
društveno poduzeće.
Ovim fondom se ne može finansirati početni kapital za
pokretanje novog poduzeća.
8.
Da li možemo aplicirati na poziv ako
smo d.o.o i nismo u vlasništvu nekog
udruženja ili fondacije? Obzirom da
smo
firma
koja
društveno
odgovorno posluje te tako ispunjava
ciljeve: a) Da ima društveno
odgovorne ciljeve, b) Da je
profitabilno, c) Da ostvareni profit
ulaže u rješavanje društvenih,
ekonomskih ili ekoloških problema.
Poziv je otvoren isključivo za neprofitne organizacije i
zadruge.
U ovom pozivu pod pojmom društvenog poduzeća
podrazumijevamo poduzeće čiji je vlasnik udruženje građana
ili fondacija i koje svoj ukupan profit usmjerava u neprofitne
i razvojne aktivnosti, bilo kroz svoju djelatnost ili kroz
ulaganje u zajednicu.
9.
Da li postoji mogućnost apliciranja
fizičkih lica tj.osoba koje imaju
biznis ideju a nemaju već
registrovane pravne subjekte?
Fond za društveno poduzetništvo namijenjen je isključivo
neprofitnim organizacijama i zadrugama koje:
su osnovale društvena poduzeća i žele da prošire ili
dalje razviju posao;
žele svoje prihodovne aktivnosti pretvoriti u
društveno poduzeće. Ovo su eliminatorni kriteriji koji se moraju
ispoštovati.
10.
Da li su ovo grant sredstva?
Da, ovo su grant sredstva, odnosno, bespovratna novčana
sredstva.
11.
Koji su kriteriji za selekciju?
Kriteriji za selekciju su podijeljeni u dvije kategorije
predselekcija i finalna selekcija.
Kriterij za predselekciju:
•
Aplikant registrovan kao neprofitna organizacija ili
zadruga, po zakonima BiH;
•
Glavno sjedište aplikanta je u BiH;
•
Zahtjev podnesen do 28.11.2014. godine;
•
Zahtjev podnesen na propisanom obrascu;
•
Tražena sredstva usmjerena na proširenje/razvoj već
osnovanog društvenog poduzeća ili na razvoj/registraciju
prihodovnih aktivnosti u društveno poduzeće;
•
Uz aplikaciju dostavljena: kopija registracije, bilans stanja i
bilans uspjeha (za zadruge), finansijski izvještaj za 2013. te
potvrda/e o doprinosu od minimalno 20% traženih sredstava;
•
Najmanje 1% godišnjeg budžeta iz 2013. godine osigurano
kroz prihodovne aktivnosti ili preko društvenog poduzeća;
•
Iznos zatražen od UniCredit fondacije ne prelazi 40.000
KM;
•
Trajanje projekta najduže do 30. novembra 2015. godine;
•
Iznos od najmanje 20% traženih sredstava osiguran iz
zajednice ili od aplikanta u robi/uslugama/novcu;
•
Ne više od 5% iznosa traženog od UniCredit fondacije
namijenjen za fiksne troškove;
•
Projekat ne podržava bilo koji vid segregacije.
Kriteriji za finalnu selekciju projekta su:
•
Usklađenost predloženih aktivnosti sa poslovnom misijom;
•
Kvalitet analize tržišta na temelju koje je ideja razvijena;
•
Prethodno iskustvo u upravljanju aktivnostima
prikupljanja sredstava, kako bi se procjenio njihov tržišni
uspjeh;
•
Raznolikost izvora finansiranja u 2013. godini;
•
Raznolikost i kvalitet doprinosa zajednice/aplikanta,
dokumentovan kroz pisama podrške;
•
Kvalitet medijskog plana;
•
Podrška vladinih institucija, nevladinih organizacija,
preduzeća i pojedinaca (doprinos u novcu, robi i uslugama);
•
Poslovne ideje koje podržavaju ekološku i organsku
proizvodnju će imati prednost;
•
Inventivnost ideje;
•
Uticaj na finansijsku održivost;
•
Dodatna vrijednost.
12.
Da li može organizacija koja je po
statutu
samostalna,
nevladina,
nepolitička,
neprofitna,
javnopravna asocijacija aplicirati za
sredstva?
Ukoliko je organizacija registrovana kao neprofitna
organizacija i ima osnovano društveno poduzeće ili svoje
uspješne prihodovne aktivnosti želi da registruje kao društveno
poduzeće, onda može da aplicira za sredstva.
13.
Da li se može aplicirati za proširenje Poziv je otvoren i za one organizacije koje svoje uspješne
laboratorija koji inače ostvaruje prihodovne aktivnosti žele da razviju i registruju kao društveno
poduzeće. Pozivom nije ograničeno koje prihodovne aktivnosti
profit za organizaciju?
mogu da se kandiduju te tako mogu sve koje su uspješne i koje
organizacijama donose profit, a mogu da prerastu u društveno
poduzeće.
14.
Da li za sredstva mogu aplicirati
fizička lica ili privatno preduzeće, a
poslovna ideja bi imala društveni
karakter i širi društveni značaj?
Za sredstva mogu isključivo aplicirati neprofitne organizacije
ili zadruge, a sredstva mogu biti namjenjena ili za proširivanje
postojećeg društvenog poduzeća ili za razvoj prihodovnih
aktivnosti i njihovu preregistraciju u društveno poduzeće.
Sredstvima se neće finansirati početni kapital za pokretanje
novog poduzeća.
15.
Da li se mogu kandidovati projekti
kojima se želi pokrenuti ili proširiti
proizvodnja koja ima ujedno za cilj
ruralni
razvoj
zajednica?
Proizvodnju pokreće nevladina
organizacija.
Poziv jeste otvoren za sve neprofitne organizacije koje ili
imaju već osnovano društveno poduzeće i žele da ga dodatno
razviju/prošire ili žele svoje uspješne prihodovne aktivnosti
dodatno razviti i preregistrovati u društveno poduzeće. Ovim
pozivom se neće finansirati početni kapital za pokretanje
novog društvenog poduzeća.
16.
Koji su uslovi (procenat i rok Fond za društveno poduzetništvo je namijenjen razvoju već
osnovanog društvenog poduzeća ili uspješnih prihodovnih
plaćanja) za podsticaj sporta?
aktivnosti da se dodatno razviju i registruju se kao društveno
poduzeće. Vrsta posla ili aktivnosti koje će se finansirati nisu
vezani niti za jednu oblast posebno, već može bilo koji društveni
biznis, ali ukoliko se uklapa u kriterije društvenog biznisa ili
prihodovne aktivnosti prema ovom pozivu.
17.
Da li može aplicirati udruženje da Poziv je otvoren isključivo za:

razvoj već osnovanog društvenog poduzeća;
dodatno osnaži svoje aktivnosti od

razvoj prihodovnih aktivnosti udruženja/neprofitnih
kojih članovi imaju određeni prihod
organizacija
i njihova registracija u društveno poduzeće.
kako bi nekad u budućnosti i izvršili
Ukoliko planirate da zadovoljite kriterij vezan za razvoj i
registraciju društvenog poduzeća?
registraciju prihodovnih aktivnosti u društveno poduzeće ovim
sredstvima, onda možete da aplicirate.
18.
Da li dom zdravlja može da aplicira Na poziv se mogu javiti isključivo neprofitne organizacija i
zadruge koje imaju registrovano društveno poduzeće ili svoje
za sredstva?
uspješne prihodovne aktivnosti žele da dodatno razviju i
registruju u društveno poduzetništvo.
19.
Da li može samostalo poduzeće, Samo ukoliko je organizacija vlasnik poduzeća, registrovanog
registrovano na direktora nevladine kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o) ili dioničko
organizacije,
ako
između društvo (d.d), onda može da aplicira za fond.
organizacije i poduzeća postoji
interni ugovor kojime se ukupan
prihod daje u javno dobro.
20.
Da li su sredstva fonda bespovratna Sredstva Fonda za društveno poduzetništvo su bespovratna
sredstva ili je u pitanju beskamatni novčana sredstva.
kredit?
21.
Kakvog oblika treba da bude potvrda Potvrdu treba da izda lice/institucija/organizacija koja daje
o doprinosu (min. 20% traženih doprinos sa jasno naznačenom vrstom podrške i procjenjenom
vrijednosti iste. Potvrda treba da bude potpisana i ovjerena.
sredstava)?
22.
Na koji način dokazati da je min 1% Ove informacije su vidljive u završnom finansijskom izvještaju
ostvareno
kroz
prihodovne kao i u bilansu stanja i bilansu uspjeha koji ste dužni dostaviti
aktivnosti ili preko društvenog uz aplikaciju.
poduzeća?
23.
Da li je dovoljna izjava o vlastitom Da, ukoliko je u pitanju doprinos aplikanta.
doprinosu aplikanta?
24.
Da li može da aplicira javno
komunalno poduzeće koje je
nedavno registrovano i treba uskoro
da počne sa radom?
25.
Da li može da se prijavi udruženje Jedan od kriterija koji će se procjenjivati i dokumenata koji se
koje je počelo sa radom u 2014. traže jeste već ostvarena dobit bilo od društvenog poduzeća ili
godini?
prihodovne aktivnosti u 2013. godini, tako da ne mogu aplicirati
udruženja/zadruge osnovane 2014. godine.
26.
Da li može aplicirati udruženje koje Ne, jer je jedan od kriterija za finansiranje taj da je organizacija
nije imalo prometa u 2013. godini te imala minimalno 1% doprinosa budžeta u 2013. godini iz
na taj način nema 1% doprinosa društvenog poduzeća ili prihodovne aktivnosti.
budžetu iz društvenog poduzeća ili
prihodovne aktivnosti?
Nažalost, ovaj poziv je otvoren isključivo za neprofitne
organizacije koje već imaju registrovano društveno poduzeće
ili imaju uspješne prihodovne aktivnosti koje žele da dodatno
razviju i registruju kao društveno poduzeće.
27.
Da li je moguće aplicirati s Poziv nije ograničen na neku specifičnu oblast ili temu, tako da
projektima iz oblasti kulture i može bilo koja tema ili oblast u kojoj organizacija ili zadruga
imaju uspješno društveno poduzeće ili prihodovnu aktivnost.
umjetnosti?
28.
Da li mogu osnovne škole aplicirati Poziv je otvoren isključivo za neprofitne organizacije ili
za projekte vezano za rekonstrukciju zadruge koje imaju već osnovano društveno poduzeće te žele
dodatno da ga razviju/prošire ili svoje uspješne prihodovne
školskog objekta?
aktivnosti žele da razviju i registruju u društveno poduzeće.
29.
Da li može udruženje (koje okuplja Sredstva mogu biti usmjerena samo za razvoj/proširenje
osobe sa invaliditetom) da aplicira djelatnosti već osnovanog društvenog poduzeća ili razvoj i
za sredstva i to za kupovinu kuće registraciju prihodovne aktivnosti u društveno poduzeće.
koju
bi
koristile
osobe za
invaliditetom?
30.
Da li udruženje, koje ima saradnju sa
jednom stranom organizacijom
može: a) aplicirati i izdvojiti jednu
budžetsku liniju za ulaganje u
osnivanje preduzeća? ili b) aplicirati
u partnerstvu sa drugom NVO koja
bi dala učešće tj. prihodovne
aktivnosti za osnivanje poduzeća?
Na poziv se mogu javiti samo one neprofitne organizacije koje
imaju već osnovano poduzeće ili već uspješne prihodovne
aktivnosti koje žele dodatno razviju i registruju kao društveno
poduzeće. Udruženje koje aplicira mora biti vlasnik istih.
31.
Šta se konkretno podrazumijeva pod
pojmom "Društveno poduzeće"? Koji
je to pravni oblik organizacije/
subjekta s obzirom da naše
zakonodavstvo ne poznaje oblik
društvenog poduzeća?
U ovom pozivu pod pojmom društvenog poduzeća
podrazumijevamo poduzeće, registrovano kao društvo sa
ograničenom odgovornošću (d.o.o) ili dioničko društvo (d.d),
čiji je vlasnik udruženje građana ili fondacija i koje svoj ukupan
profit usmjerava u neprofitne i razvojne aktivnosti, bilo kroz
svoju djelatnost ili kroz ulaganje u zajednicu.
Da bi poduzeće bilo društveno, treba da zadovolji osnovne
kriterije:
•
Da ima društveno odgovorne ciljeve,
•
Da je profitabilno,
•
Da ostvareni profit ulaže u rješavanje društvenih,
ekonomskih ili ekoloških problema.
32.
Na koji način se popunjavaju Forme su sada na web stranici u word (Obrazac za prijavu) i
formulari aplikacionog obrasca i ecxel (Budžet projekta) formatu i u tom formatu se i popunjene
budžeta, s obzirom da su u PDF šalju na [email protected]
formatu sada na stranici, a u samom
dokumentu ne postoji opcija
automatsko unošenje podataka?
33.
Naše udruženje ima registrovano Da, i u Uputstvu za apliciranje je definisano da je poziv otvoren,
poduzeće koje ostvaruje profit, da li između ostalog, za razvoj društvenog poduzeća čiji je vlasnik
udruženje građana ili fondacija i koje svoj ukupan profit
to znači da možemo aplicirati?
usmjerava u neprofitne i razvojne aktivnosti, bilo kroz svoju
djelatnost ili kroz ulaganje u zajednicu.
34.
Da li se na poziv mogu javiti zadruge
osnovane u 2014. godini?
35.
Mi smo kao NVO osnivač ustanove Poziv je otvoren za neprofitne organizacije koje su vlasnici (ne
koja ima prihod i pruža servise osnivači) nekog društvenog poduzeća (poduzeće može biti
usluga kroz ulaganje u zajednicu i registrovano kao d.o.o ili d.d).
rješavanje društvenih problema. Da
li kao takvi možemo aplicirati?
36.
Da li mogu aplicirati poljoprivredni Nažalost, kriterij ovog poziva jeste da apliciraju isključivo
obrti ili firme čiji su vlasnici osobe sa neprofitne organizacije i zadruge.
invaliditetom?
37.
Kada je očekivani početak realizacije Očekivani početak projekta je februar 2015. godine, a projekti
i do kada projektu moraju da se mogu najduže da traju do 30.11.2015. godine.
završe?
Ne, jedan od kriterija poziva jeste da je organizacija/zadruga
ostvarila profit (odnosno 1% od ukupnog budžeta u 2013.
godini je profit od društvenog poduzeća ili prihodovne
aktivnosti).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content