close

Enter

Log in using OpenID

Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

embedDownload
 Centarzapsihološkosavjetovanje,
edukacijuiistraživanje
IZVJEŠĆEORADUZA2012.GODINU
1 Sadržaj
Uvod–ukratkoonama………………………………….......................................................
3
Sažetakradau2012.………………………………………….................................................. 4
Projekti……………………………………………………………...................................................
6
Program…………………………………………………………….................................................. 12
Samofinancirajućeaktivnosti…………………………....................................................... 16
Sažetakfinancijskogposlovanja………………………..................................................... 17
2 Uvod–ukratkoonama
Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje osnovan je u srpnju 2006.
godinesciljempromicanjarazvitkaiunapređenjapsihološkeipsihosocijalnepomoćiipodrške
teprovođenjaistraživanja.
SvrhaosnutkaSiriusajestprevencijarizičnihponašanjaipoboljšanjekvaliteteživotapojedinaca,
obitelji,skupinaidruštvaucjelini.
Osobitnaglasakstavljamonapružanjeuslugasavjetovanjaineformalnogobrazovanjazadjecu,
mladež, njihove roditelje i ostale socijalno osjetljive skupine u svrhu rješavanja svakodnevnih
problemaiunapređenjakvalitetenjihovogživota.
Vizija(zaštopostojimo)
Stvaranjeprepoznatljiveorganizacijekojaćepridonositirazvojuhumanogdruštvananačinda
svi njegovi članovi prepoznaju i razviju svoje pune osobne i profesionalne potencijale te time
aktivnopridonesudobrobiticijelezajednice.
Misija(kakoradimo‐putovanjekcilju)
Misija udruge Sirius je razvoj i pružanje stručne psihosocijalne pomoći svim članovima
društva,sposebnimnaglaskomnadjecuimlade,putemsavjetovanja,edukacijeiistraživanja.
Vrijednostiinačeladjelovanja
1. Profesionalnostietičnost
Raduskorisnicimapristupamoodgovornoistručno,poštujućietičkanačelaistandarde
profesije i pruženih usluga. Svoj rad temeljimo na visokim etičkim i pravnim
standardima.
2. Prihvaćanjerazličitosti
Različitosti se pristupa kao bogatstvu i preduvjetu izgradnje humanog i demokratskog
društva.
3. Humanostiiljudskaprava
Kroz interakciju različitosti razvijamo nove oblike djelovanja temeljene na jednakosti
dostojanstvaipravazasvečlanovedruštva
4. Otvorenostzasuradnjusdrugima
Izgradnjahumanogdruštvainjegovanjevrijednostinakojimaseonotemeljimogućeje
jedinosuradnjomsvihonihkojitežeistomcilju
Upravniodbor:
1. BlaženkaGogić
2. InjaErcegJugović
3. MarijaCurić
3 Sažetakradau2012.
1. Zaposleniciisuradnici
U2012.godiniimalismočetverostalnozaposlenih:
‐ voditeljicaUreda‐MirelaMiharija,prof.psihologije
‐ programskavoditeljica,IvanaĐurković,dipl.psiholog
‐ stručnisuradnik,DanijelBićanić,mag.psihologije
‐ programskaasistentica,AnjaŠepčević,prvostupnihpsihologije
U provedbi aktivnosti Siriusa surađivali smo sa 17 suradnika, stručnjaka iz različitih
područja.
10stalnihvolonterajebilouključenouadministrativneposlove,direktniradsdjecomi
mladimaiodržavanjeiizraduwebstranice.
2. Aktivnosti
Projekti:
‐ Zdravoodrastanje
‐ Mojizbor,dobarizbor
‐ Sretanroditeljzasretnodijete
‐ Znamimogu
Program:
‐ Kvalitetnoudomiteljstvozasretnodjetinjstvo
Provedbaedukativnih,evaluacijskihisavjetodavnihaktivnostizainstitucije,organizacijei
zainteresiranujavnost:
‐ Psihodramskeradionicezadjecu
‐ Playterapija(terapijaigrom)
‐ Anti‐stresradionice
‐ Predavanjazaroditeljeuškolama
‐ EvaluacijaEUprojekta
Individualno,bračnoipartnerskosavjetovanje
Profesionalnaorijentacija
3. Partneriuprovedbi
‐ Rehabilitacijskicentarzastresitraumu
‐ CentarzasocijalnuskrbZaprešić
‐ CentarzasocijalnuskrbNovaGradiška
‐ Udruga„Ardura“,Šibenik
‐ Centarzaodgojiobrazovanje,Zagorska
4 4. Područjeprovedbe
‐ GradZagreb
‐ Zagrebačkažupanija
‐ Brodsko‐posavskažupanija
‐ Sisačko‐moslavačkažupanija
‐ GradŠibenik
5. Suradneinstitucijeiorganizacije
CentarzasocijalnuskrbSlavonskiBrod
CentarzasocijalnuskrbŠibenik
UčeničkidomŽeljezničketehničkeškole
OŠ„GustavKrklec“,Zagreb
OŠ„VladimirNazor“,SlavonskiBrod
CrvenikrižZaprešić
SrednjaškolaPetrinja
OŠ„Dr.IvanMerz“
6. Edukacijenašihzaposlenikau2012.
-
„Pričekojerazdanjujunoć–ljekovitamoćpriča“,iscjeljujućumoćbajkiipričazadjecu
„IzradaprojekatazaEUfondove“,CCI
„Duboka demokracija kao održiv način suočavanja s diskriminacijom,
multikulturalnošćuiraznolikošćuugrupamaodraslihusmjerenihučenju“,međunarodni
seminar
- Primjena16PF‐aiCTI‐aupostupkuselekcijeiupravljanjakarijerom–početnaedukacija
- Euroguidancetrening‐"CH‐Q‐Swisscareerqualificationprogramprverazine"
7. Donatori
Nacionalnazakladazarazvojcivilnogdruštva
Ministarstvosocijalnepolitikeimladih
Ministarstvoznanosti,obrazovanjaisporta
AgencijazamobilnostiEUprograme
GradZagreb
5 PROJEKTI
1. ZDRAVOODRASTANJE
Osnovni cilj projekta jest prevenirati ovisnosti o drogama kod djece i mladih,
promoviratizdravestiloveživota,poticatikorisnikenakvalitetnoprovođenjeslobodnog
vremenatejačatiodnoseizdraveoblikekomunikacijeizmeđumladih,njihovihvršnjaka
ičlanovanjihoveobitelji.
Projektneaktivnostiusmjerenesunačetiripodručja:
1.
2.
3.
4.
5.
direktnoindividualnosavjetovanjedjece,mladihinjihovihobitelji
predavanjairadionicezaroditeljenarazličiteteme
psihoedukativneradionicezadjecuimladenarazličiteteme
likovno‐kreativneradionicezadjecu,mladeinjihoveroditelje
individualnosavjetovanjekorisnika
ProjektseprovodionapodručjugradovaZagreba,SlavonskogBrodaiŠibenika.
6 Rezultati:
održanasu4ciklusaod5psiho‐edukativnihradionicazaroditelje;dvaciklusau
SiriusuZagrebu,jedanciklusuOŠ„VladimirNazor“uSlavonskomBroduijedan
ciklusuŠibeniku
održanosu22psiho‐edukativneradionicazaučenikeuOŠ„GustavKrklec“i“Dr.
IvanMerz”uZagrebu,5radionicauOŠ„VladimirNazor“uSlavonskomBrodui5
radionicauŠibeniku
održanajejedancikluslikovno‐kreativnihradionicazadjecuiroditeljeu
prostorijamaCentraSiriusijedanuŠibeniku
premapotrebiiudogovoruskorisnicimaprojektaprovodiloseiindividualno
savjetovanje
Korisnici:
Uprojektneaktivnostijebilouključeno60roditeljai379djeceimladihspodručja
gradovaZagrebaiŠibenika.
Izvoditelji:
Zaposlenici:
1. IvanaĐurković,dipl.psiholog
2. MirelaMiharija,prof.psihologije
3. DanijelBićanić,mag.psihologije
Suradnici:
1. VlastaLukačević,prof.psihologije
2. ŽeljkaRubil,prof.psihologije
3. MarijaKnežević,akademskaslikarica
4. dr.sc.LovorkaBrajković,prof.psihologije
5. IvanaMurat,prof.rehabilitator
Partneri–Ardura:
1. NinaŽivković,dipl.soc.radnik
2. AnkicaBaljkas,prof.psihologije
3. SmiljaZorić,dip.soc.radnica
4. DanijelaĆaleta,odgajateljica
Volonteri:
1. PetraŠkripelj,studentica
2. TenaNovak,studentica
3. ElaMegla,studentica
4. SanjaMamić,studentica
Evaluacija:
Evaluacijaradionicazaroditelje:
- Kaoiprijašnjihgodinaiovejeopćaprocjenazadovoljstvasudionikaradionicamaodličan
svisokomprosječnomvrijednostiM=od4,75do4.97,ovisnoomjestuprovedbe,itaj
visokinivozadovoljstvakonstantanjezasvihpetprezentiranihtema.
7 Zadovoljstvopredavačimajeizrazitovisoko(M=5,0)
Roditeljiističuiintereszanastavkomedukacijeipredlažuteme,kaonpr.upravljanje
ljutnjom,nasiljemeđudjecom,roditeljstvoidobdjeteta.....
- U2011.smoproveliievaluacijuučinkasroditeljimakojisuuprotekle4godine
sudjelovaliuradionicama.Provedbuevaluacijeučinkazaroditeljekojisusudjelovalina
radionicamau2012.godiniplaniramoprovestidokrajasvibnja2013.
Evaluacijaradionicazadjecuimlade:
- Sudionicisuvisokeprosječneocjenedodijelilizanimljivostiikorisnostitemateosobito
stručnostiiugodnostipredavača.
- Evaluacijaradionicaukojimasusudjelovaliosnovnoškolcisevršiputemintervjuai
zapisivanjaizjavaotomeštosusmatralikorisnim,štosunaučiliištoihnajvišezanimau
vezitemakojesuseprovodile.
Evaluacijalikovno‐kreativnihradionicazadjecuiroditelje:
- Roditelji su bili jako zadovoljni ponuđenom aktivnošću i dodijeli su izrazito visoke
ocjene,adjecasuusmenoizrazilasvojezadovoljstvoradisudjelovanja.
Donatori:
-
-
Ministarstvosocijalnepolitikeimladih
Ministarstvoznanosti,obrazovanjaisporta
GradZagreb
Napomena:
Projektje,temeljemocjenekvalitete sadržajaod straneAgencijezaodgojiobrazovanje,dobio
dozvoluMinistarstvaznanosti,obrazovanjaišportazaprovedbuaktivnostiuškolama.
2.
SRETANRODITELJZASRETNODIJETE
Projekt je namijenjen jednoroditeljskim obiteljima s ciljem unaprjeđenja vještina
roditeljstva te lakšeg i učinkovitijeg prepoznavanja, suočavanja i rješavanja životnih
izazovaiproblemaspecifičnihzanjihovstatus.
Projektneaktivnostiusmjerenesuna:
1. direktnoindividualnosavjetovanjejednoroditeljskihobitelji
2. nizpredavanjaradioničkogtipazaroditeljenarazličiteteme:(Ne)učinkovitistilovi
roditeljstva;Odgojno‐učinkovitakomunikacijasdjetetom;Discipliniranjedjeteta;
Usklađivanjeprivatnogiprofesionalnogživota;Razvojsamopoštovanjakoddjeteta.
3. Pomoćuučenjuzadjecuimladekojidolazeizjednoroditeljskihobitelji
4. Biblioterapijskaradionica
ProjektseprovodionapodručjugradaZagreba.
Rezultati:
Radionice su se održavale jednom tjedno za vrijeme trajanja projekta, a individualno
savjetovanjepremapotrebiidogovoruspolaznicimaradionica.
Korisnici:
8 Provedena su dva ciklusa radionica koje je pohađalo 45 osoba, samohranih roditelja. U
pomoćuučenjujebilouključeno20djece.
U biblioterapisjkoj radionici su se obradile problemske situacije poznate i bliske
roditeljima na jedan novi i drugačiji način, čitanjem odabranog teksta te razgovorom o
pročitanome,snaglaskomnajezičnimiskazimaisituacijamaskojimasepolaznicimogu
poistovjetiti.
Izvoditelji:
Zaposlenici:
1. IvanaĐurković,dipl.psih.‐voditeljicaprojekta
2. MirelaMiharija,prof.psih.‐individualnosavjetovanjekorisnikaivoditeljica
radionica
3. DanijeBićanić,mag.psihologije
Suradnici:
1. VlastaLukačević,prof.psih.‐voditeljicaradionica
2. dr.sc.LovorkaBrajković,prof.psih.‐individualnosavjetovanjekorisnika
3. MonikaIvanović,prof.psihologije
4. IvanaBašić,prof.hrvatskogjezikaiknjiževnosti
Volonteri:
1. SandraCitković
2. JelenaAčkar
Evaluacija:
Procjenazadovoljstvasudionikaprojektatemamainačinomradapredavačajeizvršena
pomoćuevaluacijskogupitnikanakonsvakeradionice.Upitnikjeuključivaočetiriskalne
procjeneod1–nimalo,do5–upotpunosti,aodnosilesusenaprocjenuzanimljivosti,
primjenjivostiipoznatostisadržaja,teopćuocjenuradionice.
Evaluacijskeprocjeneukazujunavrlovisokstupanjzadovoljstvapolaznikaradionica,
kakoupogleduzanimljivostisadržajaM=4.9iprimjenjivostiodređenetemeM=4.7,
takoiupogledunačinarada–štosevidipremakomentarimapolaznika:
‐„Odličnoodabraneživotnetemeiprimjeri,primjenjiviodmah!“
‐„Posudilasamnoveknjige,dobilazanimljiveradnematerijaleiimalaprilikupovezatise
sdrugimroditeljimaugrupi.Stvarnosamzadovoljnaiosjećamsenapravommjestuza
onoštomitrenutnotreba!“
‐ „Neobično dobro ‐ u tako malo termina otvara nove vidike i daje mi konkretne
smjernice.Hvala!“
Opća ocjena predavača je odličan M=5,00 i to na svim skalama procjene poznavanja
teme, jasnog i razumljivog izlaganja, vođenja radionice na zanimljiv i dinamičan način,
korektnog odnosa prema polaznicima, dobrih komunikacijskih vještina te stvaranja
ugodnegrupneatmosfere.Nekioddodatnihkomentarasu:
‐„Iskrenovamhvalazastručnost,spontanostistrpljenje“
‐ „Vješto upravlja vremenom, učinkovito i zanimljivo prezentira predviđenu temu uz
punokonkretnihprimjeraizstvarnogživota“
9 ‐„Ocjenaodličanjerjepodržavajućiiiskreno–OVOJEPRAVAIJEDINADOBRASTVAR
KOJAJEDOMENEDOŠLAKROZKONTAKTSACZSS!“
‐„Superje!–voditeljicaseslužirazličitimmetodamapoučavanjaistvaraistovremenoi
opuštenu i dinamičnu atmosferu, u kojoj se osjećam sigurno podijeliti svoje iskustvo s
drugima!“
‐„Vedraatmosferaipodrškanagrupipomoglisumidahrabrijeioptimističnijegledam
nasvojusituacijuinakonsvakeradionicesamseosjećalaboljiisnažnije!“
Donatori:
Ministarstvosocijalnepolitikeimladih
GradZagreb
3. MOJIZBOR,DOBARIZBOR
Projekt je namijenjen mladima s obrazovnim teškoćama, koji eksperimentiraju sa
sredstvimaovisnostii/ilipokazujudrugarizičnaponašanja,kaoinjihovimroditeljima.
Projektneaktivnostiusmjerenesuna:
1. nizradionicazamlade‐treningsocijalnihvještina
2. nizinteraktivnihpredavanjaradioničkogtipazaroditelje
3. individualnosavjetovanjeroditeljakojisesuočavajusvećimteškoćamauodgoju
4. obilježavanjeDanaiMjesecaborbeprotivovisnosti
Projekt se provodio na području grada Zagreba, u Centru za odgoj i obrazovanje,
Zagorska.
Rezultati:
Održanjejedanciklusod5radionicazamladenasljedećeteme:Izgradnjapozitivneslike
o sebi, Upravljanje emocijama, Odnosi s vršanjacima, Samomotivacija, Rješavanje
problemainošenjesnjima.
Održan je jedna ciklus od 4 interaktiva predavanja radioničkog tipa za roditelje. Teme
kojesuseobrađivalesubile:Komunikacijauobitelji,Odgojno‐učinkovitakomunikacija,
KakodijetezaštitiodovisnostiiVažnostdobreorganizacijevremena.
Održana je biblioterapisjka radionica za mlade u Mjesecu borbe protiv ovisnosti, na
prigodnutemu.
Korisnici:
Mladi–30
Roditelji‐25
Izvoditelji:
Zaposlenici:
1. IvanaĐurković,dipl.psih.
2. MirelaMiharija,prof.psih.
3. DanijeBićanić,mag.psihologije
Suradnici:
10 1. MarinaVajdić,prof.rehabilitator
2. IvanaBašić,prof.hrvatskogjezikaiknjiževnosti
Volonteri:
1. DarioAntić
2. DijanaSutlović
Evaluacija:
Interaktivnapredavanjaradioničkogtipazaroditelje:
Pozavršetkusvakogpredavanja/radionicekorisnik,odnosnoroditeljdjetetasteškoćama
urazvojuispuniojeevaulacijskilistićkojimjeprocijenio(zaokruživanjembrojaod1do
5) svoje vlastito zadovoljstvo, trud i aktivnost u radu te mogućnost primjene dobivenih
informacija/znanjauvlastitojobitelji,tijekomrazvoja,sazrijevanjaiodgojasvogdjeteta.
Također, odgovarajućina 6.pitanje Evaluacijskoglistićaroditeljisumoglipodijelitisvoje
primjedbe/komentare/pohvale s izvoditeljem Projekta. Za 1. radionicu Komunikacija u
obitelji ‐ većina roditelja iznosi želju za više „ovakvih susreta od iznimne pomoći“. Za 2.
radionicu ‐ Odgojno učinkovita komunikacija ‐ roditelji su podijelili s nama veliko
zadovoljstvostemomokojojbimogli„idužeslušatiičešće“,tedoživjeliovookupljanje
kaodobrodošlu„novostuŠkoli“kojupohađajunjihovadjeca.Za3.radionicu–Kakozaštiti
djecu od ovisnosti – jedan od roditelja podijelio je žal što više ljudi nije prisustvovalo, a
samim time i ovaj sadržaj čulo. Za 4. radionicu – Važnost dobre organizacije vremena ‐
jedanroditeljdajesvojkomentarkojiseodnosinavrijemedostupnostiovakvihsadržaja,
odnosnoželjudajeimaoprilikuovoslušatiranijekadjebiojošaktivnijiuposlu,saviše
izazova i obveza nego u sadašnjem periodu života (kada su djeca još u mlađoj životnoj
dobi).
11 Evaluacija radionica za mlade se vrši putem razgovora o tome kako sui m se radionice
svidjeleipisanjaporukakojesuimbilenajupečatljivije(štosunaučili).Nakrajuciklusa
voditeljpitamladezadaljnjaočekivanjaipotrebe.
Donatori:
Ministarstvosocijalnepolitikeimladih
Napomena:projektjevezanuzškolskugodinu,takodadioaktivnostijošnijeproveden.
4.Moguiznam
ProjektjeusmjerennastavnicimaiučenicimaSrednješkoleuPetrinjiuizradiposlovnihi
marketinškihplanova,razvojuvlastitihpotencijalaikreativnostiiprepoznavanjumogućnostiza
poduzetništvokojesenalazeunjihovojzajedniciteuolakšanjupristupaprilikomtraženjaposla.
Glavneprojektneaktivnostisu:
1.
2.
3.
Individualnoprofesionalnousmjeravanjeisavjetovanjeučenika
IzradaSEOCMSSHOPtrgovine‐internettrgovinezaprodajuproizvodaŠkole
Provedbaedukativnihradionicaizrazličitihtemavezanihuzpoduzetništvo
Projektjevezanuzškolskugodinuinijednaaktivnostnijezavršena.
Korisnici:
70učenikaSŠPetrinjaidioprofesora
Izvoditelji:
Zaposleniuudruzi:
1. IvanaĐurković
2. DanijelBićanić
3. MirelaMiharija
Partnerskaorganizacija:
1. DraganaKnezić
2. LauraMarković
Partner:
Rehabilitacijskicentarzastresitraumu
Suradnici:
SrednjaškolaPetrinja
12 Donator:
Ministarstvosocijalnepolitikeimladih
PROGRAM
„KVALITETNOUDOMITELJSTVOZASRETNODJETINJSTVO“–trogodišnjiprogram
Ciljovogprogramajerazvojuslugaiaktivnostikojepridonosekvalitetiudomiteljstvai
kvalitetnijem planiranju udomiteljske skrbi te povećanju broja udomitelja za djecu bez
odgovarajućeroditeljskeskrbi.
Partneri:
CentarzasocijalnuskrbZaprešić
CentarzasocijalnuskrbNovaGradiška
Suradnici:
CentarzasocijalnuskrbSlavonskiBrod
Programjenamijenjen:
- udomiteljimainjihovimobiteljima
- onimakojiželepostatiudomitelji
- djeciimladimauudomiteljskimobiteljima
Aktivnosti:
- osposobljavanjeiedukacijazaudomiteljeipotencijalneudomitelje(predavanjai
radionice)
- individualnosavjetovanjeiterapijskiradsdjecomiudomiteljima
- zajedničkadruženjairazmjenaiskustvaudomiteljskihobitelji
- promocijaudomiteljstva;letci,plakati,radio‐emisije,tribine
Rezultati:
Rezultati
Ostvarenepripadajućeaktivnosti
Potencijalniudomiteljiiudomiteljispodručja
Brodsko‐posavskežupanijeigradaZaprešića
suusvojilipotrebnaznanjaivještineza
kvalitetnoudomiteljstvo
Provedbapredavanjairadionicate
individualnosavjetovanjekorisnikauNovoj
Gradišci,ZaprešićuiSlavonskomBrodu.
Udomiteljidjecesteškoćamaurazvojuidjece
sporemećajimauponašanjusuprimili
odgovarajućuinužnuprofesionalnupomoću
skrbizadijetesteškoćamaurazvoju
Provedbapredavanjairadionicate
individualnosavjetovanjekorisnikauNovoj
Gradišci,ZaprešićuiSlavonskomBrodu.
Došlojedoboljepovezanostiimeđusobne
komunikacijeizmeđuudomiteljskihobiteljis
područjaZaprešićaiBrodsko‐posavske
županije
Organiziranjezajedničkihpredavanjai
radionica,susretaineformalnihdruženja
udomiteljskihobitelji
13 Stručnoosobljecentarazasocijalnuskrbiz
NoveGradiškeiZaprešićajerasterećenodijela
poslaštoje,zajednosomogućenom
supervizijomnjihovarada,utjecaloina
poboljšanjekvalitetenjihovarada
Organizacijasupervizijskihsusretas
djelatnicimacentarazasocijalnuskrbu
Zaprešiću,NovojGradišciiSlavonskomBrodu
Izrađentekstbrošurenamijenjenesocijalnim
radnicimakojisuzaduženizakreiranje
individualnogplanapromjeneiplanaskrbiza
udomljenodijete
Izborautoraidogovorokosadržajaiforme
brošure.
Promoviranoudomiteljstvozadjecubez
odgovarajućeroditeljskeskrbi
OkruglistoluSlavonskomBrodunatemu
„Različitimodeliudomiteljstvazadjecui
dosadašnjaiskustvaprakseuRH“.
Emitiranjeradio‐emisijaputemradiomrežei
sudjelovanjeuTVemisijibrodsko‐posavske
tevevizijenatemuudomiteljstva.
14 Korisnici:
44udomiteljadjecebezodgovarajućeroditeljskeskrbi,spodručjaZaprešića(17),Nove
Gradiške(18)iSlavonskogBroda(9).
Izvoditelji:
Zaposleneosobe:
- IvanaĐurković,koordinatorica
- Mirela Miharija, sudjelovanje u organizaciji i provedbi radionica i promotivnih
aktivnosti
- DanijelBićanić:administrativniposloviiprovedbiaktivnosti
- AnjaŠepćević,pomoćuadministraciji
Ugovorenisuradnici:
- Jasna Špoljarić: provođenje interaktivnih radionica za udomitelje i potencijalne
udomitelje.
- Lovorka Brajković, individualno savjetovanje udomitelja i udomljene djece u Novoj
GradišciiZaprešiću.
- Ivana Murat: provođenje interaktivnih radionica za udomitelje koji skrbe o djeci s
tjelesnimimentalnimoštećenjima(NovaGradiška)
- MarinaVajdić:provođenjeinteraktivnihradionicazaudomiteljekojiskrbeodjecis
tjelesnimimentalnimoštećenjima(Zaprešić)
- Vlasta Lukačević: provođenje interaktivnih radionica za udomitelje i potencijalne
udomitelje
- Željka Rubil: provođenje interaktivnih radionica za udomitelje i potencijalne
udomitelje
- AnkicaMilić,moderatoricaOkruglogstolaivoditeljicaradionicezaudomitelje
- ZdenkaPantić:supervizijaradastručnihdjelatnikaCZSS
- SilvaMiharija:dizajnipripremazatisakpromotivnihmaterijala
- MajaSilovTovrenčić:lekturapriručnika
- prof.dr.sc.BrankaSladović,pripremapriručnika
- doc.dr.sc.MajaLaklija,pripremapriručnika
- AndrijaVranić,provedbavanjskeevaluacijeprograma
Volonteri:
1. DaliborJavor–održavanjeweba
2. IvanaKikerec–radnabazipodataka
3. AleksandraPlavec–radnabazipodataka
Evaluacija:
Izvoditeljiaktivnostiprovodilisupermanentnuevaluacijuputemupitnikakojisedaju
udomiteljima na kraju svake provedene aktivnosti. Upitnici mjere važnost i
primjerenostteme,načinprezentiranjatemetepripremljenostistručnostizvoditelja
radionice, kao i percepciju postignutih promjena. Rezultati interne evaluacija koje
smo proveli pokazali su da udomitelji aktivnosti i predavanja radioničkog tipa koje
provodi Centar Sirius ocjenjujus najvišim ponuđenim ocjenama (prosječna ocjena 5
zasvekategorije,osimnovostiteme–4).Izražavajuzadovoljstvoskompetencijamai
strpljenjem voditelja radionica, mogućnošću razmjene iskustava s drugim
udomiteljima na radionicama, znanja koja su stekli o potrebama i obilježjima
15 udomljenje djece, bolje komunikacije s djecom i općenito lakšeg snalaženja u ulozi
udomitelja.
Voditeljicaprogramajemjesečnopratilaostvarenjeplaniranihaktivnostiivodila
bilješkeonjima,teoistomizvještavalaicentrezasocijalnuskrb.Svakiprovoditelj
pojedinihaktivnostimjesečnojeizvještavaovoditeljicuprogramaoprovedenim
aktivnostima.Voditeljicaprogramabilježilajebrojodržanihpredavanja,radionicai
supervizija,tebrojkorisnikakojisuuključeniusvakupojedinuaktivnost.
Po završetku programske godine provedeno je vanjsko vrednovanje od strane
neovisnogevaluatora(nalazisenawebstranici).
DjelatniceCZSSsuizrazilezadovoljstvoodržanimsupervizijamakojesuocijenilekao
nužneikorisne.
16 SAMOFINANCIRAJUĆEAKTIVNOSTI
1. Uslugezaorganizacijeiinstitucije
-
Evaluacijaprojekta„Tastycompetencies“(IPAfortheHumanresources
ComponentinCroatia2007‐2009),RegionalNetworkofLearningInstitutions
Naručitelj:PučkootvorenoučilišteZagreb
2. Profesionalnousmjeravanje
Profesionalnousmjeravanjejepostupakpomoćukojegsepojedinciusmjeravaju
u ona područja rada koja najbolje odgovaraju njihovim intelektualnim
sposobnostima,osobinamaličnostiiprofesionalniminteresima.
Profesionalnousmjeravanjeuključuje:
- Psihologijskotestiranjerazličitihintelektualnihsposobnosti
- Testiranjeosobinaličnosti
- Testiranjeprofesionalnihinteresa
- Testiranjekompetencija
- Razgovorspsihologom
- Pisanoizvješćeorezultatimatestiranja
3. Savjetovanje
‐ individualno,grupno,partnerskoiobiteljskosavjetovanje
4. Psihodramaiterapijaigrom(playtherapy)zadjecu
Dječjapsihodramajegrupnapsihoterapijskametoda,svojevrstanoblikdječjeigre
u kojoj djeca slobodno i bez prinude, na simboličan i njima razumljiv način
izražavaju vlastite teškoće i kroz igru "iskušavaju" nova rješenja. Spontano
sudjelovanje, bilo preko direktnog sudjelovanja ili iz uloge promatrača, djeci
predstavlja zadovoljstvo i radost te nudi rješenje za određene probleme u
ponašanju.
Sastav,trajanjeidinamikagrupa
Dječjapsihodramaprilagođenajeraduumalimskupinamadjece(4‐8članova),
približnoistoguzrasta,podvodstvomdječjegpsihoterapeuta‐voditeljaradionica.
Članovigrupesuistiizsusretaususret.
Radioniceseodržavajujednomtjednotijekom10tjedanautrajanjuod60minuta.
5. Anti‐stresprogram
Ciklusod5radionica:Stresumomživotu,Utjecajmisliiuvjerenja,Emocionalna
kompetencija,UčinkovitakomunikacijaiŽivotnaravnoteža.
17 SAŽETAKFINANCIJSKOGPOSLOVANJA
Br.
PRIHODI
HRK
1.
Prihodiiz2011.godine
426.126,00
2.
Ministarstvosocijalnepolitikeimladih
382.342,25
4.
Nacionalnazakladazarazvojcivilnogdruštva
57.000,00
5.
Ministarstvoznanosti,obrazovanjaisporta
75.000,00
6.
GradZagreb
35.000,00
7.
AgencijazamobilnostiprogrameEU
15.488,00
8.
Samofinancirajućeaktivnosti
60.263,00
9.
Prihodiodgrađana
43.800,00
10.
Kamate
2.125,00
UKUPNOPRIHODI
671.024,00
Siriusjetijekomioveizvještajnegodineorganiziraoiprovodiodjelatnostiuskladusciljevima
definiranimStatutomudruge.
Prihodkojijeostvarenu2012.godiniuiznosuod671.024,00knsastojiseuglavnomoddotacija
izdržavnogproračunadobivenihpremaponuđenim,odstranedržavnihinstitucijaprihvaćenim
i realiziranim programima djelovanja prema određenim društvenim skupinama dok je tek u
manjemdijelurezultatdonacijalokalnesamouprave,inozemnihorganizacijaidjelovanjaprema
građanima–pojedincima.
Svojeaktivnostiudrugajeuizvještajnojgodiniprovodilauokvirudefiniranihprogramakojesu
u najvećem dijelu osmislili, izradili i proveli zaposlenici udruge, a ostatak je rezultat
intelektualnogangažmanairadastručnjaka,vanjskihsuradnika.
Prihodostvarenoduslugapremagrađanimačineuukupnomfinancijskomrezultatu11,13%.
Prihod od dotacija dobivenih putem natječaja za programe prema različitim socijalnim
skupinamačiničak88,87%ukupnogprihoda.
Prihodi od građana, koji čine 4,12% ukupnog prihoda, odnose se na darovano besplatno
korištenjeposlovnogprostorauvlasništvufizičkeosobe.
Urashodimanajvećupojedinačnustavkučinebrutorashodizaradniketj.46,53%.
Materijalni rashodi čine ukupno 47,14% ukupnih rashoda i odnose se u najvećem dijelu na
intelektualne i osobne usluge (17,8% ukupnog rashoda) i naknade za obavljanje aktivnosti
osoba izvan radnog odnosa – stručnih suradnika (15,7% ukupnog rashoda). Značajniju stavku
činejošitroškovislužbenihputovanjazaposlenikaivanjskihsuradnikajerseaktivnostudruge
odvija na širem području Republike Hrvatske. Ostale troškove čine pojedinačno manje stavke;
troškovitelefonaipoštarine,uslugepromidžbeiinformiranja.
18 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content