close

Enter

Log in using OpenID

256 Blok shema integriranog sistema upravljanja „Autopilot“

embedDownload
256
Blok shema integriranog sistema upravljanja „Autopilot“-a.
Problemi uzrok i otklon kvarova na sistemu upravljanja kormilom „Autopilot“
Problem:
Automatski ili ručno kormilo ne slijedi komandu.
Uzrok:
Cijeli sistem nema napajanje električnom strujom. Tlak na hidrauličkom sistemu nizak ili ga nema.
Mehanički pritiskom na elektromagnetski ventil kormilo se ne pokreće.
Otklon:
Provjeriti osigurače i glavnu sklopku od napajanja, ako je bilo koji osigurač izgorio provjeriti uzrok
izgaranja, sklopku postaviti na nulu i opet ubaciti na poziciju napajanja ( ako sklopka automatska prvo
resetirati). Provjeriti rad elektromotora i dali pokreće hidropumpu dovoljnom brzinom. Provjeriti sve
cijevi na hidrosistemu.
Ako ručnim pritiskom, elektromagnetski ventil kormilo se ne zakreće vidjeti četverosmjerni ventil (na
drugim sistemima može biti trosmjerni) na sistemu pumpe za hidrauliku. Provjeriti namotaje
elektromagnetskih ventila. Provjeriti napajanje elektromagnetskih ventila. Dali ventili rade odnosno dali
dobivaju signal uradi se ovo: ručno pritisnuti elektromagnetske ventile da se kormilo zakrene za 5̊ do 10̊
i pustiti ventil. Kormilo bi se moralo vratiti u normalan položaj ako je signal u redu.
Problem:
Ručno ili automatski kormilo ne radi ali ručicom u nuždi radi (vidi shemu APS – 1) pozicija lijevo gore
„Non Follow-up Steering/Lever“.
Uzrok.
Pumpa hidraulike ne radi. Kontrolni napon sa transformatora (sekundar) možda oštećen.
Otklon:
Provjeriti napon napajanja za elektromotor od hidropumpe. Vidjeti nadstrujni relej zaštite elektromotora
ako je izbacio ponovo postaviti u normalni položaj ali prije provjeriti zašto je do tog došlo. Izmjeriti
kontrolni napon ako ga nema provjeriti napajanje električnom strujom transformator za kontrolni napon.
Ako električne struje ima i u granici napona, isključi napajanje i napraviti mega-ohm test primara i
sekundara transformatora te ako je jedan od namotaja izgorio zamijeniti transformator.
Problem:
Kormilo nikako ne radi.
Uzrok:
Problemi mogu biti na pojačalu signala, vidi na shemi DC-Amplifier, bilo automatski ili ručno
upravljano jedan od pojačala ne radi.
276
Otvoriti ventil za zrak na destilatoru-evaporatoru
Zatvoriti ventile usis-tlak na ejektor pumpi
Zatvoriti ventil za van broda
Zatvoriti ventil za tank slatke vode
Svi ventili ako je destilator-evaporator van upotrebe moraju biti zatvoreni, samo ventil za zrak na
destilatoru mora biti otvoren. Ako destilator planirano sroji duže vremena svakako je poželjno otvoriti
ga i očistiti te pregledati elemente, tako da bude u pripremi poslije pregleda kao očišćen i pouzdan pri
radu.
Za stavljanje u pogon salinometra postoji posebno uputstvo. Svaki salinometar da se kalibrirat na koliko
odnosno na kojoj će vrijednosti raditi tako postoje raspon tolerancije a ako salinometar pređe te granice
aktivirat će alarm. Istovremeno kad se pojavi alarm «visok salinitet» automatski elektromagnetski ventil
zatvara dolaz vode na pumpu destilirane vode i otvara van broda ili u posebni tank, uglavnom štiti da
nedođe do zagađenja već destilirane vode.
Elektrode za detekciju saliniteta svakako nakon određenog broja sati moraju se zamjeniti. Kod
redovnog održavanja elektrode se lagano isperu u slatkoj vodi nikako ne brisati niti prstima dodirivat
površinu koja je u dodiru za detekciju vode.
Problemi i njihovo otklanjanje koji se često pojave kod rada Destilatora-Evaporatora (općenito za
opisani tip):
Problem:
Uzrok:
-
proizvodnja vode pada količinski (kvalitetno je zadovoljavajuća) temperatura zadovoljava
može doć do dijela blokiranja na popjedinim elememntima unutar destilatora,
blokada može biti uzrikovana hrđom prljavštinom bilo koje vrsti.
Otklanjanje :
zaustaviti Destilator, temeljito ga pregledat i očistiti.
Problem:
proizvodnja pala uslijed niskog vakuuma.
Uzrok:
nizak tlak na ejektor pumpi, negdje se gubi voda zato pada tlak, može biti neka
prljavšzina u ejektoru koja smanjuje protok (kapacitet), ili nepovratni ventil na cijevi
za usisavanje zraka u kvaru.
Otklanjanje:
provjeriti tlak vakuuma, ako je u ejektoru došlo dooštećenja ili prljavštine svakako
isto eliminirati tj. zamjeniti ako je potrebno. Provjeriti nepovratni ventil dali fukcionira
kako treba. Provjeriti ventil na cijevi za van broda.
Problem:
proizvodnja vode pala, visoka temperatura grijanja.
Uzrok:
nizak tlak ejektor pumpe, zrak u kondezatoru, voda grijanja (temperatura) previsoka,
propuštanja vode na grijanju začepljene cijevi prljavštinom na ejektoru, usis na ejektoru
začepljen, ventil na usisu ili tlačne cijevi u kvaru gube tlsk ili usisavaju zrak s vcanjske
strane, impeler (rortor) pumpe u kvaru, pumpa se vrti u pogrešnom smjeru.
Otklanjanje:
sve nabrojene uzroke provjeriti korak po korak, kad se nađe stvarni uzrok svjedno
provjeriti i ostale uređaje, jer jedno zlo vuče drugo sa sobom.
Problem:
-
staklo za kontrolu na cijevi za van broda (shema FG ), puno vode. Tlak pumpe slatke
vode mora biti normalan ako ne slijedi uzrok.
289
Mada sam opisivao o ovim senzorima u prvom priručniku i ovdje ću pisati nešto malo. Nikada ne na
silu raditi oko ovih senzora jer i nema što da se tu radi kao mehanički (tresti, savijati priključni kabel i
sl)vrlo pažljivo obrisati eventualnu prljavštinu sa zaštitnog stakla i čistom pamučnom krpom obrisati
staklo senzora. Položaj ovih senzora je također bitan tako da držač mora biti stabilan da se ne trese
tokom rada kotla. Signal sa ovih senzora kod novijih kotlova ide direktno na elektronski sklop koji
prerađen signal pretvara u signal koji će aktivirati relej (ili više releja) za podržavanje svih elemenata za
proces sagorijevanja goriva.
Najčešći kvarovi – općenito na kotlovima klasične izvedbe:
1. Kotao (plamenik) neće upalit:
Uzrok: prvo svi parametri moraju biti zadovoljeni ?, nivo vode, tlak zraka u ložištu, gorivo temperatura
i tlak (raspršivanje) cijeli program na početnom mjestu (pozicija start), svi alarmi moraju biti ugašeni,
na plameniku elektrode ne sjede kako trebaju, usmjerivač zraka (difuzor) u ložištu oštećen ili se
pomakao.
Otklon: prekontrolirati dali ventilator radi i dali tlak zraka u ložištu zadovoljava (postoji membrana sa
mikroprekidačem ili kutija sa elektronskim senzorom – Windbox), za ovo postoji svjetlosni signal. Nivo
vode prekontrolirat vizualno a postoji i alarm ako je van nivoa, visok ili nizak.temperatura goriva vidi
se na indikatoru, tlak goriva na manometru prije elektromagnetskih ventila kad pumpa krene. Stisnuti
dugme (jednom) za ponovni start (reset) da svi alarmi ako ih ima ponište, također stisnuti dugme za
testiranje signalnih lampica ako je koja pregorjela svakako zamijeniti. Plamenik testirat, raspršivanje
goriva i električnu iskru-luk (ove radnje opisane su u prvom priručniku). Kad se izvuče plamenik
(otvori se ložište) vidjeti usmjerivač zraka (difuzor) a kod većih kotlova pomični regulator zraka (flap)
mora biti na položaju za paljenje. Prije pokretanja paljenja pokrenuti ventilator i do 5 minuta da
provjetrava ložište.
2. kotao (plamenik) upali ali nakon nekoliko minuta-sekunda ugasi se uz alarm „neuspjelo paljenje“
(burner failure).
Uzrok: nepravilno raspršivanje goriva (kaplje a ne raspršuje). Previše ili premalo zraka. Prekid
električnog luka na elektrodama (luk preslab pa ga zrak otkine). Kvar na fotoćeliji koja ima funkciju da
podržava gorenje ili zaprljano zaštitno staklo ispred fotoćelije. Elektromagnetski ventil prljav ili izgubi
napajanje strujom tokom rada.
Otklon: izvaditi i provjeriti ispravnost rasprskača, testirat ga, opisano u prvom priručniku cijeli proces.
Prije starta vidjeti poziciju programatora, mora biti na nuli/start i poziciju regulatora zraka (flap) koji
mora sasvim zatvoren na nultoj poziciji. Testirat preko samog transformatora u elektro radioni preskok
električnog luka. Očistiti staklo za fotoćeliju, lagano obrisati površinu fotoćelije gdje prima signal,
prekontrolirati spojeve sve do terminala u kutiji sa automatikom. Vidjeti ispravnost elektromagnetskih
ventila i releje koji aktiviraju ove ventile.
3. kotao radi i preko postignute vrijednosti tlaka pare ili kad tlak pare padne neće automatski startati.
Uzrok: tlačni senzor pare za start kotla ili tlačni senzor pare za zaustavljanje ne ispravan.
Otklon: pregledati ispravnost senzora ili ako su klasični tlačni prekidači, testirati ispravnost.vidjeti
ispravnost spojeva od senzora do terminala u kutiji sa automatikom i dalje do releja. Simulirati tlak na
senzore ili prekidače običnim komprimiranim zrakom do 7 bara i vidjeti dali releji reagiraju na signal.
Ako signal od senzora ide preko elektronskog sklopa sačekati par sekunda jer može biti da je u
problemu elektronski sklop.
4.nakon duže vremena nego što je glavni stroj radio a tako i kotao na ispušne plinove i kad su
zaustavljeni uz sve uredne parametre pomoćni kotao neće automatski startati.
Uzrok: ako je slučajno došlo tokom rada glavnog stroja a tako i kotla na ispušne plinove da je tlak pare
toliko visoko prešao da je došlo do alarma i sigurnosni ventil reagirao, izbacila je električna automatska
zaštita koja je serijski povezana sa automatikom pomoćnog kotla. Kod starijih brodova ova kontrola se
ne javlja kao greška pomoćnog kotla i tako ostane zanemarena do zaustavljanja stroja.
Otklon: postaviti tlačni senzor/prekidač pare u normalni položaj i provjeriti čisto iz sigurnosnih razloga
stanje sigurnosnog ventila pare (uvijek na vrhu kotla). Ovaj prekidač često je mehanizmom povezan sa
305
temperatura za prostorije morao bi postić najviše za 2 do 3 sata pod uvjetom da se vrata na
prostorijama-komorama ne otvaraju.
Ovo ako je potrebno za očistiti cijeli sistem morase ponoviti bar 2 – 3 puta ali u razmaku dva do tri dana
jer ulje se hvata po unutrašnjosti cijevi, no svakako treba provjeriti dali separator ulja radi kao i
elektromagnetski ventil koji pušta ulje u kompresor.
Ako kompresor ispravno radi, a da nebi došlo do ovog svakodnevno provjeravat nivo ulja u
kompresoru, što bi trebalo bit rutinska kontrola.
Kontrola rada kompresora približno je ista kako je opisano i kod klima uređaja. Potrebno je pratit
tlakove, temperature i nikako da netko neovlašten čeprka po termostatima i ekspanzionom ventilu, ovo
mora biti posao jedne osobe.
OSNOVNI PROBLEMI KOD
RASHLADNIH
UREĐAJA UZROK
I
NAČIN
OTKLANJANJA
Ponekad ma kakovo iskustvo bilo uz sva instrukciona sredstva teško je odgonetnut nastale probleme.
Osobno preporučujem, nikad stihijski tražit uzrok i otklon problema, sasvim logičnim slijedom tražiti
što je uzrok problemu. Ovo što slijedi neka bude od velike pomoći iako sam svjestan da je ovo kap od
mogućih problema, no možda posluži kao baza za dalje traženje uzroka.
Problem:
Visok tlak medija za rashladu na izlazu kompresora.
Uzrok.
Previše zraka u sistemu. Rashlada nije u redu, visoka temperatura vode ili je
Premalo. Prljave cijevi izmjenjivača topline. Previše medija u sistemu.
Otklanjanje:
Odstranit zrak postupkom kako propisuje instrukciona knjiga. Pojačat protok
rashladne vode ili smanjit temperaturu ak je moguće i očistit izmjenjivač topline.
Ako je previše medija u sistemu vratit ga u bocu, (postupak hladne boce).
Problem:
Nizak tlak medija na izlazu iz kompresora.
Uzrok:
Previše niska temperatura rashlade na izmjenjivaču topline, slaba regulacija protoka
rashladne vode. Prsteni na klipovima kompresora oštećeni, ventil na kompresoru oštećeni
ili blokirali. Ekspanzioni ventil slabo nareguliran, filter na ekspanzionom ventilu prljav –
začepljen.
Otklanjanje: Regulirat rashladu na izmjenjivaču topline. Pregledat, poslušat dali se čuje
nenormalan rad kom presora, pregledat ventile. Pogledat i očistit ako je filtar na
ekspanzionom ventilu prljav, ako je zaista nađen da je prljav u ovom slučaju ekspanzioni
ventil ne dirat. Ako postoji regulacija tlaka kao kod kapaciteta opterećenja povećat
opterećenje.
Problem:
Uzrok:
-
Tlak na usisu previsok.
Ventili na kompresoru (cilindrima) ne zatvaraju u određenom momentu ili
zatvaraju ali slabo ili kasno.
Otklanjanje :
Zaustavit kompresor (sistem) provjerit ventile i ako je potrebno zamjenit ih
ispravnim ventilima.
Problem:
Tlak na usisu medija prenizak.
308
brod sa opremom i nije predviđen za održavanje ovih uređaja. Naime radi se o elektronskom
mikroprocesoru koji je programiran kao komandni modul da upravlja rashladnim uređajem. Sve
vrijednosti u modulu programom su ubačene preko kompjuterskog programa i bez istog kompjutora
nemoguće je mjenjat program. Ujedno kad se modul priključi na kompjutor može se pročitati
cijelokupni rad i temperaturne vrijednosti tokom jednog vremena tako da se može kontrolirat dali je
sistem radio prema programu, dok je ovo kontrolirano na starijim tipovima sistema preko
temperaturnog grafikona.Posadi broda na ovim uređajima dostupan je djelomično elektrotehnički dio i
mehanički dio ako bi došlo do nepredviđenog problema tokom rada uređaja. Brodovi koji su opremljeni
iskljčivo za prevoz kontejnera sa rashladnim uređajima, moraju imat kompletne rezervne uređaje, tako
ako dođe do kvara da se može mijenjat oštećeni dijelovi. Tako mogu raditi do prvog servisa u lukama
koje su zadužene (specijalizirane) za ove poslove održavanja. Ako bi došlo do problema na rshladnom
uređaju, a simptomi ne poznati, najbolje je kontaktirat servis zadužen za ta održavanja i postupit prema
uputstvu koje će dat tehničari servisaDanas od poznatijuh proizvođača i najčešće koji se susreću na
brodovima su: „DAIKIN“ , “THERMOKING“ i „CARRIER“ no uvijek postoji mogućnost da na tržište
iziđe drugi proizvođač, ali kao sam već napisao princip će biti isti jedino što će u dogledno vrijeme
freon kao medij biti izbačen iz upotrebe. Jedina razlika između rashladnog sistema na brodu i
kontejnera je da se brodskog rashladnog sistema rashladni medij hladi vodom dok rashladni medij
kontejnera hladi se zrakom kojeg pogoni ventilator sve ostalo je približno isto.
PROBLEMI I NJIHOV OTKLON NA RASHLADNIM SISTEMIMA KONTEJNERA
Kod sistema sa elektronskim procesorom kad dođe do problema ako je elektrotehničke prirode na
displeju se pojavi šifra problema – koju dešifriramo na posebnoj tablici za popis mogućih problema.
Tablica je obično na nutarnjoj strani kutije za automatiku ili posebno na plastici otisnuta i smještena u
džep s ostalim dokumentima koji su uvijek uz kontejner također u kutiji za automatiku.
Ako brod radi s jednim tipom kontejnera na brodu mora biti sva dokumentacija za osnovno rukovanje i
održavanje sistema na kontejneru.
Problemi , uzrok i način otklanjanja:
Problem:
Rashladni sistem, kompresor i ventilator na isparivaču ne pokreću se ili krenu pa opet
stanu.
Uzrok:
Sistem ne dobiva električno napajanje, glavni prekidač isključen ili oštećen,
transformator kontrolnog napona oštećen, ili osigurači pregorjeli. Unutarnja zaštita
elektromotora reagirala te drži kontakte u položaju stop. Tlačni prekidači pod tlakom te
su kontakti u položaju stop. Termostat kontakti u položaju stop. Motori stvaraju buku –
zujanjem no ne pokreću se.
Otklanjanje:
Potrebno izvršit mjerenje napona na utičnici gdje se priključuje kontejner, zatim
poslije spajanja izmjerit napon na terminalu u kutiji sa automatikom. Ako je napon na
terminalu uredu izmjeriti napon na primaru transformatora i zatim na sekundaru.
Prekontrolirat ispravnost osigurača, ako je koji pregorio zamjeniti ga novim. Vratit sve
zaštitne kontakte na zaštitnim elementima u normalan položaj (Resetirat). Ako motori
zuje-buka provjeriti napajanje po fazama ako je u redu vidjet na priključnoj kutiji
elektromotora dali su spojeni u redu također ispod priključnih vijaka provjeriti vodove –
žice što spajaju namotajaje motora, ako je potrebno napraviti mega-ohm test na izolaciji
namotajaja elektromotora.
394
Termosenzor uz shemu spoja napajanja i vrijednosti opsega rada struje 4-20mA.
Na manjem dijelu slike spoj 4-5 kod problema sa senzorom u nuždi na ovaj spoj može se spojiti
termistor kao lažni signal za kompjutor. Normalno da neće davat prave rezultate ali ako se može
kalibrirati (namjestiti range) na vrijednost koju će davat termistor u nuždi dobro bi bilo to koristiti.
Sheme pojačala termosenzora koji može biti u spoju sa više senzora. Često se mogu naći ova pojačala
kako u paru rade na stroju sa više cilindara a sve vrijednosti izlaze na jedan zajednički modul koji
prerađene signale šalje na indikator ili kompjutor.
466
-
Pregledat: indikatore filtera-ulja, pokazuju dali je filter prljav, ali ako indikator radi
ispravno, ako je prljav zamjenit ili oprat filtere, poslije ovog vidi koliki je tlak ulja.
Ventili !
Vidjet dali su ventili (mehanički) oštećeni ili prljavi, da se nije blokada na reducir ventilu
pomakla ili oštećena, kod elektromehaničkih ventila vidjet napajanje električnom strujom,
otvorit i vidjet dali su ventili prljavi (najveći neprijatelj ovih ventila je komadići metalnih
čestica koji dospiju preko filtera koji nisu mogli spriječit ovo) oprezno rukovat ovim
ventilima.
Ne stihijski i paničarit kod traženja kvara, logičnim postupkom uvijek poći po staroj
logici:
KVAR SE OTKLANJA OD IZVORA ELEKTRIČNE STRUJE PREMA POTRŠAČU (UREĐAJU), A
NOVA MONTAŽA OD POTROŠAČA PREMA IZVORU ELEKTRIČNE STRUJE ……
Da bih zaista brzo djelovao u nekom momentu i sigurno išao u područje nekog nastalog kvara, potrebno
je poznavat svaku funkciju posebno bez obzira što se radi o jednoj dizalici kao uređaju. Kao primjer
navodim:
Dizalica ispravno radi dizanjem ili spuštanjem tereta, dizanjem ili spuštanjem Jib-a (samarice) ali neće
da se zakreće u jednom ili oba smjera?
Dakle nema se što gledat po relejima za teret i Jib ili ventilima. Ide se kao prvo napajanje (strujni krug)
ovog dijela, zatim slijedi releji te ventili. Logično je ako je napajanje uredu provjerit kontroler i dali
releji reagiraju na komandu i ako je i ovo uredu ide se zašto ventili ne reagiraju ili ako dobiju struju a ne
otvaraju ili nikako ne reagiraju. Ovo se sve testira testerom na prolaz napona, a dali je svitak
elektromagnetskog ventila pod naponom postoji poseban tester ili direktno na priključcima ventila
mjerit napon struje ili eventualno na distribucionoj kutiji odakle se ventil napaja. Sve ovo odnosi se na
dizalicu elektro-hidrauličnog sistema. No kod dizalice čisto električnog pogona svakako se ide od releja
tj. komande do glavnih sklopnika koji daju napajanje na elektromotore. Treba pazit na vremenske releje
koji su uvijek spojeni na komandi koji imaju funkciju kao dilej-vremenskog intervala ili promjenljivi
otpornik koji regulira struju komande. Suvišno je da sad nabrajam sve pojedine elemente jedne dizalice
preporučljivo je vidjet u instrukcionoj knjizi, funkcionalnost svake operacije posebno.
ČESTI KVAROVI NA
OTKLON (OPĆENITO)
ELEKTRO-HIDRAULIČNIM DIZALICAMA, UZROK I NJIHOV
HIDRAULIKA:
Problem:
Nijedna operacija ne slijedi komandu kontrolera-joystick-a.
Uzrok:
Zrak pomješan u ulju odnosno u cijelom hidrosistemu. Neutralni položaj motora odnosno komande nije
usklađen: OVO JE POČETNI POLOŽAJ SVIH OPERACIJA I UVIJEK KOD STARTA BILO KOJE
OPERACIJE MORA BIT U NEUTRALNOM POLOŽAJU. Obično se dogodi da se raziđe pozicija ručice
kontrolera i potenciometra (kliznog otpornika) koji uvijek slijedi ručicu koja ga pokreće.
Otklon:
Na mjestima za ispust zraka lagano ispuštat zrak sve dok nepočme izlazit samo ulje. Naregulirat
neutralni položaj (čisto mehanički).
Problem:
Hidromotor neradi pri pokretu kontrolera.
Uzrok:
Kontroler ili cijeli kontrolni spoj neispravan. Unutrašnja zaštita (često limiter ili termo zaštita) aktivna.
Kočnica nije otvorena.
Otklon:
Prekontrolirat sve spojeve od kontrolera, releja do solenoid-ventila. Naregulirat neutralni položaj i
eventualno limiter. Vidjet limit prekidač kod hidromotora koji daje signal na kočioni sistem.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
57
File Size
302 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content