close

Enter

Log in using OpenID

ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA U PROJEKTIRANJU KOJA

embedDownload
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA U PROJEKTIRANJU
KOJA NAMEĆU
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
(MALL-OVIMA)
TRGOVAČKIH CENTARA
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
1
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
DIM
DEFINICIJA
Gorenje je exothermna reakcija pri kojoj se oslobaña energija u obliku
topline. Odvija se izmeñu nekog goriva i kisika odnosno zraka i praćena je
plamenom ili tinjanjem.1 Dim je jedan od bitnih parametara koji prati svako
gorenje odnosno požar.
DIM SU PLINOVITI PRODUKTI IZGARANJA ORGANSKIH MATERIJALA
U KOJIMA SU DISPERZIRANE SITNE KRUTE I TEKUĆE ČESTICE.
SASTAV DIMA
Sastav dima, kao mješavine čvrstih i tekućih čestica u spoju sa
plinovitim tvarima, ovisi o tvari koja gori, o prisutnosti zraka
i o temperaturi.1
U SASTAVU PRODUKTA SAGORIJEVANJA NAJČEŠĆE IMA OTROVNIH TVARI
KAO I TVARI S IZRAŽENIM KOROZIVNIM SVOJSTVIMA.
1
Klaus W. Usemann;
1.1
1.1.1
„Brandschutz in der Gebäudetechnik“
Grundlagen des Brennens
Die Brandgefahr
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
2
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
NAJVAŽNIJI TOKSIČNI SASTOJCI DIMNIH PLINOVA2
KEMIJSKA FORMULA
CO2
CO
HCN
VRSTA PLINA
UGLJIČNI DIOKSID
UGLJIČNI MONOKSID
CIJANOVODIČNA
KISELINA
(NO)x
NITROGEN MONOKSIDNI
PLINOVI
AMONIJAK
NH3
HCl
KLOROVODIČNA
KISELINA
SUMPOR DIOKSID
IZOCIJANATI
BROMOVODIČNA
KISELINA
AKROLEIN (PROPENAL)
SO2
R-N=C=O
HBr
CH2=CHCHO
2
Klaus W. Usemann;
1.1
1.1.3
NASTAJE SAGORIJEVANJEM
SVE ORGANSKE TVARI
SVE ORGANSKE TVARI
POLIAMID, POLIURETAN, TOPLINSKE
IZOLACIJE, TEPISI, PUNJENI
NAMJEŠTAJ
TEKSTILI, CELULOZA
UMJETNI MATERIJALI, VUNA, SVILA,
NAJLON
PVC, NAMJEŠTAJ, KABELSKE IZOLACIJE
BOJE, KAUČUK
POLIURETAN IZOCIJANIDI
VATROZAŠTITA ELEKTRONIČKIH
KOMPONENTI
POLIOFINI, CELULOZA, ULJA
„Brandschutz in der Gebäudetechnik“
Grundlagen des Brennens
Brandauswirkung auf Menschen und Sachen
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
3
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
NEGATIVNI UČINCI DIMA
TOKSIČNOST I NADRAŽLJIVOST DIMNIH PLINOVA2
a)
nadraživanje očiju, dišnih putova i kože
b)
ubrzano disanje prouzrokovano dimnim plinovima
c) gubitak svijesti, invaliditet ili smrti trovanjem dimnim plinovima
d)
smrt u plamenu uslijed gubitka svijesti
SMANJENJE VIDLJIVOSTI PUNJENJEM PROSTORA DIMNIM PLINOVIMA2
SITNE KRUTE I TEKUĆE ČESTICE KOJE SU SASTAVNI DIO DIMA
NE PROPUŠTAJU SVJETLOST.
DIM APSORBIRA SVJETLOST.
AGRESIVNOST DIMNIH PLINOVA2
- GORENJE UMJETNIH I HALOGENIH MATERIJALA AGRESIVNI DIMNI PLINOVI + KISIK + VLAGA = KORODIVNO DJELOVANJE NA METALE.
- SREDSTVA ZA SMANJENJE GORIVOSTI + IZLOŽENOST PLAMENU = DIOKSINI. TROŠKOVI SANACIJE DIOKSINIMA KONTAMINIRANIH KONSTRUKCIJA MOGU VIŠESTRUKO
NADMAŠITI TROŠKOVE SANACIJE DIREKTNO OPOŽARENIH DIJELOVA GRAðEVINE.
TEMPERATURA DIMNIH PLINOVA
ŠIRENJE POŽARA / UGROZA KONSTRUKCIJA / UGROZA LJUDI
2
Klaus W. Usemann; „
1.2
1.1.3
Brandschutz in der Gebäudetechnik“
Grundlagen des Brennens
Brandauswirkung auf Menschen und Sachen
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
4
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
POSLJEDICE1
KOMPROMITIRANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA
KOMPROMITIRANJE AKCIJA GAŠENJA I SPAŠAVANJA
80% SVIH U POŽARU POGINULIH LJUDI NASTRADALO JE USLIJED DIMNIH PLINOVA.
KONCENTRACIJA CO OD 1% U ROKU OD NEKOLIKO MINUTA UZROKUJE NESVJESTICU
DOK VEĆE KOLIČINE UZROKUJU SMRT.
1
Klaus W. Usemann;
1.2
1.1.1
„Brandschutz in der Gebäudetechnik“
Grundlagen des Brennens
Die Brandgefahr
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
5
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
KONTROLA DIMA
SVRHA I CILJEVI3
a) održavanje prihvatljivih uvjeta na svim putovima koji vode ka izlazima
ili prostorima za sklanjanje tijekom vremena koje je potrebno da bi
zatečene osobe došle do izlaza ili prostora za sklanjanje.
b)
održavanje predviñene visine bezdimne zone odnosno debljine dimnog
sloja.
c)
stvaranje uvjeta dovoljne vidljivosti u kojima vatrogasci mogu
locirati, pristupiti i ugasiti požar
d) ograničenje rasta temperature u dimnom sloju, koncentracije toksičnih
plinova i pada vidljivost.
Sustavima
a)
b)
c)
d)
3
NFPA 92B / 2005
4
TRVB S 125 97
ŽELJENI UČINCI4
za kontrolu dima treba omogućiti ili olakšati sljedeće:
stvaranje sigurnih putova evakuacije
brza i ciljana intervencija vatrogasaca
zaštita konstrukcije grañevine, opreme i sadržaja
redukcija štete nastale termičkom razgradnjom
1.2.1; 4.1
1.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
6
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
REGULATIVA
DOMAĆA REGULATIVA
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA
ODVOD DIMA I TOPLINE NASTALIH U POŽARU
(Službeni list SFRJ, 45/1983 od 26.08.1983)
STRANA REGULATIVA
A) AUSTRIJSKE SMJERNICE – TRVB
TRVB – TECHNISCHE RICHTLINIEN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ
Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara
B) AMERIČKE SMJERNICE – NFPA
NFPA – NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
Nacionalna udruga za zaštitu od požara
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
7
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
A)
AUSTRIJSKE SMJERNICE – TRVB
TRVB – TECHNISCHE RICHTLINIEN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ
(TEHNIČKE SMJERNICE ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD POŽARA)
TRVB S 111 08
-
TRVB S 112 04
TRVB S 125 97
UREðAJI ZA VENTILACIJU STUBIŠTA
-
-
TLAČNI VENTILACIJSKI UREðAJI
UREðAJI ZA ODVODNJU DIMA I TOPLINE
B)
AMERIČKE SMJERNICE – NFPA
NFPA – NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
(NACIONALNA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD POŽARA)
NFPA 204
-
STANDARD ZA ODVODNJU DIMA I TOPLINE.
NFPA 92A
- STANDARD ZA KONTROLU DIMA UZ PRIMJENU
BARIJERA I RAZLIKE U TLAKOVIMA.
NFPA 92B - STANDARD ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA DIMOM
U MALL-OVIMA, ATRIJIMA I VELIKIM PROSTORIMA.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
8
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
DIMNO PLAMENI MODELI
DIMNI PLAŠT5
Dimni plašt je stup dima koji se diže iznad vatre.
a) Aksijalno simetrični dimno plameni model
b)
Balkonski dimno plameni model
c)
Prozorski dimno plameni model
5
NFPA 92B / 2005
3.3.12; A.3.3.12
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
9
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
a) AKSIJALNO SIMETRIČNI DIMNO PLAMENI MODEL6
AKSIJALNO SIMETRIČNI DIMNI PLAŠT
Nastaje u uvjetima u kojima se dimni stup slobodno diže i ne dolazi
u kontakt sa okolnim zidovima i drugim preprekama te nije ometan ili
usmjeravan nekakvim zračnim tokom.
6
NFPA 92B / 2005
3.3.12.1; A.3.3.12.1
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
10
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
AKSIJALNO SIMETRIČNI DIMNO PLAMENI MODEL KOD KINO DVORANE
USPOREDBA DIMNIH PARAMETARA OVISNO O LOKACIJI POŽARA
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
11
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
1.VRH GLEDALIŠTA – SCENARIJ 1.
Toplinska snaga požara:
Granična visina plamena:
Visina bezdimne zone:
Maseni protok:
Prosječna temp. dimnih plinova
Temperatura dima za plugholing efekt
Gustoća dima:
Volumni protok:
Maks. volumni protok po usisu
Q (kW)
z1 (m)
z(m)
m (kg/s)
TP (°C)
TP (K)
Ts (°C)
Ts (K)
r (kg/m3)
V(m3/s)
(m3/h)
Vmaks(m3/s)
2500
3,290965
1,86
5,2
353
626
186
459
0,562306
9,247636
33291,49
8,343876
2.SREDINA GLEDALIŠTA – SCENARIJ 2
Toplinska snaga požara:
Udaljenost usisa do donjeg sloja dima:
Granična visina plamena
Visina bezdimne zone:
Maseni protok:
Prosječna temp. dimnih plinova
Temperatura dima za plugholing efekt
Gustoća dima:
Volumni protok:
Maks. volumni protok po usisu
Q (kW)
d (m)
z1 (m)
z(m)
m (kg/s)
TP (°C)
TP (K)
Ts (°C)
Ts (K)
r (kg/m3)
V(m3/s)
(m3/h)
Vmaks(m3/s)
2500
1,58
3,290965
5,22
16,58
125
398
72
345
0,884431
18,74652
67487,47
5,499256
3.DNO GLEDALIŠTA – SCENARIJ 3
Toplinska snaga požara:
Granična visina plamena:
Visina bezdimne zone:
Maseni protok:
Prosječna temp. dimnih plinova
Temperatura dima za plugholing efekt
Gustoća dima:
Volumni protok:
Maks. volumni protok po usisu
G. Tončinić, d.i.a
Q (kW)
z1 (m)
z(m)
m (kg/s)
TP (°C)
TP (K)
Ts (°C)
Ts (K)
r (kg/m3)
V(m3/s)
(m3/h)
Vmaks(m3/s)
06/2010
2500
3,290965
8,22
31,8
75
348
47
320
1,011504
31,43833
113178
3,365082
12
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
b) BALKONSKI DIMNO PLAMENI MODEL7
BALKONSKI DIMNI PLAŠT
Nastaje u specifičnim prostornim uvjetima
koji ograničavaju slobodno razvijanje i tok dima.
Odgovara tipičnoj situaciji požara u trgovini smještenoj uz više etažnu
galerijsku šetnicu karakterističnu za veliki broj trgovačkih mall-ova.
7
NFPA 92B / 2005
3.3.12.2; A.3.3.12.2; 6.2.2.1; A.6.2.2.1
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
13
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
U početnoj fazi dim se razvija po principu
aksijalno simetričnoga dimno plamenog modela.
8
Prelazeći rub „balkona“ ili galerijskog otvora dim poprima oblik obrnute
tanke izdužene „dimne zavjese” koja svojom velikom obodnom površinom
apsorbira velike količine zraka čime se potencira daljnji razvoj dima.
9
8
9
Roger Harrison
Roger Harrison
„Smoke Control in Atrium Buildings:
A Study of the Thermal Spill Plume“
Fire Engineering Research report 04/1; July
„Smoke Control in Atrium Buildings: A Study
Fire Engineering Research report 04/1; July
A Study of the Thermal Spill Plume“
Fire Engineering Research report 04/1; July
G. Tončinić, d.i.a
2004
of the Thermal Spill Plume“
2004
2004
06/2010
14
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
MASENI PROTOK DIMA
KOD BALKONSKOG DIMNO PLAMENOG MODELA10
Izračun se bazira na interpretacijama eksperimenata
Provedenih na maketama u mjerilu.11
Rezultati dobiveni eksperimentima ovisili su o:
a)
karakteristikama požara,
b)
širini dimnog plašta kod „prelijevanja“,
c)
visini stropa iznad požara,
d)
horizontalne udaljenosti do ruba balkona
10
NFPA 92B / 2005 6.2.2.1; A.6.2.2.1
Law,M.,„A Note on Smoke Plums from Fires in Multilevel Shopping Malls“ Fire Safety Journal, 10, p. 197, 1986.
Morgan,H.P. and Marshall,N.R.,“Smoke Control Measures in Covered Two
-Story Shopping Malls having Balconies and Pedestrian Walkways“, BRE CP 11/79, Borehamwood, 179.
11
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
15
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
ŠIRINA DIMNOG PLAŠTA12
12
NFPA 92B / 2005
6.2.2.2; 6.2.2.5; A.6.2.2.2; A.6.2.2.5
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
16
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
Kontrolom širine balkonskog dimnog plašta
moguće je kontrolirati količinu nastalog dima.
ARHITEKTONSKO GRAðEVINSKE MJERE ODNOSE SE NA OGRANIČENJE:
a) širine otvora na koji dim ulazi u prostor velikog volumena
b)
kanaliziranje dimnog plašta
c)
dubine balkona odnosno galerije
A) ŠIRINA OTVORA NA KOJI DIM ULAZI U ŠETNICU - ZONA IZLOGA LOKALA
B)
KANALIZIRANJE DIMA - ZONA STROPA ŠETNICE ISPOD „BALKONA“
Postiže se dimonepropusnim konstrukcijama ili tkz. „dimnim zavjesama“
smještenim u zoni očekivanog dimnog sloja.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
17
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
13
13
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
18
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
USPOREDBA MASENOG PROTOKA DIMA NASTALOG U POŽARU U TRGOVAČKOM PROSTORU
GRAðEVINE MALL-A PREMA AKSIJALNO SIMETRIČNOM DIMNO PLAMENOM MODELU
I BALKONSKOM DIMNO PLAMENOM MODELU.
a) odimljavanje mall-a putem krovnih odsisnih ventilatora
bez izvedbe dimoodvodnih kanala.
b) odimljavanje mall-a putem dimoodvodnog kanalnog sustava
po pojedinim etažama.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
19
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
a) POŽAR U TRGOVINI – BALKONSKI DIMNO PLAMENI MODEL
Toplinski učin požara:
Maseni protok dimnih plinova
Prosječna temp. dimnih plinova
Temp. dima za plugholing efekt:
Gustoća dima:
Volumni protok:
Maks.volumni protok po usisu:
Q (kW)
m (kg/s)
TP (°C)
TP (K)
Ts (°C)
TS (K)
r (kg/m3)
V(m3/s)
(m3/h)
Vmaks (m3/s)
5275
136,4878
47,0537
320,0537
33,52685
306,5269
1,099826
124,0994
446757,8
15,12384
b) POŽAR U TRGOVINI – AKSIJALNO SIMETRIČNI DIMNO PLAMENI MODEL
Toplinski učin požara:
Granična visina plamena:
Visina bezdimne zone:
Maseni protok:
Prosječna temp. dimnih plinova
Temperatura dima za plugholing efekt
Gustoća dima:
Volumni protok:
Maks. volumni protok po usisu
G. Tončinić, d.i.a
Q (kW)
z1 (m)
z(m)
m (kg/s)
TP (°C)
TP (K)
Ts (°C)
Ts (K)
r (kg/m3)
V(m3/s)
(m3/h)
Vmaks(m3/s)
06/2010
5275
4,436457
3
13,26
298,39
571,39
159,19
432,19
0,616048
21,52431
77487,51
0,506861
20
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
USPOREDNI GRAFIČKI PRIKAZ VOLUMNOG PROTOKA
KOD
AKSIJALNO SIMETRIČNOG DIMNO PLAMENOG MODELA
I
RAZNIH SLUČAJEVA BALKONSKOG DIMNO PLAMENOG MODELA14
14
Roger Harrison
„Smoke Control in Atrium Buildings:
A Study of the Thermal Spill Plume“
Fire Engineering Research report 04/1; July 2004
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
21
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
c) PROZORSKI DIMNO PLAMENI MODEL15
PROZORSKI DIMNI PLAŠT
Dim kroz otvor napušta prostor nastajanja i prelazi u drugi prostor ili
sektor koji je uključen u limitiranim dovodom zraka ograničeni požar.
15
NFPA 92B / 2005 - 3.3.12.3; A.3.3.12.3; 6.2.3; A.6.2.3
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
22
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
MALL16
Zajednički i natkriveni pješački prostor unutar grañevine koji služi kao
pristup prostorima dvaju ili više zakupaca a nije viši od tri, meñusobno
otvorena i povezana, nivoa.
ATRIJ17
Prostor velikog volumena stvoren otvorom u podu ili serijom podnih otvora
koji povezuju dva kata ili više i koji je na vrhu serije otvora natkriven
a nije namijenjen kao sigurno stubište, okno dizala, otvor eskalatora ili
servisno okno vodovodnih, električnih, strojarskih ili komunikacijskih
instalacija.
16
17
NFPA 101 / 2006 - 3.3.148
NFPA 101 / 2006 - 3.3.22; A.3.3.22; NFPA 92B / 2005 - 3.3.1
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
23
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
PROSTOR VELIKOG VOLUMENA18
Nepregrañeni prostor, uglavnom u visini dvije ili više etaža, u kojemu se
dim nastao požarom, unutar samog prostora ili njemu otvorenih
komunikacijskih prostora, može nesmetano kretati i akumulirati.
PROSTOR VELIKOG VOLUMENA
NPR. DIMOZAŠTIĆENO GLEDALIŠTE19
Dimozaštićeno gledalište je gledalište opremljeno putovima za evakuaciju
koje nije podložno akumulaciji dima ispod ili unutar konstrukcije.
18
19
NFPA 92B / 2005 - 3.3.10
NFPA 101 / 2006 - 3.3.209.4; 12.4.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
24
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
NOVE GRAðEVINE TRGOVAČKE NAMJENE20
MALL
DODATNA DULJINA EVAKUACIJSKOG PUTA
- JEDAN OD UVJETA SUSTAV ZA KONTROLU DIMA (TOČKA 6).
NAMA ODVAJANJA TRGOVAČKOG PROSTORA OD PROSTORA ŠETNICE (TOČKA 5)
- UZ SLJEDEĆE KRITERIJE a)
osigurati integritet šetnice kao pješačkog hodnika.
b) održavati šetnicu razumno slobodnom od proizvoda gorenja za vrijeme
koliko je najmanje zahtijevano za evakuaciju grañevine.
c)
proizvode gorenja ograniči na prostor izvora požara.
d) uklanjanje proizvoda gorenja s minimalnim premještanjem proizvoda
gorenja od jednog zakupca ka drugom.
20
NFPA 101 / 2006 – 36; NFPA 101 / 2006 – 36.4.4.2.2; A.36.4.4.2.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
25
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
ATRIJ21
TEHNIČKA ANALIZA (TOČKA 5)
– DOKAZ GRANICA DIMA IZNAD GORNJE KOTE NAJVIŠEG NEZAŠTIĆENOG OTVORA
PREMA SUSJEDNIM PROSTORIMA
ILI
NA 183CM IZNAD KOTE PODA NAJVIŠEG KATA NA KOJEM SE NALAZI
PRISTUP IZLAZU KOJI JE OTVOREN PREMA ATRIJU.
21
NFPA 101 / 2006 – 8; 8.6.7
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
26
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
PROSTOR VELIKOG VOLUMENA - NPR. DIMOZAŠTIĆENO GLEDALIŠTE22
Dimozaštićeno gledalište je gledalište opremljeno putovima za evakuaciju
koje nije podložno akumulaciji dima ispod ili unutar konstrukcije.
- UVJET SUSTAV ZA ODVODNJU DIMA
GRANICA DIMA NA NAJMANJE 183CM IZNAD PODA PUTOVA ZA EVAKUACIJU.
22
NFPA 101 / 2006 - 3.3.209.4; 12.4.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
27
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
DIMNI SLOJ23
DIMNI SLOJ JE SLOJ AKUMULIRANOG DIMA ODREðENE DEBLJINE
ISPOD NEKE FIZIČKE ILI TERMALNE BARIJERE.
GRANICA DIMA24
GRANICA DIMA JE TEORETSKA MEðA IZMEðU DIMNOG SLOJA I BEZDIMNE ZONE.
23
24
NFPA 92B / 2005 - 3.3.17; A 3.3.17; 4.4.1; 4.4.1.1; A.4.4.1.1
NFPA 92B / 2005 - 3.3.18; A.3.3.18
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
28
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
PRETPOSTAVKE ZA ISPRAVNO DJELOVANJE SUSTAVA ZA KONTROLU DIMA25
A)
B)
IZVEDBA DIMNIH REZERVOARA ILI DIMNIH SEKTORA
SPRJEČAVANJE HLAðENJA I PADANJA DIMNIH PLINOVA TE ZADIMLJAVANJA
PROSTORA
C) IZVEDBA DIMOODVODNIH OTVORA U STROPNIM KONSTRUKCIJAMA ILI NJIHOVOJ
NEPOSREDNOJ BLIZINI
26
25
26
TRVB S 125 / 1997 – 4.
SLIKA: KATALOG COLT - SMOKE CONTROL IN SHOPPING CENTRES
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
29
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
DIMNI SEKTOR ILI DIMNI REZERVOAR27
PROSTOR ODNOSNO VOLUMEN ISPOD STROPA OMEðEN
SAMIM STROPOM A BOČNO RAZDJELNIM ILI VANJSKIM ZIDOVIMA ILI
DO ODREðENE VISINE ISPOD STROPA SPUŠTENIM DIMNIM ZAVJESAMA.
28
27
28
TRVB S 125 / 1997 – 2.33
SLIKA: KATALOG COLT - SMOKE CONTROL IN SHOPPING CENTRES
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
30
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
VELIČINA DIMNIH SEKTORA29
MINIMALNA POVRŠINA DIMNOG SEKTORA
MAKSIMALNA POVRŠINA DIMNOG SEKTORA
MAKSIMALNA DUŽINA DIMNOG SEKTORA
800m2
2000M2
60M
PREDMETNE SE DIMENZIJE U SKLADU SA SMJERNICOM
a)
u opravdanim slučajevima
b)
uz dodatne mjere zaštite
c) uz odobrenje nadležne službe
MOGU PREKORAČITI ZA 30%.
29
TRVB S 125 / 1997 – 4.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
31
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
SVIJETLA VISINA PROSTORA30
MINIMALNA SVIJETLA VISINA PROSTORA IZNOSI 4m
PREDMETNA VISINA SE U SKLADU SA SMJERNICOM
a)
b)
u iznimni slučajevima
uz dokazni postupak
MOŽE REDUCIRATI I NA 3M.
30
TRVB S 125 / 1997 – 4.2.5
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
32
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
MINIMALNA VISINA BEZDIMNE ZONE - NFPA 10131
a) najmanje do iznad gornje kote najvišeg nezaštićenog otvora
prema susjednim prostorima
ili
b) najmanje 183cm iznad kote poda najvišeg kata na kojem se
nalazi pristup izlazu koji je otvoren prema atriju
ili
c)
najmanje 183cm iznad poda putova za evakuaciju.
31
NFPA 101 / 2006 – 3.3.209.4; 8; 8.6.7; 12.4.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
33
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
MINIMALNA VISINA BEZDIMNE ZONE - TRVB S 12532
a) JAVNE GRAðEVINE – minimalna visina bezdimne zone je 3,0 m
(mall u trgovačkom centru, hoteli, izložbeni prostori itd.)
b) OSTALE GRAðEVINE – minimalna visina bezdimne zone je 2,5 m
(proizvodne zgrade, skladišta, veliki radni prostori itd.)
U SKLADU SA SMJERNICOM SE U POJEDINIM I IZNIMNIM SLUČAJEVIMA
MINIMALNA VISINA BEZDIMNE ZONE MOŽE SMANJITI NA 2M UKOLIKO SE
VISOKIM TEMPERATURAMA DIMNIH PLINOVA NE UGROŽAVAJU LJUDI
32
TRVB S 125 / 1997 – 6.2.2.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
34
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
MINIMALNA DEBLJINA DIMNOG SLOJA - NFPA 10133
a) 20% svijetle visine prostora / b) bazirano na inženjerskoj analizi.
MINIMALNA DEBLJINA DIMNOG SLOJA - TRVB S 12534
a) H > = 4m - min.1m.
b) iznimno H > = min.3m - min.15%H + dokaz
debljina dimnog sloja od 15% H dovoljna i da nema širenja
požara i ugrožavanja ljudi vrućim dimnim plinovima
33
34
NFPA 92B / 2005 - 3.3.17; A 3.3.17; 4.4.1; 4.4.1.1; A.4.4.1.1
TRVB S 125 / 1997 – 4.2.5.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
35
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
VAŽNOST I UTJECAJ DEBLJINE DIMNOG SLOJA
PLUGHOLING35
Pojava kada se zrak ispod granice dima kroz dimni sloj uvlači
u usisni otvor uslijed pre velikog volumnog protoka po usisu.
36
35
NFPA 92B / 2005 – 3.3.11
36
SLIKA: KATALOG COLT - SMOKE CONTROL IN SHOPPING CENTRES – STAR CITY, BIRMINGHAM
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
36
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
DIMNE BARIJERE I DIMNE ZAVJESE
DIMNA BARIJERA37
Dimna barijera je kontinuirana vertikalna ili horizontalna membrana
kao npr. zidni, stropni ili podni sklop koji je projektiran i izgrañen
sa ciljem da spriječi širenje dima u kombinaciji sa sustavom za kontrolu
ili upravljanje dimom.
DIMNA ZAVJESA38
Dimna zavjesa je konstrukcija od punog materijala kao npr.
greda ili slično koja je vezana za podgled stropa,
strši u prostor ispod stropa a služi usmjeravanju ili zadržavanju dima.
VISINA DIMNIH ZAVJESA39
37
NFPA 92B / 2005 - 3.3.15; A.3.3.15
NFPA 92B / 2005 - 3.3.5
39
TRVB S 125 / 1997 – 6.2.2
38
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
37
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
IZVEDBA DIMNIH ZAVJESA
a) čvrste
pune ili ostakljene
b) fleksibilne
dimne zavjese izvedene tako da se u slučaju požara,
kod aktivacije sustava za odimljavanje,
automatski spuštaju na predviñenu visinu.
VATROOTPORNOST40
ČVRSTE DIMNE ZAVJESE
PUNE – sustav vatrootpornosti
>= F30
OSTAKLJENE – sustav vatrootpornosti >= G30
FLEKSIBILNE DIMNE ZAVJESE
Fleksibilni materijal mora u trajanju od 30 minuta izdržati temperaturu od
600°C
Cjelokupna konstrukcija i ovjes dimne zavjese moraju biti takvi da na
temperaturi od 600°C zadrže stabilnost i poziciju ugradnje.
40
TRVB S 125 / 1997 – 13; 14; TRVB N 138 / 2000 – 4.5.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
38
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
41
41
SLIKA: KATALOG KNAUF PREGRADNI ZIDOVI – TEHNIČKI LIST W11 – 12/05
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
39
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
42
42
43
43
SLIKA: KATALOG JANSEN – 37 – Jansen VISS G30/G60/F30
SLIKA: KATALOG JANSEN – 37 – Jansen VISS G30/G60/F30
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
40
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
44
44
45
45
SLIKA: KATALOG SCHÜCO BRANDSCHUTZFASSADEN – SCHÜCO FW 50* BF / FW 60* BF
SLIKA: KATALOG SCHÜCO BRANDSCHUTZFASSADEN – SCHÜCO FW 50* BF / FW 60* BF
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
41
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
46
46
47
47
SLIKA: KATALOG PROMAT – SUSTAV 485.43
SLIKA: KATALOG PROMAT – SUSTAV 485.43
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
42
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
48
49
48
49
SLIKA: KATALOG PROMAT
SLIKA: KATALOG PROMAT
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
43
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
50
51
50
51
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
44
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
52
52
SLIKA: KATALOG COLT - SMOKE CONTROL IN SHOPPING CENTRES – GOLDEN SQUARE, WARRINGTON
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
45
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
53
54
53
54
SLIKA: KATALOG COLT – SMOKEMASTER – AUTOMATIC SMOKE CURTAIN
SLIKA: KATALOG RODA PROIZVOD RSS 74
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
46
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
55
55
SLIKA: KATALOG RODA PROIZVOD RSS 74
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
47
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
56
56
57
57
SLIKA: KATALOG COLT – SMOKEMASTER – AUTOMATIC SMOKE CURTAIN
SLIKA: KATALOG COLT – SMOKEMASTER – AUTOMATIC SMOKE CURTAIN
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
48
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
58
59
58
59
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
49
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
60
61
60
61
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
50
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
62
63
62
63
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
SLIKA: DI RAIMUND PAMLITSCHKA; Stellenwert der RWA in Österreich, 2009.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
51
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
UKLANJANJE DIMA
S obzirom na način uklanjanja dima iz grañevine razlikujemo:
a)
sustave za prirodno odimljavanje
Dimoodvodni otvori - prirodni uzgon vrućih dimnih plinova.
b) sustavi za mehaničko odimljavanje
Dimoodvodni ventilatori.
Sustavi mehaničkog odimljavanja dijele se na:
a)
kanalni sustavi za odvodnju dima - posredna odvodnja
sustav dimoodvodnih usisnih rešetki, kanala, okana i ventilatora.
b)
bez kanalni sustavi za odvodnju dima - neposredna odvodnja
krovni, stropni ili zidni dimoodvodni ventilatori.
64
64
SLIKA: KATALOG COLT - SMOKE CONTROL IN SHOPPING CENTRES
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
52
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
ODABIR I RASPORED OTVORA ZA ODVODNJU DIMA65
- CILJ UMJERENA I RAVNOMJERNA POKRIVENOSTI CIJELOG DIMNOG REZERVOARA.
- ZAHTJEVI a) razmak izmeñu pojedinih otvora za odimljavanje mora biti
dovoljno mali kako bi se spriječilo hlañenje i padanje dima.
c)
otvori za odvodnju dima moraju biti tako dimenzionirani
i rasporeñeni da se spriječi tkz. „Plugholing66“ efekt.
RAZMAK KROVNIH OTVORA ZA ODVODNJU DIMA67
- SPRIJEČITI a)
širenje požara na druge grañevine
b) širenje požara na druge požarne sektore
MINIMALNI RAZMACI OTVORA OD ZIDOVA SU SLJEDEĆI:
5,0m
od požarnih zidova i viših grañevina.
2,5m
od viših grañevina
ako zid više grañevine 10m iznad niže grañevine
nema otvora i ako je vatrootporan 90 minuta, F90.
2,5m
od vanjskih zidova
65
66
67
NFPA 92B / 2005 - 6.3; A.6.3
NFPA 92B / 2005 – 3.3.11
TRVB S 125 / 1997 – 9.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
53
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
68
68
TRVB B 108 / 91 – 4.1
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
54
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
MEðUSOBNI RAZMACI KROVNIH OTVORA ZA ODIMLJAVANJE69
69
TRVB S 125 / 1997 – 9.2
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
55
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
TEMPERATURA DIMA
Temperatura dimnih plinova varira ovisno o promatranoj poziciji unutar
samog dimnog plašta.
A)
PROSJEČNA TEMPERATURA DIMA70
B)
MAKSIMALNA TEMPERATURA DIMNIH PLINOVA71
Najviša temperatura dimnih plinova vlada u centralnoj osi dimnog plašta.
KATEGORIJE DIMOODVODNIH VENTILATORA72
OVISI O
a)
temperaturi dimnih plinova.
b) primijenjenim sustavima za zaštitu od požara.
VRIJEME RADA VENTILATORA JE U PRAVILU 90 MINUTA.
U GRAðEVINAMA SA:
a) vatrodojavom sa signalom javnoj vatrogasnoj postrojbi ili
b)
automatskim sustavom za gašenje požara
VRIJEME RADA VENTILATORA MOŽE BITI 60 MINUTA.
70
71
72
NFPA 92B / 2005 - 6.2.5; A.6.2.5
NFPA 92B / 2005 - 6.2.5; A.6.2.5
TRVB S 125 / 1997 – 12.
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
56
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
74
73
75
73
74
75
SLIKA: KATALOG COLT - SMOKE CONTROL IN SHOPPING CENTRES – AUTO PARK SHOPPING CENTRE, SLOVAČKA
SLIKA: WEB STRANICA COLT - LIBERATOR POWERED SMOKE EXTRACT VENTILATOR
SLIKA: KATALOG COLT – LIBERATOR MECHANICAL SMOKE AND HEAT EXTRACT VENTILATOR
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
57
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
76
77
76
77
SLIKA: KATALOG SYSTEMAIR
SLIKA: KATALOG SYSTEMAIR
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
58
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
78
79
78
79
SLIKA: KATALOG SYSTEMAIR
SLIKA: KATALOG SYSTEMAIR
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
59
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
POVRŠINA OTVORA ZA ODVODNJU DIMA80
a)
b)
geometrijska površina otvora za odvodnju dima(Ag)
efektivna površina otvora za odvodnju dima(Aw)
Aw = Ca x Ag
Ca koeficijent protoka
80
TRVB S 125 / 1997 – 9.1
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
60
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
81
OTVORI ZA ODVODNJU DIMA KOD KOJIH SE ZA KOEFICIJENT PROTOKA BEZ DALJNJEG DOKAZA MOŽE UZETI VRIJEDNOST Ca = 0,4
82
ZABRANJENI OTVORI ZA ODVODNJU DIMA KOD KOJIH KOEFICIJENT PROTOKA MOŽE BITI I NEGATIVAN
81
82
TRVB S 125 / 1997 – PRILOG 4
TRVB S 125 / 1997 – PRILOG 6
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
61
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
83
83
SLIKE: KATALOG RODA - PHOENIX
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
62
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
84
84
SLIKE: KATALOG RODA - FIREFIGHTER
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
63
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
85
85
SLIKE: KATALOG RODA - FIREFIGHTER
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
64
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
86
86
SLIKA: WEB STRANICA COLT - COLTLITE
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
65
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
KANALNI SUSTAVI ZA ODVODNJU DIMA87
STROP DIMNOG SEKTORA NIJE ISTOVREMENO I KROV GRAðEVINE
IZVEDBA - DIMOODVODNIH KANALA, OKANA I VENTILATORA.
RAZVOD KANALA - PO MOGUĆNOSTI VODITI VERTIKALNO.
VATROOTPORNOST KANALA - NAJMANJE 90 MINUTA, F90.
VATROOTPORNOST DIMOODVODNIH KANALA88
KANALI UNUTAR PRIPADAJUĆEG DIMNOG SEKTORA
KVALITETA TAKVA DA SE DO TEMPERATURE OD 600ºC
a)
ne deformiraju
b)
ne sruše
LIMENI KANALI - MEðU OSTALIM MORAJU BITI IZVEDENI:
a)
od lima debljine 1,10mm
b)
u sekcijama dugim maksimalno.150m
KANALI IZVAN PRIPADAJUĆEG DIMNOG SEKTORA MORAJU BITI:
a)
vatrootporni najmanje 90 minuta;L90
ili
b) voñeni u vatrootpornim oknima F90 bez ugrañenih gorivih materijala.
87
88
TRVB S 125 / 1997 – 4.2.6
TRVB S 125 / 1997 – 15
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
66
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
89
89
90
90
SLIKA: KATALOG PROMAT – SUSTAV 476
SLIKA: KATALOG PROMAT – SUSTAV 478
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
67
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
91
92
91
92
BMW WELT MÜNCHEN
BMW WELT MÜNCHEN
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
68
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
DOVOD ZRAKA93
- RAZLOG a) kako bi sustav za odvodnju dima mogao pokretati projektirane količine
dima
b) kako se na vratima evakuacijskih izlaza ne bi stvorile pre velike sile
kojima bi se onemogućilo njihovo otvaranje.
- NAČIN.a) prirodnim putem preko otvorenih prozora i vrata
b)
mehaničkim putem preko nekog dovodnog sustava
POVRŠINE ZA DOVOD ZRAKA NE MOGU BITI:
a) reške ili pukotine u konstrukcijama
b) reške oko zatvorenih prozora i vrata
c)
razni drugi mali otvori.
PREPORUČENA KOLIČINA DOVEDENOG ZRAKA:85% DO 95% ODVEDENOG ZRAKA.
93
NFPA 92B / 2005 – 4.6; A.4.6
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
69
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
UVJETI KOJE MORA ZADOVOLJITI SUSTAV ZA DOVOD ZRAKA94
a)
b)
otvori za dovod zraka moraju biti smješteni ispod granice dima.
volumni protok sustava za dovod zraka mora biti manji od volumnog
protoka sustava za odvodnju dima.
c)
dovodom zraka se ne smije ugroziti mogućnost otvaranja vrata.
d) dovedeni zrak, na mjestima gdje može doći u doticaj sa dimnim plaštom,
ne smije preći brzinu od maksimalno 1,02 m/sek.
c)
d)
POVRŠINA OTVORA ZA PRIRODNI DOVOD ZRAKA95
geometrijska površina otvora za dovod zraka (Zg)
efektivna površina otvora za dovod zraka (Zw)
Zw = Cz x Zg
Cz koeficijent protoka
94
95
NFPA 92B / 2005 – 4.6.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.4; A.4.6.4
TRVB S 125 / 1997 – 9.4
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
70
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
96
96
TRVB S 125 / 1997 – PRILOG 6
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
71
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
97
97
BMW WELT MÜNCHEN
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
72
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
98
99
98
99
SLIKA: WEB STRANICA COLT – COLTLITE – TOWN HALL GALLERIES, INNSBRUCK, AUSTRIA
SLIKE: WEB STRANICA COLT – COLTLITE
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
73
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
100
100
SLIKE: KATALOG RODA
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
74
ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
-
SUSTAVI ZA KONTROLU DIMA U PJEŠAČKIM ULICAMA
ZAHVALJUJEM!
G. Tončinić, d.i.a
06/2010
75
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 478 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content