close

Enter

Log in using OpenID

De minimis

embedDownload
Javni konkurs za prikupljanje
strateških projektnih predloga
2. korak
Beograd, 28. maj 2013.
TEMA 1 – KRITERIJUMI ZA
KVALIFIKACIJU I PRIHVATLJIVOST
PREDLOGA
Zajednički tehnički sekretarijat
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
1
FINALNI PRIJAVNI PAKET
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
2
Dokumenta koja treba pripremiti (I)
Dokumenta koja treba pripremiti
A) Final Strategic Project
Proposal Form (Step 2) (FSPP)
1. Expression of
interest
2. “De minimis”
Declaration
B)
Commitment 3. Bank Account
documents identification
Notice
4. Letter of
Association
Ko priprema dokumenta?
Vodeći aplikant ga popunjava, štampa, potpisuje svaku
stranicu i koriči sve stranice u jedan dokument.
Elektronska verzija FSPP takođe mora da se dostavi
(poželjno je u Excel formatu)
Samo potencijalno novi projektni partneri koji su se
priključili projektnom predlogu u toku 2. koraka (original)
Svi projektni partneri (izuzev Vodećeg aplikanta) (original)
Svi projektni partneri
Pridružene institucije - associates (ukoliko ih ima) (original)
3
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Dokumenta koja treba pripremiti (II)
Dokumenta koja treba pripremiti
C) Information
documents/
Informativna
dokumentacija
Ko priprema dokumenta?
1. Project budget
breakdown/Razložen projektni
budžet
Vodeći aplikant ga popunjava (uz pomoć projektnih
partnera). Dokument mora biti dostavljen i u
papirnoj i elektronskoj (Excel) verziji.
2. Project investment
details/Detalji o projektnoj
investiciji
Vodeći aplikant ga popunjava (uz pomoć projektnih
partnera) SAMO u slučaju da je projektom
predviđena neka investicija. Dokument mora biti
dostavljen i u papirnoj i elektronskoj (Excel) verziji.
Proof of legal personality/Dokaz
o postojanju pravnog lica
D) Supporting
documents/
Prateća
dokumentacija
Statute/Statut
Svi Krajnji korisnici (osim Vodećeg aplikanta i “public
Balance sheet for the most recent
bodies”)
year that accounts are closed (or
closest equivalent)/Finansijski
izveštaj za poslednju godinu u
kojoj su računi svođeni (ili
dokument ekvivalentan tom)
Fotokopija identifikacionog/ličnog dokumenta
Svi Krajnji korisnici (uključujući i Vodećeg aplikanta)
potpisnika
4
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Kako pripremiti dokumenta:
Final Strategic Project Proposal Form (I)
FSPP (u Excel formatu) se sastoji od 9 listova i svih 9 mora biti dostavljeno.
U suprotnom, FSPP će se smatrati NEPOTPUNIM:
1. Cover/Naslovna strana (automatski se popunjava)
2. Lead Applicant Confirmation/Potvrda Vodećeg aplikanta
(SVOJERUČNO potpisana od strane pravnog/ovlašćenog predstavnika
ČITKIM POTPISOM)
3. Project identification/Identifikacija projekta
4. Project Description/Opis projekta
5. Associates/Pridruženi članovi
6. Cross-border Partnership/Prekogranično partnerstvo
7. Work Plan/Plan rada
8. Budget/Budžet
9. Time Plan/Vremenski okvir (automatski se popunjava na osnovu početnih i
završnih perioda koji su naznačeni za svaku aktivnost u odeljku Work
Packages/Radni paketi).
Verzija br. 2 od 14/05/2013!!!
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
5
Kako pripremiti dokumenta:
Final Strategic Project Proposal Form (II)
 Originalni dokument mora biti dostavljen.
 Nikakve izmene u formularu neće biti prihvaćene (dodavanje/brisanje odeljaka u
formularu)  copy/paste sadržaja polja, a ne celo polje.
 Papirna dokumenta moraju biti potpisana svojeručno na svakoj stranici od strane
pravnog ili ovlašćenog predstavnika  BEZ faksimila, skeniranih ili
elektronskih potpisa:
NO
NO
YES
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
6
Kako pripremiti dokumenta:
De minimis declaration (I)
 Nikakve izmene u formularu neće biti prihvaćene (dodavanje/brisanje sadržaja
formulara).
 Deklaracija mora biti potpisana svojeručno od strane pravnog ili ovlašćenog
predstavnika  BEZ faksimila ili elektronskih potpisa.
 U slučaju da deklaraciju potpisuje delegirana osoba, original ili overena kopija
ovlašćenja mora biti dostavljena uz Finalni prijavni paket (Final Application
Package) kao i kopija identifikaciong/ličnog dokumenta
 Originalni dokument mora biti dostavljen.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
7
Kako pripremiti dokumenta:
De minimis declaration (II)
Mora biti odštampana na papiru
sa zaglavljem institucije Krajnjeg
korisnika
Naziv I akronim MORAJU biti
ispravni
Naziv Krajnjeg korisnika
MORA ODGOVARATI nazivu
Krajnjeg korisnika navedenom
u FSPP
Ime potpisnika MORA ODGOVARATI imenu
osobe koja potpisuje deklaraciju (pravni ili
ovlašćeni predstavnik).
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
8
Kako pripremiti dokumenta:
De minimis declaration (III)
Odgovoriti sa YES/DA ili NO/NE)
Odaberite SAMO jednu
opciju
Objašnjenje (uglavnom za
privatna preduzeća) će biti
iskorišćeno za “de minimis”
proveru koja se obavlja za
svakog Krajnjeg korisnika.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
9
Kako pripremiti dokumenta:
De minimis declaration (IV)
Primer za državnu instituciju koja NE sprovodi ekonomski relevantne aktivnosti
u projektu
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
10
Kako pripremiti dokumenta:
De minimis declaration (V)
U slučaju da su Krajnjem korisniku dodeljene “de minimis”
subvencije od strane bilo koje javne institucije (uključujući i IPA
Jadranski program prekogranične saradnje), tabela mora biti
popunjena – u suprotnom je precrtajte. Ukoliko ostane
nepopunjena, smatraće se da ste primili NULA pomoći.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
11
Kako pripremiti dokumenta:
De minimis declaration (VI)
U slučaju da nedostaje naziv
mesta/datum, smatraće se da je:
MESTO: sedište institucije
Krajnjeg korisnika;
DATUM: datum podnošenja
Final Application
Package/Finalnog prijavnog
paketa.
Svojeručan i čitak potpis osobe
navedene kao “potpisnik” na strani
1 deklaracije.
Navedite ovlašćenje/odluku o
delegiranju (opštu ili posebnu za potrebe
projekta) u slučaju delegiranog
potpisnika (koji nije pravni predstavnik).
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
12
Kako pripremiti dokumenta:
Bank Account Identification Notice
 Ispravno popunjen u svim segmentima.
Letter of Association
 Original mora biti dostavljen.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
13
Kako pripremiti dokumenta:
Project budget breakdown i Project investment details
 Formular može biti prilagođen potrebama projekta (dodavanje/brisanje redova),
ali sadržaj ne sme da se menja.
 Ispravno popunjen u svim segmentima – vodite računa da su svi delovi povezani
sa FSPP.
 Preporučuje se da Vodeći aplikant ukoriči i ispravno potpiše papirne verzije.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
14
Kako pripremiti dokumenta: Supporting
documents/Prateća dokumentacija (I)
 Prateća dokumentacija koja se dostavlja mora biti obeležena kao overena kopija
(“certified copy” or “corresponding to the original”) sa potpisom ovlašćene
osobe, pečatom i datumom. U slučaju da osoba koja to potvrdjuje nije potpisnik
committments documenata, mora da se dostavi fotokopija ličnog dokumenta.
 U slučajevima kada je Krajnji korisnik već dostavio Managing
Authority/Upravljačkom telu traženu prateću dokumentaciju (npr. partner su
na projektu koji je Program već finansirao), mogu biti izuzeti od slanja istih
dokumenata samo u slučaju da:
1. u međuvremenu nije došlo do nekih izmena i
2. mogu da navedu kada su ih ranije dostavili (projektni kod i akronim).
 U slučaju da je sedište Krajnjeg korisnika van teritorije obuhvaćene Programom ali
imaju podružnicu unutar programske teritorije, moraju da dostave pravna dokumenta
(administrativnu ili računovodstvenu dokumentaciju) kojima dokazuju postojanje
lokalne organizacione jedinice unutar teritorije obuhvaćene Programom, kao što je
navedeno u § 7 Javnog konkursa.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
15
Osnove za isključenje Krajnjeg
korisnika
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
16
Lista kriterijuma za isključenje krajnjeg korisnika
(§§ 6.1, 6.3, 6.4, 13.2)
1
Krajnji korisnik nije pravno lice u skladu sa odgovarajućim nacionalnim
zakonima.
2
Nacionalnost Krajnjeg korisnika ne pripada nijednoj od osam zemalja
učesnica Programa.
3
Pravni status Krajnjeg korisnika ne pripada grupi obuhvaćenoj
Programom:
PRIHVATLJIVI
Public bodies;
Bodies governed by public law;
Private organisations.
NEPRIHVATLJIVI(es.)
Međunarodne organizacije;
Velike korporacije;
Mala i srednja preduzeća iz
Republike Srbije.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
17
Lista kriterijuma za isključenje krajnjeg korisnika
(§13.2)
1
Krajnji korisnik je pogrešno popunio De minimis Declaration kada su u
pitanju: naziv ili akronim projekta, naziv institucije.
2
Krajnji korisnik nije svojeručno potpisao De minimis Declaration.
3
Krajnji korisnik je dostavio De minimis Declaration koji nije potpisan
od strane ovlašćenog lica.
4
Krajnji korisnik je dostavio De minimis Declaration u formatu
drugačijem od onog koji se nalazi u prijavnom paketu javnog konkursa.
5
Krajnji korisnik je dostavio kopiju (fotokopiju, skeniran ili faksiran
dokument) De minimis Declaration.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
18
Lista kriterijuma za isključenje krajnjeg korisnika (§13.2)
Samo za NOVE PARTNERE
1
Krajnji korisnik je u svom Expression of Interest pogrešno popunio:
naslov ili akronim projekta, naziv institucije.
2
Krajnji korisnik nije svojeručno potpisao Expression of Interest.
3
Krajnji korisnik je dostavio Expression of Interest koji nije potpisan od
strane ovlašćenog lica.
4
Krajnji korisnik je dostavio Expression of Interest u formatu
drugačijem od onog koji se nalazi u prijavnom paketu javnog konkursa.
5
Krajnji korisnik je dostavio kopiju (fotokopiju, skeniran ili faksiran
dokument) Expression of Interest.
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
19
Pitanja i odgovori
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
20
Hvala na pažnji!
Dodatne informacije:
www.adriaticipacbc.org
[email protected]
[email protected]
21
The IPA Adriatic CBC Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
42
File Size
3 000 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content