close

Enter

Log in using OpenID

ažurirani Web-adresar psihologa crikveničko

embedDownload
ADRESAR PSIHOLOGA
CRIKVENIČKO-VINODOLSKOG KRAJA
(ažurirano 2014. g.)
Doprinos unapređivanju kvalitete života opći je cilj rada psihologa.
Psihologija je znanost koja se bavi procesima u mozgu i psihičkim
procesima (percepcija, misli, osjećaji) te njihovim izražavanjem u
ponašanju. To znači da ovi stručnjaci istraživanjima stječu znanja o
uzrocima i načinu ponašanja kao i o načinima na koji ljudi doživljavaju
svijet u kojem žive. Na ovome se temelji psihološka djelatnost i služi
stvaranju boljih uvjeta za život i rad te rješavanju raznih problema ljudi.
Rad psihologa danas u Hrvatskoj reguliran je zakonom i pravilnicima, ali
i Kodeksom etike psihološke djelatnosti. Etički kodeks propisuje da
svakom psihologu prvenstveni cilj mora biti širenje valjanih spoznaja o
čovjeku i njegovom ponašanju te njihova primjena radi poboljšanja
kvalitete života. Psiholozi su dužni svoj rad temeljiti isključivo na
valjanim i provjerljivim znanstvenim spoznajama. Tako stečene i
usvojene spoznaje primjenjuju u različitim profesionalnim situacijama i
ulogama.
Na našem području djeluju psiholozi u nekoliko različitih sustava kao
što su odgoj, obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, nevladin sektor i
dr. U nastavku se nalaze informacije o organizacijama u Crikvenici i
široj okolici gdje ih možete pronaći, na koji način Vam mogu biti od
koristi te kojim putem možete do njih doći.
Dječji vrtić „Radost“
Crikvenica
Dječji vrtić „Radost“ je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Crikvenice.
Osim u matičnom objektu u Crikvenici djeluje i u Selcima, Dramlju i Jadranovu. Kroz provedbu različitih
programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu usmjeren je na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pruža podršku obitelji, pridonosi razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosi razvoju društvene zajednice.
PSIHOLOGINJA : Marija Miškulin, dipl. psiholog
Psiholog u dječjem vrtiću je usmjeren na tri osnovna područja rada: s djecom, roditeljima i odgojiteljima,
a temeljni zadaci su prevencija i rana intervencija.
U radu s djecom psiholog:
- procjenjuje i prati razvojni status djeteta
- utvrđuje opći razvojni status djeteta
- kontinuirano prati zadovoljavanje potreba djece i poštivanje njihovih prava
- identificira djecu s posebnim potrebama (poteškoće u razvoju i potencijalna darovitost).
U suradnji s odgojiteljima:
- prati aspekte djetetovog razvoja
- organizira i provodi stručna usavršavanja kroz organizaciju radionica i edukacija
- pruža pomoć u planiranju odgojno-obrazovnog rada i primjeni novih pedagoških i psiholoških spoznaja
- podrška je u suradnji s roditeljima.
Suradnja s roditeljima:
- prvi put se upoznaju roditelj, dijete i psiholog na inicijalnom intervjuu
- održavaju se roditeljski sastanci razne tematike – prilagodba na vrtić, upis u prvi razred, …
- kroz ciklus radionica „Rastimo zajedno“ psiholog u suradnji s posebno educiranim odgojiteljicama
voditeljicama nastoji omogućiti roditeljima usvajanje znanja i vještina kojima se potiče rast i razvoj
njihovog djeteta
- kroz individualne susrete i savjetovanje s roditeljima pruža podršku roditeljstvu
Psiholog u vrtiću je na raspolaganju svoj djeci upisanoj u vrtić i njihovim
roditeljima te odgojiteljima.
KONTAKTI
adresa: Šetalište Vladimira Nazora 2a
telefon: 051 – 241 799
mobitel: 091 – 241 7997
e-mail: [email protected]
URL: www.radost-crikvenica.hr
Osnovna škola
Ivana Mažuranića
Novi Vinodolski
PSIHOLOGINJA: Andrea Bačić-Pavat, mr.spec.kliničke psihologije
Rad psihologa u školi prvenstveno je usmjeren na učenike kako bi oni razvili svoje potencijale, održali
svoje psihološko zdravlje, razvijali interpersonalne i socijalne vještine primjerene svojim sposobnostima i
interesima te donosili pravilne odluke vezane uz nastavak svojeg obrazovanja i odabir budućeg zanimanje.
•
Psihologinja:
s učenicima radi na stjecanju vještina učenja, koncentracije, pamćenja, savladavanju straha od
ispitivanja, tehnikama savladavanja stresa, usvajanju pozitivnih obrazaca ponašanja, učenju vještine slušanja, nenasilnom rješavanju sukobu, izgradnji prijateljskih odnosa...
•
tijekom individualnog savjetodavnog rada ili organiziranjem stručno/edukativnih predavanja na
roditeljskim sastancima pomaže roditeljima prepoznati i razumjeti razvojne i individualne potrebe
učenika i reagirati u skladu s njima, tj. pomaže im poticati razvoj djetetovih potencijala i aktivno
pridonijeti njegovom uspješnom obrazovanju.
•
usko surađuje i pruža potrebnu pomoć učiteljima
•
sudjeluje u procjeni psihofizičkog stanja djece od upisa do završetka osnovne škole, timskoj procjeni za određivanje primjerenog oblika školovanja, u postupcima identifikacije, prema potrebi u
psihološkim kriznim intervencijama.
Na raspolaganju je učenicima, roditeljima, učiteljima.
VRIJEME I NAČIN PRIJEMA KORISNIKA: prema dogovoru
KONTAKTI
244-465, 244-475
Osnovna škola
Zvonka Cara
Crikvenica
PSIHOLOGINJA: Jasna Borbelj, magistra psihologije
Zaposlena kao osobni asistent djetetu s teškoćama u razvoju
KONTAKT:
[email protected]
Centar za socijalnu
skrb Crikvenica
Centar za socijalnu skrb Crikvenica je ustanova s javnim ovlastima koja rješava prava iz socijalne skrbi,
obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite, posreduje pred sudom radi zaštite prava djece i osoba bez
poslovne sposobnosti, nadzire udomiteljske obitelji te obavlja druge stručne poslove na području
gradova Crikvenica, Novi Vinodolski i Rab te Vinodolske općine.
PSIHOLOGINJA: Natali Mešiček Marušić, dipl. psih. prof
Psiholog u centru za socijalnu skrb djeluje zajednički u timu s ostalim stručnim radnicima (socijalni
radnici, pravnici) u poslovima vezanim za bračne i obiteljske odnose (posredovanje prije razvoda braka,
davanje mišljenja i prijedloga sudu kod odlučivanja s kojim će roditeljem živjeti dijete, poslovi vezani za
skrb i zaštitu maloljetnih osoba, poslovi vezani za udomiteljstvo, posvojenje, davanje mišljenja kod
sklapanja maloljetničkog braka) te poslovima na zaštiti djece i maloljetnika s poremećajima u
ponašanju.
KONTAKT:
051/784-270
Dom za djecu i
mlađe punoljetne
osobe "Izvor", Selce
Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe "Izvor" ili Dječji dom je ustanova za smještaj, njegu i skrb o djeci
bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Dom skrbi o oko 45-ero djece i mladih u dobi od 7.-21.
godine života u stalnom i poludnevnom smještaju te u tri stambene zajednice (Crikvenica, Rijeka).
Pruža im se smještaj, stručna podrška i sigurnost, te izobrazbu neophodnu za slobodan razvoj ličnosti.
Ustanova djeluje u sustavu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.
Uz redovno školovanje djeca su uključena u brojne slobodne domske i izvandomske aktivnosti: učenje
stranih jezika, sportske aktivnosti, sviranje glazbenih instrumenata, informatički tečaj i drugo.
PSIHOLOGINJA: Hana Rižovski Delogu, dipl. psih. prof.
Radi na unapređenju uvjeta života u Domu . U ustanovi radi jedan psiholog čija je zadaća
prvenstveno skrb o štićenicima- djeci i njihovim potrebama, problemima i interesima. Psiholog prati
uspješnost adaptacije i tretmana smještene djece, prema potrebi intervenira, vrši psihološku obradu i
daje prijedlog za promjenu tretmana. Provodi individualni i grupni rad sa djecom s kognitivnim,
emocionalnim i ponašajnim problemima. Intervenira u kriznim situacijama i u suradnji s stručnim
djelatnicima ustanove sudjeluje u njihovom rješavanju. Surađuje sa stručnim djelatnicima škola, CZSS,
zdravstvenih i predškolskih ustanova rješavanju problema vezanih za smještenu djecu. Radi na
unapređenju uvjeta života u Domu organizirajući slobodno vrijeme djece u Domu i izvan njega.
KONTAKTI:
051/ 765-095
051/ 765-092
URL: www.domizvor-selce.hr
Dom za djecu
«Braća Mažuranići«
Novi Vinodolski
Dom za djecu «Braća Mažuranići « je ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava djecu bez roditelja i djecu
bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Osnovna djelatnost doma je omogućavanje zbrinjavanja, odgoja i
obrazovanja , osposobljavanja i zadovoljavanja psihosocijalnih potreba djece kojima je to onemogućeno
u obitelji. Djelatnost doma odvija se kroz dva osnovna oblika rada : stalni smještaj i poludnevni boravak.
PSIHOLOGINJA: Kristina Manestar, prof.psihologije
Psiholog u domu dio je tima čiji je cilj pružanje kvalitetnog i sveobuhvatnog
tretmana djece smještene u ustanovu. Psiholog sudjeluje pri dijagnostici, pokušavajući
utvrditi uzroke nastanka i razvoja poteškoća, aktivan je pri oblikovanju smjernica za individualni i grupni
plan svakog pojedinog korisnika . Rad psihologa s djecom u domu obuhvaća pomoć i podršku djetetu
kod prijema u dom u smislu što lakše adaptacije na novo životno okruženje, te dijagnostičku i etiološku
obradu radi utvrđivanja različitih smetnji i deficita na intelektualnim , emocionalnim i socijalnim
područjima. Za vrijeme boravka djece u domu psiholog osim pružanja pomoći u rješavanju uobičajenih
razvojnih poteškoća , poteškoća u savladavanja gradiva, pomoći u odabiru zanimanja , pomaže i u
stjecanju vještina kolektivnog življenja, prihvaćanju različitosti, razvoju tolerancije, te ih priprema za
samostalan život nakon izlaska iz ustanove. U svom savjetodavnom radu pruža pomoć u razvojnim i
kriznim poteškoćama u pubertetu i adolescenciji, u eliminiranju rizičnih ponašanja, ublažavanju
poteškoća na planu usvajanja i razvoja akademskih vještina, pomaže u korekciji i izgradnji kvalitetnijih
odnosa s obitelji te radi na razvoju samosvijesti i jačanju samopouzdanja i uključivanju u šire društveno
okruženje. Odnos psihologa prema korisnicima utemeljen je na razumijevanju, poštovanju i jasnim
profesionalnim i osobnim granicama.
KONTAKTI
Antuna Mažuranića 5, 51250 Novi Vinodolski
Tel 051/245-682
URL: www.dd-mazuranici.hr
Poliklinika Terme,
Selce
Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, internu medicinu, neurologiju, opću kirurgiju, ortopediju i
dermatologiju u sklopu koje radi psihološko savjetovalište. Usluge pruža prof. psihologije, sa hrvatskom i
američkom diplomom magistra i dodatnom izobrazbom iz psihološkog savjetovanja. Psiholog posjeduje
višegodišnje iskustvo rada s osobama različite dobi, rada na psihološkoj pripremi sportaša te je stručni
suradnik na nekoliko svjetskih, europskih prvenstava i Olimpijada. Područje užeg rada: Psihološki i
emocionalni problemi sportaša u procesu rehabilitacije i povratku sportskoj aktivnost.
PSIHOLOGINJA Mr.sc. Iva Brozičević Dragičević, prof. kliničke i sportske
psihologije
Program u Savjetovalištu se provodi od 2000. godine. Savjetovanje može biti individualno ili grupno,
obiteljsko ili u paru ovisno o problematici. Savjetovalište razvija dvije grane djelatnosti:
1. Program Psihološke pripreme sportaša uključuje: izradu i provođenje programa, sam individualni rad
sa sportašom, opservacije treninga te kontinuiranu suradnju s trenerom. Prisustvo i rad na pripremama i
natjecanjima smatramo poželjnim oblikom rada za potpunu psihološku pripremu sportaša. Između
individualnih sastanaka od sportaša se očekuje izvršavanje određenih svakodnevnih zadataka vezanih
uz program njegove psihološke pripreme. Važno je naglasiti da psihološka priprema nije potrebna samo
onima koji imaju neki "problem". Danas, kad je malo tajni u tehničko-taktičkoj ili tjelesnoj obučenosti
sportaša, psihološka pripremljenost postaje jedan od presudnih čimbenika kod podjednakih sportskih
protivnika, pogotovo u sportovima gdje su faktori racionalnog donošenja odluka na sportskom terenu od
iznimne važnosti. Problemi s kojim se sportaši suočavaju su slijedeći: pomanjkanje samopouzdanja,
kontrola emocija i smanjenje anksioznosti, kontrola agresivnosti, motivacija, suočavanje s pritiskom,
razne krizne intervencije, komunikacija s trenerom, rad sa roditeljima, tehnike određivanja i postavljanja
ciljeva i donošenja odluka i dr.
Sportašima kada im se dogodi povreda, a uvijek se dogodi u „krivo“ vrijeme, nije se jednostavno suočiti
s tim i nije se jednostavno priviknuti na činjenicu da se određeni period neće moći baviti fizičkom
aktivnošću i da će sve druge obaveze svesti na minimum. Upravo iz tog razloga, vrlo je važno da osoba
bude jako motivirana, da vjeruje u napredak i uspjeh, da ima dnevne i tjedne realne ciljeve koji se mogu
ostvariti, da ponovo iz sebe izvuče maksimum i u najtežim trenucima (kojih sigurno ima), da ima
sampouzdanje i želju da može i hoće uspjeti. Samo uz koncentrirani, motivirani fizički i mentalni rad,
sportaš se može vratiti punoj sportskoj aktivnosti.
2. Klinički rad s mladima, problemi u obitelji, bračni problemi, psihosomatski poremećaji i anti stres
programi.
Osim u pripremi sportaša, sudjelujemo i u osnivanju i radu sekcije za psihologiju sporta pri Hrvatskom
psihološkom društvu, te u sklopu toga i u organiziranju edukativnih tribina i radionica s temama iz
područja psihologije sporta namijenjenih sportašima, trenerima, roditeljima sportaša i ostalim
zainteresiranima.
KONTAKT
Svakim danom i po dogovoru na broj telefona 764-055 i 098-329-299 te putem
elektronske pošte na [email protected], [email protected]
URL: www.terme-selce.hr
Savjetovalište za
djecu, mlade
i obitelj
«Sretniji grad»
PSIHOLOGINJA: Andrea Bačić-Pavat, mr spec. kliničke psihologije
U našem Savjetovalištu potičemo psihičko osnaživanje osobe koja se suočava s poteškoćama s kojima
se teško sama nosi, s ciljem postupnog prevladavanja problema i postizanja većeg životnog
zadovoljstva. Usluge Savjetovališta su besplatne. Savjetovalište radi pod pokroviteljstvom Grada
Crikvenice od 1997. godine. Voditelji Savjetovališta su socijalni pedagog i psiholog . Pružamo usluge
individualnog savjetovanja. Organiziramo stručna predavanja i radionice za učitelje, stručne suradnike,
roditelje. Pri Savjetovalištu radi i Klub liječenih alkoholičara «Dubračina» .
U naše Savjetovalište se možete obratiti ako:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
želite postati uspješniji učenik, naučiti vještine: učenja, koncentracije, pamćenja, savladavanje
ispitne anksioznosti
se osjećate potišteno, prestrašeno ili tjeskobno
imate problem s kojim se ne znate nositi
imate problem u odnosu s prijateljima
imate strah od ispitivanja
želite naučiti kako svladati stres
želite saznati kako iskoristiti svoje potencijale i kvalitete
želite naučiti tehnike opuštanja
imate nisko samopouzdanje i probleme u komunikaciji
želite saznati kako savladati traumatsko iskustvo i žalovanje
poboljšati tehnike savladavanja ljutnje, depresije i promjene u raspoloženju
upoznavati nove načine rješavanja problema
poboljšati komunikaciju i slušanje ....
U Savjetovalište se mogu javiti i ovisnici o alkoholu i drugim drogama.
U povjerljivoj, opuštenoj i podržavajućoj atmosferi u potpunosti možete izraziti svoje probleme,
nedoumice, želje i potrebe.
Na raspolaganju je stanovništvu grada Crikvenice.
VRIJEME I NAČIN PRIJEMA KORISNIKA
Prema telefonskom dogovoru (ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak) u popodnevnim satima. Klub
liječenih alkoholičara radi srijedom od 18.00 sati u Domu zdravlja Crikvenica (predavaona,ll kat)
KONTAKTI
Dom zdravlja Crikvenica, predavaona (ll kat)
Osnovna škola Zvonka Cara-Crikvenica
098965 9646 Andrea Bačić Pavat, mr.spec.kliničke psihologije
0915151331 Nikica Sečen, dipl.socijalni pedagog
Centar za
osnaživanje djece i
odraslih - ELAN
savjetovanje
Svojim djelovanjem čini psihološke usluge prostorno i vremenski lakše
dostupnima građanima svih dobi koji žive na području crikveničkovinodolskog kraja. U savjetovalištu se nastoji poticati osobni i profesionalni razvoj pojedinaca,
afirmirati odgovorni pristup prema sebi i drugima, pomagati u poboljšavanju međuljudskih odnosa te u
razvijanju vještina samopomoći i strategija za učinkovito prevladavanje tekućih životnih problema.
Korisnici savjetovališta mogu se uključiti u individualni rad, u paru, obiteljski ili u grupi. Svoje životne
vještine i osobne kapacitete mogu ojačati i putem psihoedukativnih radionica u prostoru Savjetovališta, a
po pozivu i dogovoru moguće ih je realizirati i na drugim lokacijama - po želji i potrebi korisnika.
PSIHOLOGINJE:
Kristina Manestar, prof. psih.
Jasna Tešević, prof. psih – Gestalt terapeutkinja
Džejn Kazandžić Kovačević, prof. psih.
Ana Vrđuka, magistra psihologije
Osnovni zadatak psihologa u savjetovanju i terapiji je stvoriti povjerljivo, sigurno i podržavajuće
okruženje u kojem se klijent osjeća shvaćeno i nekritizirano. Osobu koja dođe s problemom se psihički
osnažuje i usmjerava u rješavanju tog problema, ali se pomaže i osobama koje žele sebe bolje upoznati
i dalje razvijati vlastite potencijale. Svrha je tog rada da osoba stvori bolje uvide u vlastite kapacitete i
mogućnosti koje joj nudi okolina, postupno prevlada problem i postigne veće životno zadovoljstvo.
Savjetovanje može imati oblik individualnog ili grupnog rada, u paru ili obiteljski. Uključuje metode
razgovora, psihološkog poučavanja, treninga vještina samopomoći itd. Cijeli se postupak kreira i razvija
u dogovoru s klijentom te prilagođava njegovim konkretnim potrebama.
Najčešće se ljudi na savjetovanje odlučuju kada:
• se osjećaju potišteno, prestrašeno ili tjeskobno;
• žele naučiti učinkovitije rješavati probleme i donositi odluke;
• žele naučiti kako efikasnije svladati stres;
• imaju problem kojeg žele riješiti ali im nije sasvim jasno kako;
• žele poboljšati komunikacijske vještine i vještina zauzimanja za sebe;
• imaju problema u odnosu s drugima;
• žele proširiti repertoar roditeljskih vještina;
• imaju problem s prehranom;
• muče ih poteškoće spavanja;
• žele saznati kako iskoristiti svoje potencijale i kvalitete;
• trebaju pomoć u učenju;
• žele naučiti nove tehnike opuštanja;
• žele naučiti bolje organizirati i upravljati svojim vremenom;
• …
KONTAKT
095 / 90 30 191
[email protected]
potražite nas na FB pod Elan savjetovanje
URL: www.elan-savjetovanje.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content