close

Enter

Log in using OpenID

"Domovinski rat" (Impresum)

embedDownload
DOMOVINSKI RAT
VODIČ IZLOŽBE
THE HOMELAND WAR
EXHIBITION GUIDE
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
CROATIAN HISTORY MUSEUM
Zagreb, 2011.
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
VODIČ IZLOŽBE
ZAHVALJUJEMO NA POSUDBAMA I
KOLEGIJALNOJ SURADNJI
DOMOVINSKI
RAT
PRIVATNI POSUDITELJI
NAKLADNIK
Hrvatski povijesni muzej,
Matoševa 9, Zagreb
ZA NAKLADNIKA
Ankica Pandžić
AUTORI TEKSTOVA
Matea Brstilo Rešetar
Ivica Nevešćanin
Andreja Smetko
UREDNICA
Ana Filep
GRAFIČKO I LIKOVNO OBLIKOVANJE
Ana Filep
Ivana Mora Asić
LEKTURA
Silvija Brkić
KOREKTURA
Jelena Balog Vojak
PRIJEVOD
Apostrof d.o.o.
FOTOGRAF
Ivana Mora Asić
MUZEJSKI PEDAGOG
Jelena Hotko
AUTORI IZLOŽBE
Matea Brstilo Rešetar
Ivica Nevešćanin
Andreja Smetko
LIKOVNI POSTAV
Nikolina Jelavić Mitrović
VIDEO I MULTIMEDIJA
Hrvatska radiotelevizija redakcija TV Kalendar, INDOK HTV,
Vladimir Brnardić, Vedran Kursar,
Ljerka Višnar
NIKMON (animirana karta)
Nives Sertić (animirane prezentacije fotografija)
PC Projekt d.o.o.
DIZAJN ZVUKA
Vjeran Šalamon
TEHNIČKI POSTAV
Mirana Jušić
Zvonko Ozimec
Ozren Solić
Ivica Tarle
RESTAURATORSKO-KONZERVATORSKI
ZAHVATI
Iva Čukman
Nada Skotak
Mirana Jušić
TISAK
Denona
NAKLADA
1000
NASLOVNICA
foto: Matko Biljak / Kruševo, 1991.
Copyright © Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 2011.
CIP ZAPIS DOSTUPAN U RAČUNALNOM KATALOGU NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU
POD BROJEM 787516
ISBN 978-953-6046-44-7
Vodič je financiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb
Drago Adžaga
Vlade Alar
Ljiljana Alvir
Nada Andabak
Ivica Asić
Ivan Babić
Aleksandar Božić
Ana Čanić
Kluk Giunio
Marin Ivanković
Zlatko Ivković
Josip Jakobović
Biserka Jantol
Željka Jurić Mitrović
Bojan Karanović
Branko Kos
Ana Lederer
Ivan Leutar
Mirko Ljubičić
Damir Markuš Kutina
Neven Martić
Mijo Martinović
Nada Matijaš
Zvonimir Mažar
Milan Nevešćanin
Ljerka Perešin
Anđa Ralić
Slavko Ronta
Nikola Šaban
Željko Šandor
Snježana Tomašić Gmižić
Renato Vincek
FOTOGRAFI
Robert Belošević / PIXSELL
Matko Biljak
Renato Branđolica
Mario Filipi
Željko Gašparović
Drago Havranek
Romeo Imbrišević
Mišo Lišanin
Patrik Macek / PIXSELL
Jadran Mimica
Tomislav Pavlek
Marko Perić
Damir Radnić / PIXSELL
Božo Vukičević
WAR PHOTO LIMITED
INSTITUCIJE
Centar za istraživanje ratnih zločina Vukovar
Državni zavod za statistiku RH
Dubrovački muzeji, Muzej suvremene
povijesti
Gradska knjižnica „Marija Jurić
Zagorka“, Zagreb
Gradski muzej Vukovar
Hrvatska demokratska zajednica
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatska školska kartografija
Hrvatski centar za razminiranje
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Hrvatska mljekarska udruga
Hrvatsko društvo logoraša srpskih
koncentracijskih logora
IDM Music
Institut za etnologiju i folkloristiku
Muzej grada Iloka
Produkcijska kuća Yellow
Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti RH
Ministarstvo obrane RH
Ministarstvo zdravstva i socijalne
skrbi RH
MORH, Hrvatsko vojno učilište
”Petar Zrinski“, Središte za izdavaštvo i multimediju, Muzejsko multimedijalni odjel Domovinskog rata
„Vukovar“
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Ministarstvo vanjskih poslova i
europskih integracija RH
Savez udruga obitelji zatočenih i
nestalih hrvatskih branitelja
Udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja ”Vukovarske majke“,
ogranak Vukovar
Ured predsjednika Republike
Hrvatske
Vojna povijest - magazin za vojnu
povijest
Vojni muzej Ministarstva obrane RH
Zajednica udruga HVIDR-a Grada
Zagreba
Udruga „Tigar 90/91 Rakitje“
Zagreb film
CROATIAN HISTORY MUSEUM
EXHIBITION GUIDE
THANKS TO ALL PROVIDERS
OF MATERIALS AND GENEROUS
COOPERATION:
THE HOMELAND
WAR
PRIVATE INDIVIDUALS WHO LOANED
MATERIALS
PUBLISHER
Croatian History Museum,
Matoševa 9, Zagreb
FOR THE PUBLISHER
Ankica Pandžić
AUTHORS
Matea Brstilo Rešetar
Ivica Nevešćanin
Andreja Smetko
EDITOR
Ana Filep
GRAPHIC AND ARTISTIC DESIGN
Ana Filep
Ivana Mora Asić
LANGUAGE SUPERVISION
Silvija Brkić
CORRECTIONS
Jelena Balog Vojak
TRANSLATION
Apostrof d.o.o.
PHOTOGRAPHER
Ivana Mora Asić
MUSEUM EDUCATOR
Jelena Hotko
EXHIBITION COMPILED BY
Matea Brstilo Rešetar
Ivica Nevešćanin
Andreja Smetko
ARTISTIC DESIGN
Nikolina Jelavić Mitrović
VIDEO AND MULTIMEDIA
Croatian Radio-Television, TV
Calendar staff, INDOK, Vladimir
Brnardić, Vedran Kursar, Ljerka
Višnar
NIKMON (animated map)
Nives Sertić (animated presentation
of photographs)
PC Projekt d.o.o.
AUDIO DESIGN
Vjeran Šalamon
TECHNICAL SET-UP
Mirana Jušić
Zvonko Ozimec
Ozren Solić
Ivica Tarle
RESTORATION AND CONSERVATION
WORKS
Iva Čukman
Nada Skotak
Mirana Jušić
PRINTER
Denona
PRINT RUN
1000
COVER
photo: Matko Biljak / Kruševo, 1991
Copyright © Croatian History Museum, Zagreb, 2011.
THE CIP CATALOGUE RECORD FOR THIS PUBLICATION AVAILABLE UNDER NO. 787516
ISBN 978-953-6046-44-7
This publication has been financed by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia
and the City Office for Education, Culture and Sport of the City of Zagreb
Drago Adžaga
Vlade Alar
Ljiljana Alvir
Nada Andabak
Ivica Asić
Ivan Babić
Aleksandar Božić
Ana Čanić
Kluk Giunio
Marin Ivanković
Zlatko Ivković
Josip Jakobović
Biserka Jantol
Željka Jurić Mitrović
Bojan Karanović
Branko Kos
Ana Lederer
Ivan Leutar
Mirko Ljubičić
Damir Markuš Kutina
Neven Martić
Mijo Martinović
Nada Matijaš
Zvonimir Mažar
Milan Nevešćanin
Ljerka Perešin
Anđa Ralić
Slavko Ronta
Nikola Šaban
Željko Šandor
Snježana Tomašić Gmižić
Renato Vincek
PHOTOGRAPHERS
Robert Belošević / PIXSELL
Matko Biljak
Renato Branđolica
Mario Filipi
Željko Gašparović
Drago Havranek
Romeo Imbrišević
Mišo Lišanin
Patrik Macek / PIXSELL
Jadran Mimica
Tomislav Pavlek
Marko Perić
Damir Radnić / PIXSELL
Božo Vukičević
WAR PHOTO LIMITED
INSTITUTIONS
Dubrovnik Museum, Museum of
Contemporary History
Vukovar City Museum
Croatian Democratic Union
Croatian Radio-Television
Croatian De-mining Centre
Croatian State Archives
Croatian Homeland War Memorial
Documentation Centre
Croatian Dairy Association
Croatian Association of Serbian
Concentration Camp Inmates
Croatian School Cartography
IDM Music
Institution of Ethnology and
Folklore research
Ilok Town Museum
Yellow Production Company
Croatian Ministry of Defence
Ministry of Defence, Armed Forces
of the Republic of Croatia, Petar
Zrinski Croatian Military Academy,
Publishing and Multimedia Centre,
Vukovar/Homeland War Museum and
Multimedia Department „Vukovar“
National and University Library
Ministry of Foreign Affairs and
European Integration
Alliance of Associations of Families
of Detained and Missing Croatian
Soldiers
Vukovar Mothers Association of
Parents and Families of Detained
and Seized Croatian Soldiers,
Vukovar branch
Office of the Croatian President
Croatian Defence Ministry Military
Museum
Union of Disabled Croatian War
Veterans Associations of the City of
Zagreb
Vukovar War Crimes Research Centre
National Statistics Bureau of the
Republic of Croatia
Marija Jurić Zagorka City Library,
Zagreb
Croatian Ministry of the
Family, Veterans Affairs and
Intergenerational Solidarity
Croatian Ministry of Health and
Social Welfare
Association „Tigar 90/91 Rakitje“
Zagreb film
Vojna povijest - millitary history
magazine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
908 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content