close

Enter

Log in using OpenID

CLIENT ALERT 2012 January

embedDownload
CROATIAN LAW
CLIENT ALERT
2012 January
CHANGES TO CROATIAN LEGISLATION AS OF
1 JANUARY 2012
In this Client Alert we provide an overview of important changes to Croatian laws effective as of
1 January 2012.
Electronic submission of tax and statistical reports for VAT-payers and medium and large
businesses
Pursuant to amendments to the General Tax Act, all medium and large businesses and all VAT
payers having an annual turnover exceeding HRK 800,000 (approx. EUR 105,000) are required to
submit all tax and statistical reports electronically.
New Administrative Disputes Act
The new Administrative Disputes Act significantly changes dispute proceedings and the rights and
obligations of parties. A new provision is establishment of two levels of administrative proceedings
(first and second instance) and the establishment of special Administrative Courts in Zagreb, Rijeka,
Osijek and Split and the High Administrative Court in Zagreb.
Parties have a shorter timeframe in which to respond, but can also settle during the proceeding,
which was not possible up to now. Administrative courts are now required to conduct an oral
hearing in each first instance dispute, something which was rarely used in the past. The High
Administrative Court now decides on the legality of administrative regulations.
More than 20 years after Croatia’s acceding the European Convention of Human Rights, formal
changes to the administrative dispute proceedings now allow a person or a company denied basic
rights in a national administrative dispute, and which obtains a favorable judgment form European
Court of Human Rights, to ask for their proceeding in front of Croatian Administrative Court to be
reinstated.
New Labor courts
As a result of pressure from political groups and trade unions, Croatia has established four labor
courts in Zagreb, Rijeka, Osijek and Split. It is expected that this administrative change will help
expedite labor related disputes.
Statutory payment deadlines
Croatia has adopted the Act on Deadlines for Fulfilling Monetary Obligations to help remedy the
poor payment discipline. This law applies to commercial contracts entered into on and after 1
January 2012. The payment period for monetary obligations may not be longer than 60 days,
except where circumstances or commercial customs so justify. If a payment deadline is not
stipulated, the payment obligation must be settled within 30 days. Central state and regional
authorities, as well as companies funded from any public fund, must honor their monetary
obligations within 30 days (or within 60 days if circumstances so justify). For payment defaults
within the statutory deadlines, fines range up to EUR 137,000 for businesses and up to EUR 6,850 for
each responsible individual.
ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE
CLIENT ALERT
Croatian Law
Simplification of visa regime for EEA nationals, stricter rules for acquiring citizenship
Under the new Foreigners Act, the procedure for obtaining residence and work permits has been
greatly simplified. The duration of a work permit in the case of intercompany transfer has been
extended. A citizen of a member state of the European Economic Area who is a property owner
in Croatia may be granted a temporary stay permit for up to one year. Foreigners applying for
permanent residence are required to attend a Croatian language course and pass a Croatian
language test.
The period of residence stay required to obtain Croatian citizenship has been extended from five to
eight years.
Extension of rules on transfer of personal data
The amended Personal Data Protection Act (effective as of 24 November 2011) requires the
collection managers of personal data to submit summaries of such records to the Personal Data
Protection Agency within 15 days of the creation of such record. The collection manager is also
required to submit a prior notice to the Agency on his intention to set up a record of personal data
and is obliged to appoint a personal data protection officer if there are more than 20 employees. A
collection manager who does not have residence or seat in an EU member state and processes data
on equipment that is located in Croatia is obliged to appoint a representative in Croatia. The Act
also increases the number of situations in which the processing of personal data is permitted.
Modernization of the Public Procurement rules
The Public Procurement Act has been thoroughly renewed in order to speed up public procurement
procedures and to make them less formal, more efficient and more transparent. A procurer is no
longer obligated to ensure sufficient funds in advance in order to initiate a public procurement
procedure. Public procurers are required to publish procurement plans online. All tender
documentation must be publically available the case of open procedures. The terms for delivery of
bids have been amended. The procurer is now obliged to exclude bidders which have not settled
their tax and social security obligations. Bidders are not allowed to treat the financial aspect of
their offer as a business secret. Procurers will make payments to subcontractors directly. There are
also significant changes in the appeal procedure, and appeals are to be filed directly to the State
Commission for Supervision of Public Procurement.
IZMJENE ZAKONA KOJE SU STUPILE NA SNAGU
1. SIJEČNJA 2012. GODINE
Ovaj je tekst sažetak važnih izmjena hrvatskih zakona koje su stupile na snagu 1. siječnja 2012.
godine.
Elektronsko podnošenje poreznih i statističkih izvješća obveznika plaćanja PDV-a te srednjih i
velikih poduzetnika
Izmjenama Općeg poreznog zakona, svi srednji i veliki poduzetnici te svi obveznici plaćanja PDV-a
koji imaju godišnje isporuke veće od 800.000 kuna obvezni su podnositi porezne i statističke prijave i
izvješća elektroničkim putem.
Novi Zakon o upravnim sporovima
Novi Zakon o upravnim sporovima značajno mijenja tijek postupka i prava i obveze stranaka.
Novina je uspostava dvostupanjskog suđenja i osnivanje posebnih Upravnih sudova u Zagrebu,
Rijeci, Osijeku i Splitu te Visokog upravnog suda u Zagrebu.
ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE
CLIENT ALERT
Croatian Law
Strankama su postavljeni kraći rokovi za vršenje procesnih radnji, te im je omogućeno sklapanje
nagodbi, što do sad nije bilo dopušteno. Upravni su sudovi obvezni provesti usmeno saslušanje
stranaka u svakom prvostupanjskom sporu, što su do sad rijetko činili. Visoki upravni sud dobio je
ovlaštenje ocjenjivati zakonitost općih akata koji nisu u nadležnosti Ustavnog suda.
Nakon više od 20 godina od dana pristupanja Hrvatske Europskoj konvenciji o zaštiti prava čovjeka,
promjene pravila upravnosudskog postupanja omogućile su fizičkim i pravnim osobama kojima su
povrijeđena temeljna prava upravnosudskom presudom, a u čiju je korist presudio Europski sud za
ljudska prava, da na temelju toga zatraže obnovu postupka pred hrvatskim Upravnim sudom.
Novi Radni sudovi
Kao rezultat pritiska od strane političkih grupa i sindikata, osnovani su Radni sudovi u Zagrebu,
Rijeci, Osijeku i Splitu. Očekuje se da će ova organizacijska promjena ubrzati sporove vezane uz
radne odnose.
Zakonski rokovi plaćanja
Usvojen je Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza kako bi se pospješilo suzbijanje
nediscipline u podmirenju novčanih obveza. Ovaj se zakon primjenjuje na trgovačke ugovore
sklopljene od 1. siječnja 2012. godine. Rok plaćanja novčanih obveza ne smije biti duži od 60 dana,
osim ako okolnosti ili trgovački običaji opravdavaju duži rok. Ako rok za plaćanje nije određen,
novčana se obveza mora podmiriti u roku od 30 dana. Državna i lokalna tijela, te trgovačka
društva koja se financiraju iz javnih fondova moraju podmirivati svoje novčane obveze u roku od
30 dana (ili u roku od 60 dana ako to okolnosti opravdavaju). Propisane su kazne za zakašnjenje u
ispunjenju novčanih obveza u zakonskom roku, a iznose do 1.000.000 kuna za dužnika i do 50.000
kuna za svaku odgovornu osobu.
Pojednostavljenje viznog režima za državljane država članica Europskog ekonomskog prostora,
stroža pravila za stjecanje državljanstva
Novim Zakonom o strancima znatno je pojednostavljen postupak stjecanja dozvole za boravak
i rad. U slučaju internog transfera unutar trgovačkih društava, trajanje radne dozvole je znatno
produženo. Državljanu države članice Europskog Ekonomskog prostora koji je vlasnik nekretnine
u Hrvatskoj može se odobriti privremeni boravak u trajanju do godinu dana. Stranci koji podnose
zahtjev za stalan boravak moraju pohađati tečaj hrvatskog jezika i položiti ispit iz poznavanja
hrvatskog jezika.
Trajanje stalnog boravka koje je potrebno da bi se steklo hrvatsko državljanstvo je produženo s pet
na osam godina.
Izmjena pravila o prijenosu osobnih podataka
Izmijenjeni Zakon o zaštiti osobnih podataka (koji je stupio na snagu 24. studenog 2011. godine)
obvezuje voditelje zbirki osobnih podataka da dostave evidencije o tim zbirkama Agenciji za zaštitu
osobnih podataka u roku od 15 dana od uspostave takve zbirke. Voditelj zbirke osobnih podataka
također mora prethodno obavijestiti Agenciju o svojoj namjeri uspostavljanja zbirke osobnih
podataka, te je obvezan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka ako zapošljava više od
20 radnika. Voditelj zbirke osobnih podataka koji nema prebivalište ili sjedište u državi članici EU,
a obrađuje podatke na opremi koja se nalazi u Hrvatskoj, obvezan je imenovati predstavnika u
Hrvatskoj. Zakon također povećava broj situacija u kojima je dopušteno obrađivati osobne podatke.
ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE
CLIENT ALERT
Croatian Law
Modernizacija javne nabave
Zakon o javnoj nabavi temeljito je izmijenjen kako bi se ubrzali
postupci javne nabave, te kako bi ih se učinilo manje formalnima,
transparentnijima i učinkovitijima. Naručitelj više nije obvezan
osigurati dovoljna sredstva unaprijed kako bi započeo postupak
javne nabave. Javni naručitelji moraju na internetu objavljivati
planove javne nabave. U slučaju otvorenog postupka, sva
natječajna dokumentacija mora biti javno dostupna. Izmijenjeni
su rokovi za dostavu ponuda. Naručitelj je postao obvezan
isključiti ponuditelje koji nisu podmirili svoje porezne obveze ili
obveze iz zdravstvenog ili mirovinskog osiguranja. Ponuditelji ne
mogu financijski aspekt svoje ponude tretirati kao poslovnu tajnu.
Naručitelji će izravno plaćati podizvođače. Također postoje znatne
promjene u žalbenom postupku, a žalbe se dostavljaju izravno
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
This memorandum has been prepared solely
for the purpose of general information and is
not a substitute for legal advice.
Therefore, WOLF THEISS accepts no
responsibility if – in reliance on the
information contained in this memorandum –
you act, or fail to act, in any particular way.
If you would like to know more about the
topics covered in this memorandum or our
services in general, please get in touch with
your usual WOLF THEISS contact or with:
Wolf Theiss - Zagreb Branch
Ivana Lučića 2A
Eurotower, 19th Floor
HR-10000 Zagreb, Croatia
Vedrana Iveković
[email protected]
Anela Kedić
[email protected]
Nikola Mirković
[email protected]
Danijel Pribanić
[email protected]
Tel.: +385 1 4925 400
Fax: +385 1 4925 450
www.wolftheiss.com
ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
799 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content