close

Enter

Log in using OpenID

BIBLIJSKA HRONOLOGIJA

embedDownload
BIBLIJSKA HRONOLOGIJA
PERIOD OD STVARANJA ČOVJEKA∗ DO POTOPA
Adam
Sit
Enos
Kainan
Maleleilo
Jared
Enoh
Metuzalem
Lameh
Noje u vrijeme Potopa
Ukupno godina od
Stvaranja do Potopa
Dob kad mu se
rodio sin
130
105
90
70
65
162
65
187
182
600
Godine nakon
rođenja sina
800
807
815
840
830
800
300
782
595
Ukupan broj
godina života
930
912
905
910
895
962
365
969
777
Biblijska referenca
Postanje 5:3-5
Postanje 5:6-8
Postanje 5:9-11
Postanje 5:12-14
Postanje 5:15-17
Postanje 5:18-20
Postanje 5:21-24
Postanje 5:25-27
Postanje 5:28-31
Postanje 7:6
1656
OD ADAMA DO JOSIFA
Osoba
Adam
Sit
Enos
Kainan
Maleleilo
Jared
Godina
rođenja
AM∗∗
1
131
236
326
396
461
p.n.e
4223
4093
3988
3898
3828
3763
Godina
smrti
AM
p.n.e
931
3293
1043 3181
1141 3083
1236 2988
1291 2933
1423 2801
Dob pri
rođenju
sina
130
105
90
70
65
162
Ukupno
živio
930
912
905
910
895
962
Enoh
623
3601
988
3236
65
365
Metuzalem
Lameh
688
875
3536
3349
1657
1652
2567
2572
187
182
969
777
Noje
1057
3167
2007
2217
502
950
Sim (Šem)
Arfaksad
Sala
Ever
Falek
Ragav
Seruh
Nahor
1559
1659
1694
1724
1758
1788
1820
1850
2665
2565
2530
2500
2466
2436
2404
2374
2159
2097
2127
2188
1997
2027
2050
1998
2065
2127
2097
2036
2227
2197
2174
2226
100
35
30
34
30
32
30
29
600
438
433
464
239
239
230
148
Tara
1879
2345
2084
2140
130
205
Avram
Isak
2009
2109
2215
2115
2184
2289
2040
1935
100
60
175
180
∗
Napomene
Od Adama do Noja, vidi Postanje 5
Nije umro, uzet je na Nebo (Vidi Postanje
5:21-24)
Sim je imao 100 godina dvije godine posle
Potopa, kada je Noje imao 602 godine, te je
stoga Noje imao 502 godine kad je Sim
rođen (vidi Postanje 7:6 i 11:10)
Od Sima do Tare; vidi Postanje 11:10-32
Postanje 11:32 i 12:4. Avram je imao 75
godina kad je Tara umro, što znači da je
Tara imao 130 godina kad je Avram rođen.
Postanje 21:5 i 25:7
Postanje 25:26 i 35:28
Nema nikakvih naznaka koliko vremena je prošlo od sedmice stvaranja planete Zemlje i vidljivog univerzuma do
Pada, ali po svemu sudeći to nije mogao biti duži period. Adam i Eva su vjerovatno iste godine kada su pali začeli
Kaina, ali na žalost nema podatka koje godine Adamovog života je to bilo. Naravno, logično je pretpostaviti da je
Adamova životna dob računata od Stvaranja, a ne od Pada.
∗∗
AM = Anno Mundi (Godina svijeta)
Jakov / Izrael
2169
2055
2316
1908
Josif
2260
1964
2370
1854
91
147
110
Rođenje osobe ili
događaj koji se uzima
kao referentna tačka
Ime
Godina
Adam
1
Noje
600
Sala, Noje
940
Avram
75
Avram
76
Avram
86
Avram
99
Umro: Postanje 47:28. Josifovo rođenje: 30
godina prije nego je postao premijer Egipta
(Postanje 41:46). Jakov je stigao u Egipat
nakon druge godine gladi (Postanje 45:6),
kojima je prethodilo 7 godina izobilja
(Postanje 41), tj. 9 godina nakon što je Josif
postao drugi čovjek u Egiptu. U to vrijeme
Jakov je imao 130 godina (Postanje 47:9).
Prema tome, Jakov je imao 91 godinu kad
je Josif rođen (130 - 39).
Postanje 50:22
Događaj
Godina
događaja
Stvaranje
Potop
Vavilonska kula
Avram napušta Haran
Avram dolazi u Hanan
Rođen Ismael
Gospodnji Savez
AM
1
1657
1996
2084
2085
2095
2108
p.n.e
4223
2567
2228
2140
2139
2129
2116
Uništenje Sodoma i Gomora
2108
2116
Avram
99
Sarina smrt
Isak se ženi Rebekom
Isav se ženi sa dvije
Hetejke
Josif postaje drugi čovjek u
Egiptu
Jakov (Izrael) dolazi u
Egipat
2146
2149
2078
2075
Sara
Isak
127
40
Postanje 7:6,11
Postanje 10:8, 10, 25; 11:1-15
Postanje 12:4
Postanje 16:3
Postanje 16:16
Postanje 17:1
Približno ovaj događaj se desio između
sklapanja Božjeg saveza sa Avramom i
Isakovog rođenja.
Postanje 23:1
Postanje 25:20
2209
2015
Isav
40
Postanje 26:34
2290
1934
Josif
30
Postanje 41:46
2299
1925
Jakov /
Izrael
130
Postanje 47:9
Napomene
MOJSIJE I PERIOD SUDIJA
Osoba ili era
Početna
godina
AM
p.n.e
Završna
godina
AM
p.n.e
Dužina
godina
Napomene
Mojsije je rođen 80 godina prije nego što
su Izraelci napustili Egipat, što je bilo 430
godina nakon što je Jakov došao u Egipat
(vidi Izlazak 7:7 i 12:40). Umro: Ponovljeni
Zakon 34:7
Mojsije
2649
1575
2769
1455
120
Lutanje po pustinji
Jošua (vrijeme
osvajanja)
Jošua i starješine
(vrijeme odmora)
Ropstvo HusanRisatajimu, caru
Mesopotamije
Gotonilo (Halevov mlađi
brat)
Ropstvo Eglonu, caru
Moava
Aod (i zatim Samegar)
Ropstvo Javinu, caru
Hanana
Debora
Ropstvo Madijancima
Gideon
Avimeleh (Gideonov
sin)
Tola
Jair
Ropstvo Filistejima i
Amoncima
Jeftaj
Avesan
Elon
Avdon
Ropstvo Filistejima
2729
1495
2769
1455
40
2769
1455
2776
1448
7
2776
1448
c.2797
c.1427
22 proc.
Procjena
c.2797
c.1427
c.2805
c.1419
8
Sudije 3:8
c.2805
c.1419
c.2845
c.1379
40
Sudije 3:9-11
c.2845
c.1379
c.2863
c.1361
18
Sudije 3:14
c.2863
c.1361
c.2943
c.1281
80
Sudije 3:30
c.2943
c.1281
c.2963
c.1261
20
Sudije 4:3
c.2963
c.3003
c.3010
c.1261
c.1221
c.1214
c.3003
c.3010
c.3050
c.1221
c.1214
c.1174
40
7
40
Sudije 4:4 - 5:31
Sudije 6:1
Sudije 8:28
c.3050
c.1174
c.3053
c.1171
3
Sudije 9:22
c.3053
c.3071
c.1171
c.1153
c.3076
c.3093
c.1148
c.1131
23
22
Sudije 10:1,2
Sudije 10:3
c.3093
c.1131
c.3111
c.1113
18
Sudije 10:6-8
c.3107
c.3111
c.3116
c.3124
c.3132
c.1117
c.1113
c.1108
c.1100
c.1092
c.3113
c.3118
c.3126
c.3132
c.3172
c.1111
c.1106
c.1098
c.1092
c.1052
6
7
10
8
40
Sudije 12:7
Sudije 12:9
Sudije 12:11
Sudije 12:13
Sudije 13:1 i 15:20
Događaj
Godina
događaja
AM
Izlazak – Mojsije oslobađa
Izraelce
Bog daje Izraelu Deset
zapovijesti
Izrael boravi u Kadis-Varni
p.n.e
Vidi periode koje pominje Halev u Jošua
14:7 i 14:10
Rođenje osobe ili
događaj koji se uzima
kao referentna tačka
Naziv
Godina
Napomene
Izlazak 7:7
2729
1495
Mojsije
80
2729
1495
Izlazak
1
2731
1493
Izlazak
2
Aron umire
2769
1455
Aron
123
Izrael napušta pustinju
Halev dobija Hevron
2769
2776
1455
1448
Izlazak
Halev
40
85
Izlazak 19:1 za datum (3 mjeseca nakon
napuštanja Egipta)
Ponovljeni Zakon 2:14
Brojevi 33:38,39. Aron je bio 3 godine stariji
od Mojsija - vidi Izlazak 7:7
Jošua 14:7,10, 14
CAREVI I PROROCI U IZRAELU
Početna
godina
Završna
godina
Dužina
vladanja
(godina)
Car
AM
p.n.e
c.3123
c.1101
3165
1059
42 proc.
Isvostej
3165
1059
3167
1057
2
(bez cara)
3167
1057
3172
1052
5
David
Solomun
Jeroboam
Nadav
Vasa (Baša)
Ila
Zimri
(Rat između Amrija i
Tibnija)
Amri
Ahav
Ohozija
Joram (Ahavov sin)
(bez cara)
Juj (Jehu)
Joahaz
Joas
Jeroboam II
Zaharija
Šalum
Menajim
Fakija
Fekaj
(bez cara, nedosledna
hronologija)
Osija
3172
3205
3245
3266
3267
3290
3291
1052
1019
979
958
957
934
933
3205
3245
3266
3267
3290
3291
3291
1019
979
958
957
934
933
933
33
40
22
2
24
2
7 dana
3291
933
3295
929
4
3295
3302
3322
3323
3335
3340
3368
3384
3400
3452
3453
3453
3464
3466
929
922
902
901
889
884
856
840
824
772
771
771
760
758
c.3302
3322
3323
3335
3340
3368
3384
3400
c.3452
3453
3453
3464
3466
3486
c.922
902
901
889
884
856
840
824
c.772
771
771
760
758
738
12
22
2
12
5
28
17
16
41
6 mjeseci
1 mjesec
10
2
20
3486
738
3494
730
8
3494
730
3503
721
9
Saul
Prorok
Osija
Jona
Amos
Početna godina
AM
p.n.e
3415
809
3425
799
3435
789
AM
p.n.e
Završna godina
AM
p.n.e
3503
721
3426
798
3436
788
Razdoblje
88
1
1
Dužina
vladanja u
godinama
(ravnanje
prema Judi)
21
1
23
1
0
7
20
1
16
52
1
0
11
Napomene
1 Samuilova 13:1 (procjena
– u originalu neizvjesno)
2 Samuilova 2:10
Smatra se da je ovaj period
trajao do 7 godina.
2 Samuilova 5:4,5
1 Carevima 11:42
1 Carevima 12:20 i 14:20
1 Carevima 15:25
1 Carevima 15:33
1 Carevima 16:8
1 Carevima 16:10,15
Uporedi 1 Carevima 16:15
sa 1 Carevima 16:22, 23
1 Carevima 16:23
1 Carevima 16:29
1 Carevima 22:51
2 Carevima 3:1
2 Carevima 10:36
2 Carevima 13:1
2 Carevima 13:10
2 Carevima 14:23
2 Carevima 15:8
2 Carevima 15:13
2 Carevima 15:17
2 Carevima 15:23
2 Carevima 15:27
2 Carevima 17:1
Napomene
Osija 1:1 ** Procjena **
2 Carevima 14:25 i Jona 1:1 ** Procjena **
Amos 1:1 ** Procjena **
Događaj
Godina
događaja
AM
p.n.e
Rođenje osobe ili događaj koji se
uzima kao referentna tačka
Naziv
Godina
Napomene
Solomun počinje da gradi
Hram
3209
1015
Izlazak iz Egipta
480
1 Carevima 6:1; četvrte godine
Solomunove vladavine ili treće
pošto se zacario
3216
1008
Početak gradnje
7
1 Carevima 6:38
3245
979
Solomunova smrt
3301
923
Vladavina Amrija
6
1 Carevima 16:23,24
3503
721
Vladavina Osije
9
2 Carevima 17:6 i 18:9,10
Solomun završava izgradnju
Hrama
Izrael i Juda se dijele
Samarija postala glavni grad
Izraela
Izrael odveden u asirsko
ropstvo i postao 10
izgubljenih plemena
CAREVI I PROROCI U JUDI
Car
Godina
rođenja
AM
p.n.e
Saul
Početak
vladavine
AM
p.n.e
Godina
smrti/egzila
AM
p.n.e
Dužina
vladanja
(godina)
c.3123
c.1101
3165
1059
42 proc.
Dob pri
smrti /
egzilu
David
Solomun
3135
3175
1089
1049
3165
3205
1059
1019
3205
3245
1019
979
40
40
70
70
Roboam
3204
1020
3245
979
3262
962
17
58
Avijam
3262
962
3265
959
3
Asa
3265
959
3306
918
41
Josafat
3271
953
3306
918
3331
893
25
60
Joram
3299
925
3331
893
3339
885
8
40
Ohozija
3317
907
3339
885
3340
884
1
23
3340
884
3346
878
6
Gotolija,
Ohozijina majka
Joas (Ohozijin
sin)
3339
885
3346
878
3386
838
40
47
Amasija
3361
863
3386
838
3415
809
29
54
Azarija
3399
825
3415
809
3467
757
52
68
Jotam
3442
782
3467
757
3483
741
16
41
Ahaz
3463
761
3483
741
3499
725
16
36
Jezekija
3474
750
3499
725
3528
696
29
54
Manasija
3516
708
3528
696
3583
641
55
67
Amon
3561
663
3583
641
3585
639
2
24
Josija
3577
647
3585
639
3616
608
31
39
Joahaz
3593
631
3616
608
3616
608
3
mjeseca
23
Elijakim (Josijin
sin)
3591
633
3616
608
3627
597
11
36
Joahin
3609
615
3627
597
3627
597
3
mjeseca
18
Sedekija (Josijin
sin)
3606
618
3627
597
3638
586
11
32
Napomene
1 Sam. 13:1
(procjena – u
originalu neizvjesno)
2 Sam. 5:4
1 Car. 11:42
1 Car. 14:21
2 Dnev. 12:13
1 Car.15:1
1 Car. 15:9,10
2 Dnev. 14-16
1 Car. 22:41,42 2
Dnev. 20:31
2 Car. 8:16
2 Dnev. 21:5,20
2 Car. 8:25
2 Dnev. 22:2
2 Car. 11:1-3
2 Dnev. 22:12
2 Car. 11:21 i 12:1
2 Dnev. 24:1
2 Car. 14:1,2
2 Dnev. 25:1,25
2 Car. 15:1,2
2 Dnev. 26:3
2 Car. 15:32,33
2 Dnev. 27:1
2 Car. 16:1,2
2 Dnev. 28:1
2 Car. 18:1,2
2 Dnev. 29-32
2 Car. 21:1
2 Dnev. 33:1-20
2 Car. 21:19
2 Dn. 22:21-25
2 Car. 22:1
2 Dnev. 34:1
2 Car. 23:31
2 Dnev. 36:2
Odveden u egzil u
Egipat.
2 Car. 23:34,36
2 Dnev. 36:5.
Odveden u egzil u
Vavilon.
2 Car. 24:8
2 Dnev. 36:9.
Odveden u egzil u
Vavilon.
2 Car. 24:17,18
Samuilo
Isaija
Mihej
Početna godina
AM
p.n.e
c.3093 c.1131
3467
757
c.3467
c.757
Sofonija
c.3590
c.631
Jeremija
Danilo
Ezekiel
3598
3619
3632
626
605
592
Prorok
Završna godina
AM
p.n.e
c.3153 c.1071
c.3528
c.696
c.3528
c.696
3638
3687
3652
586
537
572
Razdoblje
60 proc.
61 proc.
61 proc.
40
68
20
Naum
Avakum /
Habakuk
Joel
Avdija
Događaj
c.820
c.607
Godina
događaja
AM
p.n.e
Solomun počinje da gradi Hram.
3209
1015
Solomun završava izgradnju Hrama.
3216
1008
Izrael i Juda se dijele.
3245
979
Jerusalim (uključujući hram) razoren
od vavilonske vojske – žitelji
odvedeni u egzil.
3638
586
Napomene
1 Samuilova 8:1 ** Procjena **
Isaija 1:1; 6:1 Završetak procijenjen.
Mihej 1:1 ** Procjena **
Sofonija 1:1. Negdje u početku Josijine
vladavine, prije reforme - 2 Car. 22:3
Jeremija 1:2,3
Danilo 1:1, 10:1
Ezekiel 1:1,2; 40:1
Prema nebiblijskim izvorima, Nineva je pala 612
p.n.e. Stoga je Naum morao pisati prije tog
datuma.
Opisuje vavilonsko uzdizanje nad Asirijom tako
da je pisano oko 626 p.n.e. kad su se Vavilonjani
pobunili protiv Asiraca.
Pretpostavka.
Pretpostavka.
Rođenje osobe ili događaj
koji se uzima kao
referentna tačka
Naziv
Godina
Napomene
Izlazak iz
Egipta
1 Car. 6:1. Četvrta godina
Solomunove vladavine tj. Treća
godina pošto se zacario.
Početak
gradnje
Solomunova
smrt
Sedekijina
vladavina
480
7
1 Car. 6:38
11
2 Car. 25
VAVILONSKA I PERSIJSKA ERA
Car
Godina
rođenja
AM
p.n.e
Josija
3577
647
3585
639
3616
608
31
39
Joahaz
3593
631
3616
608
3616
608
3 mj.
23
Joakim (Josijin sin)
3591
633
3616
608
3627
597
11
36
Joahin
3609
615
3627
597
3627
597
3 mj.
18
Sedekija (Josijin sin)
Nebopolasar
Nebuhadrezar II
Avil-Marduk
Nergal-šar-usur
Nebonidus
3606
618
630
597
c.630
605
561
559
555
3638
3619
3663
3664
3669
3685
586
605
561
560
555
539
11
25
44
1
4
16
32
3594
3627
c.3594
3619
3663
3665
3669
3674
550
3685
539
11
3665
3695
3702
3738
3759
3799
3801
3820
3865
3886
3888
559
529
522
486
465
425
423
404
359
338
336
3695
3702
3738
3759
3799
3800
3820
3865
3886
3888
3894
529
522
486
465
425
424
404
359
338
336
330
30
7
36
21
40
1
19
45
21
2
6
3888
336
3901
323
13
Belšazar (ili Baltazar)
Kir II
Kambises II
Darije I
Kserks I
Artakserks I Longimanus
Kserks II (Sekidianus)
Darije II Ohus
Artakserks II Mnemon
Artakserks III Ohus
Arses
Darije III Kodomanus
Aleksandar III
(Aleksandar Veliki)
Prorok
Jeremija
Danilo
Ezekiel
Agej
Zaharija
Ezra (Jezdra)
Nehemija
Malahija
3639
585
3674
3705
550
519
3868
356
Početna
godina
AM
p.n.e
3598
626
3619
605
3632
592
3703
521
3703
521
3766
458
3779
445
Početak
vladavine
AM
p.n.e
Završna
godina
AM
p.n.e
3638
586
3687
537
3652
572
3708
516
3708
516
3796
428
3809
415
Godina smrti
/ egzila
AM
p.n.e
Razdoblje
40
68
20
5
5
30
30
Dužina
vladanja
(godina)
Dob pri
smrti /
egzilu
Napomene
2 Car. 22:1
2 Dnev. 34:1
2 Car. 23:31
2 Dnev. 36:2.
Odveden u egzil u
Egipat.
2 Car. 23:34,36
2 Dnev. 36:5.
Odveden u egzil u
Vavilon.
2 Car. 24:8
2 Dnev. 36:9.
Odveden u egzil u
Vavilon.
2 Car. 24:17,18
69
Egzil
(Suvladar sa ocem
Nebonidusom)
56
64
54
33
Napomene
Jeremija 1:2,3
Danilo 1:1, 10:1
Ezekiel 1:1,2
Agej 1:1, 2:1,10,20; Ezra 6:14,15
Zaharija 1:1,7, 7:1; Ezra 6:14,15
Ezra 7:7-9. Procijenjeno razdoblje od 30 godina.
Nehemija 2:1. Procijenjeno razdoblje od 30 godina.
Smatra se da je pisano nakon obnove Hrama 516, ali
prije Ezre i Nehemije 458-445 p.n.e.
Godina
događaja
Događaj
AM
Jerusalimsko plemstvo se odvodi u
Vavilon.
Joahin zarobljen, zajedno sa većinom ljudi
i blaga.
Jerusalim i Hram razoreni, još ljudi
odvedeno u ropstvo
Vavilon pada pod Persijom – Kir II Veliki
Dekret za obnovu Hrama i dozvola
izgnanicima za povratak
Završetak Hrama kao rezultat dekreta
Kira, Darija i Artakserksa
Poslednji dekret Artakserksa I Longimana
za obnovu Jerusalima
Nehemija odlazi za Jerusalim sa pismima
od Artakserksa I
Završetak obnove Jerusalima
Danilovi snovi i vizije
Kip od zlata, srebra, bronze, gvožđa i
kala (Glava 2)
Četiri zvijeri (Glava 7)
Ovan i jarac (Glava 8)
70 sedmica (Glava 9)
Vizija čovjeka i sjevernog i južnog cara
(Glava 10-12)
p.n.e
Rođenje osobe ili događaj
koji se uzima kao referentna
tačka
Naziv
Godina
Napomene
3619
605
Joakim
3
2 Car. 24:1-4. Danilo
1:1-4
3627
597
Joahin
1
2 Car. 24:8-17
3638
586
Sedekija
11
2 Car. 25:8,9
3685
539
Kir Veliki
1
3686
538
Kir Veliki
1
2 Dnev. 36:21-23
Ezra 1:1-4
3708
516
Darije I
6
Ezra 6:14,15
3765
457
Artakserks I
7
Ezra 7:7-25
3779
445
Artakserks I
20
3716
408
Obnova
Jerusalima
49
Godina
događaja
AM
p.n.e
Vidi Danilo 9:24,25
Rođenje osobe ili događaj koji
se uzima kao referentna tačka
Naziv
Godina
Napomene
3620
604
Nebukadnezer
2
Danilo 2:1
3674
3676
3685
550
548
539
Belšazar
Belšazar
Darije (Miđanin)
1
3
1
Danilo 7:1
Danilo 8:1
Danilo 9:1
3687
537
Kir Veliki
3
Danilo 10:1
GRČKA I HELENIZAM
Osoba
Filip II
Aleksandar III
Veliki
Godina
rođenja
AM
p.n.e
3842
382
3868
356
Početak
vladanja
AM
p.n.e
3865
359
3888
336
Godina smrti /
egzila
AM
p.n.e
3888
336
3901
Dužina
vladanja
323
23
13
Dob pri
smrti /
egzilu
46
33
Filip III
Arhidajus
3866
358
3901
323
3907
317
6
41
Aleksandar IV
3901
323
3901
323
3914
310
13
13
Vojni oficiri Aleksandra Velikog (Dijadosi ili naslednici)
Antipater
c.3827 c.397
3905
Kasandar
c.3866 c.358 3919
305
3927
Lizimah
c.3864 c.360 3919
305
3943
319
297
281
8
24
78
61
79
Perdika
c.3859
c.365
3903
321
44
Kraterus
c.3854
c.370
3903
321
49
Eumen
c.3862 c.362
3908
316
Poliperhon
Ptolomejska dinastija u Egiptu (Ptolomej I bio je jedan od dijadosa)
Ptolomej I Soter
Ptolomej II
Filadelfij
Ptolomej III
Euerget
Ptolomej IV
Filopator
Ptolomej V
Epifan
Napomene
46
Mentalno poremećen,
nezakoniti sin Filipa II,
oca Aleksandra Velikog.
Približan datum rođenja.
Približan datum rođenja.
Približan datum rođenja.
Približan datum rođenja.
Ubijen.
Približan datum rođenja.
Ubijen u bici.
Približan datum rođenja.
Pretpostavljeni Antipateru
Približan datum rođenja.
Proglašen za cara 305.
c.3857
c.367
3919
305
3941
283
22
84
3916
308
3939
285
3978
246
39
62
c.3948
c.276
3978
246
4003
221
25
55
Datum rođenja upitan.
c.3986
c.238
4003
221
4019
205
16
33
Približan datum rođenja.
c.4014
c.210
4019
205
4044
180
25
30
Približan datum rođenja.
Ptolomej VI
Filometor
c.4034
c.190
4044
180
4079
145
35
45
Ptolomej VII
Novi Filopator
c.4069
c.155
4079
145
4080
144
1
11
Ptolomej VIII
Euerget II
c.4034
c.190
4079
145
4108
116
29
74
Ptolomej IX
Soter II
4108
116
4117
107
9
Ptolomej X
Aleksandar I
4117
107
4136
88
19
Ptolomej IX
Soter II
4136
88
4143
81
7
Datum rođenja upitan.
Suvladar sa majkom
Kleopatrom do njene
smrti 176 p.n.e.
Datum rođenja upitan.
Suvladar sa Ptolomejem
VI od 147 p.n.e, zatim sa
Kleopatrom II do 144
p.n.e, kada ga je ubio
Ptolomej VIII.
Datum rođenja upitan.
Suvladar sa bratom
Ptolomejem VI od 170 164 p.n.e, vladar
Cirenajke (današnje
Libije) od 163 - 145
p.n.e. Oženio Kleopatru
II 144 p.n.e.
Suvladar sa majkom
Kleopatrom III
Mlađi brat Ptolomeja IX, i
suvladar sa majkom
Kleopatrom III do njene
smrti 101 p.n.e.
Približan datum rođenja.
Sin Ptolomeja X. Oženio
Bereniku III (udovicu
Ptolomeja IX, koja je bila i
njegova kćerka) i postao
suvladar sa njom (za
naslednicu je imenovao
Ptolomej IX). Zatim je
ubio da bi sam vladao, a
narod Aleksandrije je u
odgovoru ubio njega.
Približan datum rođenja.
Sin Ptolomeja IX (majka
nepoznata). Oženio se
Kleopatrom V.
Sin Ptolomeja XII,
suvladar sa sestrom
Kleopatrom VII do 48
p.n.e, kada je protjerao.
Približan datum rođenja.
Brat Ptolomeja XIII.
Suvladar sa sestrom
Kleopatrom VII (za koju
kažu da ga je ubila kako
bi pripremila put za svog
sina Ptolomeja XV
Cezara).
Sin Kleopatre VII i Julija
Cezara (iz Rima). Ubio
ga je Oktavijan (kasniji
imperator Avgust) nakon
smrti njegove majke
Kleopatre 30 p.n.e.
Suvladarka sa bratom
Ptolomejem XIII i
Ptolomejem XIV i sinom
Ptolomeja XV. Izvršila
samoubistvo.
Ptolomej XI
Aleksandar II
c.4109
c.115
4143
81
4144
80
1
35
Ptolomej XII
Aulet
c.4112
c.112
4144
80
4173
51
29
61
4161
63
4173
51
4177
47
4
16
c.4165
c.59
4177
47
4180
44
3
15
Ptolomej XV
Cezar
4177
47
4180
44
4194
30
14
17
Kleopatra VII
Tea Filopator
4155
69
4173
51
4194
30
21
39
Carstvo Seleukida (Seleuki su bili jedni od dijadosa)
Seleuk I Nikator c.3866 c.358 3919
305
3943
281
24
77
Antioh I Soter
3900
324
3943
281
3963
261
20
63
Antioh II Teos
c.3937
c.287
3963
261
3978
246
15
41
Seleuk II
Kalinikus
c.3964
c.260
3978
246
3999
225
21
35
Seleuk III Soter
c.3979
c.245
3999
225
4001
223
2
22
Antioh III Veliki
Seleuk IV
Filopator
Antioh IV Epifan
Antioh V
3982
242
4001
223
4037
187
36
55
c.4007
c.217
4037
187
4049
175
12
42
Približan datum rođenja.
c.4009
c.215
4049
4060
175
164
4060
4062
164
162
11
2
51
Približan datum rođenja.
Ptolomej XIII
Teos Filopator
Ptolomej XIV
Teos Filopator II
Demetrije I
Soter
Aleksandar
Balas
c.4037
c.187
4062
162
4074
150
12
4074
150
4079
145
5
37
Približan datum rođenja.
Suvladar sa ocem
Seleukom od 292 p.n.e.
Približan datum rođenja.
Datum rođenja upitan
(vjerovatno prije 253
p.n.e, kada se Antioh II
oženio sa Berenikom II,
Seleukovom majkom).
Datum rođenja upitan.
Sin Seleuka II
Približan datum rođenja.
Ubio ga Aleksandar
Balas.
Tvrdio da je sin Antioha
IV. Ubio ga Demetrije II.
Demetrije II
4063
161
4079
145
4085
Nikator
Antioh VII
c.4065 c.159 4085
139
4095
Sidetes
Demetrije II
4063
161
4095
129
4099
Nikator
Carstvo Antigonida (Antigonidi su bili jedni od dijadosa)
Antigon I
c.3842 c.382 3918
306
3923
Monoftalmos
Demetrije I
3888
336
3930
294
3941
Poliorket
139
6
22
Zarobio ga Partians 139
p.n.e.
129
10
30
Približan datum rođenja.
125
4
36
Oslobodio ga Partians
129 p.n.e.
301
5
81
Približan datum rođenja.
283
11
53
Približan datum rođenja.
Proglašen carem 276
p.n.e, ali je vladao od 283
p.n.e.
Približan datum rođenja.
Približan datum rođenja i
smrti. (bio gardista Filipa
V, sina Demetrija II)
Antigon II
Gonata
c.3905
c.319
3948
276
3985
239
37
80
Demetrije II
c.3948
c.276
3985
239
3995
229
10
47
Antigon III
Doson
c.3961
c.263
3997
227
c.4003
c.221
6
42
3986
238
4003
221
4045
179
42
59
c.4012
c.212
4045
179
c.4056
c.168
11
44
Približan datum rođenja i
smrti. (umro c. 165 pne)
161
7
143
18
71
Približan datum rođenja.
Filip V
Makedonski
Perzej
Makedonski
Makabejske vođe u jevrejskoj pobuni protiv Seleuka
Juda Makabejac
4056
168
4063
Jonatan
4063
161
4081
Makabejac
Hazmonijska dinastija u Judeji (vladarska porodica princ-sveštenik)
Simon
4081
143
4090
134
Makabejac
Jovan
c.4049 c.175 4090
134
4120
104
Hirkanus I
Aristobulus I
4120
104
4121
103
Aleksandar
4121
103
4148
76
Jannije
Saloma
4148
76
4157
67
Aleksandra
Jovan
4148
76
4184
40
Hirkanus II
9
30
1
27
9
Udovica Aleksandra
Janija.
36
Umro 30 p.n.e.
Judeja pada pod upravu
Rima – Pompeja Velikog.
Aristobulus II
4157
67
4161
63
4
Antigon Matatije
4184
40
4187
37
3
4187
37
4220
4
33
Irod Veliki
4151
73
69
Car namještenik pod
rimskom vlašću.
Približan datum rođenja.
Vladao kao „diktator“ tj.
kao imenovani vrhovnik
od Senata u vremenima
vojne potrebe.
Rimska Republika (početak imperije)
Julije Cezar
Pompej Veliki
Marko Antonije
Oktavijan
(Cezar Avgust)
c.4124
c.100
4177
47
4180
44
3
56
4118
4142
106
82
4181
43
4176
4194
48
30
10
58
52
4161
63
4197
27
4238
14 n.e
40
76
RANA HRIŠĆANSKA ERA
Osoba
Datum rođenja
AM
Rimski imperatori
Oktavije
(Cezar Avgust)
Tiberije
Kaligula
Klaudije
Neron
Galba
Oto (Markus Oto)
n.e.
Početak
vladavine /
službe
AM
n.e.
Godina smrti /
egzila
AM
Dužina
vladanja
Dob pri
smrti /
egzilu
n.e.
4161
63 pne
4197
27 pne
4238
14
40
76
4182
4236
4214
4261
4221
4256
42 pne
12
10 pne
37
3 pne
32
4238
4261
4265
4278
4292
4293
14
37
41
54
68
69
4261
4265
4278
4292
4293
4293
37
41
54
68
69
69
78
29
63
31
71
37
Vitelije
4239
15
4293
69
4293
69
Vespazian
4233
9
4293
69
4303
79
23
4
13
14
1
3 mj.
manje od
1 god.
10
70
4220
4 pne
33
69
Carevi, tetrarsi, guverneri i prefekti pod rimskom vlašću
Irod Veliki (car)
4151
73 pne
4187
37 pne
Irod Arhelaus
(tetrarh)
Irod Antipa
(tetrarh Galileje)
Irod Filip (tetrarh)
Irod Agripa I (car
Judeje)
22 pne
4220
4 pne
4229
6
9
39
4203
21 pne
4220
4 pne
4262
39
42
59
4204
20 pne
4220
4 pne
4257
34
37
53
c.4214
10 pne
4260
37
4267
44
7
53
4249
26
4259
36
10
Isus Hrist i Njegovih 12 učenika
Isus Hrist
4219
5 pne
Simon Petar
c.4250
c.27
c.4254
c.31
c.64
3,5
Jakov (Zebedijev
sin)
c.44
Jovan (Zebedijev
sin)
Andrija
54
4202
Pontije Pilat
(guverner /
prefekt Judeje)
60 ili 70
Napomene
Egzil 6 n.e.
Umro oko
18 n.e.
Egzil 36
n.e. Umro
vjerovatno
39 n.e.
32-33
Umro u
Jerusalimu
(vidi Djela
12:2)
Mlađi
Jakovljev
brat.
Prethodno
bio učenik
Johanana
Kupača.
Filip
Bartolomej
Matej
Toma
c.53
Jakov (Alfejev
sin)
Tadej (ili Juda, sin
Jakovljev)
Simon (Hananit)
Juda Iskariotski
c.31
Datum
smrti iz
tradicije.
Drugi rani sledbenici Isusa Hrista
Stefan
34
Pavle (hebrejsko
ime Saul)
Negdje
posle 62
Pavle je
umro
negdje
nakon
perioda
kućnog
pritvora
opisanog u
Djelima
28:30.
PRIBLIŽNA DOB PLANETE ZEMLJE
Od Stvaranja do Potopa
1656
UKUPNO GODINA OD STVARANJA:
Od Potopa do rođenja Hrista
2563
Od rođenja Hrista do danas
2017∗
6236
Reference:
 Sveto Pismo Starog i Novog Zavjeta
 www.bibleworldhistory.com
 Encyclopedia Britannica
 Wikipedia
Podatke prikupio i obradio: Pavle Simović
Cetinje, avgust 2011.
∗
Hronologija Hristovog rođenja dostupna je na ovom linku.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content