close

Enter

Log in using OpenID

1 Udruženje/Udruga pedagoga tehničke kulture u SBK/KSB

embedDownload
Udruženje/Udruga pedagoga tehničke kulture u SBK/KSB
__________________________________________________________________________
TEST ZNANJA
IZ GRADIVA NASTAVE
TEHNIČKOG ODGOJA/TEHNIČKE KULTURE ZA V RAZRED
___________________________________________________________________________
1.Šta je šperploča?
UNAKRSNO SLIJEPLJEN FURNIR ,NAJMANJE TRI SLOJA ,ALI UVIJEK NEPARAN BROJ.
______________________________________________________________________
2. Iverica se dobija od?
OTPADAKA DRVETADRVETA-(PILJEVINE I IVERJA) KOJA SE MIJEŠAJU SA VJEŠTAČKIM
SMOLAMA - LJEPILIMA, A ZATIM PRESUJE
_________________________________________________________________
3. Vrste linija u tehničkom crtanju su:
OSNOVNE I POMOĆNE
POMOĆNE
___________________________________________________________________________
4.Proizvodi finalne obrade drveta su
IVERICA,ŠPERPLOČA,PANEL PLOČA,MEDIJAPAN
PLOČA,MEDIJAPAN PLOČA...
PLOČA...
___________________________________________________________________________
5.Koje vrste furnira postoje?
REZANI I LJUŠTENI (GULJENI)
___________________________________________________________________________
6.Koji su uzroci saobraćajnih nezgoda ?
NEPOZNAVANJE ALI I NEPOŠTIVANJE SAOBRAĆAJNIH PRAVILA I PROPISA.
__________________________________________________________________________
7. Od kojih metala se izrađuje žica?/Nabroj najmanje pet
BAKAR,ALUMINIJUM,MESING,CINK,SREBRO,ZLATO
BAKAR,ALUMINIJUM,MESING,CINK,SREBRO,ZLATO
_________________________________________________________________________
8. Koje vrste ambalaža se mogu upotrebljavati više puta?
STAKLENE BOCE,ŠKOLJKE ZA JAJA,KARTONSKE KUTIJE,SANDUCI…
KUTIJE,SANDUCI…
__________________________________________________________________________
________________________________________________
__________________________
1
__________________________________________________________________________
9.Čime se vrši hidroizolacija podova i zidova?
KATRAN ,LJEPENKA,BIVERPLAST,BITUMEN,LJEPENKA,BIVERPLAST,BITUMEN-KATRAN,RAZNE PLASTIČNE MASE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Nabroj alat za obradu vještačke kože!
MAKAZE,SKALPEL,ZUMBE(RUPIČAR)
___________________________________________________________________________
11. . Znakovi izričitih naredbi koji se odnose na pješake su:
OBAVEZNA STAZA ZA PJEŠAKE
PODZEMNI PROLAZ ZA PJEŠAKE
NADZEMNI PRELAZ ZA PJEŠAKE
ZABRANA KRETANJA PJEŠAKA
___________________________________________________________________________
12. Šta se u tehničkom crtežu obilježava isprekidanom linijom?
NEVIDLJIVE IVICE
MJESTA GDJE TREBA NEŠTO PRESAVITI ILI ODREZATI
___________________________________________________________________________
13. .Koje su sirovine za proivodnju plastičnih masa?
UGALJ, SO, NAFTA, KREČNJAK, CELULOZA, RAZNE SMOLE, ITD.
ITD.
___________________________________________________________________________
14. Nabroj najmanje tri vrste papira!
NOVINSKI (ROTO PAPIR), NATRON PAPIR, OMOTNI, SVILASTI, ŠARENI I PAUS PAPIR
___________________________________________________________________________
15. Koji će naziv imati saobraćajni znak ,ako nacrtani simbol postavimo u sredini kruga?
ZNAKOVI
ZNAKOVI ZABRANE
___________________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________
16. Koji naziv će imati saobraćajni znak ako nacrtani simbol postavimo u sredini kruga ?
ZNAKOVI OBAVEZE
___________________________________________________________________________
17. .Na slikama su sobraćajni znakovi.Na crticama ispred ispisanih značenja upišite broj
znaka koji mu odgovara.
Zabrana polukružnog okretanja ……. Razdvojena staza za pješake i bicikliste .....
Djeca na putu
……. Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza .....
I
II
III
IV
I - RAZDVOJENA STAZA ZA PJEŠAKE I BICIKLISTE ;
II – DJECA NA PUTU
III - UKRŠTANJE SA PUTEM SA PRVENSTVOM PROLAZA ;
IV - ZABRANA POLUKRUŽNOG OKRETANJA
___________________________________________________________________________
18. Koje su estetske osobine drveta?
BOJA ,MIRIS ŠARE (GODOVI)
___________________________________________________________________________
19. Obavezni dodatni uređaji na biciklu su:
6. Izvrši kotiranje zadate slike predmeta.
a.KOČNICE
KOČNICE
b.SVJETLO
c.POZICIONO SVJETLO
d.KATADIOPTER/MAČIJE OKO/
___________________________________________________________________________
3
___________________________________________________________________________
20.Šta je kotiranje ?
KOTIRANJE JE MJERENJE I OBILJEŽAVANJE DIMENZIJA NA TEHNIČKOM CRTEŽU.
__________________________________________________________________________
____________
______________________________________________________________
21.. Šta biciklista na slici želi uraditi ?
SKRENUTI DESNO
SKRENUTI LIJEVO
ZAUSTAVITI
___________________________________________________________________________
22. Izvrši kotiranje zadate slike predmeta.
___________________________________________________________________________
23. Mjerilo ili razmjera je...
OMJER IZMEĐU STVARNE VELIČINE PREDMETA I VELIČINE CRTEŽA PREDMETA
_________________________________________________________________________
4
___________________________________________________________________________
24.Šta je tehnički crtež?
SREDSTVO POMOĆU KOJEG LJUDI ZAPISUJU TEHNIČKE IDEJE ,PRENOSE IH DRUGIM
LJUDIMA I NA TAJ NAČIN SE SPORAZUMIJEVAJU KAKO DA IH REALIZUJU U PRAKSI
___________________________________________________________________________
25. Šta označava mjerni/kotni/ broj?
DIMENZIJE PREDMETA U NJEGOVOJ PRAVOJ VELIČINI ,A NE NJEGOVE MJERE NA
CRTEŽU
_________________________________________________________________________
TEST ZNANJA
IZ GRADIVA NASTAVE
TEHNIČKOG ODGOJA/TEHNIČKE KULTURE ZA VI RAZRED
_________________________________________________________________________
1.
Na slici su građevinske mašine, one se zovu 1.___________________ 2._________________
a služe za _______________________ i ___________________________
1.
2.
1.BULDOŽER
1.BULDOŽER(
BULDOŽER(UTOVARIVAČ) I 2.MJEŠALICA A SLUŽE ZA UTOVAR ZEMLJE I MATERIJALA
( ZA ZEMLJANE RADOVE) I SPRAVLJANJE MALTERA
MALTERA I BETONA
_________________________________________________________________________________
2. Napiši šta označavaju skraćenice:
a) EPS
b) ŠSP
A) EKSPANDIRANI POLISTIREN ZA TOPLOTNU IZOLACIJU B) ŠKOLSKA
SAOBRAĆAJNA PATROLA
PATROLA
___________________________________________________________________________
3.
Bitumen se koristi za hidroizolaciju
DA
NE
DA
___________________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
4. Koji termo izolacioni materijal je otporan na vatru?
STAKLENA VUNA (TERVOL)
__________________________________________________________________________
5. Mostovi koji služe za prijelaz iznad puteva, ulica, željezničkih pruga i dr. zovu se...
NADVOŽNJACI
___________________________________________________________________________
5
___________________________________________________________________________
6. Tok izgradnje građevinskih objekata:
(Poredaj po redoslijedu):
1) Priprema zemljišta
2) Osiguranje građevinskih materi
3) Zidarski radovi
4) Izvođenje krova
5) Pripremni radovi
6) Izvođenje temelja
7) Izgradnja privremenog objekta.
8) Izrada serklaža i međuspratnih konstrukcija
- PRIPREMNI RADOVI
- OSIGURANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA
- PRIPREMA ZEMLJIŠTA
- IZGRADNJA PRIVREMENOG OBJEKTA
- IZVOĐENJE TEMELJA
- ZIDARSKI RADOVI
- IZRADA SERKLAŽA I MEĐUSPRATNIH KONSTRUKCIJA
- IZVOĐENJE KROVA
____________________________________________________________________
7. U objekte visokogradnje ubrajamo ( zaokruži slovo ispred tačnog odgovora ) :
a) Zgrade
d) tunele
g) puteve
b) bolnice
e) vijadukte
h) nasipe
c) mostove
f) škole
i) željezničke pruge
A, B, F
_________________________________________________________________________
8. Na slici su pomoćna sredstva označena 1,2,3,4.Navedi nazive!
1-NOSILJKA
NOSILJKA ;2;2-KORITO ZA MALTER; 33-RUČNA KOLICA; 44-JAPANER
___________________________________________________________________________
9. Građevinarstvo dijelimo na tri dijela:
a) gradnja objekata iznad površine zemlje zove se_________________
b) gradnja objekata na zemlji zove se
_________________
c) gradnja objekata na vodi zove se
_________________
VISOKOGRADNJA,NISKOGRADNJA ,HIDROGRADNJA
___________________________________________________________________________
6
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Najkvalitetnija vrsta sadre/gipsa zove se _________________
ALABASTER
___________________________________________________________________________
11. Koji su građevinski simboli prikazani na slikama :
1
2
3
1- VRATA ; 2-PROZOR; 3-KADA
________________________________________________________________________
12. Na slici je prikazan stil gradnje : /zaokruži/
a)Jonski stil
b)Dorski stil
c)Korintski stil
B)DORSKI STIL
______________________________________________________________________
_____________________________________________________
_________________
13. Nabroj tehnička sredstva u stanovima, zgradama, naselju i gradu za odlaganje i odvoz
smeća na gradsku deponiju.
KUĆNI SPREMNICI ZA SMEĆE (KANTE), KONTEJNERI, UREĐENA SEOSKA ĐUBRIŠTA,
SPECIJALNA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA
_________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________
14. Alati za zidarske radove su:
1.KAŠIKA(FANGLA);2.MISTRIJA;3.GLADILICA ZA MALTERISANJE;4.ČETKA
MOLERSKA;5.ČEKIĆ ZIDARSKI;6.ZIDARSKA
ZIDARSKI;6.ZIDARSKA LETVA
LETVA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7
___________________________________________________________________________
15. Koji pribor koristi zidar da bi pojedine površine bile vodoravne i zidovi u izgradnji
okomiti?
LIBELA, VISAK
___________________________________________________________________________
16. Pri radu lljudi su izloženi različitim vrstama opasnosti,pa je zato obavezno korištenje
zaštitne opramei korištenje mjera higijensko-tehničke zaštite.Pri tome se koristi različita
oprema,a neki od primjera su navedeni.
a) čizme
b) izvijač
c) zaštitna maska
e) naočare f) rukavice g) šljem
h) kecelja
d)kombinezon
/ zaokruži slovo ipred kojeg se nalazi uljez/
B-IZVIJAČ
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___
17. Na prazne linije upišite značenje simbola koji su prikazani, a koji se koriste u
građevinarstvu:
UMIVAONIK; DIMNJAK ;JEDNOKRILNI PROZOR
__________________________________________________________________________________
_________________
_________________________________________________________________
18. Najkvalitetnija vrsta gline je _____________________, a proizvodi koji se od nje izrađuju
su:______________________________________________________________
NAJKVALITETNIJA VRSTA GLINE JE KAOLIN, A PROIZVODI KOJI SE OD NJE IZRAĐUJU
IZRAĐUJU SU
ZIDNE I PODNE PLOČICE, WC ŠOLJE, UMIVAONICI, RAZNO POSUĐE I SL.
__________________________________________________________________________________
19. Javni putevi se dijele na :______________________
______________________
______________________.
MAGISTRALNE, REGIONALNE I LOKALNE
___________________________________________________________________________
20. Sastavni dijelovi puta su: ________________;__________________;_________________
MOSTOVI,VIJADUKTI,TUNELI,PROPUSTI,NADVOŽNJACI,SAOBRAĆAJNE
MOSTOVI,VIJADUKTI,TUNELI,PROPUSTI,NADVOŽNJACI,SAOBRAĆAJNE
PETLJE,PARKIRALIŠTA...KAO I DIONICA AUTOPUTA
___________________________________________________________________________
8
___________________________________________________________________________
21. Šta su sanitarne deponije?
DEPONIJE ČIJA JE PODLOGA URAĐENA U NEKOLIKO SLOJEVA (GLINA,
GEOTEKSTILNA TKANINA, ŠLJUNAK, PVC FOLIJA) NA TAKVU PODLOGU SE ODLAŽE
OTPAD, A ZATIM SE PREKRIVA PLASTIČNOM FOLIJOM I ZEMLJOM.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________
22.Prenapregnuti beton je ___________________________/dopuni/
NAROČITA VRSTA BETONA,KOD KOGA SE ČELIČNE ŠIPKE ILI ŽICE
NATEGNU(NAPNU),A TEK ONDA ZALIJU BETONOM
___________________________________________________________________________
23. U ortogonalnoj projekciji građevinski objekat se prikazuje u tri vrste prikaza; onako kako ga
posmatrač vidi sprijeda, odozgo i sa strane. Na prazne linije upišite tehničke nazive tih prikaza:
pogled sprijeda
i pogled sa strane
pogled odozgo
.
____
NACRT;TLOCRT;BOKOCRT
_________________________________________________________________________________
24.Šta je urbanizam, a šta rurizam?
URBANIZAM JE PLANSKO ,SMIŠLJENO PROJEKTOVANJE KOJE SE BAVI UREĐENJEM
NOVIH I PREUREĐENJEM POSTOJEĆIH GRADOVA I GRADSKIH NASELJA
RURIZAM JE POSEBNA GRANA URBANIZMA KOJA SE BAVI UREĐENJEM I
IZGRADNJOM SELA I SEOSKIH NASELJA.
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________
25. Nacrtaj zadani predmet u ortogonalnoj projekciji!
__________________________________________________________________________
9
_______________________________________________________________________
TEST ZNANJA
IZ GRADIVA NASTAVE
TEHNIČKOG ODGOJA/TEHNIČKE KULTURE ZA VII RAZRED
___________________________________________________________________________
1. U čemu je razlika između radioničkog crteža i skice?
RADIONIČKI CRTEŽ SE CRTA PRIBOROM A SKICA SLOBODNORUČNO
___________________________________________________________________________
2. U mašinstvu se vrše različite vrste mjerenja, a za precizna mjerenja se najčešće
koriste na slikama dva prikazana mjerna alata.
Na prazne linije upišite nazive tih mjernih alata:
POMIČNO (KLJUNASTO )MJERILO;MIKROMETAR
___________________________________________________________________________
3. U lijevom stupcu navedeni su neki dijelovi Otto motora ,a u desnom njihove funkcije.Uz
svaki dio lijevog stupca upiši slovo odgovarajuće funkcije desnog stupca
1.
2.
3.
4.
5.
bregasto vratilo
______
rasplinjač(karburator ) _____
svječica
_____
klipni prstenovi
_____
ventili
_____
a) zatvaranje i otvaranje cilindra
b) paljenje gorive smjese
c) mješanje benzina sa zrakom
d) zaptivanje /dihtovanje/
e) otvaranje i zatvaranje venila
1-E; 22-C; 33-B; 44-D; 55-A
___________________________________________________________________________
4.Zaštita metala od korozije /hrđanja/ može se vršiti na više načina i to:
___________________
_______________
___________________
________________
FARBANJEMPREMAZIVANJEM
FARBANJEMPREMAZIVANJEM ULJEM ILI MAŠĆU,POCINČAVANJEM,
MAŠĆU,POCINČAVANJEM,
NIKLOVANJEM,PRESVLAČENJEM BAKROM.
_________________________________________________________________________
___________
________________________________________________________________
___________
10
___________________________________________________________________________
5. Na slici šematski je nacrtan Otto motor s klipom u gornjem i donjem mrtvom položaju
Koji je stupanj kompresije?
STUPANJ KOMPRESIJE 1:5
___________________________________________________________________________
6. Prema namjeni makaze mogu biti
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
1-MAKAZE ZA LIM DESNE
2-MAKAZE ZA LIM LIJEVE
3-MAKAZE ZA OKRUGLA REZANJE LIMA
4-MAKAZE ZA REZANJE RUPA
___________________________________________________________________________
7. U prostor naznačen brojevima upiši nazive alata, a u prostor označen slovima upiši radne
postupke.
1.PRSNA RUČNA BUŠILICA
2.RUČNA ELEKTRIČNA BUŠILICA
3.TAČKAŠ
4.ELEKTRIČNA BUŠILICA SA POSTOLJEM
A)BUŠENJE
B)OZNAČAVANJE
C)PRIDRŽAVANJE PRI BUŠENJU
___________________________________________________________________________
11
________________________________________________________________________
8.Nabroj najmanje tri /3/ vrste prenosa obrtnih kretanja u mašinstvu?
a) _________________ b)__________________
c)_________________
ZUPČANICI,LANCI,KAIŠI,REMEN,FRIKCIONI PRENOS
___________________________________________________________________________
9. Dizel motor usisava i komprimira čist zrak
DA NE
/zaokruži tačan odgovor/
DA
___________________________________________________________________________
10. Izvrši kotiranje zadane slike predmeta.
___________________________________________________________________________
11. Pročitaj mjere na pomičnom mjerilu.
0,4 ; 31,7
___________________________________________________________________________
12. Napiši kakvi mogu biti crteži prema načinu izrade.
ORIGINALNI CRTEŽ, KOPIJA, SKICA, CRTEŽ URAĐEN NA RAČUNARU
12
___________________________________________________________________________
13. Nabroj nemetalne mašinske materijale.
PLASTIČNE MASE, GUMA, DRVO, AZBEST, STAKLO, LJEPILA I BOJE, KERAMIČKI
MATERIJALI, EMAJL
__________________________________________________________________________________
14. Koji su mašinski elementi prikazani na slilkama?
KOTRLJAJNA LEŽIŠTA, KLIZNO LEŽIŠTE KOLJENASTO I PRAVO VRATILO
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Šta je korozija ?_________________________________________________________________
PROMJENE KOJE NASTAJU NA POVRŠINI METALA USLJED DJELOVANJA
HEMIJSKIH I FIZIČKIH UTICAJA OKOLINE(VLAGA, KISELINA, SOLI I SL.) A
MANIFESTUJU SE U POSTEPENOM TROŠENJU I OŠTEĆENJU METALNIH
DIJELOVA.
___________________________________________________________________________
16. Prilikom kotiranja kružnice ispravan primjer kotiranja je na slikama /zaokruži slovo ispred
tačnog odgovora /
B;A
__________________________________________________________________________
17. Visoka peć se puni____________________,________________i _____________,a iz
visoke peći se dobije__________________________________
/dopuni /
4
ŽELJEZNOM RUDOM,KOKSOM I KREČNJAKOM,A DOBIJE SE RASTOPLJENO BIJELO I
SIVO SIROVO ŽELJEZO
__________________________________________________________________________
13
___________________________________________________________________________
18. Glava zakovice može imati sljedeće oblike
1_____________________
2_____________________
3_____________________
4_____________________
5 _____________________
1.POLUOKRUGLA;2.UPUŠTENA;3.UPUŠTENO1.POLUOKRUGLA;2.UPUŠTENA;3.UPUŠTENOSOČIVASTA(POLUUPUŠTENA)
SOČIVASTA(POLUUPUŠTENA)4.CILINDRIČNA;5.ŠILJASTA
(POLUUPUŠTENA)4.CILINDRIČNA;5.ŠILJASTA4.CILINDRIČNA;5.ŠILJASTA-UPUŠTENA
________________________________________________________________________
19. Na praznu liniju napiši naziv motora SUS koji je prikazan na slici, a onda na praznu liniju
napiši kakvo je kretanje klipa u cilindru motora:
Na slici su prikazana 4 radna takta
SUS, a kretanje klipa u cilndru ovom motora je
motora
ili_____________
VANKELOV MOTOR; KRUŽNO ILI ROTACIJSKO
___________________________________________________________________________
20.Objasni šta predstavlja prvi, a šta drugi broj u mjerilu.
PRVI BROJ PREDSTAVLJA VELIČINU U TEHNIČKOM CRTEŽU, A DRUGI BROJ
PREDSTAVLJA PRIRODNU VELIČINU
VELIČINU PREDMETA
___________________________________________________________________________
14
______________________________________________________________________
21. Na prazne linije upišite naziv prikazanog motora SUS, a zatim šta se odvija u
njegova 4 radna takta:
Na slici je prikazan rad _______________ motora SUS.
___________ __________
____________
____________
BENZINSKOG (OTO) MOTORAMOTORA- USISAVANJE,SABIJANJE,PALJENJE
USISAVANJE,SABIJANJE,PALJENJE I
SAGORIJEVANJE;IZDUVAVANJE
_________________________________________________________________________
22. Zaglavlje se nalazi na dnu crteža,a sadrži mjerilo,naziv predmeta ,imena lica koja su
konstruisala,crtala i pregledala dati predmet
DA – NE
/zaokruži tačan odgovor/
DA
___________________________________________________________________________
23. Na prazne linije upišite kakvo se dijele crteži prema načinu prikazivanja!.
_____________________
_____________________
_____________________
PERSPEKTIVNI,AKSONOMETRIJSKI
PERSPEKTIVNI,AKSONOMETRIJSKI I ORTO
ORTOGONALNI
24. Napiši pravilan redoslijed slijedećih radnih operacija za obradu lima( Mjerenje i ocrtavanje;
ravnanje lima; kontrola izrezanih ivica; rezanje lima ; savijanje ; turpijanje ;)
1. __________________________________ 4.______________________________________
2. ___________________________________ 5.______________________________________
3. __________________________________ 6.___________________________________
1-RAVNANJE LIMA ; 2-MJERENJE I OCRTAVANJE; 3-REZANJE LIMA; 4-KONTROLA
IZREZANIH DIJELOVA; 5-TURPIJANJE; 6-SAVIJANJE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15
_________________________________________________________________________
25. Označiti dijelove zavrtnja :
1.
2.
3.
4.
1) GLAVA ZAVRTNJA 2) STABLO ZAVRTNJA3) NAVOJ ZAVRTNJA 4) NAVRTKA ( MATICA )
TEST ZNANJA
IZ GRADIVA NASTAVE
TEHNIČKOG ODGOJA/TEHNIČKE KULTURE ZA VIII RAZRED
___________________________________________________________________________
1,Nacrtaj dvopolnu šemu: osigurač, serijski prekidač i dvije sijalice.
2.Šta mora biti ugrađeno u svakom strujnom kolu / krugu / u stanu ?
OSIGURAČ
3. Osnovni i najvažniji dio TV antene je________________________
DIPOL
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16
4.Transformatori se koriste u:
a) kolu istosmjerne struje
b) kolu naizmjenične struje
/ zaokruži tačan odgovor /
B-KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE
5.Zbog čega se prenosiva električna grijalica ne smije koristiti u kupatilu ?
ZBOG OPASNOSTI PO ČOVJEKA OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE
6.Sijalica snage 60 w, kada je uključena po 5 sati dnevno potrošit će za 30 dana:
a) 90 kwh
b) 9 kwh
c) 0,9 kwh
d) 0,09 kwh
B)-9 KWh
7.Napiši dijelove topljivog osigurača!
_________
_________
4.
3.
2.
_________
1.
_________
1-OSNOVA/TIJELO;2OSNOVA/TIJELO;2-KALIBRISANI PRSTEN;3PRSTEN;3-ULOŽAK /PATRONA;4.GLAVA/KAPA
17
__________________________________________________________________________
8.Koju ulogu ima bimetalni termoregulator u elektrotoplinskim uređajima ?
DA PREKINE KOLO STRUJE KAD
KAD SE UREĐAJ DOVOLJNO ZAGRIJE ILI DA SE REGULIŠE
ZAGRIJANOST UREĐAJA.
9. U kolu struje, struja protiče kroz:
a) fazni vod
b) nulti vod
c) kroz nulti i fazni vod
/ zaokruži tačan odgovor /
C) KROZ NULTI I FAZNI VOD
10. Nabroj najmanje 3 primjera primjene indukcionog motora u el. uređajima u
domaćinstvu.
________________, ________________, ________________
VEŠ MAŠINA, MAŠINA
MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA, VENTILATOR, TA PEĆ, NAPA ITD.
__________________________________________________________________________
11. Napiši redoslijed pretvaranja jednog oblika energije u drugi kod hidroelektrana.
POTENCIJALNA ENERGIJA VODE; KINETIČKA
KINETIČKA ENERGIJA VODENOG PADA;
KINETIČKA ENERGIJA OKRETANJA ROTORATURBINE I GENERATORA ; ELEKTRIČNA
ENERGIJE
ENERGIJE
12.Električni generatori su mašine kod kojih se ______________ energija pretvara u
______________ energiju.
MEHANIČKAMEHANIČKA-ELEKTRIČNU
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. . Čime se postiže toplotna izolacija frižidera od okoline?
DVOSTRUKIM ZIDOVIMA IZMEĐU KOJIH SE NALAZI STAKLENA VUNA,STIROPOR,PUR
VUNA,STIROPOR,PUR
PJENA
___________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________
18
___________________________________________________________________________
14. Na prazne linije upiši nazive na slikama (dvopolnim simbolima) prikazanih
elektroinstalacionih materijala (EIM), a zatim nacrtaj njihove jednopolne simbole:
a)
b)
c)
A)SATNO BROJILO
; B) SERISKI PREKIDAČ
;C) OBIČNA UTIČNICA
PREKIDAČ
/električno brojilo/
__________________________________________________________________________________
15. Napiši dijelove električne pegle!
1__________________________
2__________________________
3__________________________
4__________________________
5__________________________
6__________________________
7__________________________
1.-GRIAČ;2.GRIAČ;2.-TERMOPREKIDAČ;3.TERMOPREKIDAČ;3.-PLOČA ZA PEGLANJE;4.PEGLANJE;4.-REZERVOAR ZA VODU;5.
VODU;5.;5.-TIJELOTIJELOKUČIŠTE;
KUČIŠTE; 6.6.-PRIKLJUČNI PROVODNIK;7.PROVODNIK;7.-KONTROLNA SIJALICA
_________________________________________________________________________
16. Nabroj dobra svojstva indukcijskih elektromotora!
JEDNOSTAVNOST KONSTRUKCIJE; NEMAJU DIJELOVA KOJI SE TROŠE ; RADE
RADE
GOTOVO BEZŠUMNO ; NE VARNIČE
19
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
17. Nacrtaj blok šemu radioprijemnika!
OK
VFP
DEMODULACIJA
NFP
BLOK ŠEMA RADIOPRIJEMNIKA
18. Napiši naziv i dijelove uređaja sa slike!
Uređaj je_____________________a dijelovi su :
1___________________________
2___________________________
3___________________________
4___________________________
5___________________________
6___________________________
7___________________________
UREĐAJ JE DETEKTORSKI RADIOPRIJEMNIK A DIJELOVI SU :1:1-ANTENA; 22ZAVOJNICA;3--UZEMLJENJE;4ZAVOJNICA;3
UZEMLJENJE;4-PROMJENJL
PROMJENJLIVI KONDENZATOR;5KONDENZATOR;5-DIODA; 66-STALNI
KONDENZATOR ; 77-SLUŠALICE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19. Označi dijelove električnog zvonca:
1.______________
2______________
3______________
4______________
1.PREKIDAČ ; 2.BAT ; 3. ZVONO ; 4. ELECTROMAGNET
20
__________________________________________________________________________
20. Odredi na tranzistoru i upiši na crtice bazu, emiter i kolektor početnim slovima.
C
B
E
___________________________________________________________________________
21. Dopuni šemu vezivanja električnog monofaznog brojila u kolo struje:
22. Električne mreže dijelimo prema:
a)________________________________
b)________________________________
c)________________________________
/dopuni/
-VRSTI STRUJE
-KONSTRUKCIJI
21
-NAPONU
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
23. Od kojih materijala se izrađuju grijači?
MATERIJALA KOJI IMAJU VELIKI SPECIFIČNI OTPOROTPOR-CEKAS ,KANTAL ,VOLFRAM
,VOLFRAM
__________________________________________________________________________________
24. Briferom se ispituje? ( zaokruži tačan odgovor )
1-nula
2 -faza
3-uzemljenje
2-FAZA
_________________________________________________________________________________
25. Nacrtaj jednopolnu šemu: osigurač, naizmjenični prekidači i sijalice.
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 589 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content