close

Enter

Log in using OpenID

CorelDRAW I čas

embedDownload
CorelDRAW I čas
Startovanje, otvaranje, snimanje i zatvaranje fajlova
Kad startujete CorelDRAW na ekranu će se pojaviti ekran dobrodoslice (Welcome) putem kojeg je
moguće odabrati prvi korak za stvarni ulazak i početak rada u programu. Možete da otvorite novi ili
neki od postojećih fajlova, poslednji korišćeni ili uređivani fajl, šablon, da istražite CorelTUTOR ili
šta je novo u CorelDRAW-u.
Otvaranje prvog novog dokumenta. Ukoliko se na ekranu nalazi prikaz dobrodošlice, kliknite
taster New Graphic da biste automatski otvorili novi dokument - posle čega se pojavljuje jedna
prazna stranica formatirana po predefinisanim postavkama. U suprotnom, klikom na File/New
(CTRL+N) ili taster New u Standard Toolbaru postižete identičan rezultat. Dok se fajl ne imenuje,
pridružuje mu se naziv npr. Graphic 1.
Radni prozor – naslovna linija, Control menu za aplikaciju i fajl, granice prozora, dugmad za
promjenu veličine prozora, Scroll bar, linija menija, linije sa alatima (Toolbar), paleta sa alatkama
(Toolbox), paleta boja (Color Palette). U prozoru se mogu naći i box-ovi za razna podešavanja.
Otvaranje postojećeg dokumenta možete uraditi klikom na taster Open Graphic na ekranu
dobrodošlice, klikom na taster Open u Standard Toolbaru ili odabirom opcije File/Open
(CTRL+O). CorelDRAW posjeduje mogućnost da bude istovremeno otvoreno više fajlova, a rad sa
više crteža prate pravila koja su uobičajena za Windows.
Zatvaranje dokumenta. Postoji nekoliko načina za zatvaranje prozora dikumenta: klikom na taster
Close u gornjem desnom uglu prozora dokumenta, izborom File/Close ili Window/Close. Ukoliko je
otvoreno više dokumenata, moguće je odabrati i opciju Window/Close All kako biste automatski
zatvorili sve prozore. Bez obzira na to koji od navedenih metoda koristite za zatvaranje dokumenta,
automatski će se zatražiti da odaberete da li želite ili ne želite da zapamtite sve promjene koje su u
njima izvršene posle otvaranja. Kada zatvarate veći broj fajlova, CorelDRAW postavlja identičan,
ali zaseban, upit za svaki od fajlova.
Memorisanje dokumenta.
1. Ukoliko želite da memorišete novi dokument, kliknite na taster Save u Standard Toolbaru ili
odaberite File/Save (CTRL+S).
2. U otvorenom dijalogu Save podesite lokaciju na kojoj želite da memorišete dokument i unesite
ime u polje File Name.
3. Ukoliko memorišete dokument u formatu koji nije Corel DRAW (CDR), odaberite format iz liste
Files of Type.
4. U polja Keywords i Notes možete unijeti ključne riječi ili napomene koje će pratiti fajl. Polja
Keywords i Notes se pojavljuju u dijalogu Open prilikom ponovnog otvaranja fajla.
5. Dok se nalazite u dijalogu, odaberite opcije koje želite da primijenite na novi dokument - kao što
su verzija, orijentacioni izgled, Web i postavke vezane za fondove.
• Opcija VERSION (Verzija) - Po podrazumijevanoj vrijednosti, CorelDRAW automatski
memoriše dokumente tako da budu kompatibilni samo sa CorelDRAW-om. Ukoliko je
potrebno, možete memorisati dokument tako da bude kompatibilan sa prethodnim verzijama
CorelDRAW-a. Međutim, memorisanje fajla tako da bude kompatibilan unazad može
rezultovati gubitkom određenih dinamičkih efekata koji su uvedeni u verziji koju trenutno
koristite.
• Opcija THUMBNAIL (Orijentacioni izgled) - Thumbnail se koristi za opisivanje minijaturnih
prikaza fajlova. Thumbnail je slika koja se pojavljuje u prozoru Preview svaki put kada se u
CorelDRAW-u odabere neki fajl. Možete odlučiti da memorišete orijentacioni izgled u 1K
(mono, tj. crno-bijelo), 5K (uz ograničen izbor boja) ili 10K (sve boje). Takođe, možete
izabrati None kako biste spriječili kreiranje orijentacionog izgleda.
• Opcija SELECTED ONLY (Samo odabrano) - služi za memorisanje samo odabranih objekata iz
crteža u novi dokument.
Opcija WEB SAFE FILENAMES - se koristi kada će dokument biti upotrijebljen za kreiranje
web stranica.
6. Kliknite taster Save da biste memorisali sve što ste do sada radili u dokumentu koristeći opcije
koje ste odabrali.
7. Komanda Save As je korisna za memorisanje novih verzija ili kopija dokumenta koji ste otvorili
ili uredili, ali je možete koristiti i za memorisanje iste kopije koristeći drugačije ime za fajl ili
drugačije postavke.
•
Rad sa šablonima
Šabloni (templates) su specijalizovani fajlovi koji se mogu memorisati na osnovu postojećih
postavki i/ili sadržaja dokumenta. Šablone je nemoguće slučajno presnimiti poput običnih
dokumenata. Fajlove šablone prepoznaćete po njihovim CDT ekstenzijama.
Otvaranje šablona
Za otvaranje postojećeg šablona sa ciljem kreiranja novog dokumenta baziranog na šablonu
odaberite File/New From Templates da biste otvorili dijalog New From Templates. Možete da
odaberete između kategorija šablona organizovanih u grupe i podijeljenih po tipovima dokumenata.
Unaprijed formatirani šabloni su organizovani u Full Page, Label, Booklet, Side-Fold i Web
šablone. Klikom na svaki jezičak otkrivate spisak šablona koji se nalaze u CorelDRAW aplikaciji.
Kada odaberete šablon, prozor Preview će prikazati orijentacioni izgled prve stranice odabranog
šablona. Da biste prilikom otvaranja novog dokumenta baziranog na šablonu obuhvatili i njegove
postavke formatizovanog grafičkog objekta, kliknite opciju Include Graphic (selektovana po
podrazumijevanoj vrijednosti) ili poništite tu opciju kako biste otvorili praznu formu. Kliknite dva
puta na bilo koji šablon i automatski će se otvoriti novi, još nememorisani dokument – formatiran
upotrebom karakteristika šablona.
Kliknite jezičak Browse kako biste pristupili opcijama dijaloga koje omogućuju otvaranje šablona
koje ste sami kreirali.
Otvaranje i memorisanje šablona
Da biste otvorili šablon za uređivanje – tj. namjeravate da promijenite postojeći format šablona i/ili
njegov sadržaj – upotrijebite komandu File/Open i odaberite CorelDRAW Template (CDT) kao tip
fajla. Prije nego što se šablon otvori pojaviće se dijalog koji pita želite li da otvorite šablon kao novi
dokument ili želite da izvšite njegovo preuređenje (editing). Ukoliko je vaš cilj otvaranje novog
dokumenta baziranog na sadržaju i strukturi šablona, ostavite selektovano (podrazumijevano) New
From Template u kombinaciji sa opcijom With Contents. Ukoliko je vaša namjera uređivanje samog
šablona, odaberite Open For Editing. Kada memorišete preuređeni šablon, aktiviranjem komande
Save automatski memorišete fajl kao šablon, bez potrebe za otvaranjem bilo kojeg dijaloga i bez
potrebe ponovnog definisanja fajla kao CDT tipa u dijalogu Save.
Import i Export filtri
Često ćete imati potrebu da koristite CorelDRAW sa drugim programima, kao što su programi za
editovanje rasterizovanih slika, programi za obradu teksta i editori prezentacija. Takođe, postoje
situacije kada CorelDRAW-ov format fajla nije pravi format za medij u kom konačno planirate da
objavite svoj rad, kao što je slučaj kad kreirate slike za Internet ili video.
Filtri su prevodioci za fajlove kreirane u drugim programima. Filtri za uvoženje preuzimaju podatke
iz drugih programa i prevode ih u informacije koje se mogu posmatrati i uređivati u okviru
CoreDRAW-a. U zavisnosti od tipa fajla koji uvozite, često su obezbijeđene dodatne opcije za fino
podešavanje uvezenog fajla, tako da u CorelDRAW unosite tačno ono što vam je potrebno da na
najefikasniji način nastavite rad.
Filtri za izvoženje uzimaju podatke iz CorelDRAW-ovog dokumenta i pretvaraju ih u podatke koji
su razumljivi drugom programu ili drugom tipu medija za objavljivanje. I ovi filtri često sadrže
dijaloge koji omogućuju da izvezete tačno one podatke koji su vam potrebni za dati program ili
medij.
Kako uvesti (Import) dokument
Uvoženje fajla se postiže tako što kliknete na meni File i onda na Import ili tako što pritisnete
prečicu CTRL+I. Otvoriće se okvir za dijalog Import. Potražite fajl koji želite da uvezete. Fajl
možete potražiti i tako što ćete kliknuti na padajuću listu File Type i odabrati ekstenziju koju fajl
koristi. U dijalogu File Import postoji nekoliko opcija.
• Opcija Link Bitmap Externally se koristi za povezivanje sa uvezenim fajlom (umjesto
uključivanja rasterizovane slike u sam dokument). Kada CDR fajl snimite sa povezanom
rasterizovanom slikom, veličina fajla je manja jer se rasterizovana slika čuva odvojeno. Kada
zatvorite CorelDRAW fajl, još možete nezavisno od njega doći do povezanih rasterizovanih
slika i one se još uvijek mogu editovati u Corel PHOTO-PAINT-u, Adobe Photoshopu i
drugim programima za editovanje rasterizovanih slika.
• Opcija Combine Multilayer Bitmap se koristi za otvaranje rasterizovanih slika koje imaju više
slojeva u jednom stopljenom sloju u CorelDRAW-u.
• Kada uvezeni fajlovi sadrže ugnježđene International Color Consortium (ICC) profile, možete
koristiti opciju Extract ICC Profile da biste izdvojili ICC profil i snimili ga na hard disk.
• Opcija Check For Watermark se koristi za provjeru toga da li slika sadrži vodeni žig. Vodeni
žig se koristi za digitalno „potpisivanje“ slika. One se na taj način mogu prepoznati kao
vlasništvo osobe koja ih je kreirala.
• Opcija Do Not Show Filter Dialog se koristi za uvoženje slike sa njenim podrazumijevanim
(default) podešavanjima. Uključena je ako ste sigurni da su podrazumijevana podešavanja
upravo ona koja želite.
• Opcija Maintain Layers And Pages se koristi za zadržavanje originalne strukture slojeva i/ili
stranica fajla kada uvozite dokument snimljen sa slojevima i/ili stranicama.
• Na dnu dijaloga pronaći ćete opciju Link To High Resolution File For Output Using OPI –
povezivanje sa slikom visoke rezolucije prilikom izlaza koristeći protokol OPI (Open Prepress
Interface), koja je dostupna kada radite sa TIFF i SCITEX CT rasterizovanim slikama
(bitmapama). Ova opcija će slike sa visokom rezolucijom zamijeniti slikama sa manjom
rezolucijom kada se fajl posmatra na ekranu. Međutim, slike visoke rezolucije se čuvaju i
koriste u štampanju dokumenta. Pošto TIFF i naročito CT slike mogu biti ekstremno velike,
ova opcija omogućava da radite na elementima koji okružuju dokument (kao što je tekst) bez
opterećivanja resursa računara TIFF ili CT slikama.
• Sa desne strane dijaloga je opcija za pregledanje slike prije nego što je otvorite. Kada
pregledate velike slike, nemojte memorisati umanjene slike za pregled (thumbnail), jer njihovo
prikazivanje može da oduzme puno vremena.
• Na desnoj strani dijaloga se,takođe, nalazi opcija za uvoženje cijele, isječene slike ili uzorka
slike. Ako planirate da isječete ili uzmete uzorak slike odmah posle uvoženja, korišćenje ove
opcije omogućava pristup dijalogu za isjecanje ili uzimanje uzorka. Isjecanje ili uzimanje
uzorka slike, kao dio procesa uvoženja, brže je nego uvoženje slike i njeno isjecanje ili
uzimanje uzorka.
Kako izvest (Export) dokument
Izvoženje dokumenta se, takođe, postiže preko menija File tako što kliknete na File, a potom na
Export, ili tako što pritisnete CTRL+E. Ovim se otvara dijalog za izvoz fajlova. Navigacija kroz
direktorijume se obavlja na uobičajeni način. Padajuća lista za kompresiju postaje dostupna ako fajl
koji izvozite podržava dva ili više tipova kompresije, tako da možete odabrati onu koju želite da
koristite. Dostupne su sledeće opcije.
• Opcija Selected Only se koristi za izvoženje samo trenutno selektovanog objekta.
• Ako memorišete fajl koji će na kraju biti prikazan na web sajtu, možda ćete željeti da kliknete
na opciju Web_Safe_Filename. Na taj način će prazni prostori u imenu fajla automatski biti
popunjeni linijom podvlačenja. Za ovu opciju kaže se da je bezbjedna za Web, jer većina web
servera ne podržava razmak u imenu fajla.
• Opcija Do Not Show Filter Dialog izvozi fajl koristeći podrazumijevane opcije, umjesto da vas
pita da ih sami selektujete. Ovo je moguće samo kada uzvozite u tipove fajla koji podržavaju
višestruke opcije izvoženja.
CorelDRAW sadrži jednu od najvećih kolekcija filtera za uvoženje/izvoženje u grafičkoj industriji.
Podešavanje stranica dokumenta
Definisanje veličine i orijentacije stranice
Za podešavanje stranica nužno je ući u Layout meni, opcija Page Setup. Tada se javlja odgovarajući
dijalog, kada selektujete Size.
Standardne veličine papira (Letter, Legal, Tabloid, A0, A1, itd.)biraju se u polju Paper. Tada
rubrike za širinu (Width) i visinu (Height) poprimaju odgovarajuće vrijednosti. Ako se želi
nestandardna veličina papira, odabere se Custom i upisuje širina i visina u odgovarajućim poljima.
Orijentacija papira može biti uspravan (Portrait) i položen (Landscape).
CorelDRAW omogućava rad sa 999 stranica. Odabirom veličine i položaja stranice, sve stranice će
biti iste. Ako se želi da neka tekuća stranica ima drugu veličinu i/ili položaj, tada se to može obaviti
klikom u okno Resize Current Page Only.
Veličina stranice i orijentacija mogu se mijenjati upotrebom Property Bara (linije osobina). Properti
bar sadrži malu grupu opcija za podešavanje stranice dokumenta na standardne veličine, posebne
veličine i orijentaciju, a pored toga posjeduje i opcije za izmjenu svih stranica odjednom ili za
izmjenu samo one stranice koju trenutno posmatrate.
Definisanje boje pozadine stranice
Za definisanje boje pozadine stranice u dokumentu odaberite Layout/Page Background kako biste
otvorili dijalog Options za pozadinu stranice. Ovaj dijalog posjeduje opcije koje omogućuju
definisanje načina pojavljivanja pozadine stranice.
• Za definisanje bilo koje od Uniform boja dostupnih u CorelDRAW-u kliknite opciju Solid i
odaberete selektor boja. Klikom na selektor boja obezbjeđujete pristup svim paletama boja.
Kada definišete boju, ona će biti primijenjena na cjelokupnu stranicu tj. njenu pozadinu.
• Moguće je definisati bitmapu kao pozadinu stranice klikom na opciju Bitmap i taster Browse,
kojim se otvara dijalog Import. Odaberite bitmapu i kliknite OK. Bitmapa će se pojaviti
onoliko puta koliko je potrebno da popuni cijelu pozadinu stranice.
• Izvorne opcije su dostupne samo ako ste definisali Bitmap kao pozadinu. Omogućavaju
uspostavljanje eksternog linka ka bitmap fajlu (Linked) ili interno skladištenje kopije uz pomoć
CoreDRAW dokument fajla (Embedded).
• Opcija Bitmap Size je dostupna ukoliko imate definisanu bitmapu kao pozadinu, a omogućuje
definisanje nove veličine (Custom) ili upotrebu postojeće veličine (Default) bitmape.
• Ukoliko želite da kontrolišete način na koji će se (ili neće) pozadina stranice uključiti u proces
eksportovanja fajlova sa crtežima ili kada štampate dokument uključite opciju Print And
Export Background.
Upotreba specijalizovanih formata
Stranica Layout dijaloga Options omogućuje odabiranje jednog od pet specijazovanih formata za
dokument: Book, Booklet, Tent Card, Side-Fold Card i Top-Fold Card. Odabiranjem jednog od
ovih stilova formata automatski dijelite stranice dokumenta na horizontalne i vertikalne stranice,
shodno prikazu koji se nalazi u dijalogu.
• Full Page. Ovaj stil formata je podešen po podrazumijevanoj vrijednosti za sve nove
dokumente i u osnovi formatira dokumente kao pojedinačne stranice.
• Book. Ovaj format dijeli dimenziju stranice na dva jednaka vertikalna dijela, gdje se svaki od
njih smatra zasebnom stranicom. Prilikom štampanja, svaka stranica se štampa kao zasebna
stranica.
• Booklet. Booklet dijeli dimenziju stranice na dva vertikalna dijela. Svaki dio smatra se
zasebnom stranicom. Međutim, prilikom štampanja, stranice bivaju uparene prema njihovom
tipičnom razmještaju, koji odgovara formatu Booklet.
• Format Tent Card dijeli dimenzije stranice dokumenta na dva jednaka horizontalna dijela, gdje
se svaki smatra posebnom stranicom Pošto je sklop Tent Card presavijen na centru, svaka od
stranica se štampa u sekvenci i razmješta tako da se posle savijanja pojavljuje ispružena.
• Format Side-Fold dijeli dimenzije stranice dokumenta na četiri jednaka dijela (vertikalno i
horizontalno).
Poput formata Side-Fold, Top-Fold, takođe dijeli dimenzije stranice dokumenta na četiri
jednaka dijela (vertikalno i horizontalno), ali omogućava drugačije savijanje.
Posle izbora stila formata i povratka na dokument, svaki dio izvršene podjele moguće je
individualno posmatrati.
Upotreba preformatiranih naljepnica
CorelDRAW posjeduje ogromnu kolekciju preformatiranih šema dobijenih od skoro svih
proizvođača naljepnica. Da biste upotrijebili jedan od tih formata, stranica dokumenta mora biti
formatirana kao Letter-Portrait. Kada opcija bude dostupna i odabrana, stranica Size transformiše
se u stranicu Label, nudeći pristup ogromnoj kolekciji naljepnica. Po izboru naljepnice, preview
prozor prikazuje opšti format selektovane naljepnice i pokazuje broj dostupnih redova i kolona.
Poslije zatvaranja formata Label (u grani opcija) i povratka u dokument, svaka od stranica
dokumenta posjedovaće individualnu oznaku za stil naljepnice koji ste izabrali. Potrebno je
definisati tačan broj stranica koje je potrebno dodati za prilagođavanje cjelokupnih stranica sa
naljepnicama.
Moguće je i kreiranje vlastite naljepnice od samog početka ili na osnovu postojećeg formata.
Odaberite neku od postojećih naljepnica iz menija Label Style, odaberite broj redova i kolona,
podesite Label Size, Margins i Gutters (razmak između kolona i redova). Kada završite, naljepnice
možete zapamtiti klikom na taster + u dijalogu ili možete obrisati selektovanu naljepnicu iz spiska
klikom na taster -.
Opcije pogleda na stranicu
Po podrazumijevanoj vrijednosti, kada se otvori novi dokument na ekranu će se pojaviti
pravougaonik koji predstavlja proporcije stranice dokumenta. Međutim, nećete moći da vidite druge
dvije karakteristike prikaza stranice: Printable Area (područje koje će biti odštampano) i Bleed
Area (nevidljivo područje). Putem dijaloga Options moguće je regulisati vidljivost, odnosno
nevidljivost bilo koje od ovih karakteristika stranice. Za ostvarivanjem kontrole nad ovim opcija
odaberite Layout/Page Setup da biste otvorili dijalog Options za podešavanje veličine stranice.
Kliknite stavku Page u grani opcija na lijevoj strani dijaloga da biste pozvali otvaranje opcija za
prikazivanje izgleda stranice.
• Za pojavljivanje ivica dokumenta na ekranu kliknite opciju Show Page border (prikaži granice
strane).
• Prikaži područje koje će se štampati (Show printable area). Različita stanja ove opcije
omogućavaju prikazivanje područja na koje je trenutno podešen štampač i koje će pri izdavanju
takve komande biti odštampano i veličinu materijala za štampanje na koju je štampač trenutno
podešen da bi mogao da štampa dokumente. Obe dimenzije su predstavljene tačkastim
linijama. Ova dva područja se mogu nalaziti unutar ili van vidljivog dijela stranice dokumenta,
u zavisnosti od toga da li je trenutno podešena veličina stranice dokumenta veća ili manja od
one koju je štampač u stanju da odštampa. Fizičke karakteristike ova dva područja su podešene
prema štampaču koji je odabran u dijalogu Print Setup, koji se otvara odabirom opcije
File/Printer Setup.
• Prikaži nevidljivo područje (Show bleed area). Termin bleed (blijedo, nevidljivo) odnosi se na
specifično fizičko područje oko stranice dokumenta. Ukoliko će dokument koji kreirate biti
reprodukovan upotrebom ofset reprodukcionih tehnika štampanja, ova opcija može biti veoma
interesantna. Podešavanje iznosa opcije Bleed za dokument omogućuje dodavanje posebnog
područja na ivice krajnjeg rezultata dokumenta namijenjenog štampanju. Za pozivanje prikaza
trenutno podešenog iznosa opcije Bleed, kliknite opciju Show Bleed Area u ovom dijalogu.
• Međutim, stvarno podešavanje vrijednosti područja koje nije vidljivo izvodi se upotrebom
drugog dijaloga. Iznos se može podesiti na bilo koju vrijednost od 0 (što je stvarna ivica
dokumenta) do 900 inča. Za podešavanje iznosa Bleed odaberite Layout/Page Setup da biste
otvorili dijalog Options za veličinu (Size) stranice i unesite vrijednost u numeričko polje Bleed.
•
Rad sa alatkama
Selektovanje, grupisanje, prevlačenje i interaktivno transformisanje objekata
• Selektovanje – klik Pick tool-om (prvi odozgo u kutiji alatki) ili zaokruživanjem (ako se želi
selektovati više objekata).
• Deselektovanje – klik uz držanje SHIFT-a.
• Ako je neki objekat selektovan, kada se klikne na neselektovani objekat uz pridržavanje
SHIFT-a i on će se pridružiti selekciji.
• Kada se vrši selektovanje Pick Tool-om uz pridržavanje ALT, svi zaokruženi ili dotaknuti
objekti postaju selektovani.
• Deselektovaće se svi objekti ako se ovome doda SHIFT.
• Dvostruki klik na alat za selektovanje prouzrokuje selekciju svih objekata na stranici.
• Kada je selektovano više od jednog objekta, u Property Baru javljaju se opcije Group
(grupisanje), Ungroup (razgrupisavanje), Ungroup All (razgrupisavanje više objekata) koje
djeluju shodno nazivima.
• Kada se želi editovati samo jedan element iz grupe radi promjena na njemu, a da se ne vrši
razgrupisavanje, treba držati CTRL i kliknuti na željeni objekat.
• Prevlačenje selektovanog objekta može se obaviti pomoću kursorskih strelica guranjem
(nudging). Koraci guranja su diskretni i podešavaju se u Tools meniju pozivom Options a zatim
selektovanjem Rulers na stablu.
Alat za crtanje pravougaonika
Crtanje pravougaonika
Da biste nacrtali pravougaonik odaberite pravougaonik iz glavne palete alata i primijenite akciju
klikni-prevuci u bilo kom smjeru. Kada selektujete alat Rectangle, kursor podsjeća na ukrštene niti
koje prate pravougaoni oblik. Upotrebom akcije klikni-prevuci možete primijetiti kako Status i
Property bar prikazuju koordinate, karakteristike širine i visine koje detaljnije opisuju oblik novog
objekta.
Alat za crtanje pravougaonika možete primijeniti i upotrebom tastera F6 kao i klikom desnim
tasterom miša na prazan prostor na stranici dokumenta i birajući opciju Create Object/Rectangle.
Svaki put kada kreirate novi pravougaonik CorelDRAW automatski primjenjuje podrazumijevane
grafičke karakteristike za njegove karakteristike Outline Pen i Fill. Moguće je podesiti debljinu
okvirne linije kreiranog pravougaonika koristeći opcije Property Bara. Međutim, određene opcije
okvirne linije (kao što je Line Styles) nisu dostupne u Property Baru (kada je jedna od njih
selektovana). Da biste promijenili druge karakteristike okvirne linije pravougaonika dok se nalazi u
svom prirodnom Rectangle stanju, upotrijebite dijalog Outline Pen ili karticu Pen u Object
Properties Dockeru (selektujte objekt i odaberirte Windows/Dockers/Object Properties)
Zaobljavanje uglova pravougaonika
Kada selektujete pravougaonik, za promjenu stepena zaobljenosti uglova možete upotrijebiti bilo
koju od sledećih operacija:
• Za unošenje procentualno izražene zaobljenosti upotrijebite opcije Corner Roundness sa linije
osobina.
• Zaobljenost ugla pravougaonika moguće je promijeniti interaktivno upotrebom alata Shape
(F10) tako što ćete vertikalno ili horizontalno prevlačiti bilo koju od kontrolnih tačaka bilo
kojeg ugla. Na taj način mijenjate vrijednosti zaobljenosti uglova dok su opcije uglova
slobodne (nezaključane). Vrijednosti zaobljenosti svih uglova moguće je promijeniti dok su
uglovi zaključani.
• Upotrijebite Object Properties Docker otvorivši pravougaoni oblik klikom na desni taster miša
i odabravši Properties.
• Upotreba tastera modifikatora proces crtanja čini lakšim i produktivnijim:
• Pritisnite i zadržite CTRL dok prevlačenjem crtate nove objekte, kako biste zadržali širinu i
visinu u istim iznosima – crtaćete kvadrat.
Pritisnite i zadržite SHIFT dok prevlačenjem crtate nove objekte, kako biste zadržali centar
objekta na početnom mjestu – crtaćete objekte iz centra.
• Pritisnite i zadržite CTRL+SHIFT dok prevlačenjem crtate nove objekte, kako biste zadržali
originalni centar i crtali simetrične objekte – crtaćete kvadrat iz centra.
Alat za crtanje elipse
Crtanje elipse
• Odaberite alat Ellipse iz glavne palete alata ili pritisnite F7.
• Upotrebom kursora alata Ellipse i primjenom akcije klikni-prevuci, prevucite kursor
dijagonalno u bilo kom smjeru. Pojavljuje se okvirna linija budućeg objekta.
• Otpustite taster miša kako biste završili kreiranje elipse.
• Upotrijebite opcije Property bara kako biste podesili širinu okvirne linije. Međutim, kako su
elipse dinamični oblici (posjeduju specijane karakteristike), primjena drugih karakteristika
okvirne linije izvodi se upotrebom dockera ili dijaloga.
• Da biste promijenili karakteristike okvirne linije elipse selektujte objekt i odaberite
Windows/Dockers/Object Properties.
• Ili upotrijebite dijalog Outline Pen (pozovite ga pritiskom na F12)
Kontrolisanje stanja elipse
Svaki novi ovalni ili kružni oblik koji kreirate posjeduje dvije kontrolne tačke koje se, po
podrazumijevanoj vrijednosti, preklapaju i nevidljive su. Kada su ove kontrolne tačke odvojene, one
kreiraju ili isječak ili luk, gdje svaka od njih određuje početni ili završni ugao isječka ili luka.
Odvajanje ovih kontrolnih tačaka se može izvršiti upotrebom opcije iz Property Bara ili
prevlačenjem tačaka upotrebom alata Shape. Prevlačenje unutar putanje kreira stanje Ellipse Pie,
koje karakteriše efekat poveyivanja obije kontrolne tačke pravolinijskim segmentima sa centrom
elipse. Prevlačenjem van oblika kreira se stanje Ellipse Arc, koje čini ova dva prava segmenta
nevidljivim.
Možete kreirati novi isječak ili luk klikom na taster Pie ili Arc u Property baru (dok je alat Ellipse
selektovan). Po podrazumijevanoj vrijednosti, svi isječci ili lukovi se primjenjuju sa početnim
uglom od 0 stepeni i završnim uglom od 270 stepeni. Mogu se podesiti u rasponu od -360 do 360
stepeni.
Alat za crtanje poligona
Crtanje poligona i zvijezda
• Odaberite alat Polygon iz palete alata. Brzim pritiskom na taster Y selektujte alat Polygon.
Property bar sada posjeduje dvije opcije za poligone.
• Akcijom klikni-prevuci kreirajte novi oblik. Poligon biva kreiran prema podrazumijevanoj
vrijednosti ili prethodno podešenom nizu opcija.
• Prilagodite oblik poligona promjenom opcije Number of Sides/Points u Property Baru. Moguće
je unijeti vrijednost ili koristiti spinner kontrole. Pritisnuti ENTER. Mijenja se izgled poligona,
pri čemu njegove dimenzije ostaju iste.
• Promijenite stanje oblika klikom na tastere Polygon i Star u Property Bary.
• Treće stanje – poligon kao zvijezda – takođe je dostupno. Međutim odabiranje ovog stanja
zahtijeva otvaranje dijaloga Polygon Tool Properties. Za brzo otvaranje ovog dijaloga kliknite
dva puta taster Polygon Tool u paleti alata ili otvorite dijalog Options birajući Tools/Options i
otvarajući granu opcija pod stavkom Workspace/Toolbox, posle čega dolazi klik na Polygon
Tool.
Oblikovanje poligona i zvijezda
Kada je Pick Tool (selektor) aktiviran, a odabrali ste poligon ili zvijezdu, moguće je promijeniti
širinu i visinu objekta na standardan način. Međutim, i poligoni sadrže kontrolne tačke kojima je
moguće manipulisati upotrebom alata Shape za kontrolisanje ugla stranica i oštrine tačaka. Svaka
tačka na poligonu sadrži jednu ovakvu kontrolnu tačku koja se može prevući upotrebom alata Shape
u bilo kom smjeru.
•
Postoje dva različita tipa kontrolnih tačaka: eksterne i interne. Pomjeranjem jedne od ovih
kontrolnih tačaka prouzrokujete istovremeno postavljanje svih tačaka i izvođenje dvije osnovne
promjene karakteristika. Prevlačenje tačaka omogućuje promjenu ugla i postavki vezanih za oštrinu.
Pritisnete li taster CTRL dok prevlačite bilo koju od ovih tačaka, mijenjate im poziciju u odnosu na
centar oblika, čime se u osnovi mijenjaju samo vrijednosti koje su vezane za oštrinu objekta.
Oštrina se, takođe, može promijeniti upotrebom opcije Sharpness u Property Baru. Vrijednosti
variraju odo 0 do 100 procenata, dok je podrazumijevana vrijednost 50.
Alat za crtanje spirale
• Kada selektujete alat Spiral, on dijeli svoje opcije na Property Baru sa alatom Graph Paper
(alatom za crtanje mreže) i prikazuje opcije za kontrolisanje objekta. Na raspolaganju su
modovi Spiral Revolution, Symmetrical i Logarithmic Spiral kao i klizna kontrola Spiral
Expansion.
• Spiralni objekti se mogu podesiti na 1 do 100 okreta (revolucija-jedan kompletan okret oko
centralne tačke). Smjer spiralne revolucije se kontroliše prema akciji klikni-prevuci za vrijeme
kreiranja inicijalnog objekta.
• Spiralne oblike nije moguće dinamički uređivati, što znači da morate da im podesite
karakteristike prije nego što ih kreirate. Poslije kreiranja nije moguće promijeniti njegove
karakteristike – sem ako koristite alat Pick ili Shape za uređivanje njegove veličine i oblika.
• Po podrazumijevanoj vrijednosti svi novi spiralni oblici se podešavaju kao Symetrical tipovi.
Simetrični spiralni objekti se pojavljuju sa spiralnim revolucijama ravnomjerno raspoređenim
od centra ka spoljašnjem dijelu objekta. Za povećanje ili umanjenje stepena sa kojim krive u
spirali postaju manje ili veće krećući se ka centru objekta, moguće je upotrijebiti metod
Logarithmic. Termin logaritamski se odnosi na akceleraciju ili ubrzanje (ili deceleraciju tj.
usporenje) spiralnih revolucija. Da biste odabrali ovu opciju kliknite taster Logarithmic Spiral
u Property Baru prije nego što nacrtate novi oblik.
• Kada selektujete mod Logarithmic Spiral, pojavljuje se klizač Logarithmic Expansion,
omogućavajući da podesite ovaj stepen na osnovu procenta dimenzije objekta. Logarithmic
Expansion se može podesiti u iznosu od 1 do 100 procenata. Postavka 1 – simetrična spirala,
postavka 100 – dramatična ekspanzija.
Alat za crtanje predefinisanih likova
U CorelDRAW mogu se kreirati objekti poznati kao Perfect Shapes (savršeni oblici). Perfect
Shapes su dinamički objekti sastavljeni od jedne ili više kontrolnih tačaka koje zovemo glyph node
(glifovi).
• Alati Perfect Shapes nalaze se u glavnoj paleti alata. Postoji pet kategorisanih oblasti sa
oblicima: Basic, Arrow, Flowchart, Star, Callout. Odaberite jednu.
• Kada selektujete kategoriju, individualnim oblicima pristupa se u Property Baru. Upotrijebite
akciju klikni-prevuci da biste kreirali objekat.
• Za tipove simbola Callout smjer prevlačenja je bitan, određuje orijentaciju objekta.
• Objekat ima jedan ili više (različitih boja) glifova koji kontrolišu određene karakteristike
objekta. Za pozicioniranje glifa upotrijebite akciju klikni-prevuci direktno na samom čvoru.
Glifovi se moraju uređivati interaktivno koristeći alat Perfect Shape, Pick ili Shape.
• Moguće je i individualno uređivanje pozicije glifova: za otvaranje Object Properties Dockera
kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite Properties iz padajućeg menija.
• Nakon kreiranja objekta i uređivanja glifova, moguće je na standardan način promijeniti i
druge osnovne karakteristike objekta. Npr. moguće je promijeniti širinu i visinu novog oblika
upotrebnom selekcionih ručica.
Moguće je konvertovati u krive bilo koji od oblika koje smo do sada spomenuli, uključujući
pravougaonike, elipse (i isječke i lukove), poligone koristeći komande Arange/Convert to curves
(CTRL+Q). Upotrebom ove komande uklanjate karakteristike dinamičkog uređivanja. Npr. oblik
elipse je moguće konvertovati u isječak ili krug (i obrnuto). Međutim, po konvertovanju u krive, ta
opcija više nije na raspolaganju.
Crtanje putanja i popuna
Atributi jednog grafičkog prikaza su:
• Outline Pen (vrsta linija putanje)
• Outline Color (boja linija)
• Fill (popuna)
Za izbor debljine i parametara putanje (linije) služi Outline Tool na paleti (dugme u obliku pera za
pisanje). Ova alatka ima više opcija.
• Prva opcija Outline Pen Tool, kada je selektovan neki dio rada, izaziva otvaranje box-a Outline
Pen, koji omogućava širok opseg podešavanja.
• Druga opcija – pojavljuje se dijalog box Outline Color koji omogućava mnoštvo podešavanja
vezanih za boju. Ovaj box ima kartice: Models, Mixers, Paletts.
• Opcija No Outline čini selektovanu putanju nevidljivom.
• Dalje opcije omogućavaju da selektovane putanje imaju određene debljine.
• Poslednja opcija omogućava rad sa color docker-ima.
Putanje se dijele na otvorene i zatvorene. Ima smisla popunu dodjeljivati samo zatvorenim
putanjama.
• Popunjenost se može dodijeliti klikom na boju u kolornoj paleti dok je putanja selektovana.
• Definisanje boje linije selektovanje putanje može se obaviti desnim klikom na boju u paleti.
• Popuni je posvećena posebna alatka – dugme u obliku kantice sa bojom. Zadržavanjem klika
nad ovim dugmetom otvara se paleta opcionih dugmadi.
• Kada se aktivira Uniform Fill pri selektovanoj zatvorenoj putanji, otvara se box sa tri kartice.
Boja se može odabrati klikom na neku od boja u paleti, izborom nekog od modela boja i
unosom vrijednosti ili pomoću klizača sa bojom i polja sa bojom. U desnom uglu ovog box-a
nalaze se četiri dugmeta pomoću kojih se može dodatno vršiti izbor boja.
• Pomoću Fountine Fill kreiraju se prelivi. Odabere se tip preliva i krajnje boje. Linearni preliv
(Linear), preliv u duginim bojama (Rainbow) ili preliv proizvoljnim bojama (Custom). U
gornjem desnom uglu nalazi se polje gdje se pomoću miša može dodatno precizirati opcija
(pravac preliva, pomjeraj centra preliva itd.) Tip preliva može biti: linearan, sferični, konični i
kvadratični.
• Pattern služi za izbor obrazaca (šara). Obrazac može biti: dvobojni, višebojni i bitmapirani.
Odabere se šara, boje i parametri šara. Za detaljnije podešavanje treba probati sa dugmetom
Tiling.
• Texture fill omogućava izbor teksture popune i podešavanje teksture (izgled hrapavosti i sl.)
• Peta opcija je Postscript popuna, koja se može štampati isključivo sa odgovarajućim
štampačima.
• Šesta opcija X isključuje popunu – ostaju samo konture zatvorene putanje i u pozadini papir.
• Poslednja opcija poziva tri moguća docker-a u kojima se objedinjuju opcije za popunu
objekata. Color docker omogućava izbor Uniform Fill popune. Klikom na Fill dodjeljuje se
izabrana boja kao popuna, a klikom na Outline dodjeljuje se boja konturi objekta. Treba
obratiti pažnju na mogućnosti koje se ukazuju kada se klikne na strelice u desnim gornjim
uglovima docker-a.
Na radnoj površini je zgodno imati docker-e koji se često koriste. U desnom gornjem uglu docker-a
postoji dugme za njegovo zatvaranje. Dugme u lijevom gornjem uglu, u obliku dvije strelice,
omogućava da se docker minimizuje iza desnog rulera. Ponovni klik na odgovarajuće dugme
minimizovanog docker-a omogućava njegovu ponovnu cjelovitu pojavu.
Za sve pobrojane opcije i alate za crtanje i popunu važi da, u slučaju da nema selektovanih objekata,
kada se aktiviraju, omogućavaju da se vidi docker u kojem je moguće postavljati default u pogledu
izbora parametara linija i popune za naredna crtanja.
Crtanje alatima za linije
Linije se crtaju nakon izbora odgovarajuće alatke sa palete (iznad alatke sa pravougaonikom).
Pridržavanjem klika iznad dugmeta biraju se opcije.
Svaki od Line alata omogućuje kreiranje onoga što zovemo putem između dvije tačke u prostoru.
Ovi putevi, tj. linije su predstavljeni vektorima između tačaka. U osnovi, vektore opisujemo kao
linije, dok tačke na linijama opisujemo kao čvorove ili u nekim slučajevima kao centralne tačke.
Crtanje linije slobodnom rukom
Alat Freehand omogućuje crtanje kao da skicirate crtež slobodnom rukom na tabli za crtanje, a
koristite olovku.
• Odaberite alat Freehand iz glavnog Toolboxa.
• Da biste kreirali jednu neprekidnu liniju, kliknite-prevucite upotrebom alata Freehand. Čim
otpustite taster miša, linija je završena i pojavljuje se na stranici.
• Da biste nacrtali pravu liniju između dvije tačke, kliknite jednom kako biste definisali početnu
tačku linije, a drugi put kliknite kako biste definisali završnu tačku. Onog momenta kad
otpustite taster miša linija je završena i pojavljuje se na stranici.
• Ako se želi crtati poligon, onda na kraj jedne linije treba dva puta kliknuti da bi se nastavila
druga linija poligona itd. do zatvaranja poligona.
• Dok je linija selektovana, upotrijebiti opciju Property bara kako biste prilagodili njenu širinu,
strelice ili šablon stila linije i/ili primjenite boju koristeći desni taster miša na bilo koji od
uzoraka boje u ekranskoj paleti boja. Dalje tu su opcije: početak otvorene linije, završetak
otvorene linije, automatsko zatvaranje otvorenih linija, rotiranje za određeni ugao.
• Kao podrazumijevana postavka, linije nacrtane Freehand alatom pojavljuju se mnogo
zaobljeno. Ovo ponašanje možete kontrolisati korišćenjem opcije Freehand Smoothing u
Property baru prije nego što nacrtate liniju slobodnom rukom. Prilagođavanjem na klizaču
moguće je crtanje linija različitog stepena zaobljenosti. Freehand Smoothing se može podesiti
unutar opsega od 0 do 100 procenata (po podrazumijevanoj vrijednosti). Manje vrijednosti
podrazumijevaju manji stepen zaobljenosti i obrnuto.
Kako popuniti otvorenu liniju
Po podrazumijevanoj vrijednosti, CorelDRAW na omogućava da primijenite popunjavanje bojama
novokreirane konture sa otvorenim krajevima.
Jedan od načina da se stavi popuna otvorene putanje, je da se preko otvorene putanje postavi
zatvorena putanja koja prati otvorenu putanju, a zatim da se otvorena putanja postavi u Outline bez
boje (X) i podesi Fill.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content