close

Enter

Log in using OpenID

Broj 16, nedjelja - Župa Duha Svetoga

embedDownload
SAKRAMENTI
ŽUPNI LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOG, SL. BROD
Broj 16., godina XI.
Sakrament krštenja primili su:
Sebastijan Jeliniæ, sin Ivice i Snježe roð. Hodak
Nika Bubalo, kæi Gorana i Josipe roð. Sabo
Ivano Horvat, sin Josipa i Kristine roð. Sekulovski
Klara Lesar, kæi Damir i Josipe roð. Barièeviæ
David Vukosaviæ, sin Damira i Magdalene roð. Plazaniæ
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
Www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
e-mail: [email protected]
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
Neka ih Bog blagoslovi i èuva u ljubavi njihovih roditelja!
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
Ivan Martinoviæ, r. 1935.
Anðelka Luin roð. Grguriæ, r. 1938.
Janja Crnèiæ roð. Periæ, r. 1928. Bosiljka Æutiæ roð. Duronjiæ, r. 1924.
Neka im Gospodin podari svoj mir.
*********************
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Stjepan Araèiæ, Lanosoviæa 20
Mira Boèek, Hlišiæa 22
Marijo Tomc, Sv. Antuna 84
Zdravko Dokuzoviæ, Krleže 65
Luka Krištiæ, Cankara 10
Branko Živkoviæ, Došena 95
Ob. Lioviæ, Berislaviæa 70
Ankica Gabaldo, Krleže 69
Jadranka Nenadiæ, Bacha 26
Ob. Tajz, Marukiæa 14
Ivan Konjeviæ, Demetra 8
Goran Matanoviæ, Krešimira 47
Janja Miloševiæ, Držiæa 1
Marija Tomiæ, Kloviæa 27
Ob. Tomiæ, Hlišiæa 43
Tera Petriæ, Osjeèka 68
Josip Briški, Popoviæa 14
Ob. Pnjak, Luciæa 21
Nenad Mirkoviæ, Mostarska 59
N. N.
Nada Rem, Budaka 38
Mato Setnièka, Držiæa 6
Damir Funariæ, Kvaternika 56
Stjepan Matièeviæ, Novaka 67
Ante Teskera, Kumièiæa 149
Ana Katiæ, Krleže 67
Ivan Cicvariæ, Kumièiæa 34
Mato Matijeviæ, Domboviæa 17
Marija Štetiæ, Kvaternika 17
Davor Spajiæ, Kloviæa
Ðuro Ceroveèki, Budaka 71
Ob. Jureviæ, Budaka 30
Mario Birtiæ, Berislaviæa 78
Blaž Milièeviæ, Diljska 15/1
Ob. Vidakoviæ, Hlišiæa 34
Marija Kolovrat, Klaiæa 45
Olga Heðeš, Budaka 55
Svim darovateljima hvala, popis je do 18.ožujka 2014.
Imao sam više upita župljana za žiro raèun, i to je naèin kako možemo darovati za potrebe
župne zajednice: Župni ured Duha Svetoga - Slavonski Brod, HR582340009-1110071744
Poziv na broj 1170287
*********************
vlè. Ivan Živiæ,
župni vikar
vlè. Dario Hrga,
ðakon
mons. Stjepan Belobrajdiæ,
župnik
24.03. ponedjeljak
25.03. utorak
26.03. srijeda
27.03. èetvrtak
28.03. petak
29.03. subota
18:00 + Vinko Ðuriæ
18:00 + iz ob. Markoviæ
BLAGOVIJEST
19:00
Na naselju Matija Ivaniæ
18:00 + Mato Rupèiæ, Mijo Kolomar i iz ob. Oreškoviæ
18:00 + Ðuro Vuèiniæ i iz ob. Vuèiniæ
18:00 + Josip Valjetiæ i iz ob. Valjetiæ i Kulundžiæ
7:30
+ Marija i Monika Dabiæ
++++++++++++++++++++++++++++
30.03. nedjelja - Èetvrta korizmena
8:00 + Branimir Poldrugaè
10:00
za župljane
11:30
Naselje Matija Ivaniæ
18:00 + Marija, Eva i Andrija Matasoviæ
02.04. srijeda
03.04. èetvrtak
04.04. petak
18:00
18:00
19:00
18:00
18:00
18:00
05.04. subota
7:30
31.03. ponedjeljak
01.04. utorak
+ Ivka i Ilija Stojanoviæ i Jela i Jure Šitum
+ Alojzija Grilec
Na naselju Matija Ivaniæ
+ Pavao Akšamoviæ
+ Josipa i Stjepan Gajger i Antu i Ivu Paviæa
+ Matija, Valentin, Ana i Filip Æurkoviæ i Marija, Filip,
Anica i Mato Pudiæ
+ Anðelko Nikiæ
++++++++++++++++++++++++++++
06.04. nedjelja - Peta korizmena
8:00
10:00
11:30
18:00
+ Marijo i Josip Anoèiæ
za župljane
Naselje Zrinski-Frankopan
+ iz ob. Bogdanoviæ
++++++++++++++++++++++++++++
Dobrota u rijeèima stvara povjerenje.
Dobrota u mislima stvara dubinu.
Dobrota u davanju stvara ljubav.
Lao-Tse
Poštovani župljani!
Da nije kalendara i sredstava informiranja, i našeg znanja - istinu proljeæa
gotovo da nismo ni osjetili. Bog daje svima znati da se život budi - da je život
ono što na poseban naèin stalno traje i obnavlja se. Jednom kad èovjek
zapoème, nikada ne prestaje.
Upravo vrijeme korizme kroz molitvu, žrtvu, post, dobra djela - pokazuje
da smo shvatili istinu života koja u sebi nosi nadu za ustrajnost. Posebno
istièem u tome dobra djela - prikladno kroz naš kutak - gajbu dobrote kod
ulaznih vrata u crkvi. Ona je svakodnevni dokaz, od poèetka korizme, da
Božja poruka dopire do naših života - našeg djelovanja i svijesti znaèenja
korizme.
U korizmenom vremenu, kao i svake godine do sada, organizirali smo
duhovnu pripravu
za roditelje prvoprièesnika i krizmanika.
Napominjem da je o ovome bilo reèeno na našim susretima u rujnu, a djeca
su o ovom susretu dobila pismenu obavijest da predaju roditeljima. Zato još
jednom potièem, odazovimo se , ovoje za vas roditelje.
Utorak (Blagovijest) , 25.03. - u 18:00 sati sv. Misa u župnoj crkvi,
a 18:45 sati susret u velikoj dvorani Mjesnog doma E. Kumièiæa
s voditeljem dr. vlè. Josipom Vranèiæom, sveæenikom iz Ðakova.
Srijedu, 26.03. - u 17:30 sati pobožnost Križnoga puta, potom sv. Misa u 18:00
sati, a u dvorani mjesnog doma u 18:45 sati susret.
Molim roditelje da ovo shvatimo kao osobni doprinos rastu svoga djeteta
u vjeri. Ne u znanju nego životu po vjeri. Na žalost vidimo kako nam toliki
drugi imaju utjecaj na djecu. Pokažimo im svojim primjerom što vjera - vama
u životu znaèi. Negdje sam proèitao: “Roditelji postupajte tako da vaše
ponašanje zaslužuje štovanje i ljubav vaše djece.” Neka ovo bude misao
vodilja ovih dana vaše duhovne obnove.
Pobožnost križnoga puta - srijedom i petkom u 17:30 sati. Na žalost
moram primijetiti da ove godine nas je manje nego prijašnjih godina. Da li
nas ne doziva Isusov križni put ili svojih nemamo pa ih ne dijelimo s Isusom.
Utorak, 25.03. - blagovijest.
Subotu, 29.03. - prvi puta se održava Nadbiskupijski susret obitelji naše
nadbiskupije. Iskreno preporuèam našim obiteljima - posebno što je
omoguæeno i poæi s djecom jer je osigurana briga oko djece. Nikoga posebno
ne želim zvati - ovim se smatrajte pozvanim. Za sve informacije obratite se u
kancelariju. Naša župna zajednica uvijek je prednjaèila u odazivu na
dogaðanja u nadbiskupiji. Nemojmo ovaj put zakazati na prvi susret!
Utorak, 01.04. - u duhu naše priprave za župni jubilej - dolaze vjernici
predvoðeni svojim župnikom iz župe sv. Dominika Savia s Kolinije - koja je
nastala 1979.g. dijeljenjem naše župe i župe Krista Kralja u Brod. Varošu.
Zaista bit æe lijepo da se tog dana okupimo te zajedno s njima zahvalimo
Bogu za sve što je uèinio. Biti æe se lijepo prisjetiti tih dana, a bilo je to prije
toèno trideset i pet godina.
Prvi Petak, 04.04., Prva Subota, 05.04.
Ne mogu a ne spomenuti nakanu apostolata molitve za ovaj mjesec, jer je
toliko poticajna i prilagoðena u vremenu kojem živimo.
Opæa molitva glasi: “Da vlade potaknu zaštitu stvorene prirode i pravednu
raspodjelu prirodnih bogastava.
Biskupijska: “Da se u našoj domovini poštuje nedjelja kao dan Gospodnji
- dan punine života, pomirenja, dostojanstva èovjeka i obitelji.
Odluke sa sjednice župnog Pastoralnog vijeæa održane, 15.03.
- o mnogim se pastoralnim stvarima govorilo no najviše o skoroj proslavi
zlatnog jubileja župne zajednice koji je pred nama.
- srijedu, 28.- èetvrtak, 29.- petak, 30.05. - Trodnevnica, a u kojoj èetvrtak æe
u našoj župnoj crkvi biti reðenje našeg župljanina bogoslova Krešimira Šafa za
ðakona. Velika je ovo èast i milost za našu župnu zajednicu, godinu
obilježavanja jubileja imali smo mladu misu vlè. Marka Martiæa, a u
bogoslovnom sjemeništu su dvojica bogoslova. Srijedu, 28.05. - pohoditi æe
nas mješoviti zbor iz Ðakovaèke katedrale - i uljepšati liturgiju i održati mali
koncert. U petak, samo predveèerje kroz molitvu zahvaliti Bogu za 50 godina
njegove prisutnosti u našim životima.
- na sam dan obilježavanja jubileja, 31.05. - sveèana sveta misa je u prije
podnevnom terminu u 10:00 sati. Sve ovo pišem kako bi vrijeme koje je pred
nama mogli rasporediti za te dogaðaje.
- odluèeno je od slijedeæega tjedna biti æe postavljena kroz cijelo ovo vrijeme
naša kutija za vašu dobrotu. Troškovi oko organizacije jubileja biti æe veæi, jer
æe se štampati liturgijski vodiæ ujedno i uspomena sa slavlja, oltar vani,
ozvuèenje, gosti, i niz drugih popratnih sadržaja. Posebno molimo ako nekoga
u firmama koje imaju svoje kancelarije ili pogone na teritoriju župe kojima bi
se mogla uputiti molba za pomoæ ili donaciju. Znam ovo æe opet izazvati
komentar: pa opet nešto traži - ne za sebe ili èlanove župnih vijeæa - nego za sve
nas. Naša je ovo zajednièka obljetnica, koja o nama i našem zajedništvu mnogo
govori. Uèinimo i ovaj put ono što možemo. Po malo, a ako nas bude puno biti
æe lijepo.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content