close

Enter

Log in using OpenID

Broj 19, nedjelja - Župa Duha Svetoga

embedDownload
31.5. - subota - sveèana sv. Misa - zahvale i završetak obilježavanja 50 godišnjice jubileja - Euharistijskim slavljem u 10:00 sati - na otvorenom u našem dvorištu, onako
kako smo i zapoèeli prije pedeset godina.
Svoju pomoæ možete - darovati u kutiji pokraj sv. Antuna u crkvi - možete darovati u
uredu - ili preko žiro raèuna. Sudjelujmo u ovom dogaðaju i na najmanjem daru hvala.
ŽUPNI LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOG, SL. BROD
Broj 19., godina XI.
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
Www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
e-mail: [email protected]
*********************
SAKRAMENTI
Sakramenat krštenja primili su:
David Vukosaviæ, sin Damira i Magdalene roð. Plazaniæ
Mia Kaštelan, kæi Vedrana i Alenke roð. Stjepanoviæ
Ivan Gariæ, sin Ivice i Dijane roð. Èuljak
Jan Mihael Aliloviæ, sin Nikoline Aliloviæ
David Mehandžija, sin Igora i Katarine roð. Aladroviæ
Marija Martiæ, kæi Ivice i Nikoline roð. Ceroveèki
Josipa Ivkiæ, kæi Marijana i Dragane roð. Filipoviæ
Neka ih Bog blagoslovi i èuva u ljubavi nihovih roditelja!
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
05.05. ponedjeljak
06.05. utorak
07.05. srijeda
08.05. èetvrtak
09.05. petak
10.05. subota
18:00 + Tadija i Nedjeljka Šakiæ
18:00 + Tomo Mihaljeviæ Elizabeta Smiljaniæ
19:00
Na naselju Matija Ivaniæ
18:00 na nakanu ob. Tutiæ
18:00 + Miljenko Stojanoviæ i iz ob. Kamešèiæ i Farkaš
18:00 + Šimo Katiniæ i iz ob. Mandiæ
17:00
KRIZMA
++++++++++++++++++++++++++++
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
11.05. nedjelja - Èetvrta Vazmena
8:00
10:00
11:30
18:00
Ivan Nekiæ, r. 1934.
Pavo Sokoloviæ, r. 1957.
Neka im Gospodin podari svoj mir.
*********************
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Stjepan Kruljac, Budaka 25
Ob. Mutiæ, Berislaviæa 90
Ob. Vranjiæ, Berislaviæa 68
Janja Mimica, Vizezoviæa 9 Ob. Bencum, Zoraniæa 13
N. N.
Stjepan Araèiæ, Lanosoviæa 20 Marija Bašiæ, Novaka 42
Marija Duronjiæ, Mostarska 100
Ob. Levaèiæ, Krleže 39
Božo Marijiæ, Vitezoviæa 3 Toma Stojanoviæ, Berislaviæa 32
Ato Matkoviæ, Gržiniæa 3
Edita Lonèar, Budaka 71
Ilija Vidoševiæ, Posavskog 61
Ljubica Matiæ, Cankareva 67 Ivan Glibo, Berislaviæa 22 Stipo Karloviæ, V. Žrtava 16
Ob. Èabraja, Matoša 4
Darija Kraft, Matoša 4
Antun Tijan, Topaloviæa 20
Željko Jelenc, Dubravèiæa 29 Olga Jukiæ, Matoša bb
Zoran Sirovina, Bacha 32
Marijan Katiniæ, Posavskog 20 Ob. Radišiæ, Kumièiæa 57
Ob. Katiæ, Bacha 12
Ob. Matijeviæ, Domboviæa 17 Ob. Bašiæ, Diljska 5/1
Zlatko Kneževiæ, Kranjèeviæa 7
Iva Samardžiæ, Kranjèeviæa 6 Ob. Mariæ, Krleže 9
Ob. Odobašiæ, Matoša 14
Anto i Ruža Vidoviæ, Dubravèiæa 9
Ružica Topaloviæ, Smièiklasa 35
Svim darovateljima hvala, popis je do 02. svibnja 2014.
Imao sam više upita župljana za žiro raèun, i to je naèin kako možemo darovati za potrebe
župne zajednice: Župni ured Duha Svetoga - Slavonski Brod, HR582340009-1110071744
Poziv na broj 1170287
*********************
vlè. Ivan Živiæ,
župni vikar
vlè. Dario Hrga,
ðakon
mons. Stjepan Belobrajdiæ,
župnik
+ Liza, Mijo i Zvonimir Kovaèeviæ i Ana Tomiæ
za župljane
Naselje Matija Ivaniæ
+ Miro, Ivan, Anica i Elizabeta Pucar
12.05. ponedjeljak
13.05. utorak
14.05. srijeda
15.05. èetvrtak
16.05. petak
17.05. subota
18:00
+ iz ob. Mate
GOSPA FATIMSKA 18:00 + Anða i Franjo Brajko
18:00 + Ante i Gojko Lauc
18:00 + Josip i Marija Blažekoviæ i iz ob. Zdešiæ
18:00 + Josip, Marija i Grga Kruljac
7:30
+ Ana Kramar
++++++++++++++++++++++++++++
18.05. nedjelja - Peta Vazmena
8:00
10:00
11:15
18:00
+ iz ob. Valjetiæ
+ Jozo Lubina
PRVA PRIÈEST
+ Tomo i Kata Margetiæ
++++++++++++++++++++++++++++
Uèinite kako vam kaže...!
Marijine rijeèi slugama na svadbi u Kani Galilejskoj.
Poštovani župljani!
Kaže lijepo naš narod: ono najljepše što imamo dajemo majci. Tako je i kod
nas katolika. Najljepši mjesec posveæen je Majci Mariji. Svibanjske
pobožnosti su poticaj da se opet vježbamo u zajedništvu. Da zahvaljujemo i
molimo - a koga - nego Majku. Naðimo vremena za svakodnevnu pobožnost.
Budimo primjer i putokaz mladima. Ne dozvolimo da ih drugi svojim primjerom
zavedu, a mnogi su koji rade na tome. Uèinimo možda sada malo - što æe donijeti
plodove - obilato. Posebno istièem prijedlog vjernika koji u kapeli bl. Majke
Terezije u Naselju svaki dan mole u 18:30 sati krunicu i litanije BD Mariji.
Od zadnje pisane rijeèi mnogo toga je doživljeno u našoj župnoj zajednici:
Euharistijsko klanjanje roditelja i kandidata za svetu krizmu, hodoèašæe jednog
autobusa naših mladih u Dubrovnik - uz sve poteškoæe - oni su oduševljeni.
Èetvrtak 1.svibnja u našu župu kao “kæerka-majci” hodoèastila je župa
Svete Obitelji. Ova župa nastala je vizijom i zauzetošæu pok. župnika Marka.
Hvala im - posebno sadašnjem župniku vlè. Davidu, koji je svojom vedrinom i
crticama iz života, uèinio ovo euharistijsko slavlje za pamæenje. No, jedna mala
sjena je nas župljana bilo jako malo koji smo sudjelovali u ovom slavlju.
Na naseljima: utorak 13.5. i u nedjelju 18.5. - nema sv. misa.
Utorak, 6.5. - je sv. Dominik Savio, crkveni god na koloniji
Èetvrtak, 8.5. - je hodoèasnièki dan Gospi brze pomoæi. Ovo je prilika da
krizmanici - kumovi - roditelji - priprave svoju dušu za primanje sakramenata sv.
Potvrde. U našoj župi prilika je za svetu ispovijed u 19.30 sati.
Subota, 10.5. - DAN KRIZME - u 11:00 sati generalna proba za krizmanike, a
u 17:00 sati sveta Misa podjele sakramenta sv potvrde. Ove subote nema
Karmelskog dana kod sestara.
Nedjelja, 11.5. - Nedjelja Dobroga Pastira - molitva za sveæenièka i
redovnièka zvanja u cijeloj Crkvi. Tog dana je ujedno i svjetski majèin dan.
Istinu majèinstva obilježiti æemo pod misom u 10:00 sati - to æe uèiniti oni koji
majku vole najviše - djeca.
Ponedjeljak 12.5. - sv. Leopold Bogdan Mandiæ, crkveni god na Mikrorajonu.
UTORAK, 13.5. - GOSPA FATIMSKA - toliko je veæ pisano i govoreno o
istini kipa Gospe Fatimske u našoj crkvi. Kao posljednje u nizu hodoèašæa našoj
župi za njezin zlatni jubilej, dolazi nam župa Gospe brze pomoæi. Preè. vlè. Ivan
Leniæ, župnik i dekan predvoditi æe Euharistijsko slavlje u 18:00 sati, te
sudjelovati u procesiji s kipom ulicama Kumièiæevom-KvaternikovomTomiæevom-Budakovom. Tko želi može “okititi” svoje prozore, jer pored vaših
kuæa prolazi Majka - Isusova i naša. Hvala svima koji su do sada tako èinili i bilo
je lijepo vidjeti “okiæene” prozore. Pozivam sve vas drage župljane odazovimo
se - napominjem mjesec je svibanj - Marijin mjesec - mjesec majki!
Nedjelju, 18.5. PRVA PRIÈEST - pod sv. Misom u 11:15 sati biti æe našim
prvoprièesnicima (njih sedamdeset i sedam) - po prvi put pod prilikom kruha za
hranu duše darovanu sam Bog. Sve svoje rasporede oni imaju - pa molim roditelje
da mao pripaze na to. Oèekujem trodnevnu zahvalu (ponedjeljak, utorak i srijedu)
da djeca uz vašu pratnju dolaze u zajedništvu zahvaliti i moliti za vas svoje
roditelje - na veèernjim sv. Misama u 18:00 sati.
Radovi u našem dvorištu napreduju. Vjerujem da do krizme æe biti dovršeni.
U nedjelju, 11.5. - završava ðakonski praktikum našem vlè. Dariu Hrgi, u
našoj župi. Na svemu a posebno ljepoti liturgijsku pjesmu i vedrinu - od srca:
Hvala!
Poznata uzreèica kaže - kako vrijeme leti… Prošlo je veæ osam mjeseci kako sam
meðu Vama, dragi moji župljani. Još do juèer su me u župnom uredu neki pitali
jesam li novi, kada sam stigao? No, veæina Vas, koji èitate ovaj župni listiæ sam
poznat kao ðakon ove župe. Uz nekoliko kraæih prekida, proboravio sam meðu
Vama, nastojeæi Vam dati svega sebe - sudjelovao sam u životu župe koliko sam
mogao. Vjerujem kako nisam nikoga osobno uvrijedio, no ako jesam molim za
oprost. Trudio sam svakome izaæi u susret i pomoæi koliko je bilo u mojoj
moguænosti. No, i ja sam samo èovjek, slab i ponekad bespomoæan koji treba tuðu
pomoæ i podršku. Za ovu župnu zajednicu æe me vezati lijepe uspomene - što je
najbitnije, od samoga poèetka sam bio lijepo prihvaæen, kako od strane župnika,
župnog vikara, èasnih sestara, domaæice, tako i od Vas dragi župljani. Vi ste oni
koji èine ovu župu, koji èine Crkvu - budite i dalje dobri, zauzeti vjernici koji æe
svojim životom i svojim postupcima na najbolji naèin svjedoèiti Uskrslog Krista.
Na koncu ovog kratkog pozdravnog slova, pozivam vas sve na moje sveæenièko
reðenje, na Petrovo, 29. lipnja 2014. g., a isto tako i na Mladu misu 20. srpnja
2014. g. Neka Vas sve Gospodin blagoslovi i èuva na svim Vašim putovima.
vlè. Dario Hrga, ðakon
Još je malo vremena ostalo do našeg župnog jubileja - samo nekoliko
natuknica - za trodnevnicu:
- 28.5. - dolazi nam mješoviti zbor Ðakovaèke katedrale. Pjesmom kroz
Euharistiju i koncertom nakon mise žele uzvelièati naš jubilej.
- 29.5. - Za vrijeme Euharistijskog slavlja u 18:00 sati, mons. Ðuro Hraniæ,
nadbiskup ðakovaèko-osjeèki, podijeliti æe sveti red ðakonata našem župljanu
bogoslovu Krešimiru Šafu. Velik je ovo dogaðaj za našu župu. Svojom molitvom
podržite ovog mladiæa i sve one koji se spremaju primiti sveti Red sveæeništva na
Petrovo u Ðakovu, i one u sjemeništu, ali i za ustrajnost sviju.
30.5. - veèernja sv misa poslije koje kroz molitvu mi razmišljanjem zahvaljujemo i
molimo za zvanja - sveæenièka i redovnièka.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content