close

Enter

Log in using OpenID

5 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Uputa za uporabu
Sinkroni servo motori
CMP40 – CMP112
CMPZ71 – CMPZ100
Izdanje 11/2013
20197160 / HR
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Sadržaj
1 Opće napomene ..................................................................................................... 6
1.1 Uporaba dokumentacije ................................................................................. 6
1.2 Struktura sigurnosnih napomena ................................................................... 6
1.2.1 Značenje signalnih riječi ...................................................................... 6
1.2.2 Struktura sigurnosnih napomena koje se odnose na odlomak ........... 6
1.2.3 Struktura umetnutih sigurnosnih napomena ....................................... 6
1.3 Zahtjevi za nedostatke ................................................................................... 7
1.4 Isključenje od odgovornosti............................................................................ 7
1.5 Nazivi proizvoda i trgovačke marke ............................................................... 7
1.6 Napomena o autorskom pravu....................................................................... 7
1.7 Način pisanja tipova motora........................................................................... 7
2 Sigurnosne napomene........................................................................................... 8
2.1 Uvodne opaske .............................................................................................. 8
2.2 Općenito......................................................................................................... 8
2.3 Ciljna skupina................................................................................................. 9
2.4 Funkcionalna sigurnosna tehnika (FS)......................................................... 10
2.5 Namjenska uporaba ..................................................................................... 11
2.6 Ostala važeća dokumentacija ...................................................................... 12
2.7 Transport / skladištenje ................................................................................ 12
2.8 Postavljanje / Montaža ................................................................................. 13
2.9 Električni priključak....................................................................................... 13
2.10 Sigurnosne napomene na motoru................................................................ 14
2.10.1 Sigurnosna napomena za zamjenu polova ...................................... 14
2.11 Stavljanje u pogon ....................................................................................... 15
2.11.1 Generatorski rad .............................................................................. 15
3 Struktura motora .................................................................................................. 16
3.1 Načelne skice sinkronih servo motora ......................................................... 16
3.1.1 CMP40 – CMP63 .............................................................................. 16
3.1.2 CMP40 – CMP63/BK ........................................................................ 17
3.1.3 CMP71 – CMP100/BP ...................................................................... 18
3.1.4 CMP112/BY/KK/VR .......................................................................... 19
3.1.5 CMPZ71 – CMPZ100/BY/KK/VR ...................................................... 20
3.2 Označna pločica i tipska oznaka.................................................................. 21
3.2.1 Označna pločica na servo motoru .................................................... 21
3.2.2 Tipska oznaka servo motora ............................................................. 22
3.2.3 Tvornički broj .................................................................................... 23
3.3 Dodatna oprema .......................................................................................... 24
3.3.1 Mehaničke dogradnje ....................................................................... 24
3.3.2 Osjetnik temperature/ Mjerenje temperature .................................... 24
3.3.3 Davač ................................................................................................ 24
3.3.4 Varijante priključivanja ...................................................................... 25
3.3.5 Vanjski ventilator VR ......................................................................... 25
4 Mehanička instalacija .......................................................................................... 26
4.1 Prije početka ................................................................................................ 26
4.2 Potrebni alati / pomagala ............................................................................. 26
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
3
Sadržaj
4.3
4.4
4.5
4.6
Dugotrajno skladištenje servo motora.......................................................... 26
4.3.1 Izolacijski otpor premalen ................................................................. 27
Napomene za postavljanje motora............................................................... 28
4.4.1 Postavljanje u vlažnim prostorijama ili na otvorenom ....................... 29
Tolerancije kod montažnih radova ............................................................... 29
Dodatna oprema .......................................................................................... 30
4.6.1 Vanjski ventilator VR ......................................................................... 30
4.6.2 Dodatno opremanje ručne ventilacije za BY-kočnicu ........................ 31
5 Električna instalacija............................................................................................ 32
5.1 Dodatne odredbe ......................................................................................... 32
5.2 Uporaba priključnih spojnih shema .............................................................. 32
5.3 Upute za ožičenje ........................................................................................ 33
5.3.1 Zaštita od smetnji kočionog upravljačkog sklopa .............................. 33
5.3.2 Termička zaštita motora .................................................................... 33
5.4 Napomene za priključivanje energetskih i signalnih kabela preko
utičnog sustava ............................................................................................ 33
5.4.1 SM1/SB1, SMB/SBB Položaji utikača .............................................. 33
5.4.2 Položaji utikača SMC/SBC ............................................................... 35
5.5 Napomene za priključivanje energetskih i signalnih kabela preko
priključne kutije ............................................................................................ 37
5.6 Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB. .... 38
5.6.1 Utična spojnica na strani kabela ....................................................... 38
5.6.2 Kabel davača .................................................................................... 42
5.6.3 Kabel vanjskog ventilatora ................................................................ 42
5.6.4 Konfekcionirani kabeli ....................................................................... 42
5.6.5 Priključna spojna shema utičnih spojnica za CMP.-motore .............. 43
5.6.6 Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BP-kočnice ...47
5.6.7 Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BK-kočnice ...49
5.6.8 Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BY-kočnice ...51
5.7 Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS ............... 60
5.7.1 Varijanta priključivanja priključne kutije ............................................. 60
5.7.2 Priključak CMP50 i CMP63 ............................................................... 61
5.7.3 Priključak CMP.71 – CMP112 ........................................................... 62
5.7.4 Priključna-spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BP-kočnice ...64
5.7.5 Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BK-kočnice ...66
5.7.6 Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BY-kočnice ...67
5.7.7 Priključak jakosti na priključnoj kutiji ................................................. 71
5.8 Dodatna oprema .......................................................................................... 72
5.8.1 BP-kočnica ........................................................................................ 72
5.8.2 BK-kočnica ........................................................................................ 72
5.8.3 BY-kočnica ........................................................................................ 73
5.8.4 Termička zaštita motora .................................................................... 74
5.8.5 Vanjski ventilator VR ......................................................................... 76
6 Stavljanje u pogon ............................................................................................... 77
6.1 Prije stavljanja u pogon ................................................................................ 78
6.2 Tijekom stavljanja u pogon........................................................................... 78
4
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Sadržaj
7 Provjeravanje / servisiranje................................................................................. 79
7.1 Opće napomene .......................................................................................... 80
7.1.1 Čišćenje ............................................................................................ 80
7.1.2 Priključni kabel .................................................................................. 80
7.2 Intervali održavanja ...................................................................................... 81
7.3 Napomene za BP-kočnicu............................................................................ 82
7.4 Napomene za BK-kočnicu............................................................................ 83
7.5 Napomene za BY-kočnicu............................................................................ 83
7.5.1 Zamjena nosača obloge ................................................................... 84
7.5.2 Promjena kočionog momenta ........................................................... 86
7.5.3 Promjena nosača magneta ............................................................... 88
7.5.4 Mjerenje radnog zračnog raspora kod BY-kočnice ........................... 89
7.5.5 Ručna ventilacija ............................................................................... 92
8 Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora ..................................................... 93
8.1 Legenda uz tehničke podatke ...................................................................... 93
8.2 CMP40 – CMP112, napon sustava od 400 V .............................................. 94
8.3 CMP40 – CMP100, napon sustava od 230 V .............................................. 96
8.4 CMP40 – CMP100 s BP-kočnicom, napon sustava od 400 V ..................... 97
8.5 CMP40 – CMP100 s BP-kočnicom, napon sustava od 230 V .................... 99
8.6 CMP40 – 63 s BK-kočnicom, napon sustava od 400 V ............................. 100
8.7 CMP40 – 63 s BK-kočnicom, napon sustava od 230 V ............................. 101
8.8 CMP112 s BY-kočnicom, napon sustava 400 V ........................................ 102
8.9 CMPZ71 – CMPZ100, napon sustava 400 V ............................................. 103
8.10 CMPZ71 – CMPZ100, napon sustava 230 V ............................................. 104
8.11 CMPZ71 – CMPZ100 BY kočnica, napon sustava 400 V .......................... 105
8.12 CMPZ71 – CMPZ100 BY kočnica, napon sustava 230 V .......................... 106
8.13 Tehnički podatci dodatne opreme .............................................................. 107
8.13.1 BP-kočnica ..................................................................................... 107
8.13.2 BK-kočnica ..................................................................................... 109
8.13.3 BY-kočnica ..................................................................................... 111
9 Pogonske smetnje.............................................................................................. 113
9.1 Servisna služba.......................................................................................... 113
9.2 Smetnje na servo motoru ........................................................................... 114
9.3 Smetnje na davaču .................................................................................... 114
9.4 Smetnje na servo pretvaraču ..................................................................... 114
9.5 Smetnje na kočnici ..................................................................................... 115
9.5.1 BP-/BK-kočnica ............................................................................... 115
9.5.2 BY-kočnica ...................................................................................... 115
9.6 Zbrinjavanje otpada ................................................................................... 115
10 Izjava o suglasju................................................................................................. 116
11 Lista adresa ........................................................................................................ 118
Kazalo.................................................................................................................. 130
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
5
Opće napomene
Uporaba dokumentacije
1
1
Opće napomene
1.1
Uporaba dokumentacije
Ova je dokumentacija sastavni dio proizvoda i sadrži važne napomene o radu i servisiranju. Dokumentacija se odnosi na sve osobe koje provode radove montaže, instalacije,
puštanja u rad i servisiranja na proizvodu.
Dokumentacija mora biti dostupna u čitljivom obliku. Pobrinite se da sve osobe odgovorne za sustav i njegov rad kao i osobe koje rade na uređaju na vlastitu odgovornost
pročitaju i shvate svu dokumentaciju. Za sve eventualne nejasnoće ili dodatne informacije kontaktirajte SEW-EURODRIVE.
1.2
Struktura sigurnosnih napomena
1.2.1
Značenje signalnih riječi
Sljedeća tablica prikazuje stupnjevanje i značenje pokazatelja opasnosti za sigurnosne
napomene, upozorenja o materijalnim štetama i ostale napomene.
Pokazatelj
opasnosti
1.2.2
Značenje
Posljedice u slučaju nepoštivanja
OPASNOST!
Neposredno prijeteća opasnost
Smrt ili teške tjelesne ozljede
UPOZORENJE!
Moguća, opasna situacija
Smrt ili teške tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguća, opasna situacija
Lakše tjelesne ozljede
POZOR!
Moguća materijalna šteta
Oštećenja pogonskog sustava ili njegove okoline
NAPOMENA
Korisna napomena ili savjet:
Olakšava rukovanje pogonskim
sustavom.
Struktura sigurnosnih napomena koje se odnose na odlomak
Sigurnosne napomene koje se odnose na odlomak ne vrijede za specijalni postupak,
nego za više postupaka unutar jedne teme. Upotrijebljeni piktogrami ukazuju na općenitu ili specifičnu opasnost.
Ovdje vidite formalnu strukturu sigurnosne napomene koja se tiče odlomka:
POKAZATELJ OPASNOSTI!
Vrsta opasnosti i njihov izvor.
Moguća(e) posljedica(e) nepridržavanja.
•
1.2.3
Mjera(e) koju(e) treba primijeniti za uklanjanje opasnosti.
Struktura umetnutih sigurnosnih napomena
Važeće sigurnosne napomene izravno su integrirane u uputi za rukovanje prije opasnog
koraka djelovanja.
Ovdje vidite formalnu strukturu važeće sigurnosne napomene:
•
POKAZATELJ OPASNOSTI! Vrsta opasnosti i njihov izvor.
Moguća(e) posljedica(e) nepridržavanja.
– Mjera(e) koju(e) treba primijeniti za uklanjanje opasnosti.
6
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Opće napomene
Zahtjevi za nedostatke
1.3
1
Zahtjevi za nedostatke
Pridržavanje uputa iz dokumentacije preduvjet je za neometani rad i ispunjavanje eventualnih zahtjeva na temelju odgovornosti za nedostatke. Stoga uputu za uporabu pročitajte prije rada sa strojem!
1.4
Isključenje od odgovornosti
Pridržavanje uputa iz dokumentacije osnovni je preduvjet za siguran rad i za postizanje
navedenih karakteristika proizvoda i njegovog učinka. SEW-EURODRIVE ne preuzima
odgovornost za ozljede osoba, materijalne štete ili štete na imovini nastale zbog nepoštivanja uputa za uporabu. Odgovornost za materijalne nedostatke je u tom slučaju
isključena.
1.5
Nazivi proizvoda i trgovačke marke
Nazivi proizvoda i trgovačke marke navedeni u ovoj dokumentaciji ili registrirane trgovačke marke vlasništvo su nositelja naziva.
1.6
Napomena o autorskom pravu
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Sva prava pridržana.
Zabranjeno je svako čak i djelomično kopiranje, obrada, distribucija i ostali slični oblici
korištenja.
1.7
Način pisanja tipova motora
U ovoj uputi za uporabu obrađeni su tipovi motora CMP i CMPZ.
Informacije se odnose na CMP i na CMPZ motore, ako je način pisanja CMP. motori.
Kod informacija koje vrijede za samo za CMP ili CMPZ motore, tip motora eksplicitno je
naveden.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
7
Sigurnosne napomene
Uvodne opaske
2
2
Sigurnosne napomene
Sljedeće osnovne sigurnosne napomene služe za izbjegavanje osobnih i materijalnih
šteta. Korisnik se mora uvjeriti da se poštuju te da se pridržava osnovnih sigurnosnih
napomena. Uvjerite se da su osobe odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe
koje pod vlastitom odgovornošću rade na uređaju u potpunosti pročitale i razumjele
uputu za uporabu. U slučaju nejasnoća ili ukoliko trebate dodatne informacije obratite
se SEW-EURODRIVE-u.
2.1
Uvodne opaske
Sljedeće sigurnosne napomene odnose se prije svega na korištenje CMP motora. Pri
uporabi reduktora s motorom dodatno vodite računa o sigurnosnim naputcima za reduktor u pripadajućoj uputi za uporabu.
Pridržavajte se i dodatnih sigurnosnih napomena u pojedinim poglavljima ove upute za
uporabu.
2.2
Općenito
OPASNOST!
Ovisno o vrsti zaštite motora, površine na motorima i motorima s reduktorom tijekom rada mogu biti vruće, a motori mogu imati dijelove koji su nezaštićeni (otvoreni
utikači / priključne kutije), pod naponom, koji se kreću ili rotiraju.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
•
Sve radove na transportu, skladištenju, postavljanju, montaži, priključivanju,
stavljanju u pogon, održavanju i popravljanju smije izvoditi samo kvalificirano
stručno osoblje uz obvezatno pridržavanje:
– pripadajuće opširne upute za uporabu,
– upozoravajućih i sigurnosnih natpisa na motoru/motoru s reduktorom,
– svih drugih dokumenata, uputa za stavljanje u pogon i spojnih shema koje su
priložene uz pogon,
– odredbi i potreba specifičnih za uređaj i
– nacionalnih/regionalnih propisa o sigurnosti i sprječavanju nesreća.
Nikada ne instalirajte oštećene proizvode
Oštećenja odmah reklamirajte transportnom poduzeću
Nedozvoljeno uklanjanje potrebnih zaštitnih pokrova ili kućišta, neprikladna uporaba,
neispravna instalacija ili pogrešno rukovanje mogu dovesti do teških ozljeda osoba ili
visoke materijalne štete
Ostale informacije mogu se pronaći u dokumentaciji.
8
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Sigurnosne napomene
Ciljna skupina
2.3
2
Ciljna skupina
Sve mehaničke radove smiju izvoditi samo obučeni stručnjaci. Stručno osoblje po definiciji ove dokumentacije su osobe koje su upoznate sa strukturom, mehaničkom instalacijom, uklanjanjem kvarova i održavanjem proizvoda te imaju sljedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području mehanike (primjerice kao mehaničar ili mehatroničar) s položenim
završnim ispitom.
•
Poznavanje ove dokumentacije.
Elektrotehnički rad bilo koje vrste smije izvoditi samo osoblje koje je prošlo elektrotehničku obuku. Po definiciji ove dokumentacije, elektrotehnički obučeno osoblje su osobe
koje su upoznate s električnom instalacijom, puštanjem u rad, uklanjanjem kvarova
i održavanjem proizvoda te imaju sljedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području elektrotehnike (primjerice kao elektroničar ili mehatroničar) s položenim završnim ispitom.
•
Poznavanje ove dokumentacije.
Osim toga, osobe moraju biti upoznate s važećim sigurnosnim propisima i zakonima, a
pogotovo sa zahtjevima razine učinkovitosti sukladno s normom DIN EN ISO 13849-1
te s drugim normama, smjernicama i zakonima navedenima u ovoj dokumentaciji. Navedeni stručnjaci moraju posjedovati izričito odobrenje poduzeća da bi stavljali u pogon,
programirali, parametrirali, označavali i uzemljavali uređaje, sustave i strujne krugove
sukladno sa standardima sigurnosne tehnike.
Sve radove na ostalim područjima, transport, skladištenje, pogon i zbrinjavanje smije
provoditi isključivo osoblje koje je obučeno na odgovarajući način.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
9
Sigurnosne napomene
Funkcionalna sigurnosna tehnika (FS)
2
2.4
Funkcionalna sigurnosna tehnika (FS)
NAPOMENA
Za upute za uporabu "Sinkroni servo-motori" dodaci dokumentaciji "Funkcionalna
sigurnost za sinkrone servo-motore CMP" raspoloživi su na internetskoj stranici
www.sew-eurodrive.com.
Motori tvrtke SEW-EURODRIVE po želji se mogu isporučiti sa sigurnosno atestiranim
komponentama.
SEW-EURODRIVE označava ovu integraciju na tipskoj pločici s oznakom FS i brojem.
Broj navodi koje su komponente u motoru sigurnosno izvedene, vidi sljedeći izvadak iz
važeće tablice kodova za sve proizvode:
Funkcionalna
sigurnost
Pretvarač
01
x
Nadzor
motora
(npr. zaštita
motora)
Davač
02
Kočnica
x
03
x
04
x
05
x
06
x
07
x
x
x
x
08
x
09
x
10
11
Nadzor kočKočnica
nice (npr.
s ručnom
zaštita kočventilacijom
nice)
x
x
x
x
x
x
Ako je na označnoj pločici na FS logu unesen npr. kod "FS 04", na motoru je ugrađen
sigurni davač.
Za samostalno utvrđivanje stupnja sigurnosti za postrojenja i strojeve pronaći ćete sigurnosne pokazatelje u tehničkim podacima.
Sigurnosne pokazatelje SEW-komponenti pronaći ćete i na internetu na SEW stranicama i u SEW biblioteci za softverske sustave Instituta za zaštitu na radu njemačkog
zakonskog osiguranja od nezgoda (IFA, prije BGIA).
10
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Sigurnosne napomene
Namjenska uporaba
2.5
2
Namjenska uporaba
Ovi motori namijenjeni su uporabi u profesionalnim postrojenjima.
Prilikom montaže, instalacije i uporabe motora poštujte norme i smjernice na snazi
u Vašoj zemlji.
Za ugradnju i uporabu motora, kao i za stavljanje u pogon i redovne tehničke provjere
primjenjuju se nacionalni / međunarodni pravni propisi, posebice:
•
Direktiva EZ o strojevima 2006/42/EZ
•
Direktiva o elektromagnetskoj podnošljivosti 2004/108/EZ
•
Niskonaponska direktiva 2006/95/EZ
•
Propisi o sprječavanju nesreća i sigurnosna pravila
Uporaba u eksplozivnom području je zabranjena, osim ako je izričito namijenjena za to.
Motori / motori s reduktorom hlađeni zrakom predviđeni su za okolne temperature od
-20 °C do +40 °C kao i postavljanje na nadmorskim visinama ≤ 1000 m. Treba uzeti
u obzir podatke koji odstupaju od predviđenog raspona navedene na označnoj pločici.
Uvjeti na mjestu primjene moraju odgovarati svim podacima na označnoj pločici.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
11
Sigurnosne napomene
Ostala važeća dokumentacija
2
2.6
Ostala važeća dokumentacija
Dodatno treba poštovati sljedeće brošure i dokumente:
2.7
•
Priključne spojne sheme koje su priložene motoru
•
Uputu za uporabu "Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W"
kod motora s reduktorom
•
Upute za uporabu "Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C.."
•
Katalog "Sinkroni servo motori"
•
Katalog "Sinkroni servo motori s reduktorom"
•
Po potrebi dodatak uputi za uporabu "sigurnosno ocijenjeni davač – funkcionalna
sigurnost za sinkrone servo motore CMP"
•
Priručnik "Konfekcioniranje kabela"
Transport / skladištenje
Odmah nakon primitka provjerite nema li u sadržaju isporuke transportnih oštećenja.
Ako ima, smjesta ih prijavite transportnom poduzeću. U danom slučaju ne puštati u rad.
Čvrsto zategnite transportne očice. Konstruirane su samo za težinu motora / motora
s reduktorom te se njima ne smije pričvršćivati dodatan teret.
Ugrađeni prstenasti vijci sukladni su s normom DIN 580. Treba poštivati sva navedena
opterećenja i propise. Ako su na motoru s reduktorom ugrađene dvije nosive očice
i prstenasti vijci, kod transporta teret treba pričvrstiti i na nosivim očicama. Prema normi
DIN 580 smjer povlačenja pričvrsnog sredstva ne smije prekoračiti vučnu kosinu od 45°.
Po potrebi upotrijebite prikladna transportna sredstva odgovarajućih dimenzija.
Ponovno ih upotrijebite kod daljnjeg transporta.
Ako odmah ne ugradite servo-motor, držite ga na suhome mjestu bez prašine. Motor se
može skladištiti godinu dana bez posebnih mjera prije stavljanja u pogon.
12
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Sigurnosne napomene
Postavljanje / Montaža
2.8
2
Postavljanje / Montaža
Pazite da postavljanje i hlađenje uređaja budu izvršeni sukladno s propisima u ovoj
dokumentaciji.
Zaštitite uređaj od nedozvoljenog opterećenja. Prilikom transporta i rukovanja sastavni
dijelovi ne smiju se deformirati, a izolacijski razmaci ne smiju se mijenjati. Električne
komponente ne smiju se mehanički oštetiti niti uništiti.
Ukoliko nisu izričito predviđene, zabranjene su sljedeće vrste primjena:
•
uporaba u područjima s opasnosti od eksplozije,
•
uporaba u okružju sa štetnim uljima, kiselinama, plinovima, parama, prašinom, zračenjem itd.,
•
uporaba kod primjena kod kojih dolazi do mehaničkih titrajućih i udarnih opterećenja
koja nisu u suglasju sa zahtjevom norme EN 61800-5-1.
Poštujte napomene u poglavlju "Mehanička instalacija".
2.9
Električni priključak
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda zbog strujnog udara.
Smrt ili teške ozljede!
•
Izvesti propisno ožičenje motora.
Sve radove smije izvoditi samo kvalificirano stručno osoblje na niskonaponskom stroju
u stanju mirovanja u isključenom stanju te stanju osiguranom od ponovnog pokretanja.
Isto vrijedi i za pomoćni strujni krug (npr. grijanje u mirovanju ili vanjski ventilator).
Električnu instalaciju potrebno je izvesti u skladu s važećim propisima (npr. presjeci
kabela, osigurači, spajanje zaštitnih vodiča). Dotične napomene sadržane su u ovoj
dokumentaciji.
Poštujte propise sljedećih normi i smjernica:
•
EN 60034-1, Rotacijski električni strojevi
•
EN 50110, Rad električnih instalacija
•
IEC 60664, Izolacijska koordinacija za niskonaponska radna sredstva
•
EN 60204-1, Sigurnost strojeva – električna oprema strojeva
•
EN 61800-5-1, Elektromotorni sustavi prilagodljive brzine
Priključak se mora provesti tako da postoji i da se održava stalna sigurna električna veza
(bez razmaknutih žičanih priključaka); koristite pripadajuću kabelsku krajnju opremu.
Uspostavite sigurnu vezu zaštitnog vodiča. U priključenom stanju razmaci između neizoliranih i provodnih dijelova ne smiju biti manji od minimalnih vrijednost prema normi
IEC 60664 i nacionalnim propisima. Sukladno s normom IEC 60664 razmaci bi trebali
kod niskog napona pokazivati sljedeće minimalne vrijednosti:
Nazivni napon UN
Razmak
≤ 500 V
3 mm
≤ 690 V
5,5 mm
Poštujte napomene u poglavlju "Električna instalacija".
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
13
Sigurnosne napomene
Sigurnosne napomene na motoru
2
2.10
Sigurnosne napomene na motoru
OPREZ!
Sigurnosne napomene i natpisi mogu se zaprljati tijekom vremena. Opasnost od materijalne štete zbog nečitljivih napomena.
•
•
Sve sigurnosne i upozorne napomene te napomene za uporabu na motoru uvijek
održavajte u dobrom čitljivom stanju.
Zamijenite sve oštećene sigurnosne napomene ili natpise.
Obavezno poštivati sigurnosne napomene koje se nalaze na motoru!
2.10.1 Sigurnosna napomena za zamjenu polova
Sljedeći simbol nalijepljen je na motorima s BK kočnicom:
–
–
–
17123852
To je grafički prikaz sljedeće sigurnosne napomene:
POZOR!
Oštećenja na kočnici BK.
Moguća materijalna šteta.
•
14
Obavezno poštivati utvrđeni polaritet napajanja BK kočnice. Prilikom zamjene kočnica ispitati polaritet.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Sigurnosne napomene
Stavljanje u pogon
2.11
2
Stavljanje u pogon
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda zbog zaštitnih pokrova koji nedostaju ili koji su oštećeni.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Propisno montirajte zaštitne pokrove sustava.
Motor nikada ne stavljajte u pogon bez montiranog zaštitnog pokrova.
2.11.1 Generatorski rad
Kretanjem radnih elemenata nastaje napon na muškim kontaktima utične spojnice.
OPREZ!
Strujni udar kroz generatorski rad.
Lakše tjelesne ozljede.
•
•
Ne dirati muške kontakte u utičnoj spojnici.
Kod nepriključenog suprotnog utikača zaštitu od dodira postaviti na utičnu
spojnicu.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
15
Struktura motora
Načelne skice sinkronih servo motora
3
3
Struktura motora
3.1
Načelne skice sinkronih servo motora
NAPOMENA
Sljedeće slike su načelne. Moguća su odstupanja prema dimenziji motora i tipu
izvedbe.
3.1.1
CMP40 – CMP63
[313]
[44]
[314]
[1]
[11]
[105]
[304]
[305]
[42]
[16]
[106]
[7]
9007202145301259
[1] Rotor
[7] Prirubnica
[11] Žljebasti kuglični ležaj
[16] Stator
[42] Ležajni štit
[44] Žljebasti kuglični ležaj
[105] Korekcijska podloška
[106] Osovinsko brtvilo
[304] Poklopac kućišta
[305] Rezolver
[313] Signalna utična spojnica SM / SB
[314] Energetska utična spojnica SM / SB
16
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Struktura motora
Načelne skice sinkronih servo motora
3.1.2
3
CMP40 – CMP63/BK
[313]
[44]
[314]
[1]
[11]
[105]
[305]
[304]
[42]
[550]
[16]
[106]
[7]
9092601867
[1] Rotor
[7] Prirubnica
[11] Žljebasti kuglični ležaj
[16] Stator
[42] Ležajni štit kočnice
[44] Žljebasti kuglični ležaj
[105] Korekcijska podloška
[106] Osovinsko brtvilo
[304] Poklopac kućišta
[305] Rezolver
[313] Signalna utična spojnica SM / SB
[314] Energetska utična spojnica SM / SB
[550] Magnetna kočnica BK
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
17
Struktura motora
Načelne skice sinkronih servo motora
3
3.1.3
CMP71 – CMP100/BP
[44] [105]
[11]
[313]
[314]
[1]
[305]
[304]
[42]
[550]
[16]
[106]
[7]
[1] Rotor (prizmatični klin opcionalan)
[7] Prirubnica
[11] Žljebasti kuglični ležaj
[16] Stator
[42] Ležajni štit kočnice
[44] Žljebasti kuglični ležaj
[105] Korekcijska podloška
[106] Osovinsko brtvilo
[304] Pokrov
[305] Rezolver
[313] Signalna utična spojnica SB
[314] Energetska utična spojnica SB
[550] Pridržna kočnica BP
18
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Struktura motora
Načelne skice sinkronih servo motora
3.1.4
3
CMP112/BY/KK/VR
132
304
112
550
299
305
42
16
7
106
44
70
1
11
6351863435
[1] Rotor (prizmatični klin opcionalan)
[7] Prirubnica
[11] Žljebasti kuglični ležaj
[16] Stator
[42] B-ležajni štit
[44] Žljebasti kuglični ležaj
[70] Zahvatnik
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
[106]
[112]
[132]
[299]
[304]
[305]
[550]
Osovinsko brtvilo
Priključna kutija donji dio
Pokrov priključne kutije
Međuprsten
Pokrov
Rezolver
Disk kočnica
19
Struktura motora
Načelne skice sinkronih servo motora
3
3.1.5
CMPZ71 – CMPZ100/BY/KK/VR
[132]
[112]
[305]
[170]
[304]
[54]
[42]
[16]
[106]
[44]
[7]
[36]
[1]
[11]
[1] Rotor (prizmatični klin opcionalan)
[7] Prirubnica
[11] Žljebasti kuglični ležaj
[16] Stator
[36] Dodatna zamašna masa
[42] Ležajni štit kočnice
[44] Žljebasti kuglični ležaj
[54] Nosač magneta u cijelosti (komponente BY kočnice)
[106] Osovinsko brtvilo
[112] Priključna kutija donji dio
[132] Priključna kutija gornji dio
[170] Vanjski ventilator, kompl.
[304] Pokrov
[305] Rezolver
20
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Struktura motora
Označna pločica i tipska oznaka
3.2
Označna pločica i tipska oznaka
3.2.1
Označna pločica na servo motoru
3
Označna pločica CMP motora
Sljedeća slika prikazuje označnu pločicu CMP motora:
8183634955
FS-Logo je na tipskoj pločici samo onda kada se koriste sigurnosno ocijenjene
komponente.
Sljedeća slika prikazuje označnu pločicu za motor s odobrenjima UL, CSA i sigurnosno
ocijenjenim komponentama:
[2]
[1]
8183636875
[1] FS-oznaka uključujući i broj
[2] Identifikacijski broj motora
Montirana označna pločica:
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
21
Struktura motora
Označna pločica i tipska oznaka
3
3.2.2
Tipska oznaka servo motora
Sljedeći dijagram prikazuje tipsku oznaku:
CMP 112M /BY /HR /KY /RH1M
/VR
/KK
Opcija motora s kutnim utikačem koji se
može uravnati / radijalnim utikačem /
priključnom kutijom / priključnom kutijom
sa signalnim utikačem
• SM.. (motor)
• SB.. (kočioni motor)
• KK (CMP50 – 63, CMP.71 – 112)
• KKS (CMP.71 – 112)
Opcija motora vanjski ventilator
(CMP50 – 112)
Povratna veza motora (rezolver)
• RH1M
Opcija motora davač apsolutne
vrijednosti
• AK0H
• EK0H
• AS1H
• ES1H
• AK1H
• EK1H
Serijska oprema osjetnika temperature
KTY
TF
Opcija motora ručna ventilacija
(samo kod BY-kočnice)
Opcija motora
• Pridržna kočnica BP (CMP40 – 63,
CMP.71 – 100)
• Pridržna kočnica BK (CMP40 – 63)
• Radna kočnica BY (CMPZ71 – 100,
CMP112)
Veličina konstrukcije
• 40S, 40M
• 50S, 50M, 50L
• 63S, 63M, 63L
• 71S, 71M, 71L
• 80S, 80M, 80L
• 100S, 100M, 100L
• 112S, 112M, 112L, 112H, 112E
S = kratko; M = srednje; L = dugačko;
H = ogromno; E = ekstra dugačko
Prirubni motor CMP
Opcija motora s teškim rotorom /Z
• Z = CMPZ 71 – 100
22
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Struktura motora
Označna pločica i tipska oznaka
3.2.3
3
Tvornički broj
01.
1221234301.
0001.
13
Krajnje znamenke godine proizvodnje (2 mjesta)
Broj komada (4 mjesta)
Pozicija naloga (2 mjesta)
Broj naloga (8 mjesta)
Prodajna organizacija
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
23
Struktura motora
Dodatna oprema
3
3.3
Dodatna oprema
3.3.1
Mehaničke dogradnje
3.3.2
3.3.3
24
Oznaka
Opcija
/BP
Pridržna kočnica za CMP40 – 63, CMP71 – 100
/BK
Pridržna kočnica za CMP40 – 63
/BY
Radna kočnica za CMPZ71 – 100, CMP112
/HR
Ručna ventilacija BY-kočnice za CMPZ71 – 100, CMP112,
samostalno povratno
Osjetnik temperature / Mjerenje temperature
Oznaka
Opcija
/KY
Osjetnik temperature (standard)
/TF
Osjetnik temperature za CMP.71M – CMP112
Oznaka
Opcija
/RH1M
Rezolver (standard)
/ES1H
Davač Hiperface® Single-Turn, razuporno vratilo, visoke rezolucije, za CMP50 i CMP63 s /BP
/AS1H
Davač Hiperface® Multi-Turn, razuporno vratilo, visoke rezolucije, za CMP50 i CMP63 s /BP
/EK0H
Davač Hiperface® Single-Turn, konusno vratilo, za CMP40
/AK0H
Davač Hiperface® Multi-Turn, konusno vratilo, za CMP40 – 63,
CMP.71 – 100, CMP112
/EK1H
Davač Hiperface® Single-Turn, konusno vratilo, visoke rezolucije za CMP40 – 63, CMP.71 – 100, CMP112
/AK1H
Davač Hiperface® Multi-Turn, konusno vratilo, visoke rezolucije
za CMP40 – 63, CMP.71 – 100, CMP112
Davač
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Struktura motora
Dodatna oprema
3.3.4
3.3.5
3
Varijante priključivanja
Oznaka
Opcija
/SM1
Utična spojnica motora M23, samo utična spojnica na strani
motora, kabel motora i davača se mogu utaknuti (standard)
/SMB
Utična spojnica motora M40, samo utična spojnica na strani
motora, kabel motora i davača se mogu utaknuti (standard)
/SMC
Utična spojnica motora M58, samo utična spojnica na strani
motora, kabel motora i davača se mogu utaknuti (standard)
/SB1
Utična spojnica kočionog motora M23, samo utična spojnica
na strani motora, kabel motora i davača se mogu utaknuti
(standard)
/SBB
Utična spojnica kočionog motora M40, samo utična spojnica
na strani motora, kabel motora i davača se mogu utaknuti
(standard)
/SBC
Utična spojnica kočionog motora M58, samo utična spojnica
na strani motora, kabel motora i davača se mogu utaknuti
(standard)
/KK
Priključna kutija za CMP50, CMP63, CMP.71 – 112, kabel
davača i motora se mogu spojiti
/KKS
Priključna kutija za CMP.71 – 112, kabel motora se može
spojiti, a kabel davača se može utaknuti
Vanjski ventilator VR
Oznaka
Opcija
/VR
Vanjski ventilator (od veličine konstrukcije 50)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
25
Mehanička instalacija
Prije početka
4
4
Mehanička instalacija
4.1
Prije početka
Pogon montirajte samo ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:
4.2
•
Pogon mora biti neoštećen (bez oštećenja transportom ili skladištenjem).
•
Svi transportni osigurači se moraju skinuti.
•
Informacije na tipskoj oznaci pogona moraju biti primjerene za rad na servo pojačalu.
•
Temperatura okoline mora biti između -20 °C i +40 °C.
•
Motori za primjene u hladnjačama se mogu koristiti do temperature od -40 °C.
Područje temperature -40 °C do +10 °C navedeno je na označnoj pločici.
•
Visina postavljanja smije biti maksimalno 1000 m nad morem, u suprotnom se slučaju pogon mora konstruirati prema posebnim uvjetima okoline.
•
U okolini nema ulja, kiselina, plinova, para, zračenja itd.
Potrebni alati / pomagala
•
4.3
Standardni alat.
Dugotrajno skladištenje servo motora
Ako koristite uskladišteni motor, trebate poštivati sljedeće točke:
•
Uzmite u obzir smanjeni vijek trajanja masti za kuglične ležajeve nakon vremena
skladištenja dužeg od jedne godine.
•
Nakon vremena skladištenja od 4 godine, SEW-EURODRIVE preporuča da SEWservis pregleda motor zbog starenja masti za kuglične ležajeve.
•
Provjerite je li servo motor vlažan zbog dugotrajnog skladištenja. U tu svrhu treba
izmjeriti otpor izolacije pomoću mjernog napona od 500 V DC.
Otpor izolacije jako ovisi o temperaturi! Otpor izolacije možete izmjeriti pomoću
mjernog uređaja za izolaciju između muških konektora i kućišta motora. Ako
otpor izolacije nije dovoljan, motor treba osušiti.
NAPOMENA
Ako je izolacijski otpor premalen, servo motor je nakupio vlagu.
SEW-EURODRIVE savjetuje da servo motor s opisom greške pošaljete servisu SEWEURODRIVE.
26
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Mehanička instalacija
Dugotrajno skladištenje servo motora
4
Sljedeća slika prikazuje izolacijski otpor u ovisnosti o temperaturi.
Izolacijski otpor ovisan o temperaturi
[MΩ]
100
[1]
10
1
0,1
[1]
4.3.1
0
20
40
60
80
[˚C]
Točka otpora i temperature (RT-točka)
Izolacijski otpor premalen
NAPOMENA
Izolacijski otpor premalen:
•
Servo motor je nakupio vlagu.
Mjera: Servo motor s opisom greške pošaljite servisu SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
27
Mehanička instalacija
Napomene za postavljanje motora
4
4.4
Napomene za postavljanje motora
Kod postavljanja motora obavezno se držite sljedećih napomena:
OPREZ!
Kod vratila s prizmatičnim klinom: Posjekotine uzrokovane oštrim rubovima zbog otvorenog utora za prizmatični klin.
Posjekotine.
•
•
Umetnite prizmatični klin u utor za prizmatični klin.
Zaštitno crijevo provucite preko vratila.
OPREZ!
Oštećenje reduktora / motora s reduktorom zbog nestručne montaže.
Moguća materijalna šteta, uništenje uređaja.
Propisno montirajte motor.
28
•
Komponente zaštitite od mehaničkih oštećenja.
•
Motor s reduktorom montirajte samo u navedenom obliku ugradnje na ravno i mirno
postolje, koje nije podložno deformacijama.
•
Pažljivo usmjerite motor i radni stroj, kako se izlazno vratilo ne bi nedozvoljeno opterećivalo. Vodite računa o dopuštenim poprečnim i aksijalnim silama.
•
Pazite da poprečne sile i momenti savijanja ne utječu na CMP motore.
•
Izbjegavajte udarce i udaranja o krajeve vratila i vretena.
•
Remenice i spojke skinite odnosno postavite samo s primjerenom napravom (zagrijavanje!) te pokrijte zaštitom od dodira. Izbjegavajte nedopuštene napetosti remena.
•
S krajeva vratila motora valja temeljito ukloniti sredstva za zaštitu od korozije, prljavštinu ili slično. U tu svrhu rabite uobičajena otapala. Otapalo ne smije prodrijeti
u ležajeve ili brtve jer to može uzrokovati materijalnu štetu.
•
Osigurajte pokretljivost i mobilnost protuležajeva kod kupca.
•
Pazite na nesmetano dovođenje zraka za hlađenje za motor. Razmak između zida
i kućišta mora iznositi najmanje 10 cm.
•
Pazite da se ne usisava topao odlazni zrak drugih agregata.
•
Vertikalne oblike ugradnje s vanjskim ventilatorom VR zaštitite pokrovom, tako da
nikakva strana tijela ne mogu pasti u vanjski ventilator.
•
Dijelove, koji se naknadno navlače na vratilo, dodatno balansirajte samo s pola
dosjednog prstena (vratila motora su balansirana s pola dosjednog prstena).
•
Kod kočnih motora s ručnim provjetravanjem pritegnite ručnu polugu (kod povratnog
ručnog provjetravanja HR).
•
Izbjegavajte rezonancije s kružnom frekvencijom koje uvjetuje struktura i dvostruke
frekvencije mreže.
•
Rukom okrenite rotor, pazite na neuobičajene šumove struganja.
•
Provjerite smjer vrtnje u nespojenom stanju.
•
Postavite potrebne cijevne priključke.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Mehanička instalacija
Tolerancije kod montažnih radova
4.4.1
4.5
4
Postavljanje u vlažnim prostorijama ili na otvorenom
•
Priključak motora i davača po mogućnosti rasporedite tako da vodovi utikača ne
budu usmjereni prema gore.
•
Brtvene površine utikača (priključak motora odn. davača) očistite prije ponovne
montaže.
•
Zamijenite krhke brtve.
•
Po potrebi popravite premaz za zaštitu od korozije.
•
Provjerite potrebnu vrstu zaštite.
•
Po potrebi postavite pokrove (zaštitni krov).
Tolerancije kod montažnih radova
Kraj vratila
Prirubnica
Tolerancija promjera prema EN 50347
Rubna tolerancija centriranja prema EN 50347
•
•
•
ISO k6
Rupa za centriranje prema DIN 332, oblik DR
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
ISO j6
29
Mehanička instalacija
Dodatna oprema
4
4.6
Dodatna oprema
4.6.1
Vanjski ventilator VR
Sinkroni servo motori mogu za veličine motora CMP50 – 63 i CMP.71 – 112 biti opcionalno opremljeni vanjskim ventilatorom VR.
NAPOMENA
Vanjski ventilator se može koristiti samo do maksimalnog titrajnog i udarnog opterećenja od 1 g.
Mehanička instalacija
Pričvršćenje pokrova vanjskog ventilatora VR:
Motor
Vijci
Zatezni moment
CMP50, CMP63
M4 × 8 samonarezujući
CMP.71
M6 × 20
4 Nm1)
CMP.80, CMP.100
M8 × 20
10 Nm1)
CMP112
M10 x 25
15 Nm1)
4 Nm
1) dodatni lak za osiguranje vijaka Loctite®
2903413131
Komplet dodataka za CMP50 – 63, CMP.71 – 112
Za motore veličine gradnje 50 – 112 na raspolaganju stoje kompleti dodataka za vanjske ventilatore.
NAPOMENA
Montažu kompleta dodataka vanjskog ventilatora za motore CMP50 i CMP63 smije
izvoditi samo osoblje odobreno od strane SEW-EURODRIVE-a.
Ostale informacije o dodatnoj opremi nalaze se u katalogu "Sinkroni servo motori".
30
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Mehanička instalacija
Dodatna oprema
4.6.2
4
Dodatno opremanje ručne ventilacije za BY-kočnicu
Komplet dodataka za ručnu ventilaciju
Za dodatno opremanje ručne ventilacije na BY-kočnicama su potrebni slijedeći kompleti
dodataka:
Komplet dodataka
Predmetni broj
BY2
1750 8428
BY4
1750 8525
BY8
1750 8622
BY14
1757 3300
Dodatno
opremanje
ručne ventilacije
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja kod nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije početka radova motor i kočnicu isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Poštujte sljedeće korake!
1. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator
2. Skinite poklopce za zatvaranje [28]
3. Zavrnite zatične vijke [56]
4. Utisnite brtveni element [47]
5. Postavite zračnu polugu [53]
6. Umetnite zateznu oprugu [57]
7. Zategnite šestobridnu maticu [58], ostavite zazor od 2 mm između pločice (matica
[58]) i podiznog stremena [53], kako biste zajamčili besprijekoran rad kočnice
8. Ako postoji, montirajte vanjski ventilator
[53]
[53]
[56]
[58]
[47] / [28]
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
2
31
Električna instalacija
Dodatne odredbe
5
5
Električna instalacija
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda zbog strujnog udara.
Smrt ili teške ozljede!
•
•
•
5.1
Izvesti propisno ožičenje motora.
Isključite uređaj iz napona.
Provjerite je li uređaj bez napona.
•
Pri instalaciji se obvezno pridržavajte napomena u poglavlju 2!
•
Pridržavajte se podataka na označnoj pločici motora.
•
Pridržavajte se podataka na spojnoj shemi koja je isporučena zajedno s motorom.
•
Za spajanje motora i kočnice upotrijebite uklopne kontakte uporabne kategorije AC-3
prema EN 60947-4-1.
•
Za spajanje kočnice upotrijebite uklopne kontakte od 24 V DC uporabne kategorije
DC-3 prema EN 60947-4-1.
•
Prekoračenje tolerancija u EN 60034-1 (VDE 0530, dio 1) – napon + 5 %, frekvencija
+ 2 %, oblik krivulje, simetrija – povećava zagrijavanje te utječe na elektromagnetsku
podnošljivost. Osim toga pridržavajte se norme EN 50110 (po potrebi poštujte postojeće propise specifične za svaku zemlju, npr. DIN VDE 0105 za Njemačku).
•
U priključnom ormariću ne smiju biti prisutna nikakva strana tijela, prljavština niti
vlaga. Treba nepropusno zatvoriti (na prašinu i vodu) nepotrebne otvore uvodnice
kabela i priključni ormarić.
•
Za probni rad bez pogonskih (izlaznih) elemenata osigurajte prizmatični klin.
•
Prije stavljanja motora u pogon pobrinite se da kočnica radi besprijekorno.
•
Kod motora koji se napajaju iz pretvarača valja se pridržavati odgovarajućih napomena proizvođača pretvarača za ožičenje.
•
Vodite računa o uputi za uporabu pretvarača.
Dodatne odredbe
Općenito važeće instalacijske odredbe za električnu niskonaponsku opremu (npr.
DIN IEC 60364, DIN EN 50110) se moraju poštivati kod postavljanja električnih
postrojenja.
5.2
Uporaba priključnih spojnih shema
Priključivanje motora se vrši prema priključno-spojnom/nim shemi/ama, koje su priložene uz motor. Ako te priključne spojne sheme nema, motor se ne smije priključivati
niti stavljati u pogon. Važeće spojne sheme možete dobiti besplatno kod SEW-EURODRIVE.
32
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Upute za ožičenje
5.3
Upute za ožičenje
5.3.1
Zaštita od smetnji kočionog upravljačkog sklopa
5
Zbog zaštite od poremećaja kočionog upravljačkog sklopa nezakriljeni vodovi kočnica
se ne smiju polagati u jednom kabelu zajedno s taktnim energetskim kabelima.
Taktni energetski kabeli su posebice:
5.3.2
•
Izlazni vodovi servo pojačala, strujnih ispravljača, uređaja za blagi zalet i kočnih
uređaja.
•
Dovodi do kočnih otpornika i sl.
Termička zaštita motora
POZOR!
Elektromagnetska smetnja pogona.
Moguća materijalna šteta.
•
5.4
Priključak KTY polažite odvojeno od drugih energetskih kabela u razmaku od najmanje 200 mm. Zajedničko polaganje je dozvoljeno samo ako KTY-vod ili energetski kabel nije zakriljen.
Napomene za priključivanje energetskih i signalnih kabela preko utičnog
sustava
Provođenje energetskih i signalnih kabela se vrši preko kutnih utikača koji se mogu
uravnati. SEW-EURODRIVE preporučuje uravnanje kutne utične spojnice s umetnutim
suprotnim utikačem. Za zatezanje kutnog utikača na motor potreban je okretni moment
od > 8 Nm.
5.4.1
SM1/SB1, SMB/SBB Položaji utikača
POZOR!
Moguća oštećenja kutnog utikača zbog okretanja suprotnog utikača bez suprotnog
utikača.
Oštećenje navoja utikača i brtvene površine.
•
•
Uravnajte kutni utikač samo s umetnutim suprotnim utikačem.
Ako nemate suprotnih utikača pri ruci, ne koristite kliješta za uravnanje kutnog
utikača.
S utičnim spojnicama SM1/SB1, SMB/SBB savijenim u kut uravnavanjem se mogu
pokriti svi željeni položaji.
Sljedeća ilustracija prikazuje različito uravnate utične spojnice SM1 / SB1, SMB / SBB:
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
33
5
Električna instalacija
Napomene za priključivanje energetskih i signalnih kabela preko utičnog sustava
Za ravnu utičnu spojnicu (radijalni izlaz) definiran je položaj "radijalno". Radijalne utične
spojnice [2] su opcionalne:
[2]
[1]
[1]
Položaj utikača "mogućnost uravnavanja"
[2]
Položaj utikača "radijalno"
NAPOMENA
•
•
•
Pridržavajte se dopuštenih radijusa savijanja kabela.
Pri uporabi niskokapacitetskih, povlačnih kabela polumjeri savijanja veći su nego
kod prethodno postavljenih standardnih kabela.
SEW-EURODRIVE preporuča primjenu niskokapacitetskih kabela.
NAPOMENA
Mogućnost uravnavanja služi samo za montažu i priključivanje motora.
S utičnim spojnicama se ne smiju izvoditi stalne kretnje.
34
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Napomene za priključivanje energetskih i signalnih kabela preko utičnog sustava
5.4.2
5
Položaji utikača SMC/SBC
POZOR!
Moguća oštećenja kutnog utikača zbog okretanja signalne utične spojnice bez suprotnog utikača.
Oštećenje navoja utikača i brtvene površine.
•
•
Uravnajte signalnu utičnu spojnicu [2] samo s umetnutim suprotnim utikačem.
Ako nemate suprotnih utikača pri ruci, ne koristite kliješta za uravnanje kutnog
utikača.
Energetska utična spojnica [1] dostupna je u tri položaja utikača ("1", "3" i "x").
1
[1]
X
3
[2]
7118257291
[1]
[2]
Energetska utična spojnica SMC / SBC
Signalna utična spojnica
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
35
5
Električna instalacija
Napomene za priključivanje energetskih i signalnih kabela preko utičnog sustava
Sljedeća ilustracija prikazuje energetsku utičnu spojnicu SMC / SBC u mogućim položajima utikača. Signalna utična spojnica koja je pored može se uravnati za 180°:
X
1
3
7118255371
NAPOMENA
•
•
•
Pridržavajte se dopuštenih radijusa savijanja kabela.
Pri uporabi niskokapacitetskih, povlačnih kabela polumjeri savijanja veći su nego
kod prethodno postavljenih standardnih kabela.
SEW-EURODRIVE preporuča primjenu niskokapacitetskih kabela.
NAPOMENA
Mogućnost uravnavanja služi samo za montažu i priključivanje motora.
S utičnim spojnicama se ne smiju izvoditi stalne kretnje.
36
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Napomene za priključivanje energetskih i signalnih kabela preko priključne kutije
5.5
5
Napomene za priključivanje energetskih i signalnih kabela preko priključne
kutije
Opcionalno se energetski i signalni kabeli mogu priključiti preko priključne kutije.
•
Opcija /KK: Priključivanje energetskog i signalnog kabela s čahurama na krajevima
žila u priključnoj kutiji.
•
Opcija /KKS: Priključivanje energetskog kabela s čahurama na krajevima žila
i signalnog kabela s utičnom spojnicom.
Položaj kabelske uvodnice se navodi s x, 1, 2, 3.
KK
2
x
1
3
KKS
x
Kod veličina motora CMP50 i 63 je kod fiksnog položaja ugradnje "x" moguće uvođenje
kabela s tri strane.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
37
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
5.6
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
Elektromotori se isporučuju sa sustavom utičnih spojnica SM. / SB. isporučeno
U osnovnoj izvedbi SEW-EURODRIVE isporučuje elektromotore s utikačem na strani
motora i bez suprotnih utikača. Sustav davača priključuje se preko posebne 12-polne
okrugle utične spojnice (M23).
Suprotni utikači se mogu naručiti odvojeno ili zajedno s motorom.
POZOR!
Moguća oštećenja na kutnoj utičnoj spojnici.
Moguća materijalna šteta.
•
Izbjegavajte učestala poravnavanja kutnih utičnih spojnica.
Svi servo motori su opremljeni s kutnim ili radijalnim utikačima koji imaju mogućnost
brzog zatvaranja (speedtec®). Iznimka su SMC-utične spojnice, koje ne podržavaju
speedtec®. Ako se koriste utikači koji nemaju mogućnost brzog zatvaranja, O-ring brtva
služi kao zaštita od vibracija. Utikač se može priviti samo do ove O-ring brtve. Brtva se
nalazi isključivo na dnu utikača.
Ako se koriste samostalno konfekcionirani kabeli s brzim zatvaračem, treba ukloniti
O-ring brtvu.
5.6.1
Utična spojnica na strani kabela
Tipska oznaka utičnih spojnica
Sljedeći dijagram prikazuje tipsku oznaku:
S
M
1
2
Presjek
•
1: 1,5 mm2
•
2: 2,5 mm2
•
4: 4 mm2
•
6: 6 mm2
• 10: 10 mm2
• 16: 16 mm2
• 25: 25 mm2
• 35: 35 mm2
•
•
•
•
•
1: Veličina utikača 1
B: Veličina utikača 1,5
C: Veličina utikača 3
(1,5 – 4 mm2)
(6 – 16 mm2)
(16 – 35 mm2)
M: Motor
B: Kočni motor
Utikač
38
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Energetski kabel i utična spojnica CMP-motori
Tip kabela
Tip
utikača
Veličina
navoja
Rezervni suprotni
utikač *
4 x 1,5 mm2
0590 4544
0198 6740
4 x 2,5 mm2
0590 4552
0198 6740
SM14
4 x 4 mm
2
0590 4560
0199 1639
SMB6
4 x 6 mm2
1335 0269
1334 9856
2
1335 0277
1334 9864
SMB16
4 x 16 mm2
1335 0285
1334 9872
SMC16
mm2
1814 8476
1815 0349
1335 4345
0198 6740
4 x 2,5 mm + 2 x 1 mm
1335 4353
0198 6740
4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2
1335 4361
0199 1639
1335 0196
1334 9856
1335 0218
1334 9864
mm2
1335 0226
1334 9872
4 x 16 mm2 + 3 x 1,5 mm2
1814 8514
1815 0349
4 x 1,5 mm2
0590 6245
0198 6740
4 x 2,5 mm2
0590 6253
0198 9197
SM14
4x4
mm2
0590 4803
0199 1639
SMB6
4 x 6 mm2
1335 0293
1334 9856
mm2
1335 0307
1334 9864
SMB16
4 x 16 mm2
1335 0315
1334 9872
SMC16
2
1814 8484
1815 0349
4 x 25 mm2
1814 8581
1815 0160
mm2
1814 8697
1815 0179
1335 4388
0198 9197
1335 4396
0198 9197
1342 1603
0199 1639
1335 0234
1334 9856
1335 0242
1334 9864
mm2
1335 0250
1334 9872
4 x 16 mm2 + 3 x 1,5 mm2
1814 8522
1815 0349
SM12
SMB10
Fiksno
polaganje
M23
M40
M58
SB12
M23
SB14
SBC16
Kabel motora
SMB10
SMC25
Povlačno
polaganje
M23
M40
+ 2 x 1,5
4 x 35
SB11
4 x 1,5 mm2 + 2 x 1 mm2
M23
+2x1
mm2
2
SBB6
4 x 6 mm + 2 x 1,5 mm
M40
SBB16
SBC16
4 x 2,5
mm2
4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2
SB14
SBB10
Kabel kočnog motora
BY-kočnica
4 x 10
mm2
4 x 16 mm
M58
2
SMC35
SB12
Kabel kočnog motora1)
BP-kočnica
2
4 x 10 mm2 + 2 x 1,5 mm2
4 x 16
M58
SM11
SM12
2
4 x 6 mm + 2 x 1,5 mm
M40
SBB16
Kabel kočnog motora
BY-kočnica
4 x 16
2
SBB6
SBB10
4 x 10 mm
4 x 1,5 mm2 + 2 x 1 mm2
SB11
Kabel kočnog motora1)
BP-kočnica
Predmetni broj
Konfekcionirani
kabeli
SM11
Kabel motora
Presjek kabela
4 x 10 mm2 + 2 x 1,5 mm2
4 x 16
M58
2
mm2
+ 2 x 1,5
1) BP-kočnica: Kabel s 3 vodiča, izvode se samo 2 žile
* Kompletni servisni paket utikača uvijek sadrži slijedeće dijelove:
•
energetski utikač,
•
izolacijske sklopove,
•
kontakte priključnice.
Konfekcionirani kabeli kočnog motora s presjekom žila od > 16 mm2 trenutno nisu u
ponudi.
Produžni kabeli za energetski kabel se mogu pronaći u katalogu "sinkroni servomotori".
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
39
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Zamijenjeni kabel kočnog motora
Zamijenjeni kabeli kočnog motora imaju u usporedbi s današnjim standardom različite
natpise na žilama za žile kočnica. To se najviše tiče sljedećih kabela:
Tip kabela
Fiksno
polaganje
Povlačno
polaganje
Tip
utikača
Kabel kočnog
motora1)
BP-kočnica
Kabel kočnog
motora1)
BP-kočnica
Presjek kabela
Predmetni broj
Konfekcionirani
kabeli
Signalni utikač *
SB11
4 x 1,5 mm2 + 2 x 1 mm2
1332 4853
0198 6740
SB12
4 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2
1333 2139
0198 6740
1333 2147
0199 1639
mm2
SB14
4x4
SB11
4 x 1,5 mm2 + 2 x 1 mm2
1333 1221
0198 9197
SB12
4 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2
1333 2155
0198 9197
1333 2163
0199 1639
SB14
+2x1
mm2
2
4 x 4 mm + 2 x 1 mm
2
1) BP-kočnica: Kabel s 3 vodiča, izvode se samo 2 žile
Polaritet kod priključivanja BP-kočnice nije relevantan, t.j. zamijenjeni kabeli se mogu
postavljati kao i prije.
Energetski kabel i utična spojnica CMPZ-motori
Tip kabela
Tip
utikača
Veličina
navoja
Signalni utikač *
4 x 1,5 mm2
0590 4544
0198 6740
4 x 2,5 mm2
0590 4552
0198 6740
SM14
4x4
mm2
0590 4560
0199 1639
SMB6
4 x 6 mm2
1335 0269
1334 9856
mm2
1335 0277
1334 9864
4 x 16 mm2
1335 0285
1334 9872
2
4 x 1,5 mm + 3 x 1 mm
1335 4272
0198 6740
4 x 2,5 mm2 + 3 x 1 mm2
1335 4280
0198 6740
1335 4299
0199 1639
1335 0129
1334 9856
mm2
1335 0137
1334 9864
4 x 16 mm2 + 3 x 1,5 mm2
1335 0145
1334 9872
SM12
SMB10
M23
M40
SMB16
Fiksno
polaganje
SB12
4 x 10
2
SB11
Kabel kočnog motora
BY-kočnica
Predmetni broj
Konfekcionirani
kabeli
SM11
Kabel motora
Presjek kabela
M23
mm2
SB14
4x4
SBB6
4 x 6 mm2 + 3 x 1,5 mm2
SBB10
SBB16
M40
4 x 10
+3x1
mm2
mm2
+ 3 x 1,5
Tabela se nastavlja na sljedećoj stranici
40
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
Tip kabela
Tip
utikača
Veličina
navoja
Signalni utikač *
4 x 1,5 mm2
0590 6245
0198 6740
4 x 2,5 mm2
0590 6253
0198 9197
SM14
4x4
mm2
0590 4803
0199 1639
SMB6
4 x 6 mm2
1335 0293
1334 9856
2
1335 0307
1334 9864
4 x 16 mm2
1335 0315
1334 9872
2
4 x 1,5 mm + 3 x 1 mm
1335 4302
0198 9197
4 x 2,5 mm2 + 3 x 1 mm2
1335 4310
0198 9197
1335 4329
0199 1639
1335 0153
1334 9856
2
1335 0161
1334 9864
4 x 16 mm2 + 3 x 1,5 mm2
1335 0188
1334 9872
SM12
SMB10
M23
M40
SMB16
Povlačno
polaganje
4 x 10 mm
2
SB11
SB12
Kabel kočnog motora
BY-kočnica
Predmetni broj
Konfekcionirani
kabeli
SM11
Kabel motora
Presjek kabela
5
M23
mm2
SB14
4x4
SBB6
4 x 6 mm2 + 3 x 1,5 mm2
SBB10
M40
SBB16
+3x1
mm2
2
4 x 10 mm + 3 x 1,5 mm
* Kompletni servisni paket utikača uvijek sadrži slijedeće dijelove:
•
energetski utikač,
•
izolacijske sklopove,
•
kontakte priključnice.
Produžni kabeli za energetski kabel se mogu pronaći u katalogu "sinkroni servomotori".
Ovisnost suprotnog utikača od promjera kabela i područja krimpanja
Suprotni utikač tip SM1 / SB1
Područje krimpanja U, V, W, PE
mm2
Promjer kabelske stezaljke
mm
0198 6740
0,35 – 2,5
9 – 14
0198 9197
0,35 – 2,5
14 – 17
0199 1639
2,5 – 4
14 – 17
Suprotni utikač tip SMB / SBB
Područje krimpanja U, V, W, PE
mm2
Promjer kabelske stezaljke
mm
1334 9856
1,5 – 10
9 – 16
1334 9864
1,5 – 10
16,5 – 25
1334 9872
6 – 16
16,5 – 25
Suprotni utikač tip SMC / SBC
Područje krimpanja U, V, W, PE
mm2
Promjer kabelske stezaljke
mm
1815 0349
16
17 – 36
1)
25
17 – 36
1815 01791)
35
17 – 36
1815 0160
1) Servisni komplet za utikače ne sadrži kočne igle
Servisni kompleti za utikače sadrži i kočne igle (s iznimkom suprotnog utikača tip
SMC / SBC: 1815 0160, 1815 0179), tako da se ne mora praviti razlika između motora
i kočnog motora.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
41
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
5.6.2
Kabel davača
Tip kabela
Presjek kabela
FU-tip
Predmetni broj
Konfekcionirani kabeli
Fiksno
polaganje
Povlačno
lančano
polaganje
Fiksno
polaganje
Povlačno
lančano
polaganje
Kabel rezolvera
Hiperface®kabel
5 x 2 x 0,25 mm2
2
6 x 2 x 0,25 mm
MOVIDRIVE®
0199 4875
MOVIAXIS®
1332 7429
MOVIDRIVE®
0199 3194
MOVIAXIS®
1332 7437
MOVIDRIVE® /
MOVIAXIS®
1332 4535
MOVIDRIVE® /
MOVIAXIS®
1332 4551
Signalni
utikač*
0198 6732
0198 6732
* Kompletni servisni paket utikača uvijek sadrži sljedeće dijelove:
•
Utikač povratne veze,
•
izolacijske sklopove,
•
kontakte priključnice.
Produžni kabeli za energetski i feedback kabel se mogu pronaći u katalogu "Sinkroni
servo motori".
5.6.3
Kabel vanjskog ventilatora
Tip kabela
Fiksno polaganje
Povlačno lančano
polaganje
Kabel vanjskog
ventilatora
Presjek kabela
Predmetni broj
3 x 1 mm2
0198 6341
mm2
0199 560 X
3x1
Produžni kabeli za kabel vanjskog ventilatora mogu se pronaći u katalogu "Sinkroni
servomotori".
5.6.4
Konfekcionirani kabeli
Za priključivanje sa sustavom utičnih spojnica SM. / SB. su konfekcionirani kabeli koji
se mogu dobiti od SEW-EURODRIVE-a.
Informacije o konfekcioniranim kabelima i predmetnim brojevima možete pronaći u katalogu "Sinkroni servo motori".
Ako kabele sami konfekcionirate, pridržavajte se priručnika "Konfekcioniranje kabela".
Ako svoje kabele sami konfekcionirate, pridržavajte se sljedećih točaka:
42
•
Kontakti priključnice za priključak motora izvedeni su kao stisnuti kontakti. Za stiskanje upotrebljavajte samo odgovarajući alat.
•
Skinite izolaciju s priključnih pletenica. Priključke prevucite sa zateznim crijevom.
•
Krivo montirane kontakte priključnica treba demontirati bez alata za skidanje.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5.6.5
5
Priključna spojna shema utičnih spojnica za CMP.-motore
Legenda
[D]
[C]
[B]
[A]
[A]
[B]
8790995467
[A]
[B]
[C]
[D]
Smjer gledanja A
Smjer gledanja B
Korisnički utikač s kontaktima priključnica
Tvornička prirubna kutija s muškim kontaktima
Priključivanje energetskih utičnih spojnica SM1 / SB1 (M23)
Priključna spojna shema s / bez BP/-BK-kočnice
[1]
-/
BK (3)
+/
BK (1)
[B]
[A]
BK
D
3
C
W
W1
4
BK
V
V1
BK
1
D
C
U
U1
RD
BK
[1]
4
B
B
A
3
GNYE
GNYE
BK=BUBP=YE
BU
1
BK=RD+
BP=YE
A
8790987787
[1] BP/BK-kočnica (opcionalna)
POZOR!
Oštećenja na BK-kočnici.
Moguća materijalna šteta.
•
Obavezno poštivati utvrđeni polaritet napajanja BK-kočnice. Prilikom zamjene kočnica ispitati polaritet.
Priključivanje energetskih utičnih spojnica SM1 / SB1 (M23)
Priključna spojna shema s / bez BY-kočnice
[A]
[1]
15
13
D
BK (3)
BK (1)
[2]
3
C
W
W1
BK
V
V1
U
U1
1
BK
BU
[B]
3
RD
D
C
RD
BK
WH
4
B
B
A
BU
GNYE
GNYE
4
14 BK (2)
BK
1
[1]
A
8790989707
[1] BY-kočnica (opcionalna)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
43
5
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
Priključivanje energetske utične spojnice SMB / SBB (M40)
Priključna spojna shema s / bez BP-kočnice
[A]
[1]
13
15
[B]
BK (1)
BK (3)
[2]
YE
V
-
V
+
W
BK
U
2
BK
1
V
V1
RD
U
U1
BK
GNYE
BK
[1]
-
+
U
W
1
2
YE
GNYE
W1
W
BU
8791076107
[1] BY-kočnica (opcionalna)
[2] Priključivanje na SEW ispravljač sukladno s uputom za uporabu
Priključivanje energetske utične spojnice SMB / SBB (M40)
Priključna spojna shema s / bez BY-kočnice
[1]
[2] 13
15
14
[B]
[A]
RD
BU
BK (1)
BK (3)
BK (2)
V
-
V
+
U
W
1
2
BK
BK
V
U
V1
RD
U1
BK
GNYE
BK
-
+
W
U
W1
[1]
1
2
GNYE
W
WH
BU
8791078027
[1] BY-kočnica (opcionalna)
[2] Priključivanje na SEW ispravljač sukladno s uputom za uporabu. Kod BY.D otpada priključak 14.
Priključivanje energetske utične spojnice SMC / SBC (M58)
Priključna spojna shema s / bez BY-kočnice
[B]
13
15
14
RD
[A]
[1]
BU
BK (1)
BK (3)
BK (2)
V
-
V
+
U
W
[2]
2
1
BK
BK
V
V1
U
U1
GNYE
BK
RD
BK
GNYE
W
W1
-
+
W
U
2
WH
[1]
1
BU
8791074187
[1] BY-kočnica (opcionalna)
[2] Kočni svitak
44
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Priključivanje signalne utične spojnice rezolvera RH1M
Priključna spojna shema
[1]
[A]
BNVT
PK
GY
WHBK
RD
1
9
10
4
RD (BK)
8
7
2
3
[B]
[2]
KTY+ (TF)
12
11
BU
6
GN
S4 (Sinus -)
YE
S2 (Sinus +)
BU
YE
2
12
5
10
11
RDWH
R1 (Referenca +)
BKWH
R2 (Referenca -)
BU (BK)
KTY- (TF)
1
7
6
5
9
8
4
3
RD
[2]
S1 (Kosinus +)
BK
S3 (Kosinus -)
8790991627
[1] Zakriljenje spojeno s utikačem na metalnom kućištu. Kod boje sukladno sa SEW kabelom
[2] KTY+ (RD), KTY- (BU), opcionalno TF (BK)
Raspored kontakata utične spojnice, donji dio
Kontakt
Kod boje
Priključak
1
RD / WH
R1 (Referenca +)
2
BK / WH
R2 (Referenca –)
3
RD
S1 (Kosinus +)
4
BK
S3 (Kosinus –)
5
YE
S2 (Sinus +)
6
BU
S4 (Sinus –)
7
–
–
8
–
–
9
RD
KTY +
10
BU
KTY –
11
–
–
12
–
–
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
45
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Priključivanje signalnih utičnih spojnica davača ES1H, AS1H, AK0H, EK0H, AK1H, EK1H
Priključna spojna
shema
1
WH
RD
3
BN
BK
9
8
2
10
12
11
4
[2]
[1]
[A]
7
6
5
BU
VT
RDBU; GY
GN
YE
KTY+ (TF)
D+
DUs
S4 (Sinus -)
S2 (Sinus +)
[B]
RD (BK)
BK
VT
GY
GN
9
7
6
1
8
2
12
5
10
3
11
BU (BK)
4
YE
KTY- (TF)
[2]
RD
S1 (Kosinus +)
BU
S3 (Kosinus -)
PK
GYPK; PK
GND
8790993547
[1] Zakriljenje spojeno s utikačem na metalnom kućištu. Kod boje sukladno sa SEW kabelom
[2] KTY+ (RD), KTY- (BU), opcionalno TF (BK)
Raspored kontakata utične spojnice, donji dio
46
Kontakt
Kod boje
Priključak
1
–
–
2
–
–
3
RD
S1 (Kosinus +)
4
BU
S3 (Kosinus –)
5
YE
S2 (Sinus +)
6
GN
S4 (Sinus –)
7
VT
D–
8
BK
D+
9
RD
KTY +
10
BU
KTY –
11
PK
Naponska referenca (GND)
12
GY
Opskrbni napon Us
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5.6.6
5
Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BP-kočnice
Pridržna BP-kočnica se može u svakom slučaju primjene aktivirati putem BMV-kočnog
releja ili putem korisničkog releja sa zaštitnim prespajanjem varistora.
Ako se poštuje specifikacija za direktan kočioni upravljački sklop, može se BP-kočnica
aktivirati i izravno s izlaza kočnice MOVIAXIS®-servo pojačala.
Kočnice motora CMP.80 i CMP.100 se načelno ipak ne mogu izravno priključiti na
MOVIAXIS®. Dodatne informacije možete pronaći u priručniku sustava "Višestruko
servo pojačalo MOVIAXIS®".
Uređaj za upravljanje kočnicama BMV
14
13
4
3
2
1
14
15
4
13
3
2
1
15
BMV
BMV
SBB
SB1
D
K12
3
K12
C
4
DC 24 V
+ U IN
DC 24 V
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
V
-
+
U
W
B
1
A
DC 24 V + U IN
DC 24 V
1
2
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Kočni sklopnik BS
BS
1
2
3
4
BS
5
SB1
D
1
2
3
4
5
3
SBB
C
4
V
B
-
+
A
24 VDC
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
1
+
U
W
- +
24 VDC
1
2
47
5
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
Izravno napajanje kočnica s 24 V
24 VDC
-
24 VDC
- +
+
SBB
SB1
D
3
C
V
4
+
U
W
1
B
A
1
2
Kočnica mora biti zaštićena od prenapona u slijedećim slučajevima, t.j. zaštitnim prespajanjem varistora:
48
•
pri radu na vanjskim pretvaračima,
•
kod kočnica, koje se ne napajaju izravno sa SEW-pretvarača.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5.6.7
5
Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BK-kočnice
Pridržna kočnica BK se može u svakom slučaju primjene aktivirati putem BMV-kočnog
releja ili putem korisničkog releja sa zaštitnim prespajanjem varistora.
Ako se poštuju specifikacije za direktan kočioni upravljački sklop, može se BK-kočnica
aktivirati i izravno s izlaza kočnice MOVIAXIS®-servo pojačala.
Uređaj za upravljanje kočnicama BMV
14
15
13
4
3
2
1
BMV
SB1
D
K12
3
C
4
DC 24 V
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
+ U IN
DC 24 V
B
A
1
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Kočni sklopnik BS
BS
1
2
3
4
5
SB1
D
3
C
4
B
-
+
A
1
24 VDC
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
49
5
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
Izravno napajanje kočnica s 24 V
Pomoću MOVIAXIS®-a
24 VDC
BGND
DBØØ
SB1
D
3
C
4
B
A
1
POZOR!
Oštećenja na kočnici BK.
Moguća materijalna šteta.
•
Obavezno poštivati utvrđeni polaritet napajanja BK kočnice. Prilikom zamjene kočnica ispitati polaritet.
S pretvaračem koji nije od SEW-a
24 VDC
-
+
SB1
D
3
C
4
B
A
1
Kočnica mora biti zaštićena od prenapona u sljedećim slučajevima, npr. zaštitnim prespajanjem varistora:
50
•
pri radu na vanjskim pretvaračima,
•
kod kočnica, koje se ne napajaju izravno sa SEW-pretvarača.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5.6.8
5
Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BY-kočnice
Kočni ispravljač BME
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnica sa SB1, SBB.
14
13
4
3
2
1
14
15
4
13
3
2
1
15
BME
BME
SBB
SB1
D
3
C
K12
V
K12
4
U AC
-
+
W
U
U AC
B
A
1
2
1
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnica sa SBC.
14
15
4
13
3
2
1
BME
SBC
K12
V
-
+
U
W
U AC
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
2
1
51
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice sa SB1,
SBB.
14
15
13
4
3
2
1
14
BME
15
4
13
3
2
1
BME
SBB
SB1
D
3
C
K12
V
K12
4
U AC
-
+
W
U
U AC
B
A
1
2
1
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice sa SBC.
14
15
4
13
3
2
1
BME
SBC
K12
V
-
+
U
W
U AC
52
2
1
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Kočni ispravljač BMP
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej sa SB1 i SBB.
14
13
4
3
2
1
14
15
4
13
3
2
1
15
BMP
BMP
SBB
SB1
D
3
C
K12
V
K12
4
U AC
-
+
W
U
U AC
B
A
1
2
1
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej sa SBC.
14
15
13
4
3
2
1
BMP
SBC
K12
V
-
+
U
W
U AC
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
2
1
53
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Kočni ispravljač BMH
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnica sa SB1 i SBB.
D
14
13
4
3
2
1
14
4
13
3
2
1
15
SB1
K12
15
BMH
BMH
SBB
K12
3
V
C
4
U AC
-
+
W
U
U AC
B
A
1
2
1
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnica sa SBC.
14
15
13
4
3
2
1
BMH
SBC
K12
V
-
+
U
W
U AC
54
2
1
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice sa SB1 i
SBB.
D
14
4
13
3
2
1
14
15
4
13
3
2
1
SB1
K12
15
BMH
BMH
SBB
K12
3
V
C
4
U AC
-
+
W
U
U AC
B
A
1
2
1
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice sa SBC.
14
15
13
4
3
2
1
BMH
SBC
K12
V
-
+
U
W
U AC
2
1
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
55
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Uređaj za upravljanje kočnicama BMK
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej / upravljački ulaz od 24 V DC, integriran sa SB1 i SBB.
14
13
4
3
2
1
14
15
4
13
3
2
1
15
BMK
BMK
SBB
SB1
D
K12
3
K12
C
4
U AC
+ 24 VDC
+
U
W
U AC
B
1
A
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
V
+ 24 VDC
1
2
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej / upravljački ulaz od 24 V DC, integriran sa SBC.
14
15
13
4
3
2
1
BMK
SBC
K12
V
-
+
U
W
U AC
+ 24 VDC
2
1
6981313803
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
56
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Uređaj za upravljanje kočnicama BMKB
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej / upravljački ulaz od 24 V DC, integriran / prikaz diodom funkcijske spremnosti sa SB1 i SBB.
14
4
13
3
2
1
14
15
4
13
3
2
1
15
BMKB
BMKB
SBB
SB1
D
K12
3
K12
C
4
U AC
+ 24 VDC
B
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
+
U
W
U AC
A
V
-
1
+ 24 VDC
1
2
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej / upravljački ulaz od 24 V DC, integriran / prikaz diodom funkcijske spremnosti sa SBC.
14
15
4
13
3
2
1
BMKB
SBC
K12
V
-
+
U
W
U AC
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
+ 24 VDC
2
1
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
57
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Uređaj za upravljanje kočnicama BMV
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / upravljački
ulaz od 24 V DC, integriran sa SB1 i SBB.
14
4
13
3
2
1
14
15
4
13
3
2
1
15
BMV
BMV
SBB
SB1
D
K12
3
K12
C
4
24 VDC + 24 VDC
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
+
U
W
24 VDC + 24 VDC
B
A
V
-
1
1
2
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / upravljački
ulaz od 24 V DC, integriran sa SBC.
14
15
13
4
3
2
1
BMV
SBC
K12
V
-
+
U
W
24 VDC + 24 VDC
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
58
2
1
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM. / SB.
5
Uređaj za upravljanje kočnicama BSG
Za napajanje istosmjernim naponom 24 V DC sa SB1 i SBB.
BSG
1
2
3
4
BSG
5
1
SB1
D
2
3
4
5
3
SBB
C
4
B
-
A
+
V
-
+
U
W
1
- +
1
24 VDC
24 VDC
2
Za napajanje istosmjernim naponom 24 V DC sa SBC.
BSG
1
2
3
4
5
SBC
V
-
+
U
W
- +
24 VDC
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
2
1
59
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5
5.7
5.7.1
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
•
Provjerite presjeke vodova.
•
Čvrsto pritegnite priključke i zaštitne vodiče.
•
Provjerite namotne priključke u spojnim kutijama i po potrebi ih stegnite.
•
Za uvođenje kabela signalnog voda treba koristiti vijčani spoj za elektromagnetsku
podnošljivost, kako bi se osigurala besprijekorna podloga zakriljenja.
Varijanta priključivanja priključne kutije
Opcionalno se energetski i signalni kabeli mogu priključiti preko priključne kutije.
•
Opcija /KK: Priključivanje energetskog i signalnog kabela s čahurama na krajevima
žila u priključnoj kutiji.
Položaj kabelske uvodnice se navodi s x, 2, 3.
2
3
x
6015540491
Kod veličina motora CMP50 i 63 je kod fiksnog položaja ugradnje "x" moguće uvođenje
kabela s 3 strane.
Presjeci priključka
Tip motora
Priključak jakosti
Davač / resolver / termička zaštita motora
Priključak
Maksimalni
presjek
priključka
Kabelska
uvodnica
CMP50, CMP63
Opružne stezaljke
6 mm2
M25
CMP.71, CMP.80
Svornjak M6
10 mm2
M32
CMP.100
Svornjak M8
25 mm2
M40
CMP112S/M/L 1)
Svornjak M8
35 mm2
M50
CMP112H/E
Svornjak M10
35 mm2
M50
Priključak
Kabelska uvodnica
M20
Opružne stezaljke
M16
1) CMP112L s 4500 1/min sadrži svornjak M10
60
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5.7.2
5
Priključak CMP50 i CMP63
PE W
V
U
4a 5a
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Snaga
Kontakt
Oznaka žila
Priključak
U
U
(BK/WH)
crna s bijelim znakovima U, V, W
V
V
W
W
PE
BP-kočnica,
BK-kočnica
(GN/YE) Zelena / žuta
Kontakt
pomoćnih
spojnica
Oznaka žila
Zaštitni vodič
Priključivanje kočnog
ispravljača BMV
Priključivanje uređaja
za upravljanje kočnicama BS
BP
BK
4a
(RD)
+
(YE) Žuta
+
(RD) Crvena
13
3
5a
(BU)
(YE) Žuta
(BU) Plava
15
5
Kočnica ima jedinstveni priključni napon od 24 V DC.
POZOR!
Oštećenja na kočnici BK.
Moguća materijalna šteta.
•
Obavezno poštivati utvrđeni polaritet napajanja BK kočnice. Prilikom zamjene kočnica ispitati polaritet.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
61
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5
Signal
Rezolver
1
RD/WH
2
BK/WH
ref -
3
RD
cos +
4
BK
cos -
5
YE
sin +
6
BU
sin -
7
8
Referencija
Kosinus
Sinus
1
RD
cos +
Kosinus
2
BU
ref cos
Referencija
3
YE
sin +
Sinus
4
GN
ref sin
Referencija
5
VT
D-
DATA
6
BK
D+
DATA
-
-
7
PK
GND
Ground
-
-
8
GY
Us
Opskrbni napon
9
RD(BK)
KTY + / (TF)
10
BU(BK)
KTY - / (TF)
9
RD(BK)
KTY + / (TF)
10
BU(BK)
KTY - / (TF)
5.7.3
Davač
ref +
Zaštita motora
Zaštita motora
Priključak CMP.71 – CMP112
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3a
3a
4a
4a
5a
5a
[1]
[1]
[2]
[2]
Priključna kutija KK
Priključna kutija KKS
Snaga
Kontakt
Oznaka žila
U
V
U
(BK/WH)
crna s bijelim znakovima U, V, W
V
(GN/YE) Zelena / žuta
Zaštitni vodič
W
PE
62
Priključak
W
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5
BP-kočnica
Kontakt
pomoćnih
spojnica
4a
5a
Oznaka žila
Priključivanje kočnog
ispravljača BMV
Priključivanje uređaja za
upravljanje kočnicama
BS
13
3
15
5
(BK/WH)
Crna s bijelim znakovima 1, 2,
3
Kočnica ima jedinstveni priključni napon od DC 24 V.
BY-kočnica
Kontakt
pomoćnih
spojnica
3a
4a
5a
Oznaka žila
Priključivanje kočnog
ispravljača BME, BMP,
BMH, BMK
Priključivanje uređaja za
upravljanje kočnicama
BSG
14
1
13
3
15
5
(BK/WH)
Crna s bijelim znakovima 1, 2,
3
Signal
Rezolver
1
RD/WH
2
BK/WH
ref -
3
RD
cos +
4
BK
cos -
5
YE
sin +
6
BU
sin-
7
8
ref +
Davač
Referencija
Kosinus
Sinus
1
RD
cos +
Kosinus
2
BU
ref cos
Referencija
3
YE
sin +
Sinus
4
GN
ref sin
Referencija
5
VT
D-
Data
6
BK
D+
Data
-
-
7
PK
GND
Ground
-
-
8
GY
Us
Opskrbni napon
9
RD(BK)
KTY + / (TF)
10
BU(BK)
KTY - / (TF)
9
RD(BK)
KTY + / (TF)
10
BU(BK)
KTY - / (TF)
Zaštita motora
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Zaštita motora
63
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5
5.7.4
Priključna-spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BP-kočnice
Uređaj za upravljanje kočnicama BMV – CMP50, CMP63
14
15
4
13
3
2
1
BMV
PE W
V
4a 5a
U
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
K12
24 VDC + 24 VDC
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Uređaj za upravljanje kočnicama BMV – CMP.71 – CMP.100
14
15
4
13
3
2
1
BMV
3a
4a
5a
K12
24 VDC + 24 VDC
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5
Kočni sklopnik BS – CMP50, CMP63
BS
1
2
3
4
5
PE W
V
U
4a 5a
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- +
24 VDC
Kočni sklopnik BS – CMP.71 – CMP.100
BS
1
2
3
4
5
3a
4a
5a
- +
24 VDC
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
65
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5
5.7.5
Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BK-kočnice
Pridržna kočnica BK se može u svakom slučaju primjene aktivirati putem BMV-kočnog
releja ili putem korisničkog releja sa zaštitnim prespajanjem varistora.
Ako se poštuju specifikacije za direktan kočioni upravljački sklop, može se BK-kočnica
aktivirati i izravno s izlaza kočnice MOVIAXIS®-servo pojačala.
Uređaj za upravljanje kočnicama BMV – CMP50, CMP63
14
15
4
13
3
2
1
BMV
PE W
V
U
PE W
V
U
4a 5a
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
K12
24 VDC + 24 VDC
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Kočni sklopnik BS – CMP50, CMP63
BS
1
2
3
4
5
4a 5a
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- +
24 VDC
66
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5.7.6
5
Priključna spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BY-kočnice
Kočni ispravljač BME
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnica.
14
15
13
4
3
2
1
BME
3a
4a
K12
5a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U AC
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice.
15
14
13
4
3
2
1
BME
3a
4a
5a
K12
U AC
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
67
5
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
Kočni ispravljač BMP
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej.
14
15
4
13
3
2
1
BMP
3a
4a
5a
K12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U AC
Kočni ispravljač BMH
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnica.
K12
14
15
13
4
3
2
1
BMH
3a
4a
5a
U AC
68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice.
14
15
13
4
3
2
1
BMH
K12
3a
4a
5a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U AC
Uređaj za upravljanje kočnicama BMK
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej.
15
14
13
4
3
2
1
BMK
3a
4a
5a
K12
U AC
Priključak 1, 2
Priključak 3, 4
+ 24 VDC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opskrba energijom
Signal (pretvarač)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
69
5
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
Uređaj za upravljanje kočnicama BSG
Za napajanje istosmjernim naponom 24 V DC.
BSG
1
2
3
4
5
3a
4a
5a
-
+
24 VDC
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Priključite motor i sustav davača s priključnom kutijom KK / KKS
5.7.7
5
Priključak jakosti na priključnoj kutiji
Sljedeća slika prikazuje priključak jakosti na priključnoj kutiji.
[1]
[2]
[3]
[4]
Priključni svornjak
Gornja matica
Podloška
Odvod motora
[5]
[6]
[7]
[8]
Priključna pločica
Korisnički vod
Donja matica
Elastični prsten
Za izvedbu priključne kutije se promatraju položaji 4, 6 i 7 kao položaji koji provode
napon.
Promjer priključnog svornjaka
Zatezni zakretni
moment šestobridnih matica
Priključak
stranke
Izvedba
Način
priključivanja
Sadržaj isporuke
M4
1,6 Nm
≤ 6 mm2
Izvedba 1b
Prstenasta kabelska stopica
Stezni most predmontiran
≤ 6 mm2
Izvedba 2
Prstenasta kabelska stopica
Priključni sitni dijelovi priloženi su u vrećici
Presjek
M5
2,0 Nm
≤ 10 mm2
Izvedba 2
Prstenasta kabelska stopica
Priključni sitni dijelovi priloženi su u vrećici
M6
3,0 Nm
≤ 16 mm2
Izvedba 3
Prstenasta kabelska stopica
Priključni sitni dijelovi priloženi su u vrećici
M8
6,0 Nm
≤ 25 mm2
Izvedba 3
Prstenasta kabelska stopica
Priključni dijelovi
predmontirani
M10
10,0 Nm
≤ 50 mm2
Izvedba 3
Prstenasta kabelska stopica
Priključni dijelovi
predmontirani
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
71
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
5.8
Dodatna oprema
5.8.1
BP-kočnica
Opis pridržne
kočnice BP
Mehanička kočnica je kočnica za zaustavljanje koja se realizira kao opružna tlačna
kočnica.
Kočnica ima jedinstveni priključni napon od 24 V DC i radi s jednim ili dva kočna
momenta ovisno o veličini motora. Za pridruživanje vidi sljedeću tablicu.
Kočnica se ne može dodatno opremiti.
Ukoliko servo motori rade na servo pojačalu MOVIAXIS®, treba osigurati prenaponsku
zaštitu.
Pridržna kočnica BP se može u svakom slučaju primjene aktivirati putem BMV-kočnog
releja ili putem korisničkog releja sa zaštitnim prespajanjem varistora.
Ako se poštuje specifikacija za direktan kočioni upravljački sklop, može se BP-kočnica
aktivirati i izravno s izlaza kočnice MOVIAXIS®-servo pojačala.
Kočnice motora CMP.80 i CMP.100 se načelno ipak ne mogu izravno priključiti na
MOVIAXIS®. Dodatne informacije možete pronaći u priručniku sustava "Višestruko
servo pojačalo MOVIAXIS®".
Ako se servo motori pokreću s MOVIDRIVE® ili pretvaračima drugih proizvođača, prenaponsku zaštitu mora osigurati klijent, primjerice s varistorima.
Treba se pridržavati naputaka o pogonskom redoslijedu uklapanja deblokade motora
i kočionog upravljačkog sklopa u aktualnim uputama za uporabu pretvarača.
Priključno-spojne sheme kočionog upravljačkog sklopa ćete pronaći u poglavlju "priključna-spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BP-kočnice" (→ str. 47) i (→ str. 64).
5.8.2
BK-kočnica
Opis pridržne
kočnice BK
72
BK-kočnica je magnetska pridržna kočnica s funkcijom prekida u nuždi. Razlikuje se od
BP-kočnica po utvrđenom polaritetu svitaka.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Dodatna oprema
5.8.3
5
BY-kočnica
Opis radne
kočnice BY
Motori tvrtke SEW-EURODRIVE se po želji isporučuju s integriranom mehaničkom kočnicom. BY-kočnice SEW-EURODRIVE je istosmjerno pobuđena elektromagnetska disk
kočnica s velikim radnim učinkom koja se otvara električno i koči pomoću sile opruge.
Kočnica se aktivira pri prekidu struje. Time ispunjava temeljne sigurnosne zahtjeve.
Kočnica se pri izvedbi s ručnom ventilacijom može otvoriti i mehanički. Ručna ventilacija
je samostalno povratna (..HR). Ručna poluga se također isporučuje.
Kočnicu aktivira kočioni upravljački sklop koji je smješten u rasklopnom ormaru ili u priključnoj kutiji.
Bitna prednost kočnica tvrtke SEW-EURODRIVE je vrlo kratak način gradnje. Integrirani
način gradnje kočionog motora dozvoljava posebno robusna rješenja koja ne trebaju
puno mjesta.
Treba se pridržavati naputaka o pogonskom redoslijedu uklapanja deblokade motora
i kočionog upravljačkog sklopa u aktualnim uputama za uporabu pretvarača.
Priključno-spojne sheme kočionog upravljačkog sklopa ćete pronaći u poglavlju "priključna-spojna shema kočionog upravljačkog sklopa BY-kočnice" (→ str. 51) i (→ str. 67).
Priključak otporskog svitka
BME
Pomoćne
stezaljke
15
5a
[3]
[1]
[2]
[3]
RT: Otpornik dioni svitak
RB: Otpornik svitak ubrzivača
BME, BMP, BMH, BMV, BMK, BMKB
BU
[1]
14
3a
WH
[2]
13
4a
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
RD
73
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
5.8.4
Termička zaštita motora
POZOR!
Termička zaštita za motore CMP40 – CMP.71S je na temelju niskih termičkih vremenskih konstanti namota uspostavljena samo ako je uz osjetnik temperature aktiviran
i nadzor struje (I2t, nadzor efektivne struje) ili model motora za termičku zaštitu kao
kod SEW-servo sustava.
Zaštita motora u cijelosti kod punog opterećenja motora zajamčena je samo kod analiziranja signala pretvaračem SEW-EURODRIVE.
Osjetnik temperature TF
POZOR!
Previsoki ulazni napon na osjetniku temperature može oštetiti njegovu izolaciju
i namot motora i/ili uništiti poluvodič.
Moguća materijalna šteta.
•
•
Obratite pažnju na ispravan priključak na analizator osjetnika temperature!
Ne unosite napon > 10 V!
Termistorski osjetnici temperature odgovaraju DIN 44082.
Kontrolno mjerenje otpora (mjerni uređaj s U ≤ 2,5 V ili I < 1 mA)
•
74
Normalne mjerne vrijednosti: 20 ... 500 Ω, toplinski otpornik > 4000 Ω
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
Osjetnik temperature KTY84 – 130
Osjetnik temperature KTY je standardan na CMP.-motorima.
POZOR!
Moguće oštećenje na osjetniku temperature te na namotu motora
U strujnome krugu KTY-a izbjegavajte ispitne struje < 3 mA jer zbog prevelikog samozagrijavanja osjetnika temperature može doći do oštećivanja njegove izolacije kao
i namota motora.
Obvezatno vodite računa na pravilno priključivanje osjetnika KTY kako biste osigurali
besprijekorno ocjenjivanje osjetnika temperature.
Karakteristična krivulja KTY-a:
3000
2500
2000
R [Ω] 1500
1000
500
0
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
T [°C]
Točnu informaciju o tome, na koji način KTY-senzor treba priključiti ćete dobiti kod rasporeda kontakta rezolvera / kabela davača. Pritom pazite na polaritet.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
75
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
5.8.5
Vanjski ventilator VR
Sinkroni servo motori mogu za veličine motora CMP50 – 63, CMP112 i CMP.71 – 100
biti opcionalno opremljeni vanjskim ventilatorom VR.
Električni priključak
OPREZ!
Stavljanje u pogon ventilatora u neugrađenom stanju.
Opasnost od ozljeda zbog rotirajućih dijelova.
•
Stavljanje u pogon ventilatora se smije provesti samo u ugrađenom stanju.
Vanjski ventilator VR je na raspolaganju samo za istosmjerni napon od 24 V.
•
DC 24 V ± 20 %
•
Priključak utične spojnice
•
Maksimalni promjer priključka 2 x 1 mm2
•
Kabelski vijčani spoj Pg7 s unutarnjim presjekom od 7 mm
DC 24 V
76
+
2
1
Kontakt utikača
Priključak
1
24 V +
2
0V
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Stavljanje u pogon
Dodatna oprema
I
6
0
6
Stavljanje u pogon
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda zbog strujnog udara.
Smrt ili teške ozljede!
Poštujte sljedeće napomene
•
Pri instalaciji se obvezatno pridržavajte sigurnosnih naputaka u poglavlju 2 (→ str. 8).
•
Za spajanje motora i kočnice upotrijebite uklopne kontakte uporabne kategorije AC-3
prema EN 60947-4-1.
•
Kod motora koji se napajaju iz pretvarača valja se pridržavati odgovarajućih napomena proizvođača pretvarača za ožičenje.
•
Vodite računa o uputi za uporabu pretvarača.
OPREZ!
Strujni udar kroz generatorski rad jer kretanjem radnih elemenata nastaje napon na
muškim kontaktima utične spojnice.
Lakše tjelesne ozljede.
•
Ne dirati muške kontakte u utičnoj spojnici.
•
Kod nepriključenog suprotnog utikača zaštitu od dodira postaviti na utičnu
spojnicu.
OPREZ!
Površine pogona se mogu tijekom rada ugrijati i imati visoke temperature.
Opasnost od opekotina.
•
Prije započinjanja s radovima pustite motor da se ohladi.
POZOR!
Uništavanje motora kroz višestruko potvrđivanje greške zaštite motora.
Materijalna šteta, oštećenje motora.
•
Ne potvrđujte grešku zaštite motora višestruko. Ako se potvrđena greška zaštite
motora ponovno pojavi nakon potvrđivanja, prvo utvrdite uzrok greške i uklonite ga.
POZOR!
Mehanički granični broj okretaja kočnog motora može biti veći od dimenzioniranog
broja okretaja (nN) motora.
Ograničite maksimalni broj okretaja na pretvaraču, tako da se kočnica maksimalno
aktivira kod dimenzioniranog broja okretaja.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
77
I
6
Stavljanje u pogon
Prije stavljanja u pogon
0
POZOR!
Dimenzionirani broj okretaja (nN) motora može biti viši od mehanički dopuštenog, uhodanog broja okretaja reduktora (nepk).
Na pretvaraču ograničite maksimalni broj okretaja. Naputke o postupanju naći ćete
u dokumentaciji pretvarača.
POZOR!
Kod CMP motora ne smiju se prekoračiti navedeni maksimalni granični moment (Mpk)
te maksimalna struja (Imaks), čak ni kod postupaka ubrzavanja.
Na pretvaraču ograničite maksimalnu struju.
POZOR!
Kočni motor može se oštetiti ako se ručna poluga ne skine nakon stavljanja u pogon.
Moguća materijalna šteta.
•
6.1
6.2
78
Kod kočnih motora s povratnom ručnom ventilacijom mora se nakon stavljanja
u pogon obvezatno skinuti ručna poluga.
Prije stavljanja u pogon
•
Pogon mora biti neoštećen i ne smije biti blokiran.
•
Nakon duljeg skladištenja moraju se poduzeti mjere kao što je navedeno u poglavlju
"Pripremni radovi" (→ str. 26).
•
Svi priključci moraju biti izvedeni na pravilan način.
•
Svi zaštitni poklopci moraju biti pravilno instalirani.
•
Svi uređaji za zaštitu motora moraju biti aktivni.
•
Ne smiju biti prisutni drugi izvori opasnosti.
•
Površinu motora ne smiju prekrivati materijali osjetljivi na toplinu ili toplotno-izolacijski materijali.
•
Kod motora s BK kočnicom mora se ispitati funkcija BK kočnice nakon skladištenja
dužeg od 6 mjeseci. Preporučujemo rutinu ubrusivanja (3-minutni rad pri 300 1/min,
aktiviranje kočnice 1 – 2 puta po sekundi).
•
Kod motora s BY-kočnicom i odabranom opcijom ručna ventilacija /HR se kočnica
može ručno prozračivati.
Tijekom stavljanja u pogon
•
Servo motor mora besprijekorno funkcionirati (npr. bez preopterećenja, bez neželjenog osciliranja broja okretaja, jakog razvoja buke, s pravilnim smjerom vrtnje).
•
U slučaju problema prvo poštujte poglavlje "Pogonske smetnje" (→ str. 113).
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Provjeravanje / servisiranje
Tijekom stavljanja u pogon
7
7
Provjeravanje / servisiranje
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog mehanizma za podizanje u padu ili nekontroliranog
ponašanja uređaja.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
•
•
•
Osigurajte ili spustite pogone mehanizama za podizanje (opasnost od prevrtanja)
Zaštitite radni stroj i/ili ga ogradite
Prije započinjanja s radovima motor, kočnicu i vanjski ventilator, ukoliko postoji,
isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Rabite samo originalne rezervne dijelove sukladno s pojedinačnom važećom
listom rezervnih dijelova!
Kod zamjene kočnog svitka uvijek zamijenite i kočioni upravljački sklop!
OPASNOST!
Stavljanje izvan snage funkcionalnih sigurnosnih uređaja.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Sve radove na komponentama funkcionalne sigurnosti smije izvoditi samo stručno
školovano osoblje
Svi radovi na komponentama funkcionalne sigurnosti se moraju provoditi strogo
prema zahtjevima ovih uputa za uporabu i odgovarajućem dodatku uputi za
uporabu. U suprotnom zahtjevi za jamstvena prava više ne vrijede.
OPREZ!
Površine pogona se mogu tijekom rada ugrijati i imati visoke temperature.
Opasnost od opekotina.
•
Prije započinjanja s radovima pustite motor da se ohladi.
OPREZ!
Okolna temperatura kao i sama osovinska brtvila ne smiju prilikom montaže biti hladniji od 0 °C, budući da se u suprotnom mogu oštetiti osovinska brtvila.
OPREZ!
Zamjena BP ili BK kočnice koja se ne može podešavati zahtijeva opširnu demontažu
motora.
Moguća oštećenja na motoru i na kočnici
•
Radove servisiranja na kočnici smije izvoditi samo SEW-EURODRIVE jer se nakon
svake demontaže moraju iznova podešavati davač ili rezolver.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
79
Provjeravanje / servisiranje
Opće napomene
7
POZOR!
Preveliki radni zračni raspor na kočnici BY.
Moguća materijalna šteta.
•
Pri uporabi BY-kočnice morate mjeriti radni zračni raspor prema intervalima koji su
navedeni u poglavlju "Provjeravanje/Servisiranje".
Radni zračni raspor koji prekorači maksimalnu dopuštenu vrijednost, može dovesti
do pogrešaka davača ili uništiti davač.
7.1
Opće napomene
Na vremena habanja utječu brojni faktori i mogu biti kratka. Potrebne intervale provjeravanja proizvođač postrojenja mora individualno izračunati prema dokumentaciji za
projektiranje.
NAPOMENA
Poštujte navode proizvođača stroja i postrojenja prema planu servisiranja stroja!
7.1.1
Čišćenje
Prekomjerna prljavština, prašina ili strugotine mogu negativno utjecati na djelovanje
servo motora, a u ekstremnim slučajevima dovesti i do kvara servo motora.
Stoga biste u redovitim razdobljima, najkasnije nakon isteka jedne godine, trebali očistiti
servo motore kako biste postigli dovoljno veliku površinu toplotnog zračenja.
Nedovoljno toplotno zračenje može imati neželjene posljedice. Životni vijek ležajeva se
smanjuje zbog rada na nedopustivo visokim temperaturama (mast za ležajeve se
raspada).
7.1.2
Priključni kabel
Priključne kabele provjeravajte u redovitim razmacima glede oštećenja i prema potrebi
ih zamijenite.
80
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Provjeravanje / servisiranje
Intervali održavanja
7.2
7
Intervali održavanja
NAPOMENA
Na vremena habanja utječu brojni faktori i mogu biti kratka. Potrebne intervale provjeravanja / održavanja proizvođač postrojenja mora individualno izračunati prema dokumentaciji za projektiranje.
U faktore koji mogu skratiti intervale provjeravanja i servisiranja se ubrajaju:
•
Broj stvarnih kočenja u slučaju nužde
•
Uporaba vanjskih pretvarača
•
Posebice visoki uklopni ciklični broj pri većem ubrzavanju motora
•
Posebice dugo trajanje uključenosti pri većem broju okretaja
•
Izmjenjivi smjer vrtnje (reverzibilni pogon)
•
Okomiti položaji u prostoru i zakretni položaji u prostoru
•
Jake sile inercije uslijed gibanja pogona, npr. kod mobilnih pogona ili kod visokog
udarnog i vibracijskog opterećenja
•
Protudjelujući momenti uvjetovani primjenom ili rotacijske vibracije
•
Vanjski utjecaji okoliša kao vlaga, visoka izloženost UV zrakama, jako visoke ili niske
okolne temperature itd.
Uređaj /
Dio uređaja
Vremenski interval
Što učiniti?
Servo motor
•
Svakih 10 000 radnih sati1)
Provjera servo motora:
• Provjerite i po potrebi zamijenite
kuglične ležajeve
• Zamjena brtvenog prstena vratila
• Očistite kanale rashladnoga zraka
Pogon
•
Različito
(ovisno o vanjskim utjecajima)
•
BP-kočnica
•
Ovisno o omjeru opterećenja svakih
0,5 do 2 godine
Provjera kočnice:
• Priključke kočnice povežite s reguliranim mrežnim dijelom i utvrdite
napon otvaranja povećanjem
napona od 10 – 24 V (škljocanje
kočnice). Savjetujte se sa servisnom službom SEW-EURODRIVE.
• Ako je održavanje potrebno, kontaktirajte SEW servis.
Površine Servo
motora
•
Različito
(ovisno o vanjskim utjecajima)
•
Poboljšajte ili obnovite površinski
premaz / premaz za zaštitu od
korozije
Počistite površine
1) Na vremena habanja utječu brojni faktori i mogu biti kraća od gore navedene preporuke.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
81
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BP-kočnicu
7
7.3
Napomene za BP-kočnicu
•
BP-kočnica ne mora se održavati.
•
Radni zračni raspor ne može se direktno mjeriti jer kočnica nije integrirana u motor.
•
Ovisno o omjeru opterećenja svakih 0,5 do 2 godine provjerite napon otvaranja
kočnice:
– Povežite priključke kočnice s mrežnim dijelom koji se može regulirati.
– Postepeno povećavajte napon s 0 V na 24 V.
– Napon otvaranje je dosegnut kada kočnica škljocne.
•
82
Kočnica se mora zamijeniti kada se dosegne dopušteni ukupni rad kočnica Winsp
koji je određen kod projektiranja. Savjetujte se sa servisnom službom SEWEURODRIVE.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BK-kočnicu
7.4
7.5
7
Napomene za BK-kočnicu
•
BK-kočnica ne mora se održavati.
•
Radni zračni raspor ne može se direktno mjeriti jer kočnica nije integrirana u motor.
•
Kočnica se mora zamijeniti kada se dosegne dopušteni ukupni rad kočnica Winsp
koji je određen kod projektiranja. Savjetujte se sa servisnom službom SEWEURODRIVE.
•
Zamjenu kočnice smije provesti samo SEW-EURODRIVE.
•
BK-kočnica je magnetska pridržna kočnica s funkcijom prekida u nuždi. Razlikuje se
po utvrđenom polaritetu svitaka od BP-kočnica, koje se obično koriste na CMP
motorima.
Napomene za BY-kočnicu
BY-kočnica koja je konstruirana kao radna kočnica mora se pregledati i servisirati
ovisno o omjerima opterećenja svakih 0,5 do 2 godine.
U radove provjeravanja i servisiranja spadaju:
•
Mjerenje radnog zračnog raspora. Vidi i poglavlje "Mjerenje radnog zračnog raspora
kod BY-kočnice".
POZOR!
Davač se može oštetiti nepravilnim održavanjem.
Uništenje davača.
•
BY-kočnica koja je konstruirana kao radna kočnica mora se pregledati i servisirati
ovisno o omjerima opterećenja svakih 0,5 do 2 godine.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
83
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
7
7.5.1
Zamjena nosača obloge
Kod zamjene nosača obloge provjerite i ostale demontirane dijelove te ih u slučaju
potrebe zamijenite.
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
Prije započinjanja s radovima motor i kočnicu isključite iz napona i osigurajte ih od
nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte sljedeće korake!
[1]
[54]
[3]
[304]
[1052]
[4]
[2]
[28]
[6]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
84
[49]
Vanjski ventilator
Davač / rezolver
Utična spojnica
Priključna kutija
Nosač obloge
Vijci za fiksiranje sidrene pločice
[28]
[49]
[54]
[304]
[1052]
Poklopci za zatvaranje
Sidrena pločica
Nosač magneta
Pokrov
Cilindrični vijci
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
7
1. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator [1]
2. Demontirajte pokrov [304]
3. Demontirajte davač ili rezolver [2]
4. Utična spojnica [3]:
•
Istisnite kočione kontakte u utičnoj spojnici
5. Priključna kutija [4]:
•
Odspojite kočni kabel
6. Otpada kod ručnog provjetravanja:
•
Skinite poklopce za zatvaranje [28]
•
Fiksirajte sidrenu pločicu pomoću vijaka [6]
7. Otpustite cilindrične vijke [1052]
8. Oprezno skinite nosač magneta u cijelosti [54] zajedno sa sidrenom pločicom [49] –
pazite na kočni kabel!
9. Demontirajte nosač obloge [5]
10. Provjerite [69] kopču
11. Očistite dijelove kočnica
12. Montirajte novi nosač obloge [5]
13. Ponovno montirajte dijelove kočnice
14. Otpada kod ručnog provjetravanja:
•
Skinite vijke [6] za fiksiranje sidrene pločice
•
Montirajte poklopac za zatvaranje [28]
15. Baždarite davač ili rezolver [2]
16. Montirajte pokrov [304]
17. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator [1]
NAPOMENA
Pozor: Maksimalan kočni moment se nakon zamjene nosača obloge postiže tek nakon
nekoliko uklapanja.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
85
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
7
7.5.2
Promjena kočionog momenta
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja kod nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije početka radova motor i kočnicu isključite iz napona i osigurajte ih od nehotičnog ponovnog uključivanja!
Poštujte sljedeće korake!
•
[1]
[6]
[304]
[3]
[4]
[50/265]
[28]
[2]
[5]
[54]
[1052]
[49]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Vanjski ventilator
Davač / rezolver
Utična spojnica
Priključna kutija
Vijci za fiksiranje sidrene pločice
Ručna ventilacija
[28]
[49]
[50/265]
[54]
[304]
[1052]
Poklopci za zatvaranje
Sidrena pločica
Kočne opruge
Nosač magneta
Pokrov
Cilindrični vijci
1. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator [1]
2. Demontirajte pokrov [304]
3. Demontirajte davač ili rezolver [2]
4. Utična spojnica [3]:
•
Istisnite kočione kontakte u utičnoj spojnici
5. Priključna kutija [4]:
•
Odspojite kočni kabel
6. Ukoliko postoji ručna ventilacija [6]:
•
Demontirajte
7. Ukoliko ručna ventilacija ne postoji:
•
Skinite poklopce za zatvaranje [28]
8. Otpustite cilindrične vijke [1052]
9. Nosač magneta oprezno skinite u cijelosti [54] – pazite na kočioni kabel!
10. Skinite sidrenu pločicu [49]
11. Zamijenite kočione opruge [50/265] ili ih popravite, vidi slijedeću tabelu
12. Kočne opruge rasporedite simetrično
13. Po potrebi zamijenite sidrenu pločicu [49], vidi slijedeću tabelu
86
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
7
14. Ponovno montirajte dijelove kočnice
15. Ukoliko postoji ručna ventilacija [6]:
•
Montirajte, grafika u poglavlju "Dodatno opremanje ručne ventilacije" (→ str. 31)
16. Ukoliko ručna ventilacija ne postoji:
•
Postavite poklopce za zatvaranje [28]
17. Baždarite davač ili rezolver [2]
18. Montirajte pokrov [304]
19. Ako postoji, montirajte vanjski ventilator [1]
Podešavanja kočnih momenata
Tip kočnice
Rad kočnica
do
servisiranje
Broj
narudžbe
sidrene
pločice
106 J
1645 0450
BY2
35
1645 0965
1644 5856
BY4
50
1644 7840
1644 4876
BY8
60
1644 7859
1645 1422
BY14
200
1645 1961
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Kočni
moment
Vrsta i broj
Kočne opruge
Nm
normalno
crveno
20
6
-
14
4
2
10
3
-
7
2
2
40
6
-
28
4
2
20
3
-
14
2
2
80
6
-
55
4
2
40
3
-
28
2
2
140
4
4
100
3
3
70
2
2
50
–
4
Broj narudžbe
Kočne opruge
normalno
crveno
0186 6621
0183 7427
0186 663X
0184 0037
1644 6011
1644 6038
1374 1837
1374 1845
87
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
7
7.5.3
Promjena nosača magneta
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima motor i kočnicu isključite iz napona i osigurajte ih od
nehotičnog ponovnog uključivanja!
Molim poštujte sljedeće korake!
•
Vidi ilustracija (→ str. 86).
1. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator [1]
2. Demontirajte pokrov [304]
3. Demontirajte davač ili rezolver [2]
4. Utična spojnica [3]:
•
Istisnite kočione kontakte u utičnoj spojnici
5. Priključna kutija [4]:
•
Odspojite kočni kabel
6. Ukoliko postoji ručna ventilacija [6]:
•
Demontirajte
7. Ukoliko ručna ventilacija ne postoji:
•
Skinite poklopce za zatvaranje [28]
8. Otpustite cilindrične vijke [1052]
9. Nosač magneta oprezno skinite u cijelosti [54] – pazite na kočioni kabel!
10. Montaža nosača magneta [54]; kod utične spojnice: nakon provlačenja kroz ležajni
štit kočnice krimpove zakrimpajte na pletenice
11. Ponovno montirajte dijelove kočnice
12. Ukoliko postoji ručna ventilacija [6]:
•
Montirajte, vidi grafiku u poglavlju "Dodatno opremanje ručne ventilacije" (→ str. 31)
13. Ukoliko ručna ventilacija ne postoji:
•
Postavite poklopce za zatvaranje [28]
14. Baždarite davač ili rezolver [2]
15. Montirajte pokrov [304]
16. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator [1]
88
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
7.5.4
7
Mjerenje radnog zračnog raspora kod BY-kočnice
POZOR!
Davač se može oštetiti nepravilnim održavanjem.
Uništenje davača.
•
•
Zračni raspor kočnice ne smije prekoračiti maksimalnu vrijednost. Maksimalne vrijednosti za različite veličine kočnica nalaze se u sljedećoj tablici.
Prigušni lim zamijenite najkasnije nakon 1 milijuna spajanja kočnica.
NAPOMENA
U svrhu provjeravanja provjera radnog zračnog raspora kočnica moguća je kod
korisnika.
Mjerenje radnog
zračnog raspora
Radni zračni raspor može se izmjeriti preko hoda sidrene pločice do kojeg dolazi kod
prozračivanja kočnice.
Dopušteni radni zračni raspor (mjera) naveden je u sljedećoj tablici:
Veličina kočnica
BY2
Dopušteni radni zračni
raspor (mjera)
BY4
0,2 – 0,6 mm
BY8
BY14
0,4 – 0,8 mm
Ako je mjera veća od najveće navedene vrijednosti, kočnicu je potrebno zamijeniti.
Radni zračni raspor ne može se podesiti.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
89
7
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
Kočnica s ručnom
ventilacijom
1. Motor i kočnicu isključite iz napona i osigurajte pogon od nehotičnog uključivanja
2. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator
3. Kočnicu priključite na opskrbu naponom
4. Otvorite i zatvorite kočnicu električnim putem. Pritom izmjerite hod ΔH sidrene ploče
na zatičnim vijcima. Taj hod ΔH odgovara radnom zračnom rasporu.
ΔH
4386101131
90
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
Kočnica bez ručne
ventilacije
7
1. Motor i kočnicu isključite iz napona i osigurajte pogon od nehotičnog uključivanja
2. Ako postoji, demontirajte vanjski ventilator
3. Skinite poklopac za zatvaranje [1] iz obaju provrta
4. U provrte zavrnite po jedan vijak
SEW-EURODRIVE preporuča sljedeće vijke:
Veličine kočnica
Veličina vijaka
Predmetni broj
BY2, BY4
M5 x 75
1328 145 3
BY8
M6 x 70
0011 834 6
BY14
M8 x 75
1907 455 7
5. Kočnicu priključite na opskrbu naponom
6. Otvorite i zatvorite kočnicu električnim putem. Pritom izmjerite hod ΔH sidrene ploče
na vijcima. Taj hod ΔH odgovara radnom zračnom rasporu.
7. Nakon postupka mjerenja izvadite oba vijka
8. Zatvorite oba provrta s novim poklopcima za zatvaranje [1].
Sljedeća tabela prikazuje predmetne brojeve za rezervne poklopce za zatvaranje:
Veličine kočnica
Predmetni broj
BY2, BY4
1328 148 8
BY8
1322 534 0
BY14
1907 357 7
[1]
[1]
4386103563
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
91
Provjeravanje / servisiranje
Napomene za BY-kočnicu
7
7.5.5
Ručna ventilacija
Kod kočionih motora s opcijom ..HR "Kočnica sa samostalnom povratnom ručnom ventilacijom" možete ručno prozračiti kočnicu s priloženom polugom za aktiviranje. Sljedeća
tablica navodi silu na ručici potrebnu kod maksimalnog kočionog momenta, da bi se kočnica mogla prozračiti ručno. Pritom se pretpostavlja da će se ručicom upravljati na
gornjem kraju.
Veličina motora
Snaga aktiviranja
FH u N
BY2
CMPZ71
50
BY4
CMPZ80
70
BY8
CMPZ100
90
BY14
CMP112
300
Tip kočnice
92
FH
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
Legenda uz tehničke podatke
8
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
8.1
Legenda uz tehničke podatke
kVA
i
f
8
P Hz
nN
Dimenzionirani broj okretaja
M0
Okretni moment u mirovanju (tehnički trajni okretni moment kod niskog broja okretaja)
I0
Struja mirovanja
Mpk
Dinamički granični moment
Imaks
Maksimalna dopustiva struja motora
M0VR
Okretni moment u mirovanju s vanjskim ventilatorom
I0VR
Struja mirovanja s vanjskim ventilatorom
Jmot
Moment tromosti mase motora
Jbmot
Moment tromosti mase kočionog motora
MB1
Standardni kočni moment
MB2
Opcionalni kočni moment
M4,120 °C
Minimalni moment zadržavanja pri 120 °C
Wmaks1
Maksimalni mogući rad kočnice po kočenju
Wmaks2
Maksimalni mogući rad kočnica po kočenju kod opcionalnog kočnog momenta
L1
Induktivnost između faze priključivanja i zvjezdišta
R1
Otpor između faze priključivanja i zvjezdišta
Up0 hladno
Napon polnog kotača kod 1000 min–1
mmot
Masa motora
mbmot
Masa kočionog motora
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
n
93
kVA
8
i
min–1
2000
3000
94
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP40 – CMP112, napon sustava od 400 V
P Hz
8.2
nN
f
CMP40 – CMP112, napon sustava od 400 V
M0
I0
Mpk
Imaks
M0VR
I0VR
m
Nm
A
Nm
A
Nm
A
kg
10-4kgm2
CMP71S
6,4
3,4
19,2
17
8,7
4,6
7
3,04
CMP71M
9,4
5
30,8
26
13,7
7,3
8,4
4,08
CMP71L
13,1
6,3
46,9
39
21
10,1
11,4
6,18
CMP80S
13,4
6,9
42,1
33
18,7
9,5
12,8
8,78
CMP80M
18,7
9,3
62,6
48
27
13,4
16,5
11,9
CMP80L
27,5
12,5
107
72
44
20
21,4
18,1
CMP100S
25,5
13,3
68,3
49
36
18,8
19,8
19,59
CMP100M
31
14,7
108
69
47
22,3
24,8
26,49
CMP100L
47
21,8
178,8
113
70
32,5
34,6
40,24
CMP112S
30
14,3
88
51
43
21
38,4
74
CMP112M
45
21
136
74
68
32
46,2
103
CMP112L
69
33
225
124
109
52
62,56
163
CMP112H
83
38
270
148
123
57
70,43
193
CMP112E
95
44,5
320
175
150
71
78,2
222
CMP40S
0,5
1,2
1,9
6,1
–
–
1,3
0,1
CMP40M
0,8
0,95
3,8
6,0
–
–
1,6
0,15
CMP50S
1,3
0,96
5,2
5,1
1,7
1,25
2,3
0,42
CMP50M
2,4
1,68
10,3
9,6
3,5
2,45
3,3
0,67
CMP50L
3,3
2,2
15,4
13,6
4,8
3,2
4,1
0,92
CMP63S
2,9
2,15
11,1
12,9
4
3
4,0
1,15
CMP63M
5,3
3,6
21,4
21,6
7,5
5,1
5,7
1,92
CMP63L
7,1
4,95
30,4
29,7
10,3
7,2
7,5
2,69
CMP71S
6,4
4,9
19,2
25
8,7
6,7
7
3,04
CMP71M
9,4
7,5
30,8
39
13,7
10,9
8,4
4,08
CMP71L
13,1
9,4
46,9
58
21
15,1
11,4
6,18
CMP80S
13,4
10
42,1
47
18,5
13,8
12,8
8,78
CMP80M
18,7
13,4
62,6
69
27
19,3
16,5
11,9
CMP80L
27,5
18,7
107
107
44
30
21,4
18,1
CMP100S
25,5
19,6
68,3
73
36
27,5
19,8
19,59
CMP100M
31
21,8
108
102
47
33
24,8
26,49
CMP100L
47
32,3
178,8
167
70
48
34,6
40,24
CMP112S
30
21
88
74
43
30,5
38,4
74
CMP112M
45
32
136
113
68
49
46,2
103
CMP112L
69
49
225
183
105
77
62,56
163
CMP112H
83
57
270
220
123
84
70,43
193
CMP112E
95
65
320
255
150
104
78,2
222
Motor
Jmot
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP40 – CMP112, napon sustava od 400 V
nN
min–1
4500
6000
Motor
M0
I0
Mpk
Imaks
M0VR
I0VR
m
Nm
A
Nm
A
Nm
A
kg
kVA
i
f
n
P Hz
Jmot
10-4kgm2
CMP40S
0,5
1,2
1,9
6,1
–
–
1,3
0,1
CMP40M
0,8
0,95
3,8
6,0
–
–
1,6
0,15
CMP50S
1,3
1,32
5,2
7,0
1,7
1,7
2,3
0,42
CMP50M
2,4
2,3
10,3
13,1
3,5
3,35
3,3
0,67
CMP50L
3,3
3,15
15,4
19,5
4,8
4,6
4,1
0,92
CMP63S
2,9
3,05
11,1
18,3
4
4,2
4,0
1,15
CMP63M
5,3
5,4
21,4
32,4
7,5
7,6
5,7
1,92
CMP63L
7,1
6,9
30,4
41,4
10,3
10
7,5
2,69
CMP71S
6,4
7,3
19,2
38
8,7
9,9
7
3,04
CMP71M
9,4
10,9
30,8
57
13,7
15,9
8,4
4,08
CMP71L
13,1
14,1
46,9
87
21
22,5
11,4
6,18
CMP80S
13,4
15,3
42,1
73
18,5
21
12,8
8,78
CMP80M
18,7
20,1
62,6
103
27
29
16,5
11,9
CMP80L
27,5
27,8
107
159
44
44,5
21,4
18,1
CMP100S
25,5
30
68,3
111
36
42,5
19,8
19,59
CMP100M
31
33,1
108
154
47
50
24,8
26,49
CMP100L
47
48,4
178,8
251
70
72
34,6
40,24
CMP112S
30
31,5
88
112
43
45,5
38,4
74
CMP112M
45
47
136
168
68
72
46,2
103
CMP112L
69
73
225
275
107
114
62,56
163
CMP112H
83
86
270
335
123
128
70,43
193
CMP112E
95
98
320
385
150
156
78,2
222
CMP40S
0,5
1,2
1,9
6,1
–
–
1,3
0,1
CMP40M
0,8
1,1
3,8
6,9
–
–
1,6
0,15
CMP50S
1,3
1,7
5,2
9,0
1,7
2,2
2,3
0,42
CMP50M
2,4
3
10,3
17,1
3,5
4,4
3,3
0,67
CMP50L
3,3
4,2
15,4
26
4,8
6,1
4,1
0,92
CMP63S
2,9
3,9
11,1
23,4
4
5,4
4,0
1,15
CMP63M
5,3
6,9
21,4
41,4
7,5
9,8
5,7
1,92
CMP63L
7,1
9,3
30,4
55,8
10,3
13,5
7,5
2,69
CMP71S
6,4
9,6
19,2
50
8,7
13,1
7
3,04
CMP71M
9,4
14,7
30,8
76
13,7
21,5
8,4
4,08
CMP71L
13,1
18,8
46,9
115
21
30
11,4
6,18
CMP80S
13,4
20
42,1
95
18,5
27,5
12,8
8,78
CMP80M
18,7
26,4
62,6
135
27
38
16,5
11,9
CMP80L
27,5
37,6
107
215
44
60
21,4
18,1
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
8
95
kVA
8
i
min–1
3000
4500
6000
96
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP40 – CMP100, napon sustava od 230 V
P Hz
8.3
nN
f
CMP40 – CMP100, napon sustava od 230 V
M0
I0
Mpk
Imaks
M0VR
I0VR
m
Nm
A
Nm
A
Nm
A
kg
CMP40S
0,5
1,2
1,9
6,1
–
–
1,3
0,1
CMP40M
0,8
1,1
3,8
6,89
–
–
1,6
0,15
CMP50S
1,3
1,64
5,2
9,8
–
–
2,3
0,42
CMP50M
2,4
2,84
10,3
17,05
–
–
3,3
0,67
CMP50L
3,3
3,84
15,4
23,1
–
–
4,1
0,92
CMP63S
2,9
3,61
11,1
21,65
–
–
4,0
1,15
CMP63M
5,3
6,35
21,4
38,1
–
–
5,7
1,92
CMP63L
7,1
8,76
30,4
52,59
–
–
7,5
2,69
CMP71S
6,4
8,7
19,2
44
8,7
11,8
7
3,04
CMP71M
9,4
13,1
30,8
68
13,7
19,1
8,4
4,08
CMP71L
13,1
16,8
46,9
103
21
27
11,4
6,18
CMP80S
13,4
17,7
42,1
83
18,5
24,5
12,8
8,78
CMP80M
18,7
23,5
62,6
121
27
34
16,5
11,9
CMP80L
27,5
32,5
107
186
44
52
21,4
18,1
CMP100S
25,5
34,2
68,3
127
–
–
19,8
19,59
CMP100M
31
40
108
187
–
–
24,8
26,49
CMP40S
0,5
1,2
1,9
6,1
–
–
1,3
0,1
CMP40M
0,8
1,5
3,8
9
–
–
1,6
0,15
CMP50S
1,3
2,26
5,2
13,75
–
–
2,3
0,42
CMP50M
2,4
4,025
10,3
24,2
–
–
3,3
0,67
CMP50L
3,3
5,53
15,4
33,2
–
–
4,1
0,92
CMP63S
2,9
5,25
11,1
31,5
–
–
4,0
1,15
CMP63M
5,3
9,78
21,4
58,7
–
–
5,7
1,92
CMP63L
7,1
12,01
30,4
72,07
–
–
7,5
2,69
CMP71S
6,4
12,8
19,2
67
8,7
17,4
7
3,04
CMP71M
9,4
19,2
30,8
101
13,7
28
8,4
4,08
CMP80S
13,4
27
42,1
129
18,5
37
12,8
8,78
CMP80M
18,7
35
62,6
180
27
51
16,5
11,9
CMP100S
25,5
54,5
68,3
200
–
–
19,8
19,59
CMP40S
0,5
1,36
1,9
6,8
–
–
1,3
0,1
CMP40M
0,8
1,91
3,8
11,5
–
–
1,6
0,15
CMP50S
1,3
3,07
5,2
18,45
–
–
2,3
0,42
CMP50M
2,4
5,25
10,3
31,5
–
–
3,3
0,67
CMP50L
3,3
7,6
15,4
45,4
–
–
4,1
0,92
CMP63S
2,9
6,78
11,1
40,7
–
–
4,0
1,15
CMP63M
5,3
12,06
21,4
72,36
–
–
5,7
1,92
CMP71S
6,4
17
19,2
89
8,7
23
7
3,04
CMP80S
13,4
35,5
42,1
168
18,5
48,5
12,8
8,78
Motor
Jmot
10-4kgm2
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
kVA
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP40 – CMP100 s BP-kočnicom, napon sustava od 400 V
8.4
nN
min–1
2000
3000
4500
i
f
n
8
P Hz
CMP40 – CMP100 s BP-kočnicom, napon sustava od 400 V
L1
R1
Up0hladno
mbmot
mH
Ω
V
kg
10-4kgm2
CMP71S
33,5
3,48
128
9
3,44
7
14
CMP71M
21,5
1,87
127
10,4
4,5
14
7
CMP71L
16,2
1,2
142
13,4
6,6
14
7
CMP80S
15,3
1,1
133
16,8
10,04
16
31
CMP80M
10,5
0,69
136
20,5
13,16
31
16
CMP80L
7,6
0,44
149
24,4
19,36
31
16
CMP100S
8,5
0,44
130
22,8
21,34
24
47
CMP100M
6,6
0,3
141
27,8
28,25
47
24
CMP100L
4,15
0,169
145
37,6
42
47
24
CMP40S
23
11,94
27,5
1,7
0,13
0,95
–
CMP40M
46
19,93
56
2,0
0,18
0,95
–
CMP50S
71
22,49
86
2,9
0,48
3,1
4,3
CMP50M
38,5
9,96
90
3,9
0,73
4,3
3,1
CMP50L
30,5
7,42
98
4,7
0,98
4,3
3,1
CMP63S
36,5
6,79
90
5,0
1,49
7
9,3
CMP63M
22
3,56
100
6,7
2,26
9,3
7
CMP63L
14,2
2,07
100
8,5
3,03
9,3
7
CMP71S
15,7
1,48
87,5
9
3,44
7
14
CMP71M
9,7
0,81
85
10,4
4,5
14
7
CMP71L
7,3
0,56
96
13,4
6,6
14
7
CMP80S
7,2
0,54
91
16,8
10,04
16
31
CMP80M
5
0,345
94
20,5
13,16
31
16
CMP80L
3,35
0,21
99
24,4
19,36
31
16
CMP100S
3,9
0,215
88
22,8
21,34
24
47
CMP100M
3,05
0,142
95,5
27,8
28,25
47
24
CMP100L
1,9
0,081
98
37,6
42
47
24
CMP40S
23
11,94
27,5
1,7
0,13
0,95
–
CMP40M
46
19,93
56
2,0
0,18
0,95
–
CMP50S
37
11,61
62
2,9
0,48
3,1
4,3
CMP50M
20,5
5,28
66
3,9
0,73
4,3
3,1
CMP50L
14,6
3,57
68
4,7
0,98
4,3
3,1
CMP63S
18,3
3,34
64
5,0
1,49
7
9,3
CMP63M
9,8
1,48
67
6,7
2,26
9,3
7
CMP63L
7,2
1,07
71
8,5
3,03
9,3
7
CMP71S
7,1
0,72
59
9
3,44
7
14
CMP71M
4,55
0,385
58
10,4
4,5
14
7
CMP71L
3,25
0,24
64
13,4
6,6
14
7
CMP80S
3,05
0,22
59
16,8
10,04
16
31
CMP80M
2,25
0,148
63
20,5
13,16
31
16
CMP80L
1,54
0,085
67
24,4
19,36
31
16
CMP100S
1,68
0,086
58
22,8
21,34
24
47
CMP100M
1,32
0,058
63
27,8
28,25
47
24
CMP100L
0,84
0,038
65
37,6
42
47
24
Motor
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Jbmot
MB1
MB2
Nm
97
8
kVA
i
nN
min–1
6000
98
f
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP40 – CMP100 s BP-kočnicom, napon sustava od 400 V
P Hz
Motor
L1
R1
Up0hladno
mbmot
mH
Ω
V
kg
10-4kgm2
Jbmot
MB1
MB2
Nm
CMP40S
23
11,94
27,5
1,7
0,13
0,95
CMP40M
34
14,95
48,5
2,0
0,18
0,95
–
–
CMP50S
22,5
7,11
48,5
2,9
0,48
3,1
4,3
CMP50M
12
3,21
50,5
3,9
0,73
4,3
3,1
CMP50L
8,2
1,91
51
4,7
0,98
4,3
3,1
CMP63S
11,2
2,1
50
5,0
1,49
7
9,3
CMP63M
5,9
0,92
52
6,7
2,26
9,3
7
CMP63L
4
0,62
53
8,5
3,03
9,3
7
CMP71S
4,15
0,395
45
9
3,44
7
14
CMP71M
2,55
0,205
43,5
10,4
4,5
14
7
CMP71L
1,84
0,145
48
13,4
6,6
14
7
CMP80S
1,8
0,136
46
–
–
–
–
CMP80M
1,3
0,087
48
–
–
–
–
CMP80L
0,84
0,051
50
–
–
–
–
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
kVA
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP40 – CMP100 s BP-kočnicom, napon sustava od 230 V
8.5
nN
min–1
3000
4500
6000
i
f
n
8
P Hz
CMP40 – CMP100 s BP-kočnicom, napon sustava od 230 V
Motor
L1
R1
Up0hladno
mbmot
mH
Ω
V
kg
10-4kgm2
Jbmot
MB1
MB2
Nm
CMP40S
23
11,94
27,5
1,7
0,13
0,95
CMP40M
34
14,95
48,5
2,0
0,18
0,95
–
CMP50S
24,5
7,39
50,4
2,9
0,48
3,1
4,3
CMP50M
13,5
3,41
53,7
3,9
0,73
4,3
3,1
CMP50L
9,8
2,34
55,7
4,7
0,98
4,3
3,1
CMP63S
13
2,56
54
5,0
1,49
7
9,3
CMP63M
7,1
1,12
57
6,7
2,26
9,3
7
CMP63L
4,45
0,66
56
8,5
3,03
9,3
7
CMP71S
5
0,485
49,5
9
3,44
7
14
CMP71M
3,15
0,26
48,7
10,4
4,5
14
7
CMP71L
2,3
0,162
53,7
13,4
6,6
14
7
CMP80S
2,3
0,166
51,5
16,8
10,04
16
31
CMP80M
1,64
0,113
53,3
20,5
13,16
31
16
CMP80L
1,11
0,073
57
24,4
19,36
31
16
CMP100S
1,29
0,066
50,5
22,8
21,34
24
47
CMP100M
0,9
0,0445
52,1
27,8
28,25
47
24
CMP40S
23
11,94
27,5
1,7
0,13
0,95
–
CMP40M
18,4
7,85
35,7
2,0
0,18
0,95
–
CMP50S
12,3
3,73
35,9
2,9
0,48
3,1
4,3
CMP50M
6,8
1,68
37,9
3,9
0,73
4,3
3,1
CMP50L
4,75
1,14
38,7
4,7
0,98
4,3
3,1
CMP63S
6,2
1,09
37,1
5,0
1,49
7
9,3
CMP63M
3
0,46
37
6,7
2,26
9,3
7
CMP63L
2,4
0,34
40,9
8,5
3,03
9,3
7
CMP71S
2,3
0,225
33,4
9
3,44
7
14
CMP71M
1,46
0,127
33,1
10,4
4,5
14
7
CMP80S
0,98
0,07
33,7
16,8
10,04
16
31
CMP80M
0,73
0,051
35,9
20,5
13,16
31
16
CMP100S
0,51
0,027
31,7
22,8
21,34
24
47
CMP40S
17,9
9,19
24,3
1,7
0,13
0,95
–
CMP40M
11,2
4,83
27,8
2,0
0,18
0,95
–
CMP50S
6,9
2
26,8
2,9
0,48
3,1
4,3
CMP50M
3,95
1,03
29
3,9
0,73
4,3
3,1
CMP50L
2,55
0,6
28,3
4,7
0,98
4,3
3,1
CMP63S
3,7
0,67
28,7
5,0
1,49
7
9,3
CMP63M
1,96
0,295
30
6,7
2,26
9,3
7
CMP71S
1,32
0,124
25,3
9
3,44
7
14
CMP80S
0,58
0,0415
25,7
16,8
10,04
–
–
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
–
99
kVA
8
i
f
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP40 – 63 s BK-kočnicom, napon sustava od 400 V
P Hz
8.6
CMP40 – 63 s BK-kočnicom, napon sustava od 400 V
BK-kočnica
nN
min–1
3000
4500
6000
100
L1
R1
Up0hladno
mbmot
mH
Ω
V
kg
10-4kgm2
CMP40S
23
11,94
27,5
1,6
0,17
1,9
CMP40M
46
19,93
56
1,9
0,22
1,9
CMP50S
71
22,49
86
2,7
0,49
2,4
CMP50M
38,5
9,96
90
3,7
0,74
2,4
CMP50L
30,5
7,42
98
4,6
1,26
3,9
CMP63S
36,5
6,79
90
4,6
1,50
3,8
CMP40S
23
11,94
27,5
1,6
0,17
1,9
CMP40M
46
19,93
56
1,9
0,22
1,9
CMP50S
37
11,61
62
2,7
0,49
2,4
CMP50M
20,5
5,28
66
3,7
0,74
2,4
CMP50L
14,6
3,57
68
4,6
1,26
3,9
CMP63S
18,3
3,34
64
4,6
1,50
3,8
CMP40S
23
11,94
27,5
1,6
0,17
1,9
CMP40M
34
14,95
48,5
1,9
0,22
1,9
CMP50S
22,5
7,11
48,5
2,7
0,49
2,4
CMP50M
12
3,21
50,5
3,7
0,74
2,4
CMP50L
8,2
1,91
51
4,6
1,26
3,9
CMP63S
11,2
2,1
50
4,6
1,50
3,8
Motor
Jbmot
M4, 120 °C
Nm
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP40 – 63 s BK-kočnicom, napon sustava od 230 V
8.7
kVA
i
f
n
8
P Hz
CMP40 – 63 s BK-kočnicom, napon sustava od 230 V
BK-kočnica
nN
min–1
3000
4500
6000
L1
R1
Up0hladno
mbmot
mH
Ω
V
kg
10-4kgm2
CMP40S
23
11,94
27,5
1,6
0,17
1,9
CMP40M
34
14,95
48,5
1,9
0,22
1,9
CMP50S
24,5
7,39
50,4
2,7
0,49
2,4
CMP50M
13,5
3,41
53,7
3,7
0,74
2,4
CMP50L
9,8
2,34
55,7
4,6
1,26
3,9
CMP63S
13
2,56
54
4,6
1,50
3,8
CMP40S
23
11,94
27,5
1,6
0,17
1,9
CMP40M
18,4
7,85
35,7
1,9
0,22
1,9
CMP50S
12,3
3,73
35,9
2,7
0,49
2,4
CMP50M
6,8
1,68
37,9
3,7
0,74
2,4
CMP50L
4,75
1,14
38,7
4,6
1,26
3,9
CMP63S
6,2
1,09
37,1
4,6
1,50
3,8
CMP40S
17,9
9,19
24,3
1,6
0,17
1,9
CMP40M
11,2
4,83
27,8
1,9
0,22
1,9
CMP50S
6,9
2
26,8
2,7
0,49
2,4
CMP50M
3,95
1,03
29
3,7
0,74
2,4
CMP50L
2,55
0,6
28,3
4,6
1,26
3,9
CMP63S
3,7
0,67
28,7
4,6
1,50
3,8
Motor
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Jbmot
M4, 120 °C
Nm
101
kVA
8
i
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMP112 s BY-kočnicom, napon sustava 400 V
P Hz
8.8
CMP112 s BY-kočnicom, napon sustava 400 V
nN
min
f
–1
2000
3000
4500
6000
Motor
L1
R1
Up0hladno
ΔLB1)
mbmot
Jbmot
-4
2
MB1
MB2
Nm
ΔLBS2)
mH
Ω
V
mm
kg
10 kgm
CMP112S
8,6
0,38
143
–
60,3
102
70
50
mm
–
CMP112M
5,8
0,21
147
–
68,1
132
100
70
–
CMP112L
3,35
0,11
145
–
84,46
192
140
100
–
CMP112H
2,85
0,09
149
–
92,33
221
140
100
–
CMP112E
2,35
0,07
146
–
100,1
251
140
100
–
CMP112S
4,05
1,18
97,5
–
60,3
102
70
50
–
CMP112M
2,5
0,09
96,1
–
68,1
132
100
70
–
CMP112L
1,53
0,05
98
–
84,46
192
140
100
–
CMP112H
1,29
0,04
100
–
92,33
221
140
100
–
CMP112E
1,09
0,03
99,8
–
100,1
251
140
100
–
CMP112S
1,78
0,08
64,7
–
60,3
102
70
50
–
CMP112M
1,14
0,04
65
–
68,1
132
100
70
–
CMP112L
0,68
0,02
65,3
–
84,46
192
140
100
–
CMP112H
0,56
0,02
65,9
–
92,33
221
140
100
–
CMP112E
0,485
0,01
66,5
–
100,1
251
140
100
–
CMPZ71S
4,15
0,395
45
62,6
11,2
11,04
14
10
58,5
CMPZ71M
2,55
0,205
43,5
62,6
12,6
12,09
20
14
58,5
CMPZ71L
1,84
0,145
48
62,6
15,6
14,19
20
14
58,5
CMPZ80S
1,8
0,136
46
75,3
–
–
–
–
62,4
CMPZ80M
1,3
0,087
48
75,3
–
–
–
–
62,4
CMPZ80L
0,84
0,051
50
75,3
–
–
–
–
62,4
1) Dodatna dužina CMPZ..-motora prema odgovarajućem CMP..-motoru
2) Dodatna dužina CMPZ../BY-kočnog motora prema odgovarajućem CMP../BP-kočnom motoru
102
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMPZ71 – CMPZ100, napon sustava 400 V
8.9
nN
min–1
2000
3000
4500
6000
kVA
i
f
n
8
P Hz
CMPZ71 – CMPZ100, napon sustava 400 V
M0
I0
Mpk
Imaks
M0VR
I0VR
m
Nm
A
Nm
A
Nm
A
kg
CMPZ71S
6,4
3,4
19,2
17
8,7
4,6
8,6
9,32
CMPZ71M
9,4
5
30,8
26
13,7
7,3
10
10,37
CMPZ71L
13,1
6,3
46,9
39
21
10,1
13
12,47
CMPZ80S
13,4
6,9
42,1
33
18,7
9,5
15,8
27,18
CMPZ80M
18,7
9,3
62,6
48
27
13,4
19,5
30,3
CMPZ80L
27,5
12,5
107
72
44
20
24,4
36,51
CMPZ100S
25,5
13,3
68,3
49
36
18,8
24,2
79,76
CMPZ100M
31
14,7
108
69
47
22,3
29,2
86,66
CMPZ100L
47
21,8
178,8
113
70
32,5
39
100,41
CMPZ71S
6,4
4,9
19,2
25
8,7
6,7
8,6
9,32
CMPZ71M
9,4
7,5
30,8
39
13,7
10,9
10
10,37
CMPZ71L
13,1
9,4
46,9
58
21
15,1
13
12,47
CMPZ80S
13,4
10
42,1
47
18,5
13,8
15,8
27,18
CMPZ80M
18,7
13,4
62,6
69
27
19,3
19,5
30,3
CMPZ80L
27,5
18,7
107
107
44
30
24,4
36,51
CMPZ100S
25,5
19,6
68,3
73
36
27,5
24,2
79,76
CMPZ100M
31
21,8
108
102
47
33
29,2
86,66
CMPZ100L
47
32,3
178,8
167
70
48
39
100,41
CMPZ71S
6,4
7,3
19,2
38
8,7
9,9
8,6
9,32
CMPZ71M
9,4
10,9
30,8
57
13,7
15,9
10
10,37
CMPZ71L
13,1
14,1
46,9
87
21
22,5
13
12,47
CMPZ80S
13,4
15,3
42,1
73
18,5
21
15,8
27,18
CMPZ80M
18,7
20,1
62,6
103
27
29
19,5
30,3
CMPZ80L
27,5
27,8
107
159
44
44,5
24,4
36,51
CMPZ100S
25,5
30
68,3
111
36
42,5
24,2
79,76
CMPZ100M
31
33,1
108
154
47
50
29,2
86,66
CMPZ100L
47
48,4
178,8
251
70
72
39
100,41
CMPZ71S
6,4
9,6
19,2
50
8,7
13,1
8,6
9,32
CMPZ71M
9,4
14,7
30,8
76
13,7
21,5
10
10,37
CMPZ71L
13,1
18,8
46,9
115
21
30
13
12,47
CMPZ80S
13,4
20
42,1
95
18,5
27,5
15,8
27,18
CMPZ80M
18,7
26,4
62,6
135
27
38
19,5
30,3
CMPZ80L
27,5
37,6
107
215
–
–
24,4
36,51
Motor
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Jmot
10-4kgm2
103
8
kVA
i
8.10
nN
f
n
P Hz
CMPZ71 – CMPZ100, napon sustava 230 V
Motor
min–1
M0
I0
Mpk
Imaks
M0VR
I0VR
m
Nm
A
Nm
A
Nm
A
kg
Jmot
10-4kgm2
CMPZ71S
6,4
8,7
19,2
44
8,7
11,8
8,6
9,32
CMPZ71M
9,4
13,1
30,8
68
13,7
19,1
10
10,37
CMPZ71L
13,1
16,8
46,9
103
21
27
13
12,47
CMPZ80S
13,4
17,7
42,1
83
18,5
24,5
15,8
27,18
CMPZ80M
18,7
23,5
62,6
121
27
34
19,5
30,3
CMPZ80L
27,5
32,5
107
186
44
52
24,4
36,51
CMPZ100S
25,5
34,2
68,3
127
–
–
24,2
79,76
CMPZ100M
31
40
108
187
–
–
29,2
86,66
CMPZ71S
6,4
12,8
19,2
67
8,7
17,4
8,6
9,32
CMPZ71M
9,4
19,2
30,8
101
13,7
28
10
10,37
4500 CMPZ80S
13,4
27
42,1
129
18,5
37
15,8
27,18
CMPZ80M
18,7
35
62,6
180
27
51
19,5
30,3
CMPZ100S
25,5
54,5
68,3
200
–
–
24,2
79,76
3000
6000
104
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMPZ71 – CMPZ100, napon sustava 230 V
CMPZ71S
6,4
17
19,2
89
8,7
23
8,6
9,32
CMPZ80S
13,4
35,5
42,1
168
18,5
48,5
15,8
27,18
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
kVA
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMPZ71 – CMPZ100 BY-kočnica, napon sustava 400 V
8.11
n
8
P Hz
CMPZ71 – CMPZ100 BY-kočnica, napon sustava 400 V
nN
min
i
f
–1
2000
3000
4500
6000
Motor
L1
R1
Up0hladno
ΔLB1)
mbmot
Jbmot
-4
2
MB1
MB2
ΔLBS2)
mH
Ω
V
mm
kg
10 kgm
CMPZ71S
33,5
3,48
128
62,6
11,2
11,04
14
Nm
10
58,5
mm
CMPZ71M
21,5
1,87
127
62,6
12,6
12,09
20
14
58,5
CMPZ71L
16,2
1,2
142
62,6
15,6
14,19
20
14
58,5
CMPZ80S
15,3
1,1
133
75,3
20,8
30,95
28
20
62,4
CMPZ80M
10,5
0,69
136
75,3
24,5
34,07
40
28
62,4
CMPZ80L
7,6
0,44
149
75,3
29,4
40,28
40
28
62,4
CMPZ100S
8,5
0,44
130
96,2
34,7
84,19
55
40
61,1
CMPZ100M
6,6
0,3
141
96,2
39,7
91,1
80
55
61,1
CMPZ100L
4,15
0,169
145
96,2
49,5
104,85
80
55
61,1
CMPZ71S
15,7
1,48
87,5
62,6
11,2
11,04
14
10
58,5
CMPZ71M
9,7
0,81
85
62,6
12,6
12,09
20
14
58,5
CMPZ71L
7,3
0,56
96
62,6
15,6
14,19
20
14
58,5
CMPZ80S
7,2
0,54
91
75,3
20,8
30,95
28
20
62,4
CMPZ80M
5
0,345
94
75,3
24,5
34,07
40
28
62,4
CMPZ80L
3,35
0,21
99
75,3
29,4
40,28
40
28
62,4
CMPZ100S
3,9
0,215
88
96,2
34,7
84,19
55
40
61,1
CMPZ100M
3,05
0,142
95,5
96,2
39,7
91,1
80
55
61,1
CMPZ100L
1,9
0,081
98
96,2
49,5
104,85
80
55
61,1
CMPZ71S
7,1
0,72
59
62,6
11,2
11,04
14
10
58,5
CMPZ71M
4,55
0,385
58
62,6
12,6
12,09
20
14
58,5
CMPZ71L
3,25
0,24
64
62,6
15,6
14,19
20
14
58,5
CMPZ80S
3,05
0,22
59
75,3
20,8
30,95
28
20
62,4
CMPZ80M
2,25
0,148
63
75,3
24,5
34,07
40
28
62,4
CMPZ80L
1,54
0,085
67
75,3
29,4
40,28
40
28
62,4
CMPZ100S
1,68
0,086
58
96,2
34,7
84,19
55
40
61,1
CMPZ100M
1,32
0,058
63
96,2
39,7
91,1
80
55
61,1
CMPZ100L
0,84
0,038
65
96,2
49,5
104,85
80
55
61,1
CMPZ71S
4,15
0,395
45
62,6
11,2
11,04
14
10
58,5
CMPZ71M
2,55
0,205
43,5
62,6
12,6
12,09
20
14
58,5
CMPZ71L
1,84
0,145
48
62,6
15,6
14,19
20
14
58,5
CMPZ80S
1,8
0,136
46
75,3
–
–
–
–
62,4
CMPZ80M
1,3
0,087
48
75,3
–
–
–
–
62,4
CMPZ80L
0,84
0,051
50
75,3
–
–
–
–
62,4
1) Dodatna dužina CMPZ..-motora prema odgovarajućem CMP..-motoru
2) Dodatna dužina CMPZ../BY-kočnog motora prema odgovarajućem CMP../BP-kočnom motoru
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
105
8
kVA
i
8.12
nN
min
f
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
CMPZ71 – CMPZ100 BY-kočnica, napon sustava 230 V
P Hz
CMPZ71 – CMPZ100 BY-kočnica, napon sustava 230 V
Motor
–1
3000
4500
6000
L1
R1
Up0hladno
ΔLB1)
mbmot
Jbmot
-4
2
MB1
MB2
ΔLBS2)
mH
Ω
V
mm
kg
10 kgm
CMPZ71S
5
485
49,5
62,6
11,2
11,04
14
Nm
10
58,5
mm
CMPZ71M
3,15
260
48,7
62,6
12,6
12,09
20
14
58,5
CMPZ71L
2,3
162
53,7
62,6
15,6
14,19
20
14
58,5
CMPZ80S
2,3
166
51,5
75,3
20,8
30,95
28
20
62,4
CMPZ80M
1,64
113
53,9
75,3
24,5
34,07
40
28
62,4
CMPZ80L
1,11
73
57
75,3
29,4
40,28
40
28
62,4
CMPZ100S
1,29
66
50,5
96,2
34,7
84,19
55
40
61,1
CMPZ100M
0,9
44,5
52,1
96,2
39,7
91,1
80
55
61,1
CMPZ71S
2,3
225
33,4
62,6
11,2
11,04
14
10
58,5
CMPZ71M
1,46
127
33,1
62,6
12,6
12,09
20
14
58,5
CMPZ80S
0,98
70
33,7
75,3
20,8
30,95
28
20
62,4
CMPZ80M
0,73
51
35,9
75,3
24,5
34,07
40
28
62,4
CMPZ100S
0,51
27
31,7
96,2
34,7
84,19
55
40
61,1
CMPZ71S
1,32
124
25,3
62,6
11,2
11,04
14
10
58,5
CMPZ80S
0,58
41,5
25,7
75,3
–
–
–
–
–
1) Dodatna dužina CMPZ..-motora prema odgovarajućem CMP..-motoru
2) Dodatna dužina CMPZ../BY-kočnog motora prema odgovarajućem CMP../BP-kočnom motoru
106
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
Tehnički podatci dodatne opreme
8.13
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tehnički podatci dodatne opreme
8.13.1 BP-kočnica
Pridruživanje
kočnica
BP-kočnica se može ovisno o veličini motora koristiti za sljedeće dimenzionirane brojeve okretaja i kočione momente:
M2 [Nm]
Tip motora
CMP40
CMP50S
MB2
Nm
BP01
0,95
–
3,1
4,3
4,3
3,1
7
9,3
BP04
CMP50M/L
CMP63S
BP09
CMP63M/L
CMP71S
BP1
CMP71M/L
CMP80S
BP3
CMP80M/L
CMP100S
CMP100M/L
M2
Tip kočnice
MB1
Nm
BP5
9,3
7
7
14
14
7
15
31
31
15
24
47
47
24
Klasa brojeva okretaja
3000, 4500, 6000
2000, 3000, 4500, 6000
2000, 3000, 4500
Nazivni moment kod klizajućeg nosača obloge (relativna brzina između nosača obloge i tarne
površine: 1 m/s)
Prioritetni kočioni moment
Opcionalni kočni moment
MB1
MB2
Vrijeme adresiranja i aktiviranja
Tip kočnice
t1
ms
t2
ms
BP01
30
15
BP04
60
15
BP09
60
15
BP1
80
15
BP3
80
15
BP5
130
15
t1
t2
= vrijeme odziva
= vrijeme aktiviranja
NAPOMENA
Vremena odziva i aktiviranja su orijentacijske vrijednosti a određena su kod maksimalnog kočnog momenta.
Pri tom se ne uzimaju u obzir moguća vremena reakcije sklopnih elemenata ili
upravljanja.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
107
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
Tehnički podatci dodatne opreme
P Hz
Pogonske struje za BP-kočnicu
BP01
BP04
BP09
BP1
BP3
BP5
0,95
4,3
9,3
14
31
47
7
10,2
16
19,5
28
33
VDC
I
ADC
I
ADC
I
ADC
I
ADC
I
ADC
I
ADC
24 (21,6 – 26,4)
0,29
0,42
0,67
0,81
1,17
1,38
Maks. kočni moment u Nm
Učinak kočenja u W
Nazivni napon UN
I
UN
Pogonska struja
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Za otvaranje kočnice ne može se pri projektiranju napajanja s 24 V uzeti u obzir strujna
rezerva, t.j. odnos uklopne struje prema pogonskoj struji 1.
Otpori BP-kočnih svitaka
BP01
Maks. kočni moment u Nm
Učinak kočenja u W
BP04
BP09
BP1
BP3
BP5
0,95
4,3
7
10,2
9,3
14
31
47
16
19,5
28
33
R
Ω
R
Ω
R
Ω
R
Ω
R
Ω
R
Ω
84
56,5
35
29,4
20,5
17,3
Nazivni napon UN
VDC
24
(21,6 – 26,4)
R
UN
108
Otpor svitka kod 20 °C
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
Tehnički podatci dodatne opreme
kVA
i
f
n
8
P Hz
8.13.2 BK-kočnica
Pridruživanje
kočnica
BK-kočnica se može ovisno o veličini motora koristiti za sljedeće dimenzionirane brojeve okretaja i kočione momente:
Tip kočnice
M4, 120 °C
Nm
CMP40S, CMP40M
BK01
1,9
CMP50S, CMP50M
BK02
2,4
CMP63S
BK03
3,8
CMP50L
BK04
3,9
Tip motora
M4,120 °C
Klasa brojeva okretaja
3000, 4500, 6000
Minimalni moment zadržavanja pri 120 °C
Vrijeme odziva i aktiviranja
Tip kočnice
t1
ms
t2
ms
BK01
35
20
BK02
80
20
BK03
50
30
BK04
50
30
t1
t2
Vrijeme odziva
Vrijeme aktiviranja
NAPOMENA
Vremena odziva i aktiviranja su orijentacijske vrijednosti a određena su kod maksimalnog kočnog momenta.
Pri tom se ne uzimaju u obzir moguća vremena reakcije sklopnih elemenata ili
upravljanja.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
109
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
Tehnički podatci dodatne opreme
P Hz
Pogonske struje za BK-kočnicu
BK01
BK02
BK03
BK04
Maks. kočni moment u Nm
1,9
2,4
3,8
3,9
Snaga kočenja u W
8,8
6,7
13,4
13,4
I
ADC
I
ADC
I
ADC
I
ADC
0,365
0,281
0,557
0,557
Nazivni napon UN
VDC
24
(21,6 – 26,4)
I
UN
Pogonska struja
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Za otvaranje kočnice ne može se pri projektiranju napajanja s 24 V uzeti u obzir strujna
rezerva, tj. odnos uklopne struje prema pogonskoj struji 1.
Otpori BK-kočnih svitaka
BK01
BK02
BK03
BK04
Maks. kočni moment u Nm
1,9
2,4
3,8
3,9
Snaga kočenja u W
8,8
6,7
13,4
13,4
R
Ω
R
Ω
R
Ω
R
Ω
65,7
85,5
43,1
43,1
Nazivni napon UN
VDC
24
(21,6 – 26,4)
R
UN
110
Otpor svitka kod 20 °C
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
Tehnički podatci dodatne opreme
kVA
i
f
n
8
P Hz
8.13.3 BY-kočnica
Učestalost
uklapanja
Pridruživanje
kočnica
Kako biste spriječili nedopušteno zagrijavanje BY-kočnice, ne smiju se prekoračiti slijedeće učestalost uklapanja u slobodnom hodu Z0.
Kočnica
Učestalost uklapanja u slobodnom
hodu
BY2
7200 1/h
BY4
5400 1/h
BY8
3600 1/h
BY14
2400 1/h
BY-kočnica se može ovisno o veličini motora koristiti za sljedeće dimenzionirane brojeve okretaja i kočione momente:
M2 [Nm]
Tip motora
CMPZ71S
CMPZ71M/L
CMPZ80S
CMPZ80M/L
CMPZ100S
CMPZ100M/L
Tip kočnice
BY2
BY4
BY8
CMP112S
CMP112M
BY14
CMP112L/H/E
M2
MB1
MB2
MB1
Nm
MB2
Nm
14
10
20
14
28
20
40
28
55
40
80
55
70
50
100
70
140
100
Klasa brojeva okretaja
2000, 3000, 4500, 6000
2000, 3000, 4500
2000, 3000, 4500
2000, 3000, 4500
Nazivni moment kod klizajućeg nosača obloge (relativna brzina između nosača
obloge i tarne površine: 1 m/s)
Prioritetni kočioni moment
Opcionalni kočni moment
Vrijeme odziva i aktiviranja
Tip kočnice
t1
ms
t2
ms
t3
ms
BY2
25
23
130
BY4
30
17
110
BY8
55
25
210
BY14
60
20
100
t1
t2
t3
Vrijeme odziva
Vrijeme aktiviranja AC/DC
Vrijeme aktiviranja AC
NAPOMENA
Vremena odziva i aktiviranja su orijentacijske vrijednosti a određena su kod maksimalnog kočnog momenta.
Pri tom se ne uzimaju u obzir moguća vremena reakcije sklopnih elemenata ili
upravljanja.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
111
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora
Tehnički podatci dodatne opreme
P Hz
Pogonske struje BY-kočnice
Sljedeće tablice prikazuju pogonske struje kočnica kod različitih napona. Navedene su
sljedeće vrijednosti:
•
Omjer uklopne struje IB/IH; IB = struja ubrzivača, IH = pridržna struja
•
Pridržna struja IH
•
Nazivni napon UN
Struja ubrzivača IB (= uklopna struja) struji malo vremena (cca. 120 ms) kod provjetravanja kočnice ili kod pada napona ispod 70 % dimenzioniranog napona.
Vrijednosti za pridržne struje IH su efektivne vrijednosti (kod 24 V DC aritmetička srednja vrijednost). Za mjerenje struje koristite primjerene mjerne instrumente.
BY2
BY4
BY8
BY14
Maks. kočni moment u Nm
20
40
80
140
Snaga kočenja u W
27
38
45
76
Omjer uklopne struje IB/IH odn.
IB/IG
5
4
4
5,2
Nazivni napon UN
IH
AAC
IG
ADC
IH
AAC
IG
ADC
IH
AAC
IG
ADC
IH
AAC
IG
ADC
–
1,05
–
1,4
–
1,6
–
2,8
0,425
–
0,58
–
0,69
–
1,542
–
230 (218 – 243)
0,19
–
0,26
–
0,305
–
0,689
–
400 (380 – 431)
0,107
–
0,147
–
0,172
–
0,387
–
460 (432 – 484)
0,095
–
0,131
–
0,154
–
0,345
–
VAC
VDC
24
(21,6 – 26,4)
110 (99 – 121)
IH
IG
UN
Efektivna vrijednost pridržne struje u dovodu do SEW-kočnog ispravljača
Istosmjerna struja kod direktnog napajanja istosmjernim naponom
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Otpori BY-kočnih svitaka
BY2
BY4
BY8
BY14
Maks. kočni moment u Nm
20
40
80
140
Snaga kočenja u W
27
38
45
76
Nazivni napon UN
VAC
VDC
24
(21,6 – 26,4)
110 (99 – 121)
RT
Ω
RB
Ω
RT
Ω
RB
Ω
RT
Ω
RB
Ω
RT
Ω
5,2
20
4,3
13,3
3,8
11,2
1,6
6,5
16,3
64
13,7
42
12
35,5
4,9
20,5
230 (218 – 243)
82
320
69
210
60
177
24,6
102,8
400 (380 – 431)
260
1010
215
670
191
560
77,8
325,1
460 (432 – 484)
325
1270
275
840
240
700
97,9
409,3
RB
RT
UN
112
RB
Ω
Otpor svitka ubrzivača kod 20 °C
Otpor dionog svitka kod 20 °C
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Pogonske smetnje
Servisna služba
9
9
Pogonske smetnje
OPREZ!
Servo motori mogu tijekom rada imati temperaturu površine veću od 100 °C.
Opasnost od opekotina.
•
Servo motor ni u kojem slučaju ne dodirujte za vrijeme rada i tijekom faze hlađenja
nakon isključivanja.
POZOR!
Uništavanje motora kroz višestruko potvrđivanje greške zaštite motora.
Materijalna šteta, oštećenje motora.
•
Ne potvrđujte grešku zaštite motora višestruko. Ako se potvrđena greška zaštite
motora ponovno pojavi nakon potvrđivanja, prvo utvrdite uzrok greške i uklonite ga.
POZOR!
Nestručnom montažom može se oštetiti servo motor.
Moguća materijalna šteta.
•
9.1
Vodite računa o sljedećim napomenama.
•
Sastavni dijelovi mogu biti pod mehaničkim opterećenjima. Prije demontaže servomotora poduprite i zaštitite konstrukciju kod korisnika.
•
Prije početka radova isključite servo motor i kočnicu iz napajanja. Osigurajte servo
motor od nenamjernog uključivanja!
•
Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove u skladu s važećim popisom
pojedinačnih sastavnih dijelova!
•
Obavezno poštujte sigurnosne naputke u pojedinim poglavljima!
Servisna služba
Ako Vam bude potrebna pomoć naše službe za kupce, molimo Vas za sljedeće
podatke:
•
Potpune podatke s označne pločice.
•
Vrstu i veličinu smetnje.
•
Vrijeme i popratne okolnosti smetnje.
•
Očekivani uzrok.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
113
Pogonske smetnje
Smetnje na servo motoru
9
9.2
Smetnje na servo motoru
Smetnja
Motor se ne pokreće
Nepravilan smjer vrtnje
Motor bruji i ima visoki
prihvat struje
Motor se prejako zagrijava
(izmjerite temperaturu,
značajno iznad 100 °C)
Mogući uzrok
Pomoć
Prekinut dovod
Provjerite i po potrebi korigirajte priključke
Osigurač je pregorio
Zamijenite osigurač
Aktivirala se zaštita motora
Provjerite pravilnu podešenost zaštite motora, po potrebi
uklonite pogrešku
Pretvarač pokvaren, preopterećen, krivo
priključen ili krivo podešen
Provjerite pretvarač, provjerite ožičenje
Krivi polaritet zadane vrijednosti
Provjerite pretvarač, provjerite predviđene vrijednosti
Pogon blokiran
Provjerite pogon
Kočnica se ne prozračuje
Vidi poglavlje "Smetnje na kočnici" (→ str. 115)
Smetnja na vodu davača
Provjerite vod davača
Pretvarač krivo podešen
Provjerite pretvarač
Preopterećenje
Izmjerite snagu, po potrebi primijenite veći motor ili smanjite opterećenje, provjerite profil vožnje
Temperatura okružja previsoka
Vodite računa o dozvoljenom području temparature
Nedostatno hlađenje
Korigirajte dovod zraka za hlađenje odn. oslobodite
kanale rashladnoga zraka i prema potrebi opremite vanjskim ventilatorom
Vanjski ventilator ne radi
Provjerite priključak, prema potrebi ispravite
Vrsta nazivnog pogona (S1 do S10,
EN 60034) prekoračena, npr. zbog visokog
efektivnog okretnog momenta
Vrstu nazivnog pogona motora prilagodite potrebnim
pogonskim uvjetima; po potrebi pozovite stručnjaka za
određivanje pravilnog pogona
Pretvarač nije optimiran
Provjerite pretvarač
•
Oštećenja ležajeva
•
Radni zvukovi na motoru
9.3
Savjetovanje sa servisnom službom
SEW-EURODRIVE
Zamjena motora
Vibracija rotirajućih dijelova
Uklonite uzrok i po potrebi neravnotežu
Kod vanjskog ventilatora: Strana tijela u
kanalima rashladnog zraka
Očistite kanale rashladnog zraka
Smetnje na davaču
Pri uporabi BY-kočnice morate mjeriti radni zračni raspor prema intervalima koji su
navedeni u poglavlju "Provjeravanje/Servisiranje" (→ str. 89).
Radni zračni raspor koji prekorači maksimalnu dopuštenu vrijednost, može dovesti do
pogrešaka davača ili uništiti davač.
Smetnje na davaču se na pretvaraču odašilju s odgovarajućom obavijesti o pogrešci.
9.4
Smetnje na servo pretvaraču
NAPOMENA
Pri radu servo motora sa servo pretvaračem se mogu pojaviti i smetnje opisane
u poglavljima "Smetnje na servo motoru" i "Smetnje na kočnici". Značenje nastalih
problema na pretvaraču te naputke za njihovo rješavanje ćete pronaći u uputi za uporabu servo pretvarača.
114
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Pogonske smetnje
Smetnje na kočnici
9.5
Smetnje na kočnici
9.5.1
BP-/BK-kočnica
Smetnja
Mogući uzrok
Pomoć
Kočnica pogrešno priključena
Provjerite priključak kočnice
Maks. dozvoljeni radni zračni raspor prekoračen
jer je kočna obloga istrošena
•
•
Pogrešan napon na uređaju za upravljanje kočnicama, npr. pad napona uzduž dovoda > 10 %
Provjerite napon na priključku motora:
pobrinite se za pravilan priključni napon; provjerite
presjek kabela
Kočni svitak ima spoj s masom ili kratki spoj među
zavojima
Posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om
Kočna obloga je istrošena
•
•
Posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjena motora / zamjena kočnice u SEW-servisu
Motor ne koči, ne zaustavlja se.
Kočni moment nepravilan
•
•
Posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjena motora / zamjena kočnice u SEW-servisu
Buka / cviljenje u području kočnice
Parametri kočnice u pretvaraču su pogrešno
podešeni
Provjerite vremena otvaranja i zatvaranja kočnica
Mogući uzrok
Pomoć
Uređaj za upravljanje kočnicama isklopljen
Zamijenite kočioni upravljački sklop, provjerite unutarnji otpor i izolaciju kočnog svitka i sklopne uređaje
Kočnica pogrešno priključena
Provjerite priključak kočnice
Kočnica se ne
prozračuje
9.5.2
Posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjena motora / zamjena kočnice u SEW-servisu
BY-kočnica
Smetnja
Kočnica se ne
prozračuje
•
•
Posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjenu nosača obloga vrši osoblje koje je prošlo
SEW-ovu obuku
•
•
Provjerite sklopne uređaje
Zamijenite cijelu kočnicu s kočionim upravljačkim
sklopom (u dogovoru sa SEW-EURODRIVE-om)
Kočna obloga je istrošena
•
•
Posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjenu nosača obloga vrši osoblje koje je prošlo
SEW-ovu obuku
Zamjena kočnih opruga
•
•
Posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjenu nosača obloga vrši osoblje koje je prošlo
SEW-ovu obuku
Maks. dozvoljeni radni zračni raspor prekoračen
jer je kočna obloga istrošena
Kočni svitak ima spoj s masom ili kratki spoj među
zavojima
Motor ne koči, ne zaustavlja se.
Uređaj za ručnu ventilaciju nije pravilno podešen
Pravilno podesite matice za podešavanje
Kočnica se napinje sa
zakašnjenjem
Kočnica je spojena na strani izmjenične struje
Isključite istosmjerni i izmjenični napon; poštujte
spojnu shemu
Buka / cviljenje u području kočnice
Parametri kočnice u pretvaraču su pogrešno
podešeni
Provjerite vremena otvaranja i zatvaranja kočnica
9.6
9
Zbrinjavanje otpada
Ovaj proizvod sastavljen je od:
•
željeza
•
aluminija
•
bakra
•
plastike
•
Elektronički sastavni dijelovi
Dijelove zbrinite u skladu s važećim propisima.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
115
Izjava o suglasju
Zbrinjavanje otpada
10
10
Izjava o suglasju
Izjava o sukladnosti s EZ
6(:(852'5,9(*PE+&R.*
(UQVW%OLFNOH6WUD‰H'%UXFKVDO
L]MDYOMXMHSRGYODVWLWRPRGJRYRUQRãüXGDVXVOLMHGHüLSURL]YRGLVXJODVQL
0RWRULVHULMH
&03
XYH]LVGDYDþLPDWLSD
$.+
$.+
SRSRWUHELXYH]LV
5HGXNWRUVHULMH
55(6
)
..(6
:
6
+
%6)
36)
36&
SUHPD
VPMHUQLFL
(=
6PMHUQLFDRQLVNRPQDSRQX
(=
SULPMHQMLYHKDUPRQL]LUDQHQRUPH
(1
(1
(1
(1$
(1
(1
3URL]YRGLVXQDPLMHQMHQL]DXJUDGQMXXVWURMHYH6WDYOMDQMHXSRJRQMH]DEUDQMHQRVYHGRNVHQH
XWYUGLGDVWURMHYLXNRMHVHSURL]YRGLXJUDÿXMXRGJRYDUDMXSURSLVLPDVSRPHQXWHGLUHNWLYH
6YLVLJXUQRVQLSURSLVLVRE]LURPQDGRNXPHQWDFLMXRSURL]YRGXXSXWDSULUXþQLNLWGPRUDMXVH
SRãWRYDWLWRNRPFLMHORJåLYRWQRJFLNOXVDSURL]YRGD
Bruchsal
Mjesto
Datum
Johann Soder
Viditelj poslova (tehnika)
a) b)
b) 116
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Izjava o suglasju
Zbrinjavanje otpada
10
Izjava o sukladnosti s EZ
6(:(852'5,9(*PE+&R.*
(UQVW%OLFNOH6WUD‰H'%UXFKVDO
L]MDYOMXMHSRGYODVWLWRPRGJRYRUQRãüXGDVXVOLMHGHüLSURL]YRGLVXJODVQL
9DQMVNLYHQWLODWRUVHULMH
&095
&0395
SUHPD
VPMHUQLFDRHOHNWURPDJQHWVNRM
SRGQRãOMLYRVWL
(=
SULPMHQMLYHKDUPRQL]LUDQHQRUPH
(1
1DYHGHQLSURL]YRGLVXNODGQRV'LUHNWLYRPRHOHNWURPDJQHWVNRMSRGQRãOMLYRVWLSUHGVWDYOMDMXSURL]YRGH
NRMLVDPLQHRPRJXüXMXXSRUDEQRGMHORYDQMH(OHNWURPDJQHWVNDSRGQRãOMLYRVWSURFMHQMLYDMHWHN
QDNRQQMLKRYRJXNOMXþHQMDXFMHORNXSQLVXVWDY3URFMHQLYDQMHMHSURYHGHQR]DWLSLþQXNRQVWHODFLMX
VXVWDYDXQXWDUNRMHJVHSURL]YRGSUPLMQHQMXMHDOLQH]DVDPSURL]YRG
Bruchsal
Mjesto
Datum
Johann Soder
Viditelj poslova (tehnika)
a) b)
b) Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
117
Lista adresa
11
11
Lista adresa
Njemačka
Glavna uprava
Tvornica
Distribucija
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštanskog pretinca
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Tvornica /
Industrijska
područja
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Sjever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (kod Hannovera)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Istok
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (kod Zwickaua)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (kod Münchena)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zapad
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Technology
Center
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357
Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.
Francuska
Tvornica
Distribucija
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Tvornica
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažno
postrojenje
Distribucija
Serviss
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Pariz
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.
118
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Lista adresa
11
Alžir
Distribucija
Alžir
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Beč
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bruxelles
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Industrijska
područja
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Tvornica
Distribucija
Servis
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Argentina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Australija
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Austrija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Belgija
Bjelorusija
Distribucija
Brazil
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
119
Lista adresa
11
Brazil
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Drive Service
Hotline / pozivi
mogući 24 h na
dan
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštanskog pretinca
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Kopenhagen
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallinn
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Servis
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Bugarska
Distribucija
Češka republika
Distribucija
Montažno
postrojenje
Servis
Čile
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Danska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Egipat
Distribucija
Servis
Estonija
Distribucija
Finska
120
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Lista adresa
11
Gabon
Distribucija
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atena
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Glavni Ured
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Grčka
Distribucija
Hong Kong
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Hrvatska
Distribucija
Servis
Indija
Irska
Distribucija
Servis
Italija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Izrael
Distribucija
Japan
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
121
Lista adresa
11
Južna Afrika
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Kaapstad
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Južna Koreja
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Kamerun
Distribucija
Kanada
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.
122
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Lista adresa
11
Kazahstan
Distribucija
Almati
SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Kenija
Distribucija
Kina
Ostale adrese o servisnim postajama u Kini možete dobiti na upit.
Kolumbija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Latvija
Distribucija
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
123
Lista adresa
11
Libanon
Distribucija Libanon
Distribucija Jordan /
Kuvajt / Saudijska
Arabija / Sirija
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bruxelles
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Antananarivo
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Johor
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Mohammedia
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Beirut
Letonija
Distribucija
Luksemburg
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Madagaskar
Distribucija
Mađarska
Distribucija
Servis
Malezija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Maroko
Distribucija
Servis
Meksiko
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
124
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Lista adresa
11
Mongolija
Distribucija
Ulan Bator
SEW-EURODRIVE Representative Office
Mongolia
Olympic street 8,
2nd floor Juulchin corp bldg.,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14253
Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Karachi
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Namibija
Distribucija
Nigerija
Distribucija
Nizozemska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Norveška
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Novi Zeland
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Obala Bjelokosti
Distribucija
Pakistan
Distribucija
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
125
Lista adresa
11
Paragvaj
Distribucija
Fernando de la
Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Servis
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukurešt
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Sankt Peterburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jugoistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Sjeveroistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Jugozapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Peru
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Poljska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Portugal
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Rumunjska
Distribucija
Servis
Rusija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SAD
126
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Lista adresa
11
SAD
Zapadna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Ostale adrese o servisnim postajama u SAD-u možete dobiti na upit.
Senegal
Distribucija
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Singapur
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Slovačka
Distribucija
Slovenija
Distribucija
Servis
Srbija
Distribucija
Svazi
Distribucija
Švicarska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
127
Lista adresa
11
Španjolska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Dar-es-Salaam
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam
Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Kocaeli-Gebze
SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Dnjepropetrovsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Švedska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tajland
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tanzanija
Distribucija
Tunis
Distribucija
Turska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Ujedinjeni Arapski Emirati
Distribucija
Servis
Ukrajina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Velika Britanija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
128
Tel. 01924 896911
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Lista adresa
11
Venezuela
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Ho Ši Min
Sve djelatnosti osim luka i offshore
postrojenja:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ho Ši Min
Luke i offshore postrojenja:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Hanoi
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
[email protected]
http://www.ecmining.com
Vijetnam
Distribucija
Zambija
Distribucija
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
129
Kazalo
Kazalo
B
BP-kočnica
Pogonske struje ..................................110, 108
BY-kočnica
Dodatno opremanje ručne ventilacije ...........31
Promjena nosača magneta ..........................88
Ručna ventilacija ..........................................92
Zamjena nosača obloge ...............................84
C
Ciljna skupina ........................................................9
Č
Čišćenje ..............................................................80
D
Dugotrajno skladištenje .......................................26
E
Električna instalacija ...........................................32
Električni priključak .............................................13
Energetski kabel CMPZ-motori ...........................40
Energetski kabel CMP-motori .............................39
I
Isključenje od odgovornosti ...................................7
Izjava o suglasju ...............................................116
Izolacijski otpor ...................................................27
K
Kabel davača ......................................................42
Kabel vanjskog ventilatora ..................................42
Kočioni upravljački sklop
Izravno aktiviranje 24 V ......................... 48, 50
Kočioni upravljački sklop, zaštita od smetnji .......33
Komplet dodataka za ručnu ventilaciju ...............31
Konfekcionirani kabeli .........................................42
M
Mehanička instalacija ..........................................26
Montaža
Sigurnosne napomene .................................13
Motor
Postavljanje ..................................................28
N
Namjenska uporaba ............................................11
Napomena o autorskom pravu ..............................7
Napomene
Označavanje u dokumentaciji ........................6
Ožičenje .......................................................33
130
Napomene za ožičenje ...................................... 33
Nazivi proizvoda ................................................... 7
O
Opće sigurnosne napomene ................................ 8
Osjetnik temperature TF .................................... 74
Ostala važeća dokumentacija ............................ 12
Označna pločica ................................................ 21
P
Pogonske smetnje ........................................... 113
Pogonske struje za BP-kočnicu ............... 108, 110
Položaji utikača
SM1/SB1, SMB/SBB ................................... 33
SMC/SBC .................................................... 35
Postavljanje ........................................................ 28
Postavljanje na otvorenom ................................. 29
Postavljanje u vlažnim prostorijama ................... 29
Potrebni alati / pomagala ................................... 26
Priključite motor i sustav davača s priključnom
kutijom KK / KKS ................................................ 60
CMP50 i CMP63 .......................................... 61
CMP71 – CMP112 ....................................... 62
Priključak jakosti na priključnoj kutiji ............ 71
Priključivanje BP-kočnice .................................... 72
Opis pridržne kočnice BP ............................ 72
Otpornici BP kočnih svitaka ............... 108, 110
Vrijeme adresiranja i aktiviranja ................. 107
Vrijeme odziva i aktiviranja ........................ 109
Priključivanje BY-kočnice
Opis radne kočnice BY ................................ 73
Pogonske struje BY kočnice ...................... 112
Priključivanje otporskog svitka ..................... 73
Otpornici BY kočnih svitaka ....................... 112
Vrijeme odziva i aktiviranja ........................ 111
Priključivanje energetske utične spojnice
SMB / SBB BP-kočnica ...................................... 44
Priključivanje energetske utične spojnice
SMB / SBB BY-kočnica ...................................... 44
Priključivanje energetskih utičnih spojnica
SM1 / SB1 BP-kočnica ....................................... 43
Priključivanje energetskih utičnih spojnica
SM1 / SB1 BY-kočnica ....................................... 43
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Kazalo
Priključivanje motora i sustava davača
Energetski kabel i utična spojnica ................39
Energetski kabel i utična spojnica
CMPZ-motori ...................................40
Kabel davača ................................................42
Kabel vanjskog ventilatora ...........................42
Konfekcionirani kabel ...................................42
Ovisnost suprotnog utikača od promjera
kabela i područja krimpanja .............41
Utična spojnica na strani kabela ...................38
Zamijenjeni kabel kočnog motora .................40
Priključivanje motora i sustava davača preko
utičnih spojnica SM. / SB. ...................................38
Priključivanje signalne utične spojnice
rezolvera RH1M ..................................................45
Priključivanje signalnih utičnih spojnica
davača ................................................................46
Priključna kutija, varijanta priključivanja ..............60
Priključna spojna shema kočionog
upravljačkog sklopa BP-kočnice –
utična spojnica .......................................47, 49, 66
BMV ....................................................... 47, 49
BS .......................................................... 47, 49
Priključna spojna shema kočionog upravljačkog
sklopa BP-kočnice – priključna kutija
BMV – CMP71 – CMP100 ............................64
BS – CMP50, CMP63 ............................ 65, 66
BS – CMP71 – CMP100 ...............................65
Priključna spojna shema kočionog upravljačkog
sklopa BY-kočnice – priključna kutija ..................67
Priključna spojna shema kočionog upravljačkog
sklopa BY-kočnice – utične spojnice ...................51
BME ..............................................................51
BMH .............................................................54
BMK ..............................................................56
BMKB ...........................................................57
BMP ..............................................................53
BMV ..............................................................58
BSG ..............................................................59
Priključna spojna shema utičnih spojnica ...........43
Priključna-spojna shema kočionog upravljačkog
sklopa BP-kočnice – priključna kutija ..................64
BMV – CMP50, CMP63 ......................... 64, 66
Priključna-spojna shema kočionog upravljačkog
sklopa BY-kočnice – priključna kutija
BME ..............................................................67
BMH .............................................................68
BMK ..............................................................69
BMP ..............................................................68
BSG ..............................................................70
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
Promjena kočnog momenta BY-kočnice ............ 86
Provjeravanje / održavanje
Dodatno opremanje ručne ventilacije .......... 31
Ručna ventilacija ......................................... 92
Zamjena nosača obloge .............................. 84
Provjeravanje / servisiranje ................................ 79
Napomene za BY-kočnicu ........................... 83
Promjena kočionog momenta ...................... 86
Promjena nosača magneta .......................... 88
R
Radne smetnje
Smetnje na kočnici .................................... 115
Smetnje na servo motoru .......................... 114
Smetnje na servo pretvaraču ..................... 114
Ručna ventilacija, komplet dodataka ................. 31
S
Signalne riječi u sigurnosnim napomenama ........ 6
Sigurnosne napomene
Električni priključak ...................................... 13
Generatorski rad .......................................... 15
Montaža ....................................................... 13
Namjenska uporaba .................................... 11
Općenito ........................................................ 8
Označavanje u dokumentaciji ........................ 6
Rad .............................................................. 15
Struktura sigurnosnih napomena koji
se odnose na odlomak ..................... 6
Struktura umetnutih sigurnosnih
napomena ......................................... 6
Transport ..................................................... 12
Sigurnosne napomene koje se tiču odlomka ....... 6
Skladištenje ........................................................ 26
SM1/SB1, SMB/SBB
Položaji utikača ............................................ 33
SMC/SBC
Položaji utikača ............................................ 35
Stavljanje u pogon ............................................. 77
Prije stavljanja u pogon ............................... 78
Tijekom stavljanja u pogon .......................... 78
Struktura sinkronih servo motora ....................... 16
CMP112/BY/KK/VR ..................................... 19
CMP40 – CMP63 ......................................... 16
CMP71 – CMP100/BP ................................. 18
CMPZ71 – CMPZ100/BY/KK/VR ................. 20
131
Kazalo
T
Tehnički podatci CMP i CMPZ servo motora ......93
CMP-motori ..................................................94
CMPZ-motori ..............................................103
Temperaturni senzor KTY ...................................75
Termička zaštita motora ............................... 33, 74
Osjetnik temperature KTY84 – 130 ..............75
Osjetnik temperature TF ...............................74
Tipska oznaka
Davač ...........................................................24
Mehaničke dogradnje ...................................24
Osjetnik temperature i mjerenje
temperature .....................................24
Varijante priključivanja ..................................25
Ventilacija .....................................................25
Tipska oznaka servo motora ...............................22
Tipska oznaka utičnih spojnica ...........................38
Tolerancije kod montažnih radova ......................29
Transport .............................................................12
Trgovačke marke ..................................................7
Tvornički broj .......................................................23
U
Utična spojnica na strani kabela .........................38
V
Vanjski ventilator VR .................................... 30, 76
Električni priključak .......................................76
Komplet dodataka za CMP50 – CMP100 .....30
Mehanička instalacija ...................................30
Varijanta priključivanja priključne kutije ...............60
Važeće sigurnosne napomene .............................6
Z
Zahtjevi za nedostatke ..........................................7
Zaštita motora .....................................................33
Zaštita od smetnji kočionog upravljačkog
sklopa .................................................................33
Zaštitni pokrov .....................................................15
132
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori CMP
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
14 539 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content