close

Enter

Log in using OpenID

5 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
MOVITRAC® B
Izdanje 02/2008
16602242 / HR
Uputa za uporabu
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Obsah
1 Važne napomene .................................................................................................... 5
1.1 Struktura sigurnosnih napomena ................................................................... 5
1.2 Zahtjevi za garanciju ...................................................................................... 5
1.3 Isključenje od odgovornosti............................................................................ 5
2 Sigurnosne napomene........................................................................................... 6
2.1 Općenito......................................................................................................... 6
2.2 Ciljna skupina................................................................................................. 6
2.3 Namjenska uporaba ....................................................................................... 6
2.4 Transport, skladištenje ................................................................................... 7
2.5 Postavljanje.................................................................................................... 7
2.6 Električni priključak......................................................................................... 8
2.7 Sigurno otklapanje ......................................................................................... 8
2.8 Rad ................................................................................................................ 8
3 Konstrukcija uređaja.............................................................................................. 9
3.1 Veličina gradnje 0XS / 0S / 0L ....................................................................... 9
3.2 Veličina gradnje 1 / 2S / 2 ............................................................................ 10
3.3 Veličina gradnje 3 ........................................................................................ 11
3.4 Veličina gradnje 4 / 5 ................................................................................... 12
3.5 Tipska oznaka / tipska pločica ..................................................................... 13
4 Instalacija .............................................................................................................. 14
4.1 Napomene za instalaciju .............................................................................. 14
4.2 Instalacija opcionalnih učinskih komponenata ............................................. 19
4.3 Instalacija prema UL .................................................................................... 24
4.4 Opseg isporuke i instalacija dodatak uz isporuku ........................................ 26
4.5 Instalacija Cold Plate ................................................................................... 31
4.6 Deaktiviranje kondenzatora elektromagnetske podnošljivosti
(samo veličina gradnje 0) ............................................................................. 31
4.7 Priključna spojna shema .............................................................................. 33
4.8 Temperaturni osjetnik TF te bimetalna sklopka TH...................................... 34
4.9 Priključivanje kočnog otpornika BW.. / BW..-T / BW..-P an X3 / X2............. 34
4.10 Priključivanje kočnog ispravljača.................................................................. 35
4.11 Instalacija FSC11B / FIO11B ....................................................................... 36
4.12 Instalacija postavljača zadane vrijednosti MBG11A..................................... 41
5 Stavljanje u pogon ............................................................................................... 42
5.1 Kratki opis stavljanja u pogon ...................................................................... 42
5.2 Opći naputci o stavljanju u pogon ................................................................ 43
5.3 Pripremni radovi i pomagala ........................................................................ 44
5.4 Opcionalni upravljački terminal FBG11B...................................................... 45
5.5 Osnovna uporaba upravljačkog terminala FBG11B..................................... 46
5.6 Ručni način rada s FBG11B postavljačem zadane vrijednosti..................... 48
5.7 Eksterno zadavanje zadanih vrijednosti....................................................... 49
5.8 Stavljanje u pogon s FBG11B upravljačkim terminalom .............................. 50
5.9 Stavljanje u pogon s DBG60B ..................................................................... 52
5.10 Stavljanje u pogon s računalom i MOVITOOLS® MotionStudio................... 59
5.11 Stavljanje u pogon za postavljač zadane vrijednosti MBG11A .................... 59
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
3
Obsah
5.12 Stavljanje u pogon pumpi i ventilatora i stranih motora................................ 60
5.13 Pokretanje motora........................................................................................ 61
5.14 Lista parametara .......................................................................................... 65
6 Rad ........................................................................................................................ 76
6.1 Pohrana podataka........................................................................................ 76
6.2 Povratni kodovi (r-19 ... r-38) ....................................................................... 77
6.3 Prikazi statusa.............................................................................................. 78
6.4 Kodovi stanja uređaja .................................................................................. 79
6.5 Upravljački terminal DBG60B....................................................................... 80
7 Usluge / lista pogrešaka ...................................................................................... 85
7.1 Informacije uređaja ...................................................................................... 85
7.2 Lista pogrešaka (F-00 ... F-113)................................................................... 87
7.3 SEW-servis elektronike ................................................................................ 90
7.4 Dugotrajno skladištenje................................................................................ 91
8 Tehnički podatci ................................................................................................... 92
8.1 CE-oznaku, UL-atest i C-Tick....................................................................... 92
8.2 Opći tehnički podatci .................................................................................... 93
8.3 MOVITRAC® B podatci o elektronici............................................................ 95
8.4 Tehnički podatci MOVITRAC® B.................................................................. 97
8.5 Prednja opcija upravljački terminal FBG11B.............................................. 116
8.6 Komunikacijski modul FSC11B .................................................................. 117
8.7 Analogni modul FIO11B ............................................................................. 118
9 Lista adresa ........................................................................................................ 121
Index .................................................................................................................... 131
4
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Važne napomene
Struktura sigurnosnih napomena
1
Važne napomene
1.1
Struktura sigurnosnih napomena
1
Sigurnosne napomene ove upute za uporabu strukturirane su na slijedeći način:
Piktogram
POKAZATELJ OPASNOSTI!
Vrsta opasnosti i njihov uzrok.
Moguće posljedice nepridržavanja.
•
Piktogram
Primjer:
Mjera(e) za sprječavanje opasnosti.
Pokazatelj opasnosti
OPASNOST!
Značenje
Posljedice kod
nepridržavanja
Neposredno prijeteća opasnost Smrt ili teške ozljede
UPOZORENJE! Moguća opasna situacija
Smrt ili teške ozljede
OPREZ!
Moguća opasna situacija
Lakše ozljede
STOP!
Moguća materijalna šteta
Oštećenja pogonskog
sustava ili njegove okoline
NAPOMENA
Korisno upozorenje ili savjet.
Opća opasnost
Električni udar
Olakšava rukovanje pogonskim sustavom.
1.2
Zahtjevi za garanciju
Pridržavanje upute za uporabu je preduvjet za nesmetani rad i uvažavanje eventualnih
jamstvenih prava. Stoga uputu za uporabu pročitajte prije rada s uređajem!
Provjerite i uvjerite se da li je osobama odgovornim za rad sa strojem i postrojenjem kao
i osobama koje na uređaju rade na vlastitu odgovornost dostupna Uputa za uporabu.
1.3
Isključenje od odgovornosti
Poštovanje upute za uporabu je osnovna pretpostavka za siguran rad pretvarača frekvencije te za postizanje navedenih svojstava proizvoda te njegovih radnih karakteristika. Za ozljede osoba, materijalnu ili drugu štetu, koje nastaju uslijed nepoštovanja
uputa za uporabu, SEW-EURODRIVE ne preuzima nikakvu odgovornost. U takvim slučajevima je odgovornost za nedostatke kvalitete isključena.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
5
Sigurnosne napomene
Općenito
2
2
Sigurnosne napomene
Svrha slijedećih osnovnih sigurnosnih napomena je da spriječe osobne i materijalne
štete. Korisnik se mora uvjeriti da se poštuju te da se pridržava osnovnih sigurnosnih
napomena. Uvjerite se da su osobe odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe
koje pod vlastitom odgovornošću rade na stroju u potpunosti pročitale i razumjele uputu
za uporabu. U slučaju nejasnoća ili ukoliko trebate dodatne informacije obratite se SEWEURODRIVE-u.
2.1
Općenito
Nikada ne instalirajte i pokrećite oštećene proizvode. Oštećenja odmah reklamirajte
transportnom poduzeću.
Tijekom rada mogu na pretvaračima frekvencije sukladno vlastitoj zaštiti neki dijelovi biti
goli, eventualno pomični ili rotirajući ili prenose napon kao i imati vruće površine.
Kod nedopustivog uklanjanja potrebnih pokrova, nestručnog zahvata, ili kod neispravne
instalacije ili upotrebe postoji opasnost od teških ozljeda osoba ili velikih materijalnih
šteta.
Dodatne informacije mogu se dobiti iz dokumentacije.
2.2
Ciljna skupina
Sve radove vezane uz transport, instalaciju i stavljanje u pogon kao i održavanje mora
provoditi električar ili drugo stručno osoblje (poštujte IEC 60364 odn. CENELEC HD
384 ili DIN VDE 0100 i IEC 60664 ili DIN VDE 0110 i nacionalne propise za sprječavanje
nesreća).
Električari i drugo stručno osoblje u smislu ovih sigurnosnih napomena su osobe koje
su upoznate s postavljanjem, montažom, puštanjem u rad i radom proizvoda te koje
posjeduje odgovarajuće kvalifikacije o radu stroja.
Sve radove na ostalim područjima, transport, skladištenje, pogon i zbrinjavanje mora
provoditi osoblje koje je podučeno na odgovarajući način.
2.3
Namjenska uporaba
Pretvarači frekvencije su komponente koje su predviđene za ugradnju u električna
postrojenja ili strojeve.
Prilikom ugradnje u strojeve je stavljanje u pogon pretvarača frekvencije (odn. prilikom
prihvaćanja pogona sukladno propisima) zabranjeno sve dok se ne utvrdi, da stroj odgovara odredbama EZ-smjernice 98/37/EZ (smjernica za strojeve); treba poštovati
EN 60204.
Stavljanje u pogon (odnosno prihvaćanje rada sukladno propisima) dozvoljeno je samo
ako se poštuje smjernica o elektromagnetskoj podnošljivosti (2004/108/EZ).
6
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Sigurnosne napomene
Transport, skladištenje
2
Pretvarači frekvencije ispunjavaju zahtjeve smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ.
Harmonizirane norme iz reda EN 61800-5-1/DIN VDE T105 u vezi s EN 60439-1/
VDE 0660 dio 500 i EN 60146/VDE 0558 koriste se za pretvarač frekvencije.
Tehničke podatke kao i navode za uvjete priključivanja nalaze se na tipskoj oznaci i u
dokumentaciji te ih se obavezno treba pridržavati.
2.3.1
Sigurnosne funkcije
Pretvarači frekvencije SEW-EURODRIVE ne smiju bez nadređenih sigurnosnih sustava
iskorištavati zaštitne funkcije. Koristite nadređene sigurnosne sustave, kako bi jamčili
zaštitu strojeva i ljudi .
Kod uporabe funkcije "sigurno zaustavljanje" trebate poštovati slijedeće brošure:
2.4
•
MOVITRAC® B / sigurno isključivanje – izdanja
•
MOVITRAC® B / sigurno isključivanje – aplikacije
Transport, skladištenje
Treba poštovati naputke za transport, skladištenje i manipulaciju. Treba se pridržavati
klimatskih uvjeta sukladno poglavlju "Opći tehnički podatci".
2.5
Postavljanje
Postavljanje i hlađenje uređaja mora se vršiti sukladno propisima u pripadajućoj dokumentaciji.
Pretvarače frekvencije treba zaštititi od nedopuštenog opterećenja. Naročito se ne smiju
prilikom transporta ili rukovanja savijati sastavni dijelovi i/ili mijenjati izolacijski razmak.
Treba izbjegavati dodirivanje elektronskih sastavnih dijelova i kontakata.
Pretvarači frekvencije sadrže elektrostatički ugrožene sastavne dijelove, koji se mogu
jednostavno oštetiti nestručnim rukovanjem. Električke komponente se ne smije mehanički oštećivati ili uništavati (u određenim okolnostima postoji opasnost od ugrožavanja
zdravlja!).
Ukoliko nisu izričito predviđene, zabranjene su sljedeće vrste primjena:
•
uporaba u eksplozijom ugroženim područjima.
•
uporaba u okružju sa štetnim uljima, kiselinama, plinovima, prašinom, zračenjem itd.
•
uporaba kod nestacionarnih primjena kod kojih dolazi do mehaničkih titrajnih i
udarnih opterećenja koja nisu u suglasju sa zahtjevom norme EN 61800-5-1.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
7
Sigurnosne napomene
Električni priključak
2
2.6
Električni priključak
Kod radova na pretvaračima frekvencije pod naponom treba poštovati nacionalne propise za sprječavanje nesreća (npr. BGV A3).
Električnu instalaciju treba provesti sukladno odgovarajućim propisima (npr. presjek,
osiguranje, priključenje zaštitnog vodiča). Naputci u vezi toga su sadržani u dokumentaciji.
Naputci za instalaciju prema elektromagnetskoj podnošljivosti - kao što je zakriljenje,
uzemljenje, raspored filtara i polaganje vodova - nalaze se u dokumentaciji pretvarača
frekvencije. Ove naputke treba uvijek poštovati i kod CE-označenih pretvarača frekvencije. Pridržavanje graničnih vrijednosti koje zahtjeva zakonodavstvo vezano uz elektromagnetsku podnošljivost spada u odgovornost proizvođača postrojenja ili stroja.
Zaštitne mjere i zaštitni uređaji moraju udovoljavati važećim propisima (na pr. EN 60204
ili EN 61800-5-1).
Nužna zaštitna mjera: uzemljenje uređaja
2.7
Sigurno otklapanje
Uređaj udovoljava svim zahtjevima za sigurno razdvajanje energetskih i elektroničkih
priključaka prema EN 61800-5-1. Kako bi se osiguralo sigurno razdvajanje, svi priključeni strujni krugovi moraju također zadovoljavati zahtjeve za sigurno razdvajanje.
2.8
Rad
Postrojenja, u koja se ugrađuju pretvarači frekvencije moraju se u danom slučaju opremiti s dodatnim nadzornim i sigurnosnim uređajima sukladno važećim sigurnosnim
odredbama, npr. zakon o tehničkim sredstvima za rad, propisi za sprečavanje nesreća
itd. Promjene pretvarača frekvencije s upravljačkim softverom su dozvoljene.
Nakon isključivanja pretvarača frekvencije sa opskrbnog napona, ne smijete odmah
dodirivati dijelove uređaja koji prenose napon niti priključke jakosti jer postoji mogućnost
da su kondenzatori napunjeni. Također pritom treba poštovati i odgovarajuće tablice
s upozorenjem na pretvaraču frekvencije.
Za vrijeme rada treba držati zatvorena sva vrata i poklopce.
Gašenje radnih LED-dioda i drugih prikaznih elemenata nije dokaz da je uređaj isključen
iz mreže i bez napona.
Interne sigurnosne funkcije uređaja ili mehaničko blokiranje mogu za posljedicu imati
zastoj motora. Uklanjanje uzroka smetnje ili resetiranje mogu dovesti do toga, da se
pogon samostalno ponovno pokreće. Ako to za poganjani stroj iz sigurnosnih razloga
nije dozvoljeno, otpojite uređaj sa mreže, prije nego što započnete s uklanjanjem
smetnji.
8
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Konstrukcija uređaja
Veličina gradnje 0XS / 0S / 0L
3
Konstrukcija uređaja
3.1
Veličina gradnje 0XS / 0S / 0L
[2]
3
[1]
[17]
[16]
[15]
[14]
[13]
[11]
[12]
[10]
[9]
[7]
[5]
[18]
[1] PE-priključak
[2] X1: Mrežni priključak:
3-fazna: L1/L2/L3
1-fazni: L / N
[5] X2: Priključak motora U / V / W / priključak kočnice +R / –R
[7] Zakrilna stezaljka, ispod nje pričvrsna spojnica
[8] X13: Binarni izlazi
[9] X2: Binarni ulazi
[10] X10: Analogni ulaz
[11] Sklopka S11 za V-mA-preklapanje analognog signala
(kod BG 0XS i 0S iza uklonjivog utikača)
[12] Mjesto za opcijsku karticu (ne može se naknadno opremiti / ne za BG0XS)
[13] Priključak za opcijsku komunikaciju / analogni modul
[14] Opcijski upravljački terminal
[15] Statusna LED-dioda (vidljiva i bez opcijskog upravljačkog terminala)
[16] Pričvrsna spojnica
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
9
Konstrukcija uređaja
Veličina gradnje 1 / 2S / 2
3
3.2
Veličina gradnje 1 / 2S / 2
[1]
[3]
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[1] X1: 3-fazni mrežni priključak: L1 / L2 / L3 / PE-vijak
[4] X2: Priključak motora U / V / W / PE-vijak
[5] X3: Priključak kočnog otpornika R+ / R– / PE
[7] Mjesto za učinsku zakriljenu stezaljku
[8] X13: Binarni izlazi
[9] X2: Binarni ulazi
[10] X10: Analogni ulaz
[11] Sklopka S11 za V-mA-preklapanje analognog signala
[12] Mjesto za opcijsku karticu
[13] Priključak za opcijsku komunikaciju / analogni modul
[14] Opcijski upravljački terminal
[15] Statusna LED-dioda (vidljiva i bez opcijskog upravljačkog terminala)
10
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Konstrukcija uređaja
Veličina gradnje 3
3.3
3
Veličina gradnje 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[7]
[8]
[1] X2: PE-priključak
[2] X1: 3-fazni mrežni priključak: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
[3] X4: Priključak međukružnog spajanja
[4] X2: PE-priključak
[5] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6)
[6] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R– (9) i PE-priključak
[8] X13: Binarni izlazi
[9] X2: Binarni ulazi
[10] X10: Analogni ulaz
[11] Sklopka S11 za V-mA-preklapanje analognog signala
[12] Mjesto za opcijsku karticu
[13] Priključak za opcijsku komunikaciju / analogni modul
[14] Opcijski upravljački terminal
[15] Statusna LED-dioda (vidljiva i bez opcijskog upravljačkog terminala)
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
11
Konstrukcija uređaja
Veličina gradnje 4 / 5
3
3.4
Veličina gradnje 4 / 5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[7]
[8]
[4]
[5]
[6]
[1] X2: PE-priključak
[2] X1: 3-fazni mrežni priključak: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
[3] X4: Priključak međukružnog spajanja
[4] X2: PE-priključak
[5] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6)
[6] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R– (9) i PE-priključak
[8] X13: Binarni izlazi
[9] X2: Binarni ulazi
[10] X10: Analogni ulaz
[11] Sklopka S11 za V-mA-preklapanje analognog signala
[12] Mjesto za opcijsku karticu
[13] Priključak za opcijsku komunikaciju / analogni modul
[14] Opcijski upravljački terminal
[15] Statusna LED-dioda (vidljiva i bez opcijskog upravljačkog terminala)
12
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Konstrukcija uređaja
Tipska oznaka / tipska pločica
3.5
3
Tipska oznaka / tipska pločica
MC 07
B 0004- 2 B 1- 4-
00
Izvedba
00 = Standard
S0 = sigurno zaustavljanje
Kvadratni
4 = 4Q
(s kočnim kontrolorom)
način priključivanja
3 = 3-fazna / 1 = 1-fazna
Uklanjanje radio smetnji
0 = bez radio smetnji
A = stupanj otklanjanja radio
smetnji C2
B = stupanj otklanjanja radio
smetnji B
Priključni napon
2 = AC 200 ... 240 V
5 = AC 380 ... 500 V
Preporučena snaga motora
0022 = 2.2 kW
Verzija B
Serija i generacija
Tip MOVITRAC®
Status uređaja stoji preko donjeg bar-koda.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
13
Instalacija
Napomene za instalaciju
4
4
Instalacija
4.1
Napomene za instalaciju
NAPOMENA
Pri instalaciji obvezatno poštujte sigurnosne napomene!
4.1.1
Postavljanje prednjih opcija
[1]
[A]
[2]
[3]
[1]
[B]
[4]
[2]
[1]
[C]
[2]
Kod postavljanja prednjih opcija treba poštovati slijedeće:
•
Upravljački terminal FBG11B [A] morate prvo objesiti gore na kućištu [1] a zatim
morate pritisnuti utičnicu na upravljačkom terminalu na utikač u uređaju [2].
•
Kod komunikacijskog modula FSC11B i analognog modula FIO11B [B] morate kod
veličine gradnje 0 prvo postaviti razmačni svornjak [1].
Komunikacijski modul FCS11B i analogni modul FIO11B [B] morate prvo objesiti
dolje na kućištu [2] a zatim morate pritisnuti utičnicu u prednjoj opciji na utikač u uređaju [3].
Za kraj prednju opciju zaštitite vijcima na uređaju [4].
•
14
Pokrov [C] morate prvo postaviti približno 5 mm ispred konačnog položaja na uređaj
[1] te ga zatim pogurnuti prema gore [2].
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Napomene za instalaciju
4.1.2
Preporučljivi alati
•
4.1.3
4
Za priključivanje elektroničke priključne letvice X10 / X12 / X13 upotrebljavajte odvijač sa širinom vrha 2,5 mm.
Minimalni slobodni prostor i položaj ugradnje
•
Za besprijekorno hlađenje gore i dolje ostavite 100 mm (3,94 in) slobodnog prostora od kućišta. Bočni slobodni prostor nije potreba, uređaje možete rasporediti
jedan uz drugi. Pazite da cirkulaciju zraka ne ometaju vodovi ili drugi instalacijski
materijal. Spriječite da se uređaj napuhne zbog toplog ispušnog zraka drugih uređaja. Uređaje ugrađujte samo u okomitom položaju. Ugradnja u ležećem, kosom
položaju ili nad glavom nije dozvoljena.
•
Dobro odvođenje topline sa stražnje strane rashladnog tijela poboljšava termičko
opterećenje uređaja.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
4.1.4
Odvojeni kabelski kanali
•
Učinske kabele i elektroničke vodove provedite u odvojenim kabelskim kanalima.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
15
Instalacija
Napomene za instalaciju
4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
Instalacija sukladna elektromagnetskoj podnošljivosti
•
Svi vodovi osim mrežnog dovoda moraju biti izvedeni zakriljeno. Alternativno se uz
zakriljenje za kabel motora zbog postizanja granične vrijednosti emitiranja smetnji
može umetnuti opcija HD.. (izlazna prigušnica).
•
Kod uporabe zakriljenih kabela motora, npr. konfekcionirani kabeli motora SEWEURODRIVE, morate nezakriljene kabelske žile između podloge zakriljenja i priključne stezaljke pretvarača izvesti što je kraće moguće.
•
Postavite zakriljenje najkraćim mogućim putem s plosnatim kontaktom s obije
strane na masu. Uzemljite kod dvostruko zakriljenog voda vanjsko zakriljenje na
strani pretvarača a unutarnje zakriljenje sa druge strane.
•
Za zakriljenje vodova možete koristiti i uzemljene limene kanale ili metalne cijevi.
Postavite učinske ili upravljačke vodove odvojeno jedan od drugoga.
•
Uzemljite pretvarač i sve dodatne uređaje sukladno visokoj frekvenciji plosnatim, metalnim kontaktom kućišta uređaja s masom, primjerice nelakiranu
ugradnu ploču rasklopnog ormara.
•
SEW savjetuje da se u mrežnim sustavima s neuzemljenim zvjezdištem (IT-mreže)
koriste kontrolnici izolacije s kodiranim impulsnim mjernim postupkom. Time
ćete izbjeći pogrešno aktiviranje kontrolnika izolacije zbog dozemnih kapaciteta pretvarača.
•
SEW preporuča da se kod veličine gradnje 0 deaktivira filtar za uklanjanje smetnji
s priloženim izolacijskim pločicama (vidi
•
deaktiviranje
gradnje 0)).
•
Upotrebljavajte samo kontaktore uporabne kategorije AC-3 (EN 60947-4-1).
•
Mrežni dovod: promjer prema ulaznoj nazivnoj struji Imreža kod nazivnog opterećenja
IT-mreže
kondenzatora
elektromagnetske
podnošljivosti
(samo
veličina
Kontaktor
Presjeci
Dovod motora: Promjer prema izlaznoj nazivnoj struji IN
Elektronički vodovi: Maksimalno 1,5 mm2 (AWG16) bez čahura na krajevima žila1)
Maksimalno 1,0 mm2 (AWG17) s čahurama na krajevima žila
1) Tankožičani vodovi se ne smiju postavljati bez čahura na krajevima žila.
16
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Napomene za instalaciju
4.1.9
4
Dužine vodova za pojedinačne pogone
•
Dužine vodova su ovisne o PWM-frekvenciji. Dozvoljene dužine vodova motora
navedene su u poglavlju "Projektiranje" sistemskog priručnika MOVITRAC® B.
•
Priključujte samo djelatno/induktivno opterećenje (motor), a ne i kapacitetno
opterećenje!
4.1.10 Izlaz uređaja
4.1.11 Priključak kočnog otpornika
•
Vodove skratite na potrebnu dužinu.
•
Upotrijebite 2 usko prepletena voda i jedan 2-žilni, zakriljeni učinski kabel.
Promjer prema izlaznoj nazivnoj struji pretvarača.
•
Zaštitite kočni otpornik bimetalnim relejom razreda okidanja 10 ili 10A (priključna
spojna shema). Podesite okidnu struju prema tehničkim podatcima kočnog
otpornika.
•
Kod kočnih otpornika serije BW..-T možete alternativno uz bimetalni relej priključiti
integriranu temperaturnu sklopku s 2-žilnim, zakriljenim kabelom.
•
Kočni otpornici u plosnatoj izvedbi imaju internu termičku zaštitu od preopterećenja (taljivi osigurači, koji se ne mogu mijenjati). Kočne otpornike u plosnatom
obliku ugradnje montirajte s odgovarajućom zaštitom od dodira.
4.1.12 Instalacija kočnog otpornika
•
Dovodi do kočnih otpornika dovode u nazivnom pogonu visoki istosmjerni napon
(ca. DC 900 V).
•
Površine kočnih otpornika dostižu visoke temperature kod opterećenja s PN. Stoga
odaberite prikladno mjesto ugradnje. Uobičajeno se kočni otpornici postavljaju na
krov rasklopnog ormara .
•
Binarni izlazi su otporni na kratak spoji strani napon do DC 30 V. Visoki strani
napon može uništiti binarne izlaze.
4.1.13 Binarni izlazi
4.1.14 Emitiranje smetnji
•
Postavite za instalaciju sukladnu elektromagnetskoj podnošljivosti zakriljene vodove
motora ili izlaznu prigušnicu.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
17
4
Instalacija
Napomene za instalaciju
4.1.15 Spojeni induktivni svitci
NAPOMENA
Razmak od priključenih induktivnosti prema pretvaraču mora iznositi najmanje
150 mm (5.91 in).
•
Koristite član za uklanjanje smetnji za otklanjanje smetnji
– Kontaktori
– Relej
– Magnetni ventili
Članovi za uklanjanje smetnji su primjerice diode, varistori ili RC-članovi:
Na MOVITRAC® B ne smijete izravno priključiti nikakav uređaj za uklanjanje smetnji.
Uređaj za uklanjanje smetnji priključite što je bliže moguće induktivnosti.
4.1.16 Mrežni filtar
Pretvarači frekvencije MOVITRAC® B imaju standardno ugrađeni mrežni filtar. Na strani
mreže bez drugih mjera održavaju sljedeću klasu graničnih vrijednosti prema EN 55011:
•
1-fazni priključak: C1 vezan na vod
•
3-fazna priključak: C2
Granične vrijednosti elektromagnetske podnošljivosti uz emitiranje smetnji kod mrežnih
napona bez uzemljenog zvjezdišta (IT-mreže) nisu specificirane. Učinkovitost mrežnih
filtra je jako ograničena.
4.1.17 Zaštita voda i sklopka za zaštitu od struje kvara
•
Instalirajte osigurače na početku mrežnog dovoda iza odvojka sabirnice
(Æ priključna spojna shema osnovnog uređaja).
•
SEW-EURODRIVE savjetuje, da ne koristite sklopke za zaštitu od struje kvara. Ako
je uporaba sklopke za zaštitu od struje kvara (FI) za direktnu ili indirektnu zaštitu od
dodira ipak propisana, treba poštovati slijedeću napomenu sukladno EN 61800-5-1 :
UPOZORENJE!
Umetnut je krivi tip zaštitne sklopke struje kvara.
Smrt ili teške tjelesne ozljede.
MOVIMOT® može uzrokovati istosmjernu struju u zaštitnom vodiču.Ako se za zaštitu
u slučaju direktnog i indirektnog dodira koristi zaštitna sklopka struje kvara (FI), dozvoljena je na strani napona napajanja MOVITRAC®samo jedna zaštitna sklopka
struje kvara (FI) tipa B.
18
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Instalacija opcionalnih učinskih komponenata
4
4.1.18 PE-mrežni priključak (Æ EN 61800-5-1)
Tijekom normalnog rada mogu se pojaviti odvodne struje à 3,5 mA. U svrhu ispunjavanja EN 61800-5-1 pridržavajte se sljedećeg:
•
Mrežni dovod < 10 mm2 (AWG7):
– Položite drugi PE-vodič s presjekom mrežnog dovoda -paralelno na zaštitni vodič
preko odvojenih stezaljki.
– Bakreni zaštitni vodič s presjekom od 10 mm2 (AWG7)
•
Mrežni dovod 10 mm2 ... 16 mm2 (AWG7 ... AWG5):
– Bakreni zaštitni vodič s presjekom mrežnog dovoda.
•
Mrežni dovod 16 mm2 ... 35 mm2 (AWG5 ... AWG2):
– Bakreni zaštitni vodič s presjekom od 16 mm2 (AWG5)
•
Mrežni dovod > 35 mm2 (AWG2):
– Bakreni zaštitni vodič s presjekom mrežnog dovoda.
4.2
Instalacija opcionalnih učinskih komponenata
Kod 5 ili više od 3-faznih uređaja ili više od jednog 1-faznog uređaja na jednom
mrežnom sklopniku konstruiranom za zbirni struju: Priključite mrežnu prigušnicu za
ograničavanje uklopne struje.
4.2.1
Mrežna prigušnica ND
Priključak mrežne prigušnice tipske vrste ND...
B
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
19
Instalacija
Instalacija opcionalnih učinskih komponenata
4
4.2.2
Mrežni filtar NF
Korištenjem opcije mrežni filtar NF.. se može kod MOVITRAC® B veličina gradnje 0
do 4 zadržati klasa granične vrijednosti C1 / B.
•
STOP!
Moguća materijalna šteta
Između mrežnog filtra i MOVITRAC® ne smije se spajati.
•
Posljedice kod nepridržavanja Uništenje ulaznog stupnja.
•
Postavite mrežni filtar u blizini pretvarača , ali ipak van minimalnog slobodnog prostora za hlađenje.
•
Ograničite vod između mrežnog filtra i pretvarača na obvezno potrebnu duljinu,
i to na maks. 400 (15.7 in). Dovoljni su nezakriljeni, prepleteni vodovi. Kao mrežni
dovod također koristite nezakriljene vodove.
Priključak mrežnog filtra NF...-...
B
4.2.3
Feritni filtar ULF11A
Postavite mrežni vod (L i N) u feritni filtar te stisnite feritni filtar, dok ne uskoči jedna
strana u drugu.
Pridržavanje klase granične vrijednosti elektromagnetske podnošljivosti C1 dokazano je
na specifičnoj kontrolnoj konstrukciji. Pridržavanje klase C1 za poremećajno zračenje
dostiže se stručnom instalacijom feritnog filtra ULF11A.
20
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Instalacija opcionalnih učinskih komponenata
4.2.4
4
Izlazni filtar HF
NAPOMENA
•
Izlazni filtar ugradite uz pripadajući pretvarač. Ispod i iznad izlaznog filtra ostavite
prostor za prozračivanje od najmanje 100 mm (3.94 in), prostor sa strane nije neophodan.
•
Vod između pretvarača i izlaznog filtra ograničite na neophodno potrebnu dužinu.
Maksimalno 1 m / 3 ft kod nezakriljenog voda i 10 m / 33 ft kod zakriljenog voda.
•
Kod rada jednog bloka motora možete na jedan pretvarač priključiti više motora
zajedno na jedan izlazni filtar. Zbroj dimenzioniranih struja motora ne smije preći prolaznu nazivnu struju izlaznog filtra.
•
Dozvoljeno je paralelno spajanje 2 jednaka izlazna filtra na jedan izlaz pretvarača za
udvostručenje prolaznih nazivnih struja. Paralelno spojite na izlazni filtar sve istoimene priključke.
•
Ako pretvarač pokrećete s fPWM = 4 ili 8 kHz, ne smijete priključiti priključak izlaznog
filtra V5 (kod HF...-503) ili 7 (kod HF...-403).
•
Kod uređaja veličine gradnje 0XS ne smijete poduzimati nikakvo UZ-povezivanje.
Priključak izlaznog filtra HF bez UZ-povezivanja (PWM-frekvencija samo 4 ili 8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
Priključak izlaznog filtra HF s UZ-povezivanjem (PWM-frekvencija samo 12 ili 16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
21
Instalacija
Instalacija opcionalnih učinskih komponenata
4
4.2.5
Izlazna prigušnica HD
•
Izlaznu prigušnicu montirajte u blizinu MOVITRAC® B izvan minimalnog slobodnog prostora.
•
Uvijek sve 3 faze (ne PE!) zajedno provedite kroz izlaznu prigušnicu.
•
Kod zakriljenog kabela zakriljenje ne smijete provoditi kroz izlaznu prigušnicu.
4
U
n=5
•
5
V
6
댷
W
PE
Kod izlazne prigušnice HD morate kabel 5 x provesti
kroz prigušnicu.
Kod velikog promjera kabela možete izvesti manje od
5 namota te stoga 2 ili 3 izlazne prigušnice spojiti
u seriju. SEW preporuča da se kod 4 namota spoje
u seriju 2 izlazne prigušnice a kod 3 navoja 3 izlazne
prigušnice.
Instalacija izlazne prigušnice HD012:
Izlaznu prigušnicu ugradite pod pripadajućim pretvaračem. Ispod i iznad izlazne prigušnice ostavite prostor za provjetravanje od najmanje 100 mm (3.94 in). Sa strane
treba predvidjeti slobodni prostor od 10 mm (0.39 in).
Za priključivanje zaštitnog vodiča postoje 3 označene alternativne mogućnosti
priključivanja. PE-vodič kabela motora može se priključiti direktno na pretvarač
frekvencije.
22
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Instalacija opcionalnih učinskih komponenata
4.2.6
4
Modul elektromagnetske podnošljivosti FKE12B / FKE13B
Montirajte modul elektromagnetske podnošljivosti s isporučenim vijcima zajedno s pretvaračem frekvencije MOVITRAC® B na vodljivu ugradnu površinu u rasklopnom
ormaru.
Priključci U / V / W otisnuti su s U / V / W te se moraju sukladno tome i priključiti.
Priključci L1 / L2 / L3 (smeđi / narančasti / bijeli) mogu se priključiti bilo kojim redoslijedom.
L1 L2 L3
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
M
3
4.2.7
~
PTC-kočni otpornik BW1 / BW3 s FKB10B
PTC-kočni otpornici BW1 i BW3 se mogu postaviti s opcionalnim pričvrsnim kutnikom
FKB10B, predmetni broj 18216218, na zakrilni lim ispod pretvarača.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
23
Instalacija
Instalacija prema UL
4
4.2.8
Otpornici u plosnatom obliku gradnje s FKB11/12/13B i FHS11/12/13B
Kočni otpornici u plosnatom obliku gradnje se mogu montirati s FKB11/12/13B ili
FHS11/12/13B između pretvarača i rasklopnog ormara.
FKB11/12/13B
4.3
FHS11/12/13B
Instalacija prema UL
Za instalaciju prema poddobavljaču poštujte sljedeće naputke:
•
Kao priključne kabele upotrebljavajte samo bakrene vodove sa sljedećim područjem
temperature:
– MOVITRAC® B 0003 ... 0300: Područje temperature 60/75 °C (140/167 °F)
– MOVITRAC® B 0370 i 0450: Područje temperature 75 °C (167 °F)
24
•
Važni pritezni okretni momenti MOVITRAC® B-energetskih stezaljki: pogledajte
naputke o instalaciji.
•
Pretvarače smijete pokretati samo na opskrbnim mrežama s maksimalnim naponom
faza-zemlja od AC 300 V.
•
Pretvarače smijete pokretati samo na IT-mrežama ako napon faza-zemlja tijekom
rada i u slučaju greške ne može prekoračiti AC 300 V.
•
Pretvarače frekvencije MOVITRAC® B smijete pokretati samo na opskrbnim mrežama koje mogu isporučiti maksimalne vrijednosti prema sljedećoj tabeli. Upotrebljavajte samo taljive osigurače. Podatci o snazi osigurača ne smiju prekoračivati vrijednosti prema sljedećoj tabeli.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Instalacija prema UL
4.3.1
4
Maksimalne vrijednosti / osigurači
Morate se pridržavati sljedećih maksimalnih vrijednosti / zaštita za instalaciju prema UL:
230-V-uređaji / 1-fazni
Maksimalna mrežna
struja
Maksimalni mrežni
napon
osigurači
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5000 A
Izmjenični 240 V
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5000 A
Izmjenični 240 V
30 A / 250 V
230-V-uređaji / 3-fazni
Maksimalna mrežna
struja
Maksimalni mrežni
napon
osigurači
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5000 A
Izmjenični 240 V
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5000 A
Izmjenični 240 V
20 A / 250 V
0037
AC 5000 A
Izmjenični 240 V
30 A / 250 V
0055 / 0075
AC 5000 A
Izmjenični 240 V
110 A / 250 V
0110
AC 5000 A
Izmjenični 240 V
175 A / 250 V
0150
AC 5000 A
Izmjenični 240 V
225 A / 250 V
0220 / 0300
AC 10000 A
Izmjenični 240 V
350 A / 250 V
400/500-V-uređaji
Maksimalna mrežna
struja
Maksimalni mrežni
napon
osigurači
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
AC 5000 A
Izmjenični 500 V
15 A / 600 V
0022 / 0030 / 0040
AC 5000 A
Izmjenični 500 V
20 A / 600 V
0055 / 0075
AC 5000 A
Izmjenični 500 V
60 A / 600 V
0110
AC 5000 A
Izmjenični 500 V
110 A / 600 V
0150 / 0220
AC 5000 A
Izmjenični 500 V
175 A / 600 V
0300
AC 5000 A
Izmjenični 500 V
225 A / 600 V
0370 / 0450
AC 10000 A
Izmjenični 500 V
350 A / 600 V
0550 / 0750
AC 10000 A
Izmjenični 500 V
500 A / 600 V
NAPOMENE
•
•
Kao eksterni izvor DC 24 V napona upotrebljavajte samo provjerene uređaje
s ograničenim izlaznim naponom (Umaks = DC 30 V) i ograničenom izlaznom
strujom (I Â 8 A).
UL-dozvola ne vrijedi za pogon na mrežnim naponima s neuzemljenim zvjezdištem (IT-mreže).
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
25
Instalacija
Opseg isporuke i instalacija dodatak uz isporuku
4
4.4
Opseg isporuke i instalacija dodatak uz isporuku
4.4.1
Opseg isporuke dodatak uz isporuku
Opseg isporuke sadrži i vrećicu s dodatkom uz isporuku, koji ovisno o veličini gradnje
pretvarača ima različiti opseg.
Opseg isporuke dodatak uz isporuku za veličinu gradnje
0XS / 0S / 0L
1
2S
•
•
Zakrilni lim za upravljačku elektroniku sa stezaljkama i vijcima [1]
3 utikač elektroničke stezaljke [2]
•
Stezaljka za uzemljenje s vijcima [4]
•
Zakrilni lim za učinski dio sa stezalj- •
kama i vijcima [3]
Utikač za mrežu (2- ili 3-polni) i
motor [5]
•
Plastična izolacija s naljepnicom [6]
•
•
Zakrilni lim s učin- •
skim dijelom bez
•
vijaka
2
3
4/5
–
–
Zaštita od dodira
Zakrilni lim za učinski
dio s vijcima
–
–
–
–
•
Pričvrsna spojnica
Zaštita od
dodira
Dodatak uz isporuku za veličinu gradnje 0:
X1
[4]
[5]
X2
X10
[2]
X12
X13
[1]
M4×20
2 × M4×20
7 × M4×10
[6]
EMV-Kondensatoren deaktiviert.
EMC Capacitors deactivated.
Condensateurs CEM désactivés.
[3]
8196737.LBL
26
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Opseg isporuke i instalacija dodatak uz isporuku
4.4.2
4
Instalacija zakrilni lim za upravljačku elektroniku (sve veličine gradnje)
Kod MOVITRAC® B se serijski isporučuje zakrilni lim za upravljačku elektroniku s pričvrsnim vijkom. Postavite zakrilni lim za
upravljačku elektroniku kako slijedi:
1. Popustite vijak [1]
2. Ugurnite zakrilne stezaljke u utor na plastičnom kućištu
3. Zategnite vijkom zakrilne stezaljke
[1]
4.4.3
Instalacija zakrilnog lima za učinski dio
Veličina gradnje 0
Kod MOVITRAC® B veličine gradnje 0 se serijski isporučuje zakrilni lim za učinski dio
s 2 pričvrsna vijka. Postavite zakrilni lim za učinski dio s oba pričvrsna vijka.
[1]
[2]
[1] PE-priključak
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
[2] zakrilni lim
27
Instalacija
Opseg isporuke i instalacija dodatak uz isporuku
4
Veličina gradnje 1
SEW-EURODRIVE isporučuje serijski kod MOVITRAC® B veličina gradnje 1 zakrilni lim
za učinski dio.Postavite zakrilni lim za učinski dio s oba pričvrsna vijka uređaja.
[1]
[2]
[1] zakrilne stezaljke
Veličina
gradnje 2S / 2
[2] PE-priključak
SEW-EURODRIVE isporučuje kod MOVITRAC® B veličine gradnje 2S / 2 serijski
zakrilni lim za učinski dio s 2 pričvrsna vijka. Postavite zakrilni lim za učinski dio s oba
pričvrsna vijka. Slika prikazuje veličinu gradnje 2.
[1] zakrilne stezaljke
[2] PE-priključak
Sa zakrilnim limom za učinski dio možete jednostavno postaviti zakriljenje dovoda
motora i kočnica. Postavite zakriljenje i PE-vodič kako je prikazano na slikama.
Veličina
gradnje 3 ... 5
28
Kod MOVITRAC® B veličine gradnje 3 ... 5 se isporučuju zakrilni limovi za učinski dio.
Za montažu zakriljenja dovoda motora i kočnica koristite uobičajene zakrilne stezaljke.
Postavite zakriljenje što je bliže moguće pretvaraču.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Opseg isporuke i instalacija dodatak uz isporuku
4.4.4
4
Instalacija zaštite od dodira
OPASNOST!
Ne pokriveni učinski priključci.
Smrt ili najteže ozljede zbog udara struje.
•
•
Veličina
gradnje 2S
Instalirajte zaštitu od dodira sukladno propisima.
Nikada ne stavljajte uređaj u rad bez postavljenih zaštita od dodira.
SEW-EURODRIVE isporučuje serijski kod MOVITRAC® B veličine gradnje 2S 2 komada
zaštite od dodira za međukružne stezaljke te stezaljke kočnog otpornika. Bez zaštite od
dodira MOVITRAC® B veličina gradnje 2S vrsta zaštite IP10, sa zaštitom dodira vrsta
zaštite IP20.
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
29
Instalacija
Opseg isporuke i instalacija dodatak uz isporuku
4
Veličina gradnje
4/5
Kod MOVITRAC® B veličina gradnje 4 / 5 se serijski isporučuju 2 komada zaštite od
dodira s 8 pričvrsnih vijaka. Postavite zaštitu od dodira na oba poklopca za pokrivanje
za stezaljke učinskog dijela.
Zaštita od dodira za MOVITRAC® B veličina gradnje 4 / 5:
[2]
[1]
[3]
Zaštita od dodira sastoji se od slijedećih sastavnih dijelova:
[1] pokrivna ploča
[2] pokrov priključaka
[3] mjerni zaslon (samo kod veličine gradnje 4)
Uređaji MOVITRAC® B, veličina gradnje 4 / 5 dostižu vrstu zaštitu IP10 pod slijedećim
uvjetima:
•
Zaštita od dodira je montirana u cijelosti
•
Stezno crijevo je postavljeno na svim učinskim stezaljkama (X1, X2, X3, X4)
NAPOMENA
Ako gore navedeni uvjeti nisu ispunjeni, uređaji MOVITRAC® veličina gradnje 4 i 5
postići će vrstu zaštite IP00.
30
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Instalacija Cold Plate
4.5
4
Instalacija Cold Plate
Odvođenje izgubljene snage pretvarača frekvencije može se obavljati preko hladnjaka,
koji rade s različitim rashladnim medijima (zrak, voda, ulje i.t.d.). Ovo može imati smisla
kod primjerice suženih uvjeta ugradnje. Ako poštujete ostale naputke za instalaciju
(40 °C (104 °F) / 100 mm (3.94 in) mjesta gore i dolje) Cold-Plate tehnika nije potrebna.
Za siguran rad pretvarača frekvencije važna je dobra termička veza na hladnjaku:
4.6
•
Kontaktna površina između hladnjaka i pretvarača frekvencije mora biti tako velika
kao i rashladna ploča pretvarača frekvencije.
•
Ravna kontaktna površina, odstupanje maks. do 0,05 (0.0002 in).
•
Hladnjak i rashladnu ploču povežite sa svim propisanim vijčanim spojevima.
•
Ploča za montažu smije se tijekom rada zagrijati na najviše 70 °C (158 °F). To mora
osigurati sredstvo za hlađenje.
•
Instalacija Cold Plate nije moguća s FHS ili FKB.
Deaktiviranje kondenzatora elektromagnetske podnošljivosti
(samo veličina gradnje 0)
Pregradnju smije vršiti samo stručno osoblje (električar). Nakon rekonstrukcije se uređaj
mora označiti naljepnicom priloženom u vrećici s priborom.
OPASNOST!
Smrt ili najteže ozljede zbog udara struje.
•
•
•
•
•
Pretvarač frekvencije spojite bez napona. Otpojite DC 24 V i mrežni napon.
Pričekajte 10 minuta.
Uspostavite beznaponsko stanje.
Odgovarajućim mjerama (odvodna traka, provodljive cipele i.t.d.) ispraznite iz sebe
elektrostatički naboj prije nego što ćete skinuti poklopac.
Uređaj hvatajte samo za okvir i rashladna tijela. Ne dodirujte elektroničke sastavne
dijelove.
Ako kod pretvarača frekvencije MOVITRAC® B želite deaktivirati kondenzatore elektromagnetske podnošljivosti, tada postupajte na sljedeći način:
1. Otvorite uređaj:
– Izvucite sve utikače
– Uklonite elektroničku zakrilnu stezaljku
– Uklonite vijak za pričvršćivanje kućišta u sredini prednje strane kućišta
– Skinite kućište
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
31
4
Instalacija
Deaktiviranje kondenzatora elektromagnetske podnošljivosti
2. Uklonite oba vijka [A] za pričvršćivanje tiskane pločice.
3. Utaknite vijke u isporučenu plastičnu izolaciju [B].
4. Vijke ponovno pritegnite na uređaj [C].
5. Zatvorite uređaj.
6. Označite uređaj s priloženom naljepnicom.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
Deaktiviranjem kondenzatora elektromagnetske podnošljivosti preko njih više ne teku
odvodne struje.
•
Imajte na umu da se odvodne struje u biti određuju visinom međukružnog napona,
PWM-frekvencije, upotrijebljenog motornog voda i njegove duljine te upotrijebljenog
motora.
S deaktiviranim zaštitnim kondenzatorima za uklanjanje smetnje filtar elektromagnetske
podnošljivosti više nije aktivan.
NAPOMENA
IT-mreže
•
32
Granične vrijednosti elektromagnetske podnošljivosti uz emitiranje smetnji kod
mrežnih napona bez uzemljenog zvjezdišta (IT-mreže) nisu specificirane.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Priključna spojna shema
4.7
4
Priključna spojna shema
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
[1]
–UZ +UZ
PE
7
8
PE X4
Preklapanje
I-Signal ↔ U-Signal*
REF1
®
MOVITRAC B
S1
Nadređeni upravljački
sklop
S2
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
X45
n13 = n11 + n12
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Opskrbni napon za TF/TH
+24 V-ulaz-/izlaz (isklopiv)
Referentni potencijal binarnih signala
Binarni
izlazi
Referencija
binarnih
izlaza
24VIO
Referentni potencijal
Kočnica gore*
Spreman za rad*
Referentni potencijal
Relejni kontakt /smetnja*
Relejni uklopni kontakt
Relejni isklopni kontakt
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
X17:
X17 "Sigurno
zaustavljanje"
samo kod 400 V
5.5 ... 75 kW i
0.55 ... 4.0 kW
MC07B...-S0
Binarni
ulaz
Resetiranje pogreške*
Desno/Stoj
Lijevo/stoj*
Deblokada/stop*
}
X44
0 ... 10 V*
0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Referentni potencijal analognih signala
PE
PE X2
X3
[1]
[1]
→ odlomak "Priključivanje kočnog
otpornika BW.. / BW..-T / BW..-P"
→ Odlomak "Priključivanje
kočnog ispravljača"
M
3-fazni
= Tvorničke postavke
[1] Kod veličina gradnje 1, 2S i 2 osim stezaljki mrežnog priključka i priključka motora
[X1] / [X2] nije prisutan PE-priključak. Uz PE-stezaljke koristite međukružni priključak.
Od veličine gradnje 3 postoje 2 dodatne PE-stezaljke.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
33
Instalacija
Temperaturni osjetnik TF te bimetalna sklopka TH
4
4.8
Temperaturni osjetnik TF te bimetalna sklopka TH
Temperatura namota nadzire se pomoću temperaturnih senzora TF ili bimetalnih sklopki
TH . Priključak se stavlja na TF-izlazu VOTF i TF-ulazu DI05TF MOVITRAC-a®. Binarni
ulaz DI05TF mora se postaviti na TF-dojavu. Termički nadzor vrši se kroz MOVITRAC®,
ali nije potreban nikakav drugi nadzorni uređaj.
Kod korištenja bimetalnih sklopki TH može se priključak spojiti i na 24VIO i na binarni
ulaz.Binarni ulaz treba parametrirati na /vanjska pogreška.
4.9
Priključivanje kočnog otpornika BW.. / BW..-T / BW..-P an X3 / X2
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
→ K11
BW...-...-P
95
97
F16
RB1
T2
→ K11
96
98
4
→ K11
BW...-...-T
T1
6
BW...
RB2
Stezaljka se mora parametrirati na "/Blokada regulatora". K11 se mora otvoriti i
"/Blokada regulatora" mora primiti "0"-signal ako:
•
BW...-...-P: Se aktivira pomoćni kontakt
•
BW...-...-T: Se aktivira interna temperaturna sklopka
•
BW...: Ako se aktivira vanjski bimetalni relej F16
Krug otpornika ne smije biti prekinut!
Zaštita od preopterećenja za kočne otpornike BW:
Zaštita od preopterećenja
Tip kočnog otpornika
konstruktivno
navedeno
interna temperaturna
sklopka (..T)
eksterni bimetalni
relej (F16)
BW...
–
–
potreban
BW...-...-T1)
–
Potrebna je jedna od obiju opcija (interna temperaturna sklopka / eksterni bimetalni relej).
BW...-003 / BW...-005
Dovoljno
–
Dozvoljeno
1) Dozvoljena montaža: Na vodoravnim površinama ili na okomitim površinama sa stezaljkama dolje i rupičastim limom gore i dolje. Nije dozvoljena montaža: na okomitim površinama sa stezaljkama gore, desno
ili lijevo.
34
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Priključivanje kočnog ispravljača
4.10
4
Priključivanje kočnog ispravljača
NAPOMENA
Za priključivanje kočnog ispravljača potreban je vlastiti dovod mreže; napajanje preko
napona motora nije dozvoljeno!
Za K11 i K12 upotrebljavajte samo kontaktore uporabne kategorije AC-3.
Isključivanje kočnice na istosmjernoj i izmjeničnoj struji upotrebljavajte uvijek kod:
•
svi primjena mehanizama za podizanje.
•
pogona koji zahtijevaju brzo vrijeme reagiranja kočnice.
Kod ugradnje kočnog ispravljača u razvodni ormar: Priključne vodove između kočnog
ispravljača i kočnice položite odvojeno od drugih učinskih kabela .Zajedničko polaganje
s drugim kabelima dozvoljeno je samo ako su drugi kabeli zakriljeni.
Priključne spojne sheme
DOØ2
GND
isključivanje na strani napajanja
istosmjernom i izmjeničnom strujom
isključivanje na strani napajanja
istosmjernom i izmjeničnom strujom
isklapanje na strani
izmjenične struje
Kod kočnica bez BG/BGE ili BME vodite računa o pojedinim propisima o priključivanju.
Opširne informacije o SEW-kočnicama pronaći ćete u brošuri "Praksa pogonske tehnike
svezak: SEW-disk kočnice
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
35
Instalacija
Instalacija FSC11B / FIO11B
4
4.11
Instalacija FSC11B / FIO11B
S modulima FSC11B i FIO11B možete proširiti osnovne uređaje.
S1
S2
ON
X44
OFF
X44
FSC11B
FIO11B
X46
X45 X40
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
HL ⊥ 1 2 3 4 5
Priključak / Uređaj
FIO11B
FSC11B
RS-485 servisno sučelje X44
da
da
RS-485 priključak stezaljkom X45
da
da
Povezivanje sistemskom sabirnicom X46
ne
da
Analogni ulaz / izlaz X40
da
ne
4.11.1 Pričvršćenje i instalacija na FSC11B / FIO11B
Uvijek pričvrstite opciju s priloženim vijkom na uređaj. Kod veličine gradnje 0 zatim
postavite razmačni svornjak. Od veličine gradnje 1 svornjak već postoji. Vijčanim
spojem osigurajte visokofrekventnu vezu elektromagnetske podnošljivosti između
osnovnog uređaja i opcije.
Funkcija
Stezaljka
Opis
Podatci
FSC11B
FIO11B
Servisno
sučelje
X44
Preko RJ10 utične
spojnice
Samo za servisne
svrhe
Maksimalna dužina
kabela 3 m (10 ft)
da
da
RS-485sučelje
X45:H
ST11: RS-485 +
da
da
X45:L
ST12: RS-485 –
X45:Ø
GND:Referentni
potencijal
X46:1
SC11: SBus High
da
ne
X46:2
SC12: SBus Low
X46:3
GND: Referentni
potencijal
X46:4
SC21: SBus High
X46:5
SC22: SBus Low
X46:6
GND: Referentni
potencijal
X46:7
24VIO: pomoćni
napon / eksterno
napajanje naponom
da
ne
ne
–10 ... +10 V
Ri > 40 kÊ
Razlučivanje 10 Bit
Ciklus razlaganja 5 ms
da
Sistemska
sabirnica
DC 24 V
36
Analogni ulaz X40:1
AI2: Ulaz napona
X40:2
GND: Referentni
potencijal
CAN-sabirnica prema
CAN-specifikacijama
2.0, dio A i B
Maks. 64 sudionika
Završni otpor 120 Ê
priklopiv preko
DIP-prekidača
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Instalacija FSC11B / FIO11B
Funkcija
Stezaljka
Opis
Podatci
FSC11B
Analogni
izlaz
X40:3
GND: Referentni
potencijal
X40:4
AOV1: Izlaz napona
X40:5
AOI1: Izlaz struje
ne
0 ... +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) ... 20 mA
Razlučivanje 10 Bit
Ciklus razlaganja 5 ms
Otpornost na kratki
spoj i napajanje do
30 V
4
FIO11B
da
Funkcija DC 24V od X46:7 identična je s X12:8 osnovnog uređaja.Sve GND-stezaljke
uređaja međusobno su spojene i s PE.
Specifikacija kabela
•
Upotrijebite 4-žilni, prepleteni i zakriljeni bakreni kabel (kabel za prijenos podataka sa
zakriljenjem od bakrenog pletiva). Kabel mora ispunjavati sljedeće specifikacije:
– presjek žila 0,25 ... 0,75 mm2 (AWG 23 ... AWG 18)
– Otpor voda 120 Ê kod 1 MHz
– Jedinični kapacitet  40 pF/m kod 1 kHz
Prikladni su primjerice CAN-Bus ili DeviceNet kabeli.
Postavljanje zakriljenja •
•
•
Zakriljenje postavite plosnato s obje strane na elektroničku zakriljenu stezaljku pretvarača i
nadređenog (master) upravljačkog sklopa.
Kod zakriljenog voda može se kod veze između MOVITRAC® B i Gatewaya (pristupnika) ili
MOVITRAC® B i MOVITRAC® B odustati od veze na masu. U ovom slučaju je dozvoljen
2-žilni kabel.
Kod veze između MOVIDRIVE® B i MOVITRAC® B treba uvijek paziti na to, da je odjeljivanje potencijala između referentnog potencijala DGND i zemlje kod MOVIDRIVE® B
ukinuto.
STOP!
Odstupanje potencijala.
Moguće posljedice su pogrešne funkcije sve do uništenja uređaja.
•
Između povezanih uređaja ne smije doći do odstupanja potencijala. Odstupanje
potencijala spriječite odgovarajućim mjerama, primjerice spajanjem mase uređaja
s posebnim vodom.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
37
4
Instalacija
Instalacija FSC11B / FIO11B
4.11.2 Instalacija sistemske sabirnice (SBus) na FSC11B
Preko sistemske sabirnice (SBus) može se adresirati maks. 64 CAN-Bus korisnika.
SBus podržava tehniku prijenosa u skladu s ISO 11898.
S1
S2
SC11/SC12
SC21/SC22
off
off
CAN1
CAN1
on
off
CAN1 zatvoren
X
on
–
rezervirano
Veza sistemske sabirnice MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
S12
S1
X44
S2
S2
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
X45
S1
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
X44
ON OFF
X12:
DGND 1
SC11 2
FSC11B
X45
SC12 3
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Veza sistemske sabirnice MOVITRAC® B s UFx
®
MOVITRAC B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
38
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Instalacija FSC11B / FIO11B
4
Veza sistemskom sabirnicom MOVITRAC® B s DFx/UOH11B pristupnikom ili DFx ugrađeni u MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
®
24
25
26
AS
ADDRESS
MOVITRAC B
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B
X45
X26
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1234567
+ 24 V
GND
Dužina vodova
•
•
Dozvoljena ukupna dužina voda ovisna je o podešenoj SBus-brzini prijenosa (P884):
– 125 kBaud: 320 m (1050 ft)
– 250 kBaud: 160 m (525 ft)
– 500 kBaud: 80 m (260 ft)
– 1000 kBaud: 40 m (130 ft)
Morate upotrebljavati zakriljeni vod.
NAPOMENA
Završni otpornik: Na početku i na kraju veze sistemske sabirnice priključite po jedan
završni otpornik sistemske sabirnice (S1 = ON). Kod međuležećih uređaja otpojite
završni otpornik (S1 = OFF).
Određeni uređaji imaju integrirani završni otpornik koji se ne može isključiti. To je slučaj kod gatewaya (pristupnika) UFx i DFx/UOH, ovi gatewayi (pristupnici) čine kraj fizikalne faze. Ne priključujte vanjske završne otpornike!
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
39
Instalacija
Instalacija FSC11B / FIO11B
4
4.11.3 Instalacija RS-485-sučelja na FSC11B
S RS-485-sučeljem možete međusobno spojiti maksimalno 32 MOVITRAC®-uređaja ili
31 MOVITRAC®-uređaj i jedan nadređeni upravljački sklop (SPS).
RS-485-veza MOVITRAC® B
®
®
MOVITRAC B
X44
•
•
X13
DGND 9
ST11 10
FSC11B /
FIO11B
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Dužina vodova
MOVIDRIVE B
X44
FSC11B /
FIO11B
X45
®
MOVITRAC B
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Dozvoljena ukupna dužina vodova iznosi 200 m.
Morate upotrebljavati zakriljeni vod.
NAPOMENA
Završni otpornik: Fiksno su ugrađeni dinamički završni otpornici. Ne priključujte
vanjske završne otpornike!
4.11.4 Prespajanje analognog modula FIO11B
Bipolarni analogni Jednopolarni
ulaz AI2
analogni ulaz AI2
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
A
GND
–10 V
vanjski
40
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Naponskianalogni izlaz
AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Struja-analogni
izlaz AOC1
+10 V
vanjski
+10 V
vanjski
ili
X10:1
RL
V
RL Â 750 Ê
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Instalacija
Instalacija postavljača zadane vrijednosti MBG11A
4.12
4
Instalacija postavljača zadane vrijednosti MBG11A
•
A Montaža straga preko 4 navojna provrta
•
B Montaža sprijeda preko 2 rupe za pričvršćivanje
A
B
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
A
A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
4.12.1 Priključivanje
MOVITRAC® B
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
MBG11A
1234
41
I
5
Stavljanje u pogon
Kratki opis stavljanja u pogon
0
5
Stavljanje u pogon
5.1
Kratki opis stavljanja u pogon
Pretvarač frekvencije MOVITRAC® B se može priključiti izravno na motor s istom
snagom. Na primjer: Motor s 1,5 kW (2,0 HP) snagom se može priključiti izravno na
MC07B0015.
Postupak
1. Priključite motor na MOVITRAC® B na
(stezaljka X2).
3-fazni
2. Opcionalno priključite kočni otpornik na
(stezaljka X2/X3).
3. Slijedeće signalne stezaljke se mogu
upravljati vašim upravljačkim sklopom:
•
Deblokada DIá3
•
Po izboru desno/stoj DIá1 ili lijevo/
stoj DIá2
•
Zadana vrijednost:
•
•
Analogni ulaz (X10) ili / i
•
DIá4 = n11 = 150 rpm ili / i
•
DIá5 = n12 = 750 rpm ili / i
•
DIá4 + DIá5 = n13 = 1500 rpm
Kod kočnog motora: DOá2 = navođenje kočnica preko kočnog ispravljača
쓔
Preklapanje
I-Signal ↔ U-Signal*
REF1
Referentni potencijal analognih signala
n13 = n11 + n12
Opskrbni napon za TF/TH
+24 V-ulaz/izlaz
Referentni potencijal binarnih signala
•
DOá1 = /smetnja (izvedena kao
relejni kontakt)
•
DOá3 = spreman za rad
5. Provjerite je li na upravljačkom sklopu
željena funkcionalnost.
24VIO
Referentni potencijal
Kočnica gore*
Spreman za rad*
Referentni potencijal
Relejni kontakt /smetnja*
Relejni uklopni kontakt
Relejni isklopni kontakt
쓔
DIáá = resetiranje pogreške
GND
Resetiranje pogreške*
Desno/Stoj
Lijevo/stoj*
Deblokada/stop*
4. Opcionalno priključite slijedeće signalne
stezaljke:
•
1-fazni
PE
}
5.1.1
X2
X3
PE
6. Priključite pretvarač frekvencije mrežu na
(X1).
= Izolacijskom stezaljkom
댷
= Tvorničke postavke
M
3-fazni
5.1.2
Napomene
Promjene na funkcijama signalnih stezaljki i postavkama zadane vrijednosti moguće su
preko upravljačkog terminala FBG11B ili preko računala. Za priključak računala potrebna
je prednja opcija FSC11B te jedan od slijedećih pretvarača sučelja: UWS21B / UWS11A /
USB11A.
NAPOMENA
Pretvarač frekvencije MOVITRAC® B smijete staviti u pogon samo uz poštivanje
opširnih uputa za uporabu!
42
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Opći naputci o stavljanju u pogon
I
5
0
5.2
Opći naputci o stavljanju u pogon
OPASNOST!
Ne pokriveni učinski priključci.
Smrt ili najteže ozljede zbog udara struje.
•
•
5.2.1
Instalirajte zaštitu od dodira sukladno propisima.
Nikada ne stavljajte uređaj u rad bez postavljenih zaštita od dodira.
Preduvjet
Preduvjet za uspješno stavljanje u pogon je pravilno projektiranje pogona.
Pretvarači frekvencije MOVITRAC® B tvornički su pušteni u pogon za SEW-motor (4-polni,
50 Hz) prilagođen prema snazi u upravljačkom postupku U/f.
5.2.2
Primjene mehanizma za podizanje
OPASNOST!
Opasno po život zbog podiznog uređaja koji bi mogao pasti.
Smrt ili najteže ozljede
MOVITRAC® B se ne smije koristiti u smislu sigurnosne naprave za primjene sa mehanizmom za podizanje.
•
Kao sigurnosne naprave koristite nadzorne sustave ili mehaničke zaštitne naprave.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
43
I
5
Stavljanje u pogon
Pripremni radovi i pomagala
0
5.3
Pripremni radovi i pomagala
•
Provjerite instalaciju.
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja kod nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili najteže ozljede
•
•
5.3.1
5.3.2
Spriječite nenamjerno pokretanje motora, npr. vađenjem elektroničkog bloka stezaljki X13.
Ovisno o primjeni treba predvidjeti dodatne sigurnosne pripremne mjere za sprječavanje ugrožavanja ljudi i strojeva, npr. nadzorni sustavi ili mehaničke zaštitne
naprave.
Pripremni radovi i pomagala na MOVITRAC® B osnovnom uređaju
•
Priključite mrežu i motor.
•
Priključite signalne stezaljke.
•
Priključite mrežu.
Pripremni radovi i pomagala na MOVITRAC® B s upravljačkim terminalom
•
Priključite mrežu i motor. Ne priključujte signalne stezaljke!
•
Priključite mrežu.
•
Indikator na displeju Stop.
•
Programirajte signalne stezaljke.
•
Pravilno podesite parametre (na pr. rampe).
•
Provjerite podešeni raspored stezaljki (P601 ... P622).
•
Isključite mrežu.
•
Priključite signalne stezaljke.
•
Priključite mrežu.
NAPOMENA
Kada izvodite stavljanje u pogon, pretvarač automatski mijenja vrijednosti parametara.
44
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Opcionalni upravljački terminal FBG11B
I
5
0
5.4
Opcionalni upravljački terminal FBG11B
Raspored tipaka i piktograma na upravljačkom terminalu:
5.4.1
Funkcije upravljačkog terminala
Tipke UP / DOWN / ENTER / OUT služe za vođenje po izborniku. Tipke RUN i
STOP/RESET služe za upravljanje pogonom. Postavljač zadanih vrijednosti služi za
određivanje zadanih vrijednosti.
UP / DOWN za izbor simbola i mijenjanje vrijednosti.
out
Enter
ENTER / OUT za aktiviranje i deaktiviranje simbola i izbornika parametara
Pomoću "RUN" možete pokrenuti pogon.
RUN
STOP
"STOP/RESET" služi za resetiranje pogrešaka i za zaustavljanje pogona.
RESET
STOP
RESET
Tipka STOP/RESET ima prioritet prema odobrenju preko stezaljki ili odobrenju preko
sučelja. Ako pogon zaustavljate pomoću tipke STOP/RESET, morate ga ponovno uključiti pomoću tipke RUN.
NAPOMENA
Nakon isključivanja mreže blokada je podignuta tipkom STOP!
Nakon nastale pogreške i programirane reakcije na pogrešku možete uz pomoć tipke
STOP/RESET provesti resetiranje. Pogon je u tom slučaju blokiran i morate ga deblokirati tipkom RUN. Preko parametra 760 možete deaktivirati STOP-funkciju preko
FBG11B.
RUN
Ako pogon zaustavljate tipkom STOP/RESET, treperi indikator Stop. Ovaj indikator
signalizira da pogon morate deblokirati tipkom "RUN".
Nakon kopiranja parametarskog sloga u MOVITRAC® B uređaj se također zaustavlja.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
45
I
5
Stavljanje u pogon
Osnovna uporaba upravljačkog terminala FBG11B
0
5.5
Osnovna uporaba upravljačkog terminala FBG11B
Razina 2
Razina 1
Pokazatelj statusa
broja okretaja
pretvarača
Pokazatelj
Rampa gore
out Enter
Promijeni rampa
gore [s]
Enter
Pokazatelj
Rampa dolje
out Enter
Promijeni rampa
dolje [s]
Enter
Promjena /
preuzimanje
vrijednosti
Promjena /
preuzimanje
vrijednosti
Izbornik fiksnih predviđenih vrijednosti
Modus promjena
nxx
Odabir izbornika
fiksnih predviđenih
vrijednosti
nmax
Pokazatelj
maksimalne
predviđene
vrijednosti
Par
Odabir izbornika
parametara
out Enter
out Enter
Enter
Promijeni
maksimalni broj
okretaja [rpm]
out Enter
Promjena /
preuzimanje
vrijednosti
Modus promjena
Izbornik parametara
out Enter
Enter
out Enter
Enter
Odabir stavljanja
motora u pogon
out Enter
Izbor pohrane
podataka
out Enter
Odabir FBG
postavljač zadane
vrijednosti
Promjena /
preuzimanje
vrijednosti
Promjena /
preuzimanje
vrijednosti
Izbornik stavljanja motora u pogon
Izbornik pohrane podataka
out Enter
FBG postavljač predviđenih vrijednosti
Pokazatelj početne
frekvencije
Pokazatelj
izlazne struje
46
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Osnovna uporaba upravljačkog terminala FBG11B
I
5
0
5.5.1
Vođenje po izborniku
Ako odaberete neki simbol, zasvijetlit će LED integrirana u simbolu. Kod simbola, koji
predstavljaju samo prikazne vrijednosti, odmah se na indikatoru pojavljuje aktualna prikazna vrijednost.
5.5.2
Promjena parametara
Nakon izbora simbola i aktiviranja tipke ENTER možete odabrati željeni parametar.
Da biste promijenili vrijednost parametra, morate tipku ENTER pritisnuti još jedanput.
Treperenje vrijednosti i LED u pripadajućem simbolu prikazuje da sada možete mijenjati
vrijednost. Vrijednost je aktivna i više ne treperi ako još jedanput pritisnete tipku ENTER.
5.5.3
Prikazi statusa
Ako je stanje "Pogon odobren", indikator prikazuje postignuti stvaran broj okretaja.
5.5.4
Prikaz pogrešaka
Ako dođe do pogreške, indikator se mijenja i trepereći prikazuje kod pogreške, na pr.
F-11 (popis pogrešaka u poglavlju Rad i servis). To se međutim ne događa ako je
stavljanje u pogon aktivno.
5.5.5
Upozorenja
Neke parametre ne smijete mijenjati u svim radnim stanjima. Ako to svejedno pokušate,
pojavit će se indikator r-19 ... r-32. Indikator prikazuje kod koji odgovara pojedinoj radnji,
na pr. r-28 (potrebna blokada regulatora). Popis upozorenja naći ćete u poglavlju Rad i
servis.
5.5.6
Zamjena parametarskog izbornika Kratko È Dugo
Preko parametra P800 možete prebacivati između Kratkog izbornika i dugog izbornika.
U opisu parametra i u parametarskoj listi je označeno, koji parametri su dostupni preko
kratkog i dugog izbornika.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
47
I
5
Stavljanje u pogon
Ručni način rada s FBG11B postavljačem zadane vrijednosti
0
5.6
Ručni način rada s FBG11B postavljačem zadane vrijednosti
FBG11B postavljač zadane vrijednosti upravljačkog terminala (lokalni ručni način
rada):
LED treperi
Jedine relevantne veličine u načinu rada "FBG postavljač zadanih vrijednosti" su:
•
P122 smjer vrtnje FBG ručni način rada
•
Tipke "RUN" i "STOP/RESET"
•
Postavljač zadane vrijednosti
Kada je FBG postavljač zadanih vijednosti aktiviran, simbol treperi.
Najmanji broj okretaja možete ograničiti pomoću P301 Minimalni broj okretaja, a najveći
broj okretaja pomoću simbola nmax.
Resetiranje nakon pojavljivanja pogreške možete izvesti tipkom "STOP/RESET" preko
stezaljke ili preko sučelja. Nakon resetiranja ponovno je aktivan način rada "ručni
postavljač zadanih vrijednosti". Pogon je i dalje zaustavljen.
Indikator Stop treperi kao znak da pogon morate ponovno uključiti tipkom "RUN".
Parametar P760 Blokada tipki RUN/STOP nije djelotvoran u načinu rada "ručni postavljač zadanih vrijednosti".
Skidanjem upravljačkog terminala FBG11B aktivira se reakcija na zaustavljanje.
48
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Eksterno zadavanje zadanih vrijednosti
I
5
0
5.7
Eksterno zadavanje zadanih vrijednosti
Eksterno zadavanje zadanih vrijednosti
Upravljanje preko:
– Stezaljke
– serijskog sučelja
– potenciometra zadanih vrijednosti na AI11/AI12
5.7.1
Zadani smjer vrtnje
Možete zadati zadani smjer vrtnje:
5.7.2
•
"Desno/Stoj" i "Lijevo/Stoj" pri P101 Upravljački izvor = STEZALJKE ili P101 Upravljački izvor = 3 WIRE-CONTROL
•
Polaritet zadane vrijednosti u procesnoj podatkovnoj riječi kod P101 Upravljački izvor
= RS-485 ili sistemska sabirnica i P100 Izvor zadane vrijednosti = RS-485 ili
sistemska sabirnica
Zadani broj okretaja
Predviđeni smjer vrtnje možete zadati s:
•
Postavljačem zadane vrijednosti (ako je P121 Addition FBG postavljač zadane vijednosti podešen na ON)
•
P100 Izvor zadanih vrijednosti
– Fiksne zadane vrijednosti
– Fiksne predviđene vrijednosti s analognim ulazom
– Procesna podatkovna riječ sistemske sabirnice ili RS-485
– Potenciometar motora
5.7.3
Odobrenje smjera vrtnje s RS-485 ili sistemskom sabirnicom
Unipolarni izvori zadanih vrijednosti:
Unipolarna / fiksna zadana vrijednost
Potenciometar motora / Fiksna zadana vrijednost
Fiksna zadana vrijednost + AI1
Fiksna zadana vrijednost * AI1
Ulaz zadane vrijednosti frekvencije / Fiksna zadana vrijednost
Smjer vrtnje se zadaje stezaljkama DESNO ili LIJEVO.
Bipolarni izvori zadanih vrijednosti:
Bipolarno / fiksna zadana vrijednost
RS-485 / Fiksna zadana vrijednost
sistemska sabirnica 1 / fiksna zadana
vrijednost
Smjer vrtnje se određuje zadanom vrijednošću. Stezaljka DESNO ili LIJEVO je potrebna
za odobrenje.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
49
I
5
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s FBG11B upravljačkim terminalom
0
5.8
Stavljanje u pogon s FBG11B upravljačkim terminalom
Razina 3
Razina 2
Odabir motora:
– SEW-DT/DV-motor
Razina 1
– Ne-SEW-motor
out
Enter
– SEW-DRS-motor (u pripremi)
out
Enter
– SEW-DRE-motor (u pripremi)
Odabir načina rada:
– U/f-karakteristična krivulja
– U/f + kočenje istosmjernom strujom
– VFC
out
Enter
– VFC kočenje istosmjernom strujom
– VFC funkcija zadržavanja
– VFC mehanizam za podizanje
out
Enter
out
Enter
Snaga u [KW]
HP = kW x 1.33
Napon motora [V]
out
Enter
Nazivna frekvencija motora [Hz]
(
out
Enter
out
Enter
Nazivni broj okretaja motora
[rpm]
Nazivna struja motora [A]
out
Enter
out
Enter
samo pri stavljanju u
pogon vanjskog motora
(motor=noSEW)
cos phi
)
4Q-rad
out
50
Enter
Broj motora za višestruke
motorne pogone
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s FBG11B upravljačkim terminalom
I
5
0
5.8.1
Potrebni podatci
Za uspješno stavljanje u pogon potrebni su slijedeći podatci:
•
Tip motora (SEW-motor ili strani motor)
•
Podaci o motoru
– Nazivni napon i nazivna frekvencija.
– dodatno kod stranog motora: Nazivna struja, nazivna snaga, faktor snage cos,
i nazivni broj okretaja.
•
5.8.2
Nazivni napon mreže
Aktiviranje stavljanja u pogon
Preduvjeti:
•
Pogon "bez odobrenja": Stop
Ako se priključuje manji ili veći motor (maksimalno razlika tipskog preskoka), morate
odabrati vrijednost najbližu dimenzioniranoj snazi motora.
Kompletno stavljanje u pogon je završeno tek kada se s tipkom OUT vratite u razinu
glavnog izbornika.
Stavljanje u pogon možete provesti samo s parametarskim slogom 1 motora.
NAPOMENA!
SEW stavljanje u pogon motora razvijeno je za 4-polne motore. Može biti prikladno i za stavljanje u pogon 2-polnih ili 6-polnih SEW-motora kao stranih
motora.
5.8.3
U/f
Standardna postavka za način rada je U/f. Ovaj način rada primjenjujte ako nemate
posebne zahtjeve i kod primjena, kod kojih se zahtijeva visoki maksimalni broj okretaja.
5.8.4
VFC
Pretvarač u načinu rada VFC ili VFC & kočenje istosmjernom strujom morate staviti u
pogon za:
•
visoki broj okretaja
•
trajni rad kod niskih frekvencija
•
točnu kompenzaciju klizanja
•
dinamičnije ponašanje
Za to morate pri stavljanju u pogon u točci P-01 odabrati način rada VFC ili VFC & kočenje istosmjernom strujom.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
51
I
5
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s DBG60B
0
5.8.5
Stavljanje u rad pogona s više motora
Pogoni s više motora su međusobno povezani mehanički (npr. lančani pogon s više
motora). Molim poštujte napomene u brošuri "Pogoni s više motora".
Uvjet za pogone s više motora je da su instalirani isključivo identični SEW-motori.
•
5.8.6
Parametar multi stavljanja motora u pogon postavite na broj priključenih motora.
Stavljanje grupnog pogona u rad
Grupni pogoni su mehanički odvojeni jedan od drugoga (npr. različite transportne trake).
Pretvarač u ovom načinu rada radi bez kompenzacije klizanja i s konstantnim U/fodnosom.
U načinu rada U/f-karakteristika možete na jednom pretvaraču pokretati grupu asinkronih motora.Vodite računa o sljedećem:
•
Odaberite način rada U/f
•
Podesite snagu velikog motora
•
Isključite automatsko podešavanje P320 / 330
•
Boost P321 /331 postavite na nulu
•
IxR-kompenzaciju P322/332 postavite na nulu
•
Kompenzaciju klizanja P324/334 postavite na nulu
•
Strujno ograničenje P303/313 postavite na 1,5 puta veću vrijednost ukupne struje
motora
•
IN-UL-nadzor P345/346 postavite na zbirnu struju priključenih motora. Zaštitu motora
provedite pojedinačno.
Pretvarač u ovom načinu rada radi bez kompenzacije klizanja i s konstantnim U/fodnosom.
NAPOMENA!
Postavke parametara vrijede za sve priključene motore.
5.9
Stavljanje u pogon s DBG60B
5.9.1
Potrebni podatci
Za uspješno stavljanje u pogon potrebni su slijedeći podatci:
•
Tip motora (SEW-motor ili strani motor)
•
Podaci o motoru
– Nazivni napon i nazivna frekvencija.
– dodatno kod stranog motora: Nazivna struja, nazivna snaga, učinski faktor cosφ
i nazivni broj okretaja.
•
52
Nazivni napon mreže
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s DBG60B
I
5
0
5.9.2
Odaberite željeni jezik
Na sljedećoj slici su prikazane tipke, koje su potrebne za odabir željenog jezika.
[1]
[2]
[4]
[3]
[1]
Å-tipka
Jedna točka izbornika prema gore
[2]
OK-tipka
Potvrdite unos
[3]
Ç-Tipka
Jedna točka izbornika prema dolje
[4]
Tipka jezika
Pojavljuje se lista raspoloživih jezika
Kod prvog uključivanja ili nakon aktiviranja stanja isporuke DBG60B na zaslonu se
nekoliko sekundi prikazuje sljedeći tekst:
SEW
EURODRIVE
Nakon toga se na zaslonu pojavljuje simbol za odabir jezika.
Pri izboru željenog jezika postupajte na sljedeći način:
•
Pritisnite tipku za jezik. Na zaslonu se pojavljuje lista s raspoloživim jezicima.
•
Tipkama Å / Ç odaberite željeni jezik.
•
Odabir jezika potvrdite OK-tipkom. Na zaslonu se pojavljuje osnovni prikaz u odabranom jeziku.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
53
I
5
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s DBG60B
0
5.9.3
Stavljanje u pogon
Na sljedećoj slici su prikazane tipke, koje su potrebne za stavljanje u pogon.
[1]
5.9.4
54
[6]
[2]
[5]
[3]
[4]
[1]
Å-tipka
Jedna točka izbornika prema gore
[2]
OK-tipka
Potvrdite unos
[3]
Tipka za kontekst
Aktiviranje kontekstnog izbornika
[4]
Ç-tipka
Jedna točka izbornika prema dolje
[5]
È-tipka
Promjena izbornika, način prikazivanja È način obrade
[6]
DEL-tipka
Prekidanje ili završavanje stavljanja u pogon
Tijek stavljanja u pogon
1. Dajte "0"-signal na stezaljci X12:2 (DIØ1 "/DESNO/STOJ),
npr. izvučenim blokom elektroničkih stezaljki X13.
0.00rpm
0.000Amp
BLOKADA REGULATORA
2. Pritiskom na tipku za kontekst aktivirajte kontekstni
izbornik.
PARAMETARSKI NAČIN
NAČIN VARIJABLI
OSNOVNI PRIKAZ
3. Pomoću tipke Ç se pomičite prema dolje dok ne odaberete
točku izbornika "STAVLJANJE U POGON".
RUČNI NAČIN RADA
Stavljanje u pogon
KOPIRANJE U DBG
KOPIRANJE U MDX
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s DBG60B
I
5
0
4. Pritisnite OK-tipku kako biste pokrenuli stavljanje u pogon.
Pojavljuje se prvi parametar. Upravljački terminal se nalazi
u prikaznom načinu, označenom treptajućim kurzorom
ispod broja parametra.
• Pomoću tipke È prijeđite u način za uređivanje. Treptajući kurzor se gasi.
• Pomoću tipke Å ili tipke Ç odaberite "PARAMETARSKI
SLOG 1" ili "PARAMETARSKI SLOG 2".
• Izbor potvrdite OK-tipkom.
• Pomoću tipke È se vratite u prikazni način. Treptajući
kurzor se ponovno pojavljuje.
• Tipkom Å odaberite sljedeći parametar.
STAVLJANJE U POGON
U PRIPREMI
C00*STAVLJANJE U
POGON
PARAMETARSKI SLOG 1
KOMPLET PARAMETARA 2
5. Podesite način motora.
C22*MOTORI
POJEDINAČNI MOTOR
IDENT. MOTORI
RAZLIČ. MOTORI
6. Podesite željeni način rada. Tipkom Å odaberite sljedeći
parametar.
Za aktiviranje funkcije zadržavanja ili funkcije mehanizma
za podizanje potrebna je uporaba načina rada VFC.
C01*NAČIN RADA1
STANDARD U/f
VFC1
a. Kod odabira načina rada STANDARD U/f:
C28*DC-KOČENJE
NE
DA
b. Kod odabira načina rada VFC:
C36*NAČIN RADA
REGUL. BROJA OKRETAJA
MEHANIZAM ZA PODIZANJE
DC-KOČENJE
FUNKCIJA ZADRŽAVANJA
7. Odaberite tip motora. Ako je priključen 2-polni ili 4-polni
SEW-motor, iz izborne liste odaberite pravilan motor. Ako je
priključen strani motor ili SEW-motor s više od 4 pola,
u izbornoj listi odaberite "STRANI MOTOR".
Tipkom Å odaberite sljedeći parametar.
C02*TIP MOTORA 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
C02*TIP MOTORA 1
STRANI MOTOR
DT63K4/DR63S4
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
55
5
I
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s DBG60B
0
8. Prema tipskoj pločici motora unesite nazivni napon motora
za odabrani način priključivanja.
C03*
V
NAZ. NAP. MOTORA 1
+400.000
Primjer: Tipska pločica 230Ö/400Õ50 Hz
Õ-Spajanje Æ Unesite "400 V".
Ö-spajanje / kutna točka kod 50 Hz Æ Unesite "230 V".
Ö-spajanje / kutna točka kod 87 Hz Æ Također unesite 230
V i pritom nakon stavljanja u pogon najprije podesite parametar P302 "MAKSIMALNI BROJ OKRETAJA 1" na vrijednost za 87 Hz. Zatim pokrenite pogon.
Primjer: Tipska pločica 400Ö/690Õ50 Hz
Moguć samo Í-spoj Æ Unesite "400 V".
Õ-spoj nije moguć.
Tipkom Å odaberite sljedeći parametar.
9. Unesite nazivnu frekvenciju, navedenu na tipskoj pločici
motora.
Primjer: 230Ö/400Õ50 Hz
Unesite "50 Hz" u Õ i Öspajanje.
C04*
Hz
NAZIVNA FREKV.
MOTORA 1
+50.000
Tipkom Å odaberite sljedeći parametar.
KOD SEW-MOTORA
10. Vrijednosti motora za 2-polne i 4-polne SEW-motore su
pohranjene i ne moraju se unašati.
C47*4-Q-RAD
NE
DA
KOD STRANIH MOTORA
10. Unesite sljedeće podatke s tipske pločice motora:
• Poštujte C10* dimenzioniranu struju motora, način
priključivanja Õ ili Ö.
• C11* Dimenzionirana snaga motora
• C12* faktor snage cos
• C13* Dimenzionirani broj okretaja motora
C47*4-Q-RAD
NE
DA
11. Unesite nazivni napon mreže (C05* kod SEW-motora,
C14* kod stranih motora).
C05*
V
NAZIVNI NAP. MOTORA 1
+400.000
11. Obračun podataka o stavljanju u pogon pokrenite s "DA".
Postupak traje nekoliko sekundi.
C06*PRERAČUN
NE
DA
KOD SEW-MOTORA
12. Obračun se provodi. Nakon uspješnog preračuna automatski se prelazi na sljedeću točku izbornika.
56
C06*POHRANA
NE
DA
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s DBG60B
I
5
0
KOD STRANIH MOTORA
12. Kod stranih motora je za izračun potrebno baždarenje.
• Nakon zahtjeva na stezaljci X12:2 (DIØ1
"/DESNO/STOJ") unesite signal "1".
• Nakon uspješno provedenog baždarenja na stezaljkci
X12:2 ponovno dajte signal "0".
• Nakon uspješnog preračuna automatski se prelazi na
sljedeću točku izbornika.
13. "POHRANI" postavite na "DA". Podatci (parametri motora)
se kopiraju u neizbrisivu memoriju MOVITRAC®.
KOPIRAJU SE
PODATCI ...
14. Stavljanje u pogon je završeno. Pomoću DEL-tipke se vratite u kontekstni izbornik.
RUČNI NAČIN RADA
Stavljanje u pogon
KOPIRANJE U DBG
KOPIRANJE U MC07B
15. Pomoću tipke Ç se pomičite prema dolje dok ne odaberete
točku izbornika "IZLAZ".
NAPUŠTANJE PODEŠ.
IZLAZ
16. Potvrdite s OK-tipkom. Pojavljuje se osnovni prikaz.
0.00rpm
0.000Amp
BLOKADA REGULATORA
OPASNOST!
Krive postavke parametara zbog neprikladnih zapisa podataka.
Smrt ili najteža ozljeda.
Pobrinite se da kopirani zapis podataka odgovara primjeni.
•
Postavke parametara, koji odstupaju od tvorničke postavke, unesite u listu parametara.
•
Kod stranih motora podesite pravilno vrijeme aktiviranja kočnice (P732 / P735).
•
Pri pokretanju motora vodite računa o naputcima u pogl. "Pokretanje motora".
•
Kod Í-spoja i kutne točke pri 87 Hz podesite parametar P302/312 "Maksimalan broj
okretaja 1/2"na vrijednost za 87 Hz.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
57
I
5
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s DBG60B
0
5.9.5
Podešavanje parametra
Parametre podešavajte sljedećim redoslijedom:
5.9.6
•
Tipkom za kontekst pozovite kontekstni izbornik. U kontekstnom izborniku odaberite
točku izbornika "PARAMETARSKI NAČIN". Izbor potvrdite OK-tipkom. Upravljački
terminal se sada nalazi u parametarskom načinu označenom treptajućim kurzorom
ispod broja parametra.
•
Pomoću tipke È prijeđite u način za uređivanje. Treptajući kurzor nestaje.
•
Tipkom Å-ili tipkom Ç-možete odabrati ili podešavati pravilnu parametarsku vrijednost.
•
Izbor ili podešavanje potvrdite s OK-tipkom.
•
Pomoću tipke È ponovno promijenite u parametarski način. Treptajući kurzor se
ponovno pojavljuje.
•
Tipkom Å odaberite sljedeći parametar.
Ručni način rada
S funkcijom ručni način rada se pretvarač upravlja preko upravljačkog terminala
DBG60B (kontekstni izbornik Æ ručni način rada). Tijekom ručnog načina rada
7-segmentni-displej prikazuje na uređaju "H".
Binarni ulazi, s iznimkom "/blokade regulatora" su za vrijeme ručnog načina rada nedjelotvorne. Binarni ulaz "/blokada regulatora" mora dobiti "1"-signal, kako bi pogon mogao
biti pokrenut u ručnom načinu rada.
Smjer vrtnje se ne određuje binarnim ulazima "desno/stoj" ili "lijevo/stoj", već odabirom
smjera vrtnje putem upravljačkog terminala DBG60B.
•
Odaberite željeni broj okretaja i s tipkom odabira predznaka (+/–) željeni smjer vrtnje
(+ = desno / – = lijevo).
Ručni način rada ostaje i nakon isključenja i uključenja mreže aktivan, inače je tada pretvarač blokiran.
•
Tipkom "Run" aktivirajte deblokadu te start s nmin u odabranom smjeru vrtnje.
Tipkama Å- i Ç- možete povećati ili smanjiti broj okretaja.
NAPOMENA
Ako se ručni način rada završi, signali na binarnim ulazima su odmah djelotvorni,
binarni ulaz /blokada regulatora ne mora se preklopiti "1"-"0"-"1". Pogon se može
pokrenuti u skladu sa signalima na binarnim ulazima i izvorima zadane vrijednosti.
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja kod nenamjernog pokretanja motora.
Smrt ili najteže ozljede
•
•
58
Spriječite nenamjerno pokretanje motora, npr. vađenjem elektroničkog bloka stezaljki X12.
Ovisno o primjenama treba predvidjeti dodatne sigurnosne pripremne mjere za sprječavanje ugrožavanja ljudi i strojeva.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s računalom i MOVITOOLS® MotionStudio
I
5
0
5.10
Stavljanje u pogon s računalom i MOVITOOLS® MotionStudio
Pokrenite MOVITOOLS® MotionStudio preko izbornika Start u Windowsima:
Program / SEW / MOVITOOLS MotionStudio 5.x / MotionStudio 5.x
Pomoću gumba [Scan] možete s MOVITOOLS® MotionStudio ispisati sve priključene
uređaje u stablu uređaja.
Klikom s desnom tipkom miša na neki od uređaja možete primjerice provesti stavljanje
u pogon. Ostale informacije naći ćete u online pomoći.
5.11
Stavljanje u pogon za postavljač zadane vrijednosti MBG11A
Nije moguće istovremeno uspostaviti komunikaciju između MOVITRAC® B / MBG11A i
MOVITRAC® B / PC.
MBG11A može istovremeno zadati zadanu vrijednost do 31 MOVITRAC® B-uređaja.
5.11.1 Postavke parametra
Slijedeći parametri se moraju postaviti različito od tvorničkih postavki u MOVITRAC® B.
Ako za parametriranje koristite FBG11B, postavite vrijednost u zagradi:
•
P100: RS-485 (2)
•
P101: RS-485 (1)
•
P871: PA2 na "broj okretaja [%]", zatim P876 PA-podatci deblokirani "da"
Sada se prikazuje broj okretaja: –100 % ... 100 % odgovaraju –nmax ... nmax.
5.11.2 Ulazne stezaljke
Slijedeće ulazne stezaljke se moraju preklopiti s 24 V:
•
DI01 desno / stoj: pozitivni + negativni smjer vrtnje mogući su odabirom predznaka
na MBG11A
•
DI03 Deblokada / Stop
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
59
I
5
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon pumpi i ventilatora i stranih motora
0
5.11.3 Podešavanje za riječ procesnih podataka
Ako se riječ procesnih podataka PA2 ne mijenja, MBG11B se može koristiti. Tada je preračun 1 % = 32 min–1. To proizlazi iz odnosa 4000 hex = 100 % broj okretaja. Iz slijedeće
tabele se može odabrati pojedinačna vrijednosti.
PO2 = broj okretaja (Standardno parametriranje P871=broj okretaja)
Postotak
Hex
decimalno
Broj okretaja
1%
A4 hex
164 dec
32
10%
666 hex
1638 dec
328
25 %
1000 hex
4096 dec
819.2
33 %
1555 hex
5461 dec
1092.3
50 %
2000 hex
8192 dec
1638.4
75 %
3000 hex
12288 dec
2457.6
100 %
4000 hex
16384 dec
3276.8
PO2 = broj okretaja [%] (promijenjeno parametriranje P871= broj okretaja [%])
5.12
Postotak
Hex
decimalno
Broj okretaja
1%
A4 hex
164 dec
n_max / 100
10%
666 hex
1638 dec
n_max / 10
25 %
1000 hex
4096 dec
n_max / 4
33 %
1555 hex
5461 dec
n_max / 3
50 %
2000 hex
8192 dec
n_max / 2
75 %
3000 hex
12288 dec
n_max / 1.333
100 %
4000 hex
16384 dec
n_max
Stavljanje u pogon pumpi i ventilatora i stranih motora
Zbog fizikalnih okolnosti primjene, kod pumpa i ventilatora te kod stranih motora se preporuča prilagođavanje slijedećih parametara:
•
Rad pogona u načinu rada U/F-karakteristika; Parametar 700 / 701 =
U/f-karakteristika (21)
•
Deaktiviranje automatskog niveliranja; Parametar 320 / 330 = Isklj (0)
•
Postavite IxR-niveliranje na 0; Parametar 322 / 332 = 0
•
Postavite boost na 0; Parametar 321 / 331 = 0
•
Smanjite kompenzaciju klizanja i po potrebi postavite na 0; Parametar 324 / 334
•
Povećajte vremena uključenja; Parametar 130 / 140 i 131 / 141
Deaktiviranje kompenzacije klizanja može zahtjevati predodabir višeg zadanog broja
okretaja, kako bi se postigla željena zračna/prostorna struja.
60
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Pokretanje motora
I
5
0
5.13
Pokretanje motora
5.13.1 Analogne norma zadane vrijednosti
Slijedeća tabela prikazuje, koji signali kod predodabira zadanih vrijednosti "Unipoar /
fiksna zadana vrijednost" (P100) općenito moraju graničiti na stezaljkama X11:2 (AI1) i
X12:1...X12:4 (DIØØ...DIØ3), kako bi se pogon pokretao analognim predodašiljanjem
zadane vrijednosti.
Funkcija
X11:2
(AI11)
Analogni ulaz
n1
X12:1
(DIØØ)
/Blokada
regulatora1)
X12:2
(DIØ1)
Desno/
stoj
X12:3
(DIØ2)
Lijevo/
stoj
X12:4
(DIØ3)
Deblokada/
stop
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Blokada
regulatora
X
0
X
X
X
0
0
Stop
X
1
X
X
0
0
0
Odobrenje i stoj
X
1
0
0
1
0
0
Hod udesno
s 50 % nmax
5V
1
1
0
1
0
0
Hod ulijevo
s nmax
10 V
1
1
0
1
0
0
Hod ulijevo
s 50 % nmax
5V
1
0
1
1
0
0
Hod ulijevo
s nmax
10 V
1
0
1
1
0
0
1) Nema standardne postavke
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
61
5
I
Stavljanje u pogon
Pokretanje motora
0
Slijedeći pogonski diagram prikazuje kako se prespajanjem stezaljki X12:1...X12:4 i
analognih zadanih vrijednosti pokreće motor. Binarni izlaz X10:3 (DOØ2 "/kočnica")
koristi se za spajanje zaštite kočnice K12.
Ulaz DIØØ
/Blokada
regulatora
Ulaz DIØ1
Desno/stoj
"1"
"0"
"1"
"0"
Ulaz DIØ2
Lijevo/stoj
"1"
"0"
Ulaz DIØ3
Deblokada/
stop
Izlaz DBØØ
/Kočnica
"1"
"0"
"1"
"0"
10V
Analogni
ulaz n1 (AI11) 5V
0V
-1
n [min ]
nmax
Broj okretaja
50 % nmax
nmin
nstart-stopp
0
-50 % nmax
t11 gore
t11 gore
t11 gore
t11 dolje
t11 dolje
t11 gore
Zaustavna
rampa t13
-nmax
NAPOMENA
Kod blokade regulatora motor se ne napaja. Motor bez kočnice se zatim zaustavlja.
62
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Pokretanje motora
I
5
0
5.13.2 Fiksne zadane vrijednosti
Slijedeća tabela prikazuje, koji signali moraju graničiti kod predodabira zadane vrijednosti "Unipolar / Fiksna zadana vrijednost" (P100) na stezaljkama X12:1...X12:6
(DIØØ...DIØ5), kako bi se pogon pokretao s fiksnim zadanim vrijednostima.
Funkcija
X12:1
(DIØØ)
/Blokada
regulatora
X12:2
(DIØ1)
Desno/
stoj
X12:3
(DIØ2)
Lijevo/
stoj
X12:4 (DIØ3)
Deblokada/
stop
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Blokada
regulatora
0
X
X
X
X
X
Stop
1
X
X
0
X
X
Odobrenje i
stoj
1
0
0
1
X
X
Hod udesno
s n11
1
1
0
1
1
0
Hod udesno
s n12
1
1
0
1
0
1
Hod ulijevo
s n13
1
1
0
1
1
1
Hod ulijevo
s n11
1
0
1
1
1
0
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
63
5
I
Stavljanje u pogon
Pokretanje motora
0
Slijedeći pogonski dijagram prikazuje, kako se prespajanjem stezaljki X12:1...X12:6
pogon pokreće sa internim fiksnim zadanim vrijednostima. Binarni izlaz X10:3 (DOØ2
"/kočnica") koristi se za spajanje zaštite kočnice K12.
Ulaz DIØØ
/Blokada
regulatora
Ulaz DIØ1
Desno/stoj
"1"
"0"
"1"
"0"
Ulaz DIØ2
Lijevo/stoj
"1"
"0"
Ulaz DIØ3
Deblokada/
stop
Ulaz DIØ4
n11/n21
"1"
"0"
"1"
"0"
Ulaz DIØ5
n12/n22
"1"
"0"
Izlaz DBØØ
/Kočnica
"1"
"0"
-1
n [min ]
n13
Broj okretaja
n12
n11
0
-n11
-n12
t11 gore
t11 gore
t11 dolje
t11 gore
t11 gore
Zaustavna
rampa t13
-n13
NAPOMENA
Kod blokade regulatora motor se ne napaja. Motor bez kočnice se zatim zaustavlja.
64
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Lista parametara
I
5
0
5.14
Lista parametara
Svi parametri, koje možete prikazati i mijenjati preko upravljačkog terminala, označeni
su u stupcu "FBG" (upravljački terminal) na sljedeći način:
Odabir u dugom izborniku
Odabir u kratkom izborniku ili u dugom izborniku
Odabir preko piktograma na upravljačkom terminalu i u dugom izborniku
Izbor unutar FBG Stavljanje motora u pogon
Ako postoji mogućnost izbora, tvornička je postavka naglašena podebljanim slovima.
Br.
FBG Kazalo
dec.
Ime
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
0__
Indikacijske vrijednosti (samo za čitanje)
00_
Procesne vrijednosti
000
8318
Broj okretaja
(ovisan o
predznaku)
[rpm]
001
8501
Prikaz korisnika
za DBG11B
[tekst]
002
8319
Frekvencija
(ovisna o
predznaku)
[Hz]
004
8321
Izlazna struja
(iznos)
[% IN]
005
8322
Djelatna struja
(ovisna o
predznaku)
[% IN]
008
8325
Međukružni
napon
[V]
009
8326
Izlazna struja
[A]
01_
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Prikazi statusa
010
8310
Status pretvarača
[tekst]
011
8310
Radno stanje
[tekst]
012
8310
Status pogrešaka
[tekst]
013
8310
Aktualni parametarski slog
Aktualni parametarski slog
014
8327
Temperatura
rashladnog tijela
[°C]
02_
Analogna zadana vrijednost
020
8331
Analogni ulaz AI1
[V]
021
8332
Analogni ulaz AI2
(opcionalni)
[V]
03_
Binarni ulazi
030
8844
Binarni ulaz DI00
031
8335
Binarni ulaz DI01
Desno / stoj (fiksni raspored)
032
8336
Binarni ulaz DI02
Lijevo/stoj
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Resetiranje pogreške
65
I
5
Stavljanje u pogon
Lista parametara
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
MotionStudio
033
8337
Binarni ulaz DI03
Deblokada/stop
034
8338
Binarni ulaz DI04
n11/n21
035
8339
Binarni ulaz DI05
n12/n22
039
8334
Binarni ulazi DI00
... DI05
Zbirni prikaz binarnih ulaza.
05_
8349
Binarni izlaz
DO01
/smetnja
052
8349
Binarni izlaz
DO02
Kočnica gore
053
8349
Binarni izlaz
DO03
Spreman za rad
059
8349
Binarni izlazi
DO01 ... DO03
Zbirni prikaz binarnih izlaza.
Podatci o uređaju
070
8301
Tip uređaja
[tekst]
071
8361
Izlazna nazivna
struja
[A]
076
8300
Firmware
osnovnog uređaja
[predmetni broj i verzija]
077
–
Firmware DBG
samo u DBG60B
08_
080 ... 084
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Binarni izlazi
051
07_
Memorija pogrešaka
8366 ...
8370
09_
66
Ime
Pogreška
t-0 ... t-4
Kod
Informacije u pozadini za pogreške nastale
pogreške u prošlosti
Dijagnoza sabirnice
094
8455
PO 1 zadana
vrijednost
[hex]
095
8456
PO 2 zadana
vrijednost
[hex]
096
8457
PO 3 zadana
vrijednost
[hex]
097
8458
PI 1 stvarna
vrijednost
[hex]
098
8459
PI 2 stvarna
vrijednost
[hex]
099
8460
PI 3 stvarna
vrijednost
[hex]
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Lista parametara
I
5
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
1__
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Zadane vrijednosti / integratori (na FBG samo parametarski slog 1)
10_
100
Ime
Predodabir zadane vrijednosti / Ulaz frekvencije
8461
Izvor zadanih
vrijednosti
14
Bipolarno / fiksna zadana vrijednost
Unipolarna / fiksna zadana vrijednost
RS-485 / Fiksna zadana vrijednost
Potenciometar motora / Fiksna zadana
vrijednost
Fiksna zadana vrijednost + AI1
Fiksna zadana vrijednost * AI1
MASTER-SBus1
MASTER-RS-485
sistemska sabirnica 1 / fiksna zadana vrijednost
Unos zadane vrijednosti frekvencije /
Fiksna zadana vrijednost
Bipolarna / fiksna zadana vrijednost
Stezaljke
RS-485
sistemska sabirnica 1
3 Wire-Control
0
1
2
4
6
7
8
9
10
11
101
8462
Izvor upravljačkog
signala
0
1
3
4
102
8840
Skaliranje
frekvencije
0.1 ... 10 ... 120.00 [kHz]
103
10247.15
FI1-referencija
0
1
104
10247.10
Zadana vrijednost-referentni
broj
okretajanreferencija
0 ... 3000 ... 6000 rpm
105
10416.1
Prepoznavanje
prekida žice
0
2
4
7
106
10247.11
FI1-karakteristika
x1
0 ... 100 %
107
10247.12
FI1-karakteristika
y1
–100 % ... 0 ... +100 %
108
10247.13
FI1-karakteristika
x2
0 ... 100 %
109
10247.14
FI1-karakteristika
y2
–100 % ... 0 ... +100 %
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
nmax
nreferencija
bez reakcije
Trenutno zaustavljanje/smetnja
Brzo zaustavljanje / smetnja
Brzo zaustavljanje / Upozorenje
67
I
5
Stavljanje u pogon
Lista parametara
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
11_
Ime
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Analogni ulaz 1 (0 ... 10 V)
110
8463
AI1 skaliranje
0.1... 1...10
112
8465
AI1 način rada
1
5
6
7
8
9
10 V, referentni maksimalni broj okretaja
0 - 20 mA, referentni maksimalni broj
okretaja
4 - 20 mA, referentni maksimalni broj
okretaja
0 - 10 V, n-referencija
0 - 20 mA, n-referencija
4 - 20 mA, n-referencija
113
8466
AI1 offset napona
–10 V ... 0 ... +10 V
116
10247.6
AI1-karakteristika
x1
0 ... 100 %
117
10247.7
AI1-karakteristika
y1
–100 % ... 0 ... +100 %
118
10247.8
AI1-karakteristika
x2
0 ... 100 %
119
10247.9
AI1-karakteristika
y2
–100 % ... 0 ... +100 %
12_
Analogni ulaz AI2 / FBG postavljač zadane vrijednosti (opcija)
120
8469
AI2 način rada
0
1
2
bez funkcije
0 ... ±10 V + zadana vrijednost
0 ... 10 V ograničenje struje
121
8811
Dodavanje FBG
postavljač zadane
vrijednosti
0
1
2
Isklj
Uklj
Uklj (bez fiksne zadane vrijednosti)
122
8799
Smjer vrtnje FBG
ručni način rada
0
1
2
Unipolaritet desno
Unipolaritet lijevo
Bipolarno desno i lijevo
126
10247.1
AI2 karakteristika
x1
–100 % ... 0 ... +100 % (–10 V ... 0 ... +10 V)
127
10247.2
AI2 karakteristika
y1
–100 % ... 0 ... +100 % (–nmax ... 0 ... +nmax / 0 ... Imax)
128
10247.3
AI2 karakteristična krivulja x2
–100 % ... 0 ... +100 % (–10 V ... 0 ... +10 V)
129
10247.4
AI2 karakteristična krivulja y2
–100 % ... 0 ... +100 % (–nmax ... 0 ... +nmax / 0 ... Imax)
13_ / 14_
68
MOVITOOLS®
Rampe broja okretaja 1 / 2
130 / 140
8807 /
9264
Rampa t11 / t21
gore
0.1 ... 2 ... 2000 [s]
131 / 141
8808 /
9265
Rampa t11 / t21
dolje
0.1 ... 2 ... 2000 [s]
134 / 144
8474 /
8482
Rampa t12 / t22
0.1 ... 10 ... 2000 [s]
135 / 145
8475 /
8483
S-otupljenje
t23 / t22
0
1
2
3
136 / 146
8476 /
8484
Zaustavna rampa
t13 / t23
0.1 ... 2 ... 20 [s]
139 / 149
8928 /
8929
Nadzor rampe
1/2
0
1
Isklj
Slabo
Srednje
Jako
da
NE
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Lista parametara
I
5
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
15_
Ime
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Potenciometar motora-funkcija
150
8809
Rampa t3 gore =
dolje
0.2 ... 20 ... 50 [s]
152
8488
Memoriranje
zadnje zadane
vrijednosti
off
on
160 / 170
8489 /
8492
Interna zadana
vrijednost
n11 / n21
0 ... 150 ... 5000 [rpm]
161 / 171
8490 /
8493
Interna zadana
vrijednost
n12 / n22
0 ... 750 ... 5000 [rpm]
162 / 172
8491 /
8494
Interna zadana
vrijednost
n13 / n23
0 ... 1500 ... 5000 [rpm]
163 / 173
8814 /
8817
n11/n21
PI-regulator
0 ... 3 ... 100 [%]
164 / 174
8815 /
8818
n12/n22
PI-regulator
0 ... 15 ... 100 [%]
165 / 175
8816 /
8819
n13/n23
PI-regulator
0 ... 30 ... 100 [%]
16_ / 17_
Isklj
Uklj
Fiksne zadane vrijednosti
2__
Parametri regulatora
25_
PI-regulator
250
8800
PI-regulator
0
1
2
251
8801
P-pojačanje
0... 1...64
252
8802
I-udio
0 ... 1 ... 2000 [s]
253
8465
PI-način stvarne
vrijednosti
1
5
6
7
8
9
Isklj
normalno
Invertirano
10 V, referentni maksimalni broj okretaja
0 - 20 mA, referentni maksimalni broj
okretaja
4 - 20 mA, referentni maksimalni broj
okretaja
0 - 10 V, n-referencija
0 - 20 mA, n-referencija
4 - 20 mA, n-referencija
254
8463
PI-skaliranje
0.1 ... 1.0 ... 10.0
stvarne vrijednosti
255
8812
PI-ofset stvarne
vrijednosti
3__
0.0 ... 100.0 [%]
Parametri motora (na FBG samo parametarski slog 1)
30_ / 31_
Ograničenja 1 / 2
300 / 310
8515 /
8519
Startno-zaustavni
broj okretaja 1 / 2
0 ... 150 [rpm]
301 / 311
8516 /
8520
Minimalni broj
okretaja 1 / 2
0 ... 15 ... 5500 [rpm]
302 / 312
8517 /
8521
Maksimalni broj
okretaja 1 / 2
0 ... 1500 ... 5500 [rpm]
303 / 313
8518 /
8522
Strujno ograničenje 1 / 2
0 ... 150 [% IN]
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
69
I
5
Stavljanje u pogon
Lista parametara
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
32_ / 33_
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
320 / 330
8523 /
8528
Automatsko
niveliranje 1 / 2
off
on
321 / 331
8524 /
8529
Boost 1 / 2
0 ... 100 [%]
322 / 332
8525 /
8530
IxR-niveliranje
1/2
0 ... 100 [%]
323 / 333
8526 /
8531
Vrijeme predmagnetiziranja 1 / 2
0 ... 2 [s]
324 / 334
8527 /
8532
Kompenzacija
klizanja 1 / 2
0 ... 500 [rpm]
345 / 346
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Niveliranje motora 1 / 2
Isklj
Uklj
INUL-nadzor
34_
9114 /
9115
IN-UL-nadzor 1 / 2 0.1 ... 500 A
4__
Referentne obavijesti
40_
Referentna poruka o broju okretaja
400
8539
Referentna
vrijednost broja
okretaja
0 ... 750 ... 5000 [rpm]
401
8540
Histeraza
0 ... 100 ... +500 [rpm]
402
8541
Vrijeme odgode
0 ... 1 ... 9 [s]
403
8542
Obavijest =
"1" kod
0
1
43_
n < nref
n > nref
Referentna obavijest o struji
430
8550
Referentna
vrijednost struje
0 ... 100 ... 150 % IN
431
8551
Histeraza
0 ... 5 ... 30 % IN
432
8552
Vrijeme odgode
0 ... 1 ... 9 s
433
8553
Dojava "1" kod
0
1
44_
I < Iref
I > Iref
Imaks dojava
440
8554
Histeraza
0 ... 5 ... 50 % IN
441
8555
Vrijeme odgode
0 ... 1 ... 9 s
442
8556
Dojava "1" kod
0
1
45_
70
Ime
I < Imax
I > Imax
Referentna obavijest PI-regulatora
450
8813
PI-stvarna vrijednost-referentna
451
8796
Obavijest =
"1" kod
0
1
PI-stvarna vrijednost < PI-referencija
PI-stvarna vrijednost > PI-referencija
5__
Kontrolne funkcije (na FBG samo parametarski slog 1)
50_
Nadzor broja okretaja 1 / 2
500 / 502
8557 /
8559
Nadzor broja
okretaja 1 / 2
0
3
Isklj
motorno / generatorski
501 / 503
8558 /
8560
Vrijeme odgode
1/2
0 ... 1 ... 10 [s]
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Lista parametara
I
5
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
54_
Ime
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Nadzori reduktora / motora
540
9284
Reakcija na oscilaciju pogona /
Upozorenje
Tvornička postavka: PRIKAZI
POGREŠAKA
541
9285
Reakcija na oscilaciju pogona /
pogreška
Tvornička postavka: Brzo zaustavljanje /
Upozorenje
542
9286
Reakcija na
starenje ulja /
pogreška
Tvornička postavka: PRIKAZI
POGREŠAKA
543
9287
Reakcija na
starenje ulja /
Upozorenje
Tvornička postavka: PRIKAZI
POGREŠAKA
544
9288
Starenje ulja /
nadtemperatura
Tvornička postavka: PRIKAZI
POGREŠAKA
545
9289
Starenje ulja /
dojava o
spremnosti
Tvornička postavka: PRIKAZI
POGREŠAKA
549
9290
Reakcija na
trošenje kočnica
Tvornička postavka: PRIKAZI
POGREŠAKA
6__
Raspored stezaljki
60_
Binarni ulazi
601
8336
Zauzetost
binarnih ulaza
DI02
602
8337
Zauzetost
binarnog ulaza
DI03
603
8338
Zauzetost
binarnog ulaza
DI04
604
8339
Raspored
binarnog ulaza
DI05
608
8844
Zauzetost
binarnog ulaza
DI00
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
0: bez funkcije
1: DEBLOKADA/STOP (tvornička postavka
DI03)
2: Desno/stoj
3: Lijevo / stoj (tvornička postavka DI02)
4: n11/n21 ( tvornička postavka DI04)
5: n12/n22 (tvornička postavka DI05)
n13 = n11 + n12
6: Fiksna zadana vrijednost-prespajanje
7: Parametarski slog - preklapanje
8: Rampe-preklapanje
9: Potenciometar motora gore
10: Potenciometar motora dolje
11: /Eksterna pogreška
12: Resetiranje pogrešaka (tvornička
postavka DI00)
19: Slobodni hod podređeni (slave)
20: Aktivno preuzimanje zadane vrijednosti
26: TF-dojava (samo kod DI05)
27: Oscilacija / upozorenje
28: Oscilacija / pogreška
29: Trošenje kočnica
30: Blokada regulatora
33: Starenje ulja / Upozorenje
34: Starenje ulja / Pogreška
35: Starenje ulja / nadtemperatura
36: Starenje ulja / spremno
71
I
5
Stavljanje u pogon
Lista parametara
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
62_
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Binarni izlazi
620
8350
Zauzetost
binarnog izlaza
DO01
621
8351
Zauzetost
binarnog izlaza
DO02
622
8916
Zauzetost
binarnog izlaza
DO03
64_
72
Ime
0: bez funkcije
1: /SMETNJA (tvornička postavka DO01)
2: Spreman za rad (tvornička
postavka DO03)
3: Krajnji stupanj uključen
4: Rotacijsko polje uključeno
5: Kočnica gore (tvornička postavka DO02
/ ne kod DO03)
8: Parametarski slog
9: Referentna poruka o broju okretaja
11: Poruka o usporedbi zadanih-stvarnih
vrijednosti
12: Referentna dojava struje
13: Obavijest Imaks
21: IPOS-izlaz
22: /IPOS smetnja
23: PI-regulator-referentna stvarna
vrijednost
24: Ex-e strujna granica uključena
(u pripremi)
27: Sigurno zaustavljanje
30: Ixt-upozorenje
31: Ixt-smetnja
Analogni izlazi AO1(opcionalno)
640
8568
AO1 analogni
izlaz
0
1
2
3
4
5
6
7
11
12
bez funkcije
Ulaz generatora rampe
Zadani broj okretaja
Stvarni broj okretaja
Stvarna frekvencija
Izlazna struja
Djelatna struja
Opterećenje uređaja
Stvarni broj okretaja (ovisan o predznaku)
Stvarna frekvencija (ovisna o predznaku)
641
10248.5
AO1 referencija
0
1
2
3000 rpm, 100 Hz, 150 %
nmax
nzadana referencija
642
8570
AO1 način rada
0
2
3
4
bez funkcije
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V
646
10246.1
AO1 karakteristična krivulja x1
–100 % ... 0 ... +100 %
647
10246.2
AO1 karakteristična krivulja y1
0 ... 100 %
648
10246.3
AO1 karakteristika x2
–100 % ... 0 ... +100 %
649
10246.4
AO1 karakteristika y2
0 ... 100 %
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Lista parametara
I
5
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
7__
Zaslon
MOVITOOLS®
Način rada 1 / 2
0
2
3
4
21
22
VFC
VFC & mehanizam za podizanje
VFC & kočenje istosmjernom strujom
VFC & funkcija hvatanja
U/f-karakteristika
U/f & kočenje istosmjernom strujom
Struja mirovanja 1 / 2
8576 /
8577
72_
Struja mirovanja
1/2
0 ... 50 % Imot
Funkcija zadane vrijednosti zaustavljanja 1 / 2
720 / 723
8578 /
8581
Funkcija zadane
vrijednosti zaustavljanja 1 / 2
off
on
721 / 724
8579 /
8582
Zaustavna
zadana vrijednost
1/2
0 ... 30 ... 500 [rpm]
722 / 725
8580 /
8583
Startni ofset 1 / 2
0 ... 30 ... 500 [rpm]
73_
Isklj
Uklj
Funkcija kočnica 1 / 2
731 / 734
8749 /
8750
Vrijeme otvaranja
kočnica 1 / 2
0 ... 2 [s]
732 / 735
8585 /
8587
Vrijeme aktiviranja
kočnice 1 / 2
0 ... 2 [s]
74_
ograničenje broja okretaja
740 / 742
8588 /
8590
Sredina ograničavanja 1 / 2
0 ... 1500 ... 5000 min–1
741 / 743
8589 /
8591
Širina ograničavanja 1 / 2
0 ... 300 min–1
75_
Master (nadređeni)-slave (podređeni) funkcija
750
8592
Slave (podređeni)
zadana vrijednost
751
8593
Skaliranje podređene (slave)
zadane vrijednosti
76_
760
Ručni način rada
8798
77_
770
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
načini rada 1 / 2
8574 /
8575
71_
710 / 711
Područje / tvornička postavka
Upravljačke funkcije (na FBG samo parametarski slog 1)
70_
700 / 701
Ime
Blokada tipki
Run/Stop
off
on
Isklj
Uklj
Funkcija uštede energije
8925
Funkcija uštede
energije
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
off
on
Isklj
Uklj
73
I
5
Stavljanje u pogon
Lista parametara
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
8__
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
MotionStudio
Setup
800
–
Kratki izbornik
801
–
Jezik DBG
802
8594
Tvorničke
postavke
no
std
All
NEMA
0 / ne
1 / standard
2 / stanje isporuke
4 / stanje isporuke NEMA
803
8595
Blokada
parametra
off
on
Isklj
Uklj
804
8596
Resetiranje statističkih podataka
Bez akcije
Memorija pogrešaka
805
–
Nazivni napon
mreže
50 ... 500 V
806
–
Kopija DBG Æ
MOVITRAC® B
da
Ne
807
–
Kopija
MOVITRAC® B Æ
DBG
da
Ne
808
8660
24-V-Izlazni
napon
Isklj
Uklj
809
10204.1
IPOS-isključenje
Isklj
Uklj
81_
long
short
Serijska komunikacija
810
8597
RS-485 adresa
0 ... 99
811
8598
RS-485 grupna
adresa
100 ... 199
812
8599
RS-485 vrijeme
stanke (Timeout)
0 ... 650 [s]
82_
820 / 821
Kočni rad 1 / 2
8607 /
8608
83_
4-kvadrantni rad
1/2
off
on
Isklj
Uklj
Reakcije na pogreške
830
8609
Reakcija stezaljke
"eksterna
pogreška"
833
8612
Reakcija na
stanku (Timeout)
RS-485
836
8615
Reakcija na
stanku (Timeout)
SBus
8617
Ručno resetiranje
84_
840
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Funkcije uređaja (na FBG samo parametarski slog 1)
80_
74
Ime
2
4
7
Trenutno zaustavljanje/smetnja
Brzo zaustavljanje / smetnja (830)
brzo zaustavljanje / upozorenje
(833 / 836)
Ponašanje resetiranja
da
Ne
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Stavljanje u pogon
Lista parametara
I
5
0
Br.
FBG Kazalo
dec.
85_
Ime
Područje / tvornička postavka
Zaslon
MOVITOOLS®
MotionStudio
Vrijednost
nakon
stavljanja
u pogon
Skaliranje stvarne vrijednosti broja okretaja
850
8747
Faktor skaliranja
brojač
1 ... 65535 ( podesivo samo preko SHELL )
851
8748
Faktor skaliranja nazivnik
1 ... 65535 ( podesivo samo preko SHELL )
852
8772 /
8773
Korisnička
jedinica
Tekst
853
9312
Skalirani broj
okretaja FBG
0
1
Broj okretaja
Skalirani broj okretaja
86_
Modulacija 1 / 2
860 / 861
8620 /
8621
PWM-frekvencija
1/2
4
8
12
16
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz
862 / 863
8751 /
8752
PWM fiksno 1 / 2
on
off
Uklj
Isklj
87_
procesni podaci parametriranje
870
8304
Opis zadane
vrijednosti PO1
871
8305
Opis zadane
vrijednosti PO2
872
8306
Opis zadane
vrijednosti PO3
873
8307
Opis stvarne
vrijednosti PI1
874
8308
Opis stvarne
vrijednosti PI2
875
8309
Opis stvarne
vrijednosti PI3
876
8622
Odobrenje
PO-podataka
88_
bez funkcije (tvornička postavka P872)
broj okretaja (tvornička postavka P871)
Max. broj okretaja
rampa
upravljačka riječ 1 (tvornička postavka
P870)
upravljačka riječ 2
zadani broj okretaja [%]
IPOS PO-podatci
PI-regulator-zadana vrijednost [%]
bez funkcije
stvarni broj okretaja (tvornička postavka
P874)
Izlazna struja (tvornička postavka P875)
Djelatna struja
Statusna riječ 1 (tvornička postavka
P873)
zadani broj okretaja [%]
IPOS PI-podatci
PI-regulator-zadana vrijednost [%]
Ne
da
Serijska komunikacija SBus
880
8937
protokol
sistemske
sabirnice
0 / MOVILINK
1 / CANopen
881
8600
SBus adresa
0 ... 63
882
8601
SBus grupna
adresa
0 ... 63
883
8602
SBus vrijeme
stanke (timeout)
0 ... 650 [s]
884
8603
brzina prijenosa
sistemske
sabirnice
125
250
500
1000
886
8989
CANopen Adresa
1 ... 2 ... 127
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
125 kBaud
250 kBaud
500 kBaud
1 MBaud
75
Rad
Pohrana podataka
6
6
Rad
6.1
Pohrana podataka
6.1.1
Pohrana podataka s FBG11B
S upravljačkim terminalom FBG11B možete parametarske podatke s MOVITRAC® B
pohraniti u upravljački terminal ili kopirati iz upravljačkog terminala u MOVITRAC® B.
Provjerite ispravnost parametara nakon kopiranja.
Pohrana podataka s FBG11B
Razina 2
Razina 1
Razina 3
Enter
Pokreni
učitavanje
Izbor pohrane
podataka
Enter
out Enter
Parametarski podatci
s FBG11B MOVITRAC® B
Enter
Pokreni
spremanje
Enter
Parametarski podatci
s MOVITRAC® B FBG11B
Nakon kopiranja podataka je MOVITRAC® B blokiran. Blokirano stanje može se vidjeti
u statusnom prikazu time što treperi STOP. Dodatno polako treperi statusni-LED u žuto.
Blokadu možete ukloniti slijedećim mjerama:
6.1.2
•
Pritisnite RUN-tipku na FBG11B.
•
Isključite mrežnu, pričekajte 10 sekundi, ponovno uključite mrežu.
Pohrana podataka s DBG60B
Kopirajte parametarski slog s MOVITRAC® B na upravljački terminal DBG60B. Pritom
imate slijedeće mogućnosti:
6.1.3
•
U kontekstnom izborniku pozovite točku izbornika "KOPIRANJE U DBG". Potvrdite
s OK-tipkom. Parametarski slog se kopira s MOVITRAC® B na DBG60B.
•
U kontekstnom izborniku pozovite točku izbornika "PARAMETARSKI MODUS".
Odaberite parametar P807 "MCB Æ DBG". Parametarski slog se kopira
s MOVITRAC® B na DBG60B.
Pohrana podataka s UBP11A
Kopirajte parametarski slog s MOVITRAC® B u parametarski modul UBP11A. Zatim
pritisnite tipku na donjem kraju modula, koja se može pritisnuti samo s oštrim i tankim
predmetom.
76
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Rad
Povratni kodovi (r-19 ... r-38)
6.1.4
6
Pohrana podataka s MOVITOOLS® MotionStudio
Ako se podatci pomoću MOVITOOLS® MotionStudio prenose na pretvarač frekvencije
MOVITRAC® B, pretvarač se mora deblokirati na slijedeći način:
•
Odaberite uređaj u mreži
•
Desnim klikom miša otvorite kontekstni izbornik
•
Odaberite izbornik [RUN/STOP via Software-Keypad] [1]
•
U software-keypad [RUN] odaberite [2]
[1]
[2]
6.2
Povratni kodovi (r-19 ... r-38)
Povratni kodovi MOVITRAC® B:
Br.
Oznaka
Značenje
19
Blokada parametara uključena
Nije moguće mijenjanje parametara
20
Tvornička postavka teče
Nije moguće mijenjanje parametara
23
Nedostaje opcijska kartica
Nedostaje opcijska kartica potrebna za funkciju
27
Nedostaje opcijska kartica
Nedostaje opcijska kartica potrebna za funkciju
28
Potrebna je blokada regulatora
Potrebna je blokada regulatora
29
Vrijednost za parametar nedozvoljena
•
•
32
Deblokada
Funkciju ne možete izvoditi u stanju DEBLOKADA
34
Pogreška u tijeku rada
•
•
38
FBG11B krivi zapis podataka
Memorirani zapis podataka ne odgovara uređaju
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Vrijednost za parametar nedozvoljena.
Izbor FGB-ručnog načina rada nije dopušten jer
je aktivan ručni način rada računala.
Greška pri spremanju u FBG11B.
Stavljanje u pogon s FBG nije uspjelo. Izvedite
FBG stavljanje u pogon s MotionStudio ili iznova
odaberite motor.
77
Rad
Prikazi statusa
6
6.3
Prikazi statusa
6.3.1
upravljački terminal FBG11B
Ako je stanje "Pogon odobren", indikator prikazuje postignuti stvaran broj okretaja.
Stanje
Status binarnih
ulaza / binarnih
izlaza
Prikaz
Pogon "Blokada regulatora"
ISKLJ
Pogon "bez deblokade"
Stop
Pogon "deblokada"
8888 (stvarni broj okretaja)
Tvorničke postavke
SEt (Set)
Struja mirovanja
dc
24-V-rad
24U
Parametar P039 (binarni ulazi) i parametar P059 (binarni izlazi) preuzimaju se u parametarski izbornik kao prikaz parametara. Statusni prilaz je binaran. Svakom binarnom
ulazu ili izlazu su podređena 2 segmenta 7-segmentnog prikaza koji okomito leže jedan
preko drugoga. Pritom svijetli gornji segment, ako je binarni ulaz ili izlaz postavljen a
donji segment svijetli, kada binarni ulaz - ili izlaz nije postavljen. Oba desna
7-segmentna prikaza prikazuju, da li su P039 (di = binarni ulazi) ili P059 (do = binarni
izlazi) izdani.
Primjeri:
Gore: Ulazni status: DI00 = 1 / DI01 = 0 / DI02 = 1 / DI03 = 1 / DI04 = 1 / DI05 = 0
Dolje: Izlazni status: DO01 = 1 / DO02 = 0 / DO03 = 1
78
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Rad
Kodovi stanja uređaja
6.3.2
6
Treptajući kodovi LED-diode
LED na prednjoj strani uređaja signalizira sljedeća stanja:
Stanje
Prikaz (opcijski s FBG)
Treptajuća Code Status-LED
dioda osnovnog uređaja
"DEBLOKADA"
Broj okretaja
Zeleno trajno svijetli
"DEBLOKADA" na strujnom
ograničenju
Broj okretaja treptajući
Treptajuće, brzo zeleno
"STRUJA MIROVANJA"
dc
Treptajuće sporo zeleno
Stanka (timeout)
Pogreška 43 / 46 / 47
Treptajuće žuto/zeleno
"BEZ DEBLOKADE"
Stop
Žuto trajno svijetli
"TVORNIČKE POSTAVKE"
SET
Brzo treptajuće žuto
"BLOKADA REGULATORA"
ISKLJ
Brzo treptajuće žuto
"24 V rad"
24U treptajuće
Žuto sporo treptajuće
"SIGURNO
ZAUSTAVLJANJE"
U treptajuće
Žuto sporo treptajuće
FBG ručni režim rada
aktivan ili je pretvarač zaustavljen tipkom "Stop"
Piktogram FBG ručnog
režima rada ili "Stop"
trepere
Žuto dugo uključeno, kratko
isključeno
Kopiranje
Pogreška 97
treptajuće žuto/crveno
Sistemska pogreška
Pogreška 10 / 17 ... 24 / 25
/ 32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 /
94
Crveno trajno svijetli
Previsok napon / ispad faze
Pogreška 4 / 6 / 7
Sporo treptajuće crveno
Preopterećenje
Greška 1 / 3 / 11 / 44 / 84
Brzo treptajuće crveno
Nadzor
Pogreška 8 / 26 / 34 / 81 /
82
Crveno 2 x treptajuće
Zaštita motora
Greška 31 / 84
Crveno 3 x treptajuće
UPOZORENJE!
Kriva interpretacija prikaza U = "Sigurno zaustavljanje" aktivno.
Smrt ili teške tjelesne ozljede.
Prikaz U = "Sigurno zaustavljanje" aktivno nije sigurnosno usmjereno te se zbog sigurnosno-tehničkih razloga ne smije dalje upotrebljavati!
6.4
Kodovi stanja uređaja
Kodove stanja uređaja možete iščitati putem statusne riječi 1.
Kod
Značenje
0x0
nije spremno
0x1
Blokada regulatora
0x2
bez deblokade
0x3
Struja mirovanja aktivna, bez deblokade
0x4
Deblokada
0x8
Tvornička postavka je aktivna
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
79
Rad
Upravljački terminal DBG60B
6
6.5
Upravljački terminal DBG60B
6.5.1
osnovni prikazi
6.5.2
0.00rpm
0.000Amp
BLOKADA REGULATORA
Prikaz kod /BLOKADE REGULATORA = "0".
0.00rpm
0.000Amp
BEZ DEBLOKADE
Prikaz kod ne deblokiranog pretvarača ("DEBLOKADA/STOP" = "0").
950.00rpm
0.990Amp
ODOBRENJE (VFC)
Prikaz kod deblokiranog pretvarača.
UPOZORENJE 6:
VRIJEDNOST
PREVELIKA
Upozorna obavijest
(DEL)=Završi
POGREŠKA 9
STAVLJANJE U POGON
Prikaz pogrešaka
Upozorne obavijesti
Upozorne obavijesti na DBG60B (oko 2 s) ili u MOVITOOLS MotionStudio/SHELL
(potvrdiva obavijest):
Br.
Tekst DBG60B/SHELL
Opis
1
NEVAŽEĆI INDEKS
Indeks adresiran preko sučelja ne postoji.
2
NIJE IMPLEMENTIRANO.
•
•
•
3
VRIJEDNOST SAMO ZA
Pokušalo se promijeniti ispisnu vrijednost.
ISPIS
4
PARAM. BLOKIRAN
Blokada parametra P 803 = "UKLJ", parametar se ne može promijeniti.
5
SETUP AKTIVAN
Tijekom pokrenutog tvorničkog podešavanja pokušalo se promijeniti
parametar.
6
VRIJEDNOST
PREVELIKA
Pokušalo se unijeti preveliku vrijednost.
7
VRIJEDNOST
PREMALA
Pokušalo se upisati premalu vrijednost.
8
SIGUR. VRIJED. NEDOManjka opcijska kartica potrebna za odabranu funkciju.
STAJE KARTICA
Pokušaj izvođenja neimplementirane funkcije.
Odabrana je pogrešna komunikacijska usluga.
Odabran je ručni način rada preko nedozvoljenog sučelja (npr. sabirnice
polja).
10
SAMO PREKO ST1
Ručni način rada se mora završiti preko X13:ST11/ST12 (RS485).
11
SAMO TERMINAL
Ručni način rada se mora završiti preko TERMINALA (DBG60B ili UWS21B).
12
BEZ PRISTUPA
Pristup do odabranog parametra odbijen.
13
REG. REGULATORA
Za odabranu funkciju namjestite stezaljku DIØØ "/blokada regulatora" = 0.
14
NEDOZVOLJENA
VRIJEDNOST
Pokušalo se upisati nedozvoljenu vrijednost.
16
PARAM. NIJE BLOK.
Preljev EEPROM međuspremnika npr. zbog cikličnih upisivanja. Parametar
MREŽA ISKLJUČENA ne pohranjuje se sigurno u EEPROM.
17
PRETVARAČ
DEBLOKIRAN
--
80
•
•
Parametar koji valja promijeniti može se podešavati samo u stanju
"BLOKADA REGULATORA".
U odobrenom režimu rada se pokušalo prijeći na ručni režim rada
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Rad
Upravljački terminal DBG60B
6.5.3
6
Funkcije upravljačkog terminala DBG60B
Raspored tipki
DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
Funkcija kopiranja
DBG60B
[1]
Stop tipka
Stop
[2]
Å-tipka
Strelica gore, jedna točka izbornika prema gore
[3]
RUN-Tipka
Start
[4]
OK-tipka
OK, potvrdite unos
[5]
Tipka za kontekst
Aktiviranje kontekstnog izbornika
[6]
Ç-Tipka
Strelica dolje, jedna točka izbornika prema dolje
[7]
.-tipka
Decimalni zarez
[8]
±-tipka
Promjena predznaka
[9]
Tipka 0 ... 9
Znamenke 0 ... 9
[10] È-tipka
Promjena izbornika
[11] Tipka jezika
Odabir jezika
[12] DEL-tipka
Brisanje zadnjeg upisa
Pomoću upravljačkog terminala DBG60B mogu se kompletni parametarski slogovi
s jednog MOVITRAC®-uređaja kopirati na druge MOVITRAC®-uređaje. Pritom postupajte na sljedeći način:
•
U kontekstnom izborniku odaberite točku izbornika "KOPIRANJE U DBG". Potvrdite
s OK-tipkom.
•
Nakon postupka kopiranja upravljački terminal priključite na drugi pretvarač.
•
U kontekstnom izborniku odaberite točku izbornika "KOPIRANJE U MC07B".
Potvrdite s OK-tipkom.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
81
Rad
Upravljački terminal DBG60B
6
Parametarski
način
Pri podešavanju parametara u parametarskom načinu postupajte na sljedeći način:
1. Pritiskom na tipku za kontekst aktivirajte kontekstni izbornik.
Točka izbornika "PARAMETARSKI NAČIN" nalazi se na
prvom mjestu.
PARAMETARSKI NAČIN
NAČIN VARIJABLI
OSNOVNI PRIKAZ
2. Pritiskom na OK-tipku startajte PARAMETARSKI NAČIN.
Pojavljuje se prvi prikazni parametar P000 "BROJ OKRETAJA". Tipkom Å ili tipkom Å odaberite glavne skupine parametara 0 do 9.
P 000
upm
BROJ OKRETAJA
+0.0
BLOKADA
REGULATORA
3. Tipkom Å ili tipkom Ç odaberite željenu glavnu skupinu parametara. Pod brojem glavne skupine parametara pojavljuje
se treptajući kurzor.
P 1.. ZADANE
VRIJEDNOSTI/
INTEGRATORI
BLOKADA
REGULATORA
4. U željenoj glavnoj skupini parametara aktivirajte pritiskom
na OK-tipku izbor podskupine parametara. Treptajući kurzor
se pomiče za jedno mjesto na desno.
P 1.. ZADANE
VRIJEDNOSTI/
INTEGRATORI
BLOKADA
REGULATORA
5. Tipkom Å ili tipkom Ç odaberite željenu podskupinu parametara. Pod brojem podskupine parametara stoji treptajući
kurzor.
\ 13. Nadzor
RAMPE 1
6. U željenoj podskupini parametara aktivirajte pritiskom na
OK-tipku izbor parametara. Treptajući kurzor se pomiče za
jedno mjesto na desno.
\ 13. NADZOR
RAMPE 1
7. Tipkom Å ili tipkom Ç odaberite željeni parametar. Treptajući
kurzor se nalazi ispod 3. znamenke broja parametra.
\ 132
T11 NA LIJEVO
BLOKADA
REGULATORA
BLOKADA REGULATORA
s
+0.13
BLOKADA
REGULATORA
82
8. Pritisnite OK-tipku kako biste aktivirali način podešavanja
odabranog parametra. Kurzor se nalazi ispod vrijednosti
parametra.
\ 132
T11 NA LIJEVO
+0.13_
BLOKADA
REGULATORA
s
9. Tipkom Å ili tipkom Ç podesite željenu vrijednost parametra.
\ 132
T11 NA LIJEVO
+0.20_
BLOKADA
REGULATORA
s
10. Postavku potvrdite OK-tipkom, a tipkom È napustite način
podešavanja. Treptajući kurzor se ponovno nalazi ispod
3. znamenke broja parametra.
\ 132
T11 NA LIJEVO
s
+0.20
BLOKADA
REGULATORA
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Rad
Upravljački terminal DBG60B
11. Tipkom Å ili tipkom Ç odaberite drugi parametar ili s DELtipkom ponovno prijeđite u izbornik podskupine parametara.
6
\ 13. NADZOR
RAMPE 1
BLOKADA
REGULATORA
12. Tipkom Å ili tipkom Ç odaberite drugu podskupinu parametara ili se s DEL-tipkom ponovno vratite u izbornik glavne
skupine parametara.
P 1.. ZADANE
VRIJEDNOSTI/
INTEGRATORI
BLOKADA
REGULATORA
13. Pomoću tipke za kontekst se vratite u kontekstni izbornik.
Korisnički izbornik
Upravljački terminal DBG60B tvornički raspolaže s korisničkim izbornikom, u kojem su
sadržani najčešće korišteni parametri. Parametri korisničkog izbornika su na zaslonu
predstavljani s "\" pred brojem parametra (Æ pogl. "Lista parametara u cijelosti"). Parametre možete dodavati ili brisati. Ukupno se može pohraniti maksimalno 50 unosa parametara. Parametri se prikazuju onim redoslijedom, kojim su pohranjeni u pretvaraču.
Nema automatskog sortiranja parametara.
•
Dodavanje
parametara
korisničkom
izborniku
Brisanje
parametara iz
korisničkog
izbornika
PARAMETARSKI NAČIN
NAČIN VARIJABLI
OSNOVNI PRIKAZ
Tipkom za kontekst pozovite kontekstni izbornik. Odaberite točku izbornika
"KORISNIČKI IZBORNIK" i izbor potvrdite OK-tipkom. Nalazite se u korisničkom
izborniku.
Parametre dodajte korisničkom izborniku ovim redoslijedom:
•
Tipkom za kontekst pozovite kontekstni izbornik. Odaberite točku izbornika
"PARAMETARSKI NAČIN".
•
Odaberite željeni parametar i izbor potvrdite OK-tipkom.
•
Pomoću tipke za kontekst se vratite u kontekstni izbornik. U kontekstnom izborniku
odaberite točku izbornika "DODAJ Pxxx". Pod "xxx" se sada nalazi prethodno odabrani parametar. Potvrdite s OK-tipkom. Odabrani parametar se pohranjuje u korisničkom izborniku.
Parametre brišite iz korisničkog izbornika sljedećim redoslijedom:
•
Tipkom za kontekst pozovite kontekstni izbornik. Odaberite točku izbornika
"KORISNIČKI IZBORNIK".
•
Odaberite parametar, koji želite obrisati. Potvrdite s OK-tipkom.
•
Pomoću tipke za kontekst se vratite u kontekstni izbornik. U kontekstnom izborniku
odaberite točku izbornika "UKLONI Pxxx". Pod "xxx" se sada nalazi prethodno odabrani parametar. Potvrdite s OK-tipkom. Odabrani parametar se briše iz korisničkog
izbornika.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
83
Rad
Upravljački terminal DBG60B
6
Parametar za
buđenje
Parametar za buđenje se nakon uključivanja uređaja prikazuje na zaslonu DBG60B.
Nakon isporučivanja (tvorničkog podešavanja) osnovni prikaze je parametar za buđenje. Parametar za buđenje možete podešavati i individualno. Mogući parametri za buđenje su:
•
Parametar (Æ Parametarski način)
•
Parametri iz korisničkog izbornika (Æ Korisnički izbornik)
•
OSNOVNI PRIKAZ
Da biste memorirali parametar za buđenje, postupajte ovako:
84
•
U parametarskom načinu najprije odaberite željeni parametar
•
Zatim u kontekstnom izborniku odaberite točku izbornika "XXXX PA. ZA BUĐENJE".
Pod "XXXX" stoji odabrani parametar za buđenje. Potvrdite s OK-tipkom.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Usluge / lista pogrešaka
Informacije uređaja
7
Usluge / lista pogrešaka
7.1
Informacije uređaja
7.1.1
Memorija pogrešaka
7
Pretvarač memorira obavijest o pogreškama u memoriji pogrešaka P080. Pretvarač
memorira novu pogrešku tek nakon potvrđivanja obavijesti o pogrešci. Lokalni terminal
prikazuje zadnju nastalu pogrešku. Time se kod dvostruke pogreške vrijednost koja je
pohranjena u P080 ne podudara s vrijednošću prikazanom na terminalu. Do toga primjerice dolazi kod F-07 Prenapon međukruga, a zatim i kod F-34 stanka (timeout) rampe.
U trenutku smetnje pretvarač pohranjuje sljedeće informacije:
7.1.2
•
Nastala pogreška
•
Status binarnih ulaza / binarnih izlaza
•
Radno stanje pretvarača
•
Status pretvarača
•
Temperatura rashladnog tijela
•
Broj okretaja
•
Izlazna struja
•
Djelatna struja
•
Opterećenje uređaja
•
Međukružni napon
Reakcije na isklapanje
Ovisno o smetnji postoje 3 reakcije na isklapanje:
Trenutačno
isklapanje
Ova reakcija na pogrešku dovodi do trenutačnog blokiranja krajnjeg stupnja s istodobnim aktiviranjem kočnog izlaza s time da dolazi do zatezanja postojeće kočnice. Pretvarač povlači "Dojavu o smetnji" te namješta "Dojavu o spremnosti za rad".
Ovo stanje se može ponovno napustiti samo eksplicitnim resetiranjem greške.
Stop
Ova reakcija na grešku dovodi do zaustavljanja uz podešenu zaustavnu rampu. Ovo se
zaustavljanje greške vremenski nadzire. Ukoliko pogon tijekom zadanog vremenskog
intervala ne dosegne startno-zaustavni broj okretaja, grana se u stanje greške, blokira
krajnji stupanj i dolazi do aktiviranja postojeće kočnice. Generira se obavijest o grešci
"F34 stanka (timeout) rampe". Vrši se pisanje preko prvotne obavijesti o grešci. Ukoliko
pogon dosegne startno-zaustavni broj okretaja, grana se u stanje greške, dolazi do aktiviranja kočnice i blokira se krajnji stupanj. Postavlja se "obavijesti o smetnji", vraća se
"poruka o spremnosti za rad".
Ovo stanje se može ponovno napustiti samo eksplicitnim resetiranjem greške.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
85
Usluge / lista pogrešaka
Informacije uređaja
7
Stanka (timeout)
(upozorenje)
Ova reakcija na isklapanje dovodi do zaustavljanja uz podešenu rampu brzog zaustavljanja. Zaustavljanje se vremenski nadzire kao i kod "Greška-Stop".
Ukoliko pogon dosegne startno-zaustavni broj okretaja, grana se u upozorno stanje,
dolazi do aktiviranja kočnice i blokira se krajnji stupanj. Postavlja se "obavijest o
smetnji", "poruka o spremnosti za rad" ostaje postavljena.
Eksplicitno resetiranje greške nije moguće. Greška se ponovno resetira tek nakon uspostave komunikacije ili postavljanja vremena stanke (Timeout) na 0.
Ponašanje pretvarača kod upravljanja preko komunikacijskog sučelja (RS-485 ili SBus):
7.1.3
•
Nakon mreža-isključena i mreža-uključena
•
Deblokada nedjelotvorna
•
Važeći podatci na sučelju nadziranom sa stankom (timeout)
•
Deblokada
Resetiranje
Resetiranje
osnovnog stroja
Resetiranje
upravljačkog
terminala
Obavijest o pogrešci se može potvrditi pomoću:
•
Resetiranje preko ulaznih stezaljki s odgovarajuće dodijeljenim binarnim ulazom
(DIØØ, DIØ2...DIØ5). DIØØ je tvornički dodijeljen resetiranju pogreške.
Obavijest o pogrešci se može potvrditi pomoću:
•
ručnim resetiranjem na tipkovnici (tipka STOP/RESET).
Tipka STOP/RESET ima prioritet prema odobrenju preko stezaljki ili odobrenju preko
sučelja.
Nakon nastale pogreške i programirane reakcije na pogrešku možete uz pomoć tipke
STOP/RESET provesti resetiranje. Pogon je nakon resetiranja blokiran. Pogon morate
deblokirati pomoću tipke RUN.
Resetiranje sučelja
Obavijest o pogrešci se može potvrditi pomoću:
•
86
Manualno resetiranje u MOVITOOLS® MotionStudio / P840 manualno resetiranje =
da ili u statusnom prozoru gumba za resetiranje (Reset-Button).
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Usluge / lista pogrešaka
Lista pogrešaka (F-00 ... F-113)
7.2
Br.
Lista pogrešaka (F-00 ... F-113)
Oznaka
00
Bez pogreške
01
Struja preopterećenja
03
04
06
07
Uzemljenje
Kočni kontrolni
relej
Reakcija
mogući uzrok
Mjera
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
Kratak spoj na izlazu
•
Uklonite kratak spoj
•
Spoj na izlazu
•
Uključivanje samo kod zatvorenog krajnjeg stupnja
•
Prevelik motor
•
Priključite manji motor
•
Krajnji stupanj u kvaru
•
Ukoliko se pogreška ne može
resetirati, posavjetujte se sa
SEW-servisom
•
Uzemljenje u motoru
•
Zamijenite motor
•
Uzemljenje u pretvaraču
•
Zamjena MOVITRAC® B
•
Uzemljenje u dovodu motora
•
Uklonite uzemljenje
•
Struja preopterećenja
(pogledajte F-01)
•
Pogledajte F-01
•
Snaga generatora prevelika
•
Produljite rampe usporenja
•
Krug kočnog otpornika prekinut
•
Provjerite dovod kočnog
otpornika
•
Kratak spoj u krugu kočnog
otpornika
•
Uklonite kratak spoj
•
Kočni otpornik ima previsok
otpor
•
Provjerite tehničke podatke
kočnog otpornika
•
Kočni kontrolni relej pokvaren
•
Zamjena MOVITRAC® B
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
Uzemljenje
•
Uklonite uzemljenje
Ispad mrežne
faze
Trenutačno isklapanje s blokadom
(samo kod 3-faznih
pretvarača)
•
Ispad faze
•
Provjerite vod mreže
•
Mrežni napon prenizak
•
Provjerite mrežni napon
Prenapon
međukruga
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
Međukružni napon previsok
•
•
Produljite rampe usporenja
Provjerite dovod kočnog
otpornika
Provjerite tehničke podatke
kočnog otpornika
•
•
08
09
7
Nadzor broja
okretaja
Stavljanje u
pogon
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Uzemljenje
•
Uklonite uzemljenje
Strujni regulator radi pri strujnom
ograničenju zbog:
•
Mehaničkog preopterećenja
•
•
•
•
Smanjite teret
Provjerite strujno ograničenje
Produljite rampe usporenja
Povećajte podešeno vrijeme
odgode P5011)
•
Ispada faze na mreži
•
Provjerite mrežne faze
•
Ispada faze na motoru
•
Provjerite dovodni vod motora i
motor
•
Maksimalni broj okretaja za
VFC-načine rada prekoračen
•
Smanjite maksimalni broj
okretaja
•
Pretvarač još nije stavljen u
pogon
•
Pokretanje pretvarača
•
Odabran je nepoznati motor
•
Odaberite drugi motor
87
Usluge / lista pogrešaka
Lista pogrešaka (F-00 ... F-113)
7
Br.
Oznaka
Reakcija
mogući uzrok
Mjera
10
IPOS-ILLOP
Zaustavljanje
s blokadom
Samo s IPOS
•
Nepravilna naredba kod
izvođenja programa
•
Provjerite program
•
Nepravilni uvjeti kod izvođenja
programa
•
Provjerite tijek programa
•
Funkcija u pretvaraču ne postoji
/ nije implementirana
•
Upotrijebite drugu funkciju
Termičko preopterećenje
pretvarača
•
Smanjite opterećenje i / ili
osigurajte dovoljno hlađenje
Ako je kočni otpornik integriran
u rashladnom tijelu: Kočni
otpornik montirajte eksterno
11
Previsoka
temperatura
Zaustavljanje
s blokadom
•
17
...
24
Sistemska
smetnja
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
25
EEPROM
Zaustavljanje
s blokadom
•
•
Smetnje u elektronici
pretvarača, vjerojatno zbog
djelovanja elektromagnetske
podnošljivosti.
•
Pogreška kod pristupa
EEPROM-u
•
•
•
Pozovite tvorničke postavke,
provedite resetiranje i novo
parametrirajte.
U slučaju ponovnog pojavljivanja posavjetujte se sa
SEW-servisom.
26
Eksterna
stezaljka
Programibilna
•
Eksterni signal pogreške učitajte
preko programibilnog ulaza
•
Uklonite pojedini uzrok
pogreške te po potrebi
preprogramirajte stezaljku.
31
TF/TH-okidač
Zaustavljanje
s blokadom
•
Motor prevruć, TF se aktivirao
•
Ohladite motor i resetirajte
pogrešku
•
TF motora nije priključen ili je
nepravilno priključen
Veza MOVITRAC® B i TF na
motoru prekinuta
•
Provjerite priključke / veze
između MOVITRAC® B i TF
•
32
Preljev IPOSindeksa
Zaustavljanje
s blokadom
•
Narušena su načela programiranja, a time i interni sistemski
preljev složaja.
•
Provjerite korisnički program i
ispravite ga
34
Stanka
(timeout)
rampe
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
Prekoračenje podešenog
vremena uključivanja.
•
Produljite vrijeme rampe.
•
Ako ukinete deblokadu a pogon
prekorači vrijeme zaustavljanja
rampe t13 za određeno vrijeme,
pretvarač dojavljuje F34.
•
Produljite vrijeme rampe
zaustavljanja
Nedostaje
opcija
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
Nedopušten tip opcijske kartice
•
Uložite pravilnu opcijsku karticu
•
Izvor zadane vrijednosti, izvor
upravljačkog signala ili način
rada za ovu opcijsku karticu
nisu dozvoljeni
•
Podesite pravilan izvor zadane
vrijednosti
Podesite pravilan izvor
upravljanja
Podesite pravilan način rada
Provjerite parametar P120 i
P121
Pogreška u procesu sistemskog
softvera
•
Sistemska smetnja
•
36
37
38
88
Provjerite zemne veze i zakriljenja te ih po potrebi popravite.
U slučaju ponovnog pojavljivanja posavjetujte se sa
SEW-servisom.
Nadzornik (wat- Trenutačno
chdog) sistema isklapanje
s blokadom
•
Sistemska programska
oprema
•
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
•
•
•
•
Provjerite zemne veze i zakriljenja te ih po potrebi popravite.
U slučaju ponovnog pojavljivanja posavjetujte se sa
SEW-servisom.
Provjerite zemne veze i zakriljenja te ih po potrebi popravite.
U slučaju ponovnog pojavljivanja posavjetujte se sa
SEW-servisom.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Usluge / lista pogrešaka
Lista pogrešaka (F-00 ... F-113)
Br.
Oznaka
Reakcija
mogući uzrok
Mjera
43
RS-485 stanka
(Timeout)
Zaustavljanje bez
blokade2)
•
Komunikacija između pretvarača i računala prekinuta
•
Provjerite vezu između pretvarača i računala.
44
Opterećenje
uređaja
Trenutačno isklapanje s blokadom
•
Opterećenje uređaja
(Ixt-vrijednost) prevelika
•
•
•
Smanjite predavanje snage
Produljite rampe
Ako spomenute točke nisu
moguće: upotrijebite veći
pretvarač
45
Inicijalizacija
Trenutačno isklapanje s blokadom
•
Pogreška kod inicijalizacije
•
Posavjetujte se sa SEWservisom.
47
Stanka
(timeout)
sistemske
sabirnice 1
Zaustavljanje bez
blokade
•
Pogreška kod komunikacije
preko sistemske sabirnice
•
Provjerite vezu sistemske
sabirnice
77
IPOS-upravljačka riječ
Zaustavljanje
s blokadom
•
Sistemska smetnja
•
Posavjetujte se sa SEWservisom.
80
Test RAM-a
Trenutačno
isklapanje
Interna pogreška na uređaju,
RAM-memorija u kvaru.
81
Startni uvjet
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
Samo u režimu rada "VFCmehanizam za podizanje":
Pretvarač tijekom vremena predmagnetiziranja nije mogao u motor utisnuti potrebu struju:
•
•
82
84
Izlaz otvoren
Zaštita motora
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
Posavjetujte se sa SEW-servisom
Dimenzionirana snaga motora u
usporedbi s nazivnom snagom
pretvarača premala
•
Presjek dovodnog voda motora
premalen
•
Provjerite presjek motornog
dovoda i po potrebi ga povećajte
•
Provjerite spoj pretvarača i
motora
Provjerite podatke o stavljanju u
pogon i prema potrebi provedite
novo stavljanje u pogon
Samo u režimu rada "VFCmehanizam za podizanje":
•
2 ili sve izlazne faze prekinute
•
Provjerite vezu pretvarača i
motora
•
Dimenzionirana snaga motora u
usporedbi s nazivnom snagom
pretvarača premala
•
Provjerite podatke o stavljanju u
pogon i prema potrebi provedite
novo stavljanje u pogon
Zaustavljanje
s blokadom
•
Opterećenje motora previsoko
•
Kontrolirajte P345/346 IN-ULnadzor
Smanjite teret
Produljite rampe
Dulja vremena stanki
•
•
•
94
Ispitna suma
EEPROM
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
EEPROM pokvaren
•
97
Pogreška pri
kopiranju
Trenutačno
isklapanje
s blokadom
•
Skidanje parametarskog
modula kod kopiranja
Isključivanje/uključivanje kod
kopiranja
Prije potvrđivanja pogreške:
• Učitajte tvorničku postavku ili
kompletan zapis podataka
parametarskog modula
98
CRC Error
Flash
Trenutačno
isklapanje
Interni uređaj pogreška.
Flash-memorija u kvaru.
Uređaj pošaljite na popravak.
100
Oscilacija /
upozorenje
PRIKAZI
POGREŠAKA
Senzor oscilacije upozorava
(Æ uputa za uporabu "DUV10A")
Utvrdite uzrok oscilacije. Rad je
dalje moguć dok ne dođe do F101.
101
Pogreška
oscilacije
Brzo zaustavljanje
Senzor oscilacije dojavljuje grešku
SEW-EURODRIVE preporučuje da
odmah uklonite uzrok oscilacije
102
Starenje ulja /
Upozorenje
PRIKAZI
POGREŠAKA
Senzor starenja ulja upozorava
Planirajte zamjenu ulja.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
7
•
Posavjetujte se sa SEWservisom
89
Usluge / lista pogrešaka
SEW-servis elektronike
7
Br.
Oznaka
Reakcija
mogući uzrok
Mjera
103
Starenje ulja /
Pogreška
PRIKAZI
POGREŠAKA
Senzor starenja ulja dojavljuje
grešku
SEW-EURODRIVE preporučuje
trenutačnu zamjenu ulja za
reduktor.
104
Starenje ulja/
Previsoka temperatura
PRIKAZI
POGREŠAKA
Senzor starenja ulja dojavljuje
nadtemperaturu
•
•
Pustite da se ulje ohladi
Provjerite besprijekorno
hlađenje reduktora
105
Starenje ulja /
dojava o
spremnosti
PRIKAZI
POGREŠAKA
Senzor starenja ulja nije spreman
za rad
•
Provjerite opskrbu naponom
senzora starenja ulja
Provjerite senzor starenja ulja,
po potrebiga zamijenite.
106
Trošenje
kočnica
PRIKAZI
POGREŠAKA
Kočna obloga je istrošena
Zamijenite kočnu oblogu
(Æ uputa za uporabu "Motori")
110
Pogreška
"Ex e-zaštita"
Zaustavljanje
s blokadom
Prekoračeno trajanje rada ispod
5 Hz
•
•
Provjerite projektiranje
Skratiti trajanje rada ispod 5 Hz
113
Lom žice
analogni ulaz
Programibilna
Lom žice analogni ulaz AI1
•
Provjerite ožičenje
•
1) Promjenom parametara 500 / 502 i 501 / 503 podešava se nadzor broja okretaja. Kod deaktiviranja ili kod podešavanja prevelikog
vremena odgode ne može se uvijek sigurno spriječiti gubitak visine mehanizama za podizanje.
2) nije potrebno resetiranje, nakon ponovnog uspostavljanja komunikacije obavijesti o pogrešci nestaje
7.3
SEW-servis elektronike
7.3.1
Hotline
Pod pozivnim brojem Drive Service Hotline možete svakodnevno i 365 dana u godini
stupiti u kontakt sa servisnim specijalistom tvrtke SEW-EURODRIVE.
Jednostavno odaberite pozivni broj +49(0)1805 i nakon toga preko tipkovnice na
Vašem telefonu unesite kombinaciju slova SEWHELP. Možete naravno birati i
+49(0)18057394357.
7.3.2
Pošaljite na popravak
Ukoliko ne možete ukloniti grešku, obratite se SEW-servisu elektronike.
Pri savjetovanju sa SEW-elektroničkim servisom uvijek navedite znamenke statusa uređaja. Servis SEW-EURODRIVE će Vam u tom slučaju učinkovitije pomoći.
Molimo Vas da prilikom slanja uređaja na popravak navedete sljedeće:
serijski broj (Æ označna pločica)
Tipska oznaka
kratak opis aplikacije (primjena, upravljanje preko stezaljki ili serijsko)
priključeni motor (napon motora, spoj zvijezda ili trokut)
vrstu pogreške
popratne okolnosti
vlastita nagađanja
prethodne neuobičajene događaje
90
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Usluge / lista pogrešaka
Dugotrajno skladištenje
7.4
7
Dugotrajno skladištenje
Kod dugotrajnijeg skladištenja priključite uređaj svake 2 godine najmanje 5 minuta na
mrežni napon. U suprotnom se slučaju skraćuje životni vijek uređaja.
Postupak pri zanemarenom održavanju:
U pretvarače se umeću elektrolitski kondenzatori koji su u stanju bez napona podvrgnuti
učinku starenja. Taj učinak može dovesti do oštećenja elektrolitskih kondenzatora ako
se uređaj nakon duljeg skladištenja priključi direktno na nazivni napon.
U slučaju zanemarivanja održavanja SEW-EURODRIVE preporučuje da mrežni napon
polako povećavate do maksimalnog napona. To se može izvršiti npr. pomoću izvršnog
strujnog transformatora čiji se izlazni napon podešava prema sljedećem pregledu.
SEW-EURODRIVE preporuča da napon od 0 V u roku od nekoliko sekundi povećate na
prvi stupanj.
SEW-EURODRIVE preporuča slijedeće stupnjevanje:
AC 400/500-V-uređaji:
•
Stupanj 1: AC 350 V tijekom 15 minuta
•
Stupanj 2: AC 420 V tijekom 15 minuta
•
Stupanj 3: AC 500 V za 1 sat
AC 230-V-uređaji:
•
Stupanj 1: AC 170 V za 15 minuta
•
Stupanj 2: AC 200 V za 15 minuta
•
Stupanj 3: AC 240 V za 1 sat
Nakon te regeneracije uređaj se može odmah primijeniti ili uz održavanje skladištiti dulje
vrijeme.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
91
kVA
8
i
f
n
Tehnički podatci
CE-oznaku, UL-atest i C-Tick
P Hz
8
Tehnički podatci
8.1
CE-oznaku, UL-atest i C-Tick
8.1.1
CE-oznaka
Pretvarači frekvencije MOVITRAC® B ispunjavaju propise smjernice o niskom naponu
73/23/EGZ.
Pretvarači frekvencije MOVITRAC® B su predviđeni kao komponente za ugradnju u
strojeve i postrojenja. Ispunjavaju proizvodnu normu o elektromagnetskoj podnošljivosti
EN 61800-3 Električni pogoni s promjenjivim brojem okretaja. U slučaju poštivanja
naputaka o instalaciji ispunjeni su odgovarajući preduvjeti za CE-označavanje cjelokupnog time opremljenog stroja / postrojenja na temelju smjernice elektromagnetske podnošljivosti 89/336/EEZ. Opširne naputke o instalaciji prema elektromagnetskoj podnošljivosti naći ćete u prospektu "Elektromagnetska podnošljivost u pogonskoj tehnici"
tvrtke SEW-EURODRIVE.
Pridržavanje klase graničnih vrijednosti C1 ili C2 dokazano je specificiranom kontrolnom
konstrukcijom. Na zahtjev će Vam SEW-EURODRIVE o tomu dati na raspolaganje više
informacija.
CE-znak na tipskoj oznaci stoji za suglasje o smjernici o niskom naponu 73/23/EGZ.
Prema želji dostavljamo i izjavu o suglasju.
8.1.2
UL-atest/ CSA / GOST-R-certifikat/ C-Tick
UL i cUL-atest (USA) dodijeljen je za slijedeći MOVITRAC® B:
•
230 V / 1-fazna
•
230 V / 3-fazna
•
400/500 V / 3-fazni (0,25 ... 45 kW / 0,34 ... 60 HP)
Za ostale uređaje podnesen je zahtjev za dodjelom atesta. cUL je istovrijedna atestu
prema CSA.
GOST-R-certifikat (Rusija) dodjeljuje se za seriju uređaja MOVITRAC® B.
C-Tick-atest se zahtijeva za cjelokupnu seriju uređaja MOVITRAC® B. C-Tick potvrđuje
suglasje ACMA (Australian Communications and Media Authority).
92
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Tehnički podatci
Opći tehnički podatci
8.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Opći tehnički podatci
Sljedeći tehnički podatci vrijede za sve pretvarače frekvencije MOVITRAC® B neovisno
o veličini gradnje i snazi.
MOVITRAC® B
Sve veličine gradnje
Neosjetljivost na smetnje
Ispunjava EN 61800-3
Emitiranje smetnji pri instalaciji u skladu s elektromagnetskom podnošljivošću
Prema klasi graničnih vrijednosti1)
• Veličina gradnje 0 ... 2 C2 bez dodatnih mjera
• Veličina gradnje 0 ... 5 C1 s odgovarajućim filtrima / feritnim filtrima
C1/C2 prema EN 61800-3
Odvodna struja
> 3.5 mA
Okolna temperatura
âA
(do 60 °C s redukcijom struje)
•
•
•
230 V, 0.25 ... 2.2 kW (0.34 ... 3.0 HP) / 400/500 V, 0.25 ... 4.0 kW (0.34 ... 5.4 HP)
S mogućnošću preopterećenja (max. 150 % za 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: –10 °C ... +40 °C (14 °F ... 104 °F)
Bez mogućnosti preopterećenja:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: –10 °C ... +50 °C (14 °F ... 122 °F)
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: –10 °C ... +40 °C (14 °F ... 104 °F)
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: –10 °C ... +40 °C (14 °F ... 104 °F)
3 × 230 V, 3.7 ... 30 kW (5.0 ... 40 HP) / 400/500 V, 5.5 ... 75 kW (7.4 ... 100 HP)
S mogućnošću preopterećenja (max. 150 % za 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C ... +40 °C (32 °F ... 104 °F)
Bez mogućnosti preopterećenja:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C ... +50 °C (32 °F ... 122 °F)
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: 0 °C ... +40 °C (32 °F ... 104 °F)
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C ... +40 °C (32 °F ... 104 °F)
Ploča za montažu kod "Cold Plate" < 70 °C (158 °F)
Derating okolna temperatura
(smanjenje struje)
2,5 % IN pro K bei 40 °C ... 50 °C (104 °F ... 122 °F)
3 % IN pro K kod 50 °C ... 60 °C (122 °F ... 140 °F)
Klimatski razred
EN 60721-3-3, klasa 3K3
Temperatura skladištenja
Transportna temperatura
–25 °C ... +75 °C (–13 °F ... 167 °F)
–25 °C ... +75 °C (–13 °F ... 167 °F)
Vrsta hlađenja
Samo hlađen:
Vrsta zaštite EN 60529
(NEMA1)
Veličina gradnje 0 ... 3 IP20
Veličina gradnje 4 ... 5 učinski priključci:
• IP00
• S postavljenim isporučenim pokrovom od pleksistakla i postavljenim steznim
crijevom (nije isporučeno): IP10
Režim rada
Trajni rad
230 V: Â 0.75 kW (1.0 HP)
400/500 V: Â 1.1 kW (1.5 HP)
Vanjski hlađen:
230 V: Ã 1.1 kW (1.5 HP)
(temperaturno regulirani ventilator; 400/500 V: Ã 1.5 kW (2.0 HP)
odzivni prag 45 °C (113 °F))
Prenaponska kategorija
III prema IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Tolerancija mrežnog napona
EN 50160: ±10 %
Klasa onečišćenja
2 prema IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
93
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Opći tehnički podatci
P Hz
MOVITRAC® B
Sve veličine gradnje
Visina postavljanja
Do h  1000 m (3281 ft) bez ograničenja.
Kod h à 1000 m (3281 ft) vrijede sljedeća ograničenja:
• Od 1000 m (3281 ft) do max. 4000 m (13120 ft):
– IN-smanjenje za 1 % na 100 m (328 ft)
• Od 2000 m (6562 ft) do max. 4000 m (13120 ft):
– AC 230-V-uređaji: Smanjenje nazivnog mrežnog napona Umreža za AC 3 V na
100 m (328 ft)
– AC 500-V-uređaji: Smanjenje nazivnog mrežnog napona Umreža za AC 6 V na
100 m (328 ft)
Iznad 2000 m (6562 ft) samo prenaponski razred 2, za prenaponski razred 3 su
potrebne eksterne mjere. Prenaponski razredi prema DIN VDE 0110-1.
Dimenzioniranje
Prema DIN ISO 276-v
Veličina gradnje 0:
Ograničenja za trajni rad
s 125 % IN
•
•
•
•
Makismalna temperatura okoline âA: 40 °C (104 °F)
Maksimalni nazivni mrežni napon Umreža: 400 V
Bez montaže krovne tračnice / otpornika podkonstrukcije
Kod 1 × 230 V: predvidite mrežnu prigušnicu ND
1) Za ispunjavanje klase granične vrijednosti elektromagnetske podnošljivosti potrebna je električna instalacija sukladna propisima.
Molimo Vas da poštujete napomene za instalaciju.
94
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Tehnički podatci
MOVITRAC® B podatci o elektronici
8.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B podatci o elektronici
Funkcija
Stezaljka
Oznaka
ulaz predviđenih
vrijednosti
(diferencijski ulaz)1)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
Binarni ulazi
X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
Opskrbni napon za TF
X12:7
VOTF
Specijalna karakteristika za TF prema DIN
EN 60947-8 / okidna vrijednost 3 kÊ
Izlaz pomoćnog
napona / Eksterna
opskrba naponom2)
X12:8
24VIO
Izlaz pomoćnog napona: U = DC 24 V, strujna
opteretivost Imaks = 50 mA
Eksterna opskrba naponom:
U = DC 24 V –15 % / +20 % prema EN 61131-2
Vidi poglavlje projektiranje / eksterna opskrba
naponom DC 24 V
Referentna stezaljka
X12:9
GND
Referentni potencijal za binarne i analogne
signale, PE-potencijal
Binarni izlazi
X13:1
X13:2
X13:3
GND
DO02
DO03
X13:4
GND
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Relejni izlaz
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Default
Podatci
+10 V, RLmin = 3 kÊ
0 ... +10 V (Ri > 200 kÊ)
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA (Ri = 250 Ê),
Rezolucija 10 bitova, ciklus očitavanja 1 ms
GND = referentni potencijal za binarne i analogne
signale, PE-potencijal
Resetiranje
pogreške
Desno/stoj
Lijevo/stoj
Deblokada/stop
n11/n21
n12/n22
Kočnica gore
Spreman za rad
Ri = 3 kÊ, IE = 10 mA, ciklus očitavanja 5 ms,
SPS-kompatibilno
Razina signala prema EN 61131-2 tip1 ili tip3:
• +11 ... +30 V Æ 1 / kontakt zatvoren
•
–3 ... +5 V Æ 0 / kontakt otvoren
• X12:2 / DI01 fiksno dodijeljen za Desno/stoj
• X12:5 / DI04 upotrebljiv kao frekvencijski ulaz
• X12:6 / DI05 upotrebljiv kao TF-ulaz
SPS-kompatibilan, vrijeme odzivanja 5 ms,
Imaks DO02 = 150 mA, Imaks DO03 = 50 mA,
otporan na kratak spoj, otporan na napajanje do
30 V
GND = referentni potencijal za binarne i analogne
signale, PE-potencijal
skupni relejni kontakt
Uklopni kontakt
Isklopni kontakt
Opteretivost: Umaks = 30 V, Imaks = 800 mA
95
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
MOVITRAC® B podatci o elektronici
P Hz
Funkcija
Stezaljka
Oznaka
Default
Podatci
Sigurnosni kontakt
X17:1
DGND: Referentni potencijal za X17:3
X17:2
VO24: UOUT = DC 24 V, samo za napajanje X17:4 istog uređaja, nije dozvoljeno
za napajanje dodatnih uređaja
X17:3
SOV24: Referentni potencijal za ulaz DC +24 V "Sigurno zaustavljanje" (sigurnosni
kontakt)
X17:4
SVI24: Ulaz DC +24 V "Sigurno zaustavljanje" (sigurnosni kontakt)
dozvoljeni presjek
voda
jedna žila po stezaljci: 0.08...1.5 mm2 (AWG28...16)
dvije žile po stezaljci: 0.25 ... 1.0 mm2 (AWG23...17)
Primanje snage X17:4
Veličina gradnje 0: 3 W
Veličina gradnje 1: 5 W
Veličina gradnje 2, 2S: 6 W
Veličina gradnje 3: 7.5 W
Veličina gradnje 4: 8 W
Veličina gradnje 5: 10 W
Ulazni kapacitet X17:4
Veličina gradnje 0: 27 µF
Veličina gradnje 1...5: 270 µF
Vrijeme za ponovno
pokretanje
Vrijeme za blokadu
krajnjeg stupnja
tA = 200 ms
Razina signala
tS = 200 ms
DC +19.2 V...+30 V = "1" = kontakt zatvoren
DC 30 V...+5 V = "0" = kontakt otvoren
Vremena reakcije
stezaljki
Binarne ulazne i izlazne stezaljke se ažuriraju svakih 5 ms
Maksimalan promjer
kabela
1.5 mm2 (AWG15) bez čahura na krajevima žila
1.0 mm2 (AWG17) s čahurama na krajevima žila
1) Ako se ulaz zadane vrijednosti ne koristi, treba ga postaviti na GND. Inače se namješta izmjereni ulazni napon od –1 V ... +1 V.
2) Tip uređaja MC07B...-S0 se mora uvijek napajati s vanjskim naponom.
8.3.1
DC 24 V potreba snage za potporni pogon 24 V
Veličina
gradnje
Potreba snage
osnovni uređaj 1)
0 MC07B...-00
5W
0 MC07B...-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
DBG60B
FIO11B
Opcija sabirnice
polja2)3)
DHP11B
1W
2W
3W
4.5 W
1) Uključujući FBG11B, FSC11B (UWS11A / USB11A). Uvažite opterećenje binarnih izlaza dodatno s 2,4 W
na 100 mA.
2) Opcije sabirnica polja su: DFP21B, DFD11B, DFE11B, ...
3) Ove opcije se moraju uvijek dodatno eksterno napajati.
96
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
kVA
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
8.4
Tehnički podatci MOVITRAC® B
8.4.1
Pregled MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
i
n
f
8
P Hz
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Mrežni priključak 400 / 500 V / 3-fazni
Veličina gradnje
Snaga [kW / HP]
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
0.25 / 0.34
0.37 / 0.50
0.55 / 0.74
0.75 / 1.0
1.1 / 1.5
1.5 / 2.0
2.2 / 3.0
3.0 / 4.0
4.0 / 5.4
5.5 / 7.4
7.5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
37 / 50
45 / 60
55 / 74
75 / 100
Mrežni priključak 230 V / 1-fazni
Veličina gradnje
Snaga [kW / HP]
0XS
0S
0L
0.25 / 0.34
0.37 / 0.50
0.55 / 0.74
0.75 / 1.0
1.1 / 1.5
1.5 / 2.0
2.2 / 3.0
Mrežni priključak 230 V / 3-fazni
Veličina gradnje
Snaga [kW / HP]
0XS
0S
0L
1
2
3
4
0.25 / 0.34
0.37 / 0.50
0.55 / 0.74
0.75 / 1.0
1.1 / 1.5
1.5 / 2.0
2.2 / 3.0
3.7 / 5.0
5.5 / 7.4
7.5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
97
kVA
i
8.4.2
f
n
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-fazni / veličina gradnje 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP
163.5 (6.437)
54.5 (2.15)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
185 (7.28)
8
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
828 515 2
828 516 0
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 380 ... 500 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 0.9 A
AC 1.1 A
AC 1.4 A
AC 1.8 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
0.25 kW / 0.34 HP
0.37 kW / 0.50 HP
0.37 kW / 0.50 HP
0.55 kW / 0.74 HP
IN
IN 125
AC 1.0 A
AC 1.3 A
AC 1.6 A
AC 2.0 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
0.7 kVA
0.9 kVA
1.1 kVA
1.4 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
68 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
98
30 W
35 W
35 W
40 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
54.5 × 185 × 163.5 mm / 2.15 × 7.28 × 6.437 in
1.3 kg / 2.9 lb
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-fazni / veličina gradnje 0S / 0,55 ... 1,5 kW / 0,74 ... 2,0 HP
80 (3.1)
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
185 (7.28)
8.4.3
kVA
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
0005-5A3-4x0
0008-5A3-4x0
0011-5A3-4x0
0015-5A3-4x0
Predmetni broj standardni uređaj (-00)
Predmetni broj "Siguran oslonac" (-S0)1)
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 380 ... 500 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 1.8 A
AC 2.3 A
AC 2.2 A
AC 2.6 A
AC 2.8 A
AC 3.5 A
AC 3.6 A
AC 4.5 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Pmot
Preporučena snaga motora 125 % pogon
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
0.55 kW /
0.74 HP
0.75 kW /
1.0 HP
0.75 kW /
1.0 HP
1.1 kW /
1.5 HP
1.1 kW /
1.5 HP
1.5 kW /
2.0 HP
1.5 kW /
2.0 HP
2.2 kW /
3.0 HP
IN
IN 125
AC 2.0 A
AC 2.5 A
AC 2.4 A
AC 3.0 A
AC 3.1 A
AC 3.9 A
AC 4.0 A
AC 5.0 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
1.4 kVA
1.7 kVA
1.7 kVA
2.1 kVA
2.1 kVA
2.7 kVA
2.8 kVA
3.5 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
40 W
45 W
Ograničenje struje
45 W
50 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 × 185 × 163.5 mm / 3.1 × 7.28 × 6.437 in
1.5 kg / 3.3 lb
1) Tip uređaja MC07B...-S0 se mora uvijek napajati s vanjskim naponom.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
99
kVA
i
8.4.4
f
n
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-fazni / veličina gradnje 0L / 2,2 ... 4,0 kW / 3,0 ... 5,4 HP
80 (3.1)
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
273.5 (10.77)
8
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
Predmetni broj standardni uređaj (-00)
Predmetni broj "Siguran oslonac" (-S0)1)
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 380 ... 500 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 5.0 A
AC 6.2 A
AC 6.3 A
AC 7.9 A
AC 8.6 A
AC 10.7 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
2.2 kW / 3.0 HP
3.0 kW / 4.0 HP
3.0 kW / 4.0 HP
4.0 kW / 5.4 HP
4.0 kW / 5.4 HP
5.5 kW / 7.4 HP
IN
IN 125
AC 5.5 A
AC 6.9 A
AC 7.0 A
AC 8.8 A
AC 9.5 A
AC 11.9 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
3.8 kVA
4.8 kVA
4.8 kVA
6.1 kVA
6.6 kVA
8.2 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
68 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
80 W
95 W
95 W
120 W
125 W
180 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 × 273.5 × 163.5 mm / 3.1 × 10.77 × 6.437 in
2.1 kg / 4.6 lb
1) Tip uređaja MC07B...-S0 se mora uvijek napajati s vanjskim naponom.
100
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
kVA
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-fazni / veličina gradnje 2S / 5,5 ... 7,5 kW / 7,4 ... 10 HP
238 (9.37)
70 (2.8)
234 (9.21)
335 (13.2)
105 (4.13)
325 (12.8)
8.4.5
i
f
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 380 ... 500 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 11.3 A
AC 14.1 A
AC 14.4 A
AC 18.0 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
5.5 kW / 7.4 HP
7.5 kW / 10 HP
7.5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
IN
IN 125
AC 12.5 A
AC 15.6 A
AC 16 A
AC 20 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
8.7 kVA
10.8 kVA
11.1 kVA
13.9 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
47 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
290 W
370 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
220 W
290 W
4 mm2 / AWG12 / 1.5 Nm / 13 lb in
105 × 335 × 238 mm / 4.13 × 13.2 × 9.37 in
5.0 kg / 11 lb
101
kVA
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-fazni / veličina gradnje 2 / 11 kW / 15 HP
130 (5.12)
229 (9.02)
105 (4.13)
225 (8.86)
300 (11.8)
8.4.6
n
335 (13.2)
i
f
315 (12.4)
8
6.5 (0.26)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
0110-5A3-4-00
Predmetni broj
828 527 6
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 380 ... 500 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 21.6 A
AC 27.0 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
3 × 0 ... Umreža
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
IN
IN 125
AC 24 A
AC 30 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
16.6 kVA
20.8 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
22 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
102
400 W
500 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 1.5 Nm / 13 lb in
130 × 335 × 229 mm / 5.12 × 13.2 × 9.02 in
6.6 kg / 15 lb
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
8.4.7
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-fazni / veličina gradnje 3 / 15 ... 30 kW / 20 ... 40 HP
251 (9.88)
247 (9.72)
445 (17.5)
465 (18.3)
200 (7.87)
105 (4.13)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 380 ... 500 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 28.8 A
AC 36.0 A
AC 41.4 A
AC 51.7 A
AC 54.0 A
AC 67.5 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
IN
IN 125
AC 32 A
AC 40 A
AC 46 A
AC 57.5 A
AC 60 A
AC 75 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
22.2 kVA
27.7 kVA
31.9 kVA
39.8 kVA
41.6 kVA
52.0 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
15 Ê
12 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
550 W
690 W
Ograničenje struje
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
750 W
940 W
950 W
1250 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Stezaljke
2
6 mm / AWG10
10 mm2 / AWG8
16 mm2 / AWG6
3.5 Nm / 31 lb in
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
200 × 465 × 251 mm / 7.87 × 18.3 × 9.88 in
15 kg / 33 lb
103
8
kVA
i
8.4.8
f
n
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-fazni / veličina gradnje 4 / 37 ... 45 kW / 50 ... 60 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84)
246 (9.69)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
3 × AC 380 ... 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 65.7 A
AC 81.9 A
AC 80.1 A
AC 100.1 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP
45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP
IN
IN 125
AC 73 A
AC 91.3 A
AC 89 A
AC 111.3 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
50.6 kVA
63.2 kVA
61.7 kVA
77.1 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
6Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
1200 W
1450 W
1400 W
1820 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Stezaljke
25 mm2 / AWG4
35 mm2 / AWG2
14 Nm / 120 lb in
104
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
280 × 522 × 250 mm / 11.0 × 20.6 × 9.84 in
27 kg / 60 lb
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
kVA
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
8.4.9
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-fazni / veličina gradnje 5 / 55 ... 75 kW / 74 ... 100 HP
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 380 ... 500 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 94.5 A
AC 118.1 A
AC 117 A
AC 146.3 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP
75 kW / 100 HP
90 kW / 120 HP
IN
IN 125
AC 105 A
AC131 A
AC 130 A
AC 162 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
73.5 kVA
90.8 kVA
91.0 kVA
112.2 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
6Ê
4Ê
1700 W
2020 W
2000 W
2300 W
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
35 mm2 / AWG2
50 mm2 / AWG0
14 Nm / 120 lb in
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
280 × 610 × 330 mm / 11.0 × 24.0 × 13.0 in
35 kg / 77 lb
105
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
8.4.10 AC 230 V / 1-fazni / veličina gradnje 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (1-fazna mreža)
Predmetni broj
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
828 491 1
828 493 8
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
1 × AC 200 ... 240 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 4.3 A
AC 5.5 A
AC 6.1 A
AC 7.5 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
0.25 kW / 0.34 HP
0.37 kW / 0.50 HP
0.37 kW / 0.50 HP
0.55 kW / 0.74 HP
IN
IN 125
AC 1.7 A
AC 2.1 A
AC 2.5 A
AC 3.1 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
0.7 kVA
0.9 kVA
1.0 kVA
1.3 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
27 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
106
30 W
35 W
35 W
45 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
54.5 × 185 × 163.5 mm / 2.15 × 7.28 × 6.437 in
1.3 kg / 2.9 lb
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
kVA
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
8.4.11 AC 230 V / 1-fazni / veličina gradnje 0S / 0,55 ... 0,75 kW / 0,74 ... 1,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (1-fazna mreža)
Predmetni broj
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
828 494 6
828 495 4
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
1 × AC 200 ... 240 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 8.5 A
AC 10.2 A
AC 9.9 A
AC 11.8 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
0.55 kW / 0.74 HP
0.75 kW / 1.0 HP
0.75 kW / 1.0 HP
1.1 kW / 1.5 HP
IN
IN 125
AC 3.3 A
AC 4.1 A
AC 4.2 A
AC 5.3 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
1.4 kVA
1.7 kVA
1.7 kVA
2.1 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
27 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
50 W
65 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
45 W
50 W
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 × 185 × 163.5 mm / 3.1 × 7.28 × 6.437 in
1.5 kg / 3.3 lb
107
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
8.4.12 AC 230 V / 1-fazni / veličina gradnje 0L / 1,1 ... 2,2 kW / 1,5 ... 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (1-fazna mreža)
Predmetni broj
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
828 496 2
828 497 0
828 498 9
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
1 × AC 200 ... 240 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 13.4 A
AC 16.8 A
AC 16.7 A
AC 20.7 A
AC 19.7 A
AC 24.3 A
1.1 kW / 1.5 HP
1.5 kW / 2.0 HP
1.5 kW / 2.0 HP
2.2 kW / 3.0 HP
2.2 kW / 3.0 HP
3.0 kW / 4.0 HP
IZLAZ
3 × 0 ... Umreža
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
IN
IN 125
AC 5.7 A
AC 7.1 A
AC 7.3 A
AC 9.1 A
AC 8.6 A
AC 10.8 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
2.3 kVA
2.9 kVA
3.0 kVA
3.7 kVA
3.5 kVA
4.3 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
27 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
108
70 W
90 W
90 W
110 W
105 W
132 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 × 273.5 × 163.5 mm / 3.1 × 10.77 × 6.437 in
2.2 kg / 4.9 lb
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
kVA
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
8.4.13 AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
828 499 7
828 500 4
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 200 ... 240 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 1.6 A
AC 1.9 A
AC 2.0 A
AC 2.4 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
0.25 kW / 0.34 HP
0.37 kW / 0.50 HP
0.37 kW / 0.50 HP
0.55 kW / 0.74 HP
IN
IN 125
AC 1.7 A
AC 2.1 A
AC 2.5 A
AC 3.1 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
0.7 kVA
0.9 kVA
1.0 kVA
1.3 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
27 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
40 W
50 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
35 W
40 W
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
54.5 × 185 × 163.5 mm / 2.15 × 7.28 × 6.437 in
1.3 kg / 2.9 lb
109
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
8.4.14 AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 0S / 0,55 ... 0,75 kW / 0,74 ... 1,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0005-2A3-4-00
0008-2A3-4-00
828 501 2
828 502 0
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 200 ... 240 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 2.8 A
AC 3.4 A
AC 3.3 A
AC 4.1 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
0.55 kW / 0.74 HP
0.75 kW / 1.0 HP
0.75 kW / 1.0 HP
1.1 kW / 1.5 HP
IN
IN 125
AC 3.3 A
AC 4.1 A
AC 4.2 A
AC 5.3 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
1.4 kVA
1.7 kVA
1.7 kVA
2.1 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
27 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
110
50 W
60 W
60 W
75 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 × 185 × 163.5 mm / 3.1 × 7.28 × 6.437 in
1.5 kg / 3.3 lb
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
kVA
i
f
n
8
P Hz
8.4.15 AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 0L / 1,1 ... 2,2 kW / 1,5 ... 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
828 503 9
828 504 7
828 505 5
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 200 ... 240 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 5.1 A
AC 6.3 A
AC 6.4 A
AC 7.9 A
AC 7.6 A
AC 9.5 A
1.1 kW / 1.5 HP
1.5 kW / 2.0 HP
1.5 kW / 2.0 HP
2.2 kW / 3.0 HP
2.2 kW / 3.0 HP
3.0 kW / 4.0 HP
IZLAZ
3 × 0 ... Umreža
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
IN
IN 125
AC 5.7 A
AC 7.1 A
AC 7.3 A
AC 9.1 A
AC 8.6 A
AC 10.8 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
2.3 kVA
2.9 kVA
3.0 kVA
3.7 kVA
3.5 kVA
4.3 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
27 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
90 W
110 W
105 W
140 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
75 W
90 W
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 × 273.5 × 163.5 mm / 3.1 × 10.77 × 6.437 in
2.2 kg / 4.9 lb
111
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
8.4.16 AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 1 / 3,7 kW / 5.0 HP
105 (4.13)
85 (3.3)
177 (6.97)
315 (12.4)
300 (11.8)
343 (13.5)
173 (6.81)
6 (0.2)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
0037-2A3-4-00
Predmetni broj
828 506 3
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 200 ... 240 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 12.9 A
AC 16.1 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
3 × 0 ... Umreža
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
3.7 kW / 5.0 HP
5.5 kW / 7.4 HP
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
IN
IN 125
AC 14.5 A
AC 18.1 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
5.8 kVA
7.3 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
27 Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
112
210 W
270 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
105 × 315 × 173 mm / 4.13 × 12.4 × 6.81 in
3.5 kg / 7.7 lb
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
kVA
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
8.4.17 AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 2 / 5,5 ... 7,5 kW / 7,4 ... 10 HP
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
3 × AC 200 ... 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 19.5 A
AC 24.4 A
AC 27.4 A
AC 34.3 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
5.5 kW / 7.4 HP
7.5 kW / 10 HP
7.5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
IN
IN 125
AC 22 A
AC 27.5 A
AC 29 A
AC 36.3 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
8.8 kVA
11.0 kVA
11.6 kVA
14.5 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
12 Ê
Općenito
PV
PV 125
300 W
375 W
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
Stezaljke
4 mm2 / AWG12 / 1.5 Nm / 13 lb in
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
Ograničenje struje
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
380 W
475 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
130 × 335 × 229 mm / 5.12 × 13.2 × 9.02 in
6.6 kg / 15 lb
113
8
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
P Hz
8.4.18 AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 3 / 11 ... 15 kW / 15 ... 20 HP
251 (9.88)
247 (9.72)
445 (17.5)
465 (18.3)
200 (7.87)
105 (4.13)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
3 × AC 200 ... 240 V
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
50 / 60 Hz ± 5 %
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
AC 40.0 A
AC 50.0 A
AC 48.6 A
AC 60.8 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
IN
IN 125
AC 42 A
AC 52.5 A
AC 54 A
AC 67.5 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
16.8 kVA
21.0 kVA
21.6 kVA
26.9 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
7.5 Ê
5.6 Ê
PV
PV 125
580 W
720 W
720 W
900 W
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
Ograničenje struje
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Stezaljke
6 mm2 / AWG10
10 mm2 / AWG8
3.5 Nm / 31 lb in
114
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
200 × 465 × 251 mm / 7.87 × 18.3 × 9.88 in
15 kg / 33 lb
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
kVA
Tehnički podatci
Tehnički podatci MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
8.4.19 AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 4 / 22 ... 30 kW / 30 ... 40 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84)
246 (9.69)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazna mreža)
Predmetni broj
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
ULAZ
Nazivni napon mreže
Umreža
Nazivna frekvencija mreže
fmreža
Mreža-nazivna struja 100 % pogon
Mreža-nazivna struja 125 % pogon
Imreža
Imreža 125
3 × AC 200 ... 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 72 A
AC 90 A
AC 86 A
AC 107 A
IZLAZ
Izlazni napon
UA
Preporučena snaga motora 100 % pogon
Preporučena snaga motora 125 % pogon
Pmot
PMot 125
Izlazna-nazivna struja 100 % pogon
Izlazna-nazivna struja 125 % pogon
3 × 0 ... Umreža
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
IN
IN 125
AC 80 A
AC 100 A
AC 95 A
AC 118.8 A
Izlazna-prividna snaga 100 % pogon
Izlazna-prividna snaga 125 % pogon
SN
SN 125
31.9 kVA
39.9 kVA
37.9 kVA
47.4 kVA
Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog
otpornika (4-Q-način rada)
RBW_min
3Ê
Općenito
Snaga gubitka 100 % pogon
Snaga gubitka 125 % pogon
PV
PV 125
Ograničenje struje
Presjek stezaljki / zatezni zakretni moment
1100 W
1400 W
1300 W
1700 W
150 % IN za minimalno 60 sekundi
Stezaljke
25 mm2 / AWG4
35 mm2 / AWG2
14 Nm / 120 lb in
Dimenzije
Š×V×
Dub.
Masa
m
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
280 × 522 × 250 mm / 11.0 × 20.6 × 9.84 in
27 kg / 60 lb
115
kVA
8
i
8.5
f
n
Tehnički podatci
Prednja opcija upravljački terminal FBG11B
P Hz
Prednja opcija upravljački terminal FBG11B
Prednja opcija FBG11B može se koristiti za jednostavnu dijagnozu i stavljanje u pogon.
Predmetni broj
1820 635 2
Funkcije
•
•
•
•
•
•
Prikaz procesnih vrijednosti i prikaza statusa
Upit memorije pogrešaka i resetiranja pogrešaka
Prikaz i podešavanje parametara
Pohrana podataka i prijenos parametarskih slogova
Komforni izbornik za stavljanje u pogon za SEW- i strane motrore
Ručno upravljanje MOVITRAC® B
Oprema
•
5-znamenkasti 7-segmentni prikaz / 6 tipaka / 8 piktograma / postavljač zadane
vrijednosti
Odabir između kratkog i dugog izbornika
Može se priključiti na pretvarač (u radu)
vrsta zaštite IP40 (EN 60529)
•
•
•
116
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Tehnički podatci
Komunikacijski modul FSC11B
8.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Komunikacijski modul FSC11B
Komunikacijski modul FSC11B omogućuje komunikaciju s drugim uređajima. To mogu
biti: PC, upravljački terminal, MOVITRAC® ili MOVIDRIVE®.
Predmetni broj
1820 716 2
Funkcije
•
•
•
Komunikacija s SPS / MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® / PC
Rukovanje / Parametriranje / Servis (PC)
Opcije FSC11B i FIO11B montirane su na istom pričvrsnom mjestu te se stoga ne
mogu istovremeno koristiti.
Oprema
•
•
•
RS-485 (jedno sučelje): Utakljive stezaljke i servisno sučelje (RJ10-utičnica)
Sistemska sabirnica bazirana na CAN-u (SBus) (utakljive stezaljke)
Podržani protokoli: MOVILINK® / SBus / RS-485 / CANopen
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Funkcija
Stezaljka
Oznaka
Podatci
Sistemska
sabirnica
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referentni potencijal
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: Referentni potencijal
24VIO: pomoćni napon / eksterno
napajanje naponom
CAN-Bus prema CAN-specifikacijama 2.0, dio A i B,
prijenosna tehnika prema ISO 11898, maksimalno
64 sudionika, završni otpor (120 Ê) priklopiv preko
DIP-prekidača
Promjer stezaljki:
1.5 mm2 (AWG15) bez čahura na krajevima žila
1.0 mm2 (AWG17) s čahurama na krajevima žila
RS-485sučelje
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS-485 +
ST12: RS-485 –
GND: Referentni potencijal
EIA-standard, 9.6 kBaud, maksimalno 32 sudionika
Maksimalna dužina kabela 200 m (656 ft)
Fiksno ugrađeni dinamični zaključni otpor
Promjer stezaljki:
– 1.5 mm2 (AWG15) bez čahura na krajevima žila
– 1.0 mm2 (AWG17) s čahurama na krajevima žila
X44
RJ10
Servisno sučelje
Priključak: Samo za servisnu namjenu, isključivo za
vezu točka-točka
Maksimalna dužina kabela 3 m (10 ft)
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
117
kVA
8
i
8.7
f
n
Tehnički podatci
Analogni modul FIO11B
P Hz
Analogni modul FIO11B
Predmetni broj 1820 637 9
8.7.1
Opis
Analogni modul FIO11B nadopunjava osnovni uređaj sa slijedećim sučeljima:
•
Zadana vrijednost-ulaz
•
Analogni izlaz
•
RS-485-sučelje
•
Opcije FIO11B i FSC11B montirane su na istom pričvrsnom mjestu te se stoga ne
mogu istovremeno koristiti.
X44
FIO11B
X45 X40
HL ⊥ 1 2 3 4 5
8.7.2
Elektronički podaci analogni modul FIO11B
Funkcija
Stezaljka
Oznaka
Podatci
Zadana
vrijednost-ulaz1)
X40:1
X40:2
AI2: Ulaz napona
GND: Referentni potencijal
–10 ... +10 V
Ri > 40 kÊ
Razlučivanje 10 Bit
Ciklus razlaganja 5 ms
Analogni izlaz /
alternativno kao
izlaz struje ili
napona
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Referentni potencijal
AOV1: Izlaz napona
AOC1: Izlaz struje
0 ... +10 V / Imax = 2 mA
0 (4) ... 20 mA
Razlučivanje 10 Bit
Ciklus razlaganja 5 ms
Otpornost na kratki spoj i napajanje do 30 V
Otpor tereta RL Â 750 Ê
RS-485-sučelje
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS-485 +
ST12: RS-485 –
GND: Referentni potencijal
EIA-standard, 9.6 kBaud, maksimalno 32 sudionika
Maksimalna dužina kabela 200 m (656 ft)
Fiksno ugrađeni dinamični zaključni otpor
Promjer stezaljki:
– 1.5 mm2 (AWG15) bez čahura na krajevima žila
– 1.0 mm2 (AWG17) s čahurama na krajevima žila
X44
RJ10
Servisno sučelje
Priključak: Samo za servisnu namjenu, isključivo za
vezu točka-točka
Maksimalna dužina kabela 5 m (20 ft)
1) Ako se ulaz zadane vrijednosti ne koristi, treba ga postaviti na GND. Inače se namješta izmjereni ulazni napon od –1 V ... +1 V.
118
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Lista adresa
9
9
Lista adresa
Njemačka
Glavna uprava
Tvornica
Distribucija
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštanskog pretinca
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Tvornica /
Industrijska
područja
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Središnji dio
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sjever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (kod Hannovera)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Istok
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (kod Zwickaua)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (kod Münchena)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zapad
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.
Francuska
Tvornica
Distribucija
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Tvornica
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
121
Lista adresa
9
Francuska
Pariz
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.
Alžir
Distribucija
Alžir
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Beč
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bruxelles
SEW-EURODRIVE
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Industrijska
područja
SEW-EURODRIVE
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Abidjan
SICA
Société industrielle & commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Argentina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Australija
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Austrija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Belgija
Bjelokosna obala
Distribucija
Bjelorusija
Distribucija
122
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Lista adresa
9
Brazil
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Prag
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštanskog pretinca
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Kopenhagen
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallinn
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Tvornica
Distribucija
Servis
Bugarska
Distribucija
Češka republika
Distribucija
Čile
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Danska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Egipat
Distribucija
Servis
Estonija
Distribucija
Finska
Gabon
Distribucija
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
123
Lista adresa
9
Grčka
Distribucija
Servis
Atena
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Unit No. 301, Savorite Bldg,
Plot No. 143, Vinayak Society,
off old Padra Road,
Vadodara - 390 007. Gujarat
Tel. +91 265 2325258
Fax +91 265 2325259
[email protected]
com
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Hong Kong
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Hrvatska
Distribucija
Servis
Indija
Irska
Distribucija
Servis
Italija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Izrael
Distribucija
Japan
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
124
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Lista adresa
9
Južna Afrika
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Južna Koreja
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Kamerun
Distribucija
Kanada
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
125
Lista adresa
9
Kazahstan
Distribucija
Almati
ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан
Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Kina
Ostale adrese o servisnim postajama u Kini možete dobiti na upit.
Kolumbija
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Distribucija
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
Jordan
Kuvajt
Saudijska Arabija
Sirija
Beirut
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Litva
Distribucija
Libanon
126
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Lista adresa
9
Letonija
Distribucija
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bruxelles
SEW Caron-Vector
Research park Haasrode
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
Afit
Route D’El Jadida
KM 14 RP8
Province de Nouaceur
Commune Rurale de Bouskoura
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 522633700
Fax +212 522621588
[email protected]
http://www.groupe-premium.com
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Luksemburg
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Mađarska
Distribucija
Servis
Malezija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Maroko
Distribucija
Meksiko
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Nizozemska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Norveška
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Novi Zeland
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
127
Lista adresa
9
Pakistan
Distribucija
Karachi
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 45
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Peru
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Poljska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Usluge 24 h na dan
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukurešt
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Petrograd
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jugoistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Sjeveroistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Jugozapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Zapadna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Portugal
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Rumunjska
Distribucija
Servis
Rusija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SAD
Ostale adrese o servisnim postajama u SAD-u možete dobiti na upit.
128
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Lista adresa
9
Senegal
Distribucija
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Singapur
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Slovačka
Distribucija
Slovenija
Distribucija
Servis
Srbija
Distribucija
Švicarska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Španjolska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Švedska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
129
Lista adresa
9
Tajland
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Istambul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Tunis
Distribucija
Turska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Ujedinjeni Arapski Emirati
Distribucija
Servis
Ukrajina
Distribucija
Servis
Velika Britanija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
Tel. 01924 896911
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Karachi
Sve djelatnosti osim luka, rudarstva i
offshore-a:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Luke, rudarstvo i offshore:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Venezuela
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Vijetnam
Distribucija
Hanoi
130
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Index
Index
A
Analogne norma zadane vrijednosti ....................61
Analogni modul FIO11B .......................36, 40, 118
B
Bimetalna sklopka TH .........................................34
Binarni izlaz .........................................................95
Binarni izlazi ........................................................17
Binarni ulazi ................................................. 17, 95
C
CE-oznaka ..........................................................92
Cold Plate ...........................................................31
CSA ....................................................................92
cUL .....................................................................92
D
DBG60B upravljački terminal
podešavanje parametra ................................58
stavljanje u pogon ........................................52
DBG60B, prikazi .................................................80
DBG60B, Ručni način rada .................................58
Deaktivirajte kondenzatore elektromegnetske
podnošljivosti ......................................................31
Dodatak uz isporuku ...........................................26
Dovod motora .....................................................16
Dovod mreže .......................................................16
Dugotrajno skladištenje .......................................91
Dužina voda, RS-485 ..........................................40
Dužina vodova, SBus ..........................................39
Dužine vodova ....................................................17
E
Eksterno napajanje naponom .............................95
Eksterno zadavanje zadanih vrijednosti ..............49
Elektroničke zakrilne stezaljke ............................27
Elektronički servis ...............................................90
Emitiranje smetnji ......................................... 17, 93
Enter (upravljački terminal FBG11B) ..................45
F
FBG11B ............................................................116
FBG11B upravljački terminal ..............................45
funkcije .........................................................45
stavljanje u pogon ........................................50
uporaba ........................................................46
Feritni filtar ULF ..................................................20
Fiksne zadane vrijednosti ...................................63
FIO11B .............................................................118
FIO11B analogni modul ............................... 36, 40
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
FSC11B ........................................................... 117
FSC11B komunikacijsko sučelje ........................ 36
G
GOST-R ............................................................. 92
Grupni pogon ..................................................... 52
I
Informacije uređaja ............................................ 85
Instalacija prema UL .......................................... 24
Instalacija sukladna elektromagnetskoj
podnošljivosti ..................................................... 16
IT-mreže ....................................................... 16, 31
Izlaz pomoćnog napona ..................................... 95
Izlazna prigušnica HD ........................................ 22
Izlazni filtar HF ................................................... 21
K
Klasa graničnih vrijednosti B povezana
s vodovima ......................................................... 18
Klasa onečišćenja .............................................. 93
Klase granične vrijednosti .................................. 18
Klimatski razred ................................................. 93
Kodovi stanja uređaja ........................................ 79
Komunikacijsko sučelje FSC11B ............... 36, 117
Konstrukcija uređaja ............................................ 9
Veličina gradnje 0XS / 0S / 0L ....................... 9
Veličina gradnje 1 / 2S / 2 ............................ 10
Veličina gradnje 3 ........................................ 11
Veličina gradnje 4 / 5 ................................... 12
Kontaktor ............................................................ 16
Kontrolni izolacijski releji .................................... 16
Kočni ispravljač, priključak ................................. 35
Kočni otpornik BW, priključak ............................. 34
Kočni otpornik, priključak ................................... 17
L
Lista parametara ................................................ 65
Lista pogrešaka .................................................. 87
M
Memorija pogrešaka .......................................... 85
Minimalan slobodni prostor ................................ 15
Modul elektromagnetske podnošljivosti FKE ..... 23
MOVITOOLS® MotionStudio, stavljanje
u pogon .............................................................. 59
Mrežna prigušnica .............................................. 19
Mrežna prigušnica ND ....................................... 19
Mrežni filtar ........................................................ 18
Mrežni filtar NF ................................................... 20
Mrežni kontaktor ................................................ 19
131
Index
Pohrana podataka
N
Naputci za instalaciju ..........................................14
DBG60B ...................................................... 76
Neosjetljivost na smetnje ....................................93
FBG11B ....................................................... 76
MOVITOOLS® MotionStudio ....................... 77
O
Odobrenje smjera vrtnje ......................................49
Određivanje zadanih vrijednosti, analogno .........61
Odvodna struja ....................................................93
Okolna temperatura ............................................93
Opseg isporuke ...................................................26
out (upravljački terminal FBG11B) ......................45
UBP11A ....................................................... 76
Pokretanje motora .............................................. 61
Položaj za ugradnju ........................................... 15
Postavljač zadane vrijednosti MBG11A ............. 41
Postavljač zadane vrijednosti MBG11A,
stavljanje u pogon .............................................. 59
Povratni kodovi .................................................. 77
P
Prednja opcija analogni modul FIO11B ........... 118
PE-mrežni priključak ...........................................19
Prednja opcija komunikacija FSC11B .............. 117
Podatci o elektronici ............................................95
Prednja opcija upravljački terminal FBG11B .... 116
Pogon s više motora ...........................................52
Prenaponska kategorija ..................................... 93
Pogreška
F01 nadstruja ...............................................87
Prikaz pogrešaka, upravljački
terminal FBG11B ............................................... 47
F03 Uzemljenje ............................................87
Prikazi statusa
F04 kočni kontrolni relej ...............................87
LED, treptajući kodovi .................................. 79
F06 ispad faze mreže ...................................87
status binarnih ulaza/ izlaza ........................ 78
F07 prenapon međukruga ............................87
upravljački terminal ...................................... 78
F09 pogreška kod stavljanja u pogon ...........87
Prikazi statusa, upravljački terminal FBG11B .... 47
F10 ILLOP ....................................................88
Priključak kočnog otpornika ............................... 17
F11 nadtemperatura .....................................88
Priključna spojna shema 230 V 3,7 ... 30 kW /
400 V 5,5 ... 75 kW ............................................ 33
F113 Lom žice analogni ulaz ........................90
F17 ... F24 sistemska smetnja .....................88
F25 EEPROM ...............................................88
F26 vanjska stezaljka ...................................88
Promjena parametra, upravljački
terminal FBG11B ............................................... 47
Promjeri vodova ................................................. 16
F31 TF-okidač ..............................................88
R
F32 preljev indeksa ......................................88
Reakcija na isklapanje
F34 stanka (Timeout) rampe ........................88
F37 Wachtdog (nadzornik)-Timer .................88
trenutačno isklapanje ................................... 85
Reakcija na isključenje
F38 sistemski softver ....................................88
stop .............................................................. 85
F43 RS-485 stanka (Timeout) ......................89
Reakcije na isklapanje ....................................... 85
F44 opterećenje uređaja ..............................89
Relejni izlaz ........................................................ 95
F45 inicijaliziranje .........................................89
Resetiranje ......................................................... 86
F47 sistemska sabirnica 1 stanka (timeout) .89
osnovni uređaj ............................................. 86
F77 upravljačka riječ ....................................89
sučelja ......................................................... 86
F81 uvjet kod pokretanja ..............................89
upravljačkog terminala ................................. 86
F82 izlaz otvoren ..........................................89
F84 UL-zaštita motora ..................................89
F97 pogreška kod kopiranja .........................89
nadzor broja okretaja ....................................87
nedostaje opcija F36 ....................................88
132
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
Index
Return-Code
19 blokada parametara aktivirana ................77
20 tvornička postavka u tijeku ......................77
23 nedostaje opcijska kartica .......................77
27 nedostaje opcijska kartica .......................77
28 potrebna blokada regulatora ...................77
29 vrijednost za parametar nedozvoljena .....77
32 Deblokada ...............................................77
34 pogreška u tijeku .....................................77
38 FBG11B krivi zapis podataka ..................77
Režim rada ..........................................................93
RS-485, instalacija ..............................................40
RUN (upravljački terminal FBG11B) ...................45
Ručni način rada s upravljačkim terminalom
FBG11B ..............................................................48
Ručni način rada, DBG60B .................................58
Ručni postavljač zadanih vrijednosti ...................48
Ručni postavljač zadanih vrijednosti, ručno ........48
S
S upravljačkim terminalom podesite
parametar DBG60B ............................................58
Servis za popravak .............................................90
Sigurnosne napomene ..........................................6
Sigurnosni kontakt ..............................................96
Sistemska sabirnica (SBus), instalacija ..............38
Sklopka za zaštitu od struje kvara ......................18
Specifikacija kabela, SBus ..................................37
Stanka (timeout) (upozorenje) ............................86
Status uređaja .....................................................13
Stavljanje u pogon
kratak opis ....................................................42
napomene ....................................................43
pretpostavke .................................................43
primjene mehanizma za podizanje ...............43
pripremni radovi i pomagala .........................44
pripremni radovi i pomagala
osnovni uređaj .................................44
pripremni radovi i pomagala
s upravljačkim terminalom ...............44
Stavljanje u pogon s računalom ..........................59
Stavljanje u pogon s upravljačkim terminalom
DBG60B ..............................................................52
Stavljanje u pogon s upravljačkim terminalom
FBG11B ..............................................................50
Stavljanje u pogon za postavljač zadane
vrijednosti MBG11A ............................................59
Stop ....................................................................85
STOP / RESET (upravljački terminal FBG11B) ..45
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
T
Tehnički podatci
AC 230 V / 1-fazni / veličina gradnje 0L .... 108
AC 230 V / 1-fazni / veličina gradnje 0S .... 107
AC 230 V / 1-fazni / veličina gradnje 0XS .. 106
AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 0L .... 111
AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 0XS .. 109
AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 2 ...... 113
AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 3 ...... 114
AC 230 V / 3-fazni / veličina gradnje 4 ...... 115
AC 400/500 V / 3-fazni / veličina
gradnje 0L ..................................... 100
AC 400/500 V / 3-fazni / veličina
gradnje 0S ...................................... 99
AC 400/500 V / 3-fazni / veličina
gradnje 0XS .................................... 98
AC 400/500 V / 3-fazni / veličina
gradnje 2 ....................................... 102
AC 400/500 V / 3-fazni / veličina
gradnje 2S .................................... 101
AC 400/500 V / 3-fazni / veličina
gradnje 3 ....................................... 103
AC 400/500 V / 3-fazni / veličina
gradnje 4 ....................................... 104
AC 400/500 V / 3-fazni / veličina
gradnje 5 ....................................... 105
Tehnički podatci, općenito ................................. 93
Tehnički podatci, pregled ................................... 97
Temperatura skladištenja ................................... 93
Termički osjetnik TF ........................................... 34
TF ....................................................................... 95
TF termički osjetnik ............................................ 34
TH bimetalna sklopka ........................................ 34
Tipska oznaka .................................................... 13
Tipska pločica .................................................... 13
Transportna temperatura ................................... 93
Trenutačno isklapanje ........................................ 85
Treptajući kodovi LED-diode .............................. 79
U
U/f ...................................................................... 51
UL-atest ............................................................. 92
Upozorenje, upravljački terminal FBG11B ......... 47
Upravljački terminal
Status binarnih ulaza/ izlaza ........................ 78
Upravljački terminal DBG60B
podešavanje parametra ............................... 58
stavljanje u pogon ........................................ 52
133
Index
Upravljački terminal FBG11B ..............................45
funkcije .........................................................45
stavljanje u pogon ........................................50
uporaba ........................................................46
upravljački terminal FBG11B ............................116
upravljački terminal, prikazi statusa ....................78
Učinske zakrilne stezaljke ...................................27
V
VFC .....................................................................51
Visina postavljanja ..............................................94
Vremena reakcije stezaljki ..................................96
vrijednosti elektromagnetske podnošljivosti ........18
Vrsta hlađenja .....................................................93
Vrsta zaštite ........................................................93
134
Z
Zadana vrijednost-ulaz ....................................... 95
Zadani broj okretaja ........................................... 49
Zadani smjer vrtnje ............................................ 49
Zadavanje zadanih vrijednosti, eksterno ............ 49
Zakrilni lim za upravljačku elektroniku ................ 27
Zakrilni lim za učinski dio ................................... 27
Zaštita od dodira ................................................ 29
zaštita voda ........................................................ 18
Uputa za uporabu – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Kako se pokreće svijet
S ljudima, koji brže
razmišljaju pravilno
i zajedno s Vama
razvijaju budućnost.
Sa servisom, koji
Vam je uvijek
na dohvat ruke
u cijelom svijetu.
S pogonima i upravljačkim sklopovima,
koji automatski poboljšavaju Vaš
radni učinak.
S opširnim znanjem
u najvažnijim
granama našega
vremena.
S kakvoćom bez
kompromisa, čiji
visoki standardi
poboljšavaju
svakodnevni rad.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globalnom
prisutnošću za brza
i uvjerljiva rješenja.
Na svakom mjestu.
S inovativnim
idejama, u kojima
se sutra već nalazi
rješenje za
prekosutra.
S prisutnošću na
Internetu, koja
24 sata pruža pristup
informacijama
i dopunama
programske opreme.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
7 191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content