close

Enter

Log in using OpenID

(A), od 25.08. do 07.09.2014.

embedDownload
SAKRAMENTI
ŽUPNI LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOGA, SL. BROD
Broj 1., godina XII.
Sakramenat krštenja primili su:
Eva-Melisa Mihaljeviæ, kæi Zorana i Katarine roð. Vlaoviæ
Mia Renduliæ, kæi Petra Ravliæ i Ines Renduliæ
Andrija Lioviæ, sin Vladimira i Evice roð. Lemešiæ
Vid Mariæ, sin Hrvoja i Marinele roð. Baboselac
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
Www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
e-mail: [email protected]
Neka ih Bog blagoslovi i èuva u ljubavi nihovih roditelja!
Sakrament ženidbe podijelili su jedno drugome pred našim oltarom:
Niki Pilipoviæ i Ana Marija Vidakoviæ
Ivan Raiæ i Zorica Katiniæ
Mario Ivanko i Ksenija Sušac
Pero Areliæ i Martina Bajiæ
Iskreno èestitajuæi želimo da ostvare zajedništvo meðusobno i s Bogom.
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
Vladimir Èampa, r. 1944. Jelena Kovaèeviæ roð. Hodak, r. 1929.
Jure Brekalo, r. 1945.
Anða Gašpar roð. Barišiæ, r. 1934.
Slavko Oreškoviæ, r. 1944.
Neka im Gospodin podari svoj mir.
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
25.08. ponedjeljak
26.08. utorak
27.08. srijeda
28.08. èetvrtak
29.08. petak
30.08. subota
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
+ iz ob. Vuleta, Ivica, Jozo, Eva, Mara i Ružica
+ Kata i Mijat Grubišiæ
+ Ljubica Zec
+ iz ob. Geiger, Šifler i Lonèar
+ Fabijan Ðoja i iz ob. Ðoja
+ Vlatko i Marko Šesto
31.08. nedjelja - XXII. kroz godinu
8:00
+ Marija i Rudolf Rajt
10:00
za župljane
18:00
+ Marta i Pero Gavran
*********************
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Anica Smoljan, Novaka 19
Ivan Joziæ, Vidriæa 18
Marija Laco, Matoša 18
Šimun Sviraè, Sv. Antuna 3
Ob. Tomac, Sv. Antuna 83 Ante Teskera, Kumièiæa 149
Ob. Feriæ, Gržiniæa 9
Ðuro Vinaj, Tomiæa 29
Zdravko Vukoviæ, Pleše 7
Ob. Dubravèiæ, Posavskog 39 Ob. Kovaèeviæ, Budaka 6
Marija Štetiæ, Kvaternika 17
Ob. Rogovski, Cankara 17
Mato Setnièka, Držiæa 6
Ob. Pavlic, Ibrišimoviæa 32
Ivo Brnadiæ, Osjeèka 98
Ilija Barišiæ, Željeznièka 6 Terezija Terihaj, Matoša 26
Josip Manjariæ, Hlišiæa 50
Marija Mitroviæ, Matiæa 4 Stipo Araèiæ, Kumièiæa 96
Mato Gašpar, Nalješkoviæa 36 Verica Bukovšek, Tomiæa 22 Ðuro Ceroveèki, Budaka 71
Zdravko Dokuzoviæ, Krleže 65 Ob. Araèiæ, Osjeèka 63
Ružica Topaloviæ, Smièiklasa 35
Blaženka Batarilo, Mostarska 38
Darovateljima hvala, popis je do 19. kolovoza 2014.
Uplatom na žiro raèun, i to je naèin kako možemo darovati za potrebe župne zajednice:
Župni ured Duha Svetoga - Slavonski Brod, HR582340009-1110071744
Poziv na broj 1170287
*********************
OD 1. RUJNA JE UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
Ponedjeljak: ne radi
utorak, srijeda, èetvrtak i petak: od 9:00 do 12:00 i od 16:00 do 17:30 sati
subota: od 9:00 do 12:00 sati
*************
Od 1.rujna veèernje svete Mise su u 18:00 sati
*************
01.09. ponedjeljak 18:00 + Rudolf, Anica i Nikola Kljaiæ
02.09. utorak
18:00
na nakanu za zdravlje
19:00 misa u naselju Matija Ivaniæ
03.09. srijeda
18:00 + Drago i Božana Sauerborn
04.09. èetvrtak
18:00 + Ivo Kešina
05.09. petak
18:00 + Finka i Vlado Macan
19:00 Naselje Matija Ivaniæ - bl. Majka Terezija iz Kalkute
06.09. subota
7:30 + Josip, Zlatko, Edvard i Rozalija Boèek
07.09. nedjelja - XXIII. kroz godinu
8:00
+ Josip Matièeviæ
10:00
za župljane
11:30
Naselje Zrinski-Frankopan
18:00
+ Ilija i Kata Kesegiæ i Franjo, Mato i Ruža Ivanšiæ
*************
Poštovani župljani!
Župa je temeljna ustanova u organizacijskoj strukturi Crkve te temeljna
stanica zajedništva kršæanskog života, tj. noseæa ustrojbena jedinica i jezgra
pastoralnog djelovanja Crkve. Ekleziologija zajedništva, osobito zbog
prilika suvremenog naèina života, a na temelju koncilskog shvaæanja Crkve,
zahtjeva i odreðene obnoviteljske korake u oblikovanju i organiziranju
života unutar pojedinih župnih zajednica. “Korjenita obnova kršæanskog
tkiva samih crkvenih zajednica” nezaobilazno se mora odnositi i na župne
strukture. Èini se tako da je perspektiva obnovljenog lika župe upravo
njezino oblikovanje ka zajednice manjih zajednica.
U župi poseban naglasak treba staviti na organizirano i planirano sustavno
pastoralno djelovanje. Ono zahtjeva i odreðeni broj župnih suradnika. S
obzirom na konkretne pastoralne inicijative u župi i formaciji župnih
suradnika, potrebno je da svaka župa izradi svoj vlastiti plan i program, u
kojem æe se voditi raèuna o moguænostima i potrebama župe.
PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEÆE
zajednièka sjednica èlanova vijeæa biti æe utorak 26.8. u 19:00 sati u župnoj
vjeronauènoj dvorani. Pozivam sve èlanove da se odazovu na našu prvu
zajednièku sjednicu.
SUSRET SA KATEHETAMA I VJEROUÈITELJIMA
biti æe u srijedu 4.9. u 19:00 sati u župnoj vjeronauènoj dvorani
HODOÈAŠÆE GOSPI OD SUZA U PLETERNICU
nedjelja 31.8. prijavimo se u župnom uredu još ima mjesta. Središnje
euharistijsko slavlje predvodi požeški biskup. Nakon mise zavjetna procesija
sa svijeæama i likom Gospe od Suza. Polazak je predviðen u nedjelju u 17:00
sati ispred crkve. Cijena puta je 25,00 kn.
RASPORED VEÈERNJIH SVETIH MISA
od 1.9. zapoèinju veèernje svete mise u 18:00 sati osim subotom u 7:30 sati.
PRVI PETAK I PRVA SUBOTA
prilika za sv. Ispovijed pola sata prije veèernje svete mise.
Pastoralno djelovanje u velikim župama, u kojima se traži i poseban pristup
u pastoralu (kao što su središnje gradske župe i župe u kojima se odvijaju
odreðeni pastoralni programi važni i za èitav dekanat), potrebno je
oblikovati, prema moguænostima, sa snažni župnim pastoralnim timom. O
konkretnim sadržajima, naèinima pastoralnog rada i broju èlanov
suradnièkog tima u takvoj župi skrbiti æe se, osim župnika, i biskup, bilo
neposredno, bilo preko posebno zaduženih biskupijskih tijela i službi.
KLANJANJE PRED PRESVETIM
od èetvrtka 4.9. zapoèinjemo redovno tjedna klanjanja pred presvetim
oltarskim sakramentom. Odvojimo pola sata za molitvu i sabranost.
Župni pastoral treba razvijati s prikladnom raznolikošæu, razvijajuæi
ponajprije redovite oblike župnog života, polazeæi od župne kateheze djece,
mladih i odraslih. S razboritom otvorenošæu moguæe je koristiti i ugraðivati
one naglaske u pastoralu župe što ih donose i pojedine skupine, udruge ili
molitvene zajednice, no ipak ne tako da èitava župna zajednica poprimi
obilježje nekog od pokreta ili posebnih zajednica.
MISE U NASELJIMA
od utorka 2.9. zapoèinju u 19:00 sati sv. Mise u naselju Matija Ivaniæ
od nedjelje 7.9. zapoèinje u naseljima slavlje sv. Misa u 11:30 sati. Sveta misa
biti æe u Naselju Zrinski-Frankopan.
(Izjave i odluke Druge biskupijske sinode ðakovaèke i srijemske,
Br. 554-555).
vlè. Drago Markoviæ
župni vikar
vlè. Florijan Kvetek
župnik
BL. MAJKA TEREZIJA IZ KALKUTE
petak 5. rujna sv. Misa u naselju Matija Ivaniæ u 19:00 sati.
Naša misijska skupina toga dana ponuditi æe prigodne svoje radove, a svaki
vaš prilog dar namijenjen je misijama. Potièem župljane naselja na ovo slavlje.
BLAGOSLOV PRVAÈIÆA
nedjelju 7.9. biti æe pod Misom u 10:00 sati blagoslov prvaèiæa. Potièem
roditelje i djecu na ovu misu, da molimo Božji blagoslov za novi poèetak.
Djeca ne moraju nositi svoje torbe.
DOLAZAK NOVE SESTRE
kao što je veæ svima poznato otišle su dvije sestre, a došla je nova è. sestra
Monika.
ÈITAÈE NEDJELJOM
Potièem sve èitaèe da se u sakristiji upišu u nedjeljni raspored.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content