close

Enter

Log in using OpenID

BX-324_hr - Came Adriatic

embedDownload
119 B V10HR
AUTOMATIKA
ZA KLIZNA DVORIŠNA VRATA
Priručnik za instalaciju
BX-324 / BX-324V
Hrvatski
HR
• Proizvod se smije namijeniti isključivo uporabi za koju je izričito osmišljen.
Svaka druga uporaba smatra se opasnom. CAME Cancelli Automatici S.p.A. ne
snosi odgovornost za eventualnu štetu uzrokovanu neprimjerenom, pogrešnom
ili nerazumnom uporabom • Sačuvati ova upozorenja zajedno s priručnicima
za instalaciju i uporabu sastavnih dijelova sustava za automatizaciju.
slučaju oštećenja mrežnog kabla, zamjenu mora izvršiti proizvođač ili njegov
ovlašteni servis, a svakako osoba s odgovarajućom kvalifikacijom, kako bi se
spriječila bilo kakva opasnost • Korisnik NE SMIJE vršiti POSTUPKE KOJI SE
OD NJEGA IZRIČITO NE ZAHTIJEVAJU I NISU NAZNAČENI u priručnicima. Za
popravke, izmjene postavki i izvanredno održavanje, OBRATITI SE SERVISNOM
CENTRU • Izvršene provjere zabilježiti u knjižicu planskog održavanja.
Prije ugradnje
Posebne upute i preporuke za sve
(provjera postojećeg stanja: u slučaju negativne ocjene, prije početka ugradnje
potrebno je poduzeti mjere za zadovoljavanje sigurnosnih zahtjeva)
• Provjeriti da li je dio koji želite automatizirati u dobrom mehaničkom stanju,
uravnotežen i u osi te da li se pravilno otvara i zatvara. Provjeriti prisutnost
odgovarajućih mehaničkih graničnika • Ako se automatizacija ugrađuje na visini manjoj od 2,5 m od tla ili druge pristupne razine, provjeriti da li su potrebne
eventualne zaštite i/ili upozorenja • Ukoliko su u krilima vrata koja se automatiziraju izvedeni prolazi za pješake, mora postojati sustav za blokadu njihovog
otvaranja dok su vrata u pokretu • Utvrdite da li otvaranje automatiziranog
krila uzrokuje smetnje s okolnim fiksnim dijelovima • Automatizacija se ne
smije montirati preokrenuta ili na elemente koji bi se mogli saviti. Po potrebi
dodati odgovarajuća ojačanja na pričvrsnim točkama • Ne ugrađivati na vrata
koja nisu horizontalna • Provjeriti eventualne uređaje za navodnjavanje kako
ne bi došlo do močenja automatike odozdo prema gore.
• Izbjegavati radnje u blizini spojnica ili mehaničkih dijelova u pokretu • Ne
pristupati djelokrugu automatike dok je u pokretu • Ne pružati otpor pokretu
automatike, jer to može prouzročiti opasnost • Svakako uvijek obratiti posebnu
pozornost na opasna mjesta koja moraju biti označena s posebnim piktogramima i/ili žuto-crnim linijama • Tijekom uporabe selektora ili upravljačke jedinice u načinu "trajno aktiviran", uvijek provjeravati da u djelokrugu dijelova u
pokretu nema osoba, sve do otpuštanja upravljačke jedinice • Dvorišna vrata
se mogu pokrenuti u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti • Uvijek
isključiti električno napajanje za vrijeme čišćenja ili održavanja.
Uvod
Ugradnja
• Označiti i odgovarajuće ograditi cijelo gradilište da bi se nezaposlenima, a
posebice maloljetnim osobama i djeci, onemogućio neoprezan pristup mjestu
rada. • Oprezno rukovati s automatikom težine veće od 20 kg. Ukoliko je potrebno, pribaviti opremu za sigurno premještanje • Sve upravljačke jedinice za
otvaranje (tipkala, selektori s ključem, magnetni čitači i dr.) moraju se ugraditi na udaljenost od najmanje 1,85 m od radnog djelokruga dvorišnih vrata,
odnosno tamo gdje ih nije moguće dohvatiti s vanjske dvorišnih vrata. Nadalje,
izravne upravljačke jedinice (s tipkalom, na dodir i dr.) moraju biti ugrađene na
visini od najmanje 1,5 m i ne smiju biti dostupne javnosti • Sve upravljačke
jedinice u načinu "trajno aktivirana" moraju biti smještene na mjestima s kojih
su vidljiva krila u pokretu i područja prolaza ili radnog djelokruga • Na mjestima gdje nedostaje, postaviti trajnu oznaku položaja uređaja za deblokiranje •
Prije primopredaje, provjeriti sukladnost instalacije sa standardom EN 12453
(ispitivanje sile udara), utvrditi pravilnu podešenost automatike i ispravnost
rada sigurnosnih i zaštitnih uređaja te ručne deblokade • Prema potrebi postaviti oznake upozorenja na jasno vidljiva mjesta (npr. pločica za dvorišna vrata).
Posebne upute i preporuke za korisnike
• Održavati red i čistoću područja djelokruga dvorišnih vrata. Provjeriti da u
djelokrugu fotoćelija nema raslinja te da u djelokrugu automatike nema prepreka • Ne dopuštajte djeci da se igraju s fiksnim upravljačkim uređajima,
kao i da se zadržavaju na području djelokruga dvorišnih vrata. Uređaje za
daljinsko upravljanje (daljinske upravljače) ili bilo koji drugi upravljački uređaj
držati izvan dohvata djece, kako bi se izbjeglo slučajno aktiviranje automatike
• Uporaba ovog aparata nije namijenjena osobama (uključujući i djecu) sa
smanjenim tjelesnim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili s nedostatnim
znanjem i iskustvom, osim ako nisu pod nadzorom i ako im osoba odgovorna za njihovu sigurnost nije dala potrebne upute za uporabu uređaja • Vršiti
učestalu kontrolu sustava u svrhu otkrivanja eventualnih grešaka i znakova
trošenja ili oštećenja na pokretnim konstrukcijama, komponentama automatike, svim pričvrsnim točkama i uređajima, kablovima i dostupnim vezama.
Redovito podmazivati i čistiti zglobne točke (spojnice) i točke trenja (klizne vodilice) • Svakih šest mjeseci izvršiti provjeru funkcionalnosti fotoćelija i osjetljivih rubnika. Za provjeru ispravnosti rada fotoćelija, proći s nekim predmetom
ispred njih tijekom zatvaranja; ako automatika preokrene smjer kretanja ili
se zablokira, fotoćelije rade ispravno. Ovo je jedini postupak održavanja koji
se vrši dok je automatika pod naponom. Osigurati stalnu čistoću stakala
fotoćelija (upotrijebiti krpu lagano navlaženu vodom; ne koristiti otapala ili
druga kemijska sredstva koja bi mogla oštetiti uređaje) • Ukoliko su potrebni
popravci ili izmjene postavki uređaja, deblokirati automatiku i ne koristiti je
sve do ponovne uspostave sigurnosnih uvjeta • Prije deblokiranja automatike
radi ručnog otvaranja te prije bilo kakvog drugog zahvata, isključiti električno
napajanje kako bi se izbjegle eventualne opasne situacije. Pročitati upute • U
Opasnost od prignječenja ruku
Opasnost od dijelova pod naponom
Zabranjen prolaz za vrijeme pomicanja
Str. 2 - Šifra priručnika:119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
POZOR!
važne upute za sigurnost osoba:
PAŽLJIVO PROČITATI!
LEGENDA
 Ovaj simbol označava dijelove koje treba pažljivo pročitati.
Ovaj simbol označava dijelove koji se odnose na sigurnost.
☞ Ovaj simbol označava informacije koje treba dati korisniku.
MJERODAVNI PROPISI
Came Cancelli Automatici S.p.A. je certificirana tvrtka za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustav upravljanja okolišem ISO 14001.
Predmetni proizvod sukladan je s važećim standardima koji su navedeni u izjavi o sukladnosti.
Str. 3 - Šifra priručnika: 119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
OPIS
Ovaj proizvod je projektirala i izradila tvrtka CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. u skladu s važećim propisima o sigurnosti.
Automatika se sastoji od lijevano aluminijskog dijela, unutar kojega je smješten ireverzibilan elektromehanički motoreduktor i od ABS kućišta koje sadrži
elektroničku karticu s transformatorom.
Namjena
Automatika BX-324 / BX-324V projektirana je za automatizaciju kliznih dvorišnih vrata za obiteljske kuće ili stambene zgrade.
 Zabranjena je svaka instalacija i uporaba različita od one koja je navedena u ovom priručniku.
Granice primjene
Tip
BX-324 / BX-324V
Max. duljina krila (m)
8,5
Max. težina krila (kg)
300
Tehnički podaci
Tip
BX-324 - BX324V
Stupanj zaštite (IP)
54
Napajanje (V - 50/60 Hz)
230
Napajanje motora (V)
24
Apsorpcija (A)
Snaga (W)
Sila (N)
Brzina otvaranja (m/min)
Prekidanje/rad (%)
Radna temperatura (°C)
Omjer redukcije (i)
7
170
300
12 - 17
50
-20 ÷ +55
1/50
Klasa izolacije
Težina (kg)
8-6
Sadržaj pakiranja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
kom. 1 Automatika
kom. 1 Pričvrsna ploča
kom. 1 Priručnik za instalaciju
kom. 2 Matice
kom. 2 Podloške
kom. 2 Pričvrsna vijka
kom. 2 Vijka za graničnike hoda UNI5927
M6x25
8. kom. 2 Ključa za deblokiranje
9. kom. 1 Lijevi graničnik hoda
10. kom. 1 Desni graničnik hoda
Opis dijelova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Poklopac
Držač elektroničke kartice
Graničnici hoda
Elektronička kartica
Ključ za deblokiranje
Pričvrsna ploča
Pričvrsni vijci
Podloška
Matica
C A M E
Dimenzije (mm)
MAX
OPĆE UPUTE ZA UGRADNJU
Ugradnju mora izvesti kvalificirano i iskusno osoblje, u skladu s važećim propisima.
Prethodne provjere
Prije ugradnje automatike potrebno je:
• Provjeriti stabilnost dvorišnih vrata te stanje i podmazanost kotačića.
• Podna vodilica mora biti dobro pričvršćena na tlo, potpuno na površini i bez nepravilnosti koje bi mogle sprječavati kretanje dvorišnih vrata.
• Gornja vodilica-klizači ne smiju prouzrokovati trenje.
• Provjeriti prisutnost podnog odbojnika za otvaranje i zatvaranje.
• Provjeriti da li se pričvrsna točka motoreduktora nalazi na mjestu zaštićenom od udaraca te da li je površina za pričvršćivanje čvrsta;
• Predvidjeti odgovarajući univerzalni prekidač s otvorom između kontakata većim od 3 mm, za rastavljanje napajanja;
Provjeriti da li veze unutar kutije (izvedene u svrhe kontinuiteta zaštitnog strujnog kruga) imaju dodatnu izolaciju u odnosu na druge unutarnje vodljive dijelove;
•
• Postaviti odgovarajuće cijevi i kanalice za polaganje električnih kablova radi zaštite od mehaničkog oštećenja.
Str. 4 - Šifra priručnika:119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
Alat i materijal
Str. 5 - Šifra priručnika: 119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
Utvrdite imate li sav potreban pribor i materijal za ugradnju u maksimalno sigurnim uvjetima i prema važećim propisima. Na slici je prikazan primjer opreme za
instalatera.
Vrste kablova i minimalne debljine
Spajanje
Vrsta kabla
Napajanje upravljačke kutije 230 V
FROR IEC
20-22
IEC EN
50267-2-1
Signalna lampa
Odašiljači fotoćelija
Prijemnici fotoćelija
Upravljački uređaji
Spajanje antene
Duljina kabla
1 < 10 m
Duljina kabla
10 < 20 m
Duljina kabla
20 < 30 m
3G x 1,5 mm2
3G x 2,5 mm2
3G x 4 mm2
2 x 0,5 mm2
2 x 1 mm2
2 x 1,5 mm2
2 x 0,5 mm2
2 x 0,5 mm2
2 x 0,5 mm2
4 x 0,5 mm2
4 x 0,5 mm2
4 x 0,5 mm2
2 x 0,5 mm2
2 x 0,5 mm2
2 x 0,5 mm2
RG58
max. 10 m
Napomena: Ako se duljina kablova razlikuje od predviđenih vrijednosti u tablici, presjek kablova određuje se na temelju stvarne apsorpcije spojenih uređaja, a prema
preporukama iz standarda IEC EN 60204-1.
Za spojeve koji predviđaju veći broj opterećenja na istoj liniji (sekvencijalno), dimenzioniranje u tabličnom prikazu mora se ponovno razmotriti s obzirom na stvarne
apsorpcije i razmake. Za spajanje proizvoda koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom, vrijedi dokumentacija priložena tim proizvodima.
Tipska instalacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Automatika
Radio prijemnik
Graničnici hoda
Zupčasta letva
Selektor s ključem
Signalna lampa
Antena
Fotoćelije
Podni odbojnik
UGRADNJA
Ilustracije u nastavku služe samo kao primjer, utoliko što prostor za pričvršćivanje motoreduktora i dodatne opreme varira ovisno o vanjskim dimenzijama.
Instalater treba odabrati najprikladnije rješenje.
Polaganje rebrastih cijevi
Polaganje pričvrsne ploče
- Pripremiti oplatu dimenzija većih od pričvrsne ploče i položiti je u iskopanu rupu. Oplata mora viriti 50 mm nad tlom.
U oplatu postaviti željeznu mrežu za armiranje cementa.
Pričvrstiti sidrene spone na ploču pomoću vijaka, podloški i matica iz opreme.
Ukoliko je zupčasta letva već montirana, pričvrsnu ploču treba postaviti prema mjerama označenim na crtežu.
Pozor! Cijev mora proći kroz predviđene otvore.
Str. 6 - Šifra priručnika:119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
Iskopati rupu za oplatu.
Pripremiti razvodne kutije i potrebne rebraste cijevi za spojeve koji dolaze iz podne razvodne kutije. Za spajanje
motoreduktora savjetuje se rebrasta cijev Ø 60 mm, a za dodatnu opremu cijevi Ø 25 mm.
Napomena: broj cijevi ovisi o vrsti instalacije i predviđenoj dodatnoj opremi.
24h
Odviti matice i podloške s vijaka.
Provući električne kablove kroz cijev, tako da izađu za oko 400 mm.
Pričvršćivanje motoreduktora
Odviti bočne vijke i skinuti poklopac motoreduktora. Postaviti motoreduktor na pričvrsnu ploču.
#!-%
#!-%
Str. 7 - Šifra priručnika: 119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
Zapuniti oplatu cementom; pričvrsna ploča mora biti besprijekorno nivelirana, a navoji vijaka u cijelosti na površini.
Pričekati najmanje 24 sata da se stvrdne.
Izvaditi oplatu i zemljom popuniti rupu oko cementnog bloka.
Namjestiti čelične nogice s navojem tako da podignu motoreduktor za 5÷10 mm od ploče, kako bi se omogućila eventualna kasnija podešavanja između pogonskog
zupčanika i zupčaste letve.
#!-%
Zavariti ili pričvrstiti zupčastu letvu na dvorišna vrata po cijeloj duljini.
Pri sastavljanju modula zupčaste letve koristite odbačeni komad letve, koji ćete podmetnuti ispod točke spoja i stisnuti pomoću dvije stezaljke.
Napomena: ako već postoji zupčasta letva, prijeđite izravno na regulaciju razdaljine u zahvatu između zupčanika i letve.
CAME
Str. 8 - Šifra priručnika:119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
#!-%
CAME
Deblokirati motoreduktor. Prisloniti zupčastu letvu na pogonski zupčanik motoreduktora.
Ručno otvoriti i zatvoriti dvorišna vrata i podesiti razdaljinu u zahvatu između zupčanika i zupčaste letve putem nogica s navojem (vertikalno podešavanje) i utora
(horizontalno podešavanje). Time se izbjegava opterećivanje automatike težinom dvorišnih vrata.
Zupčasta letva
Zupčasta letva
Pogonski zupčanik
CAME
Utor
Nogice
Vertikalno podešavanje
Horizontalno podešavanje
Kad je podešavanje završeno, pričvrstiti motoreduktor na ploču s podloškama i maticama.
#!-%
Str. 9 - Šifra priručnika: 119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
Pogonski zupčanik
Određivanje krajnjih točaka hoda
Postaviti graničnike hoda na zupčastu letvu i pričvrstiti ih pomoću šesterostranog ključa od 3 mm. Njihov položaj određuje duljinu hoda dvorišnih vrata.
Napomena: dvorišna vrata ne smiju udarati u mehanički graničnik, kako u otvaranju tako u zatvaranju.
Desni graničnik hoda
Lijevi graničnik hoda
ELEKTRIČNI SPOJEVI
Pozor! Prije intervencije na upravljačkoj kutiji, iskopčati napajanje.
TABLICA OSIGURAČA
Napajanje elektroničke kartice: 230 V AC s frekvencijom 50-60 Hz.
Napajanje upravljačkih uređaja: 24 V AC.
Pozor: dodatna oprema ne smije prijeći ukupno 40 W.
Funkcije se zadaju putem DIP prekidača, a podešavanja se vrše putem trimera.
Svi priključci zaštićeni su brzim osiguračima.
/
1.
/7 /7
315 mA-F
Osigurač za dodatnu opremu
%$77
0 1
(
&
1,6 A-F
(
)& )$ )
10
1
2
8
3
5
4
$
%
11
&
'
Redne stezaljke za spajanje
napajanja i motoreduktora
2. Linijski osigurač
3. Osigurač za dodatnu opremu
4. Osigurač za karticu
5. Tipkala za memoriranje radio
koda
6. Trimer A.C.T.: podešavanje
vremena za automatsko
zatvaranje
7. DIP prekidač za odabir funkcija
8. Konektor za karticu AF
9. Signalne LED diode
10. Redne stezaljke za spajanje
dodatne opreme, enkodera i
graničnika hoda
11. Redna stezaljka za priključak
kartice pomoćnih baterija
1
1,6 A-F
Osigurač za karticu
9
7
6
Opći opis
Kartica ima ampermetarski uređaj koji stalno kontrolira potisak motora. Kad dvorišna vrata naiđu na prepreku, ampermetarski osjetnik trenutačno otkriva preopterećenje
u potisku i vrši intervenciju pri kretanju dvorišnih vrata inverzijom smjera:
- otvara ih kad se zatvaraju (1)
- zatvara ih kad se otvaraju
(1)
Pozor: nakon 3 uzastopna otkrivanja prepreke, dvorišna vrata se zaustavljaju u otvaranju, uz isključivanje automatskog zatvaranja; za ponovno pokretanje
potrebno je pritisnuti upravljačko tipkalo ili upotrijebiti daljinski upravljač.
Napajanje
Napajanje na 230 V AC,
frekvencija 50/60 Hz
/
1
/7 /7
Okrugla kabelska stopica s vijkom i
podloškom za spoj uzemljenja
+
-
Stezaljke za napajanje
dodatne opreme na 24 V AC.
0 1
(
Str. 10 - Šifra priručnika:119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
Opis dijelova
Linijski osigurači
Spajanje motoreduktora i graničnika hoda
Motor je predviđen za montažu s lijeve strane, unutarnji prikaz.
COM
Narančasta
NC
Bijela
COM
Narančasta
Str. 11 - Šifra priručnika: 119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
NC
Mikroprekidač za
otvaranje
Bijela
Smeđa
Zelena
Zelena
Crvena
Crvena
Mikroprekidač za
zatvaranje
Motor na 24 V DC
s enkoderom
)& )$ )
(
0 1
U slučaju montaže s desne strane, gledano iznutra, potrebno je invertirati stezaljke motora i graničnika hoda na upravljačkoj kartici.
COM
Narančasta
NC
Bijela
COM
Narančasta
NC
Crvena
Bijela
Smeđa
Zelena
Zelena
Crvena
)& )$ )
(
0 1
Upravljački uređaji
Tipkalo za zaustavljanje (kontakt N.C.). Omogućava
zaustavljanje dvorišnih vrata uz isključivanje automatskog zatvaranja. Za ponovno pokretanje
potrebno je pritisnuti upravljačko tipkalo ili drugi
upravljački uređaj.
Napomena: ako se ne koristi, kratko spojiti
1 i 2.
(
Funkcija OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP (sekvencijalno) OTVARAZATVARA (korak po korak) s upravljačkim uređajem (kontakt N.O.) Vidi
Odabir funkcija na DIP prekidaču 2.
1
(
&
Signalni i rasvjetni uređaji
Signalna lampa (Nosivost kontakta:
24 V AC / DC - max. 25 W).
Trepće tijekom faza otvaranja i
zatvaranja dvorišnih vrata.
1
(
&
(
(
Sigurnosni uređaji
Fotoćelije
DIR
C1 = Kontakt (N.C.) za ponovno otvaranje tijekom zatvaranja.
Ulaz za sigurnosne uređaje, kao što su fotoćelije, osjetljivi
rubnici i drugi uređaji sukladni sa standardom EN 12978.
Otvaranje kontakta u fazi zatvaranja automatike uzrokuje
inverziju kretanja sve do potpunog otvaranja.
Fotoćelije
DELTA-S
Ako se C1 ne koristi, kratko
spojiti 2 i C1.
&
1
(
RX
(
Odabir funkcija
ON
OFF
1 ON
- Funkcija AUTOMATSKO ZATVARANJE je aktivirana;
2 ON
- Funkcija OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP putem daljinskog upravljača i/ili tipkala (2-7) je aktivirana
2 OFF
- Funkcija OTVARA-ZATVARA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala (2-7) je aktivirana
Podešavanja
Trimer A.C.T.
-
TX
Fotoćelije
DELTA
1
+A.C.T-
&
Podešavanje vremena za AUTOMATSKO ZATVARANJE: od najmanje 1 s do najviše 120 s.
&
Str. 12 - Šifra priručnika:119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
Aktiviranje daljinskog upravljanja
Spojiti kabel antene RG58 ❶.
Samo za kartice radijske frekvencije AF43S / AF43SM, postaviti kratkospojnik kao što je prikazano, ovisno o seriji daljinskih upravljača ❷.
ISKOPČATI NAPAJANJE I ODSPOJITI EVENTUALNO PRIKLJUČENE BATERIJE. Umetnuti karticu AF u elektroničku karticu.
Napomena: elektronička kartica prepoznaje karticu AF samo pri ponovnom ukopčanju napajanja ❸.
Držati pritisnutu tipku CH1 na elektroničkoj kartici; signalna LED dioda trepće. Pritisnuti jednu od tipki na daljinskom upravljaču za slanje koda: LED dioda
ostaje upaljena i signalizira izvršeno memoriranje ❹.
❶
❸
Antena
Nosivost kontakta: 5 A-24 V DC
❷
TOP
TAM
Kartica AF
Elektronička kartica
❹
Signalne LED diode
ZAVRŠNI POSTUPCI
Pričvršćivanje poklopca
Nakon izvedenih električnih spojeva, odabira funkcija
i podešavanja, postaviti poklopac na motoreduktor i
pričvrstiti ga.
❶
#!-%
Str. 13 - Šifra priručnika: 119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
CH1 = kanal za naredbe upućene jednoj funkciji upravljačke ploče (OTVARA-ZATVARA ili OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP, ovisno o odabiru na DIP
prekidaču 2).
❷
Deblokiranje motoreduktora
Postupak se mora izvršiti pri isključenom naponu.
❸
❶
❷
ODRŽAVANJE
☞ Prije bilo kojeg postupka održavanja, iskopčati napajanje kako bi se izbjegle moguće opasnosti uzrokovane slučajnim pomicanjem automatike.
Podmazati točke vrtnje s masti kad god se pojave neobične vibracije i škripanje, kao što je prikazano u nastavku.
Plansko održavanje
Knjižica planskog održavanja koju ispunjava korisnik (svakih šest mjeseci)
Datum
Bilješke
Potpis
Str. 14 - Šifra priručnika:119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
BLOKIRANJE
DEBLOKIRANJE
Izvanredno održavanje
Tablica u nastavku predviđena je za upisivanje intervencija izvanrednog održavanja, popravaka i poboljšanja koje izvode vanjska specijalizirana poduzeća.
Intervencije izvanrednog održavanja smije obavljati samo specijalizirano osoblje.
Knjižica izvanrednog održavanja
Pečat instalatera
Ime djelatnika
Datum intervencije
Potpis stručne osobe
Str. 15 - Šifra priručnika: 119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a. Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME cancelli automatici S.p.a.
Potpis naručitelja
Izvršena intervencija ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Pečat instalatera
Ime djelatnika
Datum intervencije
Potpis stručne osobe
Potpis naručitelja
Izvršena intervencija ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
RJEŠAVANJE PROBLEMA
NEISPRAVNOSTI U RADU
MOGUĆI UZROCI
PROVJERE I RJEŠENJA
Dvorišna vrata se ne otvaraju i
ne zatvaraju
• Nema električnog napajanja
• Motoreduktor je deblokiran
• Baterija daljinskog upravljača je prazna
• Daljinski upravljač je u kvaru
• Tipkalo za zaustavljanje se zaglavilo ili je pokvareno
• Tipkalo za otvaranje/zatvaranje ili selektor s ključem su zaglavljeni
• Fotoćelije su u djelomično zaustavljenom položaju
• Provjeriti prisutnost električne mreže
• Blokirati motoreduktor
• Zamijeniti baterije
• Obratiti se servisu
• Obratiti se servisu
• Obratiti se servisu
• Obratiti se servisu
Dvorišna vrata se otvaraju, ali
se ne zatvaraju
• Fotoćelije otkrivaju prepreku
• Provjeriti čistoću i ispravnost rada fotoćelija
• Obratiti se servisu
• Osjetljivi rubnik otkriva prepreku
Dvorišna vrata se zatvaraju, ali
se ne otvaraju
• Osjetljivi rubnik otkriva prepreku
• Obratiti se servisu
PRESTANAK UPORABE I ZBRINJAVANJE
☞Tvrtka CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. implementirala je u svojim pogonima certificirani Sustav upravljanja okolišem u skladu sa standardom UNI EN ISO
14001 kao jamstvo poštivanja i očuvanja okoliša.
Molimo Vas da nastavite čuvati okoliš, koji tvrtka CAME smatra jednim od temelja razvoja svojih poslovnih i tržišnih strategija, uz jednostavno poštivanje kratkih uputa
s područja zbrinjavanja otpada:
ZBRINJAVANJE AMBALAŽE
Sastavni dijelovi ambalaže (karton, plastika i dr.) smatraju se krutim komunalnim otpadom i njihovo zbrinjavanje ne predstavlja poteškoće zahvaljujući odvojenom
prikupljanju otpada za reciklažu.
Prije zbrinjavanja uvijek je preporučljivo provjeriti specifične važeće propise u mjestu ugradnje.
NE BACAJTE U OKOLIŠ!
ZBRINJAVANJE PROIZVODA
Naši proizvodi su izrađeni od različitog materijala. Veći dio tog materijala (aluminij, plastika, željezo, električni kablovi) smatra se krutim i komunalnim otpadom. Može
se reciklirati putem odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja u ovlaštenim centrima.
Ostali dijelovi (elektroničke kartice, baterije daljinskih upravljača i dr.) mogu sadržavati onečišćujuće tvari.
Stoga se moraju ukloniti i predati ovlaštenim poduzećima za skupljanje i zbrinjavanje takvog otpada.
Prije zbrinjavanja uvijek je preporučljivo provjeriti specifične važeće propise u mjestu zbrinjavanja.
NE BACAJTE U OKOLIŠ!
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjava
- Came Cancelli Automatici S.p.A. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama iz Direktiva 2006/42/EZ i
2004/108/EZ.
U zahtjevu za prijepis sukladan s izvornikom navesti šifru: DDI B IT B001
IT • Per ogni ulteriore informazione su azienda, prodotti e assistenza nella vostra lingua:
EN • For any further information on company, products and assistance in your language:
FR • Pour toute autre information sur la société, les produits et l’assistance dans votre langue :
DE • Weitere Infos über Unternehmen, Produkte und Kundendienst bei:
ES • Por cualquier información sobre la empresa, los productos y asistencia en su idioma:
NL • Voor meer informatie over het bedrijf, de producten en hulp in uw eigen taal:
PT • Para toda e qualquer informação acerca da empresa, de produtos e assistência técnica, em sua língua:
PL • Wszystkie inne informacje dotyczące firmy, produktów oraz usług i pomocy technicznej w Waszym języku znajdują się na stronie:
RU • Для получения дополнительной информации о компании, продукции и сервисной поддержке на вашем языке:
Hrvatski - Šifra priručnika: 119BV10 ver. 2 10/2013 © CAME cancelli automatici s.p.a.
Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti od strane CAME Cancelli Automatici S.p.a.
HU • A vállalatra, termékeire és a műszaki szervizre vonatkozó minden további információért az Ön nyelvén:
HR • Za sve dodatne informacije o poduzeću, proizvodima i tehničkoj podršci:
UK • Для отримання будь-якої іншої інформації про компанію, продукцію та технічну підтримку:
www. came.com
CAME Cancelli Automatici S.p.a.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson Di Casier (Tv)
(+39) 0422 4940
(+39) 0422 4941
Assistenza Tecnica/Numero Verde 800 295830
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
3 665 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content