close

Enter

Log in using OpenID

CZ HR CZ - Luk doo

embedDownload
GRIJANJE
VODOINSTALACIJE
KLIMATIZACIJA
I VENTILACIJA
OBNOVLJIVI IZVORI
ENERGIJE
KERAMIKA I
SANITARIJE
SUHA GRADNJA
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
plamenik peleta BURNiT Pell series
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
plamenik peleta BURNiT Pell series
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
plamenik peleta BURNiT Pell series
HR
CZ
HR
CZ
model:
serial №:
model:
serial №:
www.luk.ba
model: / www.facebook.com/LUK.Grupacija / E-mail: [email protected]
HR
CZ
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
Tabela sadržaja
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
OBJAŠNJENJESIMBOLAISIGURNOSNEUPUTE...................................................................................... 41
Objašnjenjesimbola ............................................................................................................................... 41
Zahtjevizakotlovnicu ............................................................................................................................. 41
Uputemontažerukotla .......................................................................................................................... 41
Uputekorisnikuinstalacije ..................................................................................................................... 41
Minimalnirazmakzainstalacijuizapaljivostgrađevnihmaterija .......................................................... 42
2.
OPISPROIZVODA .................................................................................................................................... 42
2.1. Dizajn ..................................................................................................................................................... 42
2.2. Sigurnosniuređajplamenika.................................................................................................................. 43
3.
4.
5.
6.
GORIVO .................................................................................................................................................. 43
PRIJEVOZPLAMENIKAKOTLA ................................................................................................................. 44
ISPORUKA PLAMENIKA KOTLA ............................................................................................................... 44
SKLADIŠTENJEPLAMENIKAKOTLA ......................................................................................................... 44
7.
HR 7.1.
MONTIRANJEKOTLA .............................................................................................................................. 45
Spajanjeplamenikakotlanalijevakzagorivoisvrdlozapelete ............................................................ 45
7.2. Spajanjeplamenikapeletanastrujnumrežu ......................................................................................... 45
7.3. Tabelarješavanjaproblema ................................................................................................................... 45
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
RAD PLAMENIKA .................................................................................................................................... 46
Paljenje................................................................................................................................................... 46
Gorenje .................................................................................................................................................. 46
Sustavautomatskogčišćenja.................................................................................................................. 46
Važnepreporukezadugotrajaniispravanradkotla .............................................................................. 46
9.
UPRAVLJAČKAJEDINICA ......................................................................................................................... 47
9.1. Pregledupravljačkejedinice.Objašnjenjetipkiiindikatora ................................................................... 47
9.2. Korisničkiizbornik .................................................................................................................................. 47
10.
JAMSTVENIUVJETI ................................................................................................................................. 49
11.
11.1.
11.2.
11.3.
TEHNIČKEKARAKTERISTIKE .................................................................................................................... 49
Elementiplamenikapeleta..................................................................................................................... 49
Rezevnidijelovi....................................................................................................................................... 50
Tehničkiparametri ................................................................................................................................. 50
12.
RECIKLIRANJE ......................................................................................................................................... 51
40
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
1. OBJAŠNJENJE SIMBOLA I SIGURNOSNE
UPUTE
Obuku korisnika za rad i održavanje
plamenika izvodi ovlašteni instalater ili
servisna trgovina.

 Koristite samo originalne BURNiT dijelove
1.1. Objašnjenje simbola
OPREZ! - Važne preporuke ili upozorenja glede
sigurnosnih uvjeta tijekom instalacije i rada
kotla na pelete
OPASNOST! - pogrešna ili nepravilne upotreba
može dovesti do ozljeda ili biti opasna za život
ljudi ili životinja.
OPASNOST OD POŽARA! - pogrešna ili
nepravilna instalacija i rad mogu dovesti do
požara.
INFORMACIJE – Važne informacije o ispravnom
radu proizvoda.

1.2. Zahtjevi za kotlovnicu
Ovaj priručnik sadrži važne informacije za sigurnu i
ispravnuinstalaciju,pokretanjeiservisteodržavanje
plamenikapeleta.
Plamenik peleta se može koristiti samo za grijanje
prostorijananačinopisanuovompriručniku.
Primjena i bilo koji drugo područje djelovanja se
ne preporuča od strane proizvođača te isti nije
odgovoranzapojavuoštećenjailikvara.
Obratite pažnju na informacije o vrsti plamenika
naznačene na tvorničkoj naljepnici i tehničkim
podacima navedenim u poglavlju 11 kako bi se
osiguraloispravnofunkcioniranjeproizvoda.
1.2.1 Upute montažeru kotla
Tijekominstalacijeirada,morajusepoštivatizahtjevi
ipropisi:
•lokalnigrađevinskipropisioinstalaciji,dovoduzraka
iispušnimplinovimakaoipriključkunadimnjaku.
•propisi i norme koje se odnose na prilagođavanja
instalacijegrijanjasasigurnosnimuređajima.
UPOZOERNJE! Instalaciju i postavljanje
plamenika treba obaviti ovlašteni stručnjak/
servisna trgovina te se moraju slijediti
sigurnosne upute i pravila rada
•Nemojteinstaliratiplamenikuspavaćimsobama.
•Nemojte spajati plamenik s bilo kojim drugim
sustavompriljevazraka.
•Plamenik mora biti spojen na kotao kao uređaj za
grijanje
•nepravilne instalacije mogu uzrokovati požar ili
ozljede.Kontaktirajtesvojulokalnukontroluzgrade
kada trebate prethodno odobrenje za instalaciju
ovogproizvoda.
•Obveznajeugradnjadetektoradimauprostorijiu
kojojjeplamenikinstaliran.
•Plamenik peleta NIJE namijenjen za ugradnju u
mobilnekaravane,prikoliceisl.
1.2.2. Upute korisniku instalacije
OPASNOST od trovanja i eksplozije
Opasni plinovi mogu nastati kada gori otpad,
plastika, tekućine.
- Koristite samo goriva navedena u ovom
priručniku.
- U slučaju opasnosti od eksplozije, paljenja
ili ispuštanja ispušnih plinova u kotlovnicu,
zaustavite rad kotla.


OPREZ! Opasnost od ozljede / oštećenje
instalacije zbog nestručnog rada.
- Kotao za grijanje mogu servisirati samo
osobe upoznate s radom priručnika.
- Kao korisniku, dopušteno vam je samo
pokrenuti kotao, prilagoditi temperaturu
kotla, ugasiti kotao i očistiti ga.
- Nenadziranoj djeci ne smije biti dopušten
pristup u kućište kotlovnice u kojoj kotao radi.

To je obvezna osigurati sigurnosne snage
generatora o odgovarajućim nazivne snage!
(vidi 11.3)
 

OPASNOST od trovanja, gušenja.
Neprimjeren dotok svježeg zraka u kotlovnici
može dovesti do opasnog curenja ispušnih
plinova tijekom rada kotla.
- Osigurajte da otvori za zrak i izlazi ispušnih
plinova nisu začepljeni ili zatvoreni.
- Ako nedostaci nisu odmah otklonjeni,kotao
ne smije biti u radu.
- Korisnik mora osigurati pismene upute o
grešci i opasnostima koje time nastaju.

To je obvezna osigurati sigurnosne snage
generatora o odgovarajućim nazivne snage!
(vidi 11.3)
OPASNOST od požara kad gore zapaljivi
materijali ili tekućine.
- Zapaljivi materijali/tekućine se ne smiju
ostaviti u neposrednoj blizini plamenika i
kotla za grijanja.
- Naznačuje korisniku instalacije dopuštene
minimalne razmake od okolnih objekata
Obuku
korisnika
izvodi
 plamenika
servisna trgovina.
41
za rad i održavanje
ovlašteni instalater ili
HR
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
HR
Sigurnosna pravila za rad korisnika:
-Pokrenite plamenik na pelete samo preporučenim
gorivom,iutusvrhujepotrebnoredovitopregledati
kotlovnicu
-Nemojte koristiti obje komore za paljenje goriva u
istovrijeme.Prijepokretanjakotla,pobriniteseda
nemaostatkagorivaujednojoddvijekomorei/ili
plameniku.
-Nemojte koristiti zapaljive tekućine za paljenje ili
povećanjesnageplamenika.
-Skupljajte pepeo u vatrootporni spremnik s
poklopcem.
-Očistitepovršinugrijanjakoristećisamonezapaljiva
sredstva.
-Ne postavljajte zapaljive predmete na kotlu za
grijanje ili u njegovoj blizini. (vidjeti sliku 1 za
minimalnirazmak)
-Nepohranjujtezapaljivematerijaleukotlovnici.
-Kotlovi, dimnjaci i drugi priključci u montiranom
plameniku moraju zadovoljiti standarde za gašenje
iuslučajunuždeodgovarajućezemlje.
-Obvezno je strogo pridržavanje uputa za spajanje
plamenika na elektroenergetsku mrežu, kao i sve
vanjskeuređaje.
-Strukturalne promjene na kotlu s dvostrukom
komorom od strane korisnika mogu dovesti do
oštećenjaopremeiozljeda.
-Nemojte dopustiti dodir s električnom žicom i ne
dirajtebilokojidiokotla,gdjetemperaturapovršine
možeprelaziti70°C.
-Ovaj priručnik treba čuvati tijekom vijeka trajanja
kotla.
OPREZ! Vruća površina!
Opasnost od opeklina ako dodirnete sustav u
radu. Kućište plamenika, tijelo i prirubnica su
vruće površine tijekom rada plamenika.
Strogo je zabranjeno otvaranje inspekcijskih
vrata kotlovnice tijekom rada plamenika.
Poklopac za lijevak ne smije ostati otvoren
dulje vremensko razdoblje.
Također, budite oprezni kada dodirujete
revizioni otvor za praćenje procesa gorenja
jer može biti vruć.

1.2.3. Minimalni razmak za instalaciju i zapaljivost
građevnih materijala
Primjenjivi minimalni razmak u vašoj zemlji se
može razlikovati od onih navedenih ispod. Molimo,
konzultirajtesvojinstalatera.
Minimalnaudaljenostodkotlazagrijanjeiliispušne
cijevi do objekata ili zidova mora biti najmanje 200
mm.
42
Table 1. Zapaljivost građevnih materijala
Klasa А– Kamen,cigla,keramika,pločice,pečena
nezapaljivo glina,žbukabezorganskihdodataka.
Knauf ploče,bazaltna vlakna, ploče od
Klasa
B–teško staklenog vlakna, AKUMIN, Izomin,
zapaljivo Rajolit,Lignos,Velox,Heraklit.
Klasa С1/
Bukva, hrast, Četinari, slojevito drvo,
С2 Srednje
asfalt
zapaljivo
Klasa
Asfalt, karton, celuloza, katran, ploče
C3–lako
vlaknatice,pluto,plouretan,polietilen.
zapaljivo
Slika 1. Preporučeni razmak između kotla s
montiranim plamenikom i zidova.
Iz općih sigurnosnih razloga, preporučamo da se
kotao pozicionira na postolje visine od 100 mm
izrađenoodmaterijalaAklase,viditablicu1.
2. OPIS PROIZVODA
BURNiTplamenikzapeletePellzakotlovesvrućom
vodomjedizajniranzasagorijevanjesamoiisključivo
drvenihpeletainamijenjenjezazagrijevanjekotlaza
grijanje.Ugrađenuupravljačkujedinica,automatski
sustav za čišćenje i unutarnje svrdlo za pelete
osiguravajuautomatiziraniradplamenikaioptimalno
izgaranjegoriva.
2.1. Dizajn. Plamenik je proizveden od
visokokvalitetnognehrđajućegčelikakojijeustanju
izdržatitemperaturuido1150°С.Plamenikmorabiti
instalirannakotaozagrijanje.
Plameniksesastojiseoddvadijela:cijevikomoreza
izgaranjeivanjskecijevislimenimplaštem.Uzdužno,
ispod kućišta, postoji zračna komora, grijač paljenja
goriva, ventilator i napajanje. Na gornjem dijelu
plamenika je dovod za pelete na koji je pričvršćeno
svrdlo za pelete. Kućište plamenika je dizajnirano
da zadovolji sve regulatorne zahtjeve sigurnosti
(bez oštrih ili izbočenih elemenata) s radnom
temperaturomkojaneprelazi50°С.
Komorazaizgaranjesesastojiseoddvijecijevi:
Jantarna otporna čelična cijev unutar plamenika s
rupama za usis zraka po cijeloj njezinoj dužini koja
se otvara za topli zrak iz grijača paljenja goriva,
otvarajućifotosenzor.
Vanjskainokscijev.Izmeđudvijecijevipostojiprolaz
kojiomogućujeslobodanprotokzrakakojipotrebani
zahlađenjeidovodkisikaukomoruzaizgaranje
Dovod za pelete omogućuje rotaciju od 360° za
najbolje pozicioniranje pri spajanju svrdla za pelete
nalijevak.
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
Slika 2. Dizajn plamenika peleta Pell
•Ugrađeni regulator. Glavna upravljačka jedinica,
koja se nalazi u plameniku, upravlja cijeli proces
grijanja.Regulatorfunkcionira:
1)potpuno automatizirano paljenje i prihranjivanje
peleta;
2)funkcijasamostalnogčišćenja,aktiviranjejedando
četiriputasvaka24sati;
3)kontrolira rad cirkulacijske crpke za centralno
grijanje;
4)kontroliraradpumpezatopluvodu;
5)opcijazakontrolusobnimtermostatom;
6)tajmer;
Ostalielementiplamenikasu
• Fotosenzor–pratisnaguplamenaplamenika
•Unutarnje svrdlo
•Suhi beskontaktni otporni grijač koji osigurava
paljenje goriva
•Inovativni sustav čišćenja komore za izgaranje.
•Zrakom prihranjivani ventilator, fazno-reguliran
(0%to100%).
2.2. Sigurnosni uređaj plamenika
•Zglobni dovod za pelete.Geometrijskioblikdovoda
zapeleteplamenikasprečavapovratniulazakvatre
izplamenikaulijevakpeleta.
•Termostatska zaštita (80°С) . Termostatska zaštita
postavljena na dovod za pelete. Kada površina
dovodazapeletedosegne80°С,kontrolazaustavlja
prihranjivanjepeletauplamenikisignaliziragrešku.
•Osigurač. U slučaju električnog kvara u sustavu
plamenika (kratki spoj, strujno preopterećenje,
itd.), preopterećenje snosi električni osigurač
postavljen na glavnoj kontrolnoj ploči plamenika
(3,15А).
•Prekid napajanja.Uslučajuprekidanapajanja,sve
postavke parametara su pohranjene u memoriju
regulatora. Ponovnim pokretanjem plamenika,
regulatornastavljaizvršenjeprogramaiztočkekada
seprekidnapajanjadogodio.
3. GORIVO
Svi peleti su biomase proizvedene od uobičajenih
niskorastućih biljaka i drveća. Najčešća kućanska
vrstapeletaseproizvodiodpiljevineidrvnihostataka
koji su otpadni materijal iz drva koji se koristi u
proizvodnji, namještaju i ostalim proizvodima. Drvo
jenajbogatiijasirovinakojanemautjecajnatroškove
proizvodnje prehrambenih proizvoda ili etilnog
alkohola(etanol). Sirovina se obrađuje pod visokim
tlakom i temperaturom i pritiskom za stvaranje
43
malih cilindričnih peleta. Proizvodni proces može
koristiti mekani drvni materijal (kao što su neke
vrstedrveta,bor),tvrdodrvo(hrast)kaoireciklirano
otpadnodrvo.Drvenipeletiseproizvodeuprešama
ilipostrojenjimazadrvnepelete.
Prednosti drvenih peleta:
Jednostavna pohrana. Vreće s peletima se mogu
pohraniti na malom prostoru u suhoj garaži,
podrumu,radioniciilispremištu.
Jednostavno punjenje.Uvećinislučajevalijevakkotla
trebajednomtjedno.Ovoovisiokapacitetulijevka.
Bolja kvaliteta količine goriva. Mala veličina peleta
omogućuje precizno prihranjivanje goriva. S druge
strane, opskrbu zraka za postizanje optimalne
učinkovitostiizgaranjajelakšeprilagoditijerkoličina
gorivaukomorizasagorijevanjeostajekonstantnai
predvidljiva.
Učinkovitost goriva. Visoka učinkovitost izgaranja
također se određuje dosljedno niskom sadržaju
vlažnog sadržaja peleta (dosljedno ispod 10%, za
razliku od 20% do 60% vlage od trupaca). Niska
vlažnost, kontrolirani udjeli goriva i precizno
postavljanjezrakaznačevisokuučinkovitostizgaranja
i vrlo niske emisije ugljičnog oksida u dimnim
plinovima.
Kada kupujete pelete, zatražite izjavu o
sukladnosti i certifikat koji izdaje akreditirani
laboratorij i uvjerite se da gorivo zadovoljava
zahtjeve navedene u priručniku. Ako ste
kupili veliku količinu peleta (skupna isporuka
za cijelu sezonu grijanja, na primjer), zatražite
svog dobavljača da vam pruži točne i istinite
informacije o uvjetima skladištenja.

Preporučujemodakoristitepeleteveličine6-8mm.
Gustoća 600-750kg/m3 ogrjevna vrijednost 4,7 -5,5
kWh / kg. Sadržaj pepela - manje od 1%, a sadržaj
vlagedo8%,EN14961-2:2011.
Optimalnagustoćapeletakojijamčinjihovukvalitetu
je605-700kgpokubičnommetru.
Sadržajvlagepeletanesmijeprelaziti10%.Provjerite
jeste li pohranili svoje gorivo na suhom i dobro
prozračenommjestu.
Optimalnisadržajpepelapeletaje≤1%.Totakođer
omogućujerjeđeintervalečišćenjeplamenika.
Tablica u nastavku sadrži parametre koji
preporučujemodauzmeteuobzirpriodabirugorivo
zasvojPellplamenik.
HR
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
Tabela 2 Europsko certificiranje drvenih peleta za svrhe grijanja
Parametri
HR
Jedinica
Promjer
mm
Duljina
Gustoćapakiranja
Kalorična/ogrjevnavrijednost
Vlažnost/vlaga
Prašina
Mehaničkaizdržljivost
Pepeo
Talištepepela
Sadržajklora
Sadržajsumpora
Sadržajdušika
Sadržajbakra
Sadržajkroma
Sadržajarsena
Sadržajkadmija
Sadržajmerkura
Sadržajolova
Sadržajnikala
Sadržajcinka
mm
kg / m2
MJ/kg
Ма.-%
Ма.-%
Ма.-%
Ма.-%2)
°C
Ма.-%2)
Ма.-%2)
Ма.-%2)
mg / kg 2)
mg / kg 2)
mg / kg 2)
mg / kg 2)
mg / kg 2)
mg / kg 2)
mg / kg 2)
mg / kg 2)
ENplus-A1
6(±1)
8(±1)
15≤L≤401)
≥600
≥16,5-19
≤10
≤13)
≥97,54)
≤0,7
≥1200
≤0,02
≤0,03
≤0,3
≤10
≤10
≤1,0
≤0,5
≤0,1
≤10
≤10
≤100
ENplus-A2
6(±1)
8(±1)
15≤L≤401)
≥600
≥16,3-19
≤10
≤13)
≥97,54)
≤1,5
≥1100
≤0,02
≤0,03
≤0,3
≤10
≤10
≤1,0
≤0,5
≤0,1
≤10
≤10
≤100
EN-B
6(±1)
8(±1)
15≤L≤401)
≥600
≥16,0-19
≤10
≤13)
≥96,54)
≤3,5
≤0,03
≤0,04
≤1,0
≤10
≤10
≤1,0
≤0,5
≤0,1
≤10
≤10
≤100
više od 1% peleta ne smije biti dulje od 40 mm, maks. duljina 45 mm;
suha težina;
3)
čestice <3.15 mm, kondenzata, prije isporuke robe;
4)
mjerenje s graničnim vrijednostima lignotestera ≥ 97,7% po težini.
1)
2)
4. PRIJEVOZ KOTLA PLAMENIKA PELETA
Tijekom prijevoza i instalacije, ovisno o težini,
prikladni sigurnosni uređaji se moraju koristiti u
skladusDirektivom2006/42/EC.
Prilikom transporta stavki iznad 30 kg, obvezno je
korištenje ručnog viličara, viličara ili drugih uređaja
zadizanje.
Proizvod mora biti u originalnoj ambalaži slijedeći
upute na etiketi - da se zaštiti od nepovoljnih
vremenskih uvjeta (snijeg, kiša i prašina) od šokova
idrugihaktivnostikojećevjerojatnoizazvatištetu.U
slučajukvaraventilatorailimotornogpogona(buka,
trenje) ili kvara visokotehnoloških elemenata kao
što su slomljeni LCD zaslon, obratite se najbližem
ovlaštenomservisuzapopravakiodržavanje.
-Dimenzijeambalažeplamenika:450х350х750mm
-Dimenzijeambalažesvrdla:260х120х1700mm
5. ISPORUKA PLAMENIKA KOTLA
•Provjeritecjelovitostambalaženakonisporuke.
•ProvjeritejesuliVamsvidijeloviisporučeni.
Slika 3. Elementi isporuke plamenika Pellet
44
Opseg isporuke kotla obuhvaća:
1) Plamenik peleta Pell s ugrađenom kontrolnom
jedinicom
2)Dovodzapelete
3)Kaminskipribor
4)Svrdlo
5)Tehničkaknjižica.PriručnikzainstalacijuIrad
6)Servisnaknjižicaijamstvenakartica
Akobilokojiodgorenavedenihpredmetanedostaje,
kontaktirajtesvogdobavljača.
6. SKLADIŠTENJE PLAMENIKA KOTLA
Plamenici se moraju skladištiti u suhim i dobro
ventiliranim prostorima, u kojima se ne nalaze bilo
kakvi plinovi, tekućine, kiseline i masne para koje
mogu oštetiti plamenik. Skladištenje plamenika i
svrdlauprostorimasgnojivima,kloriranimvapnom,
kiselinama, kemikalijama, itd. nije dopušteno.
Preporučena temperature skladištenja mora biti od
5°С dо 40°С. Preporučena relativna vlažnost-ispod
70%. Kada skladišteni, uređaji neće imati izravan
kontakt s tlom, smješteni na paletama, maksimalno
dvije razine i u svom originalnom pakiranju.
Razdoblje skladištenja nije više od 2 godine od
datumaproizvodnje.Preporučujesedaseplamenik
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
provjerava prije instalacije. Kvaliteta i sigurnost
plamenika mora biti potvrđena ispitivanjem
navedenimujamstvenojkartici.
7. MONTIRANJE KOTLA
 
Montaža, instalacija i podešavanje gorionika
provodi ovlašteni stručnjak za tu svrhu.
Instalater će savjetovati korisnika o
instalacijskom minimalnom razmaku do
zapaljivih materijala i tekućina.
Preporučene veličine komora kotla za montiranje
plamenikapeletaPell:
Tabela 4
Pell 25 Pell 30 Pell 40 Pell 70 Pell 90 Pell 150
А 250
350
350
350
500
500
B 390
550
600
550
750
800
C 250
390
450
450
500
500
Slika 4. Montiranje plamenika peleta Pell
na komoru za izgaranje
7.1. Spajanje plamenika kotla na lijevak za gorivo i
svrdlo za pelete
-Uzmite crijevo svrdla (iz kompleta svrdla).
Korištenjem koljenastih priključaka, spojite jedan
krajcrijevanaizlazumotorasvrdlazapelete.
-Ne zaboravite – svrdlo peleta mora biti instalirano
pod kutom od 45° na podložnu horizontalnu
površinu.
-Napunite spremnik gorivom (vidi tablicu 2 za
parametrekorištenevrstegoriva)
-Uključitemrežnikabelsvrdlazapeleteunaznačenu
utičnicu plamenika Schuko tipa na lijevoj strani
kućištaplamenika.
Slika 5. Montiranje plamenika peleta Pell
na WBS kotao
1. WBS kotao; 2 Plamenik peleta Pell; 3.
Savitljiva cijev svrdla; 4. Svrdlo; 5. Lijevak
za gorivo.
7.2. Spajanje plamenika peleta na strujnu mrežu
Takve priključke mora izvesti tehničar /
ovlaštena servisna trgovina za takve radnje.
Oprez! Opasnost od strujnog udara!
- Prije otvaranja jedinice: isključite napon i
osigurajte jedinicu od slučajnog ponovnog
pokretanja.
- Poštujte upute za instalaciju.


Kotaomorabitispojennastrujnumrežu220V/50Hz
korištenjemkabela.
Napravite čvrstu vezu s električnom mrežom koja
udovoljavapropisima.
Slika 6. Shema spajanja vanjskih uređaja /
senzora na plamenik
Fan
Heater
InternalFeeder
Cleaner
Revercefiringsensor
Photosensor
Ventilator
Grijač
Unutarnjiprihranjivač
Čistač
Senzorzaobrnutopaljenje
Fotosenzor
Slika 7. Shema spajanja vanjskih uređaja /
senzora na plamenik
RT
PS
RB
B
WH
Inputi
Grupa 1
Sobnitermostat
Fotosenzor
Povratnosagorijevanje
Kotao
Grupa 2
Grijačvode
FM
FSG
SF
SB
PH
PWH
IGN
FC
Outputi
Glavniventilator
Ventilatordimnihplinova
Svrdlozagorivo
Svrdlozaplamenik
Pumpazagrijanje
Grijačvodepumpe
Upaljač
Čišćenjeventilatora
Tabala 3. TABELA RJEŠAVANJA PROBLEMA
Greška
Uzrok
Rješenje
1. Niska temperatura u kotlu na
1.1. Odmah konzultirajte svog
kojem je plamenik instaliran. Nije 1. 1. Neadekvatna veličine i / ili instalatera o problemu. Montirajte
umogućnostidosegnutinačinrada kombinacijauređajazagrijanje
isporučeni pipac za punjenje i
normalnetemperature65°С-85°С
pražnjenjenaizlazYuključen
2.1. Kontaktirajte svog instalatera.
2.Izbacivanjemnesagorenihpeleta 2.1. Loša prilagodba omjera zraka- Potrebno je postaviti plamenik
ukomorizaizgaranjeukotlu
gorivasregulatoromplamena
pravilno korištenjem analizatora
plina
45
HR
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
HR
2.2. Koristite samo gorivo koje
2.2.Korištenjeniskekvalitetepeleta
zadovoljava zahtjeve navedene u
(kraćiodnavedeneduljine)
priručniku.
3.1. Koristite samo gorivo koje
3.1.Korištenjeniskekvalitetepeleta
zadovoljava zahtjeve navedene u
(svišomrazinompepela)
priručniku.
3. Nastajanje negorivih ostataka
3.2. Povećanje frekvencije za
i negorive inkluzije unutar tijela 3.2. Slab učinak automatskog
uključivanjeautomatskogsustavaza
plamenika.
sustavazačišćenje
čišćenje.
3.3. Nepropisno postavljanje 3.3. Podesite pomoću analizatora
mješavinezrakaigoriva
plina
4. 1. Slabo strujanje u dimnjaku ili
4.1. Odmah konzultirajte svog
visoka unutarnji otpor komore za
instalateraoproblemu.
izgaranjekotla
4.2. Blokada komore za izgaranje
4.Dimulijevkuzapelete
4.2. Potrebno je očistiti komoru za
plamenika
zbog
nakupljanja
izgaranjaplamenikakoristećičetku
negorivihmaterijala
4.3. Nepropisno postavljanje 4.3. Podesite pomoću analizatora
mješavinezrakaigoriva
plina
5.1. Blokada komore za izgaranje
5.1. Potrebno je očistiti komoru za
plamenika
zbog
nakupljanja
izgaranjaplamenikakoristećičetku
negorivihmaterijala
5. Nestabilan plamen (fotosenzor
5.2. Potrebno je očistiti fotosenzor.
detektra > 180 jedinica na
5.2.Prašinanafotosenzoru
Pogledajteupriručnikuzapostupak
maksimalnojsnazi)
čišćenja.
5.3. Nepropisno postavljanje 5.3. Podesite pomoću analizatora
mješavinezrakaigoriva
plina
Itismandatorytoassureabackup
6. Boiler temperature too high. 6.1.Gridpowerfluctuations
power generator of corresponding
Controllerfailure
6.2.Powerfailure
ratedpower!(see11.3)
8. RAD PLAMENIKA
8.1. Paljenje. Nakon pokretanja kotla s upravljačke
ploče, glavno svrdlo prenosi određenu količinu
goriva iz spremnika peleta do plamenika. Ovu
specifičnukoličinupeletapostavljamontažeriovisio
karakteristikamagoriva.Prihranjivanjekoličinepeleta
se prenosi od svrdlastog transportera ugrađenog u
plameniknakomoruzaizgaranjegdjesepalipomoću
toplogzraka.
8.2. Gorenje. Proces gorenja se odvija u komori
za izgaranje, a nakon što je prihranjen u komoru
za izgaranje, gorivo se tada prenosi s transportera
unutarnjegsvrdladokomorezaizgaranjeudijelovima.
To omogućuje stalnu i optimalnu stopu izgaranja
goriva.Intenzitetplamenasepratifotosenzoromkoji
prati spaljivanje i prihranjuje podatke u upravljačku
jedinicu koja omogućuje pokretanje ili zaustavljanje
procesa izgaranja, ako je potrebno. Izlaz plamenika
je određen intervalima postavljenima na kontrolnoj
ploči,uzimajućiuobzirtoplinskuvrijednost,veličinu
igustoćupeleta.
46
8.3. Sustav automatskog čišćenja. Kotao s
dvostrukom komorom DC je opremljen inovativnim
automatskimsustavomčišćenjekomorezaizgaranje
obauređaja.
Snažanmotorzačišćenjeugrađenutijeloplamenika,
zrak se upuhuje velikom brzinom i stopom na taj
način uklanjajući sve ostatke - pepela, negorive
inkluzije,itd.ugrađenukomoruzaizgaranjekotla.
Istovremeno kotao pokreće automatsko uklanjanje
pepelakojiseprenosidospremnikapepelakrozelisu
koja se nalazi u donjem dijelu. Ti automatski ciklusi
čišćenja traju nekoliko sekundi, a mogu se dodatno
podesiti, kao i njihova stopa ponavljanja, ovisno o
opterećenjuplamenika.
8.4. Važne preporuke za dugotrajan i ispravan rad
kotla
-Zamontažuiugradnjuplamenikaslijeditezahtjeveu
ovompriručniku.
-Koristite samo gorivo preporučeno u ovom
priručniku.
-Rastaviteplamenikodtijelakotlaprijenegoštoga
očistite. Ovisno o postavkama goriva i plamenika,
očistiteplamenikpeletajednommjesečno.
-Obukukorisnikazaradiodržavanjeplamenikaizvodi
ovlašteniinstalateriliservisnatrgovina.
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD

Nepoštivanje zahtjeva instalacije i rada
opisanih u priručniku i servisnim uputama
poništava jamstvo.
Vrsta
održavanja
Postupak
Simbol prioriteta tople vode za kućanstvo/tuš
javlja se u gornjem dijelu zaslona. Znači da je
prioritet tople vode za kućanstvo postavljen za
zagrijavanje tople vode. Kada je dostignuta
temperatura tople vode za kućanstvo, pumpa za
toplu vodu za kućanstvo se zaustavlja i CH pumpa
(centralnogrijanje)seaktivira.
Obveza:
Čišćenje
komore
za
izgaranje žaračem i četkom Korisnika
zastruganje
Rastavljanjekućištakomore
za izgaranje (A). Čišćenje
komorezaizgaranječetkom Korisnika /
Mjesečno
za struganje i usisivačem. Montažera
Zamjena brtve ako je
oštećena(vidisliku8)
Tjedno
Slika 8. Cjelokupno rastavljanje i čišćenje
plamenika.
9. UPRAVLJAČKA JEDINICA
9.1. Pregled upravljačke jedinice. Objašnjenje tipki
i indikatora.
LCD zaslon:
Zaslon regulatora prikazuje
informacijezaradjedinice.
Objašnjenjetipki:
– funkcijska tipka
Tipka F
(tipka). Koristi se za prelazak s
jednestranicenasljedećiizbornik,
izaprelazakjednefazeplamenika
udrugu(Ručni-Auto–program).
–Koristisezaprelazakizjedne
Tipka “Enter”
linijenadrugiizbornikregulatora.Potvrdaunesenih
vrijednosti.
Tipka “ Navigacijska strelica prema gore”
i“
Navigacijska strelica prema dolje”
– Koristi
se za promjenu vrijednosti parametara u izborniku.
Nakon unosa ispravne vrijednosti, pritisnite tipku
“Enter”zaprelazakusljedećiparametar.
Objašnjenje simbola na zaslonu:
Simbol automatskog čišćenja u desnom
gornjem dijelu zaslona. Simbol aktivnog
automatskogčišćenjaznačiautomatskinačinčišćenja
kotla.
Simbolprecrtanogplamenajavljaseugornjem
desnomdijeluzaslona.Značidakotaoprelaziu
ugašeninačinrada.
Simbol CH prioritet/radijator javlja se u
gornjem dijelu zaslona. Znači da je podešen
prioritetcentralnoggrijanja.
47
Simbol Paralelnih pumpi/tuš i radijator/javlja
se u gornjem dijelu zaslona. Znači da je
postavljen jednak prioritet obje pumpe. One rade
paralelno, a kontroliraju se pomoću temperaturnih
senzora.
Simbolljetnognačinarada/tušisunce/znači
da je postavljen ljetni način rada. Aktivna je
samopumpatoplevodezakućanstvo.
Simbolplamenaplamenikajavljaseugornjem
desnom dijelu zaslona. Znači da je plamenik
aktiviran. Plamenik prelazi u način rada paljenja i
dolazidopaljenjabojlera.
Simbol plamena s brojem 3 znači maksimalni
izlazni način rada kotla. U ovom načinu rada
kotaoradimaksimalnomsnagom.
Simbolplamenasbrojem2značisrednjiizlazni
način rada kotla. U ovom načinu rada kotao
radipridjelomičnomučinku.
Simbol plamena s brojem 1 znači niski izlazni
način rada kotla. U ovom načinu rada kotao
radinaminimalnojradnojsnazi.
OvajsimbolznačiOdgođeninačinradakotla.
Prikaz obavijesti «Hi» na ekranu gdje je
temperatura kotla prikazana znači da je
izmjerenatemperaturatijelakotlaiznad120°С.
Aktivirasesvijetlećiizvučnialarm.Kadajeproblem
riješen, obavijest se može izbrisati. Kada se kotao
isključi iz napajanja nekoliko sekundi, a zatim se
ponovnouključi,kotaosevraćaunormalanrad.
Povećana temperatura kotla. Pojavljivanje ta
dva simbola na ekranu gdje je temperatura
kotla prikazana znači da je temperatura kotla
poraslaido99°С.
Simbolzapogreškusejavljaudesnomgornjem
dijeluzaslona.Simboltreptaveilizvučnegreške
znači da postoji greška u radu kotla. Koristite
«Enter»tipkuzaprijelaznasljedećiekransobavijesti
o pogrešci u donjem lijevom dijelu zaslona. Kada je
problem riješen, obavijest o pogrešci može se
izbrisati. Kad se kotao isključi iz napajanja nekoliko
sekundi, a zatim ponovno uključi, kotao se vraća u
normalnirad(obavijestopogrešcisebriše).
Tvorničke postavke - Alarmi
Reverzni protupožarni alarm (kada je
BB
ALARM kontakttermostataRBulazaotvoren)
HR
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
SENSOR
E1
SENSOR
E2
IGNITION
FAIL
Senzortemperaturekotlanedostaje(ulaz
B)
Kratki spoj senzora temperature kotla
(ulazB)
Neuspješnopaljenje
Senzor temperature grijača vode
nedostaje(ulazWH)
Kratki spoj senzora temperature grijača
DHW E2
(ulaznigrijač)
DHW E1
Prilikom ponovnog pokretanja alarm regulatora je
isključen.
Simbol “C” ukazuje na to da je
sustavsamočišćenjaaktiviran.
HR
Simbol“T”ukazujenatodaje
sobni termostat povezan na
upravljački sklop plamenika
(kotla). U “prioritetu” CH (centralno grijanje) sobni
termostat regulira plamenik pokretanjem i
zaustavljanjem. “U prioritetu” DHW (topla voda za
kućanstvo)sobnitermostatregulirapumpuinstalacije
grijanja pokretanjem iste kada temperatura tople
vode dosegne unaprijed podešenu maksimalnu
temperaturu. U načinu rada “Paralelne pumpe”
sobni termostat regulira pumpu instalacije grijanja
bez obzira na temperaturu tople vode. U “Ljetnom
načinu rada”sobnitermostatjedeaktiviran.
Svjetla za rad
“pumpe centralnog grijanja” “pumpe potrošnje tople vode” -
.
9.2. Korisnički izbornik
9.2.1. Početni (na prvotnom sučelju) “Stanby”
Zapristupkorisničkimpostavkamaizbornikapritisnite
idržitefunkcionalnutipkuF3-4sekunde.
Koristite tipke sa strelicama
premagoreidoljeuIzborniku
postavki centralnog grijanja
(CH) za za odabir željene
temperature
cirkulacijske
pumpe.
Uizbornikupostavkitoplevode
zakućanstvo(DHW)–postavite
temperaturu
aktiviranja/
deaktiviranja pumpe za toplu
vodu za kućanstvo. Koristite
tipku sa strelicama prema gore i dolje za odabir
željene temperature u “Postavljena temperatura _
_°” i histerezeu “Histeraza _ _ °”. Nakon postizanja
postavljene temperature vode u kotlu pumpa tople
vodezakućanstvoćeseuključiti.Zaustavitćesekada
48
unutar spremnika tople vode za kućanstvo voda
dosegne unaprijed podešenu temperaturu. Primjer:
Na temperaturi postavljenoj na 70°C i histerezi 5°C
kadasevodaukotluzagrijavana70°Cpumpaćese
pokrenuti.Kadatemperaturavodeunutarspremnika
toplevodezakućanstvodosegne70°Cpumpaćese
zaustaviti. Ponovno će se pokrenuti nakon što
temperatura vode unutar spremnika tople vode
padneza5°C.Natajnačintemperaturavodeunutar
spremnikatoplevodezakućanstvoćeseodržavatina
histereziod5°C,tj.temperaturavodećebitiizmeđu
65°C i 70°C.
Koristite tipke sa strelicama
premagoreidoljeuIzborniku
za postavke vremena za
postavljanje
ugrađenog
tajmera/satajedinice.
Koristite tipke sa strelicama
premagoreidoljeuIzborniku
za postavke datuma za
postavljanjedatuma.
Koristite tipke sa strelicama prema gore i dolje
u Izborniku kontrasta za podešavanje razine
pozadinskogosvjetljenjaLCDzaslona.
Potvrditepostavkeprelaskomnasljedećipodizbornik
pritiskomključnefunkcionalnetipkeF.
Plamenik je u stanju mirovanja.
Zaslon pokazuje:
Temperaturu u kotlu (23
stupnja), vrijeme, i pritiskom
tipke Enter možete pregledati
brzi izbornik (dolje lijevo) gdje
se prikazuju sljedeći podaci
spremnizaočitanje.
Maksimalna postavljena temperatura t=85°С,
temperatura domaće tople vode gdje je takav krug
grijanjaspojen);Intenzitetsvjetlauplameniku;Status
plamenika(otkrivenepogreške,akopostoje);Datum.
9.2.2. Pokretanje “Switch Mode” načina rada
plamenika
Pokretanje plamenika. Nakon
pritiska“F”tipkeikorištenjem
“navigacijskih
strelica”,
odabran je “Auto” izbornik.
Pritiskom tipke “F” otvara se
sljedećastranicaizbornika.
Postavite prioritetni način rada plamenika pomoću
“navigacijskihstrelica”.
- CH prioritet–Prioritetpumpa
centralnoggrijanja
- DHW prioritet – Prioritet
pumpapotrošnjetoplevode
- Paralele pumpe – paralelni
radobjepumpe.
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
- Ljetni način rada. Plamenik je aktivan samo za
grijanjetoplevode.
Odaberite željenu opciju koristeći navigacijske
strelice.Koristite“Enter”tipkuzaotvaranjesljedeće
straniceizbornika.
Važno – korištenje opcije "Vanjskog sobnog
termostata za plamenik" (Termostat) je
aktivan samo ako je odabrana opcija (CH
Prioritet - Prioritet pumpa centralnog
grijanja).

9.2.3. Automatski način rada “Auto”
Plamenik ide u automatski
način rada “Auto”. U ovom
načinu rada proces paljenja i
izgaranja je automatski kao I
kontrolapumpe.Plamenikradi
u ovom modu do postizanja unaprijed postavljene
maksimalne temperature. Zatim ulazi u “Stanje
mirovanja”.
9.2.4. Isključivanje plamenika “Standby”
Pritisak na “F” tipku će vas
odvesti na glavni izbornik i
pomoću navigacijske strelice
možete odabrati “Standby”
izbornik i potvrdite izbor
pritiskom na tipku “F”. Plamenik ulazi u način rada
gašenja.Postavitetemperaturuzapokretanjepumpe
zagrijanje.
9.2.5. Postavljanje odgođenog starta
Napočetnomsučelju,pritisnite
“F” da uđete u status
plamenika“Switch Mode”.
Koristite navigacijske strelice
za odabir izbornika “Program”
ipotvrditeVašodabirpritiskomtipke“F”.
To će otvoriti izbornik gdje unutar 24-satnog
razdobljamožetepostaviti3/tri/odgođenapočetkai
isključivanjaplamenika.
Primjer: Slika prikazuje prvu
postavljenukvačicuaporednje
se nalazi vrijeme početka u
06:00 i isključenje plamenika
u22:00.
Programiranježeljenogvremena:
-Aktivirajtekvačicuukućici
Odaberiteželjenuopcijukorištenjemnavig.strelica.
Koristitetipku“Enter”zaotvaranjesljedećestranice
izbornika.
Odabir prioriteta grijanja.
Iz ovog izbornika možete
odabratiprioritetizmeđudvije
pumpe: (prioritet pumpe
centralnoggrijanja)ili(prioritet
potrošnjetoplevode).
Paralelnepumpe–paralelanradobjepumpe.Ljetni
načinrada.
Važno!
Korištenje
opcije
“Vanjskog
termostata za plamenik” je aktivno samo ako
je odabrana opcija (CH Prioritet – prioritet
pumpe centralnog grijanja).

Koristite navigacijske strelice za odabir željenog
prioriteta i pritisnite tipku “F” za otvaranje sljedeće
stranice.
Nakonštosusvepostavkepotvrđene,plamenikinicira
sekvencepaljenjapremaulaznimaparametrima.
Važno: Za svaki način rada, optimalno podešavanje
ventilatora se prilagođava korištenjem analizatora
za praćenje količine kisika kojeg registrira uređaj
(u rasponu 8 ÷ 10%, a za niže načine rada do 16%).
Specifična postavka također ovisi o unutarnjem
otporu komore za izgaranje kotla na kojoj je
instaliran plamenik kao i o strujanju zraka dimnjaka.
Stoga ovdje nije moguće osigurati točnu vrijednost
učinka ventilatora i mora ih unijeti stručni instalater
ili serviser koristeći analizator plina.
OPREZ! Važno: Možete koristiti plamenik čije
su približne vrijednosti ugljičnog dioksida
približno (СО = 100 ppm), što je 2,5 manje od
maksimalno dopuštenih granica za emisije
štetnih plinova u zemljama članicama EU.
Tako možete smanjiti količinu štetnih emisija
i pridonijeti nastojanjima zaštite okoliša.

10. JAMSTVENI UVJETI
Jamstveni uvjeti su opisani u Servisnoj knjižici
uključenojuisporuku.
11. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PLAMENIKA
PELETA PELL
11.1. Elementi plamenika peleta PELL
Slika 9. Elementi plamenika peleta PeLL
1. Plamenik peleta Pell ;
6. Dovod za pelete;
2. Crijevo svrdla;
7. Kućište plamenika;
3. Motor svrdla;
8. Korpus komore za izgaranje;
4. Automatsko svrdlo za pelete
9. Komora za izgaranje;
5. Kontrolna jedinica;
10 Sustav za automatsko čišćenje;
49
HR
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
11.2. Rezervni dijelovi za plamenik peleta Pell
Slika 10. Rezervni dijelovi za plamenik peleta Pell
HR
№
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
10
11
11
12
13
13
14
14
14
14
15
Broj dijela
82801300000002
89081300000016
82801300000003
82801300000005
82801300000007
82801300000001
89091300000032
82801300000004
82801300000006
82801300000008
89801300000006
89081300000020
89801300000024
89801300000037
89800000000005
89800000000011
89801381000001
89801381000002
89081300000023
89801381000003
78801100000001
83801200000001
83801200000009
32800032000001
32800032000007
32800032000017
89080000000006
89801200000006
89800000000004
89801300000046
32590000000092
89080000000007
89080000000013
32640000000002
32640000000003
32640032000017
32640032000020
32800000000006
PEll 25
х
х
х
Tabela 4
PELL 30
PEll 40
х
PEll 70
х
x
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x(C130)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x(C130)
Pell 150
х
х
х
х
PELL 90
х
x(C130)
x(C130)
11.3. Tehničke karakteristike plamenika peleta Pell
Slika 11. Dimenzije plamenika peleta PELL
Tabela 5
Toplinskiizlaz
Pripaljenju
Prosječnapotrošnja
Priradu
struje
Prisamočišćenju
Električnonapajanje
Ukupne
VisinaV
dimenzije
ŠirinaŠ/DubinaD
Minimalnapreporučena
Visina
veličinakomoreza
Širina
izgaranjekotla
Dubina
kW
W
W
W
V/Hz
mm
mm
mm
mm
mm
Pell 25
5÷25
~ 400
~ 60÷70
~ 1300
~230/50
575
615/245
250
250
390
50
PELL 30
10÷30
~ 400
~ 60÷70
~ 1300
~230/50
575
615/245
350
390
550
Pell 40
10÷40
~ 400
~ 60÷70
~ 1300
~230/50
575
700/300
350
450
550
Pell 70
15÷70
~ 400
~ 70÷110
~ 1300
~230/50
575
750/350
350
450
600
PELL 90
30÷90
~ 400
~ 70÷110
~ 1300
~230/50
575
750/350
500
500
450
PEll 150
50÷150
~ 400
~ 70÷110
~ 1300
~230/50
650
750/350
500
500
800
TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD
Plamenik
Svrdlo
prisamočišćenju
Zahtijevanostrujanjeudimnjaku
Kompletzamontiranjekotla
Podešavanjetoplinskogizlaza
Kontrolacentralnepumpezagrijanje
40 - 45 40 - 45 40 - 45 40 - 45 40 - 45 40 - 45
10
10
10
10
10
10
65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67
25
25
27
30
32
40
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
96
96
96
96
96
96
%
Učinkovitostizgaranja/Emitiranatoplina
%
92
92
92
92
92
92
Težinaplamenika kg
17
21
23
26
28
32
Duljina A,mm
390
390
390
390
390
390
Tijeloplamenika Širina B,mm
245
245
245
245
245
330
Visina C,mm
360
360
360
360
360
410
Promjer D,mm
140
140
170
170
170
210
Kućištekomorezaizgaranje
Duljina E,mm
220
220
300
340
340
340
Promjer G,mm
60
60
60
60
60
60
Dovodzapeleta
Duljina I,mm
250
250
250
250
250
250
Sustavzaautomatskočišćenje P
P
P
P
P
P
P
UgrađenaCPUkontrolnajedinica U
P
P
P
P
P
P
Plamenplamenika,duljina* F,mm
750
800
1000
1500
1600
2000
Svrdlozapelete Promjer
75
75
75
75
75
75
M,mm
Duljina
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Fleksibilnipriključak Promjer
60
60
60
60
60
60
N,mm
Duljina
700
700
700
700
700
700
Težinasvrdla kg
6
6
6
6
6
6
*Duljina plamena plamenika je približna. Ovisi o postavkama napajanja, brzini ventilatora i strujanju u
dimnjaku
Glasnoćaoperacije
dB
dB
dB
Pa
12. RECIKLIRANJE I ODLAGANJE OTPADA
12.1. Recikliranje ambalaže kotla
Dijeloviambalažeoddrvailipapiramogusekoristiti
kaozapaljivimaterijalizakotao.Ostatakambalažnog
materijala reciklirajte prema lokalnim propisima i
zahtjevima. Zamijenjeni dijelovi instalacije grijanja
morajubitidostavljenizaobraduovlaštenojtvornici
kojajeuskladuspropisimazaštiteokoliša.
12.2. Recikliranje i odlaganje otpada
Na kraju životnog ciklusa svakog proizvoda, njegove
dijelovejepotrebnoodlagatiuskladusregulatornim
propisima.
51
Zastarjela oprema će se prikupljati odvojeno od
ostalogotpadazarecikliranjekojisadržimaterijalesa
štetnimutjecajemnaokolišizdravlje.
Metalni kao i nemetalni dijelovi će se prodavati
organizacijamalicenciranimzaskupljanjemetalnogi
nemetalnogotpadakojisemožereciklirati.Onisene
trebajutretiratikaokomunalniotpad.
HR
1
2
3
4
52
4
5
6
53
7
8
54
9
10
55
11
56
GRIJANJE
VODOINSTALACIJE
KLIMATIZACIJA
I VENTILACIJA
OBNOVLJIVI IZVORI
ENERGIJE
KERAMIKA I
SANITARIJE
SUHA GRADNJA
BG119996Q
12 Madara Blvd.,
9700 Shumen, Bulgaria
t: +359 54 874 555
f: +359 54 874 556
e-mail: [email protected]
129 Vitosha Blvd.,
1000 Sofia, Bulgaria
t: +359 02 952 24 05
f: +359 02 952 67 20
e-mail: [email protected]
www.sunsystem.bg
v. 0.4
Poslovnica LUK Sarajevo Grbavica
Zagrebačka 4D
Tel: 033/665 600
Poslovnica LUK Tuzla
XVIII hrvatske brigade 25
Tel: 035/290 117
Poslovnica LUK Sarajevo Stup
Pijačna 14C
Tel: 033/777 800
Poslovnica LUK Banja Luka
Branka Popovića b.b.
Tel: 051/310 300
Poslovnica LUK Visoko
Arnautovičko polje b.b.
Tel: 032/731 090
Poslovnica LUK Mostar
Rodočkih branitelja 2A
Tel: 036/352 666
LUK doo ne odgovara za moguće štamparske greške, te zadržava pravo izmjene ponude.
www.luk.ba / www.facebook.com/LUK.Grupacija / E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
4 648 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content