close

Enter

Log in using OpenID

ČUDNOVATE ZGODE ŠEGRTA HLAPIĆA

embedDownload
2010.
2013.
ČUDNOVATE ZGODE
ŠEGRTA HLAPIĆA
PRIGODNA POŠTANSKA MARKA
REPUBLIKE HRVATSKE
Segrt Hlapic_Layout 1 8/16/13 7:29 AM Page 2
PRIGODNA PO©TANSKA MARKA
»UDNOVATE ZGODE ©EGRTA HLAPIΔA
Motiv: πegrt HlapiÊ
Autorica: Sabina ReπiÊ, dizajnerica iz Zagreba
Autor crteæa: Ivan AntolËiÊ, akademski slikar iz Zagreba, ilustracija
iz izdanja »udnovate zgode πegrta HlapiÊa, 1974.
Marka je izdana u arËiÊu od 9 maraka, a Hrvatska poπta izdala je i
prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
»udnovate zgode πegrta HlapiÊa roman je za djecu najistaknutije
hrvatske knjiæevnice, Ivane BrliÊ MaæuraniÊ (1874. ∑ 1938.). Unuka
prvoga hrvatskog bana puËanina, pjesnika Ivana MaæuraniÊa, odrasla je
u svijetu duhovnog stvaralaπtva, a i udala se u jednako tako staru i
intelektualnu obitelj BrliÊevih u Slavonskom Brodu. Literaturu je poËela
pisati za vlastitu djecu, ali je ubrzo prepoznata najprije u hrvatskoj
knjiæevnosti, a zatim su joj djela prevedena na Ëetrdeset svjetskih jezika.
Bila je kandidatkinja za Nobelovu nagradu, a nosila je nadimak Hrvatski
Andersen.
©egrt HlapiÊ postolarski je nauËnik, siroËe prepuπteno zlovolji
majstora Mrkonje i tihoj dobroti njegove æene. Kad majstorova
nepravednost prevrπi mjeru, HlapiÊ pobjegne u svijet, a za njim i pas
Bundaπ. U nekoliko kratkih i beskrajnih dana, u svijetu u kojemu nije bilo
teπko doprijeti do daljine ∑ odmah na izlazu iz grada ∑ HlapiÊ upoznaje
mnoge dobre i zle ljude i svojom ËovjeËnoπÊu zahvaÊa u njihove sudbine
ËineÊi ih uvijek boljima. Na putu mu se dogodi susret s djevojËicom iz
cirkusa, Gitom, i njezinom papigom. Nakon brojnih pustolovina otkrije
se da je Gita zapravo Marica, davno oteta kÊi majstora Mrkonje.
Pretvoren zahvalnoπÊu i sreÊom u drugog Ëovjeka, majstor i Marici i
HlapiÊu pruæi roditeljski dom. A u dalekoj buduÊnosti HlapiÊ i Gita ∑ kako
Êe je on zauvijek zvati ∑ osnuju svoju obitelj i budu dobri vlastitoj djeci i
malim πegrtima.
Danaπnjem naraπtaju koji drhti nad sudbinama razliËitih virtualnih
junaka nije teπko shvatiti da se i povijest sastoji od stvarnih i imaginarnih
biÊa. Jedno od takvih za hrvatsku je povijest πegrt HlapiÊ. VeÊ stotinu
godina, otkad ga je izmislila Ivana BrliÊ MaæuraniÊ, on sudjeluje u
odrastanju djece i Ëuva Ëarolije djetinjstva u odraslim duπama. Kako je
to postolarski πegrt, djeËak HlapiÊ, uspio odoljeti cijelom stoljeÊu u
kojemu se svijet toliko promijenio?
Svijet u kojemu HlapiÊ æivi mali je svijet. U njemu je sve nadohvat
ruke i poznato. No pribliæivπi se, kao poveÊalom, nad taj sitni inventar
od svakoga dana, nad tronoæac, πilo, klip kukuruza, plavu zvijezdu
naslikanu na kuÊici, papigu, Ëizmice…, Ivana BrliÊ MaæuraniÊ otkriva
Ëudesne dimenzije toga naizgled poznatog; beskrajne meuprostore i
meuvrijeme malih koraka; moguÊnost da se s nekoliko obiËnih kretnji i
stvari uËini Ëudo ∑ poput pojave Gite, psa Bundaπa i papige na cvijeÊem
ureπenim kolicima. Jednostavnosti prikazanog svijeta odgovara
jednostavnost rijeËi. Kao i u PriËama iz davnine i u Bajkama i basnama,
Ivana BrliÊ MaæuraniÊ najdublja æivotna iskustva, najteæe sroËive istine
kazuje najizravnijim reËenicama i slikama. To je dar koji je dan samo
najveÊima. Solidarnost, opraπtanje, ærtva za druge, odanost, bliskost s
cijelom prirodom (koja se u ovom sluËaju zove Bundaπ) pokreÊu
HlapiÊev lik. Cijela priËa, odliËno konstruirana kao mali kriminalni roman,
funkcionira na oprugu dobrote. I ta je opruga zarazna, povlaËi za sobom
svakoga. A laka krilca koja su dana nimalo lakim lekcijama proizlaze iz
njeænog i prozraËnog humora πto se provlaËi knjigom od prve do
posljednje reËenice.
Uspjehu i Ëitljivosti »udnovatih zgoda πegrta HlapiÊa pridonosi
svakako i modernost tempa kojim ga je Ivana BrliÊ MaæuraniÊ
komponirala. Smjenjivanje njegovih brzopoteznih slika ima neπto
Segrt Hlapic_Layout 1 8/16/13 7:29 AM Page 3
sukladno s naravi danaπnjih medija. Nikakve suviπne priËljivosti; jasnoÊa
svake crte; logika razvoja radnje; zatvaranje svakoga naËetog motiva;
sretan zavrπetak duboko motiviran moralnim zaslugama likova ∑ sve
to odræava knjigu u konkurenciji tehniËki nadmoÊnijih sredstava
pripovijedanja. Jer najsugestivniji medij je vlastita maπta koju autorica
tako intenzivno angaæira. Svaki naπ dom, svaki naπ dan, gledan iz
HlapiÊa i uz HlapiÊa, postaje moguÊe popriπte Ëuda i pustolovina u
kojima bez ljubavi prema drugim biÊima nema ni uspjeha ni nagrade.
©egrt HlapiÊ navrπio je prvih stotinu godina. Hrvatska poπta æeli nam
njegov sretan roendan.
Æeljka »orak
Vrijednost: 3,10 kn
VeliËina: 35,50 mm x 42,60 mm
ZupËanje: Ëeπljasto, 14
Datum izdavanja: 4. 9. 2013.
Tisak: viπebojni ofsetni,
„ZRINSKI” d.d., »akovec
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Naklada: 100.000 primjeraka
SONDERBRIEFMARKE
DIE WUNDERBAREN ERLEBNISSE DES SCHUSTERJUNGEN
GOTTSCHALK
Motiv: Schusterjunge Gottschalk
Autorin: Sabina ReπiÊ, Designerin aus Zagreb
Zeichnungsautor: Ivan AntolËiÊ, akademischer Maler aus Zagreb,
eine Abbildung der Ausgabe 1974, Die wunderbaren Erlebnisse des
Schusterjungen Gottschalk.
Die Briefmarke wurde im 9-er Kleinbogen zusammen mit dem
Ersttagbrief (FDC) von der Kroatischen Post herausgegeben.
Die wunderbaren Erlebnisse des Schusterjungen Gottschalk
(»udnovate zgode πegrta HlapiÊa) ist ein Kinderroman der bekanntesten
kroatischen Schriftstellerin Ivana BrliÊ MaæuraniÊ (1874 - 1938). Enkelin
des ersten kroatischen Bans bürgerlicher Herkunft und Dichters Ivan
MaæuraniÊ, wuchs sie in der Atmosphäre der geistigen Schaffung und
heiratete in eine gleich so alte und intellektuelle Familie BrliÊ von
Slavonski Brod.
Sie begann Geschichten für ihre eigene Kinder zu schreiben, aber
bald wurde sie zuerst in der kroatischen Literatur anerkannt und danach
wurden ihre Arbeiten in vierzig Fremdsprachen übersetzt. Sie war auch
eine Nobelpreis-Kandidatin und hatte den Spitznamen kroatischer
Andersen.
Der Lehrling Gottschalk ist ein Lehrling eines Schuhmachers, ein
Waisenkind dem schlechten Charakter des Meisters und der milden
Güte seiner Frau ausgeliefert. Als die Ungerechtigkeit des Meisters nicht
mehr zu ertragen war, lief er weg in die Welt, gefolgt vom Hund Bundaπ.
In einigen kurzen und endlosen Tagen, in der Welt wo es nicht schwierig
war die Entfernung zu erreichen ∑ bereits am Rand der Stadt - trifft er
viele gute und schlechte Menschen, wessen Schicksale er mit seiner
Menschlichkeit immer auf besser beeinflusst. Auf seinem Weg trifft er
ein Mädchen vom Zirkus, Gita mit ihrem Papagei. Nach zahlreichen
Abenteuern wird es entdeckt, dass Gita tatsächlich Marica ∑ eine vor
langen Zeit entführte Tochter des Meisters Mrkonja ist. Durch
Dankbarkeit und Glück in einen anderen Menschen transformiert, wird
Segrt Hlapic_Layout 1 8/16/13 7:29 AM Page 4
Mrkonja den beiden ∑ Gita und Gottschalk ein Zuhause anbieten. Und,
in der weiten Zukunft werden Gottschalk und Gita - wie er sie immer
nennen wird - eigene Familie gründen und gute Eltern ihren Kindern und
kleinen Lehrlingen sein.
Für heutige Generationen, die über die Schicksale der
verschiedenen virtuellen Helden zittern, ist es nicht schwierig zu
ergreifen dass die Geschichte von echten und fiktionalen Wesen besteht.
Zu den Letzten gehört in Kroatien auch die Geschichte über den Lehrling
Gottschalk. Schon hundert Jahre, seitdem ihn Ivana BrliÊ MaæuraniÊ
erschaffte, nimmt er am Aufwachsen von Kindern Teil und bewahrt den
Zauber der Kindheit in Seelen der Erwachsenen. Wie gelang es dem
Lehrling des Schuhmachers, dem Jungen Gottschalk, ein ganzes
Jahrhundert zu überleben, in dem sich die Welt so viel geändert hat?
Die Welt, in der Gottschalk lebt, ist eine kleine Welt. In dieser Welt
ist alles innerhalb der Reichweite und vertraut. Doch, wenn wir uns dieser
Welt wie mit einem Vergrößerungsglas annähern - diesem winzigen
Inventar jedes Tages - dem Dreifuß-Stuhl, der Ahle, dem Maiskolben,
dem auf kleinem Haus gemalten blauen Stern, dem Papagei, den
Stiefeln… entdeckt uns Ivana BrliÊ MaæuraniÊ wundersame Dimensionen
des anscheinend Vertrauten; endlose Zwischenräume und eine
Zwischenzeit der kleinen Schritte; eine Möglichkeit mit einigen üblichen
Gesten und Gegenständen ein Wunder zu erschaffen - wie in der
Erscheinung von Gita, Hund Bundas und Papagei auf der mit Blumen
geschmückten Karre. Dieser Einfachheit der dargestellten Welt
entspricht die Einfachheit der Worte. Genau wie in Aus Urväterzeiten,
Auswahl der schönsten Geschichten (PriËe iz davnine) und in Märchen
und Fabeln (Bajke i basne) äußert Ivana BrliÊ MaæuraniÊ die tiefsten
Lebenserfahrungen und die am schwierigsten zu erfassen Wahrheiten
in den direktesten Sätzen und Vorstellungen aus.
Das ist ein Talent, nur den größten gegeben. Solidarität, Verzeihung,
Opfer für andere, Treue, Nähe zur ganzen Natur (welche in diesem Fall
Bundaπ heißt), bewegen den Charakter von Gottschal. Die ganze
Geschichte, ausgezeichnet konstruiert als ein kleiner Krimi-Roman,
funktioniert auf der Sprungfeder namens Gita. Und diese Sprungfeder
ist ansteckend, zieht jeden mit. Und, die leichten Flügel, die den
überhaupt nicht leichten Lektionen gegeben wurden, sind die Folge
eines zarten und transparenten Humors das sich durch das Buch von
seinem ersten bis zum letzten Satz durchzieht.
Zum Erfolg und Lesbarkeit der wunderbaren Erlebnisse des
Schusterjungen Gottschalk trägt jedenfalls auch die Modernität des
Tempos in dem es Ivana BrliÊ MaæuraniÊ komponierte, bei. Der
Austausch der schnell skizzierten Szenen enthält etwas was der Natur
der heutigen Medien entspricht. Es gibt keine überflüssige Gesprächigkeit;
anwesend ist die Klarheit jedes Striches; die Logik der Handlungsentwicklung;
das Schließen jedes eingeführten Motivs; glückliches Ende, tief motiviert
durch moralische Verdienste der Charaktere - all das bewahrt das Buch
als konkurrenzfähig mit technisch überlegenen Erzählungsmitteln. Denn,
das suggestivste Medium ist eigene Imagination die die Autorin so
intensiv verwendet. Jedes unser Haus, jeder unser Tag, gesehen aus
der Perspektive von Gottschalk und mit Gottschalk wird eine potenzielle
Szene des Wunders und der Abenteuer auf welcher ohne Liebe zu
anderen Wesen weder Erfolg noch Belohnung gibt.
Der Lehrling Gottschalk hat sein erstes Jahrhundert erlebt.
Kroatische Post wünscht uns alles Gute zu seinem Geburtstag.
Æeljka »orak
Wert: 3,10 HRK
Größe: 35,50 mm x 42,60 mm
Kammzähnung: 14
Ausgabetag: 4. 9. 2013
Druck: Mehrfarbiger Offsetdruck,
ZRINSKI d.d., »akovec
Papier: weiß, 102 g, gummiert
Auflage: 100.000 Briefmarken
Segrt Hlapic_Layout 1 8/16/13 7:29 AM Page 5
COMMEMORATIVE POSTAGE STAMP
LAPITCH THE LITTLE SHOEMAKER
Motif: apprentice Lapitch
Author: Sabina ReπiÊ, designeress from Zagreb
Author of the drawing: Ivan AntolËiÊ, academic painter from Zagreb,
illustration from the 1974 issue of Lapitch the Little Shoemaker
(»udnovate zgode πegrta HlapiÊa).
Stamp has been issued in sheetlet of 9 stamps, and there is also
First Day Cover (FDC) issued by Croatian Post.
Lapitch the Little Shoemaker (»udnovate zgode πegrta HlapiÊa) is
children’s novel by the most famous Croatian woman writer Ivana BrliÊ
MaæuraniÊ (1874 ∑ 1938). The granddaughter of the first Croatian
governor commoner and poet Ivan MaæuraniÊ, she grew up in the
atmosphere of spiritual creation and got married also into equally so old
and intellectual family BrliÊ from Slavonski Brod. She began to write
literature for her own children, but she was soon recognised first in
Croatian literature and thereafter her works were translated in forty
foreign languages. She was a Nobel Prize candidate and was nicknamed
Croatian Andersen.
The apprentice Lapitch is a shoemaker’s apprentice, an orphan
delivered to bad tempers of his master Mrkonja and quite kindness of
his wife. When the master’s injustice becomes too much to bear, Lapitch
runs away into the world followed by the dog Bundaπ. In several short
and endless days, in the world where remoteness was not difficult to
reach ∑ already at the outskirts of the town ∑ Lapitch meets many good
and bad people and with his humanity affects their fates always for
better. On his way he meets a girl from circus, Gita and her parrot. After
numerous adventures it is discovered that Gita is in fact Marica ∑ a long
time ago kidnapped daughter of the master Mrkonja. Transformed by
gratitude and happiness into another kind of person, Mrkonja will offer
home to both, Marica and Lapitch. And, in far future Lapitch and Gita as he will always call her ∑ will found their own family and be good
parents to their children and little apprentices.
To today’s generations who tremble over destinies of various virtual
heroes it is not difficult to grasp that the history consists of real and
fictional beings. To the latter in Croatia belongs also the history of the
apprentice Lapitch. Already for hundred years, from the moment he was
created by Ivana BrliÊ MaæuraniÊ, he has been participating in growing
up of children and keeping the magic of childhood in souls of grown ups.
How is it possible that the shoemaker’s apprentice, the boy Lapitch
managed to survive the whole century in which the world has undergone
such remarkable changes?
The world in which Lapitch lives is a small world. In it everything is
within hand’s reach and familiar. However, when we look at it closer as with magnifying glass ∑ at this tiny, everyday's inventory - a tripod
chair, awl, maize cob, a blue star painted on the little house, parrot, a
pair of little boots… Ivana BrliÊ MaæuraniÊ reveals strange dimensions
of the seemingly familiar; endless interspaces and an interval made of
small steps; a possibility to produce miracle with few common gestures
and objects - like the appearance of Gita, dog Bundaπ and parrot on the
flower decorated cart. The simplicity of the presented world is paralleled
with the simplicity of words. Like in Tales of Long Ago (PriËe iz davnine)
and in Fables and Fairy Tales (Bajke i basne), Ivana BrliÊ MaæuraniÊ
expresses the deepest life experiences, the hardest to shape truths in
most direct sentences and images.
This is a talent given only to the greatest. Solidarity, forgiveness,
sacrifice for others, faithfulness, closeness with the entire nature (in this
Segrt Hlapic_Layout 1 8/16/13 7:29 AM Page 6
case called Bundaπ) put in motion Lapitch’s personality. The whole story,
excellently constructed as a small crime fiction, functions on the spring
of goodness. And that spring is contagious, it takes everybody on board.
And the light wings that are given to lessons which are in no way easy
are a result of tender and transparent humour interwoven through the
book from its first to last sentence.
To the success and readability of Lapitch the little Shoemaker
contributes also the modernity of rhythm in its composition. The
exchange of the swiftly sketched images has something in common with
the nature of today’s media. There is no superfluous talkativeness, just
the clearness of each stroke; the logic of action development; the closing
of each initiated motif; happy ending deeply motivated by moral merits
of characters ∑ all this keeps the book alive in competing with the
technically superior means of story telling; since, the most suggestive
medium is one's own imagination, here immensely engaged by the
authoress. Every our home, every our day seen from the perspective of
Lapitch and with Lapitch becomes a possible scene of miracle and
adventures where without love for other beings there is neither success
nor award.
The apprentice Lapitch has turned his first hundred years. Croatian
Post wishes us all the best for his birthday.
Æeljka »orak
Value: 3.10 HRK
Size: 35.50 mm x 42.60 mm
Comb perforation: 14
Date of issue: 4/9/2013
Print: Multicolor Offset Printing
ZRINSKI d.d., »akovec
Paper: white, 102 g, gummed
Quantity: 100.000 stamps
IzdavaË: HP-Hrvatska poπta d.d., JuriπiÊeva 13, ZAGREB, HRVATSKA
Herausgeber: Kroatische Post, JuriπiÊeva 13, ZAGREB, KROATIEN
Published by Croatian Post Inc., JuriπiÊeva 13, ZAGREB, CROATIA
www.posta.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 785 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content