close

Enter

Log in using OpenID

AGRI CONTO CLEEN brosura hrvatski.indd

embedDownload
Agricultural Contribution
towards Clean Environment
and Healthy Food
Doprinos poljoprivrede čistom
okolišu i zdravoj hrani
Agricultural Contribution
towards Clean Environment
and Healthy Food
Doprinos poljoprivrede čistom
okolišu i zdravoj hrani
Izdavač:
Poljoprivredni fakultet
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Dizajn i sak: Grafika d.o.o., Osijek, 2013.
Naklada: 350 komada
Ovaj priručnik skan je uz potporu Europske unije.
Za sadržaj priručnika odgovoran je Poljoprivredni fakultet Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i ni u kojem slučaju se ne može
uze u obzir kao stav Europske unije.
II KAZALO
Razlog za pokretanje projekta ............................................................... 5
SAŽETAK ................................................................................................. 7
CILJ PROJEKTA ........................................................................................ 9
POSEBNI CILJ ......................................................................................... 9
CILJANI KORISNICI................................................................................ 10
PROGRAMSKO PODRUČJE ................................................................... 10
POPIS PARTNERA ................................................................................. 11
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (PFOS), Osijek, Hrvatska .................. 12
Srednja poljoprivredno prehrambena škola
„Stevan Petrović Brile“ (SPPŠR), Ruma, Srbija ..................................... 14
Hrvatska agencija za hranu (HAH), Osijek, Hrvatska ............................ 16
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu (PFNS), Novi Sad, Srbija .......... 19
Regionalna razvojna agencija Srem (RRAS), Ruma, Srbija ................... 21
5
PRIDRUŽENI PARTNERI ........................................................................ 22
Agencija za ruralni razvoj opš ne Inđija, Inđija, Srbija ........................ 22
Poljoprivredna stručna služba Ruma (PSS), Ruma, Srbija .................... 25
ZADACI PROJEKTA ................................................................................ 26
Kalendar ak vnos na IPA projektu AGRI- CONTO- CLEEN.................. 28
6
II RAZLOG
za pokretanje
projekta
Temeljni problem vezan uz poljoprivrednu proizvodnju u pograničnoj
regiji je potreba usklađivanja nacionalnog gospodarstva i povećanja
proizvodnje hrane s regionalnim ciljem održive poljoprivrede i općim
ciljevima zaš te okoliša i proizvodnje zdrave hrane. Ak vnos koje su
usmjerene na potrebe nacionalnog gospodarstva za povećanjem poljoprivredne i prehrambene proizvodnje, izravno su povezane s glavnim
specifičnim problemom jačanja poljoprivredne proizvodnje i sustavne kontrole utjecaja na okoliš. Značajan atribut jačanja poljoprivredne
proizvodnje je nadzor uporabe gnojiva i pes cida s ciljem op mizacije
proizvodnje kvalitetne zdrave hrane i očuvanja okoliša. Osim toga, problem je nedovoljna edukacija i osposobljavanje proizvođača za pravilnu
primjenu gnojiva i pes cida, te nepovoljna struktura biljne i stočarske
proizvodnje. Nedovoljna informiranost poljoprivrednih proizvođača o
proizvodnom potencijalu, te tehnologiji gnojidbe i zaš te bilja, dovodi
do neupućenos o utjecaju poljoprivrede na opterećenje okoliša i kakvoću hrane.
7
U pograničnoj regiji nisu dovoljno koordinirane ak vnos povećanja
proizvodnje na održiv i ekološki prihvatljiv način, iako su znanstvene ins tucije i lokalne vlas prisutne kao neophodan preduvjet regionalnog
razvoja. Nadalje, pozornost potrošača nije dovoljno usmjerena ka utjecaju poljoprivrede na okoliš i sigurnost hrane, što je rezultat nedovoljno
razvijene javne svijes o neraskidivoj vezi čistog okoliša, proizvođača i
potrošača, te kvalitetne i sigurne hrane.
8
II SAŽETAK
Konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju, a osobito ratarsku proizvodnju u prekograničnom području karakterizira visoka razina intenzifikacije, odnosno visok unos gnojiva i pes cida. Do sada nije uspostavljena sustavna kontrola učinka konvencionalne poljoprivredne proizvodnje
obzirom na unos kemijskih tvari u tlo. Razina kontaminacije tla poljoprivrednom proizvodnjom u prekograničnom području nije utvrđena,
te stoga ne postoji baza podataka o utjecaju poljoprivrede na ekološko
opterećenje okoliša. Stoga je specifičan cilj projekta uspostavi održivi sustav kontrole kontaminacije tla poljoprivrednom proizvodnjom, te
poveća razinu svijes o utjecaju poljoprivrede na okoliš, kao i na proizvodnju zdrave hrane. U fokusu projekta su proizvođači hrane, osobito
ratari (farmeri) organizirani u male ili srednje gospodarske subjekte. U
Hrvatskoj projekt će vodi Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao Aplikant
1 s partnerskom organizacijom Hrvatskom agencijom za hranu koja je
smještena u Osijeku. U Srbiji Aplikant 2 je Srednja poljoprivredna prehrambena škola „Stevan Petrović Brile“ u Rumi sa partnerima Poljopri-
9
vrednim fakultetom u Novom Sadu i Regionalnom razvojnom agencijom
Srem u Rumi, te sa pridruženim partnerima Agencijom za ruralni razvoj
općine Inđija u Inđiji i Poljoprivrednom stručnom službom u Rumi. Prikupljanje podataka s ciljem kreiranja baza podataka o trenutnom stanju
obuhva t će 6 pilot farmi u prekograničnom području. Zajednički plan
upravljanja za op malnu gnojidbu i zaš tu okoliša kao i plan za organski otpad bit će razvijen i korišten za edukaciju i trening poljoprivrednih
proizvođača (farmera) u prekograničnom području. Projekt će traja 24
mjeseca te će poveća kapacitet ciljnih skupina i lokalnih partnera sljedećim rezulta ma:
 kreirana baza podataka o trenutnom stanju proizvodnje,
 Decission Support System so ware za izračun preporuka kalcizacije,
za preporuke gnojidbe najvažnijih usjeva i povrća te za zaš tu bilja,
 web stranica sa sadržajem na tri jezika (hrvatski, srpski, engleski),
 priručnici za ciljne skupine o mogućnos ma i prilikama povećanja
regionalnog kapaciteta poljoprivredne proizvodnje,
 brošure i letci o ak vnos ma provedbe projekta,
 povećane stručne vješ ne ciljnih skupina, a osobito poljoprivrednih
proizvođača (farmera) i proizvođača hrane,
 opremljeni laboratoriji za analizu tla i biljaka,
 uspostavljen održiv sustav razmjene informacija između proizvođača, potrošača, sveučilišta i lokalnih vlas ,
 objavljena knjiga projekta,
 poboljšana zdravstvena ispravnost i sigurnost hrane,
 veća tržišna ponuda kvalitetne i zdrave hrane,
 osnovane udruge proizvođača i potrošača u području doprinosa poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani.
10
II CILJ
PROJEKTA
Glavni cilj projekta je povećanje doprinosa poljoprivrede očuvanju okoliša i izgradnja sustava poljoprivredne proizvodnje u pravcu proizvodnje
kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda.
II POSEBNI CILJ
Posebni cilj je izgradnja održivog sustava kontrole onečišćenja okoliša iz
poljoprivrede i poboljšanje stručnih vješ na i sposobnos poljoprivrednih proizvođača i kroz njega poveća svijest javnos o utjecaju poljoprivrede na očuvanje okoliša i proizvodnju zdrave hrane.
11
II CILJANI KORISNICI
Ciljani korisnici projekta su poljoprivredni proizvođači (farmeri),proizvođači hrane, obrazovne ins tucije, savjetodavne i stručne službe, lokalne
i regionalne jedinice samouprave, stručnjaci, mali i srednji proizvodni
subjek (SME) te studen i učenici.
II PROGRAMSKO
PODRUČJE
12
Hrvatska:
Osječko-baranjska županija,
Vukovarsko-srijemska županija
Srbija:
Sremski okrug, Južnobački okrug
II POPIS
PARTNERA
Hrvatska
 Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Func onal Lead Partner)
 Hrvatska agencija za hranu
Srbija
 Srednja poljoprivredno-prehrambena škola „Stevan Petrović Brile”
Ruma
 Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 Regionalna razvojna agencija Srem Ruma
Pridruženi partneri
 Agencija za ruralni razvoj Inđija
 Poljoprivredna stručna služba Ruma
13
14
II Poljoprivredni
fakultet
u Osijeku
(PFOS), Osijek,
Hrvatska
Poljoprivredni fakultet djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan je od njegovih najstarijih članova. Dana 18. listopada 2010. godine navršilo se točno pola stoljeća njegova postojanja.
Osim izvedbe nastave na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom,
stručnom te na poslijediplomskom studiju, osnovnu djelatnost Fakulteta predstavlja i znanstvenoistraživački rad, prvenstveno u biotehničkom
znanstvenom području, znanstvenom polju agronomije.
Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta imaju zadatak obrazova studente, kroz postupno uvođenje u svijet osnovnih spoznaja o biljkama i živo njama te tehnologijama uzgoja, kako bi samostalno mogli rukovodi
procesom poljoprivredne proizvodnje, čiji je krajnji cilj proizves hranu
za ljudsku zajednicu. U tom složenom obrazovnom procesu nastavnici
se koriste i vlas m saznanjima iz znanstvenog i stručnog rada te na
taj način obogaćuju i osuvremenjuju obrazovanje studenata. Usporedo s
15
nastavnim radom asisten i profesori te stručni suradnici obavljaju znanstvena istraživanja iz biologije, kemije, ishrane i zaš te te gene ke bilja
i živo nja, mehanizacije i ekonomike u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji,
a sve to u cilju kvalita vnog i kvan ta vnog unapređivanja proizvodnje
hrane, uz što je moguće manje troškove proizvodnje te očuvanje prirode, okoliša i ljudskog zdravlja.
16
II Srednja
poljoprivredno
prehrambena
škola „Stevan
Petrović Brile“
(SPPŠR), Ruma,
Srbija
Srednja poljoprivredno prehrambena škola „Stevan Petrović Brile“ je
osnovana 1948. godine kao poljoprivredna škola i radila je do 1952.
godine, kada je Dekretom Ministarstva prosvjete Srbije, preseljena u
Šabac. Zbog potreba poljoprivrednog kadra u srijemskoj regiji, SO Ruma
je na sjednici od 29. siječnja 1965. godine donijela Rješenje o osnivanju
poljoprivredne škole sa ratarskim, stočarskim i voćarsko-vinogradarskim
smjerom. Godinu dana kasnije, prvi put u Vojvodini, pri školi se formira
i veterinarski smjer. Od 1977. godine, formiran je i prehrambeni smjer.
Škola od tada radi sa strukama i smjerovima u okviru poljoprivredne,
veterinarske i prehrambene struke.
 ima 15 odjela četvrtog stupnja srednjeg obrazovanja i 2 odjela trećeg stupnja.
17
Osnovna djelatnost škole je stručno obrazovanje i osposobljavanje za
rad i dalje školovanje od prvog do petog stupnja stručne spreme za područje rada u poljoprivredi, proizvodnji i preradi hrane.
Škola je verificirana za obrazovanje sljedećih obrazovnih profila:
 na četvrtom stupnju stručne spreme, u trajanju od 4 godine - poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar, tehničar za biotehnologiju,
tehničar hor kulture, tehničar za zaš tu životne sredine,
 na trećem stupnju u trajanju od 3 godine - mesar i pekar.
SPPŠR je prva škola u Srbiji koja će posta centar za obuku poljoprivrednih proizvođača (farmera) za organsku proizvodnju.
18
II Hrvatska
agencija
za hranu
(HAH), Osijek,
Hrvatska
Hrvatska agencija za hranu obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnos hrane i hrane za živo nje, te je nacionalna referentna
točka za procjenu rizika u području sigurnos hrane i hrane za živo nje.
U obavljanju svoje djelatnos HAH primjenjuje načela neovisnos , transparentnos i povjerljivos .
Djelatnost HAH-a čine sljedeći poslovi i zadaci:
 znanstvena procjena rizika u području sigurnos hrane i hrane za
živo nje,
 izrada znanstvenih studija u području sigurnos hrane i hrane za živo nje,
 davanje znanstvenih mišljenja na zahtjev nadležnih jela, po službenoj
dužnos ili na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe,
 davanje stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnim jelima u području sigurnos hrane i hrane za živo nje,
19
kvalitete hrane i hrane za živo nje, u pitanjima prehrane ljudi, u pitanjima koja se odnose na stavljanje na tržište nove hrane, hrane obogaćene nutrijen ma, hrane za posebne prehrambene potrebe, hrane za
živo nje za posebne hranidbene namjene i GM hrane i hrane za živo nje, pitanjima vezanim uz zdravlje i zaš tu živo nja te biljno zdravstvo,
 izrada inicijalne procjene rizika (kao kontakt točka HR RASFF sustava),
 prikupljanje i analiza rezultata službenih kontrola i ostalih podataka
u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za živo nje,
 iden fikacija i karakterizacija rizika te rizika u nastajanju,
 uspostava i koordiniranje nacionalne mreže ins tucija uključenih u
sustav sigurnos hrane i hrane za živo nje u Republici Hrvatskoj,
 razvoj i primjena jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnos hrane i hrane za živo nje,
20
 edukacija zainteresiranih strana i izdavanje eduka vnih materijala vezano za opasnos i rizike koji potječu od hrane i hrane za živo nje,
 obavještavanje javnos o pitanjima u okviru svoje djelatnos ,
 izvođenje neovisnih zaključaka i izražavanje stavova u pitanjima iz
svoje djelatnos te pružanje brzih, pouzdanih, objek vnih i razumljivih informacija javnos i zainteresiranim stranama,
 suradnja u promicanju učinkovite povezanos funkcija upravljanja
rizikom, procjene rizika i komunikacije o riziku.
HAH surađuje s ins tu ma, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama uključenim u sustav sigurnos hrane
i hrane za živo nje u Republici Hrvatskoj. Hrvatska agencija za hranu surađuje i s državama članicama Europske unije te s međunarodnim ins tucijama i organizacijama koje imaju slične zadaće.
21
II Poljoprivredni
fakultet u
Novom Sadu
(PFNS), Novi
Sad, Srbija
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu osnovan je 1954. godine. U okviru
svoje djelatnos u obrazovanju i znanos , Fakultet obavlja nastavu na
osnovnim, specijalis čkim, magistarskim i doktorskim studijima, kao i
stručno obrazovanje i usavršavanje iz područja ratarstva i povrtlarstva,
stočarstva, voćarstva i vinogradarstva, zaš te bilja, uređenja, korištenja
i zaš te voda, poljoprivredne tehnike i agroekonomike. Fakultet također samostalno ili u suradnji sa drugim ins tucijama obavlja, osnovna,
primijenjena i razvojna istraživanja, kao i istraživanja koja su u funkciji
razvoja obrazovne ins tucije.
PFNS čini 8 odjela (departmana) i to:
 Odjel za ratarstvo i povrtlarstvo;
 Odjel za voćarstvo, vinogradarstvo, hor kulturu i pejzažnu arhitekturu;
 Odjel za fitomedicinu i zaš tu životne sredine;
22
 Odjel za stočarstvo;
 Odjel za poljoprivrednu tehniku;
 Odjel za uređenje voda;
 Odjel za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela;
 Odjel za veterinarsku medicinu.
23
II Regionalna
razvojna
agencija Srem
(RRAS), Ruma,
Srbija
Regionalna razvojna agencija Srem (RRAS) je akredi rana razvojna agencija za obavljanje poslova od značaja za ravnomjerni regionalni razvoj.
Vizija RRAS je da bude spona javnog, privatnog i civilnog sektora u izgradnji strategijskih partnerstava kroz pripremu i provođenje projekata
koji doprinose podizanju životnog standarda na području regije Srijem i
ujednačeniji regionalni razvoj kako u Srijemu, tako i na teritoriji pokrajine Vojvodine i Republike Srbije u cjelini.
Misija je po canje regionalnog razvoja korištenjem lokalnih i nacionalnih izvora sredstava i dostupnih fondova EU i ostalih fondova međunarodne zajednice, kao i privlačenje stranih inves tora na područje srijemske regije.
24
II PRIDRUŽENI
PARTNERI
Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija,
Inđija, Srbija
Osnovana je u cilju poboljšanja kvaliteta života i rada u ruralnim
područjima općine Inđija i obavlja sljedeće poslove:
 izrađuje strategije ruralnog razvoja Općine,
 predstavlja poljoprivredu Općine pred donatorima i središnjem sustavu vlas ,
 daje podršku općinskoj administraciji u domenu nadležnos Općine
vezane za poljoprivredu,
 organizira pripremu i/ili priprema projekte i tehničku dokumentaciju za potrebe Općine u području izrade ruralne i poljoprivredne
infrastrukture,
25
 priprema projekte za potrebe Općine, ins tucija i donatora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 zajedno sa Turis čkom organizacijom općine Inđija izrađuje program razvoja ruralnog turizma,
 promoviranje poljoprivrede, ruralne turis čke ponude i ruralnih područja Inđije.
Agencija za ruralni razvoj općine Inđija pruža podršku poljoprivrednicima i ostalima zainteresiranim za ruralni razvoj kroz:
 provođenje programa podrške ruralnom razvoju kojim će se osigura direktna podrška poljoprivrednicima,
 pripremanje i provođenju dugoročnog programa edukacije poljoprivrednika,
 pružanju tržišnih i drugih potrebnih informacija poljoprivrednicima,
 pružanju podrške poljoprivrednicima prilikom popunjavanja dokumentacije,
 osiguravanje podrške u pripremi projekata korisnicima s područja
općine Inđija u području poljoprivrede i ruralnog razvoja.
26
Poljoprivredna stručna služba
Ruma (PSS), Ruma, Srbija
Ciljevi rada PSS Ruma:
 podizanje opće razine znanja proizvođača,
 povećanje konkurentnos i modernizacija poljoprivredne proizvodnje,
 povećanje profitabilnos proizvodnje i kvalitete proizvoda,
 proizvodnja zdravstveno sigurne hrane,
 po canje interesnog udruživanja proizvođača,
 očuvanje prirodnih resursa,
 zaš ta životne sredine,
 poboljšanje uvjeta života i kulture življenja na selu,
 ruralni razvoj.
27
28
II ZADACI
PROJEKTA
1. Izbor pilot farmi i utvrđivanje trenutnog proizvodnog sustava
(analiza kvalitete i plodnos tla, analiza sustava fer lizacije i zaš te
bilja, analiza količine i kvalitete proizvoda).
2. Kreiranje zajedničkog plana poljoprivredne proizvodnje u pravcu
op malne fer lizacije, zbrinjavanja organskog otpada i op malne
zaš te bilja na pilot farmama.
3. Analiza opterećenja okoliša poljoprivrednom proizvodnjom na pilot
farmama.
4. Kreiranje i održavanje kompjutorskog sustava s bazom podataka za
sve proizvodne površine pilot farmi.
5. Kreiranje pojednostavljenog kompjutorskog sustava odlučivanja
(Decision Support System) u području fer lizacije, kompos ranja i
zaš te bilja.
6. Objavljivanje edukacijskih materijala (priručnici, web stranica, projektna knjiga).
29
7. Organizacija radionica s poljoprivrednim proizvođačima s pilot
farmi.
8. Anketa (analiza rada) i treninzi šireg kruga poljoprivrednih proizvođača (farmera) u pograničnom području.
9. Priključivanje novih poljoprivrednih proizvođača (farmera) zajedničkom planu poljoprivredne proizvodnje i njihova edukacija kroz
radionice i treninge, a na temelju rezultata na pilot farmama.
10. Objavljivanje rezultata projekta i utjecaja poljoprivrede na okoliš i
kvalitetu hrane.
11. Osnivanje udruge poljoprivrednih proizvođača (farmera) i potrošača.
12. Dodjela potvrde poljoprivrednim proizvođačima (farmerima) za
okolišno prihvatljivu proizvodnju zdrave hrane.
30
II Kalendar
aktivnosti na
IPA projektu
AGRI- CONTOCLEEN
Popis ak vnos
Kick off mee ng
Info dan
Radionica s farmerima
Trening s farmerima
Predstavljanje projekta na
međunarod. skupu agronoma
Info dan
Radionica s farmerima
Trening s farmerima
Predstavljanje projekta na
međunarod. skupu agronoma
Radionica s farmerima
Trening s farmerima
Završna konferencija
vrijeme održavanja
29. svibnja 2013.
29. studenog 2013.
siječanj 2014.
veljača 2014.
mjesto održavanja
Osijek
Osijek
Ruma
Vukovar
veljača 2014.
Dubrovnik
travanj 2014.
studeni 2014.
studeni 2014.
Novi Sad
Osijek
Ruma
veljača 2015.
Opa ja
ožujak 2015.
ožujak 2015.
travanj 2015.
Inđija
Vinkovci
Novi Sad
31
Ciljani korisnici:
 Poljoprivredni proizvođači (farmeri)
 Proizvođači hrane
 Obrazovne ins tucije, savjetodavne i stručne službe
 Lokalne i regionalne jedinice samouprave
 Stručnjaci
 Mali i srednji proizvodni subjek (SME)
 Studen i učenici
Temeljem analize trenutnog nepovoljnog stanja, ak vnos projekta su usmjerene na poljoprivredne proizvođače i
proizvođače hrane, organizirane u mala i srednja poduzeća.
Radi kreiranja baze podataka o sadašnjem stanju, planirano
je prikupljanje podataka na 6 pilot farmi u prekograničnom
32
području. Isto tako, bi će razvijen zajednički plan upravljanja za op malnu gnojidbu, zaš tu bilja te za gospodarenje organskim otpadom s ciljem edukacije i osposobljavanja
poljoprivrednih proizvođača u prekograničnom području.
Rezultat pravilnog gospodarenja pes cidima i gnojivima će
bi veća tržišna konkurentnost malih i srednjih tvrtki u području proizvodnje prehrambenih proizvoda veće kvalitete.
Sljedeća velika ciljna skupina su potrošači koji će ak vnos ma projekta ima koris od veće ponude hrane povećane
zdravstvene ispravnos , te od prijenosa akademskog znanja
i iskustva poljoprivrednika s ciljem podizanja opće svijes
o sigurnos hrane. Djelatnici lokalnih jedinica vlas su vrlo
važna ciljna skupina koja će bi u mogućnos koris bazu
podataka u svrhu donošenja odluka za značajnih za poljopri33
vrednu proizvodnju. Posljednja ciljna skupina su stručnjaci
koji će bi u mogućnos koris se rezulta ma projekta kao
što je povećana svijest o ekološkom opterećenju okoliša poljoprivredom proizvodnjom u prekograničnom području te
razvijenim mjerama upravljanja i kontrole gnojidbe i primjene pes cida. Smanjenje ekološkog opterećenja okoliša kroz
ekološki prihvatljivu proizvodnju će rezul ra značajnom
koris za društvo u cjelini.
34
II Kontakti
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Kralja Petra Svačića 1d, 31 000 Osijek, Republika Hrvatska
Tel: 385 31 554 827, Fax: 385 31 554 853
e-mail: [email protected]
www.pfos.hr
www.agroekologija.eu
Srednja poljoprivredno-prehrambena škola
„Stevan Petrović Brile“ Ruma
Vuka Karadžića 70, 22400 Ruma, Republika Srbija
Tel: 381 22 474 784, Fax: 381 22 430 944
e-mail: [email protected]
www.poljskolaruma.edu.rs
Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno
poveziva svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, jekom
razdoblja proširenja u trajanju više od 50 godina, izgradile zonu
stabilnos , demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom
kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija
posvećena je dijeljenju svojih pos gnuća i svojih vrijednos sa zemljama
i narodima izvan svojih granica.
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je
odgovornost nositelja projekta i ni na koji se način ne može smatra da odražava gledište
Europske unije.
Projekt financira Europska unija
This project is funded by the European Union.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 508 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content